Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány"

Átírás

1 Közalapítványok 1. Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna, Hısök tere Alapító okirat (melléklet) 1.2. Kuratórium tagjai: Szabolcskáné Szentes Ilona kuratórium elnök Hága Lászlóné kuratórium tag Pálinkás Gábor kuratórium tag Herczig Lászlóné kuratórium tag Steinbach Ferenc kuratórium tag 2. Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolna, Hısök tere Alapító Okirat (melléklet) 2.2. Kuratórium tagjai: Palotás Lajos kuratórium elnök Beregi Károly kuratórium tag Barináné Ritt Gabriella kuratórium tag Lovas Ferenc kuratórium tag dr. Nádori László kuratórium tag Ványi Gyula kuratórium tag Rózsa László kuratórium tag 3. Tolnai Háló Közalapítvány Tolna, Hısök tere Alapító okirat (melléklet) 3.2. Kuratórium tagjai: Tóthné Pintér Julianna kuratórium elnök Székelyi Anikó kuratórium tag Varga Jánosné kuratórium tag Takátsné Bertalan Anikó kuratórium tag

2 Tolna Város Önkormányzata Német Kisebbségi Önkormányzat MINT ALAPÍTÓK ÁLTAL LÉTREHOZOTT TOLNAI TUDÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

3 2 PREAMBULUM AZ ALAPÍTÓ NYILATKOZATA Az alapítók ezen okirat aláírói (a továbbiakban: alapítók) azon indíttatásból, hogy hathatós segítséget nyújtsanak a városban élı kiemelkedıen jó tanulmányi eredményeket elérı, vagy hátrányos helyzetük miatt továbbtanulásukban akadályozott tanulóinak az alapító okiratban részletesen megahatározott tartós közérdekő célra. KÖZALAPÍTVÁNYT Hoznak létre a Polgári Törvénykönyvrıl szóló többször módosított évi IV. törvény 74/A:. 74/G -ai, valamint a tárgyra vonatkozó egyéb hatályos jogszsabály rendlelkezéseinek kereti között és jelen alapító okiratban meghatározzák a közalapítvány státusára, céljára, szervezetére, mőködésére, vagyonára és annak kezelésére, gazdálkodására, valamint megszőnésére vonatkozó alapvetı szabályokat az alábbiak szerint: I. Általános rendelkezések 1.1 Az alapítók neve: Tolna Város Önkormányzata Német Kisebbségi Önkormányzat 1.2 Az alapítvány neve: Tolnai Tudásáért Közalapítvány 1.3 Az alapítvány székhelye: 7130 Tolna, Hısök tere A közalapítvány jogállása: a Ptk. 74/G.a értelmében önálló jogi személy, tartós közérdekő célt szolgál, feladatainak megvalósításáról saját hatáskörén belül dönt. Vagyonával önállóan gazdálkodik. Vállalkozói tevékenységet csak közhasznú célja érdekében végezhet. A Közalapítvány a cél szerinti közfeladatát a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény 8. -ában meghatározott rendelkezése szerint kiemelten közhasznúsági fokozatú szervezetként látja el, melyet a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 8.. (1) bekezdése alapján köteles ellátni. A Közalapítvány cél szerinti közfeladat ellátása érdekében az alábbi tevékenységeket folytatja: - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése. 1.5 A közalapítvány nyitott, ahhoz minden természetes és jogi személy (magyar és külföldi),

4 3 az alapítvány céljának megvalósításhoz kapcsolódhat, ha a jelen alapítvány rendeltetési céljával egyetért, és azt támogatja. 1.6 A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyőlési és önkormányzati képviselıjelöltet nem állít, nem támogat és ezt a jövıben sem teszi meg. 1.7 Céljai és feladatai teljesítése érdekében kész együttmőködni minden olyan mozgalommal, szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, illetve akik a közalapítvány céljának elérésén munkálkodnak. II. A közalapítvány célja 2.1 Tolna Város felsıfokú fıiskola, egyetem tanintézményekben tanuló év közötti diákjai számára a tanulmányok folytatásához, illetve a továbbtanuláshoz történı támogatás biztosítása. 2.2 Tolna Város felsıfokú tanintézményekben tanuló év közötti hátrányos helyzető, szociálisan rászorult, vagy fogyatékos diákjai számára a tanulási, illetve továbbtanulási lehetıségek biztosítása. 2.3 A közalapítvány támogatni kívánja az olyan Tolna városában állandó bejelentett lakcímmel rendelkezı 18 életévüket már betöltött, de 25 életévüket még be nem töltött tanulókat, akik felsıfokú tanintézményben nappali tanulmányokat folytatnak és tanulmányi eredményük eléri, vagy meghaladja a támogatás igénylését megelızı félévben - a 2.1 pont estében a 4, 2-es - a 2.3 pont estében a 3, 5-es tanulmányi átlagot. 2.4 Felsıfokú tanintézményben tanulmányokat kezdık tanulmányi eredményeiktıl függetlenül csak a második félévtıl igényelhetnek támogatást. III. A közalapítványi okirat módosítása Az alapítók az alapító okiratot indokolt esetben a közalapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül az alapítvány eredeti céljának megfelelı mőködés fenntartása érdekében módosíthatják. IV.

5 4 A közalapítvány szervezet 4.1 A közalapítvány tevékenységét kuratórium irányítja, mely a legfıbb döntéshozó és képviselı szerv. 4.2 A kuratórium 5 tagból áll. A kuratórium munkáját az elnök vezeti. 4.3 Az alapítástól számított 3 évig a kuratórium: A kuratórium elnöke: Szabolcskáné Szentes Ilona 7130 tolna, víztorony u. 1/A. A kuratórium tagjai: Hága Lászlóné 7130 Tolna, Szekszárdi u. 11. Herczig Lászlóné 7130 Tolna, Ybl M. u. 11. Pálinkás Gábor 7130 Tolna, Fáy tér 1. Steinbach Ferenc 7130 tolna, Árpád u Az alapítók döntenek a kuratórium létszámának emelésérıl, a PTK 74/C -ában foglaltaknak megfelelıen új tagok személyérıl és részükre megbízást adhatnak. A megbízatás meghosszabbítható, illetve visszavonható. 5.1 A kuratórium feladat és hatásköre: V. A kuratórium hatásköre és mőködése - a közalapítvány céljára rendelt vagyon kezelése, eredményes mőködtetése, az alapítvány céljának és rendeltetésének megfelelıen, - a közalapítványhoz csatlakozó jogi és természetes személyek felajánlásainak elfogadása, - vállalkozási, gazdasági tevékenység irányítása az alapítványi vagyon növelése, az alapítványi vagyon terhére történı kötelezettségvállalás. 5.2 A kuratórium szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik és dönt a hatáskörébe tartozó kérdésekrıl.

6 5 5.3 A kuratórium összehívásáról az elnök gondoskodik írásban 15 napos határidıvel. A Kuratórium ülésének összehívását a kuratórium bármely három tagja is kezdeményezheti. A kuratóriumi ülés idıpontját a meghívó kibocsátásával egy idıben Tolna Város Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján való kifüggesztéssel kell széles körben nyilvánosságra hozni. 5.4 A kuratórium ülései nyilvánosak, kivéve a pályázatok elbírálása, mert ez zárt ülés keretén belül történik. 5.5 A kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon Kuratórium elnöke és a Kuratórium két tagja, az elnök akadályoztatása esetén a Kuratórium három tagja jelen van. 5.6 A határozatok érvényességéhez egyszerő szótöbbség kell. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. Esetleges szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. A kuratórium határozatait nyílt szavazással hozza, szükség esetén titkos szavazás is elrendelhetı. 5.7 A kuratórium üléseit az elnök vezeti. Az ülésekrıl készült jegyzıkönyvet az elnök és a kuratórium egy másik tagja hitelesíti. 5.8 A kuratórium azon tagjának, aki három egymást követı, szabályszerően összehívott kuratóriumi ülésen bármilyen oknál fogva nem vesz részt visszahívását a kuratórium az alapítóknál kezdeményezheti. 5.9 A kuratórium tagjai tisztségüket külön díjazás nélkül látják el, de számlával igazolt költségeiket az alapítvány megtéríti A kuratórium ülésein hozott határozatokból a kuratóriumelnöke által kijelölt tag nyilvántartást vezet, melybıl a vezetı szerv döntésének tartama, idıpontja és hatálya, illetıleg a döntést támogatók és ellenzık számaránya, valamint személye megállapítható. A kuratórium üléseirıl 8 napon belül írásos jegyzıkönyvet kell készíteni, amelyért az elnök és a titkár felel A kuratórium által hozott határozatok közlésérıl a kuratórium elnöke gondoskodik a jegyzıkönyv elkészítését követı nyolc napon belül a határozat kivonat megküldésével. A vezetı szerv döntéseirıl a kuratóriumi ülésen jelenlévık szóbeli, míg a távolmaradt érintettek írásbeli közléssel értesülnek Az alapítvány mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokat a kuratóriumelnöke által megbízott tag kezeli. Az alapítvány mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést a kuratóriumelnöke engedélyezi A Kuratórium elnöke köteles az éves beszámolót és a közhasznú jelentést a Kuratóriumnak jóváhagyásra beterjeszteni. A közhasznú jelentésnek tartalmazni kell a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékét, a közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámolót.

7 A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség, vagy felelısség alól mentesül, vagy bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt A Kuratórium valamennyi határozatát nyilvánosságra kell hozni Tolna Város Polgármesteri hivatala faliújságában A kuratórium mőködési rendjét egyebekben saját hatáskörben állapítja meg A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány céljainak megfelelı mőködésrıl, biztosítja az Alapítványi vagyon gondos kezelését. Kizárólag a Kuratórium dönt: a közhasznúsági jelentés elfogadásáról és a pályázatok kiírásáról, azok feltételeirıl, a támogatások odaítélésérıl; 5.18 A Közalapítvány könyvvezetésének, vagyonkimutatásának és a vagyonkezeléssel összefüggı egyéb technikai feladatoknak az ellátása érdekében külön szerzıdés szerint külsı pénzügyi szervezet, szakértıt bízhat meg, térítés ellenében A Kuratórium gondoskodik a pályázati feltételek meghirdetése és a megítélt támogatások minél teljesebb körő nyilvánosságának biztosításáról A Kuratórium köteles a Közalapítvány gazdálkodását érintı minden lényegi kérdésrıl, valamint a Kuratórium határozatairól köteles az Alapítókat tájékoztatni. A Kuratórium javaslatot tehet az Alapítókat a kuratóriumi tag visszahívására, az alapító okirat módosítására. VI. Az alapítvány céljára rendelt vagyon 6.1 A közalapítvány induló vagyona ,-Ft, azaz Kettımillió kettıszázezer forint, melyet az lapítók bocsátottak rendelkezésre és fizettek be az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Tolna Megyei igazgatósága Tolna Fiókja által vezetett számú számlára, az alábbi megosztásban. Tolna város Önkormányzata Német Kisebbségi Önkormányzat ,-Ft ,-Ft 6.2 A közalapítvány vagyonához tartozik az elhelyezett tıke kamata és tartós betétként kezelt pénzének hozadéka is. 6.3 A közalapítvány vagyonához tartozik a vállalkozásaiból származó eredmény és a mőködésbıl származó bevétel is. 6.4 A közalapítvány estleges gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az

8 7 alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. 6.5 A vagyonához tartoznak a közalapítvány tulajdonába kerülı ingatlanok és azok hasznosításából származó bevételek. 6.6 A közalapítvány céljára közvetlenül fel nem használható, de a közalapítvány vagyonának gyarapítására alkalmas természetbeni adományokat úgy kell hasznosítani, hogy abból haszon keletkezzen, E hasznot a közalapítvány céljaira kell felhasználni. 6.7 A közalapítvány minden adományt elfogad, kivéve azt, mely a közalapítvány érdekeit, céljait veszélyezteti. 6.8 Külföldi fizetıeszközben érkezı adományok kezelésére a közalapítvány devizaszámlát nyit. 6.9 A közalapítvány által nyitott, illetve fenntartott bankszámla feletti rendelkezéshez, készpénzfelvételhez két kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges oly módon, hogy az aláíró minden esetben a kuratórium elnöke, vele együttesen második aláíró a kuratórium egyik tagja. VII. A közalapítványi vagyon kezelése felhasználása 7.1 A közalapítványi vagyon felhasználásáról az alapító okirat rendelkezéseit betartva a kuratórium dönt. 7.2 A kuratórium a közalapítvány vagyonának a közalapítványi célok megvalósításra irányuló hasznosításra vonatkozó javaslatokat, kezdeményezéseket nyilvános pályázati rendszer keretében győjti össze, s az alapító okiratban rögzített célok szellemében összegszerően is dönt a támogatások odaítélésérıl, azok mértékérıl és formájáról. 7.3 A kuratórium a közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében minden év január 31-ig dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához és a mőködési költségeinek fedezésére felhasználható pénzeszközök mértékérıl. 7.4 A Közalapítvány vállalkozói tevékenységet csak közhasznú célja érdekében végez. 7.5 Az alapítványi célok megvalósításához az alapítványi vagyon melyhez az elhelyezett tıke kamata és tartós betétként kezelt pénz hozadéka is hozzátartozik legfeljebb 50%-a használható fel. 7.6 Az alapítványi célok megvalósításhoz elsıdlegesen a vagyon hasznosításáról, hozadékából származó összeg használható fel. 7.7 A közalapítvány tulajdonába került és a közalapítvány céljaira nem használható ingat

9 8 elidegenítéséhez, gazdasági társaságba apportként történı beviteléhez, más alapítványnak történı átadásához a kuratórium minısített többségének döntése szükséges. Az ingatlanért kapott ellenérték csak a közalapítvány céljára használható fel. 7.8 A közalapítványt a kuratórium elnöke képviseli a hatóságok és harmadik személyek elıtt. 7.9 A bankszámla feletti rendelkezésre a kuratórium elnöke, illetve az elnök által írásban felhatalmazott személy együttesen jogosult A közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági jelentést készíteni, melynek elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik A közalapítvány gazdálkodásával összefüggı pénzügyi és számviteli nyilvántartásokat, az ehhez szükséges beszámolókat a közalapítvány által megbízott személy végzi el A Kuratórium nyilvános pályázati rendszer keretében, összegszerően dönt a támogatások odaítélésérıl, annak mértékérıl és formájáról A Kuratórium a Közalapítvány vagyonának és a közalapítványi célok megvalósításra irányuló hasznosítására vonatkozó javaslatokat figyelembe véve, s az Alapító Okiratban rögzített célok szellemében, az általa kiírt pályázat alapján összegszerően dönt a támogatások odaítélésérıl, azok mértékérıl és formájáról A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében minden évben két alkalommal március 30-ig az elsı féléves és szeptember 30-ig a második féléves pályázatok kiírásakor dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához és a mőködési költségek fedezésére felhasználható pénzeszközök mértékérıl A Közalapítvány vagyona nyilvántartásának és a gazdálkodás eredményeirıl történı beszámolás alapvetı szabályai: a.) A Közalapítvány és az Alapító által a Közalapítvány céljára rendelt pénzeszközt induló tıkeként köteles kimutatni. Tıkeváltozásként kell kimutatni az alapítványi célú tevékenység eredményét és az Alapító rendelkezése szerint vagyonként átadott pénzeszközt. b.) A Közalapítvány bevételeit és kiadásait a jogszabályokban elıírt szerinti részletezésben, elkülönítetten, a számviteli elıírások szerint tartja nyilván. c.) A Közalapítvány kettıs könyvvitelt vezet és egyszerősített éves beszámolót készít a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. d.) A Közalapítvány gazdálkodásának értékelése során külön kell választani az alapítványi célú tevékenység közvetlen költségeit és bevételeit, valamint a Közalapítvány mőködési költségeit. e.) Vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

10 9 f.) Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítı okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. VIII. A felügyelı bizottság 8.1 Az alapító közalapítvány mőködése és gazdálkodása törvényességének és célszerőségének ellenırzésére 3 tagú felügyelı bizottságot hozhat létre. Ha az alapítvány éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, felügyelı bizottság létrehozása kötelezı. 8.2 A felügyelı bizottság tagjait, továbbá a bizottsági tagok közül annak elnökét öt évre az alapítók kérik fel. 8.3 A felügyelı bizottság tagjai munkájuk során felmerült és igazolt költségeik megtérítésére jogosultak. 8.4 A felügyelı bizottság szervezeti és ügyrendjét maga határozza meg. A felügyelı bizottság köteles a közalapítvány mőködését az ügyek teljes körét átfogóan ellenırizni, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az alapító okiratban meghatározott közalapítványi célokkal, az éves könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével vizsgálja a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerőségét és a mérleget 8.5 Jogosult célvizsgálatot folytatni, ha a közalapítványi célok megvalósítását, illetve a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerőségét veszélyeztetve látja. Jogosult a közalapítvány ügyeirıl felvilágosítást kérni, a közalapítvány üzleti könyveit, iratait, a pénzkezelés és utalványozás rendjét megvizsgálni. 8.6 Tevékenységének eredményérıl és a közalapítvány mőködésérıl a Felügyelı Bizottság az alapítóinak évente jelentést tesz, melyrıl a Kuratóriumot tájékoztatja 8.7 A felügyelı bizottság elnöke: Takátsné Bertalan Anikó, 7130 Tolna, Mikszáth K. u. 11. tagjai: Hámori Attila, 7130 Tolna, Kossuth u. 24. Schmidt Zoltán, 7130 Tolna, Bethlen G. u A Felügyelı Bizottság szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze írásban, melyrıl szóló meghívót öt nappal az ülés tervezett idıpontját megelızı kézbesítéssel a napirendi pontok megjelölésével kell az érintettek részére megküldeni. Az ülés összehívását a Felügyelı Bizottság két tagja az ok és a cél megjelölésével az elnöktıl bármikor kérheti. Ha az elnök az ülést nyolc napon belül nem hívja össze, annak összehívására a két tag is jogosult. A felügyelı bizottsági ülés határozatképes, ha az ülésen valamennyi megválasztott bizottsági tag jelen van. Döntéseit szótöbbséggel hozza. 8.9 A felügyelı bizottság köteles a Közalapítvány mőködését az ügyek teljes körét átfogóan ellenırizni, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az Alapító Okiratban meghatározott közalapítványi célokkal, valamint a Közhasznúsági Jelentés tartalmát. Az

11 10 éves jelentés figyelembevételével vizsgálja a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerőségét és a mérleget Jogosult célvizsgálatot folytatni, ha a közalapítványi célok megvalósítását, illetve a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerőségét veszélyeztetve látja. Jogosult a Közalapítvány ügyeirıl felvilágosítást kérni, a Közalapítvány üzleti könyveit, iratait, a pénzkezelés és utalványozás rendjét megvizsgálni A Felügyelı Bizottság tagja tanácskozási joggal részt vehet a Kuratórium ülésén Nem lehet a Felügyelı Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a Kuratórium elnöke vagy tagja, aki a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik, továbbá aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony által nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatást -, illetve a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója A felügyelı bizottsági tagság megszőnik a közalapítvány megszőnésével, a megbízatás lejártával, a tag halálával, lemondásával, illetve a tag visszahívásával. IX. Könyvvizsgáló 9.1 A kuratórium a közalapítvány pénzügyeinek és a számvitel ellenırzésére könyvvizsgálót bíz meg, akinek megbízatása három évre szól. 9.2 A könyvvizsgáló köteles szükség szerinti idıközökben a közalapítvány könyveit megvizsgálni, és vizsgálatának eredményérıl a Kuratóriumnak jelentést készíteni. 9.3 A közalapítvány elsı könyvvizsgálója: Föglein János, 7130 Tolna, Széchenyi u A könyvvizsgáló javadalmazásának mértékét a kuratórium állapítja meg. 9.5 Nem lehet a Közalapítvány könyvvizsgálója az a személy, aki a Kuratórium elnöke vagy tagja, aki a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik, továbbá aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatást-, illetve a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója. X. Csatlakozás a közalapítványhoz

12 A közalapítványhoz csatlakozni kívánó természetes és jogi személyek ( magyar és külföldi) csatlakozási szándékukat a kuratóriumhoz jelentik be Amennyiben a kuratórium az ajánlatot elfogadja, a csatlakozás részletes feltételeit az alapító okirat keretein belül a kuratórium és a csatlakozó külön megállapodása tartalmazza. XI. A közalapítvány idıtartama Alapító a közalapítványt határozatlan idıre hozta létre. XII. A közalapítvány megszőnése A közalapítvány megszőnik, ha vagyona több mint 90 %-át elveszti. A közalapítvány megszőnése esetén fennmaradó vagyon Tolna Város Önkormányzatát 7130 Tolna, Hısök tere 1. illeti meg, melyet az alapító okiratban meghatározott célokra fordíthat. XIII. A közalapítvány törvényességi felügyelete A közalapítvány törvényességi felügyeletét az ügyészség látja el. XIV. Vegyes rendelkezések 12.1 Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit, valamint az alapítványokra vonatkozó hivatalos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni Jelen alapító okirat érvényességéhez a Tolna Megyei Bíróság elıtt nyilvántartásba vétel szükséges A közalapítványi jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el A közalapítvány közhasznú szervezet követelményei szerint végzi tevékenységét arra tekintettel, hogy céljai az évi törvény 26. -a pontja szerint közhasznú tevékenységek: 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 10. gyermekés ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 11. hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése.

13 12 Az alapító okiratot, mint az önkormányzat képviselı testülete döntésének megfelelıen aláírta. T o l n a, január 26. Tolna Város Önkormányzata Alapító Képv: Német Kisebbségi Önkormányzat Alapító Képv Az alapító okiratot szerkesztette és ellenjegyezte:

14 Tolna Város Önkormányzata MINT ALAPÍTÓ ÁLTAL LÉTREHOZOTT TOLNAI VÁROS KULTÚRÁJÁÉRT ÉS SPORTJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

15 2 Preambulum Az alapító nyilatkozata Az alapító ezen okirat aláírója azon indíttatásból, hogy segítséget nyújtson a Tolna városában tartandó kulturális- és sportrendezvények szervezéséhez, sportversenyekre történı felkészüléshez az alapító okiratban részletesen meghatározott tartós közérdekő célra KÖZALAPÍTVÁNYT hoz létre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló többször módosított évi IV. törvény 74/A. -a, 74/G. -a, valamint a tárgyra vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek keretei között. Az alapító jelen alapító okiratban meghatározza a közalapítvány státusára, céljára, szervezetére, mőködésére, vagyonára és annak kezelésére, gazdálkodására, valamint megszőnésére vonatkozó alapvetı szabályokat az alábbiak szerint: I. Általános rendelkezések 1.1 Az alapító neve: Tolna Város Önkormányzata 1.2 A közalapítvány neve: Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány 1.3 A közalapítvány székhelye: 7130 Tolna, Hısök tere A közalapítvány jogállása: a Ptk. 74/G. -a értelmében önálló jogi személy, tartós közérdekő célt szolgál, feladatai megvalósításáról saját hatáskörén belül dönt. Vagyonával önállóan gazdálkodik. Vállalkozói tevékenységet csak közhasznú célja érdekében végezhet. 1.5 A közalapítvány a cél szerinti közfeladatát a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény 4. -ában meghatározottak szerint közhasznú szervezetként látja el, melyet a helyi önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. -ának (1)-(2) bekezdése alapján elláthat, illetve a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény 76.. (1) bekezdése és (2) bekezdésének b), c) pontja alapján köteles ellátni. A közalapítvány a cél szerinti közfeladat ellátása érdekében az alábbi tevékenységeket folytatja: - helyi kulturális rendezvények szervezése, ennek keretében a Tolna városából elszármazottak és az itt élık részére közösségi tér biztosítása, - helyi sportrendezvények szervezése, helyi sportolók sportversenyekre történı felkészülésének támogatása. 1.6 A közalapítvány nyílt, ahhoz minden természetes és jogi személy (magyar és külföldi) csatlakozhat, ha a jelen közalapítvány rendeltetési céljával egyetért és azt támogatja. A csatlakozó a csatlakozás során megjelölheti, hogy az általa a közalapítvány rendelkezésére bocsátott adománnyal a kulturális, vagy a sporttevékenységeket kívánja támogatni.

16 3 1.7 A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyőlési és önkormányzati képviselı-jelöltet nem állít, nem támogat és ezt a jövıben sem teszi meg. 1.8 Céljai és feladatai teljesítése érdekében kész együttmőködni minden olyan mozgalommal, szervezettel, közösséggel, és személlyel, amely illetve aki a közalapítvány céljának elérésén munkálkodik. II. A közalapítvány célja 2.1 Tolna városban olyan kulturális rendezvények szervezése, amelyek valamennyi tolnai lakos számára lehetıséget biztosítanak a helyben élı közösségek hagyományainak ápolására, megismerésére, az egyetemes, nemzeti, nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerésére, gondozására, ennek keretében a városból elszármazottak és az itt élık közötti kapcsolat elmélyítésére, részükre közösségi tér biztosítására. 2.2 Helyi sportrendezvények szervezése, Tolna városban állandó bejelentett lakcímmel rendelkezı sportolók sportversenyekre történı felkészülésének támogatása. III. A közalapítvány alapító okiratának módosítása 3.1 Az alapító az alapító okiratot indokolt esetben a közalapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül a közalapítvány eredeti céljának megfelelı mőködés fenntartása érdekében módosíthatja. IV. A közalapítvány szervezete 4.1 A közalapítvány tevékenységét kuratórium irányítja, mely a legfıbb döntéshozó és képviselı szerv. 4.2 A kuratórium 7 tagból áll. A kuratórium munkáját az elnök vezeti. 4.3 A kijelöléstıl kezdıdıen határozatlan idıre a kuratórium elnöke: Kiss Géza (7130 Tolna, Komjáth A. u. 30) a kuratórium tagjai: Kiss Sándor (7130 Tolna, Bányaköz 1/a.) Neszter József (7130 Tolna, Béke u. 3.) Herczig György (7130 Tolna, Bocskai u. 13.) Fekete József (7130 Tolna, Deák F. u. 75/7B) Fekete József (7130 Tolna, Szekszárdi u. 10.) Hámori Róbert (7130 Tolna, Kossuth u. 22.) a kuratórium titkára: Kiss Sándor (7130 Tolna, Bányaköz 1/a.)

17 4 4.4 Nem lehet a kuratórium elnöke illetve tagja, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig - vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A tilalom a megszőnést követı két évig áll fenn. 5.1 A kuratórium feladata és hatásköre: V. A kuratórium hatásköre és mőködése - a közalapítvány céljára rendelt vagyon kezelése, a közalapítvány eredményes mőködtetése az alapítvány rendeltetésének és céljának megfelelıen, - a közalapítvány céljainak megfelelı tevékenység ellátása, - a közalapítványhoz csatlakozó természetes és jogi személyek felajánlásainak elfogadása, - vállalkozási, gazdasági tevékenység irányítása az alapítványi vagyon növelése, az alapítványi vagyon terhére történı kötelezettségvállalás. 5.2 A kuratórium szükség szerint, de évente legalább négy alaklommal ülésezik és dönt a hatáskörébe tartozó kérdésekrıl. 5.3 A kuratórium összehívásáról az elnök gondoskodik oly módon, hogy a tagok a meghívót az ülés elıtt legalább 15 nappal kézhez kapják. A kuratórium ülésének összehívását bármely kuratóriumi tag kezdeményezheti. A kuratóriumi ülés idıpontját a meghívó kibocsátásával egyidejőleg Tolna Város Polgármesteri Hivatala hirdetıtábláján történı kifüggesztéssel kell nyilvánosságra hozni. 5.4 A kuratórium ülései nyilvánosak. 5.5 A kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon a kuratórium elnöke és három tagja, az elnök akadályoztatása esetén a kuratórium négy tagja jelen van. 5.6 A határozatok érvényességéhez egyszerő szótöbbség kell. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. Esetleges szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. A kuratórium határozatait nyílt szavazással hozza. 5.7 A kuratórium üléseit az elnök vezeti. Az ülésekrıl készült jegyzıkönyvet az elnök és a kuratórium egy másik tagja hitelesíti. 5.8 A kuratórium tagjai tisztségüket külön díjazás nélkül látják el, de számlával igazolt költségeiket az alapítvány megtéríti. 5.9 A kuratórium üléseirıl hozott határozatokról a kuratórium titkára nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a döntés tartalmát, idıpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzık számarányát, személyét. A kuratórium üléseirıl 8 napon belül írásos jegyzıkönyvet kell készíteni, amelyért az elnök és a titkár együttesen felel.

18 A kuratórium által hozott határozatok közlésérıl a jegyzıkönyv elkészítését követı 8 napon belül a határozat-kivonat megküldésével a kuratórium elnöke gondoskodik. A vezetı szerv döntéseirıl a kuratóriumi ülésen jelenlévık szóbeli, míg a távolmaradt érintettek írásbeli közléssel értesülnek A közalapítvány mőködésével kapcsolatban keletkezett iratokat a kuratórium titkára kezeli. Az iratokba való betekintést a kuratórium elnöke engedélyezi A kuratórium elnöke köteles az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a kuratóriumnak jóváhagyásra beterjeszteni. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékét, a közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékét, összegét, a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámolót A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség, vagy felelısség alól mentesül, vagy bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt A kuratórium valamennyi határozatát nyilvánosságra kell hozni Tolna Város Polgármesteri Hivatala hirdetıtábláján A kuratórium mőködési rendjét egyebekben saját hatáskörében maga állapítja meg A kuratórium gondoskodik a közalapítvány céljainak megfelelı mőködésérıl, biztosítja az alapítványi vagyon gondos kezelését. Kizárólag a kuratórium dönt: a közhasznúsági jelentés elfogadásáról, a közalapítvány vagyonának - a csatlakozók által az alapító okirat 1.6 pontja szerint tett megjelölés figyelembe vételével - meghatározott célra fordításáról A közalapítvány könyvvezetésének, vagyonkimutatásának és a vagyonkezeléssel összefüggı egyéb technikai feladatoknak az ellátásával külön szerzıdés alapján külsı pénzügyi szervezetet, szakértıt bízhat meg térítés ellenében A kuratórium a Tolnai Hírlapban évente egy alkalommal tájékoztatja a lakosságot az alapító okirat szerinti céljáról, különös tekintettel az alapító okirat 2.2, és 7.2 pontjában foglaltakra, valamint a csatlakozás (1.6, 10.1, 10.2) lehetıségérıl és módjáról, a közalapítvány számlaszámáról A kuratórium gondoskodik a közalapítvány rendelkezésére bocsátott összegek felhasználásnak minél teljesebb körő nyilvánosságra hozataláról.

19 A kuratórium köteles a közalapítvány gazdálkodását érintı minden lényeges kérdésrıl, valamint a kuratórium határozatairól az alapítót tájékoztatni. A kuratórium javaslatot tehet az alapítónak az alapító okirat módosítására. VI. A közalapítvány céljára rendelt vagyon 6.1 A közalapítvány induló vagyona Ft, azaz ötszázezer forint, melyet az alapító bocsátott rendelkezésre és fizetett be az OTP és Kereskedelmi Bank Rt Tolna Megyei Igazgatósága Tolnai Fiókja által vezetett számú számlára. 6.2 A közalapítvány vagyonához tartozik az elhelyezett tıke kamata és tartós betétként kezelt pénzének hozadéka is. 6.3 A közalapítvány vagyonához tartozik a vállalkozásaiból származó eredmény és a mőködésébıl származó bevétel is. 6.4 A közalapítvány esetleges gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. 6.5 A vagyonhoz tartoznak a közalapítvány tulajdonába kerülı ingatlanok és azok hasznosításából származó bevételek. 6.6 A közalapítvány céljára közvetlenül fel nem használható, de a közalapítvány vagyonának gyarapítására alkalmas természetbeni adományokat úgy kell hasznosítani, hogy abból haszon keletkezzen. E hasznot a közalapítvány céljaira kell felhasználni. 6.7 A közalapítvány minden adományt elfogad, kivéve azt, amely a közalapítvány érdekeit, céljait veszélyezteti. 6.8 Külföldi fizetıeszközben érkezı adományok kezelésére a közalapítvány devizaszámlát nyit. 6.9 A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez, készpénzfelvételhez két kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges oly módon, hogy az egyik aláíró minden esetben a kuratórium elnöke, vele együttesen második aláíró a kuratórium elnöke által írásban meghatalmazott kuratóriumi tag. VII. A közalapítványi vagyon kezelése és felhasználása 7.1 A közalapítványi vagyon felhasználásáról az alapító okirat rendelkezéseit betartva a kuratórium dönt. 7.2 A kuratórium az alapító okiratban rögzített célok szellemében összegszerően is dönt - a csatlakozók által az alapító okirat 1.6 pontja szerint tett megjelölés figyelembe vételével - a közalapítvány vagyonának meghatározott célra fordításáról, annak mértékérıl és formájáról.

20 7 A sportversenyekre történı felkészülésre vonatkozó támogatások odaítélésérıl, azok mértékérıl és formájáról a kuratórium az alapító okirat 2.2 pontjában meghatározottak igazolását tartalmazó kérelem alapján dönt. 7.3 A kuratórium a közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében minden év január 31-ig dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtására és a mőködési költségeinek fedezésére felhasználható pénzeszközök mértékérıl. 7.4 A közalapítvány vállalkozói tevékenységet csak közhasznú célja érdekében végez. 7.5 A közalapítványi célok megvalósításához az alapítványi vagyon legfeljebb 70%-a használható fel. 7.6 A közalapítványi célok megvalósításához elsıdlegesen a vagyon hasznosításából, hozadékából származó összeg használható fel. 7.7 A közalapítvány tulajdonába került és a közalapítvány céljaira nem használható ingatlan elidegenítéséhez, gazdasági társaságba apportként történı beviteléhez, más alapítványnak történı átadásához a kuratórium minısített többségének, azaz a kuratórium legalább 4 tagjának egybehangzó döntése szükséges. Az ingatlanért kapott ellenérték csak a közalapítvány céljára használható fel. 7.8 A közalapítványt a kuratórium elnöke képviseli a hatóságok és harmadik személyek elıtt. 7.9 A közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági jelentést készíteni, melynek elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik A közalapítvány gazdálkodásával összefüggı pénzügyi és számviteli nyilvántartásokat, az ehhez szükséges beszámolókat a közalapítvány által megbízott személy vezeti, illetve készíti A közalapítvány vagyona nyilvántartásának és a gazdálkodás eredményérıl a beszámoló elkészítésének alapvetı szabályai: a) A közalapítvány az alapító által a közalapítvány céljára rendelt pénzeszközt induló tıkeként köteles kimutatni. Tıkeváltozásként kell kimutatni az alapítványi célú tevékenység eredményét és az alapító rendelkezése szerint vagyonként átadott pénzeszközt b) A közalapítvány bevételeit és kiadásait a jogszabályokban elıírt részletezésben, elkülönítetten, a számviteli elıírások szerint tartja nyilván. c) A közalapítvány kettıs könyvvitelt vezet és egyszerősített éves beszámolót készít a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. d) A közalapítvány gazdálkodásának értékelése során külön kell választani az alapítványi célú tevékenység közvetlen költségeit és bevételeit, valamint a közalapítvány mőködési költségeit. e) Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végez.

21 8 f) Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. VIII. A felügyelı bizottság 8.1 Az alapító a közalapítvány mőködése és gazdálkodása törvényességének és célszerőségének ellenırzésére 3 tagú felügyelı bizottságot hoz létre. 8.2 A felügyelı bizottság tagjait, továbbá a bizottsági tagok közül annak elnökét öt évre az alapító kéri fel. 8.3 A felügyelı bizottság tagjai munkájuk során felmerült és igazolt költségeik megtérítésére jogosultak. 8.4 A felügyelı bizottság szervezeti és ügyrendjét maga határozza meg. A felügyelı bizottság köteles a közalapítvány mőködését az ügyek teljes körét átfogóan ellenırizni, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az alapító okiratban meghatározott közalapítványi célokkal, a közhasznúsági jelentés tartalmát, az éves könyvvizsgálói jelentés figyelembe vételével vizsgálja a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerőségét és a mérleget. 8.5 A felügyelı bizottság jogosult célvizsgálatot folytatni, ha a közalapítványi célok megvalósítását, illetve a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerőségét veszélyeztetve látja. Jogosult a közalapítvány ügyeirıl felvilágosítást kérni, a közalapítvány üzleti könyveit, iratait, a pénzkezelés és utalványozás rendjét megvizsgálni. 8.6 Tevékenységének eredményérıl és a közalapítvány mőködésérıl a felügyelı bizottság az alapítónak évente jelentést tesz, melyrıl a kuratóriumot tájékoztatja. 8.7 A felügyelı bizottság elnöke: Sándorfi József (7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky. u. 57.) tagjai: Link Ferenc (7130 Tolna, Liszt F. u. 19.), Scheffer József (7130 Tolna, Deák F. u. 75/2.) 8.8 A felügyelı bizottság szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább két alakalommal ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze írásban. Az ülésre szóló meghívót 5 nappal az ülés tervezett idıpontja elıtt kell kézbesíteni az érintettek részére. A meghívóban fel kell tüntetni a napirendi pontokat. Az ülés összehívását a felügyelı bizottság két tagja az ok és a cél megjelölésével az elnöktıl bármikor kérheti. Ha az elnök az ülést nyolc napon belül nem hívja össze, annak összehívására a két tag is jogosult. A felügyelı bizottsági ülés határozatképes, ha az ülésen valamennyi megválasztott bizottsági tag jelen van. Döntéseit szótöbbséggel hozza. 8.9 A felügyelı bizottság tagja tanácskozási joggal részt vehet a kuratórium ülésén.

22 Nem lehet a felügyelı bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a kuratórium elnöke vagy tagja, aki a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, továbbá aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve a fentiekben meghatározott személy hozzátartozója. Nem lehet a felügyelı bizottság elnöke vagy tagja, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig - vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A tilalom a megszőnést követı két évig áll fenn A felügyelı bizottsági tagság megszőnik a közalapítvány megszőnésével, a megbízatás lejártával, a tag halálával, lemondásával, illetve a tag visszahívásával. IX. Könyvvizsgáló 9.1 A kuratórium a közalapítvány pénzügyeinek és a számvitel ellenırzésére könyvvizsgálót bíz meg, akinek megbízatása három évre szól. 9.2 A könyvvizsgáló köteles szükség szerint a közalapítvány könyveit megvizsgálni, és vizsgálatának eredményérıl a kuratóriumnak jelentést készíteni. 9.3 A közalapítvány elsı könyvvizsgálója: Föglein János ( 7130 Tolna, Széchenyi u. 46.) 9.4 A könyvvizsgáló javadalmazásának mértékét a kuratórium állapítja meg. 9.5 Nem lehet a közalapítvány könyvvizsgálója az a személy, aki a kuratórium elnöke vagy tagja, aki a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, továbbá aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve a fentiekben meghatározott személy hozzátartozója. X. Csatlakozás a közalapítványhoz 10.1 A közalapítványhoz csatlakozni kívánó magyar és külföldi természetes és jogi személyek csatlakozási szándékukat a kuratóriumhoz jelentik be Amennyiben a kuratórium az ajánlatot elfogadja, a csatlakozás részletes feltételeit az alapító okirat keretein belül a kuratórium és a csatlakozó külön megállapodása tartalmazza. XI. A közalapítvány idıtartama

23 Az alapító a közalapítványt határozatlan idıre hozza létre. XII. A közalapítvány megszőnése 12.1 A közalapítvány megszőnik, ha vagyona több mint 90%-át elveszti. A közalapítvány megszőnése esetén a fennmaradó vagyon Tolna Város Önkormányzatát (7130 Tolna, Hısök tere 1.) illeti meg, melyet az alapító okiratban meghatározott célokra fordíthat. XIII. A közalapítvány törvényességi felügyelete 13.1 A közalapítvány törvényességi felügyeletét az ügyészség látja el. XIV. Vegyes rendelkezések 14.1 Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. törvény rendelkezéseit, valamint az alapítványokra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni Jelen alapító okirat érvényességéhez a Tolna Megyei Bíróság elıtti nyilvántartásba vétel szükséges A közalapítvány jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el A közalapítvány a közhasznú szervezetekre vonatkozó követelmények szerint végzi tevékenységét arra tekintettel, hogy céljai az évi CLVI. törvény 26. -ának c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek az alábbiak szerint: 5. kulturális tevékenység, 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott tevékenység kivételével Az alapító az alapító okiratot, mint az önkormányzat képviselı-testülete döntésének megfelelıt aláírta. Tolna, november 10. Az okiratot készítette és ellenjegyezte: Tolna Város Önkormányzata alapító képv: dr. Sümegi Zoltán polgármester dr. Nagy-Hegedős Brigitta jogtanácsos

24 Tolna Város Önkormányzata MINT ALAPÍTÓK ÁLTAL LÉTREHOZOTT TOLNAI HÁLÓ KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

25 2 Preambulum Tolna Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése, a Gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény, A Szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény, valamint A közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI törvény alapján, közfeladat ellátásának folyamatos biztosítására jogi személyként mőködı közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint: I. A KÖZALAPÍTVÁNY NEVE ÉS SZÉKHELYE 1.) Az Alapító: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Képviseli: Tolna város polgármestere Címe: 7130 Tolna, Hısök tere 1. 2.) A Közalapítvány neve: TOLNAI HÁLÓ Közalapítvány 3.) A Közalapítvány székhelye: Tolna, Hısök tere 1. II. A KÖZALAPÍTVÁNY CÉLJA ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK 1./ A Közalapítvány célja, hogy a hátrányos helyzetben lévı, társadalmi csoportok esélyegyenlıségét elısegítse, a családon belüli erıszakot megelızze, a pályakezdı, tartósan munkanélküli emberek munkába integrálását elısegítse, a hajléktalan embereket ellássa, valamint a családsegítı szolgáltatásban közremőködık szakmai kompetenciáját, hozzáállását szakmai programok segítségével elımozdítsa. 2./ A Közalapítvány a fenti célok elérése érdekében - az idıs, elsısorban egyedülélı emberek számára szervezi a segítségnyújtás rendszerét, valamint szabadidıprogramokat szervez részükre. - hátrányos helyzető gyermekek részére prevenciós és személyiségfejlesztı programokat, foglalkozásokat szervez, játszóházat, illetve szabadidı programokat szervez részükre, - a különösen veszélyeztetett korú fiatalok részére prevenciós programokat, elıadásokat szervez, illetve tanácsadással segíti a program céljának megvalósulását, - a gyermekeket, illetve nıket érintı családon belüli erıszak megelızése érdekében elıadásokat szervez és tanácsadó szolgálatot létesít,

26 3 - családi konfliktusok esetén mediációs (közvetítı) szerepet vállal, a gyermek különváltan élı szülı konfliktusmentes kapcsolattartása érdekében kapcsolatügyletet tart, - a hajléktalan emberek számára nappali melegedıt és éjjeli menedékhelyet létesít, valamint a hajléktalan ellátással kapcsolatos feladatokat ellátja, különös figyelemmel a hajléktalanok élelmezésére, - a tartósan munkanélküliek munkába való visszavezetése érdekében munkalehetıségeket, szociális célú foglalkoztatási lehetıségeket kutat fel, - a családsegítı szolgáltatásban közremőködı személyek gyermekjóléti szolgálat, védınıi szolgálat, területi gondozási központ munkatársainak szakmai kompetenciájának, hozzáállásának erısítése érdekében személyiségfejlesztı programokat, szakmai napokat és szupervíziót szervez, - gyermekmegırzés, - szociálisan hátrányos helyzető fiatalok munkaerı-piaci esélyeinek növelése, képzése, felkészítı programokkal, tanácsadással, preventív célú szolgáltatásokkal, - különféle fogyatékkal élı csoportok kommunikációjának és kapcsolatteremtésének megkönnyítése, - egyes hátrányos helyzető csoportok munkaerı-piaci esélyeinek növelése, képessé tevése, tanácsadással felkészítése a közösségi szociális munka eszközeivel, - a közösségfejlesztés és az önkéntes munka megismertetése és támogatása a civil szakemberek, valamint önkéntes segítık képzésének megszervezése. 3./ A Közalapítvány céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, kiegészítı jelleggel vállalkozási tevékenységet folytathat, a jelen alapító okirat III/11. pontjában meghatározott feltételek szerint. 4./ A Közalapítvány besorolási kategóriája: kiemelkedıen közhasznú szervezet. A Közalapítvány a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény 26.. c.) pontjában felsorolt tevékenységek közül a 2./ pontban megjelölt Szociális tevékenység, családsegítés, idıs korúak gondozása, a 10./ pontban megjelölt Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, a 11./ pontban megjelölt Hátrányos helyzető csoportok, társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, a 17./ pontban foglalt Rehabilitációs foglalkoztatás és a 18./ pontban Munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése és kapcsolódó szolgáltatások tevékenységeket végzi. 5./ A Közalapítvány a közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyrıl az alábbiakban megjelölt törvények, vagy törvény felhatalmazása

27 4 alapján más jogszabályi rendelkezések szerint állami szervnek, vagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 1., 2. -a, 14. (3) bekezdése, 30., 34., 39., 40., 44., 94. -ai. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 2., 56., 57., 59., 62., 63., 64., 65., 65/E., 66., 71/B., 86. -ai. III. A KÖZALAPÍTVÁNY INDULÓ VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA 1.) A Közalapítvány induló vagyona: Az Alapító a fentiekben meghatározott célok elérése érdekében ,-Ft-ot azaz: Ötszázezer forintot bocsát rendelkezésre. Az Alapító a fenti összeget az OTP Bank Rt Tolna, Kossuth u. 31. sz. alatti fiókjában, a sz. bankszámlán elhelyezte, és azt a nyilvántartásba vételig zárolta. Az errıl szóló igazolást mellékelve csatoljuk. Az alapítói vagyon a Közalapítvány nyilvántartásába vételét követı 30 napon belül a Közalapítvány számlájára befizetésre kerül. 2./ A Közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében a Közalapítvány törzsvagyonából ,-Ft használható fel. 3./ A Közalapítványhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha a Közalapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. 4./ A Közalapítvány esetleges külföldi támogatásoknak valutában történı kezelésére külön devizaszámlát nyit és az azon lévı, illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja. 5./ A Közalapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint ingyenes szolgáltatást is elfogadhat,melynek elfogadásáról a Kuratórium dönt. A Közalapítvány nevében vagy javára történı adománygyőjtés csak a Közalapítvány (Kuratórium) írásbeli meghatalmazása alapján végezhetı. 6./ A Közalapítvány az államháztartás alrendszereitıl a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerzıdés alapján részesülhet támogatásban. A szerzıdésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az államháztartás alrendszereitıl kapott támogatás hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használható. 7./ A Közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt nem bocsáthat ki.

28 5 8./ A Közalapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. A támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége a Közalapítványi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását segíti. 9./ A Közalapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekbıl az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak elıre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 10./ A Közalapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint a Közalapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fı- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat. 11./ A Közalapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet a Közalapítvány fı tevékenysége. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a Közalapítványi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. Közalapítvány csak olyan gazdasági szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik, és amelyben felelıssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. Többségi irányítást biztosító befolyása van annak, aki tagsági (részvényes) jogai vagy a gazdálkodó szervezet más tagjával (részvényesével) kötött megállapodás alapján a szavazatok több mint ötven százalékával rendelkezik. (Ptk. 74/G. (4) bek. 2. és 3. mondata) 12./ A Közalapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. IV. A KÖZALAPÍTVÁNY SZERVEZETE ÉS MŐKÖDÉSE 1./ A Közalapítvány kezelı szerve a kuratórium, melynek létszáma 6 fı A Közalapítvány Kuratóriumának tagjai: Elnök: Palotás Györgyi (7130 Tolna, Deák Ferenc u. 75/1.), Tagok: Varga Jánosné (7130 Tolna, Kápolna ltp. 76.) Székelyi Anikó (7130 Tolna, Munkácsy M. u. 21.) Schmidt Zoltán (7130 Tolna, Bethlen Gábor u. 17.) Keresztes Andor (7130 Tolna-Mözs, Dózsa tér 16.) Sipos Judith Éva (7130 Tolna-Mözs Szent István u.108.) 1.2 Az Közalapítvány képviselıje a kuratórium elnöke. A Kuratórium a Közalapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosíthat. A képviseleti jog gyakorlásának módját, illetve terjedelmét a Kuratórium a

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai:

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály III. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

Timaffy Endre Alapítvány

Timaffy Endre Alapítvány Timaffy Endre Alapítvány Dunasziget, Fő u.39 Telefon/fax: 06-96-672027 E-mail: sanyikiss@freemail.hu Adószám:18987210-1-08 számlaszám:58600221-11155393 Timaffy Endre Alapítvány Alapító Okirat Dr. Batthyány

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T [AZ ÚJ ÉS MEGVÁLTOZOTT RENDELKEZÉSEK DŐLTEN KERÜLTEK SZEDÉSRE.] [AZ EGYES PONTOK UTÁN AZ ADOTT PONT SZERKESZTÉSÉNÉL FIGYELEMBE VETT JOGSZABÁLYHELYEK IS FELTÜNTETÉSRE KERÜLTEK.] Egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) "Wagner Károly Alapítvány" 2011. február 21.

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Wagner Károly Alapítvány 2011. február 21. 1/a. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) "Wagner Károly Alapítvány" 2011. február 21. Az okirat 4.) pontjában meghatározott Alapítók az Országos Erdészeti Egyesület könyvtárának

Részletesebben

Keleti Motoros Egyesület

Keleti Motoros Egyesület Keleti Motoros Egyesület Alapszabály a 2012. március 28-i módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítások vastagon szedve) Az Keleti Motoros Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben)

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben) Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány alapító okirata (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 74/A és 74/G. -a, valamint az 1997.

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2015. december 10-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK amely abból a célból készült, hogy a tagok a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely készült a Kunszentmiklós Város Önkormányzata által alapított KÉSZ KUNSZENTMIKLÓSI

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben A DEMETER Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. /1/ bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15. I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így

Részletesebben

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya A Falubarát Győrújbarát Egyesület alapító tagjai, a 2006. június 26. napján megtartott alakuló gyűlés 1/2006. számú határozata alapján az egyesület alapszabályát

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.1 Az Alapító neve: Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna Rózsa. 1.2 Az Alapító lakcíme: 1181 Budapest, Baross utca 102. fszt. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.1 Az Alapító neve: Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna Rózsa. 1.2 Az Alapító lakcíme: 1181 Budapest, Baross utca 102. fszt. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT (A dőlt betűvel kiemelt változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító(k) a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján az alábbi

Részletesebben

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Villamos Művek Zrt. (székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. cégjegyzékszáma: 01-10-041828) és a többségi vagy kizárólagos

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA / Egységes szerkezetben a 2016. február.-i módosításokkal / M T T 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A T neve: M (röviden MTT) (angolul: Hungarian

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 29-i zárt ülésén hozott határozatok 118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2009. június

Részletesebben

2014. február 20. napján hozott taggyűlési határozatok 1/2014. (II.20.) számú határozat:

2014. február 20. napján hozott taggyűlési határozatok 1/2014. (II.20.) számú határozat: 2014. február 20. napján hozott taggyűlési határozatok 1/2014. (II.20.) számú határozat: A taggyűlés Kottler Ágnes úrhölgyet (2011 Budakalász, Hegyalja u. 7. szám alatti lakos; anyja neve: Tamás Margit;

Részletesebben

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület Alapszabály A CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

Preambulum. 1 Általános rendelkezések

Preambulum. 1 Általános rendelkezések 1 Preambulum 1 Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek nyilvántartásának

Részletesebben

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK EK 1 1.1 Az Egyesület neve: Dr. Kecskeméti

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2008. április 30. 1/32 SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI

Részletesebben

Módosítással egységes szerkezetben. Hatályos: 2013.

Módosítással egységes szerkezetben. Hatályos: 2013. MAGYAR ZARÁNDOKÚT ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Módosítással egységes szerkezetben. Hatályos: 2013. Magyarország Alaptörvénye 32. cikk k) pontja alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29.

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29. MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2014. szept. 29. 2007. január 31-i megalakulását követő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a hatályos jogszabályokkal harmonizált

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

STEPP-SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION PLATFORM FOR PHOTONICS, HUNGARY KLASZTER

STEPP-SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION PLATFORM FOR PHOTONICS, HUNGARY KLASZTER STEPP-SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION PLATFORM FOR PHOTONICS, HUNGARY POLGÁRI JOGI TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE I. PREAMBULUM 1. A jelen szerződésben foglalt dokumentummal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6 Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak az ÉLTETŐ ÉRTÉKEINKÉRT EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal elfogadták

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására 17/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására Tisztelt Bizottság! Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Dr. Pecsenye Csaba Általános rendelkezések Egységes jogi személy szabályozás Joganyag megismerés módja Ptk. Jogi személyek általános része Jogi személyek különös része Gazdasági társaságok általános része

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362- /2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Határozatok: 317/2014. (VIII. 18.) Napirendi pontok és jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. í Á Á É Á Í Í Í Á Í É á í í á é é í í í Í é í á é Í 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az egyesület megnevezése: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete. 2. Székhelye: Kaposvár, Béke u. 47. 3. Működési

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK A Nemzeti Művelődési Intézet és a Civil Információs Centrumot működtető ÉLÉSTÁR Egyesülettel partnerségben CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK CIVIL SZAKMAI INFORMÁCIÓS NAP Balatonszentgyörgy, IKSZT, NMI A CIVIL

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletérıl Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata MÓRHŐ Kft. közüzemi szabályzat Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési Üzletág Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata Mór, 2010... Jóváhagyta: Előszó A Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2011. június 21- én megtartott n y í l t testületi üléséről. Jelen vannak:, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr.Zsirai Sándor

Részletesebben

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya 1 2013. november 20. Magyar MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya a mai napon megtartott közgyűlésen elfogadott

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal, valamint a saját bevételekből

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. november 15. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/46. szám Ára: 315 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben)

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2005. (III.14.) sz. rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi

Részletesebben