A L A P S Z A B Á L Y A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P S Z A B Á L Y A"

Átírás

1 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A február 19.

2 2 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az IPA Magyar Szekció Debreceni Szervezete a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény és az egyesülési jogról szóló évi CLXXV. törvény alapján, a tagok közös, tartós, jelen alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal, ügyvezető-, és képviseleti szervvel rendelkező jogi személy. (1) (2) A szervezet neve: INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETE (továbbiakban: Egyesület) (2) (3) Rövidített neve: IPA DEBRECEN (3) (4) Az Egyesület székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth u. utca AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA (1) Az Egyesület az IPA Magyar Szekció Debreceni Szervezeteként működik, saját alapszabály alapján. (2) Az Egyesület az egyesületekre vonatkozó hatályos jogi szabályozás (1989. évi II. tv.) alapján működik. (3) Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba történő bejegyzés után önálló jogi személyiséggel rendelkezve működik. (4) Az Egyesület elfogadja és betartja a Nemzetközi Rendőr Szövetség (hivatalos elnevezéssel: International Police Association, továbbiakban: IPA) és az IPA Magyar Szekció Alapszabályát és egyéb normáit, azokkal ellentétes szabályozást saját Alapszabályában és belső normáiban nem alkalmaz. 3. AZ EGYESÜLET CÉLJA (1) Az IPA Magyar Szekció Debreceni Szervezete támogatja, tevékenyen segíti az időszerű biztonságpolitikai célkitűzésekkel, a közrend és közbiztonsággal, valamint a közlekedésbiztonsággal és a bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását.

3 3 (2) Az Egyesület célja az IPA célkitűzéseinek helyi megvalósítása, az IPA jelszava: "Servo per amikeco" ( Barátsággal szolgálni ) szellemében, amelynek nyomán: a) biztosítja a tagsággal járó jogok és a kötelezettségek gyakorlását, b) különös figyelmet fordít az Egyesület és tagjai hazai és nemzetközi kapcsolatainak szervezésére és koordinálására, c) hozzájárul sajátos eszközeivel a szakmai-rendőri kapcsolatok kiszélesítéséhez, elősegíti a toleranciát az emberek között és a rendőri munka jobb megértését, d) elősegíti a bajtársi és baráti kapcsolatok kiteljesedését, a kulturális, szabadidős lehetőségek megteremtését, e) biztosítja a tagdíjak és egyéb vagyoni eszközök célszerű felhasználását. 4. Az Egyesületen belül a politikai tevékenység tilos, az Egyesület mindennemű politikai és ideológiai befolyástól függetlenül működik. Az Egyesület sem közvetlen, sem közvetett politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól, politikai szervezetektől független, azoknak sem anyagi, sem más természetű támogatást nem nyújt és nem fogad el. Országgyűlési, valamint megyei, fővárosi, illetve települési önkormányzati képviselő-jelöltet a választásokon nem állít és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 5. Az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítása érdekében együttműködik az IPA különböző szintű nemzetközi- és hazai szervezeteivel. (1) Az Egyesület az együttműködés keretein belül törekszik a nemzetközi és hazai rendezvényeken való részvételre, konferenciákon és szemináriumokon való részvételre, tanulmányutak szervezésére, illetve lehetőség szerint ilyen fórumok megrendezésére vagy ezekben feladatok vállalására. (1) Az Egyesület tagjai: a./ rendes tagok b./ tiszteletbeli tagok II. TAGSÁG 6. - Hajdú-Bihar megyében működő rendőri szervek hivatásos állomá- nyának tagjai, - a rendőrség esküre kötelezett polgári alkalmazottai, - a fenti állománycsoportból nyugállományba helyezettek, - más államok rendőrségi szakterülettel foglalkozó alkalmazottai ( külön kérelem és hozzájárulás alapján ),

4 4 - más rendvédelmi szerv hivatásos-, köz- és kormánytisztviselői, polgári alkalmazott és nyugállományba helyezett tagjai. (1) Az egyesület tagja lehet az a nagykorú, cselekvőképes, magyar illetőleg nem magyar állampolgár természetes személy, a) akit a Szekció Alapszabálya, vagy a Nemzetközi Szabályzat erre vonatkozó rendelkezése a tagsági viszonyra való jogosultság vonatkozásában a rendőrség állományába tartozónak tekint ; b) aki a Szekció alapszabályában foglalt tagsági feltételeknek megfelel; c) az IPA nemzetközi szabályait, a Szekció Alapszabályát és az Egyesület Alapszabályában foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el; d) az IPA, a Szekció és az Egyesület céljainak elérése érdekében tenni akar; e) vállalja a megállapított tagdíj megfizetését, illetve ennek elmaradása esetén a kizárást tudomásul veszi. (2) Az IPA Debreceni Szervezetében a tagságra való jogosultság szempontjából a rendőrség állományába tartozó a) a rendőrség hivatásos állományú tagja, köztisztviselője, kormánytisztviselője, kormányzati ügykezelője, közalkalmazottja és munkavállalói; b) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) állományába tartozó pénzügyőrök, a NAV Vám- és Pénzügyőri szakmai vezetőjének felügyelete alá tartozó szervezeti elemek, valamint a NAV Bűnügyi Főigazgatóság és szerveinek kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói; c) a büntetés-végrehajtás hivatásos állományú tagja, köztisztviselője, kormánytisztviselője, kormányzati ügykezelője, közalkalmazottja és munkavállalói; d) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja, köztisztviselője, kormánytisztviselője, kormányzati ügykezelője, közalkalmazottja és munkavállalói; e) a hivatásos katasztrófavédelemi szervezet hivatásos állományú tagja, köztisztviselője, kormánytisztviselője, kormányzati ügykezelője, közalkalmazottja és munkavállalói; f) az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagja, köztisztviselője, kormánytisztviselője, kormányzati ügykezelője, közalkalmazottja és munkavállalói; g) az a)-f) pontok alá tartozók közül nyugállományba került személyek; h) a határőrség állományából nyugállományba került személyek; i) az IPA Magyar Szekció és az egyes tagszervezetek alapító tagjai; j) a rendészeti szakközépiskolák tanulói; k) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi karának hivatásos állományú tagja, köztisztviselője, kormánytisztviselője, kormányzati ügykezelője, közalkalmazottja, illetve a kar hallgatója;

5 5 l) aki a rendes tagi jogviszonyt megalapozó legalább 10 évet eltöltött valamely szervnél, amelynek dolgozója tag lehet, és ezen idő alatt valamelyik tagszervezet tagja volt, továbbá, a tagságra feljogosító szervezettel fennálló munkaviszonya nem fegyelmi okból, vagy méltatlanság címén szűnt meg. b./ tiszteletbeli tagok: a közgyűlés által tiszteletbeli tagokká nyilvánított bel-, és külföldi természetes személyek. (3) A Ttagsági viszony az éves tagdíj befizetése után, az írásos felvételi kérelmet elfogadó vezetőségi döntéssel keletkezik. A tagdíj befizetése önmagában nem keletkeztet tagsági jogviszonyt. (4) A tagdíj mértéke ( A verzió): a mindenkori köztisztviselői illetményalap 10%-a 100 Ft-ra kerekítve, mely összeget az esedékesség évében, január hó 31-ig február 15. napjáig be kell fizetni. A Bbelépő tag az éves tagdíjon felül egyszeri alapítási díjat belépési díjat is köteles fizetni, melynek összegét az IPA Magyar Szekció Elnöksége határozza meg. összege 1000 Forint. A tagdíj mértéke ( B verzió): a mindenkori köztisztviselői rendvédelmi illetményalap 10%-a 100 Ft-ra kerekítve, mely összeget az esedékesség évében, január hó 31-ig február 15. napjáig be kell fizetni. A Bbelépő tag az éves tagdíjon felül egyszeri alapítási díjat belépési díjat is köteles fizetni, melynek összegét az IPA Magyar Szekció Elnöksége határozza meg. összege 1000 Forint. A tagdíj mértéke ( C verzió): a mindenkori köztisztviselői illetményalap 10%-a évenként 6000 Forint, mely összeget az esedékesség évében, január hó 31-ig február 15. napjáig be kell fizetni. A Bbelépő tag az éves tagdíjon felül egyszeri alapítási díjat belépési díjat is köteles fizetni, melynek összegét az IPA Magyar Szekció Elnöksége határozza meg. összege 1000 Forint. Az IPA Magyar Szekció részére fizetendő tagdíjrész a tárgyévet megelőző évben alkalmazott köztisztviselői illetményalap 5%-a 100 Ft-ra kerekítve. (5) A tagsági viszony fennállását a Magyar Szekció által központilag kibocsátott, tárgyévre vonatkozó tagsági kártya bizonyítja. A gépkocsi matricák ugyancsak évente, a tagsági kártyával megegyező színben, központilag kerülnek kibocsátásra. (3) (6) A tagsági viszony megszűnik: a) kilépéssel a tag kilépésével, b) a tag halála következtében, c) a kizárást kimondó vezetőségi elnökségi gyűlésen ülésen hozott határozat nyomán,

6 6 d) a II. 6 / 1 / a./ pontban meghatározott állományból történő kiváláskor, a tagsági viszony Egyesület általi felmondásával amennyiben a tagsági viszony létesítésének feltételei a tag vonatkozásában nem állnak fenn, e) írásban bejelentett lemondással, f) a tárgyévi tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén, az erről szóló írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 60 nap elteltével. (7) Ha a tag nem felel meg a jelen fejezetben (6.) meghatározott tagsági feltételeknek, az Egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. (8) A kizárás: akkor mondható ki: a./ A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása, illetve méltatlanná válása esetén a közgyűlés bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, majd azt a taggal közölni kell. A kizáró határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. b./ Ha a tag az esedékesség évében a következményekre történt írásbeli figyelmeztetés ellenére - nem teljesítette tagdíjfizetési kötelezettségét. (5) A kizárást a vezetőség mondja ki szótöbbséggel. (6) A vezetőség által hozott határozat ellen a kézbesítéstől számított 30 napon belül jogorvoslatnak van helye, melyet a közgyűlés bírál el. (9) Az Egyesület az adatvédelmi előírások betartása mellett tagjairól nyilvántartást vezet. Az adatkezelés kiterjed az IPA által nemzetközileg előírt személyi adatokra és a szervezet működéséhez szükséges adatokra. A változást a tagoknak saját szervezetüknél kell bejelenteniük. (1) Az Egyesület köteles: 7. JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK a) a bírósági bejegyzésével kapcsolatos iratokat, alapszabályát a Magyar Szekció számára megküldeni, b) tagfelvétel előtt a jelölt teljes körű jogosultságát vizsgálni és ennek alapján dönteni, c) a tagságról nyilvántartást vezetni és a központi nyilvántartáshoz az adatokat eljuttatni, a változásokat 30 napon belül az Elnökséggel közölni, d) tagjait tagsági igazolvánnyal, igény szerint autós matricával ellátni, e) a tagdíj meghatározott részét a Magyar Szekcióhoz befizetni, f) a nemzetközi és hazai adatszolgáltatáshoz szükséges információkat megadni,

7 7 g) a tárgyévre vonatkozó programját, munkatervét és éves beszámolóját megküldeni. (2) Az Egyesület jogosult: a) önállóan, a saját alapszabálya alapján működni, b) az éves tagdíj megállapítására, c) tagsági jogait gyakorolni, d) a Magyar Szekció valamennyi tagszervezete rendezvényein részt venni, eszközeit, kedvezményeit igénybe venni, e) saját rendezvényt szervezni, f) külföldi szervezetekkel kapcsolatot felvenni és fenntartani, g) IPA házat működtetni, h) az IPA, illetve az IPA Magyar Szekció címerét, egyéb jelképeit reprezentációs és promóciós kiadványaiban, ajándéktárgyain elhelyezni i) IPA Baráti Kört létrehozni a Magyar Szekció Elnöksége által megalkotott Szabályzat szerint. (3) A tagok kötelezettségei köteles: a) a tagdíj előírásszerű befizetéseére, b) az alapszabály betartásaára, c) az Egyesület határozatainak betartásaára, a döntések végrehajtásában történő aktív részvételre, d) a szervezet céljainak elérését tevékenyen segíteni, e) a tagsági viszony megszűnése esetén a tagsági igazolványát és az autós matricát a kiállító szervezetnek visszaszolgáltatni. (4) A tagok jogai: a) a tagok az Egyesület működése során aktív és passzív választójoggal rendelkeznek, választók és választhatók, az Egyesület Közgyűlésén részt vehetnek, azon felszólalhatnak, kérdést tehetnek fel, javaslatokat és észrevételeket tehetnek, b) igénybe vehetik az Egyesület és a Magyar Szekció szolgáltatásait, eszközeit, kedvezményeit c) az alapszabály keretei között kezdeményezhetik napirendek megtárgyalását, d) felvilágosítást kérhetnek bármely egyesületi ügyről, e) elhelyezhetik az IPA törvényesen védett emblémáját névjegykártyájukon és járműveiken, levelezésükben, illetve ruházatukon. f) az előírásszerű tagdíjfizetés elmulasztása esetén a felsorolt tagsági jogosít-ványok gyakorlásának joga szünetel mindaddig, amíg a tag az írásbeli felhívás kézhezvételét követően - a hátralékos tagdíjat meg nem fizeti.

8 8 III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 8. Az egyesület szervei: a) Közgyűlés b) Vezetőség Elnökség c) Etikai Bizottság d) Felügyelő Bizottság 9. A KÖZGYŰLÉS (1) A közgyűlés az Egyesület legmagasabb szintű döntéshozó szerve önkormányzati testülete, jogosult az Egyesület bármely ügyében dönteni. (2) A közgyűlésen minden tag jogosult részt venni. Minden tagnak egy szavazata van. A szavazást a tag személyesen gyakorolhatja. A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az Elnökségen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. (3) A közgyűlést szükség szerint, illetve évente, de legalább három évenként össze kell hívni. évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Közgyűlés összehívása az Elnökség erre irányuló döntése után az Elnök, tartós akadályoztatása esetén a Titkár feladata. Rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha: Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, a./ ha azt a tagok egyharmada a cél megjelölésével kéri, b./ a vezetőség így dönt, ha azt a bíróság elrendeli, c./ a tagok több mint a fele az ok megjelölésével írásban indítványozza. ha az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, vagy az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes tartozásait az esedékességkor teljesíteni d./ ha az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. (4) A c./ és d./ pont szerint összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni. (5) A Közgyűlés ülését az Elnökség a Közgyűlést legalább 14 nappal megelőzően, elsődlegesen elektronikus úton - meghívó küldésével vagy közzétételével hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell

9 9 a) az Egyesület nevét és székhelyét; b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; c) az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. (6) A döntéshozó szerv ülése akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A közgyűlési meghívó a határozatképtelenség esetére tartalmazza, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Határozatképtelenség esetén a jelenlévők egyszerű többségi szavazattal döntenek rövid határidő kitűzésével az újabb közgyűlés idejéről, ahol a határozatképesség a jelenlévők létszámától nem függ. (7) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban meghatározott időn belül a tagok és az Egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. (8) Ha a Közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A Közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. (9) A közgyűlés hatásköre: a) az alapszabály elfogadása és módosítása, b) a vezetőség az Elnökség beszámolójának elfogadása, megvitatása és az arról szóló döntés meghozatala, c) a vezetőség létszámának meghatározása, a vezetőség megválasztása és felmentése, d) a tagok anyagi kötelezettségének (tagdíjfizetés mértéke) évenkénti meghatározása, a felhasználás alapelveinek megállapítása, e) az éves munkaterv, a költségvetés és és zárszámadás, ill. vagyonmérleg elfogadása az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentés -, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, f) küldöttek választása az IPA Magyar Szekciójának Küldöttgyűlésére, g) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának kimondása jogutóddal, vagy jogutód nélkül, ennek megfelelő rendelkezés a vagyonról, h) tiszteletbeli taggá nyilvánítás,

10 10 i) az Elnökség, a Felügyelőbizottság és az Etikai Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, j) döntés mindazokban az ügyekben, melyet jogszabály és a Magyar Szekció Alapszabálya a hatáskörébe utal. (10) A közgyűlés határozatait a jogszabályban és az alapszabályban foglaltak kivételével egyszerű szótöbbséggel hozza. A (9) a) és f) pontja szerinti döntésekhez a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. (5) A (4) bek. a./ és g./ pontja esetén a döntéshez, a jelen lévők kétharmados szavazat többsége szükséges. (6) A vezetőség és az etikai bizottság tagjává, illetve az IPA Magyar Szekció Küldöttgyűlésére küldötté, - három éves időtartamra csak az Egyesület tagja választható meg. 10. AZ ELNÖKSÉG (1) A közgyűlést az Egyesület elnöke vagy titkára hívja össze. A tagokat a köz-gyűlés helyéről, idejéről és napirendjéről szóló tájékoztatással ( elektronikus levéllel ) legalább 14 nappal korábban kell értesíteni. Az értesítés - határozat-képtelenség esetére - tartalmazhat új ( megismételt ) közgyűlésre történő meghívást a hely, idő és változatlan napirend feltüntetésével. (2) A szabályszerűen összehívott közgyűlés határozatképes, ha a tagok kétharmada jelen van. Határozatképtelenség esetén a jelenlévők egyszerű többségi szavazattal döntenek - rövid határidő kitűzésével - az újabb közgyűlés idejéről, ahol a határozatképesség a jelenlévők létszámától nem függ. (3) A közgyűlés a 9./ (5) bek-ben felsorolt kivételektől eltekintve egyszerű szó-többséggel dönt. Minden jelenlévő tagnak egy szavazata van. Szavazategyen-lőség esetén az elnök szavazata dönt. (1) Az Egyesület ügyvezetését a 7 tagú elnökség látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői az elnökség tagjai. Az Egyesület elnöksége a(z) a) elnök b) titkár c) gazdasági felelős d) belföldi referens I. e) belföldi referens II. f) külföldi referens g) szervezési referens (együttesen: elnökségi tagok)

11 11 (2) Az elnökség tagjait a tisztújító Közgyűlés titkosan, egyszerű szótöbbséggel, három évre választja. Az Elnökség tagjai újraválaszthatók. A megválasztottnak a megbízatás elfogadásáról és arról, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenség illetve törvényben meghatározott kizáró ok, írásban nyilatkoznia kell. Az Elnökség tagjának megbízása a tisztségnek, a megválasztott személy által történő elfogadásával jön létre. (3) Az elnökség döntéseit szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az Elnökség tagjai kötelesek legjobb tudásuk szerint ellátni feladatukat, kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. Az elnökség tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek. (1) A vezetőség tagjai: a./ elnök, b./ titkár, c./ referens I. d./ referens II. e./ referens III. f./ referens IV. g./ referens V. h./ referens VI. 11. (4) Az elnökség vezetőség az Egyesület általános hatáskörű végrehajtó testülete, amely felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel tartozik a közgyűlésnek. Belső ügyrendjét, munkamegosztását Szervezeti Működési Szabályzatban maga határozza meg. Az elnökség évenként rendszeresen, de legalább évente négyszer ülésezik. (5) Nem lehet az egyesület elnökségi tagja az, a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, b) akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató Egyesület elnökségi tagja nem lehet, c) akit e tevékenységtől jogerősen eltiltottak az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig d) akinek cselekvőképessége a tevékenység ellátásához szükséges körben korlátozott vagy kizárt. (6) Az elnökségi ülésre tanácskozási joggal bárki meghívható, ezt bármely elnökségi tag indítványozhatja. Az elnökségi ülésen az Egyesület bármely tagja részt vehet, erre irányuló szándékát a soron következő elnökségi ülés időpontjáról történő tájékoztatása érdekében azonban előzetesen be kell jelentenie.

12 12 (7) Az elnökség vezetőség hatásköre: a) összehívja a közgyűlést, erről a tagságot és az Egyesület Felügyelő Bizottságának, valamint Etikai Bizottságának tagjait (továbbiakban: az Egyesület szervei) értesíti, gondoskodik a napirendek előkészítéséről, a beszámolókat előkészíti és a közgyűlés elé terjeszti, végzi az Egyesület szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának előkészítését, b) a költségvetés keretein belül gazdálkodik, kezeli az Egyesület vagyonát, annak felhasználására vonatkozó hatáskörébe tartozó döntéseket meghozza és végrehajtja, c) az Egyesület nevében megköti a megállapodásokat, d) gondoskodik az Egyesület szervezetszerű működéséről, az egyesületi élet folyamatosságáról, végzi a Szervezeti és Működési Szabályzat összeállítását, az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala e) dönt a rendkívüli képviseleti és pénzügyi utalványozási jogosultságról, f) az Egyesület céljainak megvalósulása érdekében nem nyereségérdekelt vállalkozási tevékenységet folytathat, g) a tagság nyilvántartása, tagfelvételről történő döntés, oklevelek, jutalmak, díjak, címek, tiszteletbeli tagság adományozásáról szóló döntések meghozatala h) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése, a határozatok, szervezeti okiratok és egyéb nyilvántartások vezetése, i) az Egyesület Forint feletti kifizetéseinek jóváhagyása, j) küldöttek választása az IPA Magyar Szekciójának Küldöttgyűlésére, k) ellátja a jogszabály alapján hatáskörébe utalt feladatokat. (4) A vezetőség havonta egy alkalommal, de három havonként kötelezően ülésezik, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. (8) Az elnökség vezetőség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. A vezetőséget össze kell hívni, ha tagjainak több mint fele indítványozza, az ok megjelölésével. (9) Az elnökségi tag megbízása a tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő elfogadásával jön létre. A megválasztott elnökségi tag megbízatásának megszűnése esetén az Egyesület Közgyűlésének joga egy másik választható egyesületi tagot megválasztani a megüresedett helyre. (10) Az elnökség tagjai bármikor, indokolás nélkül visszahívhatóak. Visszahívásukról az évenkénti, vagy az e célból összehívott rendkívüli közgyűlés dönt. (11) Az elnökségi tag megbízatása megszűnik a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával, megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; b) visszahívással; c) lemondással;

13 13 d) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével g) az IPA tagsági viszony megszűnésével ETIKAI BIZOTTSÁG (1) Az Egyesület Közgyűlése 3 éves időtartamra 3 fős Etikai Bizottságot választ a tagok közül. (2) Az Etikai Bizottságnak 1 (egy) elnöke és 2 (kettő) tagja van. (3) Az Etikai Bizottság elnökének megválasztása megelőzi a tagok megválasztását. (4) Az Etikai Bizottság feladata, hogy etikai vétség felmerülése esetén Aaz elnökség vezetőség döntése alapján az Egyesület Elnökének megbízása alapján etikai vizsgálatot folytasson le, továbbá javaslatot tegyen a szükséges intézkedés, szankció megtételére. (5) Az Etikai Bizottság Elnöke a tevékenységükéről beszámol a Közgyűlésnek. (7) Az Etikai Bizottság tagjának megbízatása megszűnik a) a megbízás időtartamának lejártával, b) a tag halálával, c) visszahívással, d) az egyesületi tagsági viszony megszűnésével. e) írásban bejelentett lemondással. 12. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG (1) A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés az Egyesület tagjai közül az elnökségi tagok megbízatásával egyezően 3 éves időtartamra, választja. A tagok újraválaszthatók. A Felügyelőbizottsági tagsági jogviszony annak elfogadásával jön létre. (2) A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. (3) Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben az Egyesület elnökségének tagjaira vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület elnökségének tagja.

14 14 (4) A Felügyelőbizottság Elnökből és két további tagból áll. A Felügyelőbizottság Elnökét a bizottság tagjai saját maguk közül többségi szavazással választják meg. (5) A tagok Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelőbizottság a Közgyűlésnek felelős szerv, mely az Elnökségtől független, tevékenysége során nem utasítható. (6) A Felügyelőbizottság évente legalább kétszer ülésezik, az ülések nem nyilvánosak. Az üléseket a Felügyelőbizottság Elnöke hívja össze és vezeti le. Az ülés összehívására szóló meghívónak tartalmaznia kell az ülés napirendi pontjait. A meghívást írásban, 8 nappal az ülés előtt kell megküldeni a Felügyelőbizottság tagjai részére, csatolva a napirendekhez meglévő iratanyagot is. (7) A Felügyelőbizottság határozatait 3 fő jelenléte esetén szótöbbséggel, 2 fő jelenléte esetén egyhangúan, nyílt szavazáson hozza meg. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. (8) A Felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a 10. (11) bekezdés szerinti szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az Elnökséghez intézi. (9) A Felügyelő Bizottság feladata: a) az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése, b) megvizsgálja a tagok vagy a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés ülésén ismerteti, c) évente beszámol a Közgyűlésnek feladatáról és tevékenységéről. IV. AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE 13. A VÁLASZTÁS ÉS SZAVAZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (1) Választáskor az tekinthető megválasztottnak, aki több szavazatot kapott feltéve, hogy rendelkezik a szavazatok több mint felével. Megismételt szavazáskor a szavazatok többségi sorrendje dönt. Az Egyesület elnökének megválasztása megelőzi az Elnökség vezetőség többi tagjának és az Etikai-, valamint Felügyelő Bizottság Elnökének és tagjainak megválasztását. (2) A vezetőség és az Etikai Bizottság tagjainak mandátuma megszűnik. a./ a választási ciklus leteltével, b./ felmentéssel,

15 15 c./ visszahívással, d./ a tag halálával, e./ az egyesületi tagsági viszony megszűnésével. f./ írásban bejelentett lemondással. (1) A tisztújító Közgyűlést megelőző utolsó rendes Közgyűlésen háromtagú Jelölő Bizottságot kell választani. Rendkívüli esetben az Elnökség rövidebb határidővel is létrehozhatja a Jelölő Bizottságot. Ezt a döntését azonban utólag jóvá kell hagyatni a Közgyűléssel. (2) A Jelölő Bizottság a tagoktól írásban, elektronikus úton kér javaslatot a jelöltekre, akik a jelölési javaslataikat, a választást megelőző legalább 30 nappal megküldik a Jelölő Bizottságnak. (3) A jelölés alapján a javasolt személy részéről a jelölést elfogadó nyilatkozatot a Jelölő Bizottság szerzi be. (4) Amennyiben a Jelölő Bizottság tagjára javaslat érkezik, és ő a jelölést elfogadja, a Jelölő Bizottsági tagsága automatikusan megszűnik. (5) Minden Egyesületi tag, minden megválasztásra kerülő tisztségre egy jelöltet állíthat. (6) A Jelölő Bizottság a jelölési időszak befejeződését követően összeállítja a jelölt listát. (7) A Jelölő Bizottság által összeállított jelölőlistán kívül új jelöltet állítani a tisztújító Közgyűlésen csak arra a tisztségre lehet, ahol kellő számú jelölt nem kapta meg a tagok egyötödének támogatását. (8) Jelölt az a tag lehet, akit a tagok egyötöde a jelölésben támogat, és aki a jelölést vállalja. (9) A tisztújító Közgyűlésen történő, (7) bekezdésben meghatározott jelölés esetén, jelölt az lehet, akit a jelenlevő szavazásra jogosult tagok egyötöde támogat, személyesen jelen van és a jelölést vállalja. (10) A tisztségviselők választásának eljárását a Közgyűlés soraiból, egyszerű többséget igénylő, nyílt szavazással megválasztott levezető elnök vezeti. (11) A levezető elnök javaslatot tesz a 3 fős Szavazatszámláló Bizottság tagjaira, melyben a Közgyűlés, egyszerű többséget igénylő, nyílt szavazással dönt. (12) A Jelölő Bizottság elnöke ismerteti a jelöltlistán szereplő neveket és szóban nyilatkoztatja a jelölteket. Amennyiben a jelölt nincs jelen a szavazáskor, úgy a jelölt írásbeli elfogadó nyilatkozatát kell a választást levezető elnökhöz benyújtania. A Jelölő Bizottság elnöke az írásbeli nyilatkozatot felolvassa.

16 16 (13) Ezt követően a Jelölő Bizottság elnöke ismerteti az egyes tisztségekre összeállított jelöltlistát. (14) A tisztségviselők megválasztásának menetét a levezető elnök irányítja. A választásra egyenként kerül sor. Elsőként az Elnök, majd sorban a Titkár, a Referensek és a Gazdasági Felelős majd a Felügyelő Bizottság, Etikai Bizottság tagjainak személyéről dönt a Közgyűlés. (15) A tisztségviselőket a Közgyűlés 3 évre, titkos szavazással, egyszerű többséggel, egyenként választja az Egyesület rendes tagjai közül. Ha a szavazás nem eredményezi valamelyik jelölt számára a szavazatok több mint 50%-át, akkor a második fordulóban már csak a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vesz részt, akik közül a legtöbb szavazatot kapott jelölt nyer. (16) Amennyiben a tisztségre nincs egynél több jelölt, a választás nyílt szavazással is történhet. 14. (3) A közgyűlésen és az elnökségi vezetőségi ülésen nyílt szavazással történik a döntés, de titkos szavazást kell tartani, ha a jelenlévők egyharmada ezt indítványozza, valamint ha az elnöks. (2) A vezetőség ülésére tanácskozási joggal bárki meghívható, ezt bármely testületi tag javasolhatja. A vezetőség ülésein bármely egyesületi tag részt vehet, szándékáról ( lehetőleg ) előre kell tájékoztatnia az Egyesület elnökét. (17) A közgyűlés és az elnökség a vezetőség napirendjei közé fel kell venni azt az indítványt, amelyet a jelenlévők tagok több mint 30%-a beterjeszt KÉPVISELET (1) Az Egyesület képviseletét az elnök és a titkár látja el. Akadályoztatásuk esetén a képviseletre a vezetőség Szervezeti Működési Szabályzatában meghatározott egy-egy, együttesen eljáró referens ( I-től VI-ig ) is jogosult. (2) Más személy csak a 11./ (3) bek.e./ alpont szerinti írásos meghatalmazás alapján láthat el képviseleti feladatokat. (1) Az Egyesületet az Elnök, illetve a Titkár önállóan jegyzi, képviseli. Az Egyesület jegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy előre nyomtatott név alá az Elnök vagy a Titkár a nevét aláírja. (2) Az Egyesületet harmadik személy irányában, a bíróság és más hatóságok előtt ide nem értve a bankszámla feletti rendelkezési jogot is - az Elnök és a Titkár önállóan képviseli.

17 17 A bankszámla feletti rendelkezési jogot az Elnök és a Titkár, vagy az Elnök és a gazdasági felelős, vagy a Titkár és a gazdasági felelős együttesen gyakorolja. (3) Az Egyesület nevében és terhére kötelezettségvállalást jelentő bármilyen alakiságú és tartalmú szerződést, illetőleg jognyilatkozatot az Elnök, illetve Titkár önállóan ír alá. 16. ELISMERÉSEK, CÍMEK (1) Az Egyesület érdekében végzett kiemelkedő munkáért az Elnökség elismerést adományozhat. (2) Az Egyesület elismerései: a) elismerő oklevél b) tárgyjutalom c) kiváló munkaért emlékérem adományozása d) Az IPA Debreceni Szervezet Tiszteletbeli Tagja cím adományozása (3) A (2) bekezdés a), b), c) pontjai szerinti elismerést azon tagok számára ítéli oda az Egyesület elnöksége, akik legalább 5 éve tagjai az IPA valamelyik tagszervezetének és aktív közreműködésükkel nagymértékben hozzájárultak és segítették a 3. szerinti célkitűzéseket. A kiváló munkaért emlékérmet az év utolsó közgyűlésén a tagok javaslatára előterjesztett személyek közül a jelenlévők többsége által megválasztott tag részére adományozza az Egyesület. (4) Az Egyesület elnöksége Az IPA Debreceni Szervezet Tiszteletbeli Tagja címet adományozza annak a tagsági viszony létesítésére nem jogosult nagykorú, cselekvőképes, magyar, illetőleg nem magyar állampolgár természetes személynek, a) aki az Elnökség vagy legalább 3 tag javaslata alapján arra érdemes; b) az IPA nemzetközi szabályait, a Magyar Szekció Alapszabályát és az Egyesület Alapszabályában foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el; c) az Egyesület céljait ismeri, azok elérését támogatja, segíti. (5) A (3) bekezdés szerinti címet viselő személy részt vehet az Egyesület eseményein, programjain, azonban nem választ és nem választható. 17. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA, A TAGDÍJFIZETÉS (1) Az Egyesület jogi személyiséggel rendelkezik. (2) Az Egyesület nem nyereségérdekelt gazdálkodást folytathat az alapszabályban megjelölt célkitűzések teljesítése érdekében, ennek megfelelően teljesíti adózási kötelezettségeit.

18 18 Az Egyesület jogviszonyaira a hatályos jogszabályok vonatkoznak. (1) Az Egyesület nem nyereségérdekelt gazdasági tevékenységet csak a 3. -ban meghatározott célok elérése érdekében, kiegészítő tevékenységként folytat. (2) Az Egyesület bevételei: a) a tagok által befizetett tagdíjak, b) más természetes és jogi személyek, állami és társadalmi, önkormányzati szervek befizetései és támogatásai, c) pályázati források, d) rendezvények bevételei, e) az (1) bekezdésben meghatározott gazdasági tevékenység bevétele, f) egyéb bevételek, amelyek az alapszabály szerinti tevékenységet segítik elő. (4) Az Egyesület, gazdasági tevékenységet, csak a 4. (3) bekezdésében meghatározott célok elérése érdekében, kiegészítő tevékenységként folytat. (5) Az Egyesület tartozásaiért a polgári jog általános szabályai szerint felel saját vagyonával, az Egyesület tagjai a tagdíj megfizetésén túl nem felelnek az Egyesület kötelezettségeiért. (6) Az Egyesület vagyona csak az illetékes szervek határozata alapján az Egyesület érdekeinek megfelelően használható fel. A Felügyelő Bizottság évente legalább egyszer felülvizsgálja a pénzkezelést, arról jelentést készít az elnökségnek. Amennyiben az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, vagyonáról a közgyűlés dönt. A vagyont elsősorban alapítványban, vagy más hasonló jellegű egyesü-letben kell hasznosítani. (7) Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az Egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek, alapítványnak, egyesületnek kell átadni, melyről a megszüntetést kimondó közgyűlés ülésén kell dönteni. (8) Az Egyesület tagdíját tárgyévre vonatkozóan február 15. napjáig kell banki vagy postai átutalással, személyesen az Egyesület irodájában megfizetni. (9) Az Egyesület gazdasági felelőse tárgyév január 20-ig összeállítja és elektronikus úton megrendeli az IPA Magyar Szekció által felkért közreműködő által kibocsátott, tárgyévben érvényes igazolványokat és autós matricákat, valamint gondoskodik az igazolványok fedezetéül is szolgáló IPA Magyar Szekció részére utalásra kerülő tagonkénti összeg utalásáról.

19 19 (10) Az Egyesület gazdasági felelőse tárgyév február végéig elkészíti a tagdíjfizetési kötelezettséget elmulasztó tagok kimutatását és részükre írásbeli felszólító levelet készít és továbbít. (11) A tag tagsági jogviszonya 30 napos felmondási határidővel megszűnik, ha a felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül tagdíjfizetési kötelezettségét nem teljesíti. 17. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (1) Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség látja el. Az Egyesület bármely tagja a törvénysértő határozatot a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a területileg illetékes bíróság előtt megtámadhatja. (2) Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétel napján a közgyűlés január 08-án és március 22-én hozott döntésének hatályával kezdi meg működését. (3) Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény és az egyesülési jogról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak. ZÁRADÉK: SERVO PER AMIKECO III. A fenti alapszabályt az IPA Magyar Szekció Debreceni Szervezetének alakuló közgyűlése január 08-án és március 22-én 1/ és 1/ sz. határozatával az alapszabály 9./ (4) bek. a./, ill. (5) bek. alkalmazásával elfogadta. Dr. Rácsay Lajos elnök sk. Román Ferenc titkár sk. ZÁRADÉK: A fenti módosított alapszabályt (módosítása vastag betűvel szedett szöveg) az IPA Magyar Szekció Debreceni Szervezetének Közgyűlése március 06-án született határozatával az alapszabály 10./ (3) II. bek. alkalmazásával elfogadta.

20 20 Román Ferenc elnök sk. Dr.Czipa Mihály titkár sk. ZÁRADÉK: A fenti módosított alapszabályt ( módosítás vastag, dőlt betűvel szedett szöveg ) az IPA Magyar Szekció Debreceni Szervezetének Közgyűlése november 1.-én született határozatával az Alapszabály 9./ (4)-bek.-ben foglaltak alkalmazásával elfogadta. Dr.Tóth János elnök sk. Dr.Czipa Mihály titkár sk. ZÁRADÉK: A fenti módosított alapszabályt ( módosítás vastag, dőlt betűvel szedett szöveg ) az IPA Magyar Szekció Debreceni Szervezetének Közgyűlése november 28.-án született határozatával az Alapszabály 9./ (4)-bek. a./ pontban foglaltak alkalmazásával - figyelemmel az Alapszabály 9./ (5)-bek.-re és a 1O./ (1)-bek.-re is - elfogadta. Dr. Göblyös János elnök Dr. Czipa Mihály titkár ZÁRADÉK: A fenti módosított alapszabályt ( módosítás vastag betűvel szedett szöveg ) az IPA Magyar Szekció Debreceni Szervezetének Közgyűlése december 05-én született határozatával az Alapszabály 9./ (4)-bek. a./ pontban foglaltak alkalmazásával - figyelemmel az Alapszabály 9./ (5)-bek.-re és a 1O./ (1)-bek.-re is - elfogadta. Dr. Göblyös János elnök Dr. Czipa Mihály titkár ZÁRADÉK: A fenti módosított alapszabályt ( módosítás vastag betűvel szedett szöveg ) az IPA Magyar Szekció Debreceni Szervezetének Közgyűlése február 25-én született határozatával az

21 21 Alapszabály 9./ (4)-bek. a./ pontban foglaltak alkalmazásával - figyelemmel az Alapszabály 9./ (5)-bek.-re és a 1O./ (1)-bek.-re is - elfogadta. Dr.Tóth János elnök sk. Dr.Czipa Mihály titkár sk. ZÁRADÉK: A fenti módosított alapszabályt az IPA Magyar Szekció Debreceni Szervezetének szabályszerűen összehívott Közgyűlése február 19-én született határozatával az Alapszabály 9. (9)-bek. a), valamint (10) foglaltak alkalmazásával elfogadta.

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2011. február 25. 2 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2015. április 18-tól 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: szakszövetség) a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

I. AZ EGYESÜLET ADATAI Családokért Határon Innen és Túl Egyesület Székhely: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 30. Elnök:Deák Zsuzsanna Tünde e-mail:borokamesei@gmail.com ALAPSZABÁLY módosítás Családokért Határon Innen és Túl

Részletesebben

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016.

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MÚSZ közgyűlése által 2016. április 24.-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A módosítások vastagított szöveggel vannak jelölve.

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ EGYESÜLET NEVE: MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: 3200 GYÖNGYÖS, ŐRÁLLÓ ÚT 66. AZ EGYESÜLET

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY módosításokkal 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Ipartestületek Regionális Szövetsége A Szövetség rövidített neve: IRSZ Az Alapszabályban:

Részletesebben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara

Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege változások vastagított dőlt betűvel 2011. november.4. napja Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az Egyesület neve, célja és jogállása Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület ALAPSZABÁLY Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület 6750. Algyő, Bartók Béla u.7. Algyő, 2014. június 22. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Algyői Tisza Szabadidő,

Részletesebben

- módosítással egységes szerkezetben

- módosítással egységes szerkezetben 1 Halas és Környéke Méhészeti Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A - módosítással egységes szerkezetben Alapítva: 2005. január 15. Módosítva: 2005. március 26. Módosítva: 2013. március 2. 2005. 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alapszabály A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA melyet az MPRSZ Közgyűlése 2015. május hó 11.-én módosított (dőlt) és elfogadott, valamint egységes szerkezetbe foglalt I. fejezet: Név, alapadatok,

Részletesebben

A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLY

Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLY Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLY 2015 A Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség közgyűlése által 2015. december 5. napján megtárgyalt és jóváhagyott változat. I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a Tűzliliom Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet, az alapítók elfogadtak 2000. március 3-án, az egyesület székhelyén megtartott alakuló közgyűlésen és amely módosításra került a1 /2014.(V.10.) sz.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE

ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE 1 ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE egységes szerkezetben a 2015. június 17-i közgyűlésen, továbbá a 2016. február 18. i közgyűlésen hozott módositásokkal: a Fővárosi Törvényszék 14. Pk.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT 1. A szervezet neve, működési területe 1. A szakszervezet neve: Közgyűjteményi és Közművelődési

Részletesebben

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA / Egységes szerkezetben a 2016. február.-i módosításokkal / M T T 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A T neve: M (röviden MTT) (angolul: Hungarian

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) A jelen SZMSZ-t a Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az Egyesület alapszabálya

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR 08. 1. oldal, összesen: 10 A WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Az egyesület neve, székhelye és jogállása és egyéb adatai: 1. Az egyesület neve: Vulkán Tömegsport Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 2800 Tatabánya, Népház u. 3. 3.

Részletesebben

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1 1. oldal 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 ---->>----->>--

Részletesebben

I. Az egyesület neve, célja, feladata, működési alapelvei. 1. Az egyesület neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Rövidítése: OMME

I. Az egyesület neve, célja, feladata, működési alapelvei. 1. Az egyesület neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Rövidítése: OMME 1 Országos Magyar Méhészeti Egyesület ALAPSZABÁLYA A jelen Alapszabály az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, különösen annak a 3:63-3:87. -ai, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14 FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 1 / 14 Budapest, 2014. szeptember hó. napján 1. Bevezető A szövetség természetes és jogi személyek, illetve jogi

Részletesebben

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabály Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Aerial Cartographic and Remote Sensing Association A Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabálya The Statutes of the Aerial Cartographic

Részletesebben

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY IT-Mentor Egyesület 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 2. Az Egyesület céljai, feladatai és tevékenységei 2 3. Az Egyesület tagjai 5 4. Tagsági jogok és kötelezettségek 7 5. Az Egyesület szervezete,

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve.

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. Budapest, 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület

Részletesebben

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása ALAPSZABÁLY A Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete (a továbbiakban Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2011 Nyeste Pál a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége elnöke I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége oldal 1 1. A Szövetség

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. PartyPont Egyesület ALAPSZABÁLY A PartyPont Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61.

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet.

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet. A ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve.

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve. B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A 2007. évi március hó 27. napján történt módosításával Egységes szerkezetben A módosított

Részletesebben

Karcagi Aikidó Egyesület Alapszabály Ez az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított, az 1959. évi IV. törvény, továbbá az Egyesülési jogokról szóló 1989. évi II: törvény alapján szabályozza

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.)

A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.) A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.) Az 1995. június 9-i alakuló közgyűlésen elfogadott alapszabályt a Társulat 2004. március 27-én megtartott

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A L A P S Z A B Á L Y A és Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A L A P S Z A B Á L Y A és Ü G Y R E N D J E A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A L A P S Z A B Á L Y A és Ü G Y R E N D J E 2012. május 29. AZ ÜGYREND MELLÉKLETEI 1. A Közgyűlés összehívásával és lefolytatásával kapcsolatos ügyviteli szabályok 2. A működési

Részletesebben

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 Az Egyesület közgyűlése 2015. február 17.-én, az 1991. október 17-én kelt alapszabályát több pontban módosította, és a módosításokkal

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014.

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. Alapszabály A Szociálpolitikai és Szociológiai Közhasznú Egyesület alapítói (Berényi András Attila, Brezina Anett, Cseh Evelin, Farkas Éva, Farkas Krisztián, Nagy Gábor,

Részletesebben

2015. hó. napján kelt változásokkal egységes szerkezetben A módosítások és a változások félkövér dőlt betűvel szedve.

2015. hó. napján kelt változásokkal egységes szerkezetben A módosítások és a változások félkövér dőlt betűvel szedve. A MAGYAR TRANZAKCIÓANALITIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2015. hó. napján kelt változásokkal egységes szerkezetben A módosítások és a változások félkövér dőlt betűvel szedve. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

Részletesebben

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Fővárosi Bíróságon 1991. január 8. napján 3217 számon nyilvántartásba vett Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület 2012. augusztus 15.

Részletesebben

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA 7/2012. számú közgyűlési határozattal, 2012. december 18-án módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társulat elnevezése

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület 2. Székhelye: 1031 Budapest, Vizimolnár u. 10. VIII. em. 69. 3. Működési területe: Magyarország

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ( 1) A Magyar Lovassport Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. törvényben

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y Budapest, 2012. év október hó 2 I. A Szövetség elnevezése: LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

VORSZ Alapszabály tervezet

VORSZ Alapszabály tervezet 1. Általános rendelkezések (1) A Szövetség neve: Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége (2) A Szövetség rövidített neve: VORSZ (3) A Szövetség idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Kidney Patients

Részletesebben

Ápolás Extra Egyesület

Ápolás Extra Egyesület Ápolás Extra Egyesület Az Ápolás Extra Egyesület közgyűlése alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ápolás Extra Egyesület Az Egyesület székhelye: 6766

Részletesebben

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (2015. MÁRCIUS...-I KÖZGYŰLÉSÉN ELFOGADOTT, MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN FOGLALT SZÖVEGGEL) - 2 - - 3 - I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. 2./ Rövidített neve: Földrajzos Klub. 3./ Angol név: GeoClub Association

Részletesebben

Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A

Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A BÁCS-KISKUN MEGYEI POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG Szám: 96/2010 Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban BKM PVSZ.)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai ALAPSZABÁLY Az alapszabály 1. számú mellékletében megjelölt alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Magán Gasztroenterológusok Társaságát.

Részletesebben

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Továbbá a 2013. év szeptember hónap 07 napján az egyesületi közgyűlés módosításokkal egységes szerkezetben foglaltan fogadta el. I. Az egyesület adatai 1. Az egyesület

Részletesebben

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Preambulum A Magyar Biliárd Szövetség Pool szakága (a továbbiakban Pool Szakág ) a Magyar Biliárd Szövetség Alapszabálya

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. 1.2.) Székhelve: 6335 ORDAS, Kossuth u. 8. Telefonja: +3606-78/425-785. Telefonja:+36 06-30/621-05-20

ALAPSZABÁLYA. 1.2.) Székhelve: 6335 ORDAS, Kossuth u. 8. Telefonja: +3606-78/425-785. Telefonja:+36 06-30/621-05-20 II. Rákóczi Ferenc Polgáror Egyesület Ordas ALAPSZABÁL y A II. Rákóczi Ferenc Polgáror Egyesület Ordas ALAPSZABÁLYA A Rákóczi Polgáror Egyesület Ordas (a továbbiakban: Egyesület) az Ordas Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

I. Fejezet Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma Pirossal jelöltük a 2013. december 31.-ével életbe lépett szabályokat. Lábjegyzetben az látható, hogy melyik -t mikor módosították, illetve mikortól hatályos a módosítás. 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben TERVEZET Kelt Budapesten 2015. november 24. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK EK 1 1.1 Az Egyesület neve: Dr. Kecskeméti

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 1165 Budapest, Hilda utca 1. Telefon: 402 2270 e-mail: titkarsag@osszefogaslakszov.hu

ALAPSZABÁLY. 1165 Budapest, Hilda utca 1. Telefon: 402 2270 e-mail: titkarsag@osszefogaslakszov.hu ALAPSZABÁLY amely az 1992. június 1-én és 2005. november 07-én, valamint 2012. március 26-án és 2015. március 30-án módosított Alapszabályt a 2004. évi CXV. törvény (Lsztv.), valamint a 2011. évi LXXVI.

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

A FRUITVEB MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2015. április 28.

A FRUITVEB MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2015. április 28. A FRUITVEB MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS ALAPSZABÁLYA Budapest, 2015. április 28. 2 BEVEZETŐ RÉSZ Alkalmazva az Európai Unió és a Magyar Köztársaság jogszabályait, amelyek

Részletesebben

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Budapest, 2001. március 14. Módosítva: Budapest, 2003. szeptember 11. Módosítva: Budapest, 2004. június 8. Módosítva:

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. A SZÖVETSÉG NEVE, SZÉKELYE 1.1 A Szövetség neve: GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG, rövidítve: GATESZ. 1.2 A Szövetség székhelye: 3756 Perkupa, Kossuth L. u. 12.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2 ALAPSZABÁLY 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A szervezet teljes neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület Rövidített neve: GyMS megyei FTE Angol nyelven: Association of Rural Tourism in

Részletesebben

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG alapszabálya Az alapszabályt a 2007. megtartott közgyűlés fogadta el. 1. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szövetség: a./ neve: b./ rövidítése: c./ székhelye: d./ jelvénye:

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7.

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7. VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA 2 0 1 5. m á j u s 0 7. 1 B E V E Z E TŐ Az Önsegélyező Pénztár célja, hogy az önkéntesség, a függetlenség,

Részletesebben

PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MŰSZAKI EGYESÜLET Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MŰSZAKI EGYESÜLET Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MŰSZAKI EGYESÜLET Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya melyet az Egyesület 2015. november 20. napján megtartott rendkívüli közgyűlése fogadott el azzal, hogy az

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály Magyar Fizikushallgatók Egyesülete 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület nevei: Alapszabály a) az Egyesület magyar neve: Magyar Fizikushallgatók Egyesülete, hivatalos rövidítése: Mafihe; b) az Egyesület

Részletesebben

ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS (ÉSZT) ALAPSZABÁLYA

ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS (ÉSZT) ALAPSZABÁLYA ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS (ÉSZT) ALAPSZABÁLYA Elfogadta: az ÉSZT soron kívüli Kongresszusa 2008. december 9-én Egységes szerkezetben a 2012. május 15-i változással 1 PREAMBULUM Az ÉSZT 1989.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály Magyar Labdarúgó Szövetség Alapszabály 2013 TARTALOM I. Általános rendelkezések... 3 II. Az MLSZ célja... 5 III. Az MLSZ hivatali szervezete... 5 IV. Az MLSZ és megyei igazgatóságainak feladatai... 5 V.

Részletesebben

Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A 1 I. PREAMBULUM Magyarországon - részben a Közlekedési Múzeum, részben a MÁV tulajdonában/állagában, mintegy 150 megőrzött gőzmozdony

Részletesebben

Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET

Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET Az Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete továbbiakban: Egyesület

Részletesebben