ALAPSZABÁLY A SZEGEDI ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE. I. Általános rendelkezések. A Szervezet célja és közhasznú tevékenysége. Szervezeti felépítés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLY A SZEGEDI ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE. I. Általános rendelkezések. A Szervezet célja és közhasznú tevékenysége. Szervezeti felépítés"

Átírás

1 A SZEGEDI ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY A Szegedi Orvostanhallgatók Egyesülete közhasznú egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény 61. és következő -ai alapján, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLXXV. törvény a továbbiakban Civil törvény rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el: I. Általános rendelkezések II. III. IV. A Szervezet célja és közhasznú tevékenysége Tagság Szervezeti felépítés V. Közgyűlés VI. VII. VIII. IX. Elnökség Ad hoc bizottságok Öregfiúk szövetsége Felügyelő Bizottság X. Összeférhetetlenségi szabályok XI. Vegyes rendelkezések 1

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezet neve: Szegedi Orvostanhallgatók Egyesülete (továbbiakban Szervezet) A Szervezet rövidített neve: SZOE A Szervezet nemzetközi neve: Hungarian Medical Students International Relations Committee Local Committee of Szeged Hivatalos nemzetközi rövidítése: HuMSIRC LC Szeged A Szervezet székhelye és levelezési címe: 6720 Szeged, Apáthy István u A Szervezet önálló jogi személy A Szervezet a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán működik A Szervezet egy nem politikai célú, szakmai diákszervezet, mely az orvostanhallgatók érdekében jött létre és folytatja közcélú tevékenységét Szervezet nem nyereségérdekelt szervezet, bevételeit céljai megvalósítására fordítja. A Civil törvény /1/ bekezdés b./ pontja alapján a Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott egyéb céljainak meg valósítása érdekében, a közhasznú célok meg valósítását nem veszélyeztetve végez. II. A SZERVEZET CÉLJAI ÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE 2.1. A Szervezet céljai: Hozzájárulni széleskörű, modern szemléletű, már a pályájuk kezdetén értékes hazai és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező orvosok képzéséhez, a magyar egészségügy színvonalának emelése érdekében Szoros kapcsolatot kiépíteni az elmélet és a gyakorlat között, különös tekintettel az alapellátás és a megelőzés területén Tevékenyen részt venni mind szélesebb körű nemzetközi együttműködés kialakításában Támogatni, ösztönözni az orvostanhallgatók nyelvtudását és lehetőséget biztosítani a nyelv gyakorlására, hangsúlyozottan szakmai témákban, hazai és nemzetközi fórumokon Lehetőséget biztosítani elméleti és kutatómunkával foglalkozó hallgatók tudományos tapasztalatcseréjére, hazai és nemzetközi szinten egyaránt Igényt kialakítani a felnövekvő orvos generációban magasabb színvonalú, hazai és nemzetközi ismereteket szintetizáló egészségügyi ellátás iránt Szakmai téren tagjainak képviseletét ellátni Kapcsolatot tartani más szakmai és nem szakmai diákszervezetekkel hazánkban és az egész világon Az egészségközpontú, az egészséges életmódot a középpontba állító életszemléletet elterjeszteni, a betegségeket megelőzni Szociális és egészségügyi okból hátrányos helyzetű emberek felzárkózásának elősegítése Mentálhigiénés tevékenység végzése és szervezése a hallgatók lelki egészségének megőrzése és fenntartása érdekében, az orvostanhallgatói léttel szorosan összefüggő problémákon való átsegítés, valamint az etikus és empatikus szemléletmód kialakításának megkezdése orvos-beteg kapcsolat terén Szervezet az előző pontokban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi: A Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének (MOSZ), az Európai Orvostanhallgatók Egyesületének (European Medical Students Association, EMSA) és az Orvostanhallgató Egyesületek Nemzetközi Szövetségének 2

3 (International Federation of Medical Students Associations, IFMSA) tagjaként szakmai diákcsere, illetve egészségfejlesztő programokat szervez és bonyolít le, továbbá ösztönzi, és lehetőségeihez mérten segíti az orvosképzés fejlesztését. Részt vesz a MOSZ, az EMSA, az IFMSA és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) célkitűzéseinek megvalósításában Hazai és nemzetközi szakmai szemináriumokat és diákkonferenciákat rendez, amelynek keretében a hallgatók egy-egy speciális témakörben jutnak bővebb ismeretekhez, és lehetőség nyílik személyes kapcsolatteremtésre a hasonló témával foglalkozó magyar és külföldi hallgatókkal Támogatja tagjainak részvételét a MOSZ, az EMSA és az IFMSA rendezvényein, programjain Támogatja és segíti új kezdeményezések és törekvések kibontakozását, ezzel is hozzájárulva az orvosképzés fejlesztéséhez Kezdeményezi és támogatja a tevékenységi körébe tartozó tudományos és módszertani tanulmányok, művek kiadását, elősegíti azok népszerűsítését és gyakorlati felhasználását Kapcsolatot tart más hazai és nemzetközi diákszervezetekkel Kapcsolatot tart állami és társadalmi szervezetekkel, egészségügyi intézményekkel, egészségügyi vonatkozású hazai és nemzetközi szervezetekkel, alapítványokkal, vállalatokkal Egészséges életmódra nevelő, felvilágosító, betegségmegelőzést célzó programokat szervez különösen a fiatal korosztály körében, valamint oktató, ismeretterjesztő tevékenységet folytat Tanfolyamokat, képzéseket szervez tagjai számára felkészültségük, ismereteik bővítésére Találkozókat hoz létre egészségügyi intézmények, valamint egészségügyi vonatkozású szervezetek, vállalatok és végzős diákok között, az igények és elvárások kölcsönös megismerése érdekében Szakmai vonatkozású kiadványokat jelentet meg Közreműködik egészségügyi vonatkozású felmérések, tanulmányok elkészítésében Kulturális és sport rendezvényeket szervez Mentális egészséget támogató segítő beszélgetést biztosít meghatározott ügyeleti időpontokban A Szervezet tevékenysége és céljai nem csak annak tagjaira terjednek ki, az Egyesület a tevékenységével és céljaival érintett valamennyi személy érdekében is tevékenykedik A Szervezet az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. (általános- és középiskolákban valamint egyéb oktatási intézményekben egészségnevelő, betegségmegelőzést célzó, felvilágosító előadások, foglalkozások megtartása, hasonló tartalmú egyéb rendezvények szervezése valamint kiadványok készítése és kiadása, mentális egészség-megőrzési programok szervezése) Gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Az egészségügyről szóló évi 154. tv Tudományos tevékenység, kutatás (nemzetközi szakmai tudományos diákköri munka szervezése és megvalósítása, tudományos előadások, konferenciák, egyéb rendezvények szervezése, kiadványok készítése és kiadása) Oktatás, ismeretterjesztés (tudományos és ismeretterjesztő előadások, rendezvények és konferenciák, tanfolyamok szervezése, kortárs oktatók képzése, ifjúsági egészségi nevelés, felvilágosítás, kiadványok készítése és kiadása). A felsőoktatásról szóló évi 139. tv. 5. (2) 3

4 Kulturális tevékenység (bálok, találkozók, konferenciák, táborok és egyéb kulturális rendezvények szervezése). A közművelődésről szóló évi 140. tv (A települési önkormányzatok közművelődési feladatai) Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével (sportrendezvények szervezése). A sportról szóló évi I. tv Euroatlanti integráció elősegítése (Kapcsolattartás nemzetközi partnerszervezetekkel, közös nemzetközi konferenciák, találkozók és szakmai hallgatói csereprogramok szervezése és lebonyolítása, a nemzetközi együttműködés egyéb formákban történő segítése) Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 2. -a az állam, illetve a helyi önkormányzat kötelezettségévé teszi a szociális feltételek biztosítását Ennek értelmében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 8. (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzatok kötelessége gondoskodni az egészségügyi ellátásról, a gyermek és ifjúsági feladatokról, oktatásról, valamint a közművelődési, tudományos, művészeti, sport tevékenységek támogatásáról LXV. Tv. 8. (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése A Civil törvény /1/ alapján a Szervezet nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más személy is részesüljön. Ezen személyek egyéni kezdeményezés, kérelem vagy pályázat útján részesülhetnek a Szervezet közhasznú szolgáltatásaiból A Civil törvény 34.. /1/ bekezdés c./ pontja alapján a Szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem ezen alapszabály 2.3. pontjában meghatározott tevékenységére fordítja A Civil törvény 34.. /1/ bekezdés b./ pontja alapján a Szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, tevékenységét pártoktól függetlenül köteles végezni, a pártoknak anyagi támogatást nem nyújthat, és azoktól nem fogadhat el. Az egyesület országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi és helyi önkormányzati választásokon képviselőjelöltet nem állíthat, és nem támogathat. 4

