A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. A SZÖVETSÉG NEVE, SZÉKELYE 1.1 A Szövetség neve: GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG, rövidítve: GATESZ. 1.2 A Szövetség székhelye: 3756 Perkupa, Kossuth L. u. 12. Tel./fax.: 48/ , Az együttműködésre illetékes szervek: A Galyaság területén működő önkormányzati, szövetkezeti, kereskedelmi, kulturális, gazdasági és egyéb szervek, szervezetek. 1.4 A Szövetség működési területe: a Galyaság mint földrajzi és néprajzi egység. 1.5 A Szövetség bélyegzője: négyzet alakú, benne a Szövetség elnevezése, székhelye, utalás az országban elfoglalt helyzetére. 1.6 A Szövetség jogi személy, melyet az alakuló közgyűlés határozata illetőleg az Alapszabály alapján a B.-A.-Z. Megyei Bíróság nyilvántartásba vette. 2. A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATA 2.1 A Szövetség célja: a Galyaság regionális érdekeinek képviseletére hivatott társadalmi szervek, önkormányzatok, gazdasági egységek, szövetkezetek, intézmények, kulturális és egyéb szervezetek, egyesületek, valamint magánszemélyek tevékenységének összehangolása a térség más országrészekhez viszonyított elmaradottságának csökkentése érdekében. 2.2 A Szövetség feladata: a.) az önkormányzati és gazdasági szervekkel azok illetékességének elsődlegességét elismerve és erősítve feladat megoldási megállapodásokat köt. Együttműködik minden a kistérséget alapvetően érintő ügyben a világörökség részét képező AGGTELEKI NEMZETI PARK ÉS BIOSZFÉRA REZERVÁTUM Igazgatóságának szerveivel. b.) a területfejlesztési ügyekben minden törvényes eszközzel támogatja a tervező, kivitelező és az üzemeltető önkormányzati és gazdasági szerveket, a vállalkozásokat. c.) javaslatokat tesz közigazgatási, gazdasági, egészségügyi, kulturális, környezetvédelmi, idegenforgalmi, szociális és egyéb ügyekben az illetékes hatóságok és egyéb szervezetek részére. d.) felvilágosít és propagál minden olyan kezdeményezést, ami a lakosság megélhetését, munkahelyteremtő lehetőségeit érintik. Segíti a tájegység idegenforgalmi és sportcélú lehetőségeinek feltárásán alapuló vállalkozások, magán-kezdeményezések szervezését, kivitelezését, közösségi támogatását. Alapvető feladatnak tekinti az ifjúsági turizmus, üdülés és táboroztatás ügyét. e.) országos és külhoni pályázatokon való részvétel a tájegység érdekeinek széleskörű tudatosításával. f.) lokálpatriotizmus erősítésével segíti közmunkák szervezését a községekben. g.) lehetőség szerint szorgalmazza a régió történelmének, kulturális és néprajzi, egyháztörténeti és gazdasági vonatkozásainak bemutatását saját kiadványán keresztül. h.) kapcsolatok felvételére törekszik országos, ifjúsági és idegenforgalmi szervekkel, az egyházak területén működő tagjaival. 2.3 A Szövetség a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c.) pontja a.) 2. alpontja szerint: szociális tevékenységet végez azzal, hogy egészségügyi és szociális kérdésekben tényfeltáró jellegű munkát végez, illetőleg konkrét javaslatok kidolgozásával elősegíti az ilyen tevékenységeket végző szervezetek, intézmények munkáját. b.) 3. alpontja szerint: az Aggteleki Nemzeti Park és Bioszféra Rezervátum Igazgatósággal együttműködve tudományos tevékenységet és kutatást végez. c.) 4. alpontja szerint: az ifjúsági turizmus, üdülés és táboroztatás elősegítésével az ifjúság természet- és környezetvédelmi, valamint kulturális, néprajzi ismereteit gyarapítja, ezzel nevelő, oktató, képességfejlesztő és ismeretterjesztő munkát végez. d.) 6. alpontja szerint: óvni kívánja a tájegység kulturális értékeit azzal, hogy saját kiadványain keresztül bemutatja a régió történelmének, kulturális és néprajzi, egyháztörténeti sajátosságait, ill. ezen tevékenységgel ismeretterjesztő tevékenységet végez (4. alpont). e.) 8 9 alpontja szerint: az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködve természet-, állat-, és környezetvédelmi feladatokat lát el, f.) 11. és 18. alpontja szerint: a térség hátrányos gazdasági helyzetére figyelemmel felvilágosító, informáló tevékenységet végez a lakosság megélhetésének, munkalehetőségeinek előmozdítása érdekében. 2.4 A Szövetség: a.) A Környezetvédelemről szóló évi LIII. tv ban megjelölt célokkal összhangban a tv ban rögzített állam által kötelezően ellátandó feladatok közül a 38. b.), f.), g.), h.) feladatokat látja el. Ugyanezen jogszabály 46. -ban rögzített települési önkormányzati feladatok közül közreműködik az e.) és f.) pontjában megjelölt tevékenységek ellátásában. 1

2 b.) A természet védelméről szóló évi LIII. törvény ban megjelölt célokkal összhangban elősegíti az önkormányzatokat e törvény ban meghatározott természetvédelmi feladatainak ellátásában. Elősegíti az állam ugyanezen törvény 69. -ban meghatározott természetvédelmi oktatási, ismeretterjesztési, tudatformálásra irányuló tevékenyégének végzését. c.) A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény 4. alapján az ezen jogszabályban megjelölt célok megvalósítása állami szervek, önkormányzatok feladata. A szövetség elősegíti a 2. a.), b.), d.), 3. (1) bek. a.) és b.), (2) bek. a.), b.), c.), f.), (3) bekezdés (a c), (4) bek. (a d), 11. (1) bek. b.) pontjában meghatározott feladatok ellátását. d.) A Szövetség elősegíti az évi LIV. törvényben megjelölt műemlékvédelem és kulturális örökség megóvására irányuló feladatok ellátását. A Szervezet közreműködik a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. tv. törvényben rögzített alábbi feladatok ellátásában: a tv. 13/A (1 2) bek.-ben meghatározott munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújt (pl. információk biztosítása, munka-, pálya-, álláskeresési-, helyi-térségi foglalkoztatási tanácsadás), munkanélküliek vállalkozóvá válásának, önfoglalkoztatások támogatása, képzések, és egyéb munkaerőpiaci-programok szervezése, végzése (pl. ősi mesterségek). e.) az épített- és természeti környezet védelméről szóló évi LXV. törvény 8. (1) bek.-ben meghatározott településfejlesztési, oktatási, szociális tevékenységet végez. f.) az évi XXI. törvényben és ehhez kapcsolódó kormányrendeletben megjelölt területfejlesztési feladatokat végez, illetőleg előmozdítja ezek ellátását. A Szövetség közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, melyről a fent felsorolt jogszabályok alapján állami szervnek vagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. 3. A SZÖVETSÉG ALAPELVEI 3.1 A Szövetség által nyújtott szolgáltatásokból tagjain kívül más kívülálló személyek is részesülhetnek, melyről a szervezet székhelyén minden hónap 1. munkanapján 8 9 óra között kérhető felvilágosítás. 3.2 A Szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 3.3 A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 3.4 A Szervezet gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban megjelölt célra fordítja. 4. A SZÖVETSÉG TAGJAI 4.1 A Szövetség tagja lehet minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaság és egyéb szervezet, aki saját elhatározásából részt kíván venni a Szövetség munkájában és az Alapszabályt magára nézve kötelezőnek tekinti. 4.2 A Szövetség rendes tagok gyülekezete. A tagsági viszony a belépési nyilatkozat aláírásával, illetőleg ennek elnökség által történő elfogadásával jön létre. 4.3 Hatályát veszti. 4.4 Az éves tagdíj minimum 600, Ft/fő/év. Vállalkozások és jogi személyek , Ft/tag éves tagdíjat fizetnek. A megjelölt díjtételek minimum összeget jelentenek, ezen túlmenően bárki önkéntesen hozzájárulhat a Szervezet működési költségeinek, céljai eléréséhez szükséges vagyona előteremtéséhez. 4.5 A tagok írásbeli bejelentése, illetőleg ennek elnökség részére történő átadásával bármikor kiléphetnek a Szövetségből (ha a vállalt kötelezettségeiket teljesítették). 4.6 A tagsági viszony megszűnik: a.) a tag halálával, b.) kilépéssel, c.) törléssel, d.) kizárással. 4.7 A tagsági viszony megszüntetésével kapcsolatos szabályok: a.) A kilépés a tag elnökség részére történő írásbeli bejelentése alapján az elnök által vezetett tagi nyilvántartásból való kivezetéssel történik. b.) Az esetben, ha a Szövetség és a kilépő tag között anyagi vagy egyéb kötelezettség áll fenn, a kilépés bejelentésekor vele el kell számolni, illetőleg a tagot terhelő rendezetlen kötelezettséget vele írásban közölni. c.) A vezetőség törli azt a tagot, aki tagdíjfizetési kötelezettségét felhívás ellenére tárgyév március 31. napjáig nem teljesíti. 2

3 d.) Az elnökség 2/3 arányú minősített többséggel hozott határozat alapján kizárja azt a tagot, aki olyan magatartást tanúsít, mellyel a Szövetség működését, céljai elérését akadályozza, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, mellyel a tagsági viszonya megtartását gátolja, lehetetlenné teszi. 5. A TAGOK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 5.1 A tagok jogai: a.) részt vehetnek a Szövetség közgyűlésén, a vezetőség által szervezett különböző tanácskozásokon és rendezvényeken. b.) igénybe vehetik a Szövetség segítségét, támogatását, tanácsait, javaslatait, információit. c.) javaslataikkal, észrevételeikkel elősegíthetik a szervezet működését. d.) aktív és passzív választójoggal rendelkezik, azaz választó és választható különböző tisztségekre, e.) szavazati joggal részt vehet a közgyűlés ülésein, f.) a közgyűlés döntései ellen kifogást emelhet, illetőleg határozatait a bíróság előtt megtámadhatja az évi II. törvény szerint. 5.2 A tagok kötelezettségei: a.) részt vesz a Szövetség munkájában, teljesíti a vállalt feladatot. b.) a tagdíjat minden év január hó 31. napjáig befizeti. c.) lehetőségei szerint részt vállal a Szövetség célkitűzéseinek elérésében, nyilvánosságra hozatalában, a tagság szervezésében. d.) a Szövetség szervezésével és koordinálásával történő pályázat/pályázatok összefogásáért az érintett tag, a pályázati érték 1%-át, a nem tag érintett 3%-át köteles megfizetni. e.) az esetben, ha a pályázat településszintű avagy vállalkozásfejlesztésű célt szolgál, a tagot terhelő díj 3%-a, a nem tag részére 5%. f.) a díjfizetési kötelezettség a pályázat benyújtásakor válik esedékessé. g.) hatályát veszti. 6. A SZÖVETSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 6.1 A Szövetség legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely magánszemélyekből és jogi személyekből, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokból valamint egyéb szervezetekből áll. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azon a tagokon kívül más kívülálló személyek is részt vehetnek. 6.2 A Közgyűlést évi egy alkalommal kell megtartani, a vezetőség által javasolt napirendi pontokkal. A Közgyűlést az elnök hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót, mely tartalmazza a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontját is, az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 15 nappal ajánlott levélben az elnökség küldi meg a tagoknak. 6.3 A tagság 25%-ának írásbeli indítványára a napirendi pontokat is meghatározva rendkívüli Közgyűlést kell összehívni. 6.4 A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a nyilvántartott tagok 50%-a, plusz egy fő jelen van. 6.5 A határozatok meghozatala a 6.8 pontban megjelölt kivétellel nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik. A tagoknak bármely kérdésben egy szavazata van. 6.6 A közgyűlés kizárólagos hatásköre, amelyekhez a jelenlévők 2/3-ának (minősített többség) szavazata szükséges a.) a Szövetség létrehozása, saját elhatározáson alapuló megszűnés kimondása, vagy más Szövetséghez való csatlakozás, vagy abból való kiválás. b.) az Alapszabály meghatározása, módosítása. c.) a Vezetőség és a Felügyelő Bizottság (FEB) megválasztása, felmentése, visszahívása, beszámoltatása. A vezetőség és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, meghosszabbítása, d.) a vezetőség éves beszámolójának megvitatása, elfogadása. e.) a Szövetség SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁ-nak jóváhagyása. f.) hatályát veszti. g.) döntés a településfejlesztések összehangolásának főbb kérdéseiben, egyeztetett javaslatként. h.) Alapítvány létrehozása a régió gazdasági és kulturális támogatására. i.) Az ügyintéző szerv éves beszámolójának elfogadása, közhasznúsági jelentés jóváhagyása. j.) Egyéb jogszabályokban, vagy alapszabályban meghatározott feladatok ellátása. 6.7 A közgyűlés üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes vezeti. A közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet készít a közgyűlés által kijelölt jegyzőkönyv-vezető, melyet a levezető elnök és egy közgyűlés által kijelölt tag hitelesíti. 6.8 A Közgyűlés döntése alapján elrendelhető a minősített többséget igénylő kérdéseiben a titkos szavazás. Minden esetben titkos szavazással történik a vezetőség, a Felügyelő Bizottság megválasztása, visszahívása, illetve a Szövetség megszűnése, más szervezethez való csatlakozása, más szervezettel történő egyesülése, kiválása. 3

4 6.9 A Közgyűlés bizottságokat hozhat létre és működtethet állandó és ideiglenes jelleggel (ad hoc bizottság) Egyebekben a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik. 7. A SZÖVETSÉG SZERVEI ÉS AZOK MŰKÖDÉSE 7.1 A Szövetség Választmánya Hatályon kívül helyezve. 7.2 A Szövetség Vezetősége a október 27-i módosítás szerint: a.) a Vezetőség 7 tagból áll (elnök, alelnök, titkár, elnökségi tagok), akiket a Közgyűlés minősített többséggel, titkosan 4 év időtartamra választ. Az elnök egyben a szövetség elnöke is. Az elnök munkáját a titkár, valamint az esetleges munkavállaló segíti, az elnök helyettesítéséről szükség esetén a vezetőség dönt. b.) A Vezetőség szükség szerint, de legalább évente 4 alkalommal ülésezik. Az elnök a napirendet tartalmazó meghívót, mely tartalmazza a határozatképtelenség miatt megismételt ülés időpontját is, az ülés tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal ajánlott levélben megküldi az elnökség tagjainak. Az elnökség határozatképes, ha azon a tagjai közül legalább 5 fő jelen van. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, az elnökség 7 fős létszámához viszonyított egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökség elnöke, az egyesület elnöke vezeti az elnökség üléseit, melyről jegyzőkönyv készül, amit az elnök, a vezetőség által kijelölt jegyzőkönyv-vezető és hitelesítő ír alá. A kibővített vezetőségi ülésen a választmány meghívott tagjai, valamint a FEB, a települések küldöttei tanácskozási joggal vesznek részt. c.) A Vezetőség hatásköre: a Szövetség céljainak, programjának megfelelő tevékenység szervezése és végrehajtása. a Szövetség működési feltételeinek biztosítása a rendelkezésre álló pénzeszközök optimális felhasználásával. beszámolás az éves tevékenységről a Közgyűlésen. Vállalkozások beindítása, működtetése, kisvállalkozói tevékenység lehetőségeinek feltérképezése, a Szövetség tevékenységével összhangban más szervezetekkel együttműködések kialakítása. d.) A Szervezet Elnöke: képviseli a Szövetséget, összehívja a Közgyűlést, illetőleg Vezetőség üléseit, vezeti azokat, ellenőrzi a testületi szerv határozatainak végrehajtását, őrködik a Szervezet törvényes és alapszabálynak megfelelő tevékenysége felett, az elnökség bármelyik tagját, illetőleg más kívülálló személyt eseti megbízással felruházhatja feladatainak ellátásához szükséges jogkörrel, azonban képviseleti jogát másra át nem ruházhatja, a költségvetés keretei (ide értve a szövetség bankszámlája feletti rendelkezési jogot is) között utalványozási jogkört gyakorol az elnökség bármely tagjával közösen, az Egyesület székhelyén nyilvántartást vezet, melyből a vezetőszerv döntéseinek tartalma, időpontja, és hatálya, ill. a döntést támogató és ellenzők aránya (lehetőség szerint személye) megállapítható, ajánlott küldeményben postai úton gondoskodik a vezetőszerv döntéseinek érintettekkel való közléséről, nyilvánosságra hozataláról, a Szövetség székhelyén minden hónap 1. munkanapján 8 9 óra között biztosítja a Szervezet működésével kapcsolatos iratokba, beszámolókba való betekintést, gondoskodik a szervezet működésének, szolgáltatás igénybe vétele módjának, beszámoló közlésének nyilvánosságáról, 7.3 A Felügyelő Bizottság (FEB), mint felügyelő szerv a október 27-i módosítás szerint: a.) a Felügyelő Bizottság 5 tagú, akiket minősített többséggel, titkosan, a közgyűlés 4 év időtartamra választ. b.) feladata a Szövetség működésének, gazdálkodásának, Vezetőségének ellenőrzése, melynek során a szervezet könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálja, a vezető tisztségviselőktől jelentést és a szervezet munkavállalóitól felvilágosítást, ill. tájékoztatást kérhet. c.) tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlés ülésein. d.) az évi CLVI. tv. 11. (3) bek.-ben meghatározott feltételek bekövetkezése esetén tájékoztatja az intézkedésre jogosult szervet, és kezdeményezi annak összehívását. e.) ellenőrzi a szervezet jelentéseit, álláspontját ismerteti a közgyűléssel. f.) mérleg, eredmény kimutatás ellenőrzése. g.) évente legalább egyszer köteles a Közgyűlésnek beszámolni. h.) a bizottság Elnöke részt vesz az elnökség ülésein. i.) mindazon feladatok ellátása, melyet jogszabály előír. j.) ügyrendjét maga határozza meg. k.) A bizottság tagjai csak a Közgyűlésnek kötelesek beszámolni tevékenységükről, és a Szövetség valamennyi ténykedését korlátozás nélkül, bármikor ellenőrizheti. 4

5 7.4 A választott, két közgyűlés között kieső (lemondás, kilépés, kizárás, elhalálozás stb.) tisztségviselő pótlása a közgyűlés időpontjáig terjedő hatállyal kooptálással történik. A kiesést követő első közgyűlésen a tisztségviselés kérdésében szavazást kell tartani. Az ily módon megválasztott tisztségviselő tisztségviselésének határideje a többi tisztségviselő tisztségviselési határidejéhez igazodik. 7.5 A Szövetség munkabizottságai: a vezetőségjavaslatára állandó vagy időszakos jelleggel munkabizottságok, tanácsadó a.) A Közgyűlés megalapíthatja a GALYASÁG BARÁTI KÖRÉT, mely a területről elszármazottak részére biztosítani kívánja a szülőföldhöz való tartozás lehetőségét. A Baráti Kör működési rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. b.) A Közgyűlés megalapíthatja a GALYASÁGÉRT ALAPÍTVÁNY-t, mely a célkitűzések támogatását tekinti legfontosabb feladatának. 8. A SZÖVETSÉG MUNKAMÓDSZERE 8.1 A Szövetség tagjai és tisztségviselői elsősorban a szülőföld és a táj szeretetéből, közéleti tisztességből vállalják tevékenységüket, melyért anyagi ellenszolgáltatást nem várnak el. Az elnökség döntése alapján megtérítheti a tagnak a szervezet működéséhez szükséges, indokolt dologi kiadásait, költségeit. 8.2 A Szövetség a régió speciális érdekeit újszerű módszerekkel, a már meglévő és működő intézményrendszerek segítségével kívánja képviselni. 8.3 A Szövetség a régióhoz kötődő közös érdekeltség alapján szervez társadalmi, gazdasági, kulturális és egyéb vállalkozásokat. Kezdeményezi ezek beindítását, a kezdeti lépésekhez támogatást nyújt. 8.4 A Szövetség tevékenységének főbb elemei: a.) ötletek, kezdeményezések gyűjtése, rendszerezése. A leghasználhatóbbak kiválasztása, megvalósítás céljából. b.) cél- és érdekazonosság alapján együttműködő társak keresése. Kisvállalkozók segítése a munkahelyteremtő alkalmak, beruházások bővítése végett. c.) a célirányos szakértői csoport összeállítása általában szaktanácsadó szervezet összeállítása, működtetése. d.) ismeretterjesztés térségen belül és kívül (kiadványok, tájékoztatók, kiállítások, előadások, pályázatok stb.) Ifjúsági és kulturális pályázatok kiírása, elbírálása. (A pályázatok feltételrendszeréről az Elnökség jogosult dönteni, mely tartalmazza annak meghirdetését, a pályázatokon részt vevő pályázók körét, a pályázat benyújtásának, elbírálásának határidejét, az elbírálás szempontjait, a döntés pályázókkal való közlésének feltételeit.) e.) Véleményező, javaslattevő, tényfeltáró tanulmányok készítése, illetve készíttetése a régiót érintő főbb kérdésekben. Országos felmérések beszerzése további felhasználás céljából. f.) kül- és belföldi pályázatokon való részvétel. g.) segítségnyújtás a régió kiemelt természetvédelmi értékeinek megóvására, különös tekintettel az Aggteleki Nemzeti Park területére. h.) a Szövetség folyamatosan kutatja saját erőforrásait, vállalkozásokat alapíthat, azokhoz társulhat az alapelvi szinten megjelölt korlátok szerint. i.) A Szövetség támogatja a régió földrajzi adottságaihoz kapcsolódó gazdasági társulások, kisszövetkezetek, egyesületek megalakulását és működését. 9. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA 9.1 A Szövetség vagyona: A tagok, magán és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező és egyéb szervezetek által befizetett éves tagdíj, valamint a kapott adományok. Pályázatok elnyeréséből származó céltámogatások, anyagi bevételek. Egyéb jogcím alapján befizetett támogatások, rendezvényekből származó bevételek, gazdasági tevékenységből, pályázatokból származó és egyéb bevételek. 9.2 A befizetett éves tagdíj feletti támogatás mértéke nem befolyásolhatja a döntésjogát a Szövetség ügyeit illetően. 9.3 A Szövetség vagyonát alapvetően a Közgyűlés döntésének megfelelően, az abban megjelölt keretek között használja fel. 9.4 A Szövetség tisztségviselői nem állnak munkaviszonyban a szervezettel, de a tisztségviselők és aktivisták dologi kiadásait az Elnökség döntése alapján megtéríti. 9.5 A Szövetség Közgyűlése a Vezetőség javaslatára anyagi lehetőségeihez mérten biztosítja az aktív, jól dolgozó tagok jutalmazásának lehetőségét. 9.6 Hatályon kívül helyezve. 9.7 A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a.) a számviteli beszámolót, b.) a költségvetési támogatás felhasználását, c.) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 5

6 d.) a cél szerinti juttatások kimutatását, e.) a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól, f.) és ezek szerveitől kapott támogatás mértékét, g.) a szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértékét, összegét, h.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót, i.) mindazon kötelező elemeket, melyet a közhasznú szervezetekről szóló törvény, ill. más vonatkozó jogszabály előír. 10. A SZÖVETSÉG MŰKÖDÉSE 10.1 A Szövetség jogi személy, amelyet a jelen Alapszabályban megjelölt tisztségviselők és szervek vezetnek, képviselnek A Szövetség és szervei működését a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza, az ügyviteli, a számviteli a pénzkezelési szabályok kidolgozása és betartatása a Vezetőség feladata Anyagi alapot tagdíjak, adományok, alapítványok és pályázatok elnyeréséből származó összegek biztosítják A Szövetség működésére és képviseletére az Alapszabályon kívül a mindenkor hatályos törvények, rendeletek és jogszabályok vonatkoznak A jelen Alapszabályzatot és a Szervezeti és Működési Szabályzatot a Közgyűlés hagyja jóvá. 11. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 11.1 A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a Ptk b.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, b.) bármely más előnyben részesül, illetőleg megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. c.) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetőleg társadalmi szervezet tagjának tagsági viszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás Nem lehet a felügyelő szerv elnöke, tagja, az egyesület könyvvizsgálója az a személy, aki: a.) a vezető szerv tagja, b.) a szervezet megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másként nem rendelkezik, c.) a szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a szervezet tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, alapszabály szerinti juttatást, d.) fent felsorolt személyek hozzátartozója A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, mely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervnél is betölt. 12. A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE a.) a Közgyűlés határozata alapján, b.) a tagok száma 10 fő alá csökken, c.) más társadalmi szervezettel egyesül, d.) a bíróság feloszlatja, vagy megállapítja megszűntét, e.) a törvényben meghatározott egyéb okok bekövetkezése. Ezen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Egyesülési jogról szóló évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetőleg a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezései irányadók. Perkupa,

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben)

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) A L A P S Z A B Á L Y MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) Alapítva: 1989 1 I. ALAPÍTÁSI ADATOK 1. Az egyesület neve: MANTA Természetfotós és

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet.

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet. A ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő

Részletesebben

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR 08. 1. oldal, összesen: 10 A WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú

Részletesebben

MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület

MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2011. január 17. Készítette és ellenjegyezte: Dr. Keskeny Ildikó ügyvéd 1 MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület alapszabálya egységes

Részletesebben

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása ALAPSZABÁLY A Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, rövidítve: FATOSZ 1.2. A Szövetség székhelye:

Részletesebben

Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület. alapszabálya. 2009. december 9.

Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület. alapszabálya. 2009. december 9. Az Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület alapszabálya 2009. december 9. 2 A jelen Alapszabályt az alapító tagok a 2009. december 9. napján tartott alakuló közgyűlésen egyhangúlag fogadták

Részletesebben

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve.

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. Budapest, 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. 2./ Rövidített neve: Földrajzos Klub. 3./ Angol név: GeoClub Association

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület 2. Székhelye: 1031 Budapest, Vizimolnár u. 10. VIII. em. 69. 3. Működési területe: Magyarország

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ EGYESÜLET NEVE: MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: 3200 GYÖNGYÖS, ŐRÁLLÓ ÚT 66. AZ EGYESÜLET

Részletesebben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Karcagi Aikidó Egyesület Alapszabály Ez az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított, az 1959. évi IV. törvény, továbbá az Egyesülési jogokról szóló 1989. évi II: törvény alapján szabályozza

Részletesebben

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. PartyPont Egyesület ALAPSZABÁLY A PartyPont Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61.

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi.

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi. Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott,

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Preambulum A Magyar Biliárd Szövetség Pool szakága (a továbbiakban Pool Szakág ) a Magyar Biliárd Szövetség Alapszabálya

Részletesebben

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2011 Nyeste Pál a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége elnöke I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége oldal 1 1. A Szövetség

Részletesebben

VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért

VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A- 74/F. -ai alapján jogi személyként

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014.

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. Alapszabály A Szociálpolitikai és Szociológiai Közhasznú Egyesület alapítói (Berényi András Attila, Brezina Anett, Cseh Evelin, Farkas Éva, Farkas Krisztián, Nagy Gábor,

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

I. Az egyesület neve, célja, feladata, működési alapelvei. 1. Az egyesület neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Rövidítése: OMME

I. Az egyesület neve, célja, feladata, működési alapelvei. 1. Az egyesület neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Rövidítése: OMME 1 Országos Magyar Méhészeti Egyesület ALAPSZABÁLYA A jelen Alapszabály az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, különösen annak a 3:63-3:87. -ai, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 20092010. május 223.-éán, a Küldöttközgyűlés határozata alapján) 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE... 3 2. AZ

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2 ALAPSZABÁLY 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A szervezet teljes neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület Rövidített neve: GyMS megyei FTE Angol nyelven: Association of Rural Tourism in

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: a Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete (a továbbiakban Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG alapszabálya Az alapszabályt a 2007. megtartott közgyűlés fogadta el. 1. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szövetség: a./ neve: b./ rövidítése: c./ székhelye: d./ jelvénye:

Részletesebben

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabály Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Aerial Cartographic and Remote Sensing Association A Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabálya The Statutes of the Aerial Cartographic

Részletesebben

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete ALAPSZABÁLY I.fejezet Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete 2.) Az egyesület székhelye: 2119 Pécel, Petőfi

Részletesebben

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az Egyesület neve, célja és jogállása Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. Az Egyesület Alapszabálya 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének

Részletesebben

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően - 1 - ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően (a módosított részeket dőlt betűvel szerkesztve) Elfogadta a Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület Füzesgyarmaton,

Részletesebben

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gombai Polgárőr Egyesület 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 5/2012. (XI.30.) számú határozattól

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete.

I. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete. A Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete Alapszabályának 1., 2., 3., 4. és 5., 6., 7., 8.és 9. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege. (A 9. számú módosítás szövegét vastag,

Részletesebben

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y A módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján az alapítók az alábbi egyesület létrehozását határozták el 1996. február 26.-án. Ennek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület (EJÉKE) szervezeti és működési viszonyainak

Részletesebben

Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET

Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET Az Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete továbbiakban: Egyesület

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

Szövetségi Alapszabály a 2004. február 4-én tartott rendkívüli közgyulésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Szövetségi Alapszabály a 2004. február 4-én tartott rendkívüli közgyulésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Tulajdonos Munkavállalók és Társaságaik Országos Szövetsége H-1149. Budapest, Angol utca 42. Tel.: (1) 363-6698 Fax: (1) 383-2229 E-mail: mrposz@hu.inter.net Honlap: tmsz.ini.hu Szövetségi Alapszabály

Részletesebben

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet, az alapítók elfogadtak 2000. március 3-án, az egyesület székhelyén megtartott alakuló közgyűlésen és amely módosításra került a1 /2014.(V.10.) sz.

Részletesebben

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Fővárosi Bíróságon 1991. január 8. napján 3217 számon nyilvántartásba vett Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület 2012. augusztus 15.

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

VORSZ Alapszabály tervezet

VORSZ Alapszabály tervezet 1. Általános rendelkezések (1) A Szövetség neve: Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége (2) A Szövetség rövidített neve: VORSZ (3) A Szövetség idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Kidney Patients

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A SZEGEDI ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE. I. Általános rendelkezések. A Szervezet célja és közhasznú tevékenysége. Szervezeti felépítés

ALAPSZABÁLY A SZEGEDI ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE. I. Általános rendelkezések. A Szervezet célja és közhasznú tevékenysége. Szervezeti felépítés A SZEGEDI ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY A Szegedi Orvostanhallgatók Egyesülete közhasznú egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T önkormányzatunk részvételére a Weiss Manfréd Dél-pesti Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A

Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A BÁCS-KISKUN MEGYEI POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG Szám: 96/2010 Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban BKM PVSZ.)

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33-2/2009. (II. 16.) számú h a t á r o z a t a a Nyírsuli Kht alapító okiratának módosításáról szóló 319-4/2008. (XI. 24.) számú határozat módosításáról A Közgyűlés

Részletesebben

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A az Alapszabállyal összhangban a Szövetség működését az alábbiak szerint határozza meg: I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

- módosítással egységes szerkezetben

- módosítással egységes szerkezetben 1 Halas és Környéke Méhészeti Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A - módosítással egységes szerkezetben Alapítva: 2005. január 15. Módosítva: 2005. március 26. Módosítva: 2013. március 2. 2005. 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetbe foglalva az alapító okirat 2004. október 18-ai, valamint a 2008. szeptember 30-i, 2008. november 20-i és 2009. február 25. napján

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2016. február 19. 2 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei ALAPÍTÓ OKIRAT Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító (a továbbiakban: alapító) abból a célból, hogy Pécs városában a színházi kultúra és az előadóművészet fejlesztését támogassa a Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyűlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT 1. A szervezet neve, működési területe 1. A szakszervezet neve: Közgyűjteményi és Közművelődési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 88/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének

Részletesebben

A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet)

A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet) A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1. Név, székhely 1.1. Az egyesület neve: SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG. 1.2. Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések:

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: 267/2009. Kth. A Vakáció Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása. 268/2009. Kth. Ingyenes óvodai és bölcsődei

Részletesebben

A VONESZO HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VONESZO HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VONESZO HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA - VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN - Alulírott Alapító, a korábbiakban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A F.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész:... 3 1. Az Egyesület főbb adatai:... 3 2. Az Egyesület működésének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY. létrehozását határozta el a következő feltételekkel:

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY. létrehozását határozta el a következő feltételekkel: ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő létrehozását

Részletesebben

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 1996. november 22. napján elfogadott, 2000. november 23-án, 2004. november 19-én, 2008. május 22-én, 2009.május 21-én és 2012

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 81/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT HANGADÓK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT HANGADÓK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv) 74/A. -a alapján jelen alapító okirat készítésével jogi személyiséggel rendelkező alapítványt létesít (alapítványt rendel) az alábbiakban

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. 1.2.) Székhelve: 6335 ORDAS, Kossuth u. 8. Telefonja: +3606-78/425-785. Telefonja:+36 06-30/621-05-20

ALAPSZABÁLYA. 1.2.) Székhelve: 6335 ORDAS, Kossuth u. 8. Telefonja: +3606-78/425-785. Telefonja:+36 06-30/621-05-20 II. Rákóczi Ferenc Polgáror Egyesület Ordas ALAPSZABÁL y A II. Rákóczi Ferenc Polgáror Egyesület Ordas ALAPSZABÁLYA A Rákóczi Polgáror Egyesület Ordas (a továbbiakban: Egyesület) az Ordas Községi Önkormányzat

Részletesebben

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY IT-Mentor Egyesület 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 2. Az Egyesület céljai, feladatai és tevékenységei 2 3. Az Egyesület tagjai 5 4. Tagsági jogok és kötelezettségek 7 5. Az Egyesület szervezete,

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. (1) A Társaság a. neve: Magyar Nőorvos Társaság (rövidített neve: MNT), (a továbbiakban Társaság), b. angol neve: Hungarian Society

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Kulturális és Szabadidős Egyesület alapító okirata a 2013. május 30-ai módosítás után egységes szerkezetbe foglalva

ALAPSZABÁLY. A Kulturális és Szabadidős Egyesület alapító okirata a 2013. május 30-ai módosítás után egységes szerkezetbe foglalva ALAPSZABÁLY A Kulturális és Szabadidős Egyesület alapító okirata a 2013. május 30-ai módosítás után egységes szerkezetbe foglalva Az egyesület közhasznúsági fokozata: "közhasznú". Bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Wenckheim Krisztina Városfejlesztési és Környezetvédelmi Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg: ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal

Részletesebben

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Alapító Okiratának módosítására Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Tisztelt

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y Budapest, 2012. év október hó 2 I. A Szövetség elnevezése: LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 91/2009

------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 91/2009 KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. május 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai ALAPSZABÁLY Az alapszabály 1. számú mellékletében megjelölt alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Magán Gasztroenterológusok Társaságát.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE

ALAPSZABÁLY. Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE ALAPSZABÁLY Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE 2 A Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A I. 1. Az Egyesület neve: Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület Rövidített

Részletesebben

BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET

BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET sz. példány BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET MŰKÖDÉSI ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2013. 12. 06. (2011. 01. 19.) ph. Szekeres István elnök 2 I. fejezet 1. Az egyesület neve, székhelye, státusza 1) Az egyesület

Részletesebben

Ennek megfelelően javasoljuk az Alapító Okirat módosítását a következő képpen.

Ennek megfelelően javasoljuk az Alapító Okirat módosítását a következő képpen. v*. h! 1 >! ' ' > Krukt Kőbányai l - ^i «< -testület ülése Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft BuüapcsL,.:..,,...,,,,,,«,,,,,,.,,,,,,, Tárgy: A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft Alapító

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

A BORONKAY GYÖRGY BARÁTI KÖR MŰKÖDÉSI RENDJE ÁLTALÁNOS ELVEK

A BORONKAY GYÖRGY BARÁTI KÖR MŰKÖDÉSI RENDJE ÁLTALÁNOS ELVEK 1 (A közgyűlésig ideiglenes okmány!) A BORONKAY GYÖRGY BARÁTI KÖR MŰKÖDÉSI RENDJE I. ÁLTALÁNOS ELVEK A BORONKAY GYÖRGY BARÁTI KÖR továbbiakban: Boronkay Baráti Kör (BBK) - egy önkéntes alapon szerveződő,

Részletesebben

A Vitán felül Nemesvitáért Közhasznú Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Az Alapítvány adatai:

A Vitán felül Nemesvitáért Közhasznú Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Az Alapítvány adatai: A Vitán felül Nemesvitáért Közhasznú Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata I. Az Alapítvány adatai: Az alapítvány neve: A Vitán felül Nemesvitáért Közhasznú Alapítvány Az alapítvány magyar nyelvű

Részletesebben

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14 FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 1 / 14 Budapest, 2014. szeptember hó. napján 1. Bevezető A szövetség természetes és jogi személyek, illetve jogi

Részletesebben

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2015. április 18-tól 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: szakszövetség) a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A 1 I. PREAMBULUM Magyarországon - részben a Közlekedési Múzeum, részben a MÁV tulajdonában/állagában, mintegy 150 megőrzött gőzmozdony

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a Tűzliliom Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MŰSZAKI EGYESÜLET Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MŰSZAKI EGYESÜLET Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MŰSZAKI EGYESÜLET Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya melyet az Egyesület 2015. november 20. napján megtartott rendkívüli közgyűlése fogadott el azzal, hogy az

Részletesebben