Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület."

Átírás

1 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. 2./ Rövidített neve: Földrajzos Klub. 3./ Angol név: GeoClub Association for Students and Science. 4./ Az Egyesület székhelye: 1154 Budapest, Kisrákos utca 54/a. 5./ Az Egyesület minden tevékenységét Magyarország Alaptörvényével és a hatályos jogszabályokkal összhangban végzi. 6./ A Földrajzos Klub önkormányzati elven működő, jogi személyiséggel rendelkező, non profit jellegű, érdekképviseleti és szolgáltató szervezetként fejti ki tevékenységét. 7/. A törvényességi felügyeletét az Ügyészség látja el. 1./ Az Egyesület célja, hogy: II. fejezet A Klub célja és tevékenységei a) hozzájáruljon az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) zajló földrajz és földtudományi alapképzések, valamint az ezekhez a szakokhoz tartozó mesterképzések színvonalának emeléséhez; b) kialakítson egy szakmai alapokon nyugvó közösséget; c) tevékenyen részt vegyen nemzetközi és hazai kapcsolatok kialakításában, melyek a hallgatók, a tudományterület érdekeit szolgálják; d) hozzásegítse az érdeklődő egyetemi hallgatókat szakmai céljaik megvalósításához. 2./ Az 1./ pontban vázolt cél megvalósítása érdekében az Egyesület főbb tevékenységei: a) ellátja a European Geography Association for Students and Young Geographers (EGEA) nemzetközi geográfus szervezet budapesti képviseletét és a tagsággal járó feladatokat, így segítve elő az euroatlanti integrációt;

2 b) kapcsolatokat épít ki a hasonló képzést nyújtó hazai és határon túli magyar felsőoktatási intézményekkel; c) lehetőségeihez mérten megpróbálja a korábban az ELTE n végzett diplomások által képviselt hatalmas szellemi tőkét a jelenlegi hallgatók számára is hasznossá tenni; d) növeli a geográfia hazai elismertségét a köztudatban és kiemelten a középiskolákban; e) szakmai gyakorlatokhoz segíti a hallgatókat; f) szakmai partnereket von be a képzések színvonalának növelése érdekében; g) olyan programokat, kulturális rendezvényeket szervez, melyek szolgálják egy közösség kialakulását; h) támogatja az ELTE n szerveződő tudományos diákköröket, önképző köröket; i) a hallgatói közösségi élethez szükséges anyagi források előteremtése érdekében pályázatírási tevékenységet folytat; j) együttműködik az ELTE Természettudományi Karának Földrajz és Földtudományi Intézet (ELTE TTK FFI) oktatóival; k) együttműködik az ELTE Természettudományi Karának Hallgatói Önkormányzatával (ELTE TTK HÖK) a földrajzos és földtudományi szakos hallgatók hatékonyabb érdekképviselete érdekében; l) díjakat, jutalmakat alapít és ítél oda; m) a tagokat folyamatosan tájékoztatja az aktuális fejleményekről, a befizetett összegekről és az elvégzett munkáról; n) kirándulásokat, előadásokat, tanulmányi utakat, táborokat szervez, melyek szélesítik az érdeklődők látókörét, új tudományterületekkel ismerteti meg a hasonló érdeklődésű hallgatókat. 3./ Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el. 4./ Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel, az Alapszabályban meghatározott céljai elérésének veszélyeztetése nélkül, e célok elérése érdekében folytathat. 5./ Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el.

3 III. fejezet Az Egyesület tagjai 1./ Az Egyesületnek rendes, valamint pártoló tagjai lehetnek. 2./ Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, elfogadja az Alapszabályt, rendszeresen fizeti a tagdíjat, és felvételéhez az Elnökség egyszerű többséggel hozzájárul. 3./ Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki egyetért az Egyesület működésével, ehhez anyagi, szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújt, és felvételéhez az Elnökség egyszerű többséggel hozzájárul. 4./ A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi, és a rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi. 5./ A rendes tag jogai: a./ a Közgyűlésen szavazati joggal vehet részt, indítványokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet; b./ az Egyesület bármely tisztségére megválasztható, amennyiben betöltötte 18. életévét, 18 éven aluli tag csak képviselettel nem járó tisztségre választható meg; c./ személyesen részt vehet az Egyesület Közgyűlésének munkájában, egyéb ülésein, rendezvényein; d./ igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel; e./ jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és az Egyesület gazdasági érdekeit nem sérti; f./ jogosult megtámadni az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 30 napon belül a Bíróság előtt. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a Bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. 6./ A rendes tag kötelezettségei: a./ aktívan működjék közre az Egyesület céljainak megvalósításában; b./ tartsa be az Egyesület Alapszabályának rendelkezéseit;

4 c./ rendszeresen fizesse be a tagdíjat. 7./ A pártoló tag jogai: a) a Közgyűlésen tanácskozási joggal való részvétel; b) javaslatokat tehet; c) a jogi személy pártoló taggal kötött szerződés által meghatározott egyéb jogok. 8./ A pártoló tag kötelezettsége az Egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése. IV. fejezet A tagság megszűnése 1. Az Egyesületi tagság kilépés vagy kizárás útján szűnik meg; a) Ha az Egyesület tagja a tagdíjat nem fizeti be a félévente esedékes, az Elnökség által meghatározott határidőre,, 60 napos türelmi idő után írásos felszólítást kap ennek a pótlására. Amennyiben ezt a felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül sem teszi meg, a tagság felfüggesztésre kerül, a tag kizárását pedig a legközelebb esedékes Közgyűlésnek napirendre kell venni b) Az Elnökség határozattal kizárhatja azt a rendes tagot, illetve természetes személy pártoló tagot, aki az Egyesület céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteti, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít. A kizárást kimondó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Egyesület Ellenőrző Bizottságánál lehet fellebbezni. A kizárással fenyegetett tagnak lehetőséget kell biztosítani védekezése előadására. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. c) Az Egyesület tagja tagsági viszonyát az Elnökséghez benyújtott írásos nyilatkozat alapján szüntetheti meg (kilépés). 2./ Az Egyesület Elnökségi tagjaival szemben etikai eljárás indítását kérvényezheti az Ellenőrző Bizottságnál az Egyesület rendes tagja. Ha az Ellenőrző Bizottság megalapozottnak véli az indítványt, akkor elindítja az eljárást és kivizsgálja. Az Ellenőrző Bizottság az eljárás lezárásaként Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés titkos szavazással dönt az Elnökségi tag kizárásáról. A kizáráshoz 2/3 os többségre van szükség. 3./ Ha az egyik tisztségviselő kizárásra került, akkor a Közgyűlésnek kötelessége legfeljebb 2 hónapon belül új Elnökségi tagot választani. Ha az Elnök került kizárásra, akkor a XII. fejezetben szereplő sorrendben helyettesíteni kell. Ha valamely más tisztségviselő került kizárásra, akkor az ő feladatait az Elnök veszi át. 4./ A pártoló tagság megszűnik, ha

5 a) a pártoló természetes személy elhalálozik; b) a pártoló jogi személy jogutód nélkül megszűnik; c) a pártoló tag támogatását megvonja, azaz, ha 5 évig a pártoló tagtól semminemű támogatás nem érkezik, a pártoló tag támogatása az elnökség általi törléssel szűnik meg; d) a pártoló tag ezirányú kérelmét az Elnökségnek írásban benyújtja; V. fejezet Az Egyesület szervezete 1./ Az Egyesület szervei: Közgyűlés Elnökség Ellenőrző Bizottság 2./ Az Egyesületet bel és külföldi kapcsolataiban az Elnökség képviseli. 3./ Az Egyesület ügyintézését az Elnökség végzi. VI. fejezet Közgyűlés 1./ Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlésen a tagok vesznek részt. 2./ A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az Alapszabály megállapítása, módosítása; b) az Elnökségi és az Ellenőrző Bizottsági tagok megválasztása és visszahívása; c) a tagdíj mértékének megállapítása; d) az Egyesület két Közgyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységének meghatározása az Elnökség előterjesztése alapján (éves terv), valamint az erről szóló beszámoló elfogadása;

6 e) éves költségvetés, az Egyesületi gazdálkodási tevékenység fő irányainak meghatározása, valamint az esetleges alapítványrendelés elhatározása, a megelőző évi költségvetés felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása; f) más Egyesülettel való egyesülés kimondása; g) döntés az Egyesület feloszlásáról, valamint ebben az esetben az Egyesület vagyonának hovafordításáról szóló határozat; i) döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal, vagy amelyet az Elnökség a Közgyűlés elé terjeszt; j) az Egyesület költségvetési és gazdálkodási, szervezeti és működési szabályzatának elfogadása; 3./ A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. Összehívását az Elnök rendeli el, az összehívás végrehajtásáról az Elnök gondoskodik. A tagok 1/3 ának ok és cél meghatározásával előterjesztett javaslatára, vagy a törvényességi felügyeletet ellátó szerv írásbeli kezdeményezésére, vagy ha a Bíróság rendeli el, a Közgyűlést soron kívül össze kell hívni. Az Ellenőrző Bizottság etikai eljárás keretében hívhat össze Közgyűlést. A Közgyűlést írásban kell összehívni, a tervezett napirend megjelölésével, a tervezett időpont előtt 15 nappal. 4./ A Közgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az Egyesület szavazati jogú tagjai közül több mint 50% jelen van. 5./ Határozatképtelenség esetén Pótközgyűlést kell összehívni, amelynek időpontját az Elnök joga és hatásköre kijelölni, azonos napirenddel, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, amennyiben erre a tagok figyelmét az eredeti meghívóban előre felhívták. Ez esetben azonban az Alapszabályt módosítani, vagy az Elnököt és az Ellenőrző Bizottság tagjait leváltani nem lehet a Közgyűlésen. 6./ A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 7./ A szavazás minden kérdésben kivéve a személyi döntéseket nyílt. Bármely szavazásra jogosult tag indítványára annak elfogadása esetén titkos vagy minősített szavazás is tartható. Személyi kérdésekről titkos szavazást kell tartani. 8./ A tisztségviselők mandátuma 1 évre szól. 9./ A Közgyűlés ülései és a jegyzőkönyvek nyilvánosak. A nyilvánosságról minimálisan az Egyesület honlapján való közzététel útján, továbbá az adott esetben elvárható más módon is gondoskodni kell. 10./ A Közgyűlés működésével kapcsolatban keletkezett iratok nyilvánosak, azokról bárki saját költségére másolatot készíthet.

7 11./ A Közgyűlés nem választhat meg olyan tagot tisztségviselőnek, akivel szemben összeférhetetlenség áll fenn. 12./ A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk b)/, élettársa /a továbbiakban együtt: hozzátartozó/ a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül; vagy bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt. 13./ Nem minősül előnynek a szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 14./ A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, a jegyzőkönyvvezető személyét az Elnökség jelöli ki. A Közgyűlésről készült jegyzőkönyvet a jogszabályoknak megfelelően kell tárolni, és az Egyesület weblapján nyilvánosságra kell hozni. 15./ A levezető Elnököt és a jegyzőkönyvvezető személyét az Elnökség ajánlása alapján a Közgyűlés fogadja el. 16. A Közgyűlésről készített jegyzőkönyvnek legalább az alábbiakat tartalmaznia kell: a) a Közgyűlés helyét és idejét; b) a jelenlévők nevét; c) a napirendet; d) a határozatokat, azok hatályát; e) a szavazások eredményét, a szavazatarányt és a szavazás után is fenntartott tiltakozásokat, megjelölve az ilyen tiltakozást bejelentők nevét. VII. fejezet Elnökség 1./ Az Elnökség 5 tagját, akik egyben tisztségviselők, a Közgyűlés választja meg titkos szavazással a tagok közül: a) Elnök b) Gazdasági Alelnök

8 c) Szervező Alelnök d) Külkapcsolati Alelnök e) Kommunikációs Alelnök 2./ Az Elnökség feladata és hatásköre: a) irányítja az Egyesület tevékenységét a Közgyűlések közötti időszakban; b) gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásairól; c) a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő munkák elvégzése; d) dönt minden olyan ügyben, mely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe; e) dönt a tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárásokban; f) felelősöket nevezhet ki, valamint munkacsoportokat hozhat létre; g) elfogadja a felelősök beszámolóit. 3./ Az Elnökség üléseit az Elnök írásban hívja össze az ülés előtt legalább 72 órával a napirendi pontok, az időpont, valamint a helyszín megnevezésével. 4./ Az Elnökség üléseit félévente legalább kétszer össze kell hívni. Az üléseket az Elnök vezeti le. Az ülésről az Elnökség egyik jelenlevő tagjának jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a jegyzőkönyvvezetőnek hitelesíteni kell aláírásával. 5./ A határozatképességhez legalább az Elnökség három tagjának jelenléte szükséges. 6./ Az Elnökség a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén újratárgyalhatja vagy elnapolhatja a döntést. Titkos szavazással kell dönteni személyi kérdésekben, valamint azokban a kérdésekben, melyekben az Elnökség egyszerű szótöbbséggel úgy határoz. 7./ Az Elnökség határozatait írásban rögzíteni kell és tájékoztatni kell róla a tagokat. 8./ Az Elnökség határozataival szemben az Ellenőrző Bizottságnál lehet fellebbezést tenni. 9./ Az Elnökség beszámol a Közgyűlés előtt a Közgyűlések között végzett tevékenységéről. 10./ Az Elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik.

9 VIII. fejezet Tisztségviselők 1./ Az Elnök feladatai: az Egyesület tevékenységének koordinálása; Elnökségi ülések összehívása, levezetése; döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben; a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtása, ellenőrzése; kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervvel; éves beszámolót készít munkájáról; az Egyesület hivatalos képviselője; gondoskodik megfelelő személyekről, akik a következő évben alkalmasak tisztségek betöltésére. 2./ Gazdasági Alelnök feladatai: folyamatosan tájékoztatja az Elnökséget az Egyesület gazdasági helyzetéről; gondoskodik az Egyesület működésének anyagi forrásainak fejlesztéséről; felkutatja és figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket; elkészíti a pályázatok pénzügyi vonatkozásait, gondoskodik azok elszámolásáról; pénzügyi szempontból ellenőrzi az Egyesület által szervezett rendezvényeket; elkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti az Egyesület éves költségvetését, pénzügyi beszámolóját;. 3./ Szervező Alelnök feladatai: felelős az Egyesület által szervezett előadások, előadássorozatok, konferenciák, kirándulások, terepgyakorlatok, táborok, versenyek és egyéb tudományos rendezvények megszervezéséért;

10 népszerűsíti a programokat különböző fórumokon; időben informálja a tagságot a programokról. 4./ Külkapcsolati Alelnök: az EGEA nemzetközi geográfus szervezet budapesti entitásában az 1. kapcsolattartó (CP 1) funkcióját tölti be; tájékoztatja a tagokat a nemzetközi szervezet programjairól, eseményeiről; irányítja a kapcsolatfelvételt és fenntartást más hazai, határon túli magyar, európai egyetemekkel. 5./ Kommunikációs Alelnök: propaganda tevékenységet végez, hogy az Egyesület tevékenysége széles körben ismertté, népszerűvé váljon; kapcsolatot tart az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Földrajz és Földtudományi Intézeti Tanácsával; kapcsolatot tart az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Hallgatói Önkormányzatával. Informálja a tagokat a fenti szervezetekben született döntésekről. IX. fejezet Felelősök 1./ Felelősöket az Elnökség nevezhet ki feladatok ellátására, illetve munkacsoportok koordinálására. 2./ Munkájukról az Elnökségnek számolnak be. X. fejezet Munkacsoportok 1./ Az Elnökség munkáját az Egyesület tagjaiból szerveződő munkacsoportok segítik. A munkacsoportok koordinálását a tisztségviselők, illetve a felelősök látják el. 2./ Munkacsoportokat az Elnökség hozhat létre, a feladat és a munkacsoportot felügyelő tag megjelölésével.

11 XI. fejezet Ellenőrző Bizottság 1./ Az Ellenőrző Bizottság az Egyesület felügyelő szerve. Feladata az Alapszabály betartásának ellenőrzése, az Elnökség és Közgyűlés munkájának felügyelete, a gazdálkodás ellenőrzése. 2./ Az Ellenőrző Bizottság 3 tagját a Közgyűlés választja meg három évre, titkos szavazással, egyszerű többséggel. 3./ Nem lehet az Ellenőrző Bizottság Elnöke vagy tagja az a személy, aki a) az Elnökség tagja; b) az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást; d) az a) c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 4./ Az Ellenőrző Bizottság csak a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel. 5./ Az Ellenőrző Bizottság évente legalább egyszer ülésezik, az Elnököt a Bizottság tagjai egyszerű szótöbbséggel választják meg. Az ügyrendjét, munkarendjét saját maga állapítja meg. 6./ Az Ellenőrző Bizottság Elnöke a Bizottság ülésére a Bizottság tagjait a napirend kiküldésével hívja meg úgy, hogy a meghívók kiküldése és az ülés között legalább 72 óra teljen el. Az Ellenőrző Bizottság ülése határozatképes, ha két tag jelen van. 7./ Az Ellenőrző Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén újratárgyalhatja vagy elnapolhatja a döntést. 8./ Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet 14 napon belül nyilvánosságra kell hozni. 9./ Az Ellenőrző Bizottság jogosult: a) az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, betekinthet az Egyesület minden iratába, dokumentumába;

12 b) a tisztségviselőkkel szemben etikai eljárást indíthat, annak lezárásaként Közgyűlést hívhat össze; c) az Egyesület működésével kapcsolatban kritikai megjegyzéseket tenni a Közgyűlés előtt; d) véleményt nyilváníthat az üléseken elhangzó beszámolókról; e) jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén felszólíthatja az Elnököt a Közgyűlés összehívására. 10./ Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Elnökség döntését teszi szükségessé; b) az Elnökség felelősségét megalapozó tény merült fel. 11./ Az intézkedésre jogosult Elnökséget az Ellenőrző Bizottság indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az Elnökség összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult. (5) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 1./ Az Egyesületet az Elnök képviseli. XII. fejezet Az Egyesület képviselete 2./ Az Egyesület nevében aláírásra jogosult az Elnök, akinek képviseleti joga önálló. 3./ Az Elnök akadályoztatása esetén a Gazdasági Alelnök, a Szervező Alelnök, illetve a Külkapcsolati Alelnök jogosult eljárni és aláírni az itt említett sorrendben.

13 XIII. fejezet Az Egyesület vagyona, gazdálkodása 1./ Az Egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik. 2./ Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 3./ Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges gazdasági feltételek biztosítása érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytat oly módon, hogy gazdasági vállalkozási tevékenységet csak céljainak elérése érdekében, azt nem veszélyeztetve végez; a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt tevékenységeire fordítja. 4./ Az Elnök önállóan gyakorolja az Egyesület bankszámlája feletti aláírási, utalványozási jogot. 5./ Az Egyesület feloszlása esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, azonban azt kötelezően közérdekű célra kell fordítani. 6./ Az Egyesület a társadalmi szervezetekre mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik.

14 XIV. fejezet A tagdíj 1./ A tagdíj mértékét a Közgyűlés állapítja meg. 2./ A féléves tagdíj mértéke a rendes tagok esetében 500, Ft, melyet az Elnökség által meghatározott időpontig kell befizetni. 3./ A tag kérésére a féléves tagdíj összege méltányosságból csökkenthető, melyről az Elnökség dönt, a pártoló tagoknak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs. XV. fejezet Vegyes rendelkezések 1./ Az Egyesület bélyegzője: Szövege: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület, középen az Egyesület címével és adószámával. Ez a bélyegző kizárólag belföldi használatra szolgál. 2./ Cégjelzéses levélpapír használatára jogosult az Elnökség. 3./ Az üléseken készült jegyzőkönyvekről: a) A Közgyűlésről, az Elnökség, az Ellenőrző Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. b) A jegyzőkönyvet iktatni kell. c) A jegyzőkönyvek elektronikus archiválásáról, illetve azok az Egyesület honlapján történő közzétételéről is gondoskodni kell. d) Az Egyesület Közgyűlésének, Elnökségének működése során hozott határozatokat, döntéseket írásba kell foglalni, és folyamatos sorszámmal kell ellátni. e) Tartalmazza a testületi ülés helyét, időpontját, a jelenlevők felsorolását, aláírását, a döntést támogatók és ellenzők számarányát, a döntés hatályát. 4./ A dokumentumok nyilvánosságáról: a) Az Egyesület tagjai betekintést nyerhetnek az Egyesület minden olyan dokumentumába, amely a személyiségi jogokat, illetve egy harmadik fél üzleti titkait nem sérti. A tagok számára a dokumentumok nyilvánossá tételéről az illetékes felelős gondoskodik.

15 b) Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés külső személyek számára abban az esetben lehetséges, ha az nem veszélyezteti az Egyesület érdekeit. A betekintés biztosításával kapcsolatos feladatokért az Egyesület Elnöke felel. Az érdeklődő megkeresi az Elnököt, aki egy egyeztetett időpontban lehetővé teszi az iratok megtekintését. 5. A meghívók, jegyzőkönyvek elküldése történhet: a) hagyományos postai úton; b) elektronikus levélben, melyek iktatása is elektronikusan történik. 6./ Az Elnökség legalább három tagjának hallgatói jogviszonnyal (aktív vagy passzív) kell rendelkeznie. 7./ A Kommunikációs Alelnök személyéről az Elnöknek ki kell kérnie az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Földrajz és Földtudományi Szakterületi Koordinátorának véleményét. 8./ A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, a évi CLXXV. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak. 9./ Jelen Alapszabályt az Egyesület Közgyűlése februás 28 án fogadta el. Budapest, február Levezető Elnök... Jegyzőkönyv vezető Előttük, mint tanuk előtt: Tanú 1. Név:. Aláírás:... Tanú 1. Név:. Aláírás:...

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály Magyar Fizikushallgatók Egyesülete 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület nevei: Alapszabály a) az Egyesület magyar neve: Magyar Fizikushallgatók Egyesülete, hivatalos rövidítése: Mafihe; b) az Egyesület

Részletesebben

- módosítással egységes szerkezetben

- módosítással egységes szerkezetben 1 Halas és Környéke Méhészeti Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A - módosítással egységes szerkezetben Alapítva: 2005. január 15. Módosítva: 2005. március 26. Módosítva: 2013. március 2. 2005. 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2012. június 22. napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61.

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület 2. Székhelye: 1031 Budapest, Vizimolnár u. 10. VIII. em. 69. 3. Működési területe: Magyarország

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

Karcagi Aikidó Egyesület Alapszabály Ez az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított, az 1959. évi IV. törvény, továbbá az Egyesülési jogokról szóló 1989. évi II: törvény alapján szabályozza

Részletesebben

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR 08. 1. oldal, összesen: 10 A WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú

Részletesebben

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. A SZÖVETSÉG NEVE, SZÉKELYE 1.1 A Szövetség neve: GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG, rövidítve: GATESZ. 1.2 A Szövetség székhelye: 3756 Perkupa, Kossuth L. u. 12.

Részletesebben

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Fővárosi Bíróságon 1991. január 8. napján 3217 számon nyilvántartásba vett Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület 2012. augusztus 15.

Részletesebben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2011 Nyeste Pál a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége elnöke I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége oldal 1 1. A Szövetség

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete (a továbbiakban Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2015. április 18-tól 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: szakszövetség) a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A SZEGEDI ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE. I. Általános rendelkezések. A Szervezet célja és közhasznú tevékenysége. Szervezeti felépítés

ALAPSZABÁLY A SZEGEDI ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE. I. Általános rendelkezések. A Szervezet célja és közhasznú tevékenysége. Szervezeti felépítés A SZEGEDI ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY A Szegedi Orvostanhallgatók Egyesülete közhasznú egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y A módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján az alapítók az alábbi egyesület létrehozását határozták el 1996. február 26.-án. Ennek

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben)

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) A L A P S Z A B Á L Y MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) Alapítva: 1989 1 I. ALAPÍTÁSI ADATOK 1. Az egyesület neve: MANTA Természetfotós és

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi.

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi. Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott,

Részletesebben

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve.

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. Budapest, 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai ALAPSZABÁLY Az alapszabály 1. számú mellékletében megjelölt alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Magán Gasztroenterológusok Társaságát.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

I. FEJEZET. Preambulum

I. FEJEZET. Preambulum AZ LCA CENTER MAGYAR ÉLETCIKLUS-ELEMZİK SZAKMAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Preambulum Az életciklus-elemzés (LCA Life Cycle Assessment) a termékekkel kapcsolatos környezeti tényezık, és potenciális

Részletesebben

MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ EGYESÜLET NEVE: MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: 3200 GYÖNGYÖS, ŐRÁLLÓ ÚT 66. AZ EGYESÜLET

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület ALAPSZABÁLY Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület 6750. Algyő, Bartók Béla u.7. Algyő, 2014. június 22. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Algyői Tisza Szabadidő,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. Az Egyesület Alapszabálya 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének

Részletesebben

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 Az Egyesület közgyűlése 2015. február 17.-én, az 1991. október 17-én kelt alapszabályát több pontban módosította, és a módosításokkal

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ( 1) A Magyar Lovassport Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. törvényben

Részletesebben

VORSZ Alapszabály tervezet

VORSZ Alapszabály tervezet 1. Általános rendelkezések (1) A Szövetség neve: Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége (2) A Szövetség rövidített neve: VORSZ (3) A Szövetség idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Kidney Patients

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület (EJÉKE) szervezeti és működési viszonyainak

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. (1) A Társaság a. neve: Magyar Nőorvos Társaság (rövidített neve: MNT), (a továbbiakban Társaság), b. angol neve: Hungarian Society

Részletesebben

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG alapszabálya Az alapszabályt a 2007. megtartott közgyűlés fogadta el. 1. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szövetség: a./ neve: b./ rövidítése: c./ székhelye: d./ jelvénye:

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET

Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET Az Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete továbbiakban: Egyesület

Részletesebben

Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA)

Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA) Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA) 1093 Budapest, Török Pál u. 1. Telefon: 361 217-68-33 A MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁK SZÖVETSÉGE (MŰSZA) ALAPSZABÁLYA (a 2013. december 18-i módosításokkal egységes

Részletesebben

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet, az alapítók elfogadtak 2000. március 3-án, az egyesület székhelyén megtartott alakuló közgyűlésen és amely módosításra került a1 /2014.(V.10.) sz.

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gombai Polgárőr Egyesület 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 5/2012. (XI.30.) számú határozattól

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabály Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Aerial Cartographic and Remote Sensing Association A Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabálya The Statutes of the Aerial Cartographic

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Budapest, 2001. március 14. Módosítva: Budapest, 2003. szeptember 11. Módosítva: Budapest, 2004. június 8. Módosítva:

Részletesebben

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14 FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 1 / 14 Budapest, 2014. szeptember hó. napján 1. Bevezető A szövetség természetes és jogi személyek, illetve jogi

Részletesebben

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Preambulum A Magyar Biliárd Szövetség Pool szakága (a továbbiakban Pool Szakág ) a Magyar Biliárd Szövetség Alapszabálya

Részletesebben

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete ALAPSZABÁLY I.fejezet Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete 2.) Az egyesület székhelye: 2119 Pécel, Petőfi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2 ALAPSZABÁLY 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A szervezet teljes neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület Rövidített neve: GyMS megyei FTE Angol nyelven: Association of Rural Tourism in

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet.

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet. A ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő

Részletesebben

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért

VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A- 74/F. -ai alapján jogi személyként

Részletesebben

MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület

MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2011. január 17. Készítette és ellenjegyezte: Dr. Keskeny Ildikó ügyvéd 1 MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület alapszabálya egységes

Részletesebben

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az Egyesület neve, célja és jogállása Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete

Részletesebben

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, rövidítve: FATOSZ 1.2. A Szövetség székhelye:

Részletesebben

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 20092010. május 223.-éán, a Küldöttközgyűlés határozata alapján) 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE... 3 2. AZ

Részletesebben

Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLY

Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLY Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLY 2015 A Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség közgyűlése által 2015. december 5. napján megtárgyalt és jóváhagyott változat. I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 1996. november 22. napján elfogadott, 2000. november 23-án, 2004. november 19-én, 2008. május 22-én, 2009.május 21-én és 2012

Részletesebben

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően - 1 - ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően (a módosított részeket dőlt betűvel szerkesztve) Elfogadta a Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület Füzesgyarmaton,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2016. február 19. 2 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Kulturális és Szabadidős Egyesület alapító okirata a 2013. május 30-ai módosítás után egységes szerkezetbe foglalva

ALAPSZABÁLY. A Kulturális és Szabadidős Egyesület alapító okirata a 2013. május 30-ai módosítás után egységes szerkezetbe foglalva ALAPSZABÁLY A Kulturális és Szabadidős Egyesület alapító okirata a 2013. május 30-ai módosítás után egységes szerkezetbe foglalva Az egyesület közhasznúsági fokozata: "közhasznú". Bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet)

A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet) A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1. Név, székhely 1.1. Az egyesület neve: SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG. 1.2. Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály Magyar Labdarúgó Szövetség Alapszabály 2013 TARTALOM I. Általános rendelkezések... 3 II. Az MLSZ célja... 5 III. Az MLSZ hivatali szervezete... 5 IV. Az MLSZ és megyei igazgatóságainak feladatai... 5 V.

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA Elfogadta: a Vasutasok Szakszervezete Kongresszusa 2015. május 15-én A Vasutasok Szakszervezete jogfolytonosságát az önálló vasutas szakszervezeti mozgalom kezdetétől

Részletesebben

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása ALAPSZABÁLY A Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

I. AZ EGYESÜLET ADATAI Családokért Határon Innen és Túl Egyesület Székhely: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 30. Elnök:Deák Zsuzsanna Tünde e-mail:borokamesei@gmail.com ALAPSZABÁLY módosítás Családokért Határon Innen és Túl

Részletesebben

II. A Közalapítvány jellege

II. A Közalapítvány jellege EURÓPAI CSANYTELEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete az általa 16/2005.(II. 15.) ÖKT határozatában rögzített rövid- közép- és hosszú távú

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y Budapest, 2012. év október hó 2 I. A Szövetség elnevezése: LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7.

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7. VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA 2 0 1 5. m á j u s 0 7. 1 B E V E Z E TŐ Az Önsegélyező Pénztár célja, hogy az önkéntesség, a függetlenség,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete.

I. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete. A Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete Alapszabályának 1., 2., 3., 4. és 5., 6., 7., 8.és 9. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege. (A 9. számú módosítás szövegét vastag,

Részletesebben

PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MŰSZAKI EGYESÜLET Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MŰSZAKI EGYESÜLET Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MŰSZAKI EGYESÜLET Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya melyet az Egyesület 2015. november 20. napján megtartott rendkívüli közgyűlése fogadott el azzal, hogy az

Részletesebben

Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata

Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata Az Egyesület vezetése, tisztségviselői, szervezeti formája. Az Egyesület demokratikusan működő szervezet, melynek közgyűlése évenkénti tisztújító közgyűlésén

Részletesebben

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016.

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MÚSZ közgyűlése által 2016. április 24.-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A módosítások vastagított szöveggel vannak jelölve.

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alapszabály A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA melyet az MPRSZ Közgyűlése 2015. május hó 11.-én módosított (dőlt) és elfogadott, valamint egységes szerkezetbe foglalt I. fejezet: Név, alapadatok,

Részletesebben

Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara

Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege változások vastagított dőlt betűvel 2011. november.4. napja Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET

BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET sz. példány BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET MŰKÖDÉSI ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2013. 12. 06. (2011. 01. 19.) ph. Szekeres István elnök 2 I. fejezet 1. Az egyesület neve, székhelye, státusza 1) Az egyesület

Részletesebben

MAGYAR HAGYOMÁNYOS KEMPING KLUB ALAPSZABÁLY

MAGYAR HAGYOMÁNYOS KEMPING KLUB ALAPSZABÁLY MAGYAR HAGYOMÁNYOS KEMPING KLUB ALAPSZABÁLY Készült: Budapest 2007. július 7. Módosítva: 2011. november 11. Módosítva: 2012. április 28. Módosítva: 2014. szeptember 6. Módosítva: 2015. február 21. Mórocz

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

Szövetségi Alapszabály a 2004. február 4-én tartott rendkívüli közgyulésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Szövetségi Alapszabály a 2004. február 4-én tartott rendkívüli közgyulésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Tulajdonos Munkavállalók és Társaságaik Országos Szövetsége H-1149. Budapest, Angol utca 42. Tel.: (1) 363-6698 Fax: (1) 383-2229 E-mail: mrposz@hu.inter.net Honlap: tmsz.ini.hu Szövetségi Alapszabály

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE

ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE 1 ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE egységes szerkezetben a 2015. június 17-i közgyűlésen, továbbá a 2016. február 18. i közgyűlésen hozott módositásokkal: a Fővárosi Törvényszék 14. Pk.

Részletesebben

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A az Alapszabállyal összhangban a Szövetség működését az alábbiak szerint határozza meg: I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések:

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: 267/2009. Kth. A Vakáció Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása. 268/2009. Kth. Ingyenes óvodai és bölcsődei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 24094/2015 Javaslat a Salgótarján, Klapka György út 4. szám alatt található 3876 hrsz.-ú ingatlan KLIK részére történő ingyenes használatba adására

Részletesebben

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. Általános rendelkezések /1/ Az Egyesület neve: Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület /HTE/ /2/. Székhelye: 3527. Miskolc, Selyemrét

Részletesebben