A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása"

Átírás

1 A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk /2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint a március 23-i módosítását (a továbbiakban: módosítás) is figyelembe vett hatályos szövege, a következı. Az egységes szerkezető okirat elkészítésére az alapszabály I. fejezet címe, az II. fejezet címe, a pontjainak, a III. fejezet címe, az pontjainak, a IV. fejezet címe, az 1. pontja, az V. fejezet címe, az pontjainak, a VI. fejezet címe, az pontjainak és a Záró rendelkezéseknek a módosítása, valamint új VII. és VIII. fejezettel való bıvítése, a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (Ectv.) és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) rendelkezéseire, és az egyesület legfıbb szervének egyéb módosításaira tekintettel történı változása adott okot. A L A P S Z A B Á L Y I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása 1. Az egyesület neve: SMaragd Sclerosis Multiplexes Betegek Egyesülete (a továbbiakban: egyesület). 2. Az egyesület rövidített neve: SMaragd SM Egyesület 3. Az egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca Az egyesület hatóköre: területi 5. Az egyesület címe: 6. Az egyesület honlapja: 7. Az egyesület alapítási éve: év 8. Az egyesület jogállása: önálló jogi személy, közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg. II. fejezet Az egyesület célja, közhasznú tevékenysége 1. Az egyesület célja, a sclerosis multiplex (a továbbiakban: SM) betegségben szenvedı emberek egészségügyi, szociális, oktatási és kulturális helyzetének javítása, az SM betegek életvezetésének és családi életének támogatása, társadalmi beilleszkedésük segítése, erısítése, valamint a betegséggel kapcsolatos széleskörő társadalmi felvilágosítás és tájékoztatás.

2 2 2. Az egyesület céljainak megvalósítás érdekében, a következı közhasznú tevékenységeket végzi: a) az SM betegségben szenvedı emberek részére, aa) az otthonápolás és rehabilitáció segítése, az ehhez szükséges gyógyászati és rehabilitációs eszközök biztosításának elısegítése, ab) életvezetési segítségnyújtás, lelki- és szociális gondozás biztosítása, ac) munkahely-keresés segítése, ad) oktatási, képzési, kulturális és szabadidıs programok szervezése. b) az egyesület által még nem ismert SM betegek felkutatása és bevonásuk az egyesület tevékenységébe, c) a magyar lakosság széles körben történı felvilágosítása és tájékoztatása az SM betegség természetérıl, kezelésének lehetıségeirıl (ismeretterjesztés) és a társadalom megnyerése a támogatásra, d) segíti az SM kórokának megtalálását, ennek érdekében tudományos konferenciák megszervezése, kapcsolattartás a nemzeti és nemzetközi társszervezetekkel, e) oktatás (képzés, továbbképzés) szervezése, az SM betegek ápolását, házi gondozását végzık, valamint gyógytornászok, háziorvosok részére. 3. Az egyesület a fenti közhasznú tevékenységeit, az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan és jogszabályok elıírásai alapján végzi: a) a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminıség elısegítése, az egészségkárosító környezeti és társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés (az egészségügyrıl szóló évi CLIV. törvény (Eütv.) 144. (1)-(2) bekezdés) b) egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény - Mötv (1) bekezdés 4. az Eütv ) c) szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások (Mötv. 13. (1) 8. az1993. évi III. tv. 56. (1) és 57. (1) valamint a 120. ) d) a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósítása (1991. évi XX. tv (a-b) e) a hátrányos helyzető társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása (2004. évi I. tv. 49. c)-e). f) a fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósítása érdekében nyújtott szolgáltatások (1998. évi XXVI. tv. 21. a)-g) g) felnıttképzési tevékenység (2001. évi CI. tv. 3. (2) a)-b) h) együttmőködés a középtávú tudomány-, technológia- és információ-politikai stratégia kialakításában (2004. év CXXXIV. tv. 5. (3) bekezdés). 4. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat (Ectv pont) szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.. 5. Az egyesület a hatályos törvények feltételeinek megfelelıen, közhasznú szervezetként 2

3 3 mőködik. Közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet, a közhasznú szolgáltatások igénybevételének módját, a fizetendı költségtérítési díjakat és a szolgáltatások tartalmát, továbbá az egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, valamint az elfogadott elızı éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év május 31-ig, a vezetıség letétbe helyezi és közzéteszi az egyesület hivatalos honlapján. 6. A szolgáltatás igénybevételének módja: közvetlenül az egyesület vezetıségéhez való folyamodás információ, személyes segítség, segély, vagy támogatás céljából, megjelölve annak formáját, tartalmát, összegét, amely lehet a vezetıség adott támogatás, rendezvények szervezése, azok tárgyi, dologi és személyi feltételeinek biztosítása. A vezetıség a pénzbeli és személyes szolgáltatások igénybevételének módját, feltételeit, rendezvényeket az egyesület székhelyén lévı, nyilvánosság számára hozzáférhetı hirdetıtáblán, a honlapján és a helyi sajtó útján is megjelenteti. Ezek eredményérıl a döntést haladéktalanul írásban közli az érintettekkel és szükség szerint a szélesebb nyilvánossággal. III. fejezet A tagsági jogviszony keletkezése, a tagok jogai és kötelességei, valamint a tagsági jogviszony megszőnése A tagsági jogviszony keletkezése 1. Az egyesületnek tagja és pártoló tagja lehet. Az egyesületnek tagja lehet az a személy (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet) aki/amely nyilatkozik belépési szándékáról, elfogadja az egyesület céljait, az alapszabály rendelkezéseit, vállalja, hogy az éves tagdíjat határidıben befizeti. 1.1 A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A pártoló tag az egyesület szerveibe nem választhat és az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt. A pártoló tagnak is belépési nyilatkozatot kell tennie. 1.2 A tagság és pártoló tagság önkéntes elhatározással, Belépési nyilatkozat kitöltésével, a vezetıség részére történı eljuttatásával, majd a taggyőlés elfogadó határozatával keletkezik. A belépı tag, pártoló tag felvételéhez két tag ajánlása kell. 2. Az egyesületbe tagnak, pártoló tagnak jelentkezık felvételérıl a vezetıség elıterjesztése alapján, a taggyőlés a kérelem benyújtását követı legközelebbi ülésén dönteni köteles. A tagfelvételhez a taggyőlésen jelenlévık legalább kétharmadának igen szavazata szükséges. 3. Az egyesület tagjait az alapszabályban megállapított jogok illetik, és kötelezettségek terhelik. 4. Az egyesület tagja: a) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, 3

4 4 b) választhat és választható az egyesület szerveibe, c) a taggyőlésen tanácskozási, javaslattételi és szavazati joggal rendelkezik, d) jogosult az egyesület szervei által hozott jog-, vagy alapszabálysértı határozat megsemmisítése iránt a pártoló tag csak érintettsége esetén a határozat tudomására jutástól számított harminc napos jogvesztı határidıben pert indítani, e) az egyesület eszközeit (felszereléseit, berendezéseit) igénybe veheti, használhatja, f) az egyesületbıl az indok megjelölése nélkül kiléphet. 5. Az egyesület tagjainak kötelessége az alapszabályt, a taggyőlési és vezetıségi határozatokat, valamint az egyesület vezetı tisztségviselıinek hatáskörükben kiadott rendelkezéseit megtartani. 6. Az egyesület tagja az elızı pontban foglaltakon túlmenıen a) köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek, b) nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását, c) köteles a taggyőlés által megállapított tagdíjat az esedékességkor megfizetni. 7. A tagsági jogviszony megszőnik: a) kizárással b) törléssel c) kilépéssel d) a tag halálával, valamint e) az egyesület feloszlásával, egyesülésével, feloszlatásával, megszőntetésével, vagy megszőnésének megállapításával. 8. Ki kell zárni a tagok közül azt, aki az egyesület céljait sértı tevékenységet fejt ki, vagy magatartásával az egyesület belsı békéjét és rendjét, jó hírnevét veszélyezteti. 8.1 A vezetıség a kizárási eljárást hivatalból, vagy bejelentésre indítja, amelyrıl az érintett tagot megjelölve a felmerült kizárási okot - írásban értesíti. A vezetıség az értesítés kézhezvételétıl számított harminc napon belül személyes meghallgatást tart, amelynek keretében az érintett tag elıadhatja védekezését. A személyes meghallgatásra szóló értesítést úgy kell közölni, hogy azt az érintett tag a meghallgatás napja elıtt legalább nyolc nappal megkapja. A személyes meghallgatás lezárását követıen a vezetıség határozatot hoz, amelyben vagy megszünteti a kizárási eljárást, vagy kizárja a tagot az egyesület tagjai sorából. 8.2 A kizárást elrendelı határozatot annak meghozatalát követı tizenöt napon belül - a kizárt tag, nyilvántartásban szereplı, illetıleg ténylegesen ismert lakcímére írásban kell postai úton tértivevényes küldeményként kézbesíteni. A határozat ellen, a kizárt tag a kézhezvételtıl számított tizenöt napon belül a taggyőléshez fellebbezéssel élhet. A taggyőlés a fellebbezés benyújtását követı hatvan napon belül önálló napirendi pontban tárgyalt ügyként határozattal dönt a vezetıségi határozat helyben hagyásáról, megváltoztatásáról, vagy hatályon kívül helyezésérıl és új eljárás elrendelésérıl. A fellebbezés tárgyalása során biztosítani kell az érintett tag személyes meghallgatását és indokainak, valamint az elsıfokú törlési eljárás óta felmerült olyan új bizonyítékainak elıadását, amely az elsıfokú határozat meghozatalát követıen jutott tudomására. 4

5 5 8.3 A taggyőlés a fellebbezés elbírálását követıen határozatot hoz és a levezetı elnök azt szóban kihirdeti, s amelyet tizenöt napon belül a kizárt tag nyilvántartásban szereplı, illetıleg ténylegesen ismert lakcímére írásban kell postai úton tértivevényes küldeményként kézbesíteni, vagy átvételi aláírásával személyesen kézhez adni. A taggyőlés döntését és annak indokolását magában foglaló jog-, vagy alapszabálysértı határozattal szemben az eljárás alá vont tag az írásba foglalt határozat kézhezvételét követı harminc napos jogvesztı határidıben pert indíthat. 9. A vezetıség törlési eljárás lefolytatása után törli a tagsági nyilvántartásból azt a tagot, aki tagdíjfizetési kötelezettségét annak esedékességi határidejét túllépve - az elnök által aláírt írásbeli felszólítás ellenére, annak kézhezvételétıl számított nyolc napon belül nem teljesíti, vagy ismeretlen helyen tartózkodik és /vagy a vezetıség egy évig nem tud vele kapcsolatot teremteni. A törlési határozat ellen a tag annak kézhezvételétıl számított tizenöt napon belül - fellebbezéssel élhet, amelyet az egyesület taggyőlése a következı ülésén bírál el, az elnök elıterjesztése alapján. A taggyőlés döntését és annak indokolását magába foglaló jog-, vagy alapszabálysértı határozattal szemben, az eljárás alá vont tag az írásba foglalt határozat kézhezvételét követı harminc napos jogvesztı határidıben pert indíthat. 10. A tag kilépési szándékát az egyesület elnökéhez írásban köteles bejelenteni, indokolási kötelezettség nélkül. A kilépés napja a bejelentés kézbesítésének napja. 11. A 7. a , a 9. és a 10. pontokba foglaltakat megfelelıen alkalmazni kell a pártoló tagsági jogviszonyra is. A taggyőlés IV. fejezet Az egyesület vezetı szervei 1. Az egyesület legfıbb szerve a tagok összességébıl álló taggyőlés. 2. A taggyőlést szükség szerint, de legalább évenként két alkalommal össze kell hívni. Ezen kívül össze kell hívni a taggyőlést akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével kéri. 3. A taggyőlést az egyesület vezetısége, az elnök által aláírt írásos meghívóval, igazolható módon, a hely és az idıpont feltüntetésével, valamint a napirend megjelölésével akként hívja össze, hogy a meghívott a meghívót a taggyőlés idıpontját legalább nyolc nappal megelızıen megkapja. Amennyiben a taggyőlés napirendjén az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet megvitatása és elfogadása is szerepel, úgy a meghívóban fel kell tüntetni, hogy a beszámoló és a közhasznúsági melléklet hol tekinthetı meg. 4. A taggyőlésrıl jegyzıkönyvet kell felvenni, amelyet a levezetı elnök és a jegyzıkönyvvezetı, valamint két hitelesítı tag ír alá. A levezetı elnök az egyesület elnöke, vagy a levezetı elnöknek a taggyőlés által megválasztott tag. A jegyzıkönyvben fel kell tüntetni a taggyőlés helyét és idıpontját, az arra való utalást, hogy a jelenléti 5

6 6 íven szereplık jelentek meg, az összehívás szabályszerőségére és a határozatképességre vonatkozó megállapításokat, a napirendi pontokat, a napirendi pontokhoz történı hozzászólások tartalmát, a határozati javaslatokat, a határozat pontos szövegét, számát és a szavazás pontos eredményét (támogatók, ellenzık, és ha lehetséges személyét is) megjelölve. A jegyzıkönyvhöz csatolni kell a résztvevık által aláírt jelenléti ívet. 5. A taggyőlés nyilvános, azon az ülés rendjének zavarása nélkül - bárki részt vehet. A taggyőlések jegyzıkönyvét a vezetıség köteles megırizni, és az abba történı betekintést bárki számára lehetıvé tenni. A taggyőlési jegyzıkönyvrıl, az éves beszámolóról és a közhasznúsági mellékletrıl másolat - a másolási díj megtérítése mellett - bárki számára adható. Az egyesület mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet az elnök elızetes értesítése mellett, aki a betekintési lehetıséget köteles elısegíteni. 5.1 Az elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérıvel történt megállapodás szerinti határidıben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által elıírt határidıben teljesíteni. Az elnök köteles az iratbetekintésrıl külön nyilvántartást vezetni, melybıl megállapítható a kérelmezı neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje. Az érintett neve és egyéb személyes adatai kizárólag akkor kezelhetık, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult. 5.2 A taggyőlés határozatairól az elnök köteles nyilvántartást vezetni (Határozatok Könyve) melybıl a határozat pontos tartalma, idıpontja és hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzık számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. 5.3 A taggyőlés határozatait az elnök az érintettekkel írásban köteles az ülést követı nyolc napon belül közölni, míg a nyilvánosság érdekében a hozott határozatokat az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetıtáblán tizenöt napos idıtartamra köteles kifüggeszteni. 6. A taggyőlés akkor határozatképes, ha azon az egyesület tagjainak több mint a fele jelen van. A határozatokat nyílt szavazással a jelenlévık szótöbbségével hozzák, kivéve, ahol az alapszabály, vagy törvény a szótöbbség magasabb arányát írja elı. A taggyőlésen minden tagnak egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet. 6.1 A taggyőlés, valamint a vezetıség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ectv pont) a határozat alapján kötelezettség, vagy felelısség alól mentesül, vagy bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelı cél szerinti juttatás. 7. Ha az egyesület taggyőlésének ülése nem volt határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülés az eredeti taggyőlési meghívóban és az eredeti taggyőlés napjára, a határozatképtelen ülést követıen legkorábban harminc perc elteltével, az eredetivel azonos napirenddel hívható össze. A megismételt ülés a résztvevık számától függetlenül határozatképes. 6

7 7 8. A taggyőlés hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály megállapítása és módosítása; b) az éves költségvetés, illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása, c) a vezetıség elnökének és további tagjainak, a felügyelı bizottság tagjainak - nyílt szavazással - négy évre történı megválasztása, d) a vezetıség és a felügyelı bizottság éves beszámolójának az elfogadása; e) az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, valamint feloszlásának a kimondása, f) a tagfelvétel, valamint a tag törlésének és kizárásának tárgyában hozott elsıfokú határozat felülvizsgálata; g) közszolgáltatási szerzıdés megkötése, h) az egyesület gazdálkodását jelentısen érintı ( Ft szerzıdési értéket meghaladó) szerzıdések megkötésének, a közös vagyon felhasználásának, valamint a nagyobb ( Ft értéket meghaladó) beruházásoknak a jóváhagyása, i) a tagdíj, valamint a tagok egyéb önkéntes vagyoni hozzájárulásának a megállapítása, j) döntés mindazon az ügyekben, amelyeket a jogszabály, vagy az alapszabály a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe utal. A vezetıség 9. A vezetıség az egyesület ügyintézı és képviseleti szerve. A vezetıség tagjait a taggyőlés választja meg négy éves idıtartamra, a vezetıség a taggyőlésnek tartozik felelısséggel. Vezetıségi taggá az a tag választható, aki a megválasztást elfogadja, a törvényben, az alapszabályban elıírt feltételeknek megfelel, és nem esik kizáró ok alá. 10. A vezetıség háromtagú: egy elnökbıl és két alelnökbıl áll. 11. A vezetıség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ectv pont) a határozat alapján kötelezettség, vagy felelısség alól mentesül, vagy bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagsági jogviszony alapján nyújtott, ezen alapszabálynak megfelelı cél szerinti juttatás. 12. A vezetıség a) gondoskodik a jogszabályok betartásáról, a taggyőlés és a vezetıség által hozott határozatok végrehajtásáról, b) összehívja a taggyőlést, c) vezeti a tagnyilvántartást, mőködteti az információs rendszert, d) tarja a kapcsolatokat a különbözı szervekkel és szervezetekkel, f) a szervezet mőködésének értékelése, éves beszámoló és közhasznúsági melléklet, valamint egyéb tájékoztatók, elıterjesztések elkészítése és beterjesztése a taggyőlés részére, g) az egyesület alkalmazottai felett gyakorolja a munkáltatói jogokat, 7

8 8 h) dönt mindazon kérdésben, amelyek nem tartoznak a taggyőlés, vagy a felügyelı bizottság hatáskörébe. 13. A vezetıség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja. Üléseit az elnök a napirend írásbeli közlésével az ülést megelızı nyolc nappal hívja össze. A vezetıség ülései nyilvánosak. A vezetıség akkor határozatképes, ha az ülésen minden tagja jelen van. A vezetıség határozatait nyílt szavazással hozza. Határozatképtelenség esetén a vezetıséget tizenöt napon belül össze kell hívni. A hatáskörébe tartozó kérdésekben egyhangúlag határoz. A vezetıség tagját, illetve közeli hozzátartozóját személyében érintı kérdésben kizárólag a taggyőlés dönthet. 14. A vezetıség ülésérıl jegyzıkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök és az egyik alelnök ír alá. A jegyzıkönyvben fel kell tüntetni az ülés helyét és idıpontját, napirendjét, a jelenlévı személyeket, a határozati javaslatokat, a határozat pontos szövegét, számát, és a szavazás eredményét. A jegyzıkönyv nyilvános, abba bárki betekinthet. 15. A vezetıség határozatairól az elnök köteles nyilvántartást vezetni, amelybıl a határozat pontos tartalma, idıpontja és hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzık számaránya megállapítható. A vezetıség határozatait az érintettekkel írásban köteles az elnök az ülést követı nyolc napon belül közölni. A nyilvánosság érdekében a hozott határozatokat az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetıtáblán, tizenöt napon idıtartamra köteles kifüggeszteni. 16. A vezetıség köteles a végzett munkáról évente a taggyőlésnek beszámolni. 17. Az egyesület vezetıje és törvényes képviselıje az egyesület elnöke, aki az egyesületet önállóan képviseli. 18. Az egyesület elnöke a) felelıs az egyesület törvényes és szabályszerő mőködési feltételeinek biztosításáért, b) gondoskodik arról, hogy az intézkedések a taggyőlés és a vezetıség határozataival összhangban legyenek, c) a taggyőlés hatáskörébe nem tartozó ügyekben szerzıdéseket köthet, és a tagnak eseti meghatalmazást adhat az egyesület nevében, d) kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében gyakorolja az utalványozási és kiadmányozási jogot, e) elnököl a taggyőléseken, f) gondoskodik arról, hogy a vezetıség a taggyőlésen beszámoljon munkájáról, g) gondoskodik a taggyőlés, a vezetıség által határozott határozatok végrehajtásáról, h) kezeli az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait, vezeti a tagnyilvántartást, és a Határozatok Könyvét, i) intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a taggyőlés, vagy az egyesület más vezetı szerve, illetve vezetı tisztségviselı hatáskörébe Az egyesület elnökét akadályoztatása esetén az általa helyettesítésre megbízott alelnök helyettesíti. A felügyelı bizottság 8

9 9 19. Az egyesület taggyőlése az egyesület tagjai közül négy évre három tagból álló felügyelı bizottságot választ, amely közvetlenül a taggyőlésnek felelıs. 20. Nem lehet a felügyelı bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a) a vezetıség elnöke, vagy tagja b) az egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik, c) az egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által a tagnak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója (Ectv pont) A felügyelı bizottság tagjai megválasztásukkor kötelesek nyilatkozatot tenni, miszerint a megbízatást elfogadják, a jogszabályokban, valamint ezen alapszabályban meghatározott feladatkörükkel tisztában vannak és a megbízatás elfogadását sem összeférhetetlenségi ok, sem más kizáró körülmény nem akadályozza. 21. A felügyelı bizottság feladata az egyesület mőködésének és gazdálkodásának ellenırzése. Ennek során a felügyelı bizottság a) a vezetı tisztségviselıktıl jelentést, az egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, továbbá b) ellenırzi a taggyőlés, a vezetıség határozatainak végrehajtását, és általában az egyesület alapszabályszerő mőködését, c) ellenırzi a költségvetés végrehajtását, a pénz- és vagyonkezelést, valamint a gazdálkodást, és d) véleményt nyilvánít az éves beszámolóról. 22. A felügyelı bizottság tevékenységérıl évenként beszámol a taggyőlésnek. 23. A felügyelı bizottság tagjai sorából választ elnököt, ügyrendjét maga állapítja meg. 24. A felügyelı bizottság elnöke a vezetıség ülésein tanácskozási joggal részt vehet. 25. A felügyelı bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelıen a taggyőlést vagy a vezetıséget tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a szervezet mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetı szerv döntését teszi szükségessé; b) a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel. A taggyőlést, vagy a vezetıséget a felügyelı bizottság indítványára annak megtételétıl számított harminc napon belül intézkedés céljából össze kell hívni. E határidı eredménytelen eltelte esetén a taggyőlés és a vezetıség összehívására a felügyelı bizottság is jogosult. 9

10 A felügyelı bizottság szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Az ülés akkor határozatképes, ha azon minden tag jelen van. A felügyelı bizottság határozatait szótöbbséggel hozza meg. A felügyelı bizottság üléseit annak elnöke írásbeli meghívóval, a napirend közlésével hívja össze, döntéseit nyílt szavazással hozza, határozatképtelenség esetén pedig a felügyelı bizottságot tizenöt napon belül ismételten össze kell hívni. 27. A felügyelı bizottság üléseirıl jegyzıkönyvet kell készíteni, melyben fel kell tüntetni az ülés helyét és idejét, napirendjét, a jelenlévı személyeket, a határozati javaslatokat és a szavazás eredményét. A jegyzıkönyv egy eredeti példányát - annak megırzése végett - a vezetıségnek át kell adni. A vezetı tisztségviselıkre vonatkozó közös összeférhetetlenségi szabályok 28. Vezetı tisztségviselı: az egyesület vezetıségének, továbbá a felügyelı bizottságának elnöke és tagja. 29. A közhasznú szervezet megszőnését követı három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje volt - annak megszőnését megelızı két évben legalább egy évig - a) amely jogutód nélkül szőnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentıs összegő adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítı bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjérıl szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 30. A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Az egyesület alkalmazottakat foglalkoztathat. 1. Az egyesület bevételei: V. fejezet Az egyesület alkalmazottai VI. fejezet Az egyesület bevételei és vagyona a) tagdíjak és a tagok önkéntes vagyoni hozzájárulásai, b) költségvetési támogatás, c) egyéb bevételek. 2. Az egyesületnek ingó- és ingatlan vagyona lehet, amellyel a jogszabályok és a belsı 10

11 11 szabályzatok keretei között önállóan rendelkezik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 3. Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy az alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. Az egyesület vagyona csak az egyesület közhasznú céljaira használható fel, a taggyőlés, vagy a vezetıség határozata alapján. 4. Az egyesület évente dönt a céljait megvalósító feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékérıl, felosztásuk módjáról, egyéb támogatás nyújtásáról. Az egyesület által meghirdetett képzések, tanfolyamok, egyéb tájékoztatók prospektusai - az egyesület székhelyén - bárki részére rendelkezésre állnak. 5. A pénzgazdálkodásra és a vagyonkezelésre a hatályos pénzügyi rendelkezések az irányadóak. Az egyesület nevében az elnök önállóan ír alá, de a bankszámla feletti rendelkezési joghoz az elnök és egy alelnök együttes aláírása szükséges. 6. Az egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, a végzett szolgáltatások igénybevételének módját a megyei sajtó útján is nyilvánosságra hozza. 7. Az egyesület mőködésével, szolgáltatásai igénybevételének módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja akként, hogy az e körbe tartozó dokumentumokat (jegyzıkönyv, határozat, beszámoló, ösztöndíj, eseti támogatás, természetbeni juttatás lehetısége stb.) valamint az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a jogszabály által meghatározott tartalommal az egyesület székhelyén legalább tizenöt napra a hirdetıtáblára kifüggeszti. Ezen felül a jogszabályokban meghatározott módon közzéteszi az Alföldi Civil Napló újságban, illetve az alapszabályban szabályozott irat betekintési és felvilágosítás adási jog rögzítésével. 1. Megszőnik az egyesület, ha VII. fejezet Vegyes rendelkezések a) másik egyesülettel egyesül, b) feloszlását a taggyőlés legalább kétharmados szótöbbséggel kimondja, c) a bíróság feloszlatja, d) törvényességi ellenırzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti, vagy megállapítja megszőnését, e) fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik 2. Az 1. b)-e) pontokban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szőnik meg és ilyen esetben a megszőnt egyesület hitelezıi igények kielégítése után megmaradt vagyonának hovafordításáról a taggyőlés dönt. 3. Az éves tagdíj mértékét a taggyőlés állapítja meg. A tárgyévi tagdíjat egy összegben, 11

12 12 az éves taggyőlést követı harminc napon belül kell az egyesület pénztárába befizetni. 4. A tag a belépéstıl számított harminc napon belül köteles arányosan a tárgyév hátralevı idıszakára vonatkozó tagdíjat megfizetni. 5. Az egyesület - jogszabály szerint kötelezıen elıírt - közleményeit az egyesület honlapján teszi közzé, valamint ezeket, illetve egyéb más hirdetményeit, tájékoztatóit, jelentéseit, az egyesület székhelyén lévı hirdetıtáblára is kifüggeszti. VIII. fejezet Záró rendelkezések 1. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a civilszervezetekre, az egyesületekre, valamint a közhasznú szervezetekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 2. Ezen alapszabályt az egyesület közgyőlése - az ülésrıl készült jegyzıkönyv tanúsága szerint június 4. napján elfogadta, majd augusztus 24. napján, 2005 december 17. napján, 2006 szeptember 16. napján, október 6. napján, május 18-a napján, valamint március 23-a napján módosította. Kecskemét, március egyesület elnöke jegyzıkönyvvezetı.. jegyzıkönyv hitelesítı jegyzıkönyv hitelesítı Teljes jogkörrel meghatalmazott jogi képviselı, az egységes szerkezetbe foglalást készítettem és igazolom, hogy az alapszabálynak az egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály I. fejezet címe, az pontjainak, az II. fejezet címe, a pontjainak, a III. fejezet címe, az pontjainak, a IV. fejezet címe, az 1. pont, az V. fejezet címe, az pontjainak, a VI. fejezet címe, az pontjainak és a Záró rendelkezéseknek a módosítása, valamint új VII. és VIII. fejezettel való bıvítése alapján hatályos tartalmának. Kecskemét, március Dr. Brúszel László ügyvéd Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Keleti Motoros Egyesület

Keleti Motoros Egyesület Keleti Motoros Egyesület Alapszabály a 2012. március 28-i módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítások vastagon szedve) Az Keleti Motoros Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben A DEMETER Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. /1/ bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály III. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29.

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29. MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2014. szept. 29. 2007. január 31-i megalakulását követő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a hatályos jogszabályokkal harmonizált

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA / Egységes szerkezetben a 2016. február.-i módosításokkal / M T T 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A T neve: M (röviden MTT) (angolul: Hungarian

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15. I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely készült a Kunszentmiklós Város Önkormányzata által alapított KÉSZ KUNSZENTMIKLÓSI

Részletesebben

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben)

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben) Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány alapító okirata (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 74/A és 74/G. -a, valamint az 1997.

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Ápolás Extra Egyesület

Ápolás Extra Egyesület Ápolás Extra Egyesület Az Ápolás Extra Egyesület közgyűlése alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ápolás Extra Egyesület Az Egyesület székhelye: 6766

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK amely abból a célból készült, hogy a tagok a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület Alapszabály A CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T [AZ ÚJ ÉS MEGVÁLTOZOTT RENDELKEZÉSEK DŐLTEN KERÜLTEK SZEDÉSRE.] [AZ EGYES PONTOK UTÁN AZ ADOTT PONT SZERKESZTÉSÉNÉL FIGYELEMBE VETT JOGSZABÁLYHELYEK IS FELTÜNTETÉSRE KERÜLTEK.] Egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. í Á Á É Á Í Í Í Á Í É á í í á é é í í í Í é í á é Í 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az egyesület megnevezése: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete. 2. Székhelye: Kaposvár, Béke u. 47. 3. Működési

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 2014. év március hó 28. nap MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLET

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai:

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL

Részletesebben

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK EK 1 1.1 Az Egyesület neve: Dr. Kecskeméti

Részletesebben

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya A Falubarát Győrújbarát Egyesület alapító tagjai, a 2006. június 26. napján megtartott alakuló gyűlés 1/2006. számú határozata alapján az egyesület alapszabályát

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.1 Az Alapító neve: Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna Rózsa. 1.2 Az Alapító lakcíme: 1181 Budapest, Baross utca 102. fszt. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.1 Az Alapító neve: Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna Rózsa. 1.2 Az Alapító lakcíme: 1181 Budapest, Baross utca 102. fszt. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT (A dőlt betűvel kiemelt változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító(k) a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján az alábbi

Részletesebben

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekrıl Az Országgyőlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerő és

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6 Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak az ÉLTETŐ ÉRTÉKEINKÉRT EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal elfogadták

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ZENESZERZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyesület neve: Magyar Zeneszerzők Egyesülete. Az egyesület rövid neve: MZE 1 Székhelye: 1012 Budapest, Pálya 4-6..., I. emelet

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Közalapítványok 1. Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna, Hısök tere 1. 1.1.Alapító okirat (melléklet) 1.2. Kuratórium tagjai: Szabolcskáné Szentes Ilona kuratórium elnök Hága Lászlóné kuratórium tag Pálinkás

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya 1 2013. november 20. Magyar MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya a mai napon megtartott közgyűlésen elfogadott

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK A Nemzeti Művelődési Intézet és a Civil Információs Centrumot működtető ÉLÉSTÁR Egyesülettel partnerségben CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK CIVIL SZAKMAI INFORMÁCIÓS NAP Balatonszentgyörgy, IKSZT, NMI A CIVIL

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2015. december 10-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET SZERVEZETI SZABÁLYZAT (SZSZ) Dunaújváros, 2012. 05. 10. 2 I. A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE 1. A szövetkezet pontos neve: Intercisa Lakásszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. Általános rendelkezések /1/ Az Egyesület neve: Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület /HTE/ /2/. Székhelye: 3527. Miskolc, Selyemrét

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY módosításokkal 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Ipartestületek Regionális Szövetsége A Szövetség rövidített neve: IRSZ Az Alapszabályban:

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 29-i zárt ülésén hozott határozatok 118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2009. június

Részletesebben

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Fővárosi Bíróságon 1991. január 8. napján 3217 számon nyilvántartásba vett Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület 2012. augusztus 15.

Részletesebben

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság!

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság! Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására Tisztelt Bizottság! A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója a mellékelt

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület 2. Székhelye: 1031 Budapest, Vizimolnár u. 10. VIII. em. 69. 3. Működési területe: Magyarország

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

Preambulum. 1 Általános rendelkezések

Preambulum. 1 Általános rendelkezések 1 Preambulum 1 Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek nyilvántartásának

Részletesebben

2014. február 20. napján hozott taggyűlési határozatok 1/2014. (II.20.) számú határozat:

2014. február 20. napján hozott taggyűlési határozatok 1/2014. (II.20.) számú határozat: 2014. február 20. napján hozott taggyűlési határozatok 1/2014. (II.20.) számú határozat: A taggyűlés Kottler Ágnes úrhölgyet (2011 Budakalász, Hegyalja u. 7. szám alatti lakos; anyja neve: Tamás Margit;

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: Alsónána Község Önkormányzata (székhely: 7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) képviseli: Kiss Istvánné Csele Julianna másrészről Alsónyék Község

Részletesebben

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) "Wagner Károly Alapítvány" 2011. február 21.

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Wagner Károly Alapítvány 2011. február 21. 1/a. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) "Wagner Károly Alapítvány" 2011. február 21. Az okirat 4.) pontjában meghatározott Alapítók az Országos Erdészeti Egyesület könyvtárának

Részletesebben

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetben a 2014. szeptember 10-i hatályú módosításokkal, amelyek vastagon szedve, dlt betvel kerülnek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. Az Egyesület Alapszabálya 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK Alapszabály 4.sz. melléklete Hatályos: a Fővárosi Törvényszék változás bejegyzésről szóló határozata jogerőre emelkedésének napjától A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Alapszabály

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben