DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012."

Átírás

1 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Az Egyesület Alapszabálya

2 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének rövidítése: Dél-Dunántúli Kerékpár-turisztikai Közhasznú Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 7625 Pécs, Vince utca 9/2. Postacíme: 7625 Pécs, Vince utca 9/2. Az Egyesület működési területe: Az Egyesület működési területe kiterjed Magyarország egész területére. A későbbiek során az együttműködés Horvátország és Szlovénia területét is érintheti. 3. Az Egyesület jogállása: Önkéntes, nyílt demokratikus önkormányzati elven alapuló, politikai pártoktól független közhasznú szervezet. Az Egyesület önálló jogi személy, amely önálló ügyintézői és képviseleti szervvel, nyilvántartott tagsággal, valamint önálló költségvetéssel rendelkezik. Az Egyesület közhasznú társadalmi szervezet. Erre figyelemmel: - vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végezhet, - gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt csak az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységekre fordíthatja, - közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 4. Az Egyesület képviselői: Az Egyesület képviselője az Elnök. Az Elnök képviseleti joga önálló. AZ EGYESÜLET CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI, ÉS TEVÉKENYSÉGE Az Egyesület civil szervezet, melynek általános célja a Dél-Dunántúli területfejlesztési régió területét érintő, vagy ahhoz kapcsolódó, a kerékpáros turizmus fejlesztését elősegítő, társadalmi összefogás megvalósítása. Az Egyesület feladatának tekinti a következőket: 1,) A kerékpáros turizmus feltételrendszerének megteremtése, fenntartása, az egészségmegőrzésben, betegségmegelőzésben, a szabadidő aktív és kultúrált eltöltésében kulcsszerepet játszó testmozgás, ezen belül a kerékpáros közlekedés valamint a környezetvédő és természetvédő szemlélet kialakítása. II.

3 3 2,) A regionális turisztikai és közlekedési kutatásokhoz kapcsolódóan a kerékpárturizmus piacának kutatása, fejlesztési irányainak meghatározása és azok megvalósítása. Regionális marketing tevékenység folytatása, úgymint: - Marketingkutatások, elemzések - Termékfejlesztés - Promóciós programok szervezése, lebonyolítása (pl.: vásárképviselet, road-show-k bel-és külföldön) - Promóciós eszközök megvalósítása (kiadványok, weblap, multimédiás CD, plakátok, egyéb vizuális ill. audiális reklám anyagok, spot-ok elkészítése) 3,) A települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, megyék a régió és a nemzeti, nemzetközi szinten megfogalmazott kerékpárturizmus-fejlesztési elképzeléseinek összehangolása, képviselete 4,) Képviselni a tagságot és általában a kerékpárral közlekedőket a helyi-, városi-, megyei-, regionális és országos hatóságok, közlekedési környezetvédelmi és turisztikai szervezetek előtt 5,) A közlekedésbiztonság elősegítése érdekében, tevékenyen részt vállalni a biztonságos kerékpáros közlekedést lehetővé tevő útvonalának kialakításában, fenntartásában, információs táblák elhelyezésében 6,) Kiemelt szerepet tulajdonítunk az Euro-Velo nemzetközi kerékpáros hálózat régiót érintő szakaszának, mely útvonal egyben az Euroatlanti integrációhoz való kapcsolódásunk közlekedési feltételrendszerét erősíti 7,) Kapcsolatot keresni és építeni más magyar és külföldi, a kerékpáros turizmus érdekében tevékenykedő szervezetekkel, kutatóműhelyekkel, megfelelő lobbi erőt kifejteni a kerékpáros turizmus fejlesztése érdekében a helyi, regionális, vagy akár országos döntéshozatali szerveknél 8,) A természeti,- társadalmi,- történelmi,- és kulturális értékek védelme, a hagyományőrzés iránt elkötelezett magánszemélyek, civilszervezetek, gazdasági társaságok, önkormányzatok összefogása, szolgáltatásai piacra vitelének támogatása, érdekképviseleteik és szolgáltatásaik fejlesztése 9,) A környezettudatos magatartás életmód fejlesztése, népszerűsítése 10,) Környezet,- és természetvédelmi tevékenység 11,) Az életminőség, az egészséges életmód, a testi,- lelki és szociális egészség javítása 12,) A fenti célok megvalósításához források felkutatása és igénybe vétele, az ehhez szükséges pályázati projektek elkészítése és elkészíttetése

4 4 Az Egyesület minden rendezvénye nyilvános, közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti, függetlenül attól, hogy az Egyesület tagja e vagy sem. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőt nem állít, és nem támogat. E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatásával közhasznú egyesület formájában végzi. 1. Az Egyesület szervei: A.) A közgyűlés B.) Az elnökség III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, ÉS MŰKÖDÉSE 2. Az Egyesület szerveinek feladat és hatásköre: 3. A./ A közgyűlés: a.) Az Egyesület legfelsőbb szerve, kizárólagos hatásköre: - az alapszabály elfogadása, módosítása, kiegészítése, - az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása, visszahívása, az Elnökség létszámának megállapítása, - az Egyesület költségvetésének elfogadása, - az éves beszámoló jóváhagyása, - az éves közhasznúsági melléklet elfogadása, - a tagdíj megállapítása, - tagsági viszonnyal kapcsolatos fellebbezések elbírálása, - az Egyesület feloszlásának, más civil szervezettel való egyesülésének kimondása, - tiszteletbeli elnök megválasztása b.) A közgyűlést össze kell hívni: - szükség szerint, de évente legalább egyszer, - a tagok egyharmadának írásbeli kezdeményezésére, ok és cél megjelölésével. - a törvényességi, ellenőrzési feladatokat ellátó szerv kezdeményezésére. - a közgyűlésre minden tagot írásban, a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 14 nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja.

5 5 c.) A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van, - a közgyűlést az elnök hívja össze és vezeti, akadályoztatás esetén az alelnök, vagy a titkár vezeti, meg kell jelölni a meghívóban azt a napot, melyen a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés ismételten összehívásra kerül, s a megjelentek számától függetlenül dönteni fog. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok alapján tartandó meg. - a közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazást kell elrendelni a jelenlévő tagok egyharmadának indítványára. - a közgyűlésre az Egyesület minden tagját meg kell hívni, ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. - szavazati joga csak a tagoknak van. d.) A jelen lévő tagok több mint fele szavazata szükséges: - az Egyesület feloszlásához, más civil szervekkel való egyesülés kimondásához, - az Egyesület alapszabályának elfogadásához, módosításához, kiegészítéséhez, - az Egyesület elnökének megválasztásához, visszahívásához - az Egyesület költségvetésének elfogadásához, - az éves közhasznúsági melléklet elfogadásához. A jelentést az elnökség készíti elő. e.) Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, a közgyűlést 30 napon belül újra össze kell hívni. Az emiatt megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes, és azon az eredeti napirendi pontoknak megfelelően történik a határozathozatal, melyet már a meghívóban is fel kell tüntetni. f.) A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. g.) A közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet, a hozott döntésekről nyilvántartást kell vezetni. A közgyűlés ülése jegyzőkönyvének és a nyilvántartás elkészítéséről a közgyűlés elnöke gondoskodik. A jegyzőkönyv tartalmazza a megjelent közgyűlési tagok, a meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét), továbbá a hozott döntést. A nyilvántartásnak tartalmazni kell: - a döntés számát, időpontját, hatályát,

6 6 - a döntés tartalmát, - a szavazati arányt, - a döntés közlésének, nyilvánosságra hozatalának módját. B.) Az elnökség: a.) A két közgyűlés között a közgyűlés határozatainak megfelelően szervezi, irányítja az Egyesület tevékenységét és gazdálkodik annak vagyonával. - Az elnökség létszáma 4 fő, tagjai a Tiszteletbeli Elnök, az Elnök, Alelnök, és a Titkár. Az elnökség tagjait a közgyűlés nyílt szavazással 4 évre választja, - szükség szerint, de legalább évente három alkalommal ülésezik, - Az elnökséget az elnök hívja össze. A meghívót az elnökségi ülés előtt legalább 8 nappal kell kiküldeni. A meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét, és a napirendi pontokra vonatkozó javaslatokat. - Az elnökségi ülésről jegyzőkönyv készül, melyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető hitelesít. - Az elnökség akkor határozatképes, ha azon az elnökségi tagok legalább ötven százaléka + 1 fő jelen van. Az elnökségi ülésen minden elnökségi tagnak egy szavazati joga van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt - az elnökség tagjait az összes tag legalább felének írásbeli indítványára indokolt esetben vissza lehet hívni, a visszahívásról a közgyűlés dönt, A visszahívásnak az alábbi esetekben van helye: - az alapszabályból, és az egyesület ügyrendjeiből eredő kötelezettségek vétkes megszegése, - állampolgárság megszűnése, elvesztése, - végrehajtható szabadságvesztés büntetésének bíróság általi jogerős kiszabása esetén. A visszahívást kimondó határozatot az érintett személy a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja. - mindazon kérdésekben önállóan dönt, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, - első fokon dönt a felvételi kérelmek elfogadásáról, elutasításáról, vagy kizárásáról, - a feladatok megszabásakor az önkéntesség elvét kell követni, az érintett személyek beleegyezésével reszortfelelősöket jelölhet ki, munkabizottságokat hozhat létre, - határozatképes az elnökség, ha legalább három tagja jelen van, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. - határozatait az érintettekkel igazolható módon közölnie kell, - tagjai tevékenységüket díjazás nélkül végzik, - döntéséről, tevékenységéről és gazdálkodásáról évente közgyűlésen tartozik beszámolni. - ülései nyilvánosak, bármely döntésben érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az Elnök a napirenden szereplő témától függően jogosult szakértőt meghívni az Elnökség ülésére, aki tanácskozási joggal vehet azon részt.

7 7 - határozatát jogszabály esetleges eltérő rendelkezése hiányában - egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. - ügyrendjét maga határozza meg. Az Elnökség döntéseire a jelen alapszabályban rögzített közlés, nyilvánosságra hozatal módja, iratokba való betekintés rendje szabályait értelemszerűen alkalmazni kell. c./ Az Elnök feladat és hatásköre: - tervezi, szervezi és irányítja az Elnökség munkáját, vezeti az üléseket, - előkészíti a közgyűlés, ill. az elnökségi ülések napirendjét, elkészíti beszámolóját, részt vesz az írásos anyagok előkészítésében, gondoskodik a közgyűlés és az Elnökség összehívásáról, - gazdálkodik az elnökséggel egyetértésben - az Egyesület vagyonával, előkészíti az irányelveket a költségvetés elkészítéséhez, - az Egyesület bankszámlája felett a Ptk. 29. (3) önálló aláírási joggal rendelkezik. - felveszi és fenntartja a kapcsolatot hasonló szervezetek képviselőivel, az állami és gazdálkodó szervekkel, illetve a társadalmi szervezetekkel, - szerződéseket, megállapodásokat köthet, és írhat alá az Elnökség határozata alapján, - meghatározza a titkár és az Elnökségi tagok feladatait, irányítja tevékenységüket, - szükség esetén vizsgálatot rendelhet el: - az Egyesület szabálytalan pénzügyi gazdálkodásával kapcsolatban - fegyelmi vétség esetén - nyilatkozattételre (sajtó, rádió, TV, külső szervek felé) jogosult, - elkészíti az éves közhasznúsági melléklet tervezetét, majd jóváhagyás céljából a közgyűlés elé terjeszti, - intézkedéseiről beszámol a közgyűlésnek, - képviseli az Egyesületet a hatóságok és más szervezetek előtt, - aláírási és utalványozási jogot önállóan gyakorol, - alkalmazott felvétele esetén gyakorolja a munkáltatói jogkört, - a Határozatok Könyvét vezeti. - gondoskodik a közgyűlés által hozott határozatoknak a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről, amely oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség, illetve a közgyűlés döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható, - az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a közhasznúsági mellékletbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintést biztosítja az érdeklődők számára akként, hogy azokat az Egyesület székhelyén, az Egyesület titkárának engedélyével előzetes egyeztetés alapján bárki megtekintheti, - amennyiben ez mások, vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti, vagy veszélyezteti, a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat, valamint az Egyesület beszámolóit az egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza.

8 8 d./ Az alelnök feladat és hatásköre: - Az Elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén az Elnök eseti felhatalmazásával ellátja az elnök feladat és hatáskörét. Egyébként az Elnök közvetlen irányításával, annak utasításai szerint segíti az Elnököt feladatai ellátásában. e./ a titkár feladat és hatásköre: - a titkár az Elnök és az Alelnök távolléte vagy akadályoztatása esetén az Elnök eseti felhatalmazásával ellátja az elnök feladat és hatáskörét. Egyébként az Elnök közvetlen irányításával, annak utasításai szerint segíti az Elnököt feladatai ellátásában. - Ellátja az Egyesülettel kapcsolatos adminisztratív teendőket. - Tárolja és kezeli az Egyesület iratait - Kezeli az Egyesület bevételi és kiadási bizonylatait - Rendszeresen beszámol az Elnöknek, illetve az Elnökségnek az Egyesület érdekében kifejtett tevékenységéről - az Egyesület bankszámlája felett az elnök akadályoztatása esetén önálló aláírási joggal rendelkezik - Ellátja a pénztárosi teendőket f./ Tiszteletbeli Elnök feladat és hatásköre A Tiszteletbeli Elnök személyére az Elnökség tesz javaslatot, amit a Közgyűlés szavaz meg. A szavazás érvényes a tagok legalább ötven százaléka + 1 fő igen szavazatával. Tiszteletbeli Elnök az lehet, aki az Egyesületi munkában, az Egyesület és céljai népszerűsítésében kimagasló szerepet vállalt. Tiszteletbeli Elnökök az Egyesület tagjai közül választ. Az Egyesületnek egyszerre egy Tiszteletbeli Elnöke lehet. A pozíció önkéntes lemondással, vagy visszavonással szűnik meg. A pozíció visszavonására akkor kerül sor, ha arra a személy érdemtelenné válik. A Tiszteletbeli Elnöki cím visszavonását az Elnökség javasolja, amit a Közgyűlés szavaz meg. A szavazás érvényes a tagok legalább ötven százaléka + 1 fő igen szavazatával. A Tiszteletbeli Elnök: - tagja az Elnökségnek - nyilatkozattételre (sajtó, rádió, TV, külső szervek felé) jogosult, - segíti az Elnököt feladatai ellátásában. g./ Összeférhetetlenségi szabályok: (1) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

9 9 (2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. h./ Az Egyesület képviselete: Az Egyesület képviseletére az Egyesület Elnöke jogosult. Az Elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén eseti meghatalmazással az Alelnök és a Titkár külön-külön önállóan is jogosult. A bankszámla felett való rendelkezéshez két képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges. Az Egyesület bankszámlája felett való rendelkezésre képviseleti joggal felruházott két személy az Egyesület Elnöke és annak akadályoztatása esetén Titkára. 1./ Az Egyesület tagjai: IV. A TAGSÁGI VISZONNYAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK A./ Az Egyesület tagja lehet: rendes, pártoló Az Egyesület rendes tagja lehet azon jogi és természetes személy, aki/amely az Egyesület célkitűzéseit támogatja, az alapszabályt elfogadja, az Egyesületbe való felvételét kéri, a tagsági díjat fizeti, és vállalja, hogy az Egyesület munkájában részt vesz. Az Egyesületbe való belépés illetve kilépés önkéntes. A tagfelvétel kérdésében az Elnökség dönt. Az Elnökség tagfelvételt elutasító döntése ellen írásban, az elutasítást tartalmazó írásbeli elnökségi határozat kézhezvételtől számított 15 napon belül a közgyűléshez lehet fellebbezni. Pártoló tagok lehetnek azon természetes vagy jogi személyek, akik/amelyek vállalják az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását. A pártoló tagok tanácskozási joggal vehetnek részt az egyesületi rendezvényeken, de nem választanak és nem választhatók. Pártoló tagok lehetnek jogi személyek, más pártoló közösségek, akiknek az egyesületi munkában való részvételét, az Egyesület támogatásának módját külön megállapodásban kell szabályozni. B./A tagsági viszony az A) pontban leírt feltételek fennállása esetén, az elnökségi ülésen hozott határozattal, nyilvántartásba vétellel és igazolvány kiadásával keletkezik, de a jelentkezés napjával kezdődik. 2./ A rendes tagság megszűnik: - a tag kilépésével, amely írásbeli nyilatkozattal történik, a bejelentés után a tagsági viszony a nyilatkozat elnökhöz való benyújtásával szűnik meg. - a tag kizárásával (elnökségi ülésen hozott határozattal) - az egyesület megszűnésével, - a tag halálával - jogi személy tag esetén a jogi személy jogutód nélküli megszűnésével.

10 10 A pártoló tagság megszűnik: - kilépéssel, - a tag halálával - nem természetes személy esetén annak jogutód nélküli megszűnéssel, - az Elnökség kizáró határozata alapján - az Egyesület megszűnésével 3/ A rendes tagsági viszonyból való kizárás főbb esetei: - a tag bűncselekményt követ el, - a tag súlyosan megsérti az alapszabály előírásait, - a tag a szervezet tagságával ellentétes, ahhoz méltatlan magatartást tanúsít, - fél évnél hosszabb ideig írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti a tagsági díjat, illetve a vállalt támogatást amennyiben a tag, az Elnök által tett előzetes írásbeli felhívás ellenére 30 napon belül nem fizeti be tagdíjhátralékát. - A rendes tag tartósan nem vesz részt az egyesület munkájában, A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, tizenöt napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. - A kizáró határozattal érintett személy jogorvoslattal élhet oly módon, hogy keresetet indíthat, emellett panasszal élhet a Baranya Megyei Főügyészségnél, mint törvényességi felügyeletet ellátó szervnél. 4./ A 3/ pontban meghatározott fegyelmi vétség kivizsgálására, elbírálására az Elnökség jogosult. 5./A tagok jogai és kötelezettségei: A rendes tag jogai: A rendes tagok egyenlők, ezen belül: - részt vehet az Egyesület céljainak, feladatainak meghatározásában, az alapszabály megfogalmazásában, a szervezet kialakításában, - részt vehet a szervezet rendezvényein, ott véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet, választhat és választható, - betekinthet a szervezet irataiba, a közgyűlések jegyzőkönyveibe, - részt vehet a szervezett oktatásokon, továbbképzéseken, - élvezi a nyilvántartás és egyéb adatok törvényes védelmét, - megilleti a jogvédelem, - választhat és választható az Egyesület szerveibe, tisztségeire, a 18 év alatti rendes tagok csak életkori sajátosságaiknak megfelelő, teljes cselekvőképességet nem igénylő tisztségekre választhatók, - tisztségekre választhatók, de ők maguk mindig választhatnak. - teljes joggal képviseli a közgyűlésen és az Elnökségben önmaga érdekeit, - igényelheti és igénybe veheti az Egyesület érdekvédelmi, érdekérvényesítési és érdekképviseleti tevékenységét, - igénybe veheti az Egyesületben lévő tagok szakértelmét, tapasztalatait és információit,

11 11 - az Egyesületet érintő kérdésekben javaslatokat, indítványokat tehet, - az Elnökség megbízásából képviselheti az Egyesületet nemzetközi rendezvényeken, - az Egyesület valamennyi szervének törvénysértő határozatát bármely tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. A rendes tag kötelezettségei: A rendes tag köteles megtartani a jogszabályokban, az alapszabályban előírtakat, ezen belül: - a legjobb tudása szerint, fegyelmezetten vegyen részt az egyesület munkájában, tevékenységében, - a rendelkezésre bocsátott anyagokat és eszközöket gondosan óvja, ezek használatával összefüggésben anyagi és jogi felelősség terheli, - fizesse a közgyűlés által megállapított tagdíjat: Az éves tagdíj mértéke: Önkormányzati társulás: 1 Ft/lakos Egyesület: 10 Ft/fő, de minimum Ft Vállalkozás: Ft Magánszemély: Ft - Az alapító tagok a tagdíjat az Egyesület nyilvántartásba történő bejegyzését követő hó 15. napjáig kötelesek megfizetni. Ezt követően a tagok minden tárgyév január hó 15. napjáig kötelesek a tagdíj megfizetésére. A későbbiekben belépő tagok a tagfelvétel időpontjában kötelesek megfizetni a tagdíjat. - A tagok a tagdíjat az Egyesület bankszámlájára történő átutalással illetve arra történő befizetéssel kötelesek megfizetni. - tanúsítson az Egyesület tagjához méltó magatartást. A pártoló tag jogai: - igénybe veheti az Egyesület információs és tanácsadó szolgáltatásait, - kezdeményezheti az általa megjelölt témákból konferenciák, szemináriumok, tanácskozások, előadások és egyéb rendezvények megtartását, - javaslatot tehet az Egyesület tevékenységét, működését érintő kérdésekben, - részt vehet az Egyesület rendezvényein, - a pártoló tag a közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkezik. A pártoló tag kötelezettségei: - az Egyesület alapszabályának, egyéb egyesületi határozatok betartása, - megajánlott összegű tagdíjat fizet és/vagy más, megállapodásban rögzített módon támogatja az Egyesület munkáját. V.

12 12 Az Egyesület céljának megvalósításához szükséges tevékenységek Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi: - (1.) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, egyéb közösségi, társadalmi tevékenység - (3.) tudományos tevékenység, kutatás, - (4.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - (5.) környezetvédelem, - (6.) Reklámügynöki tevékenység, - (7.) Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból. Oktatás: - Az Egyesület igény szerint, céljai megvalósítása érdekében tanfolyamokat szervezhet, képzéseket biztosíthat. - Az Egyesület vállalja az általa szervezett szakmai képzéseknek - a jogszabályok feltételei szerinti - tanúsítványok, bizonyítványok kiállítását. Az Egyesület vállalja célja szerinti előadások, vitafórumok és konferenciák szervezését. Kiadványok: - Az Egyesület vállalja, hogy a céljának megfelelő nyomtatott és elektronikus szakmai kiadványokat (web, cd, folyóirat, oktatófilm) készít és az érdekeltek rendelkezésére bocsátja. Egyéb: - Az Egyesület céljának biztosítása érdekében együttműködési szerződést köthet a hasonló tevékenységet ellátó szervezetekkel. Az Egyesület évente dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, felosztásuk módjáról, egyéb támogatás nyújtásáról. Az Egyesület által meghirdetett képzések, tanfolyamok, egyéb tájékoztatók prospektusai - az Egyesület székhelyén - bárki részére rendelkezésre állnak.

13 13 VI. Az Egyesület gazdálkodása 1. Az Egyesület a rendelkezésre álló anyagi eszközökkel a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályok és a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodik, Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania. Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban, melynek mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. Az Egyesület váltót, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 2. Az Egyesület bevételei: a) az alapító tagoktól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; d) a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel; e) a tagdíj; f) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; 1. ezen felül az Egyesület célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytat. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít. Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. 3. Az Egyesület vagyona lehet: a.) készpénz (folyószámlán elhelyezve), b.) értékpapír, c.) ingó, ingatlan vagyon.

14 14 4. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, az Egyesület tagjai, az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 5. Megszűnés, feloszlás esetén az Egyesület tartozásainak kiegyenlítése után a fennmaradt vagyonról annak felhasználásáról a közgyűlés dönt. 6. Az Egyesület közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetve az esetleges közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 7. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja fel, figyelemmel arra, hogy az Egyesület tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az csak a jelen alapszabályban rögzített tevékenységre fordítható. VI. Vegyes és egyéb rendelkezések 1. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési képviselőt nem állít, és nem támogat. 2. Az Egyesület működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), az Egyesület honlapján történő közzététellel, másrészt az alapszabályban szabályozott irat betekintési és felvilágosítás adási jog rögzítésével. 3. Az évente kötelező közhasznúsági jelentés (éves beszámolót) tekintetében biztosítani kell annak bárki általi hozzáférhetőségét (betekintését és saját költségére másolat készítését). 4. A közhasznúsági mellékletnek tartalmaznia kell az Ectv 29. szakasz 6. bekezdés szerinti rendelkezéseket. 5. Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az Elnök részére megküldeni. Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni. Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje. 6. Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

15 15 VII. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE Az Egyesület megszűnik a Ptk bekezdés szerinti esetekben és ha a 2. bekezdésben foglaltak szerinti végelszámolást, ill. kényszer végelszámolást kell lefolytatni. VIII. Az alapszabályban nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXXV. törvény, valamint a hatályos pénzügyi, számviteli, vagyonkezelési jogszabályok rendelkezései, továbbá az Egyesület szervezeti szabályzatában foglaltak az irányadók. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a május 02. napján megtartott közgyűlés elfogadta. Pécs, május 02. Elnök: Tanú: Szász István Dr. Novotny Iván 7720 Pécsvárad, Kossuth tér 2. Tanú: Dr. Pap Norbert 7635 Pécs, Csóka dűlő 19.

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület 2. Székhelye: 1031 Budapest, Vizimolnár u. 10. VIII. em. 69. 3. Működési területe: Magyarország

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. PartyPont Egyesület ALAPSZABÁLY A PartyPont Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61.

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása ALAPSZABÁLY A Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az Egyesület neve, célja és jogállása Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete

Részletesebben

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Fővárosi Bíróságon 1991. január 8. napján 3217 számon nyilvántartásba vett Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület 2012. augusztus 15.

Részletesebben

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY IT-Mentor Egyesület 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 2. Az Egyesület céljai, feladatai és tevékenységei 2 3. Az Egyesület tagjai 5 4. Tagsági jogok és kötelezettségek 7 5. Az Egyesület szervezete,

Részletesebben

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, rövidítve: FATOSZ 1.2. A Szövetség székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően - 1 - ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően (a módosított részeket dőlt betűvel szerkesztve) Elfogadta a Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület Füzesgyarmaton,

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2 ALAPSZABÁLY 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A szervezet teljes neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület Rövidített neve: GyMS megyei FTE Angol nyelven: Association of Rural Tourism in

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014.

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. Alapszabály A Szociálpolitikai és Szociológiai Közhasznú Egyesület alapítói (Berényi András Attila, Brezina Anett, Cseh Evelin, Farkas Éva, Farkas Krisztián, Nagy Gábor,

Részletesebben

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet.

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet. A ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő

Részletesebben

Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A

Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A BÁCS-KISKUN MEGYEI POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG Szám: 96/2010 Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban BKM PVSZ.)

Részletesebben

Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET

Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET Az Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete továbbiakban: Egyesület

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület

MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2011. január 17. Készítette és ellenjegyezte: Dr. Keskeny Ildikó ügyvéd 1 MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület alapszabálya egységes

Részletesebben

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

VORSZ Alapszabály tervezet

VORSZ Alapszabály tervezet 1. Általános rendelkezések (1) A Szövetség neve: Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége (2) A Szövetség rövidített neve: VORSZ (3) A Szövetség idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Kidney Patients

Részletesebben

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve.

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. Budapest, 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület

Részletesebben

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gombai Polgárőr Egyesület 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 5/2012. (XI.30.) számú határozattól

Részletesebben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi.

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi. Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott,

Részletesebben

Karcagi Aikidó Egyesület Alapszabály Ez az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított, az 1959. évi IV. törvény, továbbá az Egyesülési jogokról szóló 1989. évi II: törvény alapján szabályozza

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete (a továbbiakban Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 Az Egyesület közgyűlése 2015. február 17.-én, az 1991. október 17-én kelt alapszabályát több pontban módosította, és a módosításokkal

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete ALAPSZABÁLY I.fejezet Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete 2.) Az egyesület székhelye: 2119 Pécel, Petőfi

Részletesebben

- módosítással egységes szerkezetben

- módosítással egységes szerkezetben 1 Halas és Környéke Méhészeti Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A - módosítással egységes szerkezetben Alapítva: 2005. január 15. Módosítva: 2005. március 26. Módosítva: 2013. március 2. 2005. 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR 08. 1. oldal, összesen: 10 A WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai ALAPSZABÁLY Az alapszabály 1. számú mellékletében megjelölt alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Magán Gasztroenterológusok Társaságát.

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG alapszabálya Az alapszabályt a 2007. megtartott közgyűlés fogadta el. 1. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szövetség: a./ neve: b./ rövidítése: c./ székhelye: d./ jelvénye:

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet, az alapítók elfogadtak 2000. március 3-án, az egyesület székhelyén megtartott alakuló közgyűlésen és amely módosításra került a1 /2014.(V.10.) sz.

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. 2./ Rövidített neve: Földrajzos Klub. 3./ Angol név: GeoClub Association

Részletesebben

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabály Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Aerial Cartographic and Remote Sensing Association A Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabálya The Statutes of the Aerial Cartographic

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. 1.2.) Székhelve: 6335 ORDAS, Kossuth u. 8. Telefonja: +3606-78/425-785. Telefonja:+36 06-30/621-05-20

ALAPSZABÁLYA. 1.2.) Székhelve: 6335 ORDAS, Kossuth u. 8. Telefonja: +3606-78/425-785. Telefonja:+36 06-30/621-05-20 II. Rákóczi Ferenc Polgáror Egyesület Ordas ALAPSZABÁL y A II. Rákóczi Ferenc Polgáror Egyesület Ordas ALAPSZABÁLYA A Rákóczi Polgáror Egyesület Ordas (a továbbiakban: Egyesület) az Ordas Községi Önkormányzat

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET

BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET sz. példány BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET MŰKÖDÉSI ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2013. 12. 06. (2011. 01. 19.) ph. Szekeres István elnök 2 I. fejezet 1. Az egyesület neve, székhelye, státusza 1) Az egyesület

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2015. április 18-tól 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: szakszövetség) a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület. alapszabálya. 2009. december 9.

Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület. alapszabálya. 2009. december 9. Az Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület alapszabálya 2009. december 9. 2 A jelen Alapszabályt az alapító tagok a 2009. december 9. napján tartott alakuló közgyűlésen egyhangúlag fogadták

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ( 1) A Magyar Lovassport Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. törvényben

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

II. A Közalapítvány jellege

II. A Közalapítvány jellege EURÓPAI CSANYTELEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete az általa 16/2005.(II. 15.) ÖKT határozatában rögzített rövid- közép- és hosszú távú

Részletesebben

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016.

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MÚSZ közgyűlése által 2016. április 24.-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A módosítások vastagított szöveggel vannak jelölve.

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2012. június 22. napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61.

Részletesebben

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2011 Nyeste Pál a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége elnöke I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége oldal 1 1. A Szövetség

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Wenckheim Krisztina Városfejlesztési és Környezetvédelmi Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg: ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület ALAPSZABÁLY Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület 6750. Algyő, Bartók Béla u.7. Algyő, 2014. június 22. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Algyői Tisza Szabadidő,

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya Az alapszabály a 2004. évi CXV. törvény előírásainak megfelelően készült. - 1 -/23 Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya I. Alapvető

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet)

A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet) A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1. Név, székhely 1.1. Az egyesület neve: SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG. 1.2. Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

Szövetségi Alapszabály a 2004. február 4-én tartott rendkívüli közgyulésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Szövetségi Alapszabály a 2004. február 4-én tartott rendkívüli közgyulésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Tulajdonos Munkavállalók és Társaságaik Országos Szövetsége H-1149. Budapest, Angol utca 42. Tel.: (1) 363-6698 Fax: (1) 383-2229 E-mail: mrposz@hu.inter.net Honlap: tmsz.ini.hu Szövetségi Alapszabály

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete.

I. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete. A Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete Alapszabályának 1., 2., 3., 4. és 5., 6., 7., 8.és 9. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege. (A 9. számú módosítás szövegét vastag,

Részletesebben

VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért

VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A- 74/F. -ai alapján jogi személyként

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Az egyesület neve, székhelye és jogállása és egyéb adatai: 1. Az egyesület neve: Vulkán Tömegsport Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 2800 Tatabánya, Népház u. 3. 3.

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A az Alapszabállyal összhangban a Szövetség működését az alábbiak szerint határozza meg: I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány Alapító Okiratának

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Gyöngyös Körzete települési önkormányzati képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye, melynek 32. cikke (1) bekezdése k) pontja,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ELSŐ OLDALA

ALAPÍTÓ OKIRAT ELSŐ OLDALA ALAPÍTÓ OKIRAT ELSŐ OLDALA Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 74/A-F -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVL tv. (Khsz.) rendelkezései

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. A SZÖVETSÉG NEVE, SZÉKELYE 1.1 A Szövetség neve: GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG, rövidítve: GATESZ. 1.2 A Szövetség székhelye: 3756 Perkupa, Kossuth L. u. 12.

Részletesebben

PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MŰSZAKI EGYESÜLET Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MŰSZAKI EGYESÜLET Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MŰSZAKI EGYESÜLET Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya melyet az Egyesület 2015. november 20. napján megtartott rendkívüli közgyűlése fogadott el azzal, hogy az

Részletesebben

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a Tűzliliom Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE

ALAPSZABÁLY. Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE ALAPSZABÁLY Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE 2 A Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A I. 1. Az Egyesület neve: Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület Rövidített

Részletesebben

I. Az egyesület neve, célja, feladata, működési alapelvei. 1. Az egyesület neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Rövidítése: OMME

I. Az egyesület neve, célja, feladata, működési alapelvei. 1. Az egyesület neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Rövidítése: OMME 1 Országos Magyar Méhészeti Egyesület ALAPSZABÁLYA A jelen Alapszabály az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, különösen annak a 3:63-3:87. -ai, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA)

Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA) Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA) 1093 Budapest, Török Pál u. 1. Telefon: 361 217-68-33 A MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁK SZÖVETSÉGE (MŰSZA) ALAPSZABÁLYA (a 2013. december 18-i módosításokkal egységes

Részletesebben

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK EK 1 1.1 Az Egyesület neve: Dr. Kecskeméti

Részletesebben

ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS (ÉSZT) ALAPSZABÁLYA

ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS (ÉSZT) ALAPSZABÁLYA ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS (ÉSZT) ALAPSZABÁLYA Elfogadta: az ÉSZT soron kívüli Kongresszusa 2008. december 9-én Egységes szerkezetben a 2012. május 15-i változással 1 PREAMBULUM Az ÉSZT 1989.

Részletesebben

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Budapest, 2001. március 14. Módosítva: Budapest, 2003. szeptember 11. Módosítva: Budapest, 2004. június 8. Módosítva:

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A L A P S Z A B Á L Y A és Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A L A P S Z A B Á L Y A és Ü G Y R E N D J E A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A L A P S Z A B Á L Y A és Ü G Y R E N D J E 2012. május 29. AZ ÜGYREND MELLÉKLETEI 1. A Közgyűlés összehívásával és lefolytatásával kapcsolatos ügyviteli szabályok 2. A működési

Részletesebben

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya 1 2013. november 20. Magyar MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya a mai napon megtartott közgyűlésen elfogadott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT HANGADÓK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT HANGADÓK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv) 74/A. -a alapján jelen alapító okirat készítésével jogi személyiséggel rendelkező alapítványt létesít (alapítványt rendel) az alábbiakban

Részletesebben

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 20092010. május 223.-éán, a Küldöttközgyűlés határozata alapján) 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE... 3 2. AZ

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alapszabály A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA melyet az MPRSZ Közgyűlése 2015. május hó 11.-én módosított (dőlt) és elfogadott, valamint egységes szerkezetbe foglalt I. fejezet: Név, alapadatok,

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály Magyar Fizikushallgatók Egyesülete 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület nevei: Alapszabály a) az Egyesület magyar neve: Magyar Fizikushallgatók Egyesülete, hivatalos rövidítése: Mafihe; b) az Egyesület

Részletesebben

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14 FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 1 / 14 Budapest, 2014. szeptember hó. napján 1. Bevezető A szövetség természetes és jogi személyek, illetve jogi

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

I. AZ EGYESÜLET ADATAI Családokért Határon Innen és Túl Egyesület Székhely: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 30. Elnök:Deák Zsuzsanna Tünde e-mail:borokamesei@gmail.com ALAPSZABÁLY módosítás Családokért Határon Innen és Túl

Részletesebben