BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó"

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület rendkívüli ülését október 31-én (szerda) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme Napirend: 1. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat rendkívüli tulajdonosi közgyőlése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 3. Elıterjesztés a Balmazújváros, Nádudvari utca Dózsa György utca Bethlen utca Kiskút utca által határolt tömbökben lévı önkormányzati közutak közlekedésének forgalomtechnikai szabályozása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, október 29. Dr. Tiba István polgármester

2 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének október 31-én tartandó ülésére a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat rendkívüli tulajdonosi közgyőlése tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója a mellékelt meghívót küldte meg a tulajdonos önkormányzatok Képviselı-testületeinek, melynek alapján november 9-én 11 órára rendkívüli közgyőlést hívtak össze. A közgyőlés napirendjének pontjait a meghívóhoz csatolt elıterjesztés és beszámoló tartalmazza. A rendkívüli tulajdonosi közgyőlésen sor kerül a tervezet szerint az igazgató választására, illetve a jelenlegi vállalat igazgatójának beszámolójára a megválasztása óta eltelt idıszakban végzett munkáról. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a rendkívüli tulajdonosi közgyőléssel kapcsolatos napirendeket fogadja el és tárgyalja meg. Hozzon továbbá a Képviselı-testület döntést a tulajdonosi közgyőlésen résztvevı személyrıl illetve az önkormányzat képviseletérıl. Határozati javaslat A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat rendkívüli tulajdonosi közgyőlése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ára a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat november 9. napjára kitőzött rendkívüli tulajdonosi közgyőlés napirendjeirıl az alábbiakban határoz, illetve foglal állást: 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint tulajdonos önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat november 9. napjára kitőzött rendkívüli közgyőlés napirendjeit a./ alternatíva elfogadja. b./ alternatíva az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

3 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint tulajdonos önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat november 9. napjára kitőzött rendkívüli közgyőlés napirendjének 2. pontjában foglalt, a vállalat igazgatójának a megválasztása óta eltelt idıszakban végzett munkáját a./ alternatíva elfogadja. b./ alternatíva nem fogadja el. 3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint tulajdonos önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat november 9. napjára kitőzött rendkívüli közgyőlés napirendjében a 4. pont szerinti igazgató választás során a./ alternatíva a jelenlegi vállalat igazgató személyét javasolja elfogadni. b./ alternatíva -t javasolja vállalat igazgatónak megválasztani. 4. A Képviselı-testület az önkormányzat képviseletére Dr. Tiba István polgármestert javasolja a rendkívüli tulajdonosi közgyőlésen. Felkéri a Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét a szükséges intézkedések megtételére, továbbá felhatalmazza Dr. Tiba Istvánt a képviselettel összefüggı feladatok ellátására. Határidı: november 5. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, október 29. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Emıdi Sándor, osztályvezetı

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 31-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselı-testület! 1. A Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. (a továbbiakban: VESZ Kft. ) szeptember 12. napján, Balmazújváros Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat ) által alapított társaság, amely járóbeteg-ellátás, fekvıbetegellátás, fogorvosi szakellátás, egyéb humán-egészségügyi ellátás feladatait biztosítja Balmazújváros területén. 2. A tisztelt Képviselı-testület korábbi határozatával döntött a VESZ Kft. ügyvezetıjének, felügyelı bizottsági és könyvvizsgálói feladatainak ellátásáról, és a VESZ Kft. alapító okiratának módosításáról. A döntésnek megfelelıen a Debreceni Törvényszék Cégbírósága elıtt változásbejegyzési eljárás megindult. A Debreceni Törvényszék Cégbírósága a Cg /33 számú végzésével hiánypótlásra hívta fel a VESZ Kft. társaságot, a társaság az alapító okiratának ismételt módosítása vált szükségessé a civil törvény évi CLXXV. törvény, a civil törvény elıírásai szerint. Mellékelem az elıterjesztéshez a VESZ Kft. alapító okiratának módosítására vonatkozó okirat tervezetét, a VESZ Kft. egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának tervezetét. Kérem, hogy a tisztelt Képviselı-testület a VESZ Kft. alapító okiratának módosításáról döntést hozni szíveskedjen.

16 HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 31-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a által meghatározott jogkörében eljárva figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényre - úgy határoz, hogy a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. alapító okiratának preambulumát, a 4.,8.,9.,11.,12,15.1., , , , , és pontjait az alábbi tartalomra módosítja: Balmazújváros Város Önkormányzata a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okiratát a Gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, illetve az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelıen az alábbiak szerint módosítja (a változás dılt félkövér betővel van szedve): 4./ A Társaság tevékenységi körei - Fıtevékenység: Általános járóbeteg-ellátás - Egyéb tevékenységi körök: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Fekvıbeteg-ellátás Fogorvosi járóbeteg-ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás A Társaság közhasznú tevékenységei: Általános járóbeteg-ellátás, Fekvıbeteg-ellátás, Fogorvosi járóbeteg-ellátás és Egyéb humán-egészségügyi ellátás, mely tevékenységeket a társaság az alap- és szakegészségügyi ellátó tevékenységek ellátásához kapcsolódó közfeladatai keretében végzi. A közfeladatok teljesítését a társaság a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1) bek-e rendelkezései alapján látja el. A társaság a közhasznú tevékenységeit az adóhatósághoz bejelentette. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében azokat nem veszélyeztetve végzi. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot is ellát, amelyet a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. Tv. 8. (4) bekezdése a települési önkormányzat kötelezı feladataként jelöli meg. Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály ide nem értve az önkormányzati rendeletet hatósági engedélyben (továbbiakban: mőködési engedély) köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában végezheti. Képesítéshez kötött tevékenységet ide nem értve, ha az önkormányzati rendelet kivételt nem tesz gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közremőködı tagjai munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgárjogi szerzıdés alapján a társaság javára