5 III. TAGSÁG 3.1. A Szervezet passzív tagja lehet állampolgárságtól, nemzeti és vallási hovatartozástól függetlenül minden, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának és a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának képzéseiben részt vevő, hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki egyetért a Szervezet céljaival, és azok megvalósításában kész részt venni, a belépési nyilatkozatot aláírja, tagsági kérelmét a Szervezet elnöksége elfogadja, valamint eleget tesz a tagsággal járó további kötelezettségeknek A Szervezet passzív tagja lehet továbbá az a személy, akinek rendes tagságát a Szervezet Elnöksége elfogadja. (például: Phd. hallgatók) 3.3. Passzív tagsági viszony keletkezése: Tagsági viszony a belépési nyilatkozat kitöltését követően az Elnökség jóváhagyása után veszi kezdetét A Szervezet aktív tagja az a passzív tag, akinek Szervezetben végzett tevékenysége a Szervezet ezen Alapszabályban megfogalmazott céljainak megvalósítását, illetve a Szervezet által megvalósított programokat szervezői tevékenységével nagymértékben elősegíti, e tevékenységét legalább egy évig folyamatosan végzi és éves tagdíját befizette. Az aktív tagság a következő tanév október 1-ig tart A Szervezet passzív tagjainak jogai: Részvételi, felszólalási, javaslattételi joga van a Szervezet Közgyűlésein A Szervezet tisztségeire minden tag választhat és választható, ha ezen Alapszabály és pontjai az adott tag esetében ezt nem zárják ki A Szervezet passzív tagjainak kötelezettségei: Részvétel Szervezet céljainak megvalósításában Szervezet Alapszabályának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, ill. a Szervezet testületei által hozott határozatoknak megtartása, végrehajtása A Szervezet vagyonát megóvni A Szervezet aktív tagjainak jogai: Részvételi, felszólalási, javaslattételi és szavazati joga van a Szervezet Közgyűlésein A Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének Küldöttgyűlésén a Szervezetet képviselő küldötté választható Joga van részt venni a Szervezet programjain, rendezvényein Joga van használni - az Elnökség által meghatározott feltételek szerint - a Szervezet tulajdonában lévő eszközöket, létesítményeket A Szervezet aktív tagjainak kötelezettségei Az adott tanévre vonatkozó tagdíj befizetése, melynek határideje minden tanévben: november A passzív tagsági viszony megszűnik, és a tagot a tagnyilvántartásból törölni kell az alábbiak valamelyikének fennállásakor A tag a Szervezetből kilép és ezt a Szervezet Elnökségével írásban közli A tag ezen alapszabály 3.1. pontjában megfogalmazott hallgatói jogviszonya megszűnik A tag kizárásra kerül A Szervezetből való kizárás eljárása: Ki kell zárni a Szervezet tagjainak sorából azt, aki vét a Szervezet Alapszabálya ellen, vagy a Szervezet céljaival, szellemiségével ellentétes tevékenységet folytat Kizárási határozatot a Szervezet Elnöksége hozhat Kizárási határozat ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül fellebbezés nyújtható be a Közgyűléshez, mely halasztó hatályú. 5

6 3.11. Szervezet tiszteletbeli tagjai: Tiszteletbeli tagokat a Közgyűlés választhat A tiszteletbeli tagság meghatározatlan ideig tart Tiszteletbeli taggá olyan személy választható, aki a medicina vagy más tudomány területén gyakorlati, elméleti vagy irányító tevékenységével kiemelkedő eredményt ért el és a Szervezet eredményes működéséhez nagymértékben hozzájárult A Szervezet tiszteletbeli tagjai jogosultak a Közgyűlésnél, az Elnökségnél, ill. a Felügyelő Bizottságnál bármely a Szervezetet érintő kérdésben javaslattal élni, melyre az érintett szerv legkésőbb a következő ülését követően köteles válaszolni A Szervezet tiszteletbeli tagjai a Közgyűlésen tanácskozási és javaslattételi joggal vehetnek részt és kötelesek a Szervezetet erkölcsileg támogatni Szervezet pártoló tagjai: Pártoló tagokat a Közgyűlés választhat A Pártoló tagság mindaddig tart, amíg a Közgyűlés azt meg nem szűnteti Pártoló tag az a természetes vagy jogi személy lehet, aki az általa meghatározott éves tagsági díj befizetésével vagy egyéb módon a Szervezetet támogatja A Szervezet pártoló tagjai jogosultak a Közgyűlésnél, a Elnökségnél, ill. az Ellenőrző Bizottságnál bármely Szervezetet érintő kérdésben javaslattal élni, melyre az érintett szerv legkésőbb a következő ülését követően köteles válaszolni A Szervezet pártoló tagjai a Közgyűlésen tanácskozási és javaslattételi joggal vehetnek részt és köteles a pontban megjelölt vállalt kötelezettségét teljesíteni. IV. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 4.1. A Szervezet szervei: A Közgyűlés Az Elnökség A Felügyelő Bizottság Ad hoc bizottságok Az Öregfiúk Szövetsége V. KÖZGYŰLÉS 5.1. A Szervezet legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a Szervezetet érintő minden kérdésben dönthet Közgyűlés a Szervezet aktív tagjaiból áll A Közgyűlésen szavazati jog nélkül részt vehetnek a Szervezet passzív tagjai, tiszteletbeli tagjai, pártoló tagjai, valamint a meghívott megfigyelők A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: Szervezet Alapszabályának megállapítása, elfogadása, módosítása A Felügyelő Bizottság jelentésének megvitatása és elfogadása A Szervezet éves beszámolója és azzal egyidejűleg a közhasznú szervezetekről szóló Civil törvény szerinti tartalommal elkészített közhasznúsági jelentésének elfogadása A Szervezet Elnöksége és tisztségviselői beszámolójának megvitatása és elfogadása. 6

7 A Szervezet Elnökségének, tisztségviselőinek, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása. Elnökségi illetve Felügyelő Bizottsági tag visszahívható, amennyiben az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, illetve súlyosan vét a Szervezet Alapszabálya ellen, vagy a Szervezet céljaival, szellemiségével ellentétes tevékenységet folytat A Szervezet feloszlásának, ill. más szervezettel való egyesülésének kimondása Feloszlás esetén a törvényi szabályozás figyelembe vételével határozathozatal a Szervezet vagyonának felhasználásáról Közgyűlés tanácskozási rendjének és napirendjének elfogadása, módosítása Az éves tagsági díj meghatározása A Közgyűlés hatáskörébe tartoznak továbbá az alábbiak, melyeket a Közgyűlés az Elnökség hatáskörébe utalhat: Szervezet következő éves tervének és költségvetésének megvitatása és elfogadása Küldöttválasztás a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének Küldöttközgyűlésére 5.6. A Közgyűlés összehívása: Közgyűlést a Szervezet elnöke, akadályoztatása esetén az Elnökség bármely két tagja hívja össze Közgyűlést kell összehívni az Elnökség ilyen értelmű határozata esetén, ill. ha azt a tagok 25%-a a Elnökséghez eljuttatott írásbeli indítványban kéri, a határozat, ill. indítvány kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. Minden tanév elején a tisztségviselők mandátumának lejárta előtt tisztújító Közgyűlést kell tartani Közgyűlés időpontjáról, helyéről, napirendjéről és a napirenddel kapcsolatos anyagokról a Közgyűlést megelőzően legalább 8 nappal értesíteni kell a tagokat, a Szervezet székhelyén, a Szervezet a tagok részére elküldött elektronikus levél, ill. - lehetőség szerint - névre szóló meghívó formájában A Közgyűlés vezetése A Közgyűlést levezető elnök vezeti, akit a Közgyűlés egyszerű többséggel választ meg, közvetlenül a határozatképesség megállapítása után A levezető elnök személyére az Elnökség javaslatot tehet A levezető elnök megválasztásáig a Közgyűlést a Szervezet elnöke, akadályoztatása esetén a Szervezet bármely elnökhelyettese, akadályoztatottságuk esetén a Felügyelő Bizottság elnöke, mindhármuk akadályoztatása esetén a korelnök vezeti A Közgyűlés határozatképessége Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 15 napon belül újra össze kell hívni. Az új Közgyűlés időpontjáról az Elnökség dönt A határozatképtelenség miatt elhalasztott, és másodszor összehívott közgyűlés az eredeti napirendi pontokban a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Erre a jogkövetkezményre a tagokat már az eredeti meghívóban ill. felhívásban figyelmeztetni kell. Ha a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés nem ugyanazon a napon lesz, abban az esetben a tagok részére új meghívót kell küldeni Az ilyen módon megismételt Közgyűlés helyét és időpontját már az eredeti meghívóban, ill. felhívásban jelezni lehet, a megismételt Közgyűlés összehívásához újabb meghívók kiküldése ill. felhívás kihelyezése ez esetben nem szükséges Közgyűlés határozatait a jelenlévők egyszerű többségének (jelenlévők több mint fele) egyetértő szavazatával hozza, kivéve az , , ill

8 pontokban megjelölt kérdéseket, melyek minősített többséget (jelenlévők kétharmadának egyetértése) igényelnek A szavazás módja: Közgyűlés határozatait, döntéseit nyílt szavazással hozza, kivéve a személyi kérdéseket, melyekben kötelező a titkos szavazás megtartása Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt Titkos szavazást kell tartani akkor is, ha ezt a jelenlévők legalább 25%-a kéri Titkos szavazás esetén a Közgyűlés a szavazást megelőzően 3 tagú szavazatszámláló bizottságot választ, mely bizottság a szavazás lebonyolítását megszervezi, a szavazatokat megszámlálja, és a szavazás eredményét ismerteti. A szavazás eredményének ismertetése után a szavazócédulákat meg kell semmisíteni A szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell A Közgyűlés ülésének nyilvánossága: A Közgyűlés ülései nyilvánosak Ha a Szervezet érdeke, vagy bármely tag méltányolható érdeke azt indokolja, zárt ülés rendelhető el Zárt ülés elrendeléséről a Közgyűlés határozhat egyszerű többséggel, bármely tag javaslatára Zárt ülésen csak a Szervezet tagjai vehetnek részt A Szervezet közhasznúsági kérdéseivel kapcsolatos döntések kizárólag nyilvános ülésen születhetnek A Közgyűlésen tanácskozási és javaslattételi joggal részt vehetnek a pártoló tagok képviselői, a tiszteletbeli tagok és a Szervezet minden egyes tagja A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a Közgyűlés helyét és időpontját, a megjelentek névsorát, a Közgyűlés lefolyásának lényeges mozzanatait, valamint a napirendi pontokkal és az indítványokkal kapcsolatos határozatokat, azok hatályát, a szavazás módját és a szavazati arányokat. A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. A Szervezet köteles a jegyzőkönyvet 5 évig megőrizni A Közgyűlés döntéseiről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a Közgyűlés döntéseinek tartalmát, időpontját, hatályát és a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A közgyűlés döntéseit döntésszám/évszám formátumban folyamatosan könyvelni kell Közgyűlés döntéseit az érintettekkel névre szóló levélben közli, és Szervezet székhelyén lévő hivatalos internetes honlapján keresztül hozza nyilvánosságra Az adott tanév első Közgyűlése a Tisztújító Közgyűlés, ahol a Szervezet választott tisztségviselői és a Felügyelő Bizottság tagjai kerülnek megválasztásra. A Tisztújító Közgyűlés időpontja legkésőbb október A határozatképesség hiánya esetén, 15 napon belül rendkívüli Tisztújító Közgyűlést kell tartani, melynek időpontjára és határozatképességére ezen Alapszabály pontjában leírtak irányadóak A Tisztújító Közgyűlés összehívásáért és ezen Alapszabály pontjában foglaltak betartásáért a Szervezet elnöke felel. Amennyiben az pontban szereplő dátum előtti negyedik napig nem történik meg a Tisztújító Közgyűlés összehívása, a Felügyelő Bizottság elnöke köteles azt összehívni A Tisztújító Közgyűlés működésére egyebekben a Közgyűlés szabályai megfelelően alkalmazandók. 8

9 VI. ELNÖKSÉG 6.1. A Szervezet végrehajtó, ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség A Elnökség tagjainak kötelessége az Alapszabálynak és a Közgyűlési döntéseknek megfelelően, a Szervezet érdekeit szem előtt tartva, a Szervezet javát szolgálva tevékenykedni, dönteni, a Szervezet tevékenységét ennek megfelelően szervezni Elnökség jogosult minden olyan kérdésben dönteni, mely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe Az Elnökség szavazati jogú tisztségviselői: Elnök Általános elnökhelyettes Egyetemi és nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettes Gazdasági elnökhelyettes Humán erőforrás koordinátor Beutazásért felelős cseregyakorlat koordinátor Kiutazásért felelős cseregyakorlat koordinátor Erasmus koordinátor EMSA koordinátor, (Nemzetközi megnevezés: European Medical Students Association Local Coordinator, EMSA LC) TDK koordinátor Egészségfejlesztési koordinátor Reproduktív-egészségfejlesztési koordinátor Elsősegély koordinátor Teddy Maci Kórház koordinátor Kortárssegítő koordinátor Informatikai koordinátor 6.5. Valamely tisztségviselő akadályoztatása esetén az Elnökség tagjai közül megbíz valakit az akadályoztatott tisztségviselő feladatainak ellátásával A Közgyűlés vagy az Elnökség meghatározott időtartamra, egy-egy konkrét feladatra jogosult további megbízott tisztségviselőt választani, aki az Elnökségben javaslattételi joggal vehet részt A humán erőforrás koordinátor, beutazásért felelős cseregyakorlat koordinátor, kiutazásért felelős cseregyakorlat koordinátor, erasmus koordinátor, EMSA koordinátor, TDK koordinátor, egészségfejlesztési koordinátor, reproduktív-egészségfejlesztési koordinátor, elsősegély koordinátor, Teddy Maci Kórház koordinátor, kortárssegítő koordinátor, informatikai koordinátor, valamint az egyéb koordinátorok jogosultak legfeljebb 3 asszisztenst megbízni a Szervezet tagjai közül, akik munkájukat segítik. Ezen személyek önálló döntési és képviseleti joggal nem rendelkeznek, és állandó meghívottjai az Elnökség üléseinek, az Elnökség ülésein tanácskozási, javaslattételi joguk van Az Elnökség szavazati joggal rendelkező tagjainak feladatköre: Elnök: a) Összefogja, irányítja és koordinálja a Szervezet munkáját. b) Vezeti a Közgyűlés és az Szervezet üléseit c) Felelős a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáért. d) Figyelemmel kíséri az Alapszabály rendelkezéseinek betartását. e) Felelős a Szervezet éves közhasznúsági jelentésének elkészítéséért. f) Eljár a Szervezetet érintő általános hazai és nemzetközi ügyekben. g) Képviseli a Szervezetet külső szervek, intézmények, cégek felé. h) Gondoskodik a Szervezet működését biztosító anyagi forrásokról. i) Felelős annak fenntartásáért, hogy a Szervezet döntéshozatala más egyesületektől, szervezetektől teljes mértékben független legyen. 9

10 j) A Felügyelő Bizottság felügyelete alatt felelős a tisztségviselők megválasztásával kapcsolatos pályázatok kiírásáért, a beérkező pályázatok kezeléséért, nyilvánosságra hozásáért és érvényességük megállapításáért. k) Általános, önálló aláírási joggal a Szervezet nevében eljárhat. l) Az Szervezet bankszámlája felett rendelkezni az elnök és a gazdasági elnökhelyettes vagy az elnök és az általános elnökhelyettes együttesen jogosult Általános elnökhelyettes a) Az elnökkel és a gazdasági elnökhelyettessel együtt gondoskodik a Szervezet működését biztosító anyagi forrásokról. b) Feladata a pályázati és egyéb pénzügyi források felkutatása a Szervezet számára, kapcsolatkeresés lehetséges támogatókkal. c) Ha az érintett testület másként nem rendelkezik, felelős a Közgyűlés és az Elnökség üléseit dokumentáló jegyzőkönyvek elkészítéséért. d) Összehangolja és irányítja a Szervezet megfelelő tisztségviselőinek munkáját, tapasztalatainak átadásával gondoskodik szakmai fejlődésükről. e) Ellenőrzi az megválasztott tisztségviselők beszámolási kötelezettségének teljesítését, a jelen Alapszabályban meghatározott határidők betartását. f) Feladata betartatni a megfelelő tisztségviselőkkel az Elnökség által meghatározott határidőket. g) Általános, önálló aláírási joggal a Szervezet nevében eljárhat. h) Az Szervezet bankszámlája felett rendelkezni az elnök és a gazdasági elnökhelyettes vagy az elnök és az általános elnökhelyettes együttesen jogosult Egyetemi és nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettes a) Kapcsolatot tart a Szervezet magyarországi és külföldi partnerszervezeteivel, a hazai és külföldi hallgatói szervezetekkel ár. b) Közvetítő szerepet lát el a hasonló céllal létrejött magyar nemzetiségű és nemzetközi orvostanhallgató egyesületekkel. c) Felügyeli a Szervezethez hasonló céllal létrejött magyar nemzetiségű és nemzetközi orvostanhallgatók egyesületei közötti kommunikációt és együttműködést. d) Közvetítő szerepet lát el a Szervezet és a Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységei között. e) Feladata a szervezet népszerűsítése, egységes arculat kialakításával és annak sokoldalú megjelenítésével a nyilvánosság felé. f) Összehangolja és irányítja a Szervezet megfelelő tisztségviselőinek munkáját, tapasztalatainak átadásával gondoskodik szakmai fejlődésükről. g) Feladata betartatni a megfelelő tisztségviselőkkel az Elnökség által meghatározott, cseregyakorlatokkal kapcsolatos határidőket. h) Általános, önálló aláírási joggal a Szervezet nevében eljárhat Gazdasági elnökhelyettes: a) A Szervezet gazdasági ügyeiben eljár. b) A Szervezet elnökével együttesen jogosult a Szervezet bankszámlája felett rendelkezni. c) Felelős a Szervezet költségvetésének, gazdasági tevékenységének, konkrét programjai pénzügyi vonatkozásainak tervezéséért és ellenőrzéséért. 10

11 d) Felelős a Szervezet gazdasági tevékenységét rögzítő könyvelés és a közhasznúsági jelentés pénzügyi részének elkészítéséért, a Szervezet számvitelét végző szakképzett könyvelővel együtt. e) Az elnökkel és az általános elnökhelyettessel együtt gondoskodik az Egyesület működését biztosító anyagi forrásokról. f) Feladatkörébe tartozó kérdésekben a Szervezetet képviseli, mely képviseleti jog a szerződéskötés jogát illetve az Egyesület általános képviseletét nem érinti. g) Feladata betartatni a megfelelő tisztségviselőkkel az Elnökség által meghatározott költségvetési kereteket. h) Általános, önálló aláírási joggal a Szervezet nevében eljárhat. i) Az Szervezet bankszámlája felett rendelkezni az elnök és a gazdasági elnökhelyettes vagy az elnök és az általános elnökhelyettes együttesen jogosult Humánerőforrás koordinátor a) Ellátja a Szervezet tevékenysége során felmerülő szervezési feladatokat, kivéve, ha az adott szervezési feladat a Szervezet Alapszabályában megfogalmazott valamely tisztséghez egyértelműen köthető. b) Felelős a Szervezet tagnyilvántartásáért. c) Felelős a tagságot érintő kérdésekben a tagság tájékoztatásáért. d) Felelős a Szervezet tagjai által a Szervezet keretein belül végzett tevékenységeinek regisztrálásáért és igazolásáért. e) Ha az érintett testület másként nem rendelkezik, felelős a Közgyűlés és az Elnökség üléseit dokumentáló jegyzőkönyvek elkészítéséért. f) Felelős a Szervezet működése során keletkező hivatalos iratok rendszerezéséért és nyilvántartásáért. g) Feladatkörébe tartozó kérdésekben egyszemélyi aláírásra jogosult, mely Beutazásért felelős cseregyakorlat koordinátor: a) Felelős a Szegedre beutazó hallgatókra vonatkozó szakmai csereprogram szervezéséért és lebonyolításáért, cseregyakorlatok bejövő hallgatókról szóló beszámoló (statisztika) elkészítéséért. b) Felelős a Szegedre érkező külföldi hallgatók utazásával kapcsolatos hivatalos ügymenet lebonyolításáért. c) Kapcsolatot tart a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének Nemzeti Cseregyakorlati Koordinátorával (NEO) és a Szervezethez hasonló céllal létrejött magyar nemzetiségű orvostanhallgatók egyesületeinek illetékes tisztségviselőivel. d) Kapcsolatot tart a beutazó külföldi hallgatók oktatásában részt vevő klinikákkal és oktatókórházakkal. e) Összehangolja és irányítja a Szervezet contact person -jeinek munkáját (ők segédkeznek a bejövő hallgatók ellátásában), tapasztalatainak átadásával gondoskodik szakmai fejlődésükről. f) Figyelemmel kíséri a feladatköréhez kapcsolódó témájú pályázati g) Feladatkörébe tartozó kérdésekben egyszemélyi aláírásra jogosult, mely h) A LEO-out akadályoztatása esetén őt helyettesíti. 11

12 Kiutazásért felelős cseregyakorlat koordinátor a) Felelős a Szegedről kiutazó hallgatókra vonatkozó szakmai csereprogram szervezéséért és lebonyolításáért, cseregyakorlatok kimenő hallgatókról szóló beszámoló (statisztika) elkészítéséért. b) Felelős a vonatkozó pályázatok kiírásáért, elbírálásáért, a cseregyakorlaton részt vevő tagok utazásával kapcsolatos hivatalos ügymenet lebonyolításáért. c) Kapcsolatot tart a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének Nemzeti Cseregyakorlati Koordinátorával (NEO) és a Szervezethez hasonló céllal létrejött magyar nemzetiségű orvostanhallgatók egyesületeinek illetékes tisztségviselőivel. d) Összehangolja és irányítja a Szervezet contact person -jeinek munkáját, tapasztalatainak átadásával gondoskodik szakmai fejlődésükről. e) Figyelemmel kíséri a feladatköréhez kapcsolódó témájú pályázati f) Feladatkörébe tartozó kérdésekben egyszemélyi aláírásra jogosult, mely g) A LEO-in akadályoztatása esetén őt helyettesíti Erasmus koordinátor: a) Felelős az SZTE ÁOK hallgatóinak szóló Erasmus pályázat kihirdetéséért, a pályázatok beszedésért és elbírálásáért, az SZTE és az SZTE ÁOK által kijelölt kari koordinátor(ok) munkáját segítve. b) Felelős az SZTE ÁOK-ra érkező Erasmus ösztöndíjas külföldi hallgatók beilleszkedésének segítéséért. c) Összehangolja és irányítja a Szervezet contact person -jeinek munkáját, tapasztalatainak átadásával gondoskodik szakmai fejlődésükről. d) Figyelemmel kíséri a feladatköréhez kapcsolódó témájú pályázati e) Feladatkörébe tartozó kérdésekben egyszemélyi aláírásra jogosult, mely EMSA koordinátor: a) Felelős az EMSA munkájával kapcsolatos szegedi programok szervezéséért és lebonyolításáért, és a nemzetközi találkozókra a végzett programokról szóló beszámoló (statisztika) elkészítéséért. b) Kapcsolatot tart az EMSA, valamint a többi EMSA-tagegyesület illetékes tisztségviselőivel hazai és nemzetközi szinten egyaránt. c) Összehangolja és irányítja a Szervezet megfelelő tagjainak munkáját, tapasztalatainak átadásával gondoskodik szakmai fejlődésükről d) Figyelemmel kíséri a feladatköréhez kapcsolódó témájú pályázati e) Feladatkörébe tartozó kérdésekben egyszemélyi aláírásra jogosult, mely TDK koordinátor a) Felelős a Szervezet oktatásügyi tevékenységének koordinálásáért, a Szervezet tagjait képviseli oktatásügyi kérdésekben, szakmai rendezvényeket szervez, részt vesz hazai, oktatással kapcsolatos programokon. b) Kapcsolatot tart a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének Oktatási Koordinátorával, a Nemzeti Tudományos Cseregyakorlat Koordinátorával (NORE) és a Szervezethez hasonló céllal létrejött magyar nemzetiségű orvostanhallgatók egyesületeinek illetékes tisztségviselőivel. 12

13 c) Felelős a tudományos csereprogram szervezéséért és lebonyolításáért, a tudományos cseregyakorlatokról szóló beszámoló (statisztika) elkészítéséért. d) Felelős a vonatkozó pályázatok kiírásáért, elbírálásáért, a cseregyakorlaton részt vevő tagok és a Szegedre érkező külföldi hallgatók utazásával kapcsolatos hivatalos ügymenet lebonyolításáért. e) Kapcsolatot tart a beutazó külföldi hallgatók oktatásában részt vevő intézetekkel, klinikákkal és oktatókórházakkal. f) Összehangolja és irányítja a Szervezet contact person -jeinek munkáját, tapasztalatainak átadásával gondoskodik szakmai fejlődésükről. g) Figyelemmel kíséri a feladatköréhez kapcsolódó témájú pályázati h) Feladatkörébe tartozó kérdésekben egyszemélyi aláírásra jogosult, mely Egészségfejlesztési koordinátor a) Felelős az Egészségfejlesztés munkacsoportjának munkájával kapcsolatos szegedi tevékenységek megszervezéséért. b) Felelős a Szervezet egészségfejlesztési tevékenységének koordinálásáért. Munkája érinti az egészséges életmód és a betegségmegelőzés teljes tárgykörét, a reproduktív-egészségüggyel kapcsolatos munka kivételével. c) Kapcsolatot tart a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének Nemzeti Egészségfejlesztési Koordinátorával (NPO) és a Szervezethez hasonló céllal létrejött magyar nemzetiségű orvostanhallgatók egyesületeinek illetékes tisztségviselőivel. d) Összehangolja és irányítja a Szervezet megfelelő tagjainak munkáját, tapasztalatainak átadásával gondoskodik szakmai fejlődésükről. e) Figyelemmel kíséri a feladatköréhez kapcsolódó témájú pályázati f) Feladatkörébe tartozó kérdésekben egyszemélyi aláírásra jogosult, mely Reproduktív-egészségfejlesztési koordinátor a) Felelős az Reproduktív-egészségfejlesztés munkacsoportjának munkájával kapcsolatos szegedi tevékenységek megszervezéséért. b) Felelős a Szervezet reproduktív-egészségügyi tevékenységének koordinálásáért. Munkája érinti az AIDS és egyéb nemi úton terjedő betegségek, a szexuális higiéné, a párkapcsolatok és a családtervezés területét. c) Kapcsolatot tart a Magyar Orvostanhallgatók Egyesületének Nemzeti Reproduktív-egészségfejlesztési Koordinátorával és a Szervezethez hasonló céllal létrejött magyar nemzetiségű orvostanhallgatók egyesületeinek illetékes tisztségviselőivel. d) Összehangolja és irányítja a Szervezet megfelelő tagjainak munkáját, tapasztalatainak átadásával gondoskodik szakmai fejlődésükről. e) Figyelemmel kíséri a feladatköréhez kapcsolódó témájú pályázati f) Feladatkörébe tartozó kérdésekben egyszemélyi aláírásra jogosult, mely Elsősegély koordinátor a) Felelős a Szervezet kereteiben megvalósuló, elsősorban laikusoknak szóló elsősegély-oktatás megszervezéséért és lebonyolításáért. b) Összehangolja és irányítja a Szervezet megfelelő tagjainak munkáját, tapasztalatainak átadásával gondoskodik szakmai fejlődésükről. 13

14 c) Figyelemmel kíséri a feladatköréhez kapcsolódó témájú pályázati d) Feladatkörébe tartozó kérdésekben egyszemélyi aláírásra jogosult, mely Teddy Maci Kórház koordinátor: a) Felelős a Teddy Maci Kórház programok szerevezéséért. b) Kapcsolatot tart a Magyar Orvostanhallgatók Egyesületének Nemzeti Gyermek- és Ifjúságnevelő Koordinátorral és a Szervezethez hasonló céllal létrejött magyar nemzetiségű orvostanhallgatók egyesületeinek illetékes tisztségviselőivel. c) Összehangolja és irányítja a Szervezet megfelelő tagjainak munkáját, tapasztalatainak átadásával gondoskodik szakmai fejlődésükről. d) Figyelemmel kíséri a feladatköréhez kapcsolódó témájú pályázati e) Feladatkörébe tartozó kérdésekben egyszemélyi aláírásra jogosult, mely Kortárssegítő koordinátor a) Felelős a Szervezet keretein belül működő Mediwell csoporttal kapcsolatos tevékenységek megszervezéséért. b) Összehangolja és irányítja a csoport munkáját, tapasztalatainak átadásával gondoskodik szakmai fejlődésükről. c) Figyelemmel kíséri a feladatköréhez kapcsolódó témájú pályázati d) Feladatkörébe tartozó kérdésekben egyszemélyi aláírásra jogosult, mely Informatikai koordinátor: a) Felelős a Szervezet weboldalának működtetésért és a Szervezet tulajdonában lévő informatikai eszközök karbantartásáért. b) Figyelemmel kíséri a feladatköréhez kapcsolódó témájú pályázati c) Feladatkörébe tartozó kérdésekben egyszemélyi aláírásra jogosult, mely 6.9. A Szervezet tisztségviselőinek megválasztása: A Szervezet tisztségviselőit a Közgyűlés választja az előzetesen pályázatot benyújtott jelöltek közül, titkos szavazással Jelölt csak az lehet, aki előzőleg érvényes pályázatot nyújtott be Tisztújító Közgyűlést minden tanév elején a tisztségviselők mandátumának lejárta előtt kell tartani A tisztségviselők mandátumának lejárta előtt legalább 30 nappal megelőzően az Elnök köteles pályázatot kiírni az Elnökség tisztségeire Bármely szavazati joggal rendelkező Elnökségi poszt megüresedése esetén, 5 munkanapon belül pályázatot kell kiírni a megüresedett tisztségre és 30 napon belül rendkívüli tisztújító Közgyűlést kell tartani A tisztújító Közgyűlés időpontjáról, helyéről, napirendjéről és a napirenddel kapcsolatos anyagokról a Közgyűlést megelőzően a Szervezet tagjait tájékoztatni kell A pályázatokat a Szervezet Elnöke írja ki. A pályázat kiírása a Szervezet hivatalos internetes honlapján keresztül történik Eredményes a tisztségviselő választás, amennyiben valamelyik jelölt megkapja az érvényes szavazatok több mint 50%-át Eredménytelen tisztségviselő választás esetén második választási fordulót kell tartani, melyen az első fordulóban legtöbb szavazatot kapott két jelölt indulhat Eredménytelen második forduló esetén új pályázatot kell kiírni és új tisztújító Közgyűlést kell összehívni 30 napon belül. 14

15 Valamelyik elnökségi tisztség megválasztásának eredménytelensége esetén, a nem betöltött tisztség feladatait, amennyiben a Közgyűlés máshogy nem rendelkezik, az új Tisztújító Közgyűlésig az előző évi tisztségviselő, mint megbízott vezetőségi tag látja el A tisztségviselők mandátuma megválasztásuk napját követő napon azaz a korábbi tisztségviselő mandátumának lejártát követő napon- kezdődik és a következő évi Tisztújító Közgyűlésig tart. A rendkívüli tisztújító Közgyűlésen megválasztott tisztségviselő mandátuma a megüresedett tisztségre korábban megválasztott tisztségviselő mandátumának lejártáig tart Elnökség szükség szerint, de legalább évi 3 alkalommal ülésezik Elnökség ülését az elnök, akadályoztatása esetén bármely más Elnökségi tag hívja össze, bármely Elnökségi tag kezdeményezésére, a kezdeményezést követő 3 munkanapon belül. Az Elnökségi ülés összehívója köteles valamennyi Elnökségi tagot értesíteni, legkésőbb az Elnökségi ülést megelőző munkanapon, egyúttal köteles a napirendi pontokat is ismertetni Az Elnökség ülésének napirendjére az ülésen is bármely kérdés felvehető Az Elnökség ülését az elnök akadályoztatása esetén valamennyi elnökhelyettes vezetheti Az Elnökségi ülés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező Elnökségi tagok több, mint fele jelen van Az Elnökség döntéshozatali rendje: Elnökség döntéseit nyílt szavazással hozza Elnökség titkos szavazással dönt személyi kérdésekben vagy, ha azt legalább két Elnökségi tag kéri Elnökségi határozat elfogadásához az összes szavazati joggal rendelkező Elnökségi tag több mint felének támogató szavazata szükséges, a jelenlévők számától függetlenül Az Elnökség üléseinek nyilvánossága Az Elnökség ülései nyilvánosak Ha a Szervezet érdeke, vagy bármely tag méltányolható érdeke azt indokolja, zárt ülés rendelhető el Zárt ülés elrendeléséről az Elnökség határoz, bármely Elnökségi tag javaslatára Zárt ülésen csak az Elnökség tagjai vehetnek részt Az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek az elnökség által esetenként meghívott, a tárgyalt napirendi témában illetékes állami és társadalmi szervek képviselői, vagy külső szakértők Valamennyi Elnökségi tag megbízása lejártakor köteles a Közgyűlésnek írásos beszámolót készíteni munkájáról. Lemondásuk esetén írásos beszámolóval tartoznak a Közgyűlésnek Valamennyi tisztségviselő munkájáról - mandátuma lejártakor - a Közgyűlésnek beszámolni köteles és írásbeli beszámolót köteles készíteni Az elnökség feladata a Szervezet közhasznúsági jelentésének elkészítése, melyet a Közgyűlésnek kell megvitatni és jóváhagyni A Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a megjelentek névsorát, a napirendi pontokat és az indítványokkal kapcsolatos határozatokat és a szavazati arányokat. A jegyzőkönyvet az ülés vezetője és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesít A Elnökség döntéseiről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az Elnökség döntéseinek tartalmát, időpontját, hatályát és a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét) Elnökség döntéseit az érintettekkel névre szóló levélben közli, és Szervezet hivatalos internetes honlapján keresztül hozza nyilvánosságra Beszámolási kötelezettség: 15

16 a) Az Elnökség tagjai tevékenységükről évente két alkalommal írásos beszámolót kötelesek készíteni és elküldeni a Felügyelő Bizottság elnökének, valamint közzétenni azt az Szervezet székhelyén lévő hivatalos elektronikus levelezőlistáján és hivatalos internetes honlapján keresztül. b) Az első, féléves beszámolót március 1. és 15. között kell elkészíteni. c) A második, éves beszámolót a soron következő Tisztújító Közgyűlés kiírását követően, legkésőbb tizenöt nappal a Tisztújító Közgyűlés előtt kell elkészíteni. d) A tisztségviselők esetében a beszámolónak ki kell térnie a megválasztás illetve kinevezés óta eltelt időben végzett tevékenység valamennyi fontosabb részletére. e) Minden tagnak joga van a beszámolókkal kapcsolatban kérdéseket intézni a Szervezet tagjaihoz, melyekre a Szervezet tagjai kötelesek a lehető legrövidebb időn belül válaszolni. f) A Szervezet tagjainak beszámolóit végső soron a Közgyűlés fogadja el. g) A Szervezet tagjai lemondásuk esetén, azzal egyidejűleg beszámolóval tartoznak az Felügyelő Bizottság és a Szervezetnek. Ilyen esetben a Szervezet köteles a következő Közgyűlés előtt 30 nappal a tisztségre pályázatot kiírni. VII. AD HOC BIZOTTSÁGOK 7.1. Az Elnökségnek jogában áll egy adott feladatra meghatározott időtartamra ad hoc bizottságot felállítani a Szervezet tagjaiból. A bizottság feladatkörét az Elnökség szabja meg. VIII. ÖREGFIÚK SZÖVETSÉGE 8.1. Az Öregfiúk Szövetsége a Szervezet munkájában korábban aktívan dolgozó, már végzett fiatal orvosokat tömörítő, a Szervezet munkáját segítő tanácsadó szervezet A Szervezet Alapszabályzatával összhangban kidolgozza saját Szervezeti és Működési Szabályzatát Elnöküket maguk közül egyszerű szótöbbséggel választják, aki az Elnökség állandó meghívottja. Az Elnökségi ülésen javaslattételi és tanácskozási joggal vesz részt. Az elnökség ülésein tanácskozási joggal vehet részt az Öregfiúk Szövetségének mindenkori elnöke. IX. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 9.1. A Szervezet felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság A Felügyelő Bizottság megválasztása kötelező A Felügyelő Bizottság feladata: Felelős a Szervezet Alapszabálya betartásának, valamint a Szervezet törvényes működésének felügyeletéért, különös tekintettel a közhasznú szervezetekről szóló Civil törvény előírásaira Jogosult etikai kérdésekben vélemény-nyilvánításra Az Alapszabály legvégső értelmezője Ellenőrzi a Szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során az Szervezet tagjaitól jelentést kérhet, továbbá a Szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja A Felügyelő Bizottság tagjai a Szervezet gyűléseinek és Közgyűlésének ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek, illetve részt vesznek, ha jogszabály vagy az Alapszabály így rendelkezik. 16

17 A Felügyelő Bizottság köteles az Elnökséget, illetve a Közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy A Szervezet működése során jogszabálysértés vagy a Szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Elnökség, illetve a Közgyűlés döntését teszi szükségessé Az Elnökség tagjainak felelősségét megalapozó tény merül fel Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet A Felügyelő Bizottság tagjai: A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll A Felügyelő Bizottság tagjait a Tisztújító Közgyűlés választja meg titkos szavazással, a helyszínen jelentkezők közül A Felügyelő Bizottság tagja csak olyan személy lehet, aki megválasztását megelőzően a Szervezetnek legalább egy évig tisztségviselője volt és a tagságát a Szervezet megfelelő szerve idő előtt nem szüntette meg, tagsági kérelmét nem utasította el A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása egy évre szól, megválasztásuk napjától a következő évi tisztújításig A Felügyelő Bizottság tagja nem lehet tagja a Szervezet Elnökségének A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül titkos szavazással választják meg a Felügyelő Bizottság elnökét A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal ülésezik A Közgyűlés összehívására vonatkozó szabályok vonatkoznak rájuk Minden ülés előtt, a Bizottság tagjait, 30 nappal írásban kell értesíteni A Felügyelő Bizottság ülése csak valamennyi megválasztott Felügyelő Bizottsági tag jelenléte esetén határozatképes A Felügyelő Bizottság döntéseit nyílt szavazással hozza A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg A Felügyelő Bizottság munkájáról évi rendszerességgel a Közgyűlésnek beszámolási kötelezettséggel tartozik A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a megjelentek névsorát, az ülés lefolyásának lényeges mozzanatait, valamint a napirendi pontokkal és az indítványokkal kapcsolatos határozatokat és a szavazati arányokat. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. X. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK A Civil törvény 38.. /1/ bekezdés alapján a legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt A Civil törvény 38.. /2/ bekezdés alapján nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás A Civil törvény 38.. /3/ bekezdés alapján nem lehet a Szervezet Felügyelő Bizottságának tagja vagy könyvvizsgálója az a személy, aki az Elnökség elnöke vagy tagja, 17

18 a Szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a Szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatását -, illetve a és pontokban meghatározott személyek hozzátartozója A Civil törvény 39.. /1/ bekezdés alapján a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig, amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte A Civil törvény 39.. /2/ bekezdés alapján a Szervezet bármely tisztségviselője, ill. bármely tisztségére jelölt személy köteles nyilatkozni arról, hogy más közhasznú szervezetnél nem tölt be vezető tisztséget A Szervezet tisztségviselője csak olyan személy lehet, aki a Szervezet tagja, büntetlen előéletű magyar állampolgár, nem áll a közügyektől való eltiltás hatálya alatt, a tisztséget elfogadja A Szervezet Elnökségének tagja nem lehet olyan személy, aki megválasztásának tervezett időpontjában, vagy azt megelőző 2 évben egyéb, bármilyen tevékenységű, célú egyetemi hallgatói szervezetben vagy politikai szervezetben (pártban) vezetői vagy egyéb tisztségviselői tevékenységet folytat/folytatott XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK A Szervezet vagyona a szervezet tagjai által fizetett tagdíjakból, természetes és jogi személyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, és vállalkozási tevékenységből származó bevételből áll A Szervezet tartozásaiért saját vagyonával felel. Szervezet tagjai - a tagdíj fizetésén túl a Szervezet tartozásaiért nem felelnek A Szervezet más non-profit szervezetet alapíthat A Szervezet működésének módját, szolgáltatásainak igénybevétele módját, beszámolóját hivatalos internetes honlapján keresztül hozza nyilvánosságra A Szervezet működése során keletkezett közhasznúsági tevékenységre vonatkozó iratokba, beleértve a közhasznúsági jelentést is, előzetesen a Szervezet elnökével vagy gazdasági elnökhelyettessel egyeztetett időpontban a Szervezet székhelyén bármely személy betekinthet. A Szervezet tisztségviselői, tagjai és alkalmazottai kötelesek a Szervezet tevékenysége során tudomásukra jutott olyan információkat, iratokat üzleti titokként kezelni, amelyekkel kapcsolatban jogszabály, belső szabályzat nyilvánosságra hozatali kötelezettséget nem ír elő, és amelyek nyilvánosságra hozatala a Szervezet érdekeit sérti. 18

19 11.6. A Szervezetet érintő kérdésekben az elektronikus és nyomtatott sajtó képviselői felé a tájékoztatás joga az elnököt, valamint a feladatkör szerint illetékes tisztségviselőt illeti meg A Szervezet által kiírt nem tisztújítással összefüggő pályázatok lebonyolításáról: A Szervezet akkor írhat ki pályázatot, ha annak kiírásáról elnökségi határozat születik Amennyiben a Szervezet megbízást kap egy pályázat lebonyolítására (kiírás, begyűjtés, elbírálás) akkor a pályázat lebonyolításáról a megbízó határozhat, és a Szervezetnek e megbízásnak megfelelően kell eljárnia a pályázat lebonyolítása során Amennyiben a Szervezetet nem megbízás alapján bonyolítja le a pályázatot, akkor e tevékenységről a Szervezet Elnökségének adott pályázat lebonyolításáról szóló határozata az irányadó A pályázati kiírásban rögzíteni kell a pályázat beadási határidejét, a pályázatot elbírálók nevét, elérhetőségét, a pályázathoz csatolandó dokumentumokat, és azt az időszakot és helyet, amikor és ahol a pályázó -a pályázat elbírálását követően- saját pályázatába belenézhet, adott esetben panasszal élhet, felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Szervezet Felügyelő Bizottságának, melyre 1 esetben van lehetősége A pályázat véglegesítése csak abban az esetben lehetséges, ha minden pályázó aláírásával igazolja, hogy nincs további felülvizsgálati kérelme pályázatával kapcsolatban A kiírt beadási határidőn túl hiánypótlásra és új pályázat beadására nincs lehetőség A Szervezet tisztségviselői ezen Alapszabályban megfogalmazott jogkörüknek megfelelően vehetnek részt az egyes pályázatok lebonyolításában A beérkezett pályázatokat gondosan el kell zárni, melynek végrehajtásáért a pályázatokat elbírálók felelnek A Szervezet Felügyelő Bizottsága köteles a beérkezett pályázatok legalább 10%-át az elbírálás után szúrópróbaszerűen ellenőrizni A pályázót a pályázati eljárásból ki kell zárni, ha a pályázó megsérti ezen Alapszabály pontjában foglaltakat a pályázó szándékosan félrevezeti a Szervezetet az általa leadott pályázatban foglaltakkal kapcsolatban A Szervezet bármely tisztségviselőjét Szervezetben betöltött tisztségéből fel kell menteni, és a következő Közgyűlésen kezdeményezni kell a Szervezet tagnyilvántartásból való törlését, ha a pályázati eljárás során ezen Alapszabály pontjában megfogalmazottakkal ellentétesen cselekszik, a pályázatot elbírálókat, vagy bármely pályázót bármely okból, bármely eszközzel szándékosan félrevezeti A Szervezetet a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének Küldöttközgyűlésén a Közgyűlés, vagy annak engedélye alapján az Elnökség által választott 5 küldött képviseli A Szervezet megszűnik Feloszlással Más szervezettel való egyesüléssel Feloszlatással Megszűnésének kimondásával A Szervezet feloszlása esetén a Szervezet vagyonának hovafordításáról a feloszlást kimondó Közgyűlés határoz Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az Egyesülési jogról szóló évi II. törvény, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló Civil törvény rendelkezései az irányadók. 19

20 A levelezésekről: Cégjelzéses papír használatára az Elnökség vagy az általa megbízott személyek jogosultak A Szervezet levelezéseinek iktatásáért a humánerőforrás koordinátor felel A Szervezet a következő pecsétlenyomatokat használhatja: mm-es átmérőjű, kör alakú pecsét, felső részében a kör alak mentén Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége, alul Szegedi Orvostanhallgatók Egyesülete felirattal magyarországi ügyintézés során mm-es átmérőjű, kör alakú pecsét, felső részében a kör alak mentén Hungarian Medical Students International Relations Committee, alsó részében Local Committee of Szeged, középen HuMSIRC felirattal külföldi ügyintézés során Téglalap alakú pecsét, mely soronként felülről lefelé haladva a következő feliratokat tartalmazza: Szegedi Orvostanhallgatók Egyesülete (1. sor), 6720 Szeged, Apáthy István u. 4. (2. sor), Tel./Fax: (36) 62/ (3. sor), Adószám: (4. sor), B.sz.: (5. sor) A pecsétlenyomatok a következők: Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Szeged, október 30. Borbás János elnök 20

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály Magyar Fizikushallgatók Egyesülete 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület nevei: Alapszabály a) az Egyesület magyar neve: Magyar Fizikushallgatók Egyesülete, hivatalos rövidítése: Mafihe; b) az Egyesület

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. 2./ Rövidített neve: Földrajzos Klub. 3./ Angol név: GeoClub Association

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2 ALAPSZABÁLY 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A szervezet teljes neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület Rövidített neve: GyMS megyei FTE Angol nyelven: Association of Rural Tourism in

Részletesebben

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2011 Nyeste Pál a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége elnöke I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége oldal 1 1. A Szövetség

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet.

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet. A ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete ALAPSZABÁLY I.fejezet Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete 2.) Az egyesület székhelye: 2119 Pécel, Petőfi

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y A módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján az alapítók az alábbi egyesület létrehozását határozták el 1996. február 26.-án. Ennek

Részletesebben

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. A SZÖVETSÉG NEVE, SZÉKELYE 1.1 A Szövetség neve: GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG, rövidítve: GATESZ. 1.2 A Szövetség székhelye: 3756 Perkupa, Kossuth L. u. 12.

Részletesebben

Szövetségi Alapszabály a 2004. február 4-én tartott rendkívüli közgyulésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Szövetségi Alapszabály a 2004. február 4-én tartott rendkívüli közgyulésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Tulajdonos Munkavállalók és Társaságaik Országos Szövetsége H-1149. Budapest, Angol utca 42. Tel.: (1) 363-6698 Fax: (1) 383-2229 E-mail: mrposz@hu.inter.net Honlap: tmsz.ini.hu Szövetségi Alapszabály

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület 2. Székhelye: 1031 Budapest, Vizimolnár u. 10. VIII. em. 69. 3. Működési területe: Magyarország

Részletesebben

Karcagi Aikidó Egyesület Alapszabály Ez az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított, az 1959. évi IV. törvény, továbbá az Egyesülési jogokról szóló 1989. évi II: törvény alapján szabályozza

Részletesebben

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ EGYESÜLET NEVE: MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: 3200 GYÖNGYÖS, ŐRÁLLÓ ÚT 66. AZ EGYESÜLET

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2015. április 18-tól 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: szakszövetség) a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Fővárosi Bíróságon 1991. január 8. napján 3217 számon nyilvántartásba vett Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület 2012. augusztus 15.

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben)

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) A L A P S Z A B Á L Y MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) Alapítva: 1989 1 I. ALAPÍTÁSI ADATOK 1. Az egyesület neve: MANTA Természetfotós és

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR 08. 1. oldal, összesen: 10 A WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú

Részletesebben

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabály Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Aerial Cartographic and Remote Sensing Association A Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabálya The Statutes of the Aerial Cartographic

Részletesebben

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve.

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. Budapest, 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, rövidítve: FATOSZ 1.2. A Szövetség székhelye:

Részletesebben

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG alapszabálya Az alapszabályt a 2007. megtartott közgyűlés fogadta el. 1. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szövetség: a./ neve: b./ rövidítése: c./ székhelye: d./ jelvénye:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete (a továbbiakban Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Kulturális és Szabadidős Egyesület alapító okirata a 2013. május 30-ai módosítás után egységes szerkezetbe foglalva

ALAPSZABÁLY. A Kulturális és Szabadidős Egyesület alapító okirata a 2013. május 30-ai módosítás után egységes szerkezetbe foglalva ALAPSZABÁLY A Kulturális és Szabadidős Egyesület alapító okirata a 2013. május 30-ai módosítás után egységes szerkezetbe foglalva Az egyesület közhasznúsági fokozata: "közhasznú". Bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLY

Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLY Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLY 2015 A Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség közgyűlése által 2015. december 5. napján megtárgyalt és jóváhagyott változat. I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET

Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET Az Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete továbbiakban: Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014.

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. Alapszabály A Szociálpolitikai és Szociológiai Közhasznú Egyesület alapítói (Berényi András Attila, Brezina Anett, Cseh Evelin, Farkas Éva, Farkas Krisztián, Nagy Gábor,

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása ALAPSZABÁLY A Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. PartyPont Egyesület ALAPSZABÁLY A PartyPont Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően - 1 - ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően (a módosított részeket dőlt betűvel szerkesztve) Elfogadta a Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület Füzesgyarmaton,

Részletesebben

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016.

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MÚSZ közgyűlése által 2016. április 24.-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A módosítások vastagított szöveggel vannak jelölve.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület (EJÉKE) szervezeti és működési viszonyainak

Részletesebben

A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetbe foglalva az alapító okirat 2004. október 18-ai, valamint a 2008. szeptember 30-i, 2008. november 20-i és 2009. február 25. napján

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. Az Egyesület Alapszabálya 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

I. AZ EGYESÜLET ADATAI Családokért Határon Innen és Túl Egyesület Székhely: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 30. Elnök:Deák Zsuzsanna Tünde e-mail:borokamesei@gmail.com ALAPSZABÁLY módosítás Családokért Határon Innen és Túl

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A L A P S Z A B Á L Y A és Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A L A P S Z A B Á L Y A és Ü G Y R E N D J E A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A L A P S Z A B Á L Y A és Ü G Y R E N D J E 2012. május 29. AZ ÜGYREND MELLÉKLETEI 1. A Közgyűlés összehívásával és lefolytatásával kapcsolatos ügyviteli szabályok 2. A működési

Részletesebben

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A az Alapszabállyal összhangban a Szövetség működését az alábbiak szerint határozza meg: I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Az egyesület neve, székhelye és jogállása és egyéb adatai: 1. Az egyesület neve: Vulkán Tömegsport Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 2800 Tatabánya, Népház u. 3. 3.

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

VORSZ Alapszabály tervezet

VORSZ Alapszabály tervezet 1. Általános rendelkezések (1) A Szövetség neve: Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége (2) A Szövetség rövidített neve: VORSZ (3) A Szövetség idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Kidney Patients

Részletesebben

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14 FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 1 / 14 Budapest, 2014. szeptember hó. napján 1. Bevezető A szövetség természetes és jogi személyek, illetve jogi

Részletesebben

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gombai Polgárőr Egyesület 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 5/2012. (XI.30.) számú határozattól

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület

MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2011. január 17. Készítette és ellenjegyezte: Dr. Keskeny Ildikó ügyvéd 1 MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület alapszabálya egységes

Részletesebben

A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet)

A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet) A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1. Név, székhely 1.1. Az egyesület neve: SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG. 1.2. Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért

VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A- 74/F. -ai alapján jogi személyként

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ( 1) A Magyar Lovassport Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. törvényben

Részletesebben

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet, az alapítók elfogadtak 2000. március 3-án, az egyesület székhelyén megtartott alakuló közgyűlésen és amely módosításra került a1 /2014.(V.10.) sz.

Részletesebben

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. (1) A Társaság a. neve: Magyar Nőorvos Társaság (rövidített neve: MNT), (a továbbiakban Társaság), b. angol neve: Hungarian Society

Részletesebben

Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat

Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Szeged 2012. augusztus 14. Dr. Ollé György ügyvéd (6722 Szeged, Gutenberg u. 3. mfsz. 3., tel./fax.: 62-477-920) 2 A Szeged

Részletesebben

Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A 1 I. PREAMBULUM Magyarországon - részben a Közlekedési Múzeum, részben a MÁV tulajdonában/állagában, mintegy 150 megőrzött gőzmozdony

Részletesebben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2016. február 19. 2 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A

Részletesebben

Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület. alapszabálya. 2009. december 9.

Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület. alapszabálya. 2009. december 9. Az Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület alapszabálya 2009. december 9. 2 A jelen Alapszabályt az alapító tagok a 2009. december 9. napján tartott alakuló közgyűlésen egyhangúlag fogadták

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Választmánya a Semmelweis

Részletesebben

I. Az egyesület neve, célja, feladata, működési alapelvei. 1. Az egyesület neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Rövidítése: OMME

I. Az egyesület neve, célja, feladata, működési alapelvei. 1. Az egyesület neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Rövidítése: OMME 1 Országos Magyar Méhészeti Egyesület ALAPSZABÁLYA A jelen Alapszabály az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, különösen annak a 3:63-3:87. -ai, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2012. június 22. napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61.

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi.

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi. Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott,

Részletesebben

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY IT-Mentor Egyesület 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 2. Az Egyesület céljai, feladatai és tevékenységei 2 3. Az Egyesület tagjai 5 4. Tagsági jogok és kötelezettségek 7 5. Az Egyesület szervezete,

Részletesebben

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 Az Egyesület közgyűlése 2015. február 17.-én, az 1991. október 17-én kelt alapszabályát több pontban módosította, és a módosításokkal

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben TERVEZET Kelt Budapesten 2015. november 24. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az Egyesület neve, célja és jogállása Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y Budapest, 2012. év október hó 2 I. A Szövetség elnevezése: LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 81/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara

Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege változások vastagított dőlt betűvel 2011. november.4. napja Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A BORONKAY GYÖRGY BARÁTI KÖR MŰKÖDÉSI RENDJE ÁLTALÁNOS ELVEK

A BORONKAY GYÖRGY BARÁTI KÖR MŰKÖDÉSI RENDJE ÁLTALÁNOS ELVEK 1 (A közgyűlésig ideiglenes okmány!) A BORONKAY GYÖRGY BARÁTI KÖR MŰKÖDÉSI RENDJE I. ÁLTALÁNOS ELVEK A BORONKAY GYÖRGY BARÁTI KÖR továbbiakban: Boronkay Baráti Kör (BBK) - egy önkéntes alapon szerveződő,

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

- módosítással egységes szerkezetben

- módosítással egységes szerkezetben 1 Halas és Környéke Méhészeti Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A - módosítással egységes szerkezetben Alapítva: 2005. január 15. Módosítva: 2005. március 26. Módosítva: 2013. március 2. 2005. 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály Magyar Labdarúgó Szövetség Alapszabály 2013 TARTALOM I. Általános rendelkezések... 3 II. Az MLSZ célja... 5 III. Az MLSZ hivatali szervezete... 5 IV. Az MLSZ és megyei igazgatóságainak feladatai... 5 V.

Részletesebben

SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA

SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA módosított Alapszabálya Egységes szerkezetben Szeged Gutenberg u. 4. sz. A Szegedi Ügyvédi Kamara 2007. június 15-i közgyűlésének VI/6/2007. sz. határozata alapján 2 A Szegedi Ügyvédi

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT 1. A szervezet neve, működési területe 1. A szakszervezet neve: Közgyűjteményi és Közművelődési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai ALAPSZABÁLY Az alapszabály 1. számú mellékletében megjelölt alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Magán Gasztroenterológusok Társaságát.

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA)

Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA) Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA) 1093 Budapest, Török Pál u. 1. Telefon: 361 217-68-33 A MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁK SZÖVETSÉGE (MŰSZA) ALAPSZABÁLYA (a 2013. december 18-i módosításokkal egységes

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ÜGYREND) - a módosításokkal egységes szerkezetben -

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ÜGYREND) - a módosításokkal egységes szerkezetben - MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ÜGYREND) - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2002., 2005., 2011. A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a Tűzliliom Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról1

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról1 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról1 Az Országgyűlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben