- módosítással egységes szerkezetben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- módosítással egységes szerkezetben"

Átírás

1 1 Halas és Környéke Méhészeti Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A - módosítással egységes szerkezetben Alapítva: január 15. Módosítva: március 26. Módosítva: március

2 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Az egyesület neve: Halas és Környéke Méhészeti Egyesület 1.2. Az egyesület hivatalos rövidítése: HAKÖ-MÉH 1.3. Az egyesület székhelye: 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 29. II. em Az egyesület jogi személy A hatóköre: területi II. AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE 2.1. Az egyesület célja: - az egyesület méhészeinek összefogása, érdekeik védelme, képviselete, - a határon túli magyar méhészekkel, ill. méhészethez kapcsolódó tevékenységekkel foglalkozó személyekkel, szervezetekkel szakmai kapcsolatok felvétele, és a meglévő kapcsolatok ápolása, - egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenységek támogatása, elősegítése, - természetvédelmi, környezetvédelmi és állatvédelmi törekvések támogatása, - méhészeti hagyományok ápolása, fenntartása, bemutatása, méhészeti múzeum létrehozása Az egyesület feladata: A 2.1. pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében az egyesület: - javaslataival, programjaival elősegíti a méhészek szakmai érdekinek érvényre juttatását, - képviseli az egyesület méhészeit a magyar állami, társadalmi, gazdálkodó és egyéb, valamint a nemzetközi szervek előtt és szervezetekben, - kapcsolatot tart a bel- és külföldi állami, gazdálkodó és társadalmi szervekkel, szervezetekkel, igényt tartva anyagi és erkölcsi segítségükre, - eljuttatja az egyesületi keretek között kialakított szakmai álláspontokat az arra illetékes intézményekhez, szervezetekhez, - közreműködik az állami feladatokat képező méhegészségügy gondjainak megoldásában, valamint a méhvédelem területén, - kiadványokkal, szakmai fórumok szervezésével támogatja a természetvédelmi, környezetvédelmi, állatvédelmi törekvéseket, - a hagyományos méhészeti szakmai fogások, eszközök összegyűjtése, rendszerezése Az egyesület működésével kapcsolatos általános elvek: Az egyesület valamennyi tagja elfogadja azt az általános elvet, hogy az egyesület csak olyan tevékenységet és működést fejthet ki, mely nem ellentétes az Alkotmánnyal, nem valósít meg bűncselekményt, vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem jár mások jogainak és szabadságának sérelmével. Az egyesület csak olyan tevékenységet folytathat, melyet törvény nem tilt.

3 Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. III. EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE 3.1. Az egyesületbe való be- és kilépés önkéntes. Az egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai vannak Az egyesület rendes tagja természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet lehet, aki vagy amely az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabály ismeretében a belépési nyilatkozatot aláírja, és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésre A belépési nyilatkozatot az egyesület elnökségének kell benyújtani. A tagfelvételről az egyesület elnöksége dönt. A tagfelvételhez az elnökség egyhangú döntése szükséges. Az elnökség tagfelvételt elutasító döntését indokolni köteles pártoló tag olyan természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, társadalmi szervezet, aki, vagy amely az egyesület célkitűzéseit magának érzi, az alapszabályt elfogadja, és az egyesület működését anyagilag támogatja A pártoló tagság a belépési nyilatkozat kitöltésével és az egyesület részére támogatás felajánlásával létesíthető. A felajánlás mértéke lehetőség és tetszés szerinti, de évente legalább a mindenkori tagdíj összege. A belépési nyilatkozatot az egyesület elnökségének kell benyújtani. A tagfelvételről az egyesület elnöksége dönt. A tagfelvételhez az elnökség egyhangú döntése szükséges Tiszteletbeli tag az a természetes személy, aki az egyesület érdekében kimagasló munkát fejt ki, az egyesületet erkölcsileg vagy bármely más módon, elsősorban hivatali, társadalmi szerepénél fogva, de nem anyagilag támogatja, vagy akit az egyesület arra érdemesnek tart A tiszteletbeli tagot az elnökség javaslata alapján a közgyűlés választja meg egyszerű szótöbbséggel. A közgyűlés ezt a címet vissza is vonhatja, ha arra viselője méltatlanná válik. IV. A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE 4.1. Az egyesületi tagság megszűnik: - a tag halálával, - kilépésével, - tagdíj nem fizetése miatt törléssel, - kizárással, vagy - az egyesület megszűnésével Kilépés A kilépési nyilatkozatot mind rendes, mind pártoló tagság esetén írásban kell benyújtani az egyesület elnökségének. A tagság a kilépési nyilatkozat elnökség által történő tudomásszerzésétől számított 15. napon szűnik meg.

4 Törlés Az egyesület törli tagjai sorából azt a tagot, aki a tagdíj befizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, és azt felszólításra sem teljesíti A tagság nem automatikusan szűnik meg, hanem az elnökség írásban, 30 napos határidő tűzésével felszólítja a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére. Amennyiben a tag a felszólítás ellenére sem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, úgy az elnökség határozattal törli a tagok sorából Kizárás Ha a tag az alapszabályt dokumentálhatóan megszegte, vagy az egyesület érdekeit sértő magatartást tanúsított, és az Etikai Bizottság a kizárásáról fegyelmi eljárás keretében határozatot hoz, a határozat kézhezvételétől számított 15. napon a tagsági viszonya megszűnik Az egyesületi tagság kizárással történő megszüntetése esetén, a tagnak joga van a határozat ellen fellebbezni az egyesület Évzáró Közgyűléséhez Taggyűléshez. A kizárt tag a közgyűlés taggyűlés határozata ellen keresettel fordulhat az illetékes bírósághoz A tag alapos okból fegyelmi eljárás keretében zárható ki az egyesületből. Alapos oknak minősül, ha a tag: - tudatosan hamis adatokat közöl, vagy egyáltalán nem szolgáltat adatokat, - súlyosan vét az Alapszabály, vagy az egyesület egyéb szabályzata ellen, - tagsági jogaival visszaélve önmagának jogtalan előnyt szerez, illetve másoknak tudatosan kárt okoz, - a tagdíjon kívüli egyéb az Egyesület felé fennálló tartozását a határidő lejárta után írásbeli felszólításra sem egyenlíti ki, - a mindenkor hatályos állatvédelmi törvény alapján mulasztást követ el A kizárás nem jelenti a kizárt tagnak az Egyesülettel szemben fennálló bárminemű tartozásának a megszűnését A rendes tag jogai: V. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI - részt vehet az egyesület közgyűlésén, a szakmai fórumokon, az egyéb rendezvényeken, - szavazati joggal rendelkezik a közgyűlésben, - javaslatokat és indítványokat tehet, továbbá panasszal és felszólalással fordulhat az egyesület elnöksége felé, - választható az egyesület elnökségébe, felügyelő bizottságába és etikai bizottságába, - megismerheti az egyesület iratait Az egyesület kiskorú tagja csak az életkorának megfelelő tisztségre választható A rendes tag kötelezettségei: - aktívan működjön közre az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában, - tartsa be az alapszabály és más szabályzatok rendelkezéseit, - rendszeresen fizesse a tagdíjat.

5 A pártoló tag jogai: - javaslatokat és indítványokat tehet, továbbá panasszal és felszólalással fordulhat az egyesület elnöksége, közgyűlése felé, - részt vehet az egyesület szakmai fórumain és egyéb rendezvényein A pártoló tag kötelezettségei: - támogatni az egyesület célkitűzéseit, - rendszeresen fizetni a támogatást A tiszteletbeli tag jogosult: - javaslatokat és indítványokat tenni az egyesület elnöksége és közgyűlése felé, - részt vehet az egyesület szakmai fórumain és egyéb rendezvényein A tiszteletbeli tag köteles: - támogatni és segíteni az egyesület célkitűzéseit, működését A törvénysértő határozatok megtámadása Az egyesület szerveinek törvénysértő határozatát bármely tag a tudomásra jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti A tag által megindított per a Bács-Kiskun Megyei Bíróság Kecskeméti Törvényszék hatáskörébe tartozik. VI. A KÖZGYŰLÉS Taggyűlés 6.1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés taggyűlés, amely a tagok összességéből áll A közgyűlést taggyűlést legalább évenként egy alkalommal össze kell hívni A közgyűlést taggyűlést az elnökség határozata alapján az elnök hívja össze írásos meghívóval, a közgyűlés időpontját megelőző 15 nappal. A meghívó tartalmazza a közgyűlés taggyűlés helyét, időpontját és napirendjét, valamint a megismételt közgyűlés helyét, időpontját és napirendjét A közgyűlést taggyűlés t össze kell hívni akkor is, ha: - az ok és cél megjelölésével a tagok egyharmada kéri, - a felügyelő bizottság kezdeményezi, - a bíróság rendeli el Az egyesület közgyűlései taggyűlései nyilvánosak.

6 A közgyűlés taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok (szavazásra jogosult tagok) 50 %-a + 1 fő jelen van A közgyűlésen taggyűlésen a természetes személy rendes tagok jogaikat csak személyesen gyakorolhatják. A jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet képviselője képviseletei jogát cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal köteles igazolni Ha a közgyűlés taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokban szereplő ügyekben a szavazásra jogosultak számára tekintet nélkül határozatképes, erről azonban a tagokat a meghívóban tájékoztatni kell. A megismételt közgyűlés taggyűlés ugyanazon a napon fél óra (30 perc) elteltével ugyanazon a helyszínen, ugyanazzal a napirenddel megtartható, mint az eredeti, határozatképtelenség miatt elmaradt közgyűlés taggyűlés, feltéve, hogy az eredeti meghívó ezt tartalmazza A közgyűlés taggyűlés 2/3-os szavazattöbbséggel dönt: - az évi költségvetés meghatározásáról, - az elnök beszámolójának elfogadásáról, - az alapszabály módosításáról, - más társadalmi szervezettel való egyesülésről, az egyesület feloszlásának kimondásáról, és a megszűnése esetén az egyesület vagyonának felhasználásáról A közgyűlés taggyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt: - az elnökség tagjának megválasztásáról, felmentéséről, illetve visszahívásáról, - a tagdíj mértékének módosításáról, - a tiszteletbeli taggá választásról, - minden egyéb előterjesztett kérdés tárgyában A közgyűlés taggyűlés határozatait nyílt szavazással hozza. A tisztségviselők megválasztása is nyílt titkos szavazással történik Az egyesület éves beszámolóját (ideértve az adózott eredmény felhasználására és felosztására vonatkozó döntést) a közgyűlés taggyűlés hagyja jóvá. Az éves beszámolót az elnök terjeszti a közgyűlés taggyűlés elé A közgyűlés taggyűlés döntéseiről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját és hatályát. Ezen túlmenően megállapíthatónak kell lennie a döntést támogatók és ellenzők számarányának Az egyesület működése nyilvános, arról bárki tájékoztatást kérhet Az egyesület közgyűléséről taggyűléséről készült jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és kettő jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. VII. AZ ELNÖKSÉG 7.1. A két közgyűlés taggyűlés közötti időszakban az egyesület ügyintéző és végrehajtó szerve a közgyűlés által 5 (öt) 4 évre megválasztott három öt fős elnökség, mely elnökből, elnökhelyettesből és kincstárnokból pénztárosból és két fő elnökségi tagból áll, akik egyben az egyesület választott tisztségviselői.

7 Az elnökségi ülést szükség szerint, de legalább 2 (kettő) havonta egyszer össze kell hívni Az elnökség üléseit az elnök hívja össze, az elnökségi ülést megelőzően legalább nyolc nappal. A meghívó tartalmazza az elnökségi ülés időpontját, helyét és napirendjét 7.4. Az elnökség ülései nyilvánosak Az elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon az elnök, az elnökhelyettes és a kincstárnok is jelen van. valamennyi elnökségi tag jelen van Amennyiben az ülés határozatképtelen, úgy az elnök az ülést ismételten, új meghívóval, új időpontra hívja össze A közgyűlés taggyűlés hatáskörébe nem tartozó döntéseket az elnökség hozza meg. Az elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozathozatal minden esetben nyílt szavazással történik Az elnökség feladatai: - előkészíti a közgyűlést taggyűlés és annak napirendi anyagát, majd összehívja az elnök útján, - összeállítja az egyesület éves tevékenységéről szóló beszámolót és a következő évi munkatervet, - ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a folyamatos működés megkíván, - végrehajtja a közgyűlés taggyűlés határozatait Az elnökség üléseiről készült jegyzőkönyvet az elnökség valamennyi tagja aláírja Az elnökség a határozatait köteles írásba foglalni Az elnök feladatai: - irányítja, szervezi, átfogja és koordinálja z egyesület munkáját, - munkájáról a közgyűlést rendszeresen tájékoztatja, és jelentősebb kérdésekben köteles állásfoglalását kérni, - rendszeres kapcsolatot tart a különböző intézményekkel, szervezetekkel, különös tekintettel az Országos Magyar Méhészeti Egyesülettel, a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamarával, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Bács-Kiskun Megyei Hivatalával, Szakminisztériummal és annak szakigazgatási szerveivel és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH), - kapcsolatot tart a médiával, - képviseli az egyesületet minden olyan értekezleten, fórumon, ahol az egyesületet érintő dolgokról esik szó, ha a személyes megjelenésre nincs mód, gondoskodik a helyettesítéséről, - kezeli az egyesület bélyegzőjét, - évente legalább egy alkalommal összehívja a közgyűlést, taggyűlést - feladatának minél magasabb szintű ellátása érdekében az egyesület rendes tagjai közül meghatározott időtartamra ún. TANÁCSNOKOKAT jelölhet ki, Az elnökhelyettes feladatai: - kezeli az egyesület iratait, - gondoskodik arról, hogy az egyesület adminisztrációja, nyilvántartása naprakész és áttekinthető legyen, - ellátja a napi ügymenet során felmerülő teendőket, - vezeti a tagnyilvántartást, és gondoskodik annak naprakész állapotban tartásáról

8 8 - gondoskodik a jelenléti ívekről és a jegyzőkönyvvezető személyéről a közgyűlésen, - rendszeresen kutatja, figyeli a pályázati lehetőségeket, és erről folyamatosan beszámol az elnöknek, - egyesületi tagok bevonásával elősegíti az egyesület által rendezett programok, szakmai fórumok, rendezvények minél sikeresebb lebonyolítását A kincstárnok pénztáros feladatai: - ellátja az egyesület pénzügyi, pénztárosi, gazdasági feladatait, - gondoskodik a tagdíj határidőre történő beszedéséről, - a tagdíj befizetésről nyugtát állít ki, s a beszedett tagdíjat befizeti az egyesület számláját vezető pénzintézetben, rendszeresen kutatja, figyeli a pályázati lehetőségeket, és erről folyamatosan beszámol az elnöknek, - gondoskodik a könyvelési feladatok ellátásáról, az egyesület bevallási kötelezettségeinek teljesítéséről. VIII. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE 8.1. Az egyesületet harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt az elnök önállóan jogosult képviselni. 8.2.Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez két képviseleti joggal felruházott személy e g y ü t t e s aláírása szükséges. A bankszámla feletti rendelkezési jog megilleti az elnököt, az elnökhelyettest és kincstárnokot. pénztárost 8.3. Amennyiben a képviselő akadályoztatva van, úgy írásbeli meghatalmazással más személy is eljárhat helyette. IX. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 9.1. Az egyesület alapszabály szerinti és a jogszabályok előírásainak megfelelő működésének, gazdálkodásának ellenőrzésére az elnökség jelölése alapján a közgyűlés taggyűlés 5 (öt) évre 3 tagú (elnök + 2 tag) felügyelő bizottságot választ a rendes tagok közül. Az elnökségben vagy az etikai bizottságban tisztséget betöltő tagot nem lehet a felügyelő bizottságba választani. A felügyelő Bizottság tagjai az egyesület választott tisztségviselői A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Ülését a felügyelő bizottság elnöke hívja össze szóban vagy írásos meghívóval. A meghívó tartalmazza az ülés időpontját, helyét és napirendjét A felügyelő bizottság ülése határozatképes, ha azon mindhárom tagja jelen van. Határozatképtelenség esetén a felügyelő bizottság elnöke 8 napon belül újabb ülést hív össze, mely szintén csak mindhárom tag jelenléte esetén határozatképes A felügyelő bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet mindhárom tag aláír. A felügyelő bizottság a határozatait egyhangú döntéssel, nyílt szavazással hozza. A határozatokat írásba kell foglalni A felügyelő bizottság: - figyelemmel kíséri és ellenőrzi az egyesület alapszabály és a jogszabályok szerinti működését, a közgyűlés taggyűlés határozatainak végrehajtását,

9 9 - ha szükséges, felhívja az elnökség figyelmét, hogy a jogszabályoknak, az alapszabálynak, ill. más szabályzatoknak megfelelően járjon el, - megvizsgálja az egyesület elnökségének költségvetési- és szakmai beszámolóját, majd véleményét, megállapításait a közgyűlés taggyűlés elé terjeszti, - kivizsgálja a tagok panaszait és az egyesület elnöksége elé terjeszti,az egyesületet érintő írásban benyújtott észrevételekre 60 napon belül köteles írásban érdemi választ adni, - a felügyelő bizottság elnöke vagy megbízott helyettese részt vehet az elnökség ülésein, - súlyos mulasztás vagy szabálytalanság megállapítása esetén intézkedhet a közgyűlés taggyűlés és az elnökség összehívásáról, - jogosult az egyesület könyveinek, iratainak ellenőrzésére, - a tisztségviselőktől jelentést, az egyesület tagjaitól és alkalmazottaitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet A felügyelő bizottság indítványára az intézkedésre jogosult szervet az indítvány megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet A felügyelő bizottság tagjai munkájukat társadalmi megbízatásként végzik, de részükre a közgyűlés költségtérítést állapíthat meg A felügyelő bizottság tagja a tisztségéről írásban bármikor lemondhat, lemondása azonban csak akkor hatályos, ha helyére új felügyelő bizottsági tagot választ a közgyűlés. X. AZ ETIKAI BIZOTTSÁG Az etikai bizottság az elnökség jelölése alapján a közgyűlés taggyűlés által 5 (öt) évre választott 3 (három) tagú (elnök + 2 tag) testület, amely a közgyűlésnek beszámolni tartozik Az etikai bizottság tagja, csak az egyesület rendes tagja lehet. Az elnökségben vagy a felügyelő bizottságban tisztséget betöltő tagot nem lehet az etikai bizottságba választani. A felügyelő bizottság tagjai az egyesület választott tisztségviselői Az etikai bizottság feladata a fegyelmi szabályzat alapján, a fegyelmi eljárás lefolytatása A fegyelmi szabályzat elfogadása a közgyűlés hatáskörébe tartozik, melyről egyszerű szótöbbséggel dönt. A fegyelmi határozat ellen a közgyűléshez a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül fellebbezésnek van helye. A fegyelmi eljárás alá vont tag védekezését ezen túl szóban is előadhatja mind a közgyűlés, mind az etikai bizottság előtt Az etikai bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Ülését az etikai bizottság elnöke hívja össze szóban vagy írásos meghívóval. A meghívó tartalmazza az ülés időpontját, helyét és napirendjét.

10 Az etikai bizottság ülése határozatképes, ha azon mindhárom tagja jelen van. Határozatképtelenség esetén az etikai bizottság elnöke 8 napon belül újabb ülést hív össz, mely szintén csak mindhárom tag jelenléte esetén határozatképes Az etikai bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet mindhárom tag aláír. Az etikai bizottság a határozatait egyhangú döntéssel, nyílt szavazással hozza. A határozatokat írásba kell foglalni Az etikai bizottság elnöke és tagjai az egyesület irataiba betekinthetnek és az elnökségtől információkat kérhetnek Az etikai bizottság tagjai munkájukat társadalmi megbízatásként végzik, de részükre a közgyűlés költségtérítést állapíthat meg Az etikai bizottság tagja a tisztségéről írásban bármikor lemondhat, lemondása azonban csak akkor hatályos, ha helyére új etikai bizottsági tagot választ a közgyűlés. XI. AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA Az egyesület vagyona a tagdíjakból, magán- és jogi személyek felajánlásaiból, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetésből tevődik össze. A felajánlások elfogadásához az elnökség befogadó nyilatkozata szükséges Az egyesület tisztségviselői a feladataikat díjazás nélkül látják el, jogosultak azonban az indokolt pénzkiadásaik megtérítésére. A közgyűlés taggyűlés határozata alapján tiszteletdíjra jogosultak A társadalmi szervezet tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl a társadalmi szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek A tagdíj mértéke: évi 1.500,- Ft, azaz egyezerötszáz forint, + 50 méhcsaládonként további 500,- Ft, azaz ötszáz forint, A tagdíj meghatározására az évindító taggyűlésen kerül sor, minden esetben a következő évre vonatkozóan. A tagdíjat mely összeget egy évre előre, egy összegben, minden év február 28. napjáig kell minden rendes tagnak az egyesület pénztárába befizetni vagy a bankszámlájára átutalni Az egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a közgyűlés taggyűlés rendelkezik, azt közérdekű célra kell fordítani Az egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja.

11 11 XII. VEGYES RENDELKEZÉSEK Az egyesületet a Bács-Kiskun Megyei Bíróság Kecskeméti Törvényszék veszi nyilvántartásba. Az egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre Az egyesület törvényességi felügyeletét a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség látja el A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre az egyesülésekről szóló évi II. törvény rendelkezései a évi CLXXV. törvény valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Jelen alapszabály tartalmazza a 6/2005 (III.26.) számú közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály módosítást. Jelen alapszabály tartalmazza alapszabály módosítást. számú közgyűlési határozattal elfogadott Kiskunhalas, március 2. Dózsa Tamás Károly elnök

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete ALAPSZABÁLY I.fejezet Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete 2.) Az egyesület székhelye: 2119 Pécel, Petőfi

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület ALAPSZABÁLY Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület 6750. Algyő, Bartók Béla u.7. Algyő, 2014. június 22. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Algyői Tisza Szabadidő,

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. 2./ Rövidített neve: Földrajzos Klub. 3./ Angol név: GeoClub Association

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve.

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. Budapest, 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2016. február 19. 2 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara

Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege változások vastagított dőlt betűvel 2011. november.4. napja Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2015. április 18-tól 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: szakszövetség) a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

A VAS MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA ALAPSZABÁLYA

A VAS MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA ALAPSZABÁLYA A VAS MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA ALAPSZABÁLYA A Vas Megyei Ügyvédi Kamara közgyűlése az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 127.. alapján az Ügyvédi Kamara Alapszabályát az alábbiak szerint alkotta meg:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület 2. Székhelye: 1031 Budapest, Vizimolnár u. 10. VIII. em. 69. 3. Működési területe: Magyarország

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT 1. A szervezet neve, működési területe 1. A szakszervezet neve: Közgyűjteményi és Közművelődési

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y Budapest, 2012. év október hó 2 I. A Szövetség elnevezése: LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. Az Egyesület Alapszabálya 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az Egyesület neve, célja és jogállása Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14 FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 1 / 14 Budapest, 2014. szeptember hó. napján 1. Bevezető A szövetség természetes és jogi személyek, illetve jogi

Részletesebben

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7.

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7. VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA 2 0 1 5. m á j u s 0 7. 1 B E V E Z E TŐ Az Önsegélyező Pénztár célja, hogy az önkéntesség, a függetlenség,

Részletesebben

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a Tűzliliom Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA

SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA módosított Alapszabálya Egységes szerkezetben Szeged Gutenberg u. 4. sz. A Szegedi Ügyvédi Kamara 2007. június 15-i közgyűlésének VI/6/2007. sz. határozata alapján 2 A Szegedi Ügyvédi

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. (1) A Társaság a. neve: Magyar Nőorvos Társaság (rövidített neve: MNT), (a továbbiakban Társaság), b. angol neve: Hungarian Society

Részletesebben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A L A P S Z A B Á L Y A és Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A L A P S Z A B Á L Y A és Ü G Y R E N D J E A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A L A P S Z A B Á L Y A és Ü G Y R E N D J E 2012. május 29. AZ ÜGYREND MELLÉKLETEI 1. A Közgyűlés összehívásával és lefolytatásával kapcsolatos ügyviteli szabályok 2. A működési

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2012. június 22. napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61.

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2011 Nyeste Pál a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége elnöke I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége oldal 1 1. A Szövetség

Részletesebben

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet, az alapítók elfogadtak 2000. március 3-án, az egyesület székhelyén megtartott alakuló közgyűlésen és amely módosításra került a1 /2014.(V.10.) sz.

Részletesebben

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Fővárosi Bíróságon 1991. január 8. napján 3217 számon nyilvántartásba vett Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület 2012. augusztus 15.

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Budapest, 2001. március 14. Módosítva: Budapest, 2003. szeptember 11. Módosítva: Budapest, 2004. június 8. Módosítva:

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály Magyar Labdarúgó Szövetség Alapszabály 2013 TARTALOM I. Általános rendelkezések... 3 II. Az MLSZ célja... 5 III. Az MLSZ hivatali szervezete... 5 IV. Az MLSZ és megyei igazgatóságainak feladatai... 5 V.

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya Az alapszabály a 2004. évi CXV. törvény előírásainak megfelelően készült. - 1 -/23 Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya I. Alapvető

Részletesebben

BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET

BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET sz. példány BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET MŰKÖDÉSI ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2013. 12. 06. (2011. 01. 19.) ph. Szekeres István elnök 2 I. fejezet 1. Az egyesület neve, székhelye, státusza 1) Az egyesület

Részletesebben

Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A

Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A BÁCS-KISKUN MEGYEI POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG Szám: 96/2010 Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban BKM PVSZ.)

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete (a továbbiakban Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 Az Egyesület közgyűlése 2015. február 17.-én, az 1991. október 17-én kelt alapszabályát több pontban módosította, és a módosításokkal

Részletesebben

A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gombai Polgárőr Egyesület 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 5/2012. (XI.30.) számú határozattól

Részletesebben

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Karcagi Aikidó Egyesület Alapszabály Ez az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított, az 1959. évi IV. törvény, továbbá az Egyesülési jogokról szóló 1989. évi II: törvény alapján szabályozza

Részletesebben

Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A 1 I. PREAMBULUM Magyarországon - részben a Közlekedési Múzeum, részben a MÁV tulajdonában/állagában, mintegy 150 megőrzött gőzmozdony

Részletesebben

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2011. február 25. 2 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A

Részletesebben

Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA)

Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA) Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA) 1093 Budapest, Török Pál u. 1. Telefon: 361 217-68-33 A MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁK SZÖVETSÉGE (MŰSZA) ALAPSZABÁLYA (a 2013. december 18-i módosításokkal egységes

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET

Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET Az Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete továbbiakban: Egyesület

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) A jelen SZMSZ-t a Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az Egyesület alapszabálya

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA Elfogadta: a Vasutasok Szakszervezete Kongresszusa 2015. május 15-én A Vasutasok Szakszervezete jogfolytonosságát az önálló vasutas szakszervezeti mozgalom kezdetétől

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben)

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) A L A P S Z A B Á L Y MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) Alapítva: 1989 1 I. ALAPÍTÁSI ADATOK 1. Az egyesület neve: MANTA Természetfotós és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai ALAPSZABÁLY Az alapszabály 1. számú mellékletében megjelölt alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Magán Gasztroenterológusok Társaságát.

Részletesebben

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA / Egységes szerkezetben a 2016. február.-i módosításokkal / M T T 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A T neve: M (röviden MTT) (angolul: Hungarian

Részletesebben

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. A SZÖVETSÉG NEVE, SZÉKELYE 1.1 A Szövetség neve: GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG, rövidítve: GATESZ. 1.2 A Szövetség székhelye: 3756 Perkupa, Kossuth L. u. 12.

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. 1.2.) Székhelve: 6335 ORDAS, Kossuth u. 8. Telefonja: +3606-78/425-785. Telefonja:+36 06-30/621-05-20

ALAPSZABÁLYA. 1.2.) Székhelve: 6335 ORDAS, Kossuth u. 8. Telefonja: +3606-78/425-785. Telefonja:+36 06-30/621-05-20 II. Rákóczi Ferenc Polgáror Egyesület Ordas ALAPSZABÁL y A II. Rákóczi Ferenc Polgáror Egyesület Ordas ALAPSZABÁLYA A Rákóczi Polgáror Egyesület Ordas (a továbbiakban: Egyesület) az Ordas Községi Önkormányzat

Részletesebben

ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE

ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE 1 ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE egységes szerkezetben a 2015. június 17-i közgyűlésen, továbbá a 2016. február 18. i közgyűlésen hozott módositásokkal: a Fővárosi Törvényszék 14. Pk.

Részletesebben

ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS (ÉSZT) ALAPSZABÁLYA

ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS (ÉSZT) ALAPSZABÁLYA ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS (ÉSZT) ALAPSZABÁLYA Elfogadta: az ÉSZT soron kívüli Kongresszusa 2008. december 9-én Egységes szerkezetben a 2012. május 15-i változással 1 PREAMBULUM Az ÉSZT 1989.

Részletesebben

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása ALAPSZABÁLY A Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016.

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MÚSZ közgyűlése által 2016. április 24.-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A módosítások vastagított szöveggel vannak jelölve.

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15. I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály Magyar Fizikushallgatók Egyesülete 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület nevei: Alapszabály a) az Egyesület magyar neve: Magyar Fizikushallgatók Egyesülete, hivatalos rövidítése: Mafihe; b) az Egyesület

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben TERVEZET Kelt Budapesten 2015. november 24. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabály Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Aerial Cartographic and Remote Sensing Association A Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabálya The Statutes of the Aerial Cartographic

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

I. AZ EGYESÜLET ADATAI Családokért Határon Innen és Túl Egyesület Székhely: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 30. Elnök:Deák Zsuzsanna Tünde e-mail:borokamesei@gmail.com ALAPSZABÁLY módosítás Családokért Határon Innen és Túl

Részletesebben

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Továbbá a 2013. év szeptember hónap 07 napján az egyesületi közgyűlés módosításokkal egységes szerkezetben foglaltan fogadta el. I. Az egyesület adatai 1. Az egyesület

Részletesebben

PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MŰSZAKI EGYESÜLET Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MŰSZAKI EGYESÜLET Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MŰSZAKI EGYESÜLET Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya melyet az Egyesület 2015. november 20. napján megtartott rendkívüli közgyűlése fogadott el azzal, hogy az

Részletesebben

2015. hó. napján kelt változásokkal egységes szerkezetben A módosítások és a változások félkövér dőlt betűvel szedve.

2015. hó. napján kelt változásokkal egységes szerkezetben A módosítások és a változások félkövér dőlt betűvel szedve. A MAGYAR TRANZAKCIÓANALITIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2015. hó. napján kelt változásokkal egységes szerkezetben A módosítások és a változások félkövér dőlt betűvel szedve. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2 ALAPSZABÁLY 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A szervezet teljes neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület Rövidített neve: GyMS megyei FTE Angol nyelven: Association of Rural Tourism in

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (2015. MÁRCIUS...-I KÖZGYŰLÉSÉN ELFOGADOTT, MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN FOGLALT SZÖVEGGEL) - 2 - - 3 - I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE

ALAPSZABÁLY. Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE ALAPSZABÁLY Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE 2 A Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A I. 1. Az Egyesület neve: Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület Rövidített

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA I. Alapító nyilatkozat A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA Mi, a Demokratikus Koalíció sokféle irányból jött alapítói modern demokráciát kívánunk, jogállammal, parlamentarizmussal, szociális piacgazdasággal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ( 1) A Magyar Lovassport Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. törvényben

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község önkormányzatának képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara A l a p s z a b á l y 2012. május 24. 2012. május 24. 1 Preambulum A svájci-magyar kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében 1990.

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alapszabály A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA melyet az MPRSZ Közgyűlése 2015. május hó 11.-én módosított (dőlt) és elfogadott, valamint egységes szerkezetbe foglalt I. fejezet: Név, alapadatok,

Részletesebben

I. Az egyesület neve, célja, feladata, működési alapelvei. 1. Az egyesület neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Rövidítése: OMME

I. Az egyesület neve, célja, feladata, működési alapelvei. 1. Az egyesület neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Rövidítése: OMME 1 Országos Magyar Méhészeti Egyesület ALAPSZABÁLYA A jelen Alapszabály az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, különösen annak a 3:63-3:87. -ai, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. PartyPont Egyesület ALAPSZABÁLY A PartyPont Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61.

Részletesebben

VORSZ Alapszabály tervezet

VORSZ Alapszabály tervezet 1. Általános rendelkezések (1) A Szövetség neve: Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége (2) A Szövetség rövidített neve: VORSZ (3) A Szövetség idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Kidney Patients

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács egységes szerkezetbe foglalt, a 2010. április 28-ai Közgyűlés által elfogadott alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Alapadatok Neve: Országos Burgonya

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete.

I. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete. A Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete Alapszabályának 1., 2., 3., 4. és 5., 6., 7., 8.és 9. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege. (A 9. számú módosítás szövegét vastag,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Általános rendelkezések. A Magyar Bernipásztor Egyesület az ebtenyésztők és ebtartók önkormányzattal rendelkező országos szervezete, mely saját bevételeiből gazdálkodik.

Részletesebben

Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata

Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata Az Egyesület vezetése, tisztségviselői, szervezeti formája. Az Egyesület demokratikusan működő szervezet, melynek közgyűlése évenkénti tisztújító közgyűlésén

Részletesebben