Jegyzőkönyvi kivonat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyvi kivonat"

Átírás

1 Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2014. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, alapító okirat) 77/2014. (II. 27.) Kgy. határozat: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint a PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székh.: 9400 Sopron, Liszt F. u. 1. szám, Cg.: ) alapítója és legfőbb szerve, a 349/2013. (XII. 19.) Kgy. és a 350/2013. (XII. 19.) Kgy. határozatai, valamint a Közszolgáltatási szerződés alapján a PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a jelen határozat szoros mellékletében foglaltak szerint elfogadja. A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításához szükséges intézkedéseket végeztesse el, és felhatalmazza a módosított alapító okirat aláírására. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: április 30. K.m.f. Dr. Fodor Tamás polgármester Dr. Dobos József jegyző

2 ALAPÍTÓI HATÁROZAT A 77/2014. (II. 27.) Kgy. határozat melléklete A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapító, a 349/2013. (XII.19.) Kgy. és a 350/2013. (XII. 19.) Kgy. határozatával a PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székh.: 9400 Sopron, Liszt F. u. 1. szám, Cg.: ) alapító okiratát, az alábbiak szerint módosítja, a külön okiratba foglalt közszolgáltatási szerződés I. számú módosításával együtt: 1./ Sopron Megyei Jogú Város képviselő-testülete, mint a tulajdonosi és alapítói jogok gyakorlója a Társaság alapító okirata bevezető részének (preambulumának) második bekezdését kiegészíti a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar működtetésével az alábbiak szerint: A jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben (továbbiakban: Gt.) foglaltaknak megfelelően módosításra került, így ezen alapító okirat hatálybalépésével minden korábbi és a PRO KULTÚRA SOPRON Színházi és Kulturális Kht.-re vonatkozó alapító okirata illetve módosítása hatályát veszti. A Társaság működésére, feladataira, szervezetére kizárólag a jelen okirat vonatkozik, mellyel Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a város állandó társulattal működő Színházának, valamint a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar folyamatos és állandó működtetése, Sopron kulturális igényeinek magasabb színvonalon történő kielégítése, a nemzeti kultúra ápolása, a magyar és külföldi irodalmi, képzőművészeti, zenei értékek jobb megismerése, a város kulturális életének magasabb szinten történő elismertetése, és a nemzetközi kulturális kapcsolatok elmélyítése, illetve az évi LXV. törvényben meghatározott kötelező és vállalt feladatok maradéktalan teljesítése érdekében a évi IV. törvényben (továbbiakban: Gt.), valamint eredetileg az évi CLVI. tv. előírásainak, majd a évi CLXXV. törvény figyelembevételével egyszemélyes Nonprofit Társaságot hoz létre, mely megfelelt az évi CLVI. tv. előírásainak, és melyet ezért közhasznú szervezetként kérte nyilvántartásba vételét. 2./ Sopron Megyei Jogú Város képviselő-testülete, mint a tulajdonosi és alapítói jogok gyakorlója megszünteti a Társaság Turisztikai Központ (Sopron, Deák tér 2853/1 hrsz-ú ingatlan) megnevezésű telephelyét, annak más célra történő hasznosítása miatt, s a Társaság alapító okirata I. fejezetének 4. pontját (telephelyei) ennek megfelelően az alábbiak szerint módosítja: 4) Telephelyei: Petőfi Színház, Sopron, Petőfi tér 1. sz. Gyermek- és Ifjúsági Központ, Sopron, Ady E. u. 10. Festőterem, Sopron, Petőfi tér 8. sz. Sopron, Szent György u. 5. III/7. Díszletraktár, Sopron, Bánfalvi út 14. szám Sopron-Balf, Fő utca 27. Színészlakás, 9400 Sopron, Lővér krt. 33. IV/72. szám Az alapító okirat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Sopron, február Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító nevében Dr. Fodor Tamás polgármester Ellenjegyezem:

3 PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 9400 Sopron, Liszt F. u. 1. szám ALAPÍTÓ OKIRATA A február 27-ei módosításokkal egységes szerkezetben Készítette és ellenjegyezte: dr. Krasnyánszky János ügyvéd 9400 Sopron, Színház u. 12. szám

4 2 ALAPÍTÓ OKIRAT A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított PRO KULTÚRA SOPRON Színházi és Kulturális Közhasznú Társaság (Cg.: , adószáma: , székhelye: 9400 Sopron, Liszt F. u. 1. szám, képviseli: Nyerges Ferenc ügyvezető), és a GYERMEK és IFJÚSÁGI KÖZPONT Közművelődési Közhasznú Társaság (Cg.: , adószáma: , székh.: 9400 Sopron, Ady E. u. 10. szám) egyesült (beolvadással) akként, hogy a GYERMEK és IFJÚSÁGI KÖZPONT Közművelődési Közhasznú Társaság, mint beolvadó társaság a PRO KULTÚRA SOPRON Színházi és Kulturális Közhasznú Társaságba, mint átvevő társaságba beolvadt. A beolvadó társaság vagyona (jogai és kötelezettségei), mint egész, az átvevő társaságra, mint jogutódra szállt át. A jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben (továbbiakban: Gt.) foglaltaknak megfelelően módosításra került, így ezen alapító okirat hatálybalépésével minden korábbi és a PRO KULTÚRA SOPRON Színházi és Kulturális Kht-re vonatkozó alapító okirata illetve módosítása hatályát veszti. A Társaság működésére, feladataira, szervezetére kizárólag a jelen okirat vonatkozik, mellyel Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a város állandó társulattal működő Színházának, valamint a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar folyamatos és állandó működtetése, Sopron kulturális igényeinek magasabb színvonalon történő kielégítése, a nemzeti kultúra ápolása, a magyar és külföldi irodalmi, képzőművészeti, zenei értékek jobb megismerése, a város kulturális életének magasabb szinten történő elismertetése, és a nemzetközi kulturális kapcsolatok elmélyítése, illetve az évi LXV. törvényben meghatározott kötelező és vállalt feladatok maradéktalan teljesítése érdekében a évi IV. törvényben (továbbiakban: Gt.), valamint eredetileg az évi CLVI. tv. előírásainak, majd a évi CLXXV. törvény figyelembevételével egyszemélyes Nonprofit Társaságot hoz létre, mely megfelelt az évi CLVI. tv. előírásainak, és melyet ezért közhasznú szervezetként kérte nyilvántartásba vételét. A Nonprofit Társaság a helyi társadalmi szükségletek kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló jogi személy. A Társaság közhasznú tevékenysége során közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. I. A társaság neve, székhelye, telephelyei 1) A társaság cégneve: PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2) A cég rövidített elnevezése: PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Kft. 3) A cég székhelye: Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ 9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1. sz. 4) Telephelyei: Petőfi Színház, Sopron, Petőfi tér 1. sz.

5 3 Gyermek- és Ifjúsági Központ, Sopron, Ady E. u. 10. Festőterem, Sopron, Petőfi tér 8. sz. Sopron, Szent György u. 5. III/7. Díszletraktár, Sopron, Bánfalvi út 14. szám Sopron-Balf, Fő utca 27. Színészlakás, 9400 Sopron, Lővér krt. 33. IV/72. szám 5) Fióktelephelye: Barlangszínház, Fertőrákos, Fő u. 1. sz. A Nonprofit Társaság székhelyét és telephelyeit (kivéve a Sopron, Szent György u. 5. III/7. szám, és a Lővér krt. 33. IV/72. szám alatti ingatlant, mely a társaság tulajdonát képezi, illetve a Sopron, Bánfalvi út 14. szám alatti telephelyet, melyet a társaság bérel), fióktelephelyét az alapító önkormányzat - a tulajdonjog fenntartása mellett - külön megállapodás keretében adta a Társaság használatába. II. A társaság tevékenysége A társaság elsősorban eredetileg az évi CLVI. tv ában meghatározott, majd a évi CLXXV. törvényben foglaltaknak is megfelelő közhasznú tevékenységet folytat. - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kulturális tevékenység, - kulturális örökség megóvása, - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarokkal kapcsolatos tevékenység, - euroatlanti integráció elősegítése, - a közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások képezik a Nonprofit Társaság alapfeladatait. A) Közhasznúnak minősülő tevékenységi körök (a TEÁOR 08 besorolást követve): Közhasznú főtevékenység: Előadó-művészet Közhasznú kiegészítő tevékenység: Filmvetítés Egyéb foglalás Sport, szabadidős képzés Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

6 Alkotóművészet Sportlétesítmény működtetése Egyéb sporttevékenység M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység B) Közhasznúnak nem minősülő egyéb tevékenységi körök (a TEÁOR 08 besorolást követve): Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Hangfelvétel készítése, kiadása Éttermi, mozgó vendéglátás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése M. n. s. egyéb szárazföldi személyszállítás Szállodai szolgáltatás Egyéb m. n. s. feldolgozóipari tevékenység Közúti áruszállítás Költöztetés Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Könyvkiadás Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása Egyéb kiadói tevékenység Hangfelvétel készítése, kiadása Rádióműsor-szolgáltatás Számítógépes programozás Világháló-portál szolgáltatás M. n. s. egyéb információs szolgáltatás Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Divat-, formatervezés Fordítás, tolmácsolás M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése Videokazetta, lemez kölcsönzése Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése Immateriális javak kölcsönzése Utazásközvetítés Utazásszervezés Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Szakmai középfokú oktatás Kulturális képzés M. n. s. egyéb oktatás Művészeti létesítmények működtetése Múzeumi tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

7 5 Valamennyi tevékenység a mindenkor hatályos jogszabályok által lehetővé tett keretek között gyakorolható. III. A társaság tagja, alapítója és az alapítói jogok gyakorlója A társaság alapítója Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, és ennek megfelelően az alapítói jogokat a taggyűlési hatáskörrel az önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. A Képviselő-testület a Nonprofit Társaság legfőbb szerve, melynek a Nonprofit Társasággal kapcsolatos döntései a helyi sajtó, a helyi kábel TV és a helyi rádiók közszolgálati hírműsoraiban kerülnek nyilvánosságra. IV. A társaság törzstőkéje 1) A társaság törzstőkéje ,-Ft, azaz Harmincnyolcmillió-négyszáztízezer forint, mely összeg megegyezik az alapító törzsbetétjének összegével. A törzstőkéből ,- Ft készpénzbefizetés, míg ,-Ft tárgyi apport. A tárgyi apport tételes felsorolását és értékelését a Nonprofit Társaság már korábban megküldte a Cégbíróság részére. Az alapító a fenti összeget befizette a társaság nevére nyitott és elkülönített bankszámlára, és azt a Cégbíróság felé már korábban igazolta. A tárgyi apportot a Nonprofit Társaság tulajdonba és birtokba vette. 2) A társaság fennállása alatt az alapító a törzsbetétet a társaságtól nem követelheti vissza. Az esetleges nyereség felosztására nem tarthat igényt, azt a Nonprofit Társaság közhasznú alaptevékenységének fedezésére kell visszaforgatni. 1. Taggyűlés V. A társaság szervezete A Nonprofit Társaság legfőbb irányító szerve a Taggyűlés. Az alapító önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja mindazokat a jogokat, melyeket törvény a tulajdonosok Taggyűlésének hatáskörébe utal. A Képviselő-testület külön határozattal jogainak gyakorlását a kulturális ügyekkel foglalkozó bizottságára, vagy a polgármesterre ruházhatja át. Erről szóló határozatát köteles a Nonprofit Társaság ügyvezetőjének, a Felügyelő Bizottságnak, és a könyvvizsgálónak megküldeni. A) A Képviselő-testület összehívásának, a határozathozatal módjának előírásait, a hozott határozatok nyilvántartását, a szavazás arányát, az ülések gyakoriságát, a határozatképességről szóló előírásokat, ülésein a nyilvánosság biztosításának módját, a jegyzőkönyv készítésének mikéntjét a Gt. vonatkozó a, a

8 6 helyi önkormányzatokról szóló törvény és a Képviselő-testület mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg, mely utóbbi mellékletét képezi a jelen okiratnak. B) A Képviselő-testület - mint a közhasznú szervezet legfőbb irányító szerve - évente legalább egy esetben - a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése alapján - értékeli a Nonprofit Társaság munkáját. Köteles a Képviselő-testület a Nonprofit Társaság tevékenységét következő ülésén napirendre tűzni, ha azt írásban az indok megjelölésével a Nonprofit Társaság Felügyelő Bizottsága, ügyvezetője, könyvvizsgálója vagy a törvényességi felügyeletet gyakorló Cégbíróság, a NAV, vagy az Ügyészség indítványozza, illetve 60 napon belül, ha a Színház állami támogatási rendszere az évihez képest hátrányosan változik. C) A Képviselő-testület (taggyűlés) kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, amely nem ütközhet a nyereségfelosztás tilalmának elvébe, de erről a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat b) a közhasznúsági jelentés elfogadása, c) pótbefizetés elrendelése és visszafizetése, d) a Nonprofit Társaság ügyvezetőjének megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, egyes hatáskörök fenntartása, e) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, f) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, g) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Nonprofit Társaság az Alapítóval, a Nonprofit Társaság ügyvezetőjével, a felügyelő bizottság tagjával, a könyvvizsgáló természetes személlyel, vagy azok közeli hozzátartozóival (Ptk b) pont) élettársával (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) köt, h) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Nonprofit Társaság a közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó üzletszerű gazdasági tevékenysége folytatására más, harmadik személlyel köt, és amelynek együttes forgalmi értéke a ,-Ft, azaz hetvenmillió forint értékhatárt meghaladja, i) a közérdekű adatok kezeléséről szóló szabályzat elfogadása, j) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, a közhasznú tevékenyég folytatásának feltételeiről kötött szerződés (megállapodás) elfogadása, k) az alapításért felelős tag, a Nonprofit Társaság ügyvezetője, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló ellen kártérítési igények érvényesítése, l) a Nonprofit Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának / egyesülésének, összeolvadásának, beolvadásának) és szétválásnak (különválásnak, kiválásának) elhatározása, m) a Nonprofit Társaság jelen alapító okiratának módosítása, n) a Nonprofit Társaság (belső) Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása,

9 7 o) a Nonprofit Társaság ügyvezetője, felügyelő bizottsági tagjai, és az alapító által meghatározott vezető állású tisztségviselői javadalmazására vonatkozó szabályzat elfogadása, és annak az elfogadásától számított 30 napon belül a Cégbíróságon történő letétbe helyezése. A szabályzatban foglaltak alapján a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, egyéb juttatásának) megállapítása, p) döntés vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről, elmulasztásáról, illetve ezzel kapcsolatban a vagyonnyilatkozat tételre kötelezett személy visszahívásáról, r) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása, s) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről, t) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése, u) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése, v) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása. D) Az ügyvezető a Képviselő-testület Nonprofit Társaságot érintő határozatairól folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A Képviselő-testület Nonprofit Társaságot érintő határozatait az ügyvezetőnek, a Felügyelő Bizottság elnökének, és a könyvvizsgálónak meg kell küldeni a teljes nyilvánosságra hozatal mellett is. E) A határozatok könyvébe és egyéb üzleti titkot nem tartalmazó iratokba bárki betekinthet, és a határozatokról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet. F) A legfőbb irányító szerv határozathozatalában nem vehet részt az a képviselő, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján a) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a közhasznú szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. G) Az alapító a hatáskörébe tartozó döntésének meghozatala előtt a megválasztással, ill. kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével köteles megismerni az ügyvezetés, ill. a felügyelő bizottság véleményét. a) Alapító legalább 15 nappal a hatáskörébe tartozó döntésének meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezetés, ill. a felügyelő bizottság véleményét írásban, a tervezet döntés tárgyának pontos megjelölésével, s minden már meglévő információ megadása mellett, kikérni. Alapító a véleménykérő levelet a társaság ügyvezetője részére köteles megküldeni, aki annak egy példányát haladéktalanul köteles továbbítani a felügyelő bizottság elnöke részére. A felügyelő bizottság a véleménykérő levél kézhezvételétől számított tíz napon belül köteles a megjelölt témakört megvitatni, s arról írásos véleményt (jegyzőkönyvi kivonat, vagy határozat) készíteni, s azt a társaság ügyvezetőjének eljuttatni. Az ügyvezető a saját, írásban rögzített, és a

10 8 felügyelő bizottság véleményét a véleménykérő levél kézhezvételétől számított tizenkettő napon belül köteles az Alapító részére megküldeni. b) Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, ) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is az alapító rendelkezésére bocsátani. c) Halaszthatatlan döntés esetében az alapító közgyűlése elé kerülő napirend előterjesztője a vélemény megismerése érdekében rövid úton megkeresi az ügyvezetőt, aki haladéktalanul értesíti a felügyelő bizottság elnökét. A felügyelő bizottság elnöke szintén rövid úton, a napirend közlésével, összehívja a felügyelő bizottsági ülést, ahol a bizottság kialakítja a véleményét. A felügyelő bizottság írásban rögzített véleményét /határozatát/ a felügyelő bizottság elnöke juttatja el az ügyvezetőhöz olyan határidőben, hogy azt az ügyvezető a saját kialakított írásos véleményével együtt akár rövid úton legkésőbb az alapító közgyűlésének napján 8,00 óráig eljuttathassa az előterjesztőhöz. d) Az ügyvezetés, ill. a felügyelő bizottság írásos véleménye, vagy a felügyelő bizottsági ülésről készített jegyzőkönyv, ill. annak kivonata nyilvános, azt a közgyűlés határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Alapító a saját működési szabályzata szerint meghozott döntését az érintettekkel írásban köteles közölni. Amennyiben az érintettek nagy száma ezt indokolttá teszi, a döntés közlése a helyi sajtóban való közzététel útján is történhet. H) Az alapító a jelen pont C) alpont j) alpontjában megjelölt közhasznú szerződést, annak megkötésétől számított harminc napon belül a cégbíróságon letétbe kell helyeznie. 2) Ügyvezető A) Az alapító a jelen okirat aláírásával úgy rendelkezik, hogy a Nonprofit Társaságnak egy ügyvezetője van. A Nonprofit Társaság ügyvezetője Horváth Zoltánné sz. Molnár Erzsébet (szül.: Sopron, an.: Pusztai Anna), 9400 Sopron, Deák tér 20., I/5. szám alatti lakos. Az ügyvezető megbízása a szeptember 01. napjától augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra szól. B) Szerződő felek megállapodtak abban, hogy a társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető, Horváth Zoltánné fogja gyakorolni.

11 9 C) Az ügyvezető tevékenységét munkaviszony keretében látja el, tevékenységéért a kinevezési határozatban megállapított díjazásban részes, és jogosult az igazgató cím használatára. D) Az ügyvezető a megbízást, illetve annak fentiek szerinti módosítását ezennel elfogadja, és egyben kijelenti, hogy személyében a évi IV. törvényben (továbbiakban: Gt.) megfogalmazott és a évi CLXXV. Törvényben megjelölt kizáró és korlátozó okok nem forognak fenn. E) Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. F) Az ügyvezető a Képviselő-testület hozzájárulása nélkül a) a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat, b) nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak, c) nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban. Az ügyvezető köteles a legfőbb irányító szervnek azonnal jelenteni, ha más közhasznú szervezetnél bármilyen tisztséget tölt be. G) Az ügyvezető gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, ő készíti el a társaság mérlegét, vagyonkimutatását és ezeket a Felügyelő Bizottsággal és a könyvvizsgálóval történt véleményeztetés után a Képviselő-testület elé terjeszti. Az ügyvezető köteles a társaság ügyeiről - a fenti körbe tartozóknak - megfelelő felvilágosítást adni, és a társaság könyveibe való betekintést biztosítani. H) A vezető tisztségviselő a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal és ha e törvény kivételt nem tesz -, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A vezető tisztségviselő a polgári jog általános szabályai szerint felel a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségei felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért. [Gt. 30. (2) bek.]. Nem terheli azonban felelősség az ügyvezetőt, ha a kárt okozó határozat vagy az intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását 15 napon belül a Felügyelő Bizottságnál és az alapítónál bejelentette. I) Az ügyvezető gondoskodik a társaság működéséhez szükséges szabályzatok elkészítéséről. J) Az ügyvezetői megbízatás megszűnik [Gt. 31. (1) bek.]:

12 10 a) a megbízás időtartamának lejártával, b) visszahívással, c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, d) lemondással, e) ha a tisztségviselő meghal, f) külön törvényben meghatározott esetben. K) Az ügyvezető a felügyelő szerv tagjaival rokonságban nem lehet. Az ügyvezető tudomásul veszi, hogy a jelen közhasznú szervezet megszűnését követően közhasznú szervezetben tisztséget nem vállalhat, ha a jelenlegi Nonprofit Társaság az adójogszabályok megsértése miatt szűnik meg. L) Az ügyvezető e minőségében az alapító által csak írásban utasítható, hatáskörét az alapító nem vonhatja el. Felelősségére a Gt. szabályai irányadók. M) Az ügyvezető kötelessége a Társaság alapító okirata módosításainak valamint a Gt. és a Ctv. által előírt adatszolgáltatásnak illetve az Áht. 95/A. -ban, valamint a Ptk-ban meghatározott iratoknak a Cégbírósághoz eljuttatása. N) Az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével az alapítónak javaslatot tesz a társaság könyvvizsgálatával megbízandó szervezetre vagy a könyvvizsgáló személyére, illetve díjazására. O) Az ügyvezető köteles az üzleti titkot megőrizni. P) Gyakorolja az ügyvezető hatáskörébe tartozó kérdésekben a véleményezési jogát. R) Megköti a bruttó hetvenmillió forint értékhatár alatti szerződéseket. S) Az ügyvezető a könyvvizsgáló személyére a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének, T) Az ügyvezető tevékenységé a Ptk megbízásra vonatkozó szabályai, vagy erre irányuló munkaviszony keretében látja el. 3. Felügyelő Bizottság Azon ideig, míg a társaság köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, addig felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A Társaság (mint köztulajdonban álló gazdasági társaság) felügyelőbizottsága - ha törvény eltérően nem rendelkezik - három természetes személy tagból áll. Amennyiben a Társaság jegyzett tőkéje a kétszáz millió forintot meghaladja, akkor legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll a felügyelőbizottság. A köztulajdonban álló, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökének személyére - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az Állami Számvevőszék tesz javaslatot. Az így megválasztott személyt a tulajdonosok által jelölt tagként kell figyelembe venni, és tevékenységére, valamint

13 11 visszahívására a munkavállalók által jelölt felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. Sopron Megyei Jogú Város képviselő-testülete, mint a tulajdonosi és alapítói jogok gyakorlója a Nonprofit Társaság Felügyelő Bizottságának teendőivel a megbízástól október 19. napjától november 30. napjáig - terjedő időtartamra megbízza: Keizler Kálmán (szül: Sopron, , an.: Kiss Gizella Katalin) 9400 Sopron, Ősz u. 5. fszt. 5. a. szám alatti lakost. Dr. Németh István (Fertőhomok, , an.: Horváth Jusztina) 9492 Fertőhomok, Akác u. 79. szám alatti lakost. Ubrankovicsné Igrecz Katalin (szül.: Balatonfüred, , an.: Megay Anna Blanka) 9400 Sopron, Várhely u. 20. szám alatti lakost. A) A felügyelőbizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért [Gt. 36. (4) bek.]. B) A Felügyelő Bizottság testületként jár el, - tagjai közül - elnököt választ, és elkészíti saját ügyrendjét. A bizottság üléseit az elnök hívja össze. A tagok személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek e vonatkozásban helye nincs. (Gt. 34. (3) bek.) A Felügyelő Bizottság tagjait az e tisztséghez tartozó tevékenységi körben munkáltatója nem utasíthatja. C) Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, aki a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. A Nonprofit Társaság ügyvezetője és hozzátartozója ugyannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. Hozzátartozónak minősülnek a Ptk b) pontjában meghatározott személyek. A Nonprofit Társaság megszűntét követő két évig nem lehet más Nonprofit Társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget (felügyelő bizottsági tagságot), amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozást nem egyenlítette ki.

14 12 D) A Felügyelő Bizottság negyedévente legalább egy ülést tart. A Bizottság üléseit az elnök szükség szerint hívja össze, de köteles azt összehívni, ha az ok megjelölésével az ügyvezető illetve a Felügyelő Bizottság másik két tagja vagy a könyvvizsgáló írásban a napirendi pont megjelölésével kéri. Ilyen esetekben az ülést a kérelem kézhezvételét követő 8 napon belül kell megtartani. Amennyiben az alapító olyan halaszthatatlan döntést hoz, amely esetében a felügyelő bizottság tagjai és a társaság ügyvezető igazgatója véleményének megismerése szükséges, az elnök a felügyelő bizottság ülését soron kívül haladéktalanul köteles összehívni. E) A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha ülésén mindhárom tag jelen van. Döntéseit szótöbbséggel hozza, és üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, mely a hozott határozatokon kívül a szavazás arányát, és azt is tartalmazza, hogy melyik tag szavazott az előterjesztés mellett, illetve ellene. F) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, ennek érdekében bárkitől felvilágosítást kérhet, és betekinthet a társaság könyveibe. Köteles a bizottság megvizsgálni a képviselő-testület elé kerülő valamennyi előterjesztést és jelentést, de különösen a mérleget és a vagyonkimutatást, az üzleti tervet. A vizsgálat eredményéről az elnök tájékoztatja a képviselő-testületet, mint a közhasznú szervezet legfőbb szervét. A számviteli törvény értelmében az évi beszámolóról, valamint az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok ellátásával egyik tagját is megbízhatja. Ez a megbízás azonban nem érinti az egyetemleges és korlátlan felelősség kérdését azoknál a tagoknál sem, akik a konkrét ellenőrzésben nem vettek részt. G) A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak díjazásáról a képviselő testület, mint taggyűlés dönt. H) A bizottsági tagság megszűnik: a) a megbízás időtartamának lejártával, b) visszahívással, c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, d) lemondással, e) ha a felügyelő bizottsági tag meghal, f) külön törvényben meghatározott esetben. I) Az ügyvezetővel kötendő és nem a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyleteknél, valamint az ügyvezető elleni perben a társaságot a Felügyelő Bizottságnak a társaság legfőbb szerve által kijelölt tagja képviseli.

15 13 J) A felügyelő bizottsági tagságot kizárja, illetve a törvény erejénél fogva megszünteti a már hivatkozott Gt ban, valamint a évi CLXXV. törvényben meghatározott összeférhetetlenségi okok. K) A felügyelő szerv tagjai a közhasznú szervezet legfőbb szervének ülésein a Nonprofit Társaságot érintő kérdésekben tanácskozási joggal vehetnek részt. L) Egyetértési jogot gyakorol a könyvvizsgáló szervezetre ill. a könyvvizsgáló személyére, az alapító felé tett ügyvezetői javaslat tekintetében. 4. A könyvvizsgáló: A) Sopron Megyei Jogú Város képviselő-testülete, mint a Nonprofit Társaság alapítója január 01. napjától a Társaság évi beszámolójának elfogadásáig, május 31-ig terjedő határozott időtartamra a könyvvizsgálói teendők ellátásával megbízza a BECK-AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető Adótanácsadó Betéti Társaság, 9400 Sopron, Mátyás király utca 11. szám alatti könyvvizsgáló céget (Cg.: , Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási szám: , adószáma: , képviseli: Beckné Orbán Judit képviselő), BECKNÉ ORBÁN JUDIT (an.: Horváth Anna, 9400 Sopron, Keresztúri utca 21. szám alatti lakos) könyvvizsgáló ügyintézésével (Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási szám: ). B) A könyvvizsgáló díját a vele kötött megbízási szerződésben határozta meg a taggyűlés. C) A könyvvizsgáló személyében nem állnak fenn a Gt ban és 41. -ban meghatározott kizáró okok. D) A könyvvizsgáló betekinthet a társaság könyveibe, az ügyvezetőtől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, és a társaság bármely dolgozójától, illetve alkalmazottjától felvilágosítást kérhet. Jogosult a társaság pénztárát, áruállományát, az alapítótól használatba kapott ingó és ingatlanokat, a társaság szerződéseit és bankszámláját megvizsgálni. E) A könyvvizsgáló köteles jelen lenni a Nonprofit Társasággal foglalkozó taggyűlésen, valamint jelen lehet a Felügyelő Bizottság ülésein. [Gt. 43. (2) bekezdés]. Ezen ülések időpontjáról a könyvvizsgálót írásban értesíteni kell. F) A könyvvizsgáló a Nonprofit Társasággal kapcsolatos Közgyűlés elé terjesztett minden jelentést, de különösen a beszámolót és a vagyonkimutatást előzetesen megvizsgálja, és nyilatkozik arról, hogy az megfelel-e a valóságnak, illetve a jogszabályi előírásoknak. Véleményének ismertetése nélkül a jelentésről érvényes határozatot nem lehet hozni! A fentieken túl a könyvvizsgáló a taggyűlés elé kerülő minden üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e és megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

16 14 G) Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a gazdasági társaság legfőbb szervének összehívását kezdeményezni. Ha a legfőbb szerv ülésének összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti. Amennyiben a kérdés megtárgyalását a képviselő-testület nem tűzi napirendre, illetve a szükséges döntéseket nem hozza meg, úgy a könyvvizsgáló erről a Cégbíróságot és az Ügyészséget értesíti. H) A társaság legfőbb szervének a társaság könyvvizsgálóját határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani. A könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az őt megválasztó taggyűléstől (közgyűléstől) az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó taggyűlésig (közgyűlésig) terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották. A társasági könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása. A könyvvizsgáló megbízása közös akarattal meghosszabbítható. I) A könyvvizsgáló felelősségére a Ptk. szabályai az irányadók. VI. A társaság cégjegyzése A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy előbélyegzett cégszöveg alá Horváth Zoltánné sz. Molnár Erzsébet (szül.: Sopron, an.: Pusztai Anna), 9400 Sopron, Deák tér 20., I/5. szám alatti lakos ügyvezető, a nevét önállóan és minden korlátozás nélkül írja alá a hiteles aláírási címpéldány szerint. VII. A közhasznú szervezet gazdálkodása A) A közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatást kivéve - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás módját és feltételeit. Az ilyen támogatásokat, azok módját, összegszerűségét, és célját a helyi sajtón keresztül nyilvánosságra kell hozni. B) A közhasznú szervezet a támogatót, valamint azok hozzátartozóit a mindenki által igénybe vehető juttatáson, illetve szolgáltatáson kívül más juttatásban nem részesítheti. C) A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

17 15 D) A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartania. E) A közhasznú szervezet adománygyűjtése nem járhat az adományozók és más személyek zaklatásával, illetve a személyhez fűződő jogok sérelmével. A közhasznú szervezet nevében adományt gyűjteni csak írásbeli meghatalmazással lehet. F) A közhasznú szervezet az éves beszámolójának jóváhagyásával egy időben közhasznúsági jelentést készít. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell a) a számviteli beszámolót, b) a költségvetési támogatás felhasználását, c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, d) a cél szerinti juttatások kimutatását, e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzatoktól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. G) A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetve arról saját költségén másolatot készíthet. H) A közhasznú szervezet jogállásának megszűnésekor köteles köztartozásait rendezni. VIII. A közhasznú szervezet felügyelete A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést a szervezet székhelye szerint illetékes adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználását az Állami Számvevőszék ellenőrzi, a törvényességi felügyeletet pedig az Ügyészségek látják el. IX. A Nonprofit Társaság jogutód nélküli megszűnése 1. Ha a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után a társaság tagjai (részvényesei) részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok (részvényesek) vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat) rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Ilyen rendelkezés hiányában a cégbíróság a megmaradt vagyont a megszűnő nonprofit gazdasági társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja. X.

18 16 Záró rendelkezések 1) A jelen alapító okirattal létesített Nonprofit Társaság határozatlan időre alakult. 2) A Nonprofit Társaság tevékenységét január 1-jén kezdte meg. A megszüntetett Soproni Petőfi Színház intézmény jogutódja a Nonprofit Társaság lett azzal, hogy a társaság alkalmazottai és dolgozói nem minősülnek közalkalmazottnak. Az alapító által elvárt konkrét kulturális szolgáltatások részletezését a Cégbíróságnak már korábban megküldött Közhasznú szerződés tartalmazza. 3) A Nonprofit Társaság cégbejegyzését követő 6 hónapon belül PRO KULTÚRA SOPRON elnevezésű díszérmét alapított a társaságot anyagiakkal, vagy természetben segítő főtámogatók részére. Az érme odaítéléséről az ügyvezető, illetve a cégvezetők egyhangú állásfoglalással döntenek. 4) A Nonprofit Társaság a kiemelt közhasznúsági nyilvántartásba vétellel Bíróságon bejegyzett adatai kiegészülnek. Ezen adatok nyilvánosak. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók akként, hogy azok személyazonosításra ne legyenek alkalmasak. 5) A Cégbírósághoz korábbi okirat mellékleteként megküldött apportlista, a könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozata, az ügyvezető apportlistára tett nyilatkozata, az apportált vagyon értékére tett könyvvizsgálói nyilatkozat, a banki igazolás, a Felügyelő Bizottság tagjainak elfogadó nyilatkozata, valamint az 1999-ben megkötött, és a Cégbíróságon fellelhető közhasznú szerződés változatlan tartalommal hatályban marad. 6.) A Nonprofit Társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak az összes vonatkozó engedély beszerzése után kezdheti meg. 7.) A társaság és az alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a társaság és az alapító a társaság tevékenységi körébe tartozó, a jelen okirat által meghatározott 9 millió forintot meg nem haladó nagyságrendű szerződést köt. 8.) A társaság köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a cégbírósághoz - letétbe helyezés céljából - benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani. 9.) A Nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok (részvényesek) között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 10.) A Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

19 17 11.) A Társaság, mint köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve a évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről, és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt (1) bekezdése vagy 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Eredeti alapító okirat: december 16. Alapító okirat módosítás: Sopron, február Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító nevében Dr. Fodor Tamás polgármester Alulírott Dr. Krasnyánszky János (9400 Sopron, Színház u. 12., ügyvédi igazolvány sorszáma: Ü , nyilvántartási száma és kamara megjelölése: , Győr-Moson- Sopron Megyei Ügyvédi Kamara) ügyvéd, a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítás alapján hatályos tartalmának. Az alapító okiratnak az Alapító által február... napján aláírt módosításai kurzívval szedve, míg az adatváltozással is érintett pontok a sor elején jelölve kerültek szerkesztésre. Az egységes szerkezetű okiratba foglalást készítette és ellenjegyezte:

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 29-i zárt ülésén hozott határozatok 118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2009. június

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely készült a Kunszentmiklós Város Önkormányzata által alapított KÉSZ KUNSZENTMIKLÓSI

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság!

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság! Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására Tisztelt Bizottság! A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója a mellékelt

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása 1. melléklet A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése X-283/23.507-3/2011. sz. határozatával az

Részletesebben

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás 3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

2014. február 20. napján hozott taggyűlési határozatok 1/2014. (II.20.) számú határozat:

2014. február 20. napján hozott taggyűlési határozatok 1/2014. (II.20.) számú határozat: 2014. február 20. napján hozott taggyűlési határozatok 1/2014. (II.20.) számú határozat: A taggyűlés Kottler Ágnes úrhölgyet (2011 Budakalász, Hegyalja u. 7. szám alatti lakos; anyja neve: Tamás Margit;

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 2. A Társaság célja, tevékenységi körei 3. A Társaság jogállása 4. A Társaság szervezete

Részletesebben

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására 17/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására Tisztelt Bizottság! Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2015. december 10-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. A társaság neve: MULTINOVA Befektetési-Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság

Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. A társaság neve: MULTINOVA Befektetési-Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A társaság alapítása 1.1. A társaság alapítója és egyedüli tagja Magyar Állam képviseli: Oktatási Minisztérium (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.)

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ]

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ] .. ' < MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. [ ] Készítette és ellenjegyezte: Dessewffy és Dávid valamint Társaik Ügyvédi

Részletesebben

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben)

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben) Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány alapító okirata (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 74/A és 74/G. -a, valamint az 1997.

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei ALAPÍTÓ OKIRAT Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító (a továbbiakban: alapító) abból a célból, hogy Pécs városában a színházi kultúra és az előadóművészet fejlesztését támogassa a Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

A BAJA MARKETING BAJAI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (XI. módosítással egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRATA

A BAJA MARKETING BAJAI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (XI. módosítással egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRATA A BAJA MARKETING BAJAI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (XI. módosítással egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRATA Szerkesztette: Dr Bernschütz Sándor ügyvéd 6500 Baja, Rövid

Részletesebben

Preambulum. 1 Általános rendelkezések

Preambulum. 1 Általános rendelkezések 1 Preambulum 1 Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek nyilvántartásának

Részletesebben

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET SZERVEZETI SZABÁLYZAT (SZSZ) Dunaújváros, 2012. 05. 10. 2 I. A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE 1. A szövetkezet pontos neve: Intercisa Lakásszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI XXIII. évfolyam 2. szám 2013. március 22. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD

Részletesebben

Keleti Motoros Egyesület

Keleti Motoros Egyesület Keleti Motoros Egyesület Alapszabály a 2012. március 28-i módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítások vastagon szedve) Az Keleti Motoros Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6 Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak az ÉLTETŐ ÉRTÉKEINKÉRT EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal elfogadták

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály III. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 24094/2015 Javaslat a Salgótarján, Klapka György út 4. szám alatt található 3876 hrsz.-ú ingatlan KLIK részére történő ingyenes használatba adására

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 26-i rendkívüli ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Dombóvári Vízmű Kft. beolvadása a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű

Részletesebben

Ápolás Extra Egyesület

Ápolás Extra Egyesület Ápolás Extra Egyesület Az Ápolás Extra Egyesület közgyűlése alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ápolás Extra Egyesület Az Egyesület székhelye: 6766

Részletesebben

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Közalapítványok 1. Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna, Hısök tere 1. 1.1.Alapító okirat (melléklet) 1.2. Kuratórium tagjai: Szabolcskáné Szentes Ilona kuratórium elnök Hága Lászlóné kuratórium tag Pálinkás

Részletesebben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben A DEMETER Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. /1/ bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések 667 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe

Részletesebben

Timaffy Endre Alapítvány

Timaffy Endre Alapítvány Timaffy Endre Alapítvány Dunasziget, Fő u.39 Telefon/fax: 06-96-672027 E-mail: sanyikiss@freemail.hu Adószám:18987210-1-08 számlaszám:58600221-11155393 Timaffy Endre Alapítvány Alapító Okirat Dr. Batthyány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T [AZ ÚJ ÉS MEGVÁLTOZOTT RENDELKEZÉSEK DŐLTEN KERÜLTEK SZEDÉSRE.] [AZ EGYES PONTOK UTÁN AZ ADOTT PONT SZERKESZTÉSÉNÉL FIGYELEMBE VETT JOGSZABÁLYHELYEK IS FELTÜNTETÉSRE KERÜLTEK.] Egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK amely abból a célból készült, hogy a tagok a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya A Falubarát Győrújbarát Egyesület alapító tagjai, a 2006. június 26. napján megtartott alakuló gyűlés 1/2006. számú határozata alapján az egyesület alapszabályát

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i elnapolt rendes ülésének folytatására, 2014. szeptember 17-ére beterjesztett anyagok I./C kötet Döntés a Török Sándor

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 2013.09.01 5 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum. 1. A társaság jogállása. 2. A társaság elnevezése. 3. A társaság székhelye. 4. A társaság alapítója

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum. 1. A társaság jogállása. 2. A társaság elnevezése. 3. A társaság székhelye. 4. A társaság alapítója A 40/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 2002. június 26. napján létrehozott és a Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság által Cg.19-14-500043

Részletesebben

Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott alapító, Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: a Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. január 31. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát a társaság

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Ikt.szám.: 4428-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Ennek megfelelően javasoljuk az Alapító Okirat módosítását a következő képpen.

Ennek megfelelően javasoljuk az Alapító Okirat módosítását a következő képpen. v*. h! 1 >! ' ' > Krukt Kőbányai l - ^i «< -testület ülése Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft BuüapcsL,.:..,,...,,,,,,«,,,,,,.,,,,,,, Tárgy: A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft Alapító

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 25-ei rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 25-ei rendkívüli üléséről. 40066/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 25-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató 1. szám MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 1/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya 1 2013. november 20. Magyar MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya a mai napon megtartott közgyűlésen elfogadott

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai:

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL

Részletesebben

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges.

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges. 2 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ 4 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5, a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott PM rendelet,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA Melléklet a 322/2014. (X. 30.) számú önkormányzati határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA A Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az Önkormányzatot

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 88/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének

Részletesebben