17 tevékenykedık között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel. A Társaság közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges mőködési feltételek: 1. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi 2. Gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítı okiratában meghatározott tevékenységére fordítja 3. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezett pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselıjelöltet országgyőlési és fıvárosi, illetve megyei képviselıválasztáson, nem lehet alapító tagja pártnak, továbbá nem nyújthat pártoknak anyagi támogatást. 8./ Az alapító döntései A Gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben meghatározott, a taggyőlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az alapító dönt. Az alapító döntésérıl köteles olyan nyilvántartás vezetni, amelybıl a döntése tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya - ha lehetséges személye megállapítható. Az alapító döntéseit az érintettekkel postai úton köteles közölni, míg nyilvánosságra a Balmazújváros Városi Televízió képújságjában köteles közzétenni. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik továbbá - az éves üzleti terv elfogadása, - a közhasznúsági jelentés elfogadása, - gazdasági társaságba és egyéb szervezetbe való belépés, kilépés. Szavazati jog mértéke: 100 %. Az üléseit évente legalább egyszer össze kell hívni. Összehívására Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármestere jogosult. Az alapító ülései nyilvánosak. A vezetı szerv határozathozatalában (alapító) nem vehet részt az a személy, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b. pont), élettársa (a továbbiakban együtt hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Az alapító döntéshozatalát megelızıen az alapító köteles a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve a felügyelı bizottság véleményének megismerése érdekében, ezen szervtıl a döntést megelızı 15 napon belül írásos véleményt beszerezni. Az írásos vélemény nyilvános. A felügyelı bizottság az írásos véleményét az erre irányuló megkereséstıl számított 8 napon belül köteles az alapító részére átadni. A közhasznú szervezet megszőnését követı három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje volt annak megszőnését megelızı két évben legalább egy évig, a) amely jogutód nélkül szőnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentıs összegő adóhiányt tárt fel,

18 c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítı bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjérıl szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A társaság mőködése és gazdálkodása ellenırzésére határozatlan idıtartamra felügyelı bizottságot választ, mely bizottság hatáskörérıl, feladatairól és mőködésérıl az alapító okirat 11. pontja rendelkezik. A társaság éves beszámolóját a felügyelı bizottság és könyvvizsgáló írásbeli véleményének beszerzése után az alapító határozatával fogadja el. 9./ Ügyvezetı A Társaság ügyvezetıje: szeptember 5. napjától határozatlan idıre. Név: Dr. Kiss Tamás Anyja neve: Boda Edit Lakcíme: 4032 Debrecen, Tarján u. 88. Az ügyvezetı önállóan jogosult a Társaság képviseletére. Büntetıjogi felelıssége tudatában kijelenti, hogy a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tvben, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 39. (1) bekezdésében megjelölt kizáró, illetve korlátozó körülmények személyében nem állnak fenn. Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat az ügyvezetı gyakorolja. 11./ Felügyelı bizottság A felügyelı bizottság ellenırzi a társaság mőködését és gazdálkodását. Ennek során a vezetı tisztségviselıktıl jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelı bizottság tagja a társaság vezetı szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítı okirat így rendelkezik. A felügyelı bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelıen a legfıbb szervet vagy az ügyintézı és képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a szervezet mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetı szerv döntését teszi szükségessé;

19 b) a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel. A legfıbb szervet vagy az ügyintézı és képviseleti szervet a felügyelı bizottság indítványára annak megtételétıl számított harminc napon belül intézkedés céljából össze kell hívni. E határidı eredménytelen eltelte esetén a legfıbb szerv és az ügyintézı és képviseleti szerv összehívására a felügyelı bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelı bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenırzést ellátó szervet. Az alapítónak a döntéshozatalát megelızıen kért írásbeli véleményét a felügyelı bizottság az erre irányuló megkereséstıl számított 8 napon belül köteles az alapító részére átadni. A felügyelı bizottság évente legalább egyszer ülésezik. A felügyelı bizottság tagjainak száma 3 fı, a bizottság elnökét saját tagjai közül maga választja meg. Az elnök megválasztásához egyhangú döntés szükséges. A felügyelı bizottság ülését az elnök hívja össze. A felügyelı bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 tagja jelen van. Határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. Tagjai díjazásban nem részesülnek. A felügyelı bizottság tagjainak megbízatása szeptember 5. napjától határozatlan idıre szól, tagjai: 1./ Név: Varga László Anyja neve: Tar Olga Lakcím: 4060 Balmazújváros, Bethlen u / Név: Kapitány Mária Anyja neve: Erdei Erzsébet Lakcím: 4060 Balmazújváros, Szoboszlai u / Név: Dr. Fekete Imre Anyja neve: Mikó Gizella Lakcím: 4032 Debrecen, Kosztolányi u. 17. A felügyelı bizottság tagjai büntetıjogi felelısségük tudatában kijelentik, hogy a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben megjelölt, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 38. (3) bekezdésében megjelölt kizáró, illetve korlátozó körülmények személyükben nem állnak fenn. Az ügyvezetı a felügyelı bizottság részére a jogszabályban rögzítetteken túl köteles minden olyan szerzıdést bemutatni, amelynek értéke az adott naptári évre, vagy egyszeri megbízás alapján meghaladja az ,-Ft-ot mind a közhasznú, mind az üzletszerő tevékenység körében. 12./ Könyvvizsgáló

20 A Társaság könyvvizsgálója szeptember 5. napjától határozatlan idıre a SZANYI AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (4033 Debrecen, Kerezsi E. u. 13.), természetes személyként: Szanyi Katalin bejegyzett könyvvizsgáló A könyvvizsgáló büntetıjogi felelıssége tudatában kijelenti, hogy a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 38. (3) bekezdésében megjelölt kizáró és korlátozó körülmények személyében nem állnak fenn. 15./ Egyéb rendelkezések Az alapító felhatalmazza a Társaságot, hogy az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény alapján Szervezeti és Mőködési Szabályzatot készítsen A Társaság nyilvánossága Az alapító a Társaság mőködésével kapcsolatos ülésekrıl köteles olyan nyilvántartás vezetni, amelybıl a döntése tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést megelızı írásos vélemény, valamint a döntést támogatók és ellenzık számaránya - ha lehetséges személye megállapítható. Az alapítói döntéseket az érintettekkel a döntéshozatalt követı 15 napon belül írásban, postai úton, ajánlott küldeményben kell közölni Az alapítói döntések, valamint a Társaság mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratok nyilvánosak, azokba a társaság ügyvezetıjével történt elızetes egyeztetés alapján munkaidıben bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, en. Az alapító a betekintést kérı kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított 3. munkanapig köteles teljesíteni. Az ügyvezetı köteles a Társaság folyamatos mőködését, az ügyvezetıi feladatok ellátását akadályoztatása esetén biztosítani A Társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés nyilvános, és megtekinthetı. A Társaság éves beszámolója megtekinthetı a Társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is A Társaság biztosítja mőködésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói megismerésének a nyilvánosságát. Ennek érdekében az ügyvezetı a honlapon rendszeres tájékoztató közleményt jelentet meg a mőködés legfontosabb területeirıl, szolgáltatásairól, azok igény bevételének módjáról. Az ügyvezetı gondoskodik továbbá arról is, hogy a Társaság éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének sarokszámai, megállapításai minden év június 5. napjáig a honlapon közzétételre kerüljenek A társaság a vezetı tisztségviselıjét, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı szolgáltatások alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı juttatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti A társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt nem bocsáthat ki. A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztetı mértékő hitelt nem vehet fel.

21 Az alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a által meghatározott jogkörében eljárva figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényre - úgy határoz, hogy a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását tartalmazó okiratot és a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a által meghatározott jogkörében eljárva felkéri a polgármestert a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról rendelkezı okiratnak és a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának és az egyéb szükséges okiratoknak az aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. Határidı: október 31. Felelıs: polgármester 4. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a által meghatározott jogkörében eljárva felkéri a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. ügyvezetıjét, hogy a fentebbi pontok miatt szükségessé vált Debreceni Törvényszék Cégbírósága elıtti változásbejegyzési eljárásban a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjen. Határidı: október 31. Felelıs: Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. ügyvezetıje Balmazújváros, október 27. Dr. Tiba István polgármester

22 Alapító Okirat módosítása Preambulum Balmazújváros Város Önkormányzata a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okiratát a Gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, illetve az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelıen az alábbiak szerint módosítja (a változás dılt félkövér betővel van szedve): 4./ A Társaság tevékenységi körei - Fıtevékenység: Általános járóbeteg-ellátás - Egyéb tevékenységi körök: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Fekvıbeteg-ellátás Fogorvosi járóbeteg-ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás A Társaság közhasznú tevékenységei: Általános járóbeteg-ellátás, Fekvıbeteg-ellátás, Fogorvosi járóbeteg-ellátás és Egyéb humán-egészségügyi ellátás, mely tevékenységeket a társaság az alap- és szakegészségügyi ellátó tevékenységek ellátásához kapcsolódó közfeladatai keretében végzi. A közfeladatok teljesítését a társaság a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1) bek-e rendelkezései alapján látja el. A társaság a közhasznú tevékenységeit az adóhatósághoz bejelentette. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében azokat nem veszélyeztetve végzi. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot is ellát, amelyet a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. Tv. 8. (4) bekezdése a települési önkormányzat kötelezı feladataként jelöli meg. Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály ide nem értve az önkormányzati rendeletet hatósági engedélyben (továbbiakban: mőködési engedély) köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában végezheti. Képesítéshez kötött tevékenységet ide nem értve, ha az önkormányzati rendelet kivételt nem tesz gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közremőködı tagjai munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgárjogi szerzıdés alapján a társaság javára tevékenykedık között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel. A Társaság közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges mőködési feltételek: 1. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi 2. Gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítı okiratában meghatározott tevékenységére fordítja 3. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezett pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselıjelöltet országgyőlési és fıvárosi, illetve megyei képviselıválasztáson, nem lehet alapító tagja pártnak, továbbá nem nyújthat pártoknak anyagi támogatást.

23 8./ Az alapító döntései A Gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben meghatározott, a taggyőlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az alapító dönt. Az alapító döntésérıl köteles olyan nyilvántartás vezetni, amelybıl a döntése tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya - ha lehetséges személye megállapítható. Az alapító döntéseit az érintettekkel postai úton köteles közölni, míg nyilvánosságra a Balmazújváros Városi Televízió képújságjában köteles közzétenni. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik továbbá - az éves üzleti terv elfogadása, - a közhasznúsági jelentés elfogadása, - gazdasági társaságba és egyéb szervezetbe való belépés, kilépés. Szavazati jog mértéke: 100 %. Az üléseit évente legalább egyszer össze kell hívni. Összehívására Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármestere jogosult. Az alapító ülései nyilvánosak. A vezetı szerv határozathozatalában (alapító) nem vehet részt az a személy, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b. pont), élettársa (a továbbiakban együtt hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Az alapító döntéshozatalát megelızıen az alapító köteles a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve a felügyelı bizottság véleményének megismerése érdekében, ezen szervtıl a döntést megelızı 15 napon belül írásos véleményt beszerezni. Az írásos vélemény nyilvános. A felügyelı bizottság az írásos véleményét az erre irányuló megkereséstıl számított 8 napon belül köteles az alapító részére átadni. A közhasznú szervezet megszőnését követı három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje volt annak megszőnését megelızı két évben legalább egy évig, a) amely jogutód nélkül szőnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentıs összegő adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítı bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjérıl szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A társaság mőködése és gazdálkodása ellenırzésére határozatlan idıtartamra felügyelı bizottságot választ, mely bizottság hatáskörérıl, feladatairól és mőködésérıl az alapító okirat 11. pontja rendelkezik. A társaság éves beszámolóját a felügyelı bizottság és könyvvizsgáló írásbeli véleményének beszerzése után az alapító határozatával fogadja el. 9./ Ügyvezetı

24 A Társaság ügyvezetıje: szeptember 5. napjától határozatlan idıre. Név: Dr. Kiss Tamás Anyja neve: Boda Edit Lakcíme: 4032 Debrecen, Tarján u. 88. Az ügyvezetı önállóan jogosult a Társaság képviseletére. Büntetıjogi felelıssége tudatában kijelenti, hogy a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tvben, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 39. (1) bekezdésében megjelölt kizáró, illetve korlátozó körülmények személyében nem állnak fenn. Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat az ügyvezetı gyakorolja. 11./ Felügyelı bizottság A felügyelı bizottság ellenırzi a társaság mőködését és gazdálkodását. Ennek során a vezetı tisztségviselıktıl jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelı bizottság tagja a társaság vezetı szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítı okirat így rendelkezik. A felügyelı bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelıen a legfıbb szervet vagy az ügyintézı és képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a szervezet mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetı szerv döntését teszi szükségessé; b) a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel. A legfıbb szervet vagy az ügyintézı és képviseleti szervet a felügyelı bizottság indítványára annak megtételétıl számított harminc napon belül intézkedés céljából össze kell hívni. E határidı eredménytelen eltelte esetén a legfıbb szerv és az ügyintézı és képviseleti szerv összehívására a felügyelı bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelı bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenırzést ellátó szervet. Az alapítónak a döntéshozatalát megelızıen kért írásbeli véleményét a felügyelı bizottság az erre irányuló megkereséstıl számított 8 napon belül köteles az alapító részére átadni. A felügyelı bizottság évente legalább egyszer ülésezik. A felügyelı bizottság tagjainak száma 3 fı, a bizottság elnökét saját tagjai közül maga választja meg.

25 Az elnök megválasztásához egyhangú döntés szükséges. A felügyelı bizottság ülését az elnök hívja össze. A felügyelı bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 tagja jelen van. Határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. Tagjai díjazásban nem részesülnek. A felügyelı bizottság tagjainak megbízatása szeptember 5. napjától határozatlan idıre szól, tagjai: 1./ Név: Varga László Anyja neve: Tar Olga Lakcím: 4060 Balmazújváros, Bethlen u / Név: Kapitány Mária Anyja neve: Erdei Erzsébet Lakcím: 4060 Balmazújváros, Szoboszlai u / Név: Dr. Fekete Imre Anyja neve: Mikó Gizella Lakcím: 4032 Debrecen, Kosztolányi u. 17. A felügyelı bizottság tagjai büntetıjogi felelısségük tudatában kijelentik, hogy a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben megjelölt, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 38. (3) bekezdésében megjelölt kizáró, illetve korlátozó körülmények személyükben nem állnak fenn. Az ügyvezetı a felügyelı bizottság részére a jogszabályban rögzítetteken túl köteles minden olyan szerzıdést bemutatni, amelynek értéke az adott naptári évre, vagy egyszeri megbízás alapján meghaladja az ,-Ft-ot mind a közhasznú, mind az üzletszerő tevékenység körében. 12./ Könyvvizsgáló A Társaság könyvvizsgálója szeptember 5. napjától határozatlan idıre a SZANYI AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (4033 Debrecen, Kerezsi E. u. 13.), természetes személyként: Szanyi Katalin bejegyzett könyvvizsgáló A könyvvizsgáló büntetıjogi felelıssége tudatában kijelenti, hogy a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 38. (3) bekezdésében megjelölt kizáró és korlátozó körülmények személyében nem állnak fenn. 15./ Egyéb rendelkezések Az alapító felhatalmazza a Társaságot, hogy az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény alapján Szervezeti és Mőködési Szabályzatot készítsen A Társaság nyilvánossága Az alapító a Társaság mőködésével kapcsolatos ülésekrıl köteles olyan nyilvántartás vezetni, amelybıl a döntése tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést megelızı írásos vélemény, valamint a döntést támogatók és ellenzık számaránya - ha lehetséges személye megállapítható. Az alapítói döntéseket az érintettekkel a döntéshozatalt követı 15 napon belül írásban, postai úton, ajánlott küldeményben kell közölni.

26 Az alapítói döntések, valamint a Társaság mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratok nyilvánosak, azokba a társaság ügyvezetıjével történt elızetes egyeztetés alapján munkaidıben bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, en. Az alapító a betekintést kérı kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított 3. munkanapig köteles teljesíteni. Az ügyvezetı köteles a Társaság folyamatos mőködését, az ügyvezetıi feladatok ellátását akadályoztatása esetén biztosítani A Társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés nyilvános, és megtekinthetı. A Társaság éves beszámolója megtekinthetı a Társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is A Társaság biztosítja mőködésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói megismerésének a nyilvánosságát. Ennek érdekében az ügyvezetı a honlapon rendszeres tájékoztató közleményt jelentet meg a mőködés legfontosabb területeirıl, szolgáltatásairól, azok igény bevételének módjáról. Az ügyvezetı gondoskodik továbbá arról is, hogy a Társaság éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének sarokszámai, megállapításai minden év június 5. napjáig a honlapon közzétételre kerüljenek A társaság a vezetı tisztségviselıjét, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı szolgáltatások alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı juttatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti A társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt nem bocsáthat ki. A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztetı mértékő hitelt nem vehet fel. Balmazújváros, október 31. Dr. Tiba István polgármester az alapító képviseletében Ellenjegyezte: Balmazújváros, október 31.

27 Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat Preambulum Balmazújváros Város Önkormányzata a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okiratát a Gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, illetve az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelıen az alábbiak szerint módosítja (a változás dılt félkövér betővel van szedve): 1./ Az egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (továbbiakban: Társaság) Cégneve: Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Rövidített cégneve: Balmazújvárosi VESZ Nonprofit Kft. 2./ A Társaság székhelye: 4060 Balmazújváros, Dózsa György u A Társaság telephelye: 4060 Balmazújváros, Veres P. u. 12. A Társaság fióktelephelye: --- A cég elérhetısége: A cég honlapja: 3./ A Társaság alapítója: Balmazújváros Város Önkormányzata 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. MÁK nyilvántartási száma: Képviseletében: Dr. Tiba István polgármester 4./ A Társaság tevékenységi körei - Fıtevékenység: Általános járóbeteg-ellátás - Egyéb tevékenységi körök: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Fekvıbeteg-ellátás Fogorvosi járóbeteg-ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás A Társaság közhasznú tevékenységei: Általános járóbeteg-ellátás, Fekvıbeteg-ellátás, Fogorvosi járóbeteg-ellátás és Egyéb humán-egészségügyi ellátás, mely tevékenységeket a társaság az alap- és szakegészségügyi ellátó tevékenységek ellátásához kapcsolódó közfeladatai keretében végzi. A közfeladatok teljesítését a társaság a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1) bek-e rendelkezései alapján látja el. A társaság a közhasznú tevékenységeit az adóhatósághoz bejelentette. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében azokat nem veszélyeztetve végzi. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot is ellát, amelyet a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. Tv. 8. (4) bekezdése a települési önkormányzat kötelezı feladataként jelöli meg.

28 Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály ide nem értve az önkormányzati rendeletet hatósági engedélyben (továbbiakban: mőködési engedély) köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában végezheti. Képesítéshez kötött tevékenységet ide nem értve, ha az önkormányzati rendelet kivételt nem tesz gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közremőködı tagjai munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgárjogi szerzıdés alapján a társaság javára tevékenykedık között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel. A Társaság közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges mőködési feltételek: 1. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi 2. Gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítı okiratában meghatározott tevékenységére fordítja 3. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezett pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselıjelöltet országgyőlési és fıvárosi, illetve megyei képviselıválasztáson, nem lehet alapító tagja pártnak, továbbá nem nyújthat pártoknak anyagi támogatást. 5./ A Társaság idıtartama, az üzleti év kezdete A Társaságot az alapító határozatlan idıre hozza létre és tevékenységét március 01. napján kezdte meg. Minden további üzleti év a naptári évvel azonos. 6./ A Társaság törzstıkéje A Társaság törzstıkéje Ft, azaz Hárommillió forint készpénz, mely pénzbeli betétbıl áll. Az alapító a teljes pénzbetétet a létesítı okirat aláírásától számított 8 napon belül, illetve legkésıbb a bejegyzési kérelem benyújtásáig befizette. A Társaság törzstıkéjét teljes mértékben az alapító törzsbetétje szolgáltatja. 7./ A tag törzsbetéte Az alapító törzsbetétjének összege a Társaság törzstıkéjével azonos, az alapító üzletrésze 100 % mértékő. 8./ Az alapító döntései A Gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben meghatározott, a taggyőlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az alapító dönt. Az alapító döntésérıl köteles olyan nyilvántartás vezetni, amelybıl a döntése tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya - ha lehetséges személye megállapítható. Az alapító döntéseit az érintettekkel postai úton köteles közölni, míg nyilvánosságra a Balmazújváros Városi Televízió képújságjában köteles közzétenni. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik továbbá - az éves üzleti terv elfogadása, - a közhasznúsági jelentés elfogadása, - gazdasági társaságba és egyéb szervezetbe való belépés, kilépés. Szavazati jog mértéke: 100 %.

29 Az üléseit évente legalább egyszer össze kell hívni. Összehívására Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármestere jogosult. Az alapító ülései nyilvánosak. A vezetı szerv határozathozatalában (alapító) nem vehet részt az a személy, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b. pont), élettársa (a továbbiakban együtt hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Az alapító döntéshozatalát megelızıen az alapító köteles a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve a felügyelı bizottság véleményének megismerése érdekében, ezen szervtıl a döntést megelızı 15 napon belül írásos véleményt beszerezni. Az írásos vélemény nyilvános. A felügyelı bizottság az írásos véleményét az erre irányuló megkereséstıl számított 8 napon belül köteles az alapító részére átadni. A közhasznú szervezet megszőnését követı három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje volt annak megszőnését megelızı két évben legalább egy évig, a) amely jogutód nélkül szőnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentıs összegő adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítı bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjérıl szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A társaság mőködése és gazdálkodása ellenırzésére határozatlan idıtartamra felügyelı bizottságot választ, mely bizottság hatáskörérıl, feladatairól és mőködésérıl az alapító okirat 11. pontja rendelkezik. A társaság éves beszámolóját a felügyelı bizottság és könyvvizsgáló írásbeli véleményének beszerzése után az alapító határozatával fogadja el. 9./ Ügyvezetı A Társaság ügyvezetıje: szeptember 5. napjától határozatlan idıre. Név: Dr. Kiss Tamás Anyja neve: Boda Edit Lakcíme: 4032 Debrecen, Tarján u. 88. Az ügyvezetı önállóan jogosult a Társaság képviseletére. Büntetıjogi felelıssége tudatában kijelenti, hogy a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tvben, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 39. (1) bekezdésében megjelölt kizáró, illetve korlátozó körülmények személyében nem állnak fenn. Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat az ügyvezetı gyakorolja. 10./ Cégjegyzés A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az ügyvezetı az iratokat a Társaság cégneve alatt hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelıen saját névaláírásával látja el önállóan.

30 11./ Felügyelı bizottság A felügyelı bizottság ellenırzi a társaság mőködését és gazdálkodását. Ennek során a vezetı tisztségviselıktıl jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelı bizottság tagja a társaság vezetı szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítı okirat így rendelkezik. A felügyelı bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelıen a legfıbb szervet vagy az ügyintézı és képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a szervezet mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetı szerv döntését teszi szükségessé; b) a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel. A legfıbb szervet vagy az ügyintézı és képviseleti szervet a felügyelı bizottság indítványára annak megtételétıl számított harminc napon belül intézkedés céljából össze kell hívni. E határidı eredménytelen eltelte esetén a legfıbb szerv és az ügyintézı és képviseleti szerv összehívására a felügyelı bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelı bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenırzést ellátó szervet. Az alapítónak a döntéshozatalát megelızıen kért írásbeli véleményét a felügyelı bizottság az erre irányuló megkereséstıl számított 8 napon belül köteles az alapító részére átadni. A felügyelı bizottság évente legalább egyszer ülésezik. A felügyelı bizottság tagjainak száma 3 fı, a bizottság elnökét saját tagjai közül maga választja meg. Az elnök megválasztásához egyhangú döntés szükséges. A felügyelı bizottság ülését az elnök hívja össze. A felügyelı bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 tagja jelen van. Határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. Tagjai díjazásban nem részesülnek. A felügyelı bizottság tagjainak megbízatása szeptember 5. napjától határozatlan idıre szól, tagjai: 1./ Név: Varga László Anyja neve: Tar Olga Lakcím: 4060 Balmazújváros, Bethlen u / Név: Kapitány Mária Anyja neve: Erdei Erzsébet Lakcím: 4060 Balmazújváros, Szoboszlai u / Név: Dr. Fekete Imre Anyja neve: Mikó Gizella Lakcím: 4032 Debrecen, Kosztolányi u. 17. A felügyelı bizottság tagjai büntetıjogi felelısségük tudatában kijelentik, hogy a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben megjelölt, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény

31 38. (3) bekezdésében megjelölt kizáró, illetve korlátozó körülmények személyükben nem állnak fenn. Az ügyvezetı a felügyelı bizottság részére a jogszabályban rögzítetteken túl köteles minden olyan szerzıdést bemutatni, amelynek értéke az adott naptári évre, vagy egyszeri megbízás alapján meghaladja az ,-Ft-ot mind a közhasznú, mind az üzletszerő tevékenység körében. 12./ Könyvvizsgáló A Társaság könyvvizsgálója szeptember 5. napjától határozatlan idıre a SZANYI AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (4033 Debrecen, Kerezsi E. u. 13.), természetes személyként: Szanyi Katalin bejegyzett könyvvizsgáló A könyvvizsgáló büntetıjogi felelıssége tudatában kijelenti, hogy a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 38. (3) bekezdésében megjelölt kizáró és korlátozó körülmények személyében nem állnak fenn. 13./ Nyereség felosztása A Társaság tevékenységébıl származó nyeresége nem osztható fel a tagok között, az eredményt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja a Társaság. 14./ A társaság megszőnése A Társaság jogutód nélküli megszőnése esetében a hitelezık kielégítése után fennmaradó vagyonból a Társaság alapítója részére csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladó vagyont más hasonló célra kell fordítani. 15./ Egyéb rendelkezések Az alapító felhatalmazza a Társaságot, hogy az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény alapján Szervezeti és Mőködési Szabályzatot készítsen A Társaság nyilvánossága Az alapító a Társaság mőködésével kapcsolatos ülésekrıl köteles olyan nyilvántartás vezetni, amelybıl a döntése tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést megelızı írásos vélemény, valamint a döntést támogatók és ellenzık számaránya - ha lehetséges személye megállapítható. Az alapítói döntéseket az érintettekkel a döntéshozatalt követı 15 napon belül írásban, postai úton, ajánlott küldeményben kell közölni Az alapítói döntések, valamint a Társaság mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratok nyilvánosak, azokba a társaság ügyvezetıjével történt elızetes egyeztetés alapján munkaidıben bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, en. Az alapító a betekintést kérı kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított 3. munkanapig köteles teljesíteni. Az ügyvezetı köteles a Társaság folyamatos mőködését, az ügyvezetıi feladatok ellátását akadályoztatása esetén biztosítani A Társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés nyilvános, és megtekinthetı. A Társaság éves beszámolója megtekinthetı a Társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is A Társaság biztosítja mőködésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói megismerésének a nyilvánosságát. Ennek érdekében az ügyvezetı a honlapon

32 rendszeres tájékoztató közleményt jelentet meg a mőködés legfontosabb területeirıl, szolgáltatásairól, azok igény bevételének módjáról. Az ügyvezetı gondoskodik továbbá arról is, hogy a Társaság éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének sarokszámai, megállapításai minden év június 5. napjáig a honlapon közzétételre kerüljenek A társaság a vezetı tisztségviselıjét, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı szolgáltatások alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı juttatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti A társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt nem bocsáthat ki. A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztetı mértékő hitelt nem vehet fel. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szerezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, valamint Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete által hozott rendeletek és határozatok az irányadók. Az Alapító a 324/2003. (XII.10.) számú képviselı-testületi határozata alapján a Társaság kiemelten közhasznú minısítéső szervezetként kívánja mőködtetni, ennek alapján kéri a Debreceni Törvényszék Cégbíróságát, hogy a közhasznúvá minısítésre vonatkozó eljárást lefolytatni szíveskedjen. Az alapító okirat fentiek szerinti hatályos szövege a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselıtestülete /2007.(VI.04.), /2007. (VII.26.) és 320/2007. (IX.12.) és../2012. (VIII.31.), valamint a /2012.(X.31.) számú határozatainak figyelembevételével került megállapításra. Balmazújváros, október 31. Dr. Tiba István polgármester az alapító képviseletében Záradék: A létesítı okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege a évi IV. tv. rendelkezéseire figyelemmel megfelel a létesítıokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az okirat tartalmazza a augusztus 31. napján kelt, szeptember 5. napjától hatályos okirat 9.,11. és 12. pontjainak a módosításait, azaz megfelel a szeptember 5. napjától hatályos állapotának azzal, hogy a jelen okirat tartalmazza továbbá a Debreceni Törvényszék Cégbírósága 33. sorszámú végzésében foglaltaknak megfelelı módosításokat, mely módosítások az okirat preambulumát, a 4.,8.,9.,11.,12,15.1., , , , , és pontját érintik. Ellenjegyezte: Kelt: Balmazújváros, október 31.

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint

Részletesebben

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben)

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben) Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány alapító okirata (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 74/A és 74/G. -a, valamint az 1997.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T [AZ ÚJ ÉS MEGVÁLTOZOTT RENDELKEZÉSEK DŐLTEN KERÜLTEK SZEDÉSRE.] [AZ EGYES PONTOK UTÁN AZ ADOTT PONT SZERKESZTÉSÉNÉL FIGYELEMBE VETT JOGSZABÁLYHELYEK IS FELTÜNTETÉSRE KERÜLTEK.] Egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság!

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság! Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására Tisztelt Bizottság! A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója a mellékelt

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely készült a Kunszentmiklós Város Önkormányzata által alapított KÉSZ KUNSZENTMIKLÓSI

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

Keleti Motoros Egyesület

Keleti Motoros Egyesület Keleti Motoros Egyesület Alapszabály a 2012. március 28-i módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítások vastagon szedve) Az Keleti Motoros Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. í Á Á É Á Í Í Í Á Í É á í í á é é í í í Í é í á é Í 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az egyesület megnevezése: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete. 2. Székhelye: Kaposvár, Béke u. 47. 3. Működési

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.1 Az Alapító neve: Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna Rózsa. 1.2 Az Alapító lakcíme: 1181 Budapest, Baross utca 102. fszt. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.1 Az Alapító neve: Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna Rózsa. 1.2 Az Alapító lakcíme: 1181 Budapest, Baross utca 102. fszt. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT (A dőlt betűvel kiemelt változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító(k) a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján az alábbi

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály III. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 81/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést

Részletesebben

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29.

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29. MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2014. szept. 29. 2007. január 31-i megalakulását követő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a hatályos jogszabályokkal harmonizált

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2015. december 10-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület -2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület ülésén ismerteti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását, határozatát a Kőbányai

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

2014. február 20. napján hozott taggyűlési határozatok 1/2014. (II.20.) számú határozat:

2014. február 20. napján hozott taggyűlési határozatok 1/2014. (II.20.) számú határozat: 2014. február 20. napján hozott taggyűlési határozatok 1/2014. (II.20.) számú határozat: A taggyűlés Kottler Ágnes úrhölgyet (2011 Budakalász, Hegyalja u. 7. szám alatti lakos; anyja neve: Tamás Margit;

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum. 1. A társaság jogállása. 2. A társaság elnevezése. 3. A társaság székhelye. 4. A társaság alapítója

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum. 1. A társaság jogállása. 2. A társaság elnevezése. 3. A társaság székhelye. 4. A társaság alapítója A 40/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 2002. június 26. napján létrehozott és a Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság által Cg.19-14-500043

Részletesebben

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai:

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL

Részletesebben

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK A Nemzeti Művelődési Intézet és a Civil Információs Centrumot működtető ÉLÉSTÁR Egyesülettel partnerségben CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK CIVIL SZAKMAI INFORMÁCIÓS NAP Balatonszentgyörgy, IKSZT, NMI A CIVIL

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet)

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) 125/2007. (VI. 28.) MÖK határozat 3. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) amely létrejött a Sümeg Város Önkormányzat Városi Kórház és Rendelőintézetében (Sümeg, Doba) ellátott egészségügyi szakellátási

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Timaffy Endre Alapítvány

Timaffy Endre Alapítvány Timaffy Endre Alapítvány Dunasziget, Fő u.39 Telefon/fax: 06-96-672027 E-mail: sanyikiss@freemail.hu Adószám:18987210-1-08 számlaszám:58600221-11155393 Timaffy Endre Alapítvány Alapító Okirat Dr. Batthyány

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Preambulum. 1 Általános rendelkezések

Preambulum. 1 Általános rendelkezések 1 Preambulum 1 Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek nyilvántartásának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) "Wagner Károly Alapítvány" 2011. február 21.

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Wagner Károly Alapítvány 2011. február 21. 1/a. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) "Wagner Károly Alapítvány" 2011. február 21. Az okirat 4.) pontjában meghatározott Alapítók az Országos Erdészeti Egyesület könyvtárának

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ]

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ] .. ' < MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. [ ] Készítette és ellenjegyezte: Dessewffy és Dávid valamint Társaik Ügyvédi

Részletesebben

A BAJA MARKETING BAJAI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (XI. módosítással egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRATA

A BAJA MARKETING BAJAI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (XI. módosítással egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRATA A BAJA MARKETING BAJAI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (XI. módosítással egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRATA Szerkesztette: Dr Bernschütz Sándor ügyvéd 6500 Baja, Rövid

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i elnapolt rendes ülésének folytatására, 2014. szeptember 17-ére beterjesztett anyagok I./C kötet Döntés a Török Sándor

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 24094/2015 Javaslat a Salgótarján, Klapka György út 4. szám alatt található 3876 hrsz.-ú ingatlan KLIK részére történő ingyenes használatba adására

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK amely abból a célból készült, hogy a tagok a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Közalapítványok 1. Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna, Hısök tere 1. 1.1.Alapító okirat (melléklet) 1.2. Kuratórium tagjai: Szabolcskáné Szentes Ilona kuratórium elnök Hága Lászlóné kuratórium tag Pálinkás

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ZENESZERZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyesület neve: Magyar Zeneszerzők Egyesülete. Az egyesület rövid neve: MZE 1 Székhelye: 1012 Budapest, Pálya 4-6..., I. emelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére 1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartásának visszavétele a Veszprém

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362- /2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Határozatok: 317/2014. (VIII. 18.) Napirendi pontok és jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Vida Tamás polgármester

Vida Tamás polgármester Túrkeve Város Polgármestere Túrkeve, Petőfi tér 1. Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi bizottság Városfejlesztési, kulturális, oktatási és sport bizottság Előterjesztés a Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 29-i zárt ülésén hozott határozatok 118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2009. június

Részletesebben

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására 17/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására Tisztelt Bizottság! Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület Alapszabály A CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. január 21. napjára (szerda) 8 00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. január 21. napjára (szerda) 8 00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatalára és új gazdasági társaság megalapítására

TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatalára és új gazdasági társaság megalapítására AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 250. MELLÉKLET:. db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatalára és új gazdasági társaság megalapítására E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Ápolás Extra Egyesület

Ápolás Extra Egyesület Ápolás Extra Egyesület Az Ápolás Extra Egyesület közgyűlése alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ápolás Extra Egyesület Az Egyesület székhelye: 6766

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1332/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 20-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1332/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 20-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1332/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. HTEnet Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.

ALAPÍTÓ OKIRATA. HTEnet Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. HTEnet Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve:

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 36/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE AZÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VA- GYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 36/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE AZÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VA- GYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 36/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE AZÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VA- GYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 17/2003./IX.3./ SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Szigetszentmiklós

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben