Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról"

Átírás

1 Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az évi LXV. Tv ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1) bekezdése alapján, az ott biztosított felhatalmazás szerint figyelembe véve az államháztartásról szóló évi XXXVIII, törvény (továbbiakban Áht.) 108. (1) és (2) bekezdésében, valamint az Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló évi XXXIII. Törvény rendelkezéseit az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről: I. Fejezet Az önkormányzat vagyona, a vagyon csoportosítása Az önkormányzat vagyona, a rendelet hatálya 1.. (1) E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati vagyonra, beleértve: a) az önkormányzat által alapított és fenntartott saját költségvetési szervek, intézmények vagyonát, b) az önkormányzat társulásba bevihető vagyonát, valamint c) a vállalkozásba bevihető vagyonát. (2) Önkormányzati vagyon: a) az önkormányzat ingatlan és ingó tulajdona, b) az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogok, értékpapírok, részesedések, valamint c) az önkormányzat pénzeszközei, követelései. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére, valamint a közterületek használatának rendjére. Az önkormányzati vagyon csoportosítása 2.. (1) Az önkormányzati vagyon a következőkből áll: a) törzsvagyonból b) egyéb vagyonból. (2) Az önkormányzat vagyona forgalomképesség alapján a) forgalomképtelen b) korlátozottan forgalomképes, c) forgalomképes. (3) A forgalomképtelennek besorolt önkormányzati vagyontárgy, illetve vagyonrész nem elidegeníthető, nem megterhelhető, vállalkozásba, gazdasági társaságba nem vihető, nem köthető le, nem lehet követelés biztosítéka, tartozás fedezete, és végrehajtás sem vezethető rá.

2 2 (4) A korlátozottan forgalomképesnek besorolt önkormányzati vagyontárgyak esetében a vagyon elidegenítés, megterhelés, vállalkozásba, gazdasági társaságba vitel, egyéb hasznosítás ( bérbe adás) feltételeit törvény, vagy e rendelet határozza meg. (5) A forgalomképesnek besorolt önkormányzati vagyontárgy, illetve vagyonrész elidegenítése, megterhelése, vállalkozásba, gazdasági társaságba vitele, illetve egyéb hasznosítása, azaz a tulajdonosi jogok gyakorlása az e rendeletben meghatározottak szerint történhet. (6) Az Önkormányzat egyéb vagyona körébe a forgalomképes vagyonelemek tartoznak. Az önkormányzat törzsvagyona 3.. Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes lehet. 4.. Az önkormányzat törzsvagyonába azok a vagyonelemek tartoznak, amelyek közvetlenül kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálják. A törzsvagyont az önkormányzat többi vagyonától elkülönítetten kell nyilvántartani. 5.. (1) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát a következő vagyonelemek jelentik: a) helyi közutak és műtárgyaik (csatornák, hidak, járdák, buszvárók, kerékpárutak, parkolók); b) közterek, (köz)parkok, játszóterek és műtárgyaik; c) természetes vizek és közcélú vízilétesítmények; d) temető; e) köztéri műalkotások; f) körtöltés; g) levéltári anyagok, tervtárak terv- és iratanyaga; h) azok a vagyontárgyak, amelyeket a törvény vagy az önkormányzat rendelete annak nyilvánít. (2) A forgalomképtelen vagyon részletes felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. 6.. (1) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonát a következő vagyonelemek jelentik: a) közművek kiemelt jelentőséggel a víziközművek és közmű jellegű létesítmények; b) intézmények épületei (művelődési, közgyűjteményi, oktatási, egészségügyi, szociális és sportintézmények, sportlétesítmények), középületek, ravatalozó; c) műemlékek; d) védett természeti területek;

3 3 e) muzeális emlékek, muzeális gyűjtemények, kulturális javak; f) műalkotások; g) azon vagyontárgyak, amelyeket törvény vagy önkormányzati rendelet annak nyilvánít. (2) A korlátozottan forgalomképes vagyon részletes felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak forgalomképes vagyonná minősíthetők át abban az esetben, ha a feladat csökkenése vagy végleges megszűnése miatt indokolt. (4) Amennyiben az önkormányzat tulajdonába bármilyen módon az 5. és 6. (1) bekezdésébe be nem sorolt vagyon kerül, úgy azt a tulajdonba vétellel egyidejűleg a Képviselő-testület forgalomképesség szempontjából minősíti, ezt követően a vagyontárgyat a besorolásnak megfelelően nyilvántartásba kell venni. 7.. A korlátozott forgalomképesség tartalma az egyes vagyonelemek vonatkozásában az alábbiakat jelöli: a) Közművek: víziközművek nem elidegeníthetőek, nem megterhelhetőek. A víziközműveket az Önkormányzat az e célra létrehozott gazdálkodó szervezet útján működtetheti (apportálhatja olyan gazdasági társaságba, amelyekben tulajdonnal rendelkezik). Egyéb közművek működtetési jogát koncessziós szerződés keretében lehet átengedni. Az Önkormányzat a közüzeme működéséhez szükséges a vagyonátadási törvények alapján az Önkormányzat tulajdonába került vagyont a közüzemre bízza üzemeltetési, illetve szindikátusi szerződés alapján. b) Intézmények, középületek: az intézmények és középületek az adott intézményi feladat, illetve középület esetén a közfeladat ellátásáig nem idegeníthetőek el és nem terhelhetőek meg. Nem idegeníthető el adott intézmény és középület akkor sem, ha az intézményi, illetve közfeladat ellátása csak ideiglenesen szünetel. A használat és a hasznosítási jog is csak 1 évnél rövidebb időszakra ruházható át. c) Műemlékek: az Önkormányzat tulajdonába kerülő műemlék épületek elidegenítéséhez, megterheléséhez, kezelői joga átruházásához, használati vagy bérleti joga gazdasági társaságba való beviteléhez az illetékes miniszter hozzájárulása szükséges. d) Védett természeti területek: az Önkormányzat tulajdonába kerülő védett természeti területek elidegenítéséhez, kezelői vagy használati jogának átadásához az illetékes miniszter engedélye is szükséges. e) Muzeális emlékek, kulturális javak: a muzeális emlékek és kulturális javak elidegenítéséhez az illetékes miniszter hozzájárulása szükséges. 8.. A korlátozott forgalomképes vagyontárgyat forgalomképes egyéb vagyonná a Képviselőtestület döntésének megfelelően, rendeletmódosítással, illetve helyi népszavazás után lehet átminősíteni.

4 4 Az önkormányzat egyéb vagyona 9.. (1) Az Önkormányzat egyéb vagyonát jelenti mindazon vagyon, amely nem tartozik az Önkormányzat törzsvagyonába. (2) Az egyéb vagyon részletes felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza. II. fejezet A vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása A tulajdonosi jogok gyakorlója, hatáskörök 10.. (1) A helyi Önkormányzatot a jogszabályban meghatározott eltérésekkel megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik. (2) A Képviselő-testület a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon esetén csak e rendeletben, az egyéb vagyon esetében pedig határozatban is felhatalmazást adhat a polgármesternek, önkormányzati bizottságnak a tulajdonnal való rendelkezés módjára és feltételeire. Vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás 11.. (1) Nem lehet értékesíteni az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona körébe sorolt vagyont. (2) Feltételekkel lehet értékesíteni a 7. -ban meghatározottak szerint az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona körébe sorolt vagyont (1) A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel értékhatártól függetlenül a Képviselőtestület hatáskörébe tartoznak az alábbi vagyonhasznosításra vonatkozó döntések: a) ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történő kijelölése; b) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre történő kijelölése, valamint pénzbeli és apport befektetése társaságokba; c) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása; d) kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása; e) kezesség vállalása, egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása; f) gazdasági és non-profit társaság alapítása; g) társadalmi szervezet, alapítvány létrehozásának engedélyezése, társadalmi szervezethez, alapítványhoz való csatlakozás; h) vagyontárgy vásárlása; i) vagyontárgy értékesítése, a vagyon használatának, illetve a hasznosítás jogának átengedése, cseréje, biztosítékul adása és egyéb módon való megterhelése;

5 5 j) ingó vagyontárgy adásvételének engedélyezése, gépjárművek adásvétele. (2) A polgármester dönt átruházott hatáskörben az alábbi esetekben: a) ingóvagyon értékesítése, hasznosítása, melynek nyilvántartás szerinti bruttó értéke nem haladja meg a ,- forintot, intézményi vagyon esetében az intézményvezető kezdeményezésére; b) ingatlanvagyon esetében a Képviselő-testület által értékesítésre kijelölt építési telkek hasznosítása, értékesítése; c) rövid lejáratú értékpapírok beváltása, illetve vásárlása a Képviselő-testület által eldöntött pályázatok finanszírozására vonatkozóan, a pályázati cél megvalósításához szükséges mértékig; d) az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötése; e) likviditási hitelfelvétel a hitelkeret mértékéig. (3) A polgármester a (2) bekezdés alapján hozott döntéseiről évente egy alkalommal tájékoztatja a Képviselő-testületet (1) Az önkormányzati vagyont érintő valamennyi ügyben a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél nyilatkozattételi jogát a polgármester gyakorolja. (2) A vagyongazdálkodás körében kötött szerződéseket az önkormányzat nevében a polgármester írja alá. Ingyenes, vagy kedvezményes vagyonátruházás 14.. (1) Az Önkormányzat vagyonát ingyenesen átruházni az e rendeletben meghatározottak szerint lehet. (2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó vagyont ingyenesen átruházni a 7. -ban meghatározottak szerint lehet. (3) Önkormányzati vagyont ingyenesen, vagy kedvezményesen átruházni a törvényben meghatározott eseteken kívül a következő célra lehet: a) meghatározott céllal más önkormányzatnak, b) kötelezettségvállalással közérdekű célra, c) közösségi célra alapítványi hozzájárulással. Vagyon elidegenítése 15.. (1) Az önkormányzat tulajdonát képező vagyon értékesítése, a vagyon feletti vagyonkezelés jogának, a vagyon használatának, illetve a hasznosítás jogának átengedése ha törvény kivételt nem tesz csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet, amennyiben a vagyontárgy forgalmi értéke a 10 millió forintot meghaladja. (2) Nem vonatkozik ez a rendelkezés: a) az értékesítési célt szolgáló dolgokra, b) a szokásos kereskedelmi kapcsolatokra,

6 c) bérbeadásra, használatba adásra, vagyonkezelésbe adásra, amennyiben az államháztartási körbe tartozó szervezet, illetve jogszabályban előírt önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet javára történik, d) ingatlancserére, amennyiben külön jogszabály a szolgáltatott ingatlan feletti rendelkezési jogot védetté nyilvánítással vagy más módon korlátozza, és az ellenszolgáltatás is ingatlan, c) korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonnak az Ötv. 80/A (5) bekezdés szerinti vagyonkezelésbe adására, d) ingóvagyon értékesítése, hasznosítása, melynek nyilvántartás szerinti értéke nem haladja meg a ,- forintot, intézményi vagyon esetében az intézményvezető kezdeményezésére; e) ingatlanvagyon esetében az értékesítésre szánt építési telkek hasznosítása, továbbá f) ha az ajánlattevőt arra valamilyen jogosultság (elővásárlási jog, vételi jog, előbérleti, előhasználati jog stb.) illeti meg; g) ha ez az ingatlanvagyon korlátozott hasznosíthatóságú (önállóan nem beépíthető, géppel nem művelhető). (3) A versenytárgyalás lefolytatására vonatkozó szabályzatot a 4. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat indokolt esetben zártkörű versenytárgyalást is meghatározhat. A zártkörű versenytárgyaláson az önkormányzat által meghívott ajánlattevők vesznek részt. Az eljárásra a nyilvános versenytárgyalás szabályai az irányadók. (5) Az ,- forint értékhatár feletti vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra vonatkozó szerződéseket az Áht. 15/B (1) bekezdés szerinti tartalommal közzé kell tenni a szerződés létrejötté követő 60 napon belül. A közzétételről a polgármester gondoskodik. 6 A vagyon megterhelése 16.. (1) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona nem terhelhető meg. (2) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona a 7. -ban rögzítettek alapján, valamint az Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján terhelhető meg. (3) Az Önkormányzat forgalomképes egyéb vagyona megterhelhető. A vagyon megterhelése értékhatár nélkül a Képviselő-testület kizárólagos joga. A vagyon vállalkozásba vitele, vagyon a vállalkozásban 17.. (1) Az Önkormányzat forgalomképtelen vagyona vállalkozásba nem vihető be. Az önkormányzati feladatok ellátásában nélkülözhető vagyonnal vállalkozás folytatható, az Önkormányzat egyéb vagyona vállalkozásba vihető. (2) Az Önkormányzat vagyonának vállalkozásba viteléről értékhatártól függetlenül az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. (3) A vállalkozói vagyon körébe tartozó tulajdon megszerzése, elidegenítése és hasznosítása a pénzügyi bizottság véleménye alapján a képviselő-testület hatásköre. (4) A vállalkozói vagyon hasznosítása során az önkormányzat: a) gazdasági társaságot alapíthat, vagy ahhoz csatlakozhat,

7 b) tulajdonjogát másra átruházhatja, c) vagyonrészének birtokát, használatát vagy hasznai szedésének jogát másnak átengedheti, d) vagyontárgyát biztosítékul adhatja vagy más módon megterhelheti, e) üzletrészének, részvényének és egyéb értékpapírjainak a hasznosítására szerződést köthet. (5) A vállalkozásba vitt önkormányzati vagyon esetén az önkormányzat, mint résztulajdonos képviseletét eltérő képviselő-testületi döntés kivételével a polgármester látja el. Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi jogosítványokat a képviselő-testület nevében a polgármester gyakorolja (1) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona a 7. -ban meghatározott feltételek betartása mellett vihető be a vállalkozásba, valamint az intézmények és középületek, a védett természeti értékek, mint vagyontárgyak nem szolgálhatnak közvetlen vállalkozási célt. 20. (1) Az Önkormányzat a vagyonátadási törvények alapján vagyonával a közműveket működtető Békés Megyei Vízművek Zrt. tagjává vált. (2) Az Önkormányzat vagyona megjelenik részvény, üzletrész, esetleg vagyoni betét formájában. 21. (1) Az Önkormányzat a kötelező feladatainak ellátására gazdasági társaságban részt vehet. Betéti társaságnak csak kültagja lehet. (2) A vállalkozással kapcsolatos minden jogosítványt, beleértve a részesedésekkel (részvények, üzletrészek, vagyoni betétek) kapcsolatos döntéseket a Képviselő-testület hozza meg. Vagyonkezelési jog átengedése 22.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonára önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet. Vagyonkezelői jog nem létesíthető önkormányzati lakóépületre és vegyes rendeltetésű épületre, illetve társasházban lévő önkormányzati lakásra és nem lakás céljára szolgáló épületre. (2) A vagyonkezelői jog vagyonkezelői szerződéssel ruházható át jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban vagyonkezelő). A vagyonkezelői szerződés megkötéséről, tartalmának meghatározásáról hozandó döntés a Képviselő-testület hatásköre. (3) A vagyonkezelői jogot az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva nyilvános pályázat útján ellenérték fejében lehet megszerezni és gyakorolni a 15. -ban meghatározottak figyelembevételével. A pályázat kiírását megelőzően a Képviselő-

8 testület vagyonértékelést végeztet. A vagyonkezelői jogot valós értéken a legelőnyösebb ajánlattevő részére lehet átruházni. (4) A vagyonkezelésre vonatkozó nyilvános pályázati kiírásnak tartalmaznia kell az átvállalt közfeladatok ellátására vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelő személyi és szakmai felkészültséggel kapcsolatos elvárásokat, az ellátás biztonságát szavatoló tényezőket, továbbá az Ötv 80/A 0 (7) bekezdésében foglalt feladatok esetén a sajátos védettség szempontjait, illetve az ellátás színvonalának emelését szolgáló befektetések szükségességét. (5) A korlátozottan forgalomképes vagyon esetében a 7. -ban meghatározottak szerint kell eljárni a vagyonkezelői jog átruházásánál. (6) A Képviselő-testület a pályázati kiírást közzé teszi Doboz Nagyközség honlapján, valamint egy országos napilapban, és kifüggeszti a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. (7) Az ajánlati dokumentáció tartalmi kelléke: a) részletes szerződési feltételek, b) a közfeladat-ellátással összefüggő követelmények, és az c) ajánlattételhez szüksége határidők (1) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának vagyonkezelői jogát kijelöléssel szerezhetik meg az önkormányzati közfeladatot átvállaló az Ötv 80/A. (5) bekezdésében meghatározott szervek. (2) A vagyonkezelői jog kijelöléssel kizárólag ingyenesen szerezhető meg A vagyonkezelő az Ötv 105/A.. (6) és (7) bekezdése alapján fennálló kötelezettségének teljesítéséről évente egy alkalommal, legkésőbb a tárgyévet követő év június 15-ig köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet, a további kötelezettségeiről a vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint. Követelések 25.. (1) Az önkormányzat követeléseiről való lemondás joga: a) az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában ,- forinttól a Képviselő-testület joga, b) az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában ,- forint alatt a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester joga. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott értékhatár a követelések egyedi nyilvántartás szerinti értékét jelöli. (3) A polgármester az (1) bekezdés b) pontja alapján hozott döntéseiről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet (1) Követelésről csak akkor lehet lemondani, ha: a) az nem veszélyezteti az önkormányzat likviditását;

9 b) ha a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelés részben vagy egészben nem behajtható, és a későbbiekben sem hajtható be; c) ha a követelés érvényesítése, behajtása bizonyíthatóan a követelés összegét meghaladó költségekkel járna; d) ha bíróság bevonásával történő behajtás során figyelembe véve az a) és b) pontokban foglaltakat a követelésről való lemondásra vonatkozóan bírói egyezség jött létre; e) a felszámolási eljárás, illetve a csődeljárás során a követelés részben vagy egészben nem realizálható, illetve ha a csődeljárás során figyelembe véve az a) és b) pontokban foglaltakat csődegyezségi megállapodást kötöttek; f) a követeléssel érintett szerv, vagy személy nem elérhető, nem lelhető fel, és ez bizonyított. (2) A követelésről való lemondás történhet az egész követelésre, valamint a követelés egy részére vonatkozóan. 9 Ellenérték nélkül kapott, illetve felajánlott vagyon 27.. Az önkormányzat számára más személy, illetve szerv által ellenérték nélkül juttatott vagyon elfogadásáról a Képviselő-testület dönt, az évi XX. törvény 139. (2) a) pontjában szabályozott kivételekkel. Az intézmények gazdálkodása a vagyonnal 28.. (1) Az Önkormányzat a kötelező és vállalt feladatainak ellátására intézményt alapíthat. (2) Az alapított intézmény vagyona az Önkormányzat vagyona, amit az Önkormányzat az alapított intézmény használatába ad. A használat és használati jog vagyonkezelési jog átadása ingyenes. Az önkormányzati vagyon használója, az intézmény azonban köteles teljesíteni az önkormányzatot, mint tulajdonost terhelő fizetési kötelezettségeket. (3) Az intézmény a használatába kapott ingatlanokat és ingókat az alapfeladat sérelme nélkül bevételei növelésére fordíthatja. (4) A közös alapítású és fenntartású intézmények vagyona feletti rendelkezési jogokat az alapítók és fenntartók között létrejött megállapodás, valamint az alapító okirat rendezi (1) Az önkormányzat vagyonáról a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő nyilvántartásokat kell vezetni. (2) Az önkormányzati vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóhoz (zárszámadáshoz) a jogszabályban rögzített tartalommal az önkormányzatnak be kell mutatni, melyben a törzsvagyont elkülönítetten kell szerepeltetni, továbbá ki kell mutatni az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket.

10 10 Záró rendelkezés 30. E rendelet április 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzat vagyonára vonatkozó szabályozásról szóló 22/2007. (XII.14.), 3/2000. (II.1.) és 1/1998. (I.27.) rendelettel módosított 9/1992. (XII.22.) KT rendelet hatályát veszti. Doboz, március 19. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Simon István Tamás polgármester Ezen rendelet kihirdetése március 20-án megtörtént. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

11 5/2009. (III.20.) rendelet 4. számú melléklete Vagyonértékesítés, vagyonkezelési jog átadása, vagyon használatának, illetve használati jogának átengedésére irányuló versenytárgyalási (pályázati, bírálati) szabályzata I. Szabályzat célja és hatálya A szabályzat célja, hogy Doboz Nagyközség Önkormányzata vagyonának értékesítését, a vagyon feletti rendelkezés jogának átadását, a vagyon használatának, illetve használati jogának átengedését, valamint az előkészítéshez, és lebonyolításhoz kapcsolódó feladatokat szabályozza az ajánlattévőkre azonos feltételekkel, a nyilvánosság és esélyegyenlőség elvével összhangban. A szabályzat hatálya kiterjed: - minden természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel rendelkező szervekre, akit az önkormányzat megbíz a versenytárgyalásban történő közreműködéssel, - a versenytárgyalási eljárásra, - az ajánlattevőkre. II. Általános előírások 1) Az önkormányzat tulajdonát képező vagyon értékesítése, a vagyon feletti vagyonkezelés jogának, a vagyon használatának, illetve a hasznosítás jogának átengedése ha törvény kivételt nem tesz csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet amennyiben a vagyontárgy forgalmi értéke a 10 millió forintot meghaladja. 2) A nyilvános versenytárgyalás lebonyolítására a Képviselő-testület jóváhagyását követően kerülhet sor a III. részben szabályozottak szerint. 3) A vagyon feletti vagyonkezelés jogának átadására, a vagyon használatának, illetve hasznosítási jogának átengedésére irányuló eljárást kezdeményező javaslat tartalmi követelményei: - vagyonelem részletes bemutatása (műszaki leírás, tulajdoni lap másolata stb) - az elidegenítés, a vagyon feletti vagyonkezelés jogának átadása, a vagyon használatának, illetve hasznosítási jogának átengedését megalapozó szakmai szempontok, indokai, célszerűségi, gazdaságossági, költségvetési vagy egyéb kedvező hatások, illetve esetleges hátrányok, egyéb körülmények, tények, melyek megalapozzák a döntéshozatalt, - minimális ajánlati ár, mely egy évnél nem régebbi független értékbecslésen alapul, tartós használatba adásnál a javasolt futamidő, - az elbírálásnál javasolt prioritást, vagy prioritásokat és további értékelési szempontokat, illetve azok súlyozását.

12 2 III. A pályázat formája és főbb előírásai 1) A versenyeztetés során alkalmazható eljárások a) nyílt pályázat b) zártkörű/meghívásos pályázat c) árverés 2) Nyílt pályázatot kell kiírni, ha az ajánlattevők köre előre nem határozható meg, illetve a meghatározott ajánlattevői körbe tartozók száma előre nem ismert. A nyílt pályázaton bárki részt vehet, aki a pályázat feltételeit elfogadja. 3) Zártkörű/meghívásos pályázat akkor írható ki, ha - a pályázat tárgyául szolgáló feladatok megoldása, illetve a pályázat tárgyául szolgáló önkormányzati vagyon jellege, jelentősége, valamint a leghatékonyabb hasznosítással kapcsolatos feladatok megoldására a pályázaton előre meghatározott ajánlattevők részvételét teszi szükségessé; - önkormányzati érdek, különösen a közszolgáltatás ellátása, vagy az üzleti titok megóvása indokolttá teszi; - a kiírásban foglaltak teljesítésére csak meghatározott ajánlattevők képesek; - beruházások, felújítások esetén. 4) Árverést ingó és ingatlan vagyon értékesítése, hasznosítása céljából lehet kiírni. A pályázat kiírása, meghirdetése 1) Az önkormányzat vagyonának értékesítésére, a vagyon feletti vagyonkezelés jogának átadására, a vagyon használatának, illetve hasznosítási jogának átengedésére vonatkozó pályázatokat a Képviselő-testület (a továbbiakban kiíró) írja ki. 2) A pályázat benyújtásának feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása. 3) A pályázat elbírálásánál be kell tartani az összeférhetetlenségi szabályokat. - A pályázat elbírálásában nem vehet részt az a természetes személy, szervezet, illetve képviselőjük, aki maga az ajánlatokat benyújtó pályázó, vagy annak közeli hozzátartozója (Ptk b.), a munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja, más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója vagy foglalkoztatottja. - Az előző pontot kell alkalmazni akkor is, ha a pályázat elbírálásában résztvevőtől nem várható el az ügy elfogulatlan megítélése. - A pályázat elbírálásában résztvevő köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben az előző pontokban körülírt összeférhetetlenségi ok áll fenn. - Az összeférhetetlenségi és elfogultsági kérdésben a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni.

13 3 A pályázati felhívás 1) Zártkörű pályázat esetén az ajánlatkérő legalább három kiválasztott ajánlattevőt írásban közvetlenül értesít. 2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: - a kiíró megnevezését, - az érintett vagyonelem megjelölését, - a minimális ajánlati árat, tartós használatba adás esetén a futamidőt, - a pályázat elbírálása során alkalmazandó értékelési szempontokat, - a vagyon értékesítésére, a vagyon feletti vagyonkezelés jogának átadására, a vagyon használatának, illetve használati jogának átengedésére vonatkozó fontosabb feltételeket, - az ajánlati ár megfizetésének határidejét, valamint a pénzügyi garanciákra vonatkozó előírásokat, - az ajánlati biztosíték mértékét és befizetésének módját, - az ajánlattevőnek a szerződés teljesítését biztosító mellék-kötelezettségei megjelölését, - az ajánlati kötöttség időtartamát, - a pályázati ajánlatok benyújtásának helyét, módját és határidejét, - a pályázati ajánlatok bontásának helyét, módját és időpontját, - a pályázattal kapcsolatban további információt szolgáltató személy nevét, címét, telefonszámát, továbbá információt az érintett vagyon megtekintésének lehetőségéről, - az érintett vagyonra vonatkozó részletes dokumentáció, tájékoztató beszerzési helyét és a beszerzés feltételeit, - azt, hogy milyen nyelven kell a pályázatot benyújtani, - a pályázati ajánlatok elbírálásának időpontját és az ajánlattevők értesítésnek módját, - a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kötni, - a kiíró azon jogát, hogy a pályázatok felbontását követően az ajánlattevőket hiánypótlásra hívja fel, - annak rögzítését, hogy az ajánlattevő nem igényelhet térítést a kiírótól ajánlat kidolgozásért, a pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségeket az ajánlat érvényességétől, illetve a pályázat eredményességétől függetlenül az ajánlattevőt terhelik, - a pályázat érvénytelenségének feltételeit, - a minimális ajánlati árat, a futamidőt. 3) A pályázati kiírásban fel kell hívni a pályázók figyelmét arra, hogy az érintett vagyon értékesítésére, a vagyon feletti vagyonkezelés jogának átadására, a vagyon használatának, illetve hasznosítási jogának átengedésére kötendő szerződés tartalmából közérdekű adatnak minősül a név, lakcím, a vagyon megnevezése, azonosító adatai, a vételár összege, valamint a futamidő. Ajánlattételi határidő, a pályázati felhívás és a pályázati ajánlatok módosítása 1) A pályázati felhívást a kiíró hagyja jóvá.

14 4 2) A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján, valamint a Dobozi Hírmondóban legalább 30 nappal a pályázati ajánlat benyújtásának határideje előtt hirdetmény formájában közzé kell tenni. 3) A pályázat meghirdetésének kezdő időpontja az önkormányzat honlapján történő megjelentetés időpontja (napja). 4) A kiíró a pályázati felhívás közzétételétől számított 30 naptári naptól rövidebb időtartamot nem határozhat meg az ajánlatok benyújtására. 5) A kiíró az ajánlattételi határidőt egy alkalommal legfeljebb 30 naptári nappal meghosszabbíthatja. Ezt a tényt az indok megjelölésével a pályázati felhívás közlésével megegyező módon az eredeti benyújtási határidő lejárta előtt legalább 5 nappal köteles hirdetmény útján közzé tenni. 6) A kiíró jogosult a pályázati felhívást az ajánlattételi határidőt megelőzően visszavonni, erről a határidő lejárta előtt 5 nappal a pályázati felhívással megegyező módon köteles közlést kiadni. 7) A pályázati felhívás visszavonása esetén amennyiben a dokumentációt a pályázó ellenérték fejében kapta meg a kiíró köteles az ellenértéket a dokumentáció ellenében visszafizetni. Ajánlati kötöttség 1) Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjával kezdődik. 2) Az ajánlattevő köteles legalább 60 napos ajánlati kötöttséget vállalni. 3) Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati kötöttségek ideje alatt ajánlatát visszavonja, ezzel az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti. Ajánlati biztosíték, az ajánlatok benyújtása 1) A pályázati felhívásban az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték megfizetéséhez lehet kötni. Az ajánlati biztosíték összegét a kiíró határozza meg, amely maximum az ajánlati ár 10 %-a lehet ezer forintra kerekítve. 2) A kiíró az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve, ha a pályázati felhívásban meghatározott visszafizetési határidőt elmulasztja, mely esetben a kamat mértéke a Ptk-ban meghatározott mindenkori késedelmi kamat. 3) A kiíró az ajánlati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének megállapítása, illetve az ajánlatok elbírálása után a pályázaton eredménytelen ajánlatot benyújtók részére a döntés közzétételét követő 15 munkanapon belül köteles visszafizetni. 4) A nyertes ajánlattevő esetében a befizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, ha a szerződés megkötése a nyertes ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, a biztosíték összege a kiírót illeti meg.

15 5 5) Az ajánlattevők ajánlataikat legalább 3 példányban zárt, feladó nélküli borítékban kötelesek a benyújtásra nyitva álló időpontig és helyen az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtani. A benyújtott ajánlatokból legalább egy példányt minden oldalon eredeti aláírással kell ellátni. Meghatalmazott esetén az köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát. 6) A kiíró a pályázat benyújtásáról a pályázat megnevezését, az átvétel helyét, időpontját tartalmazó átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlatok felbontása 1) A polgármester a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 5 munkanapon belül a pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékot a Pénzügyi Bizottság előtt felbontja, erről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ajánlattevők nevét, lakóhelyét, valamint az ajánlatot, az általuk felkínált vételárat, a megfizetés módját, és időpontját. 2) A bizottság a felbontást követően megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, erről tájékoztatja az érintett ajánlattevőket. 3) Érvénytelen az ajánlat, amennyiben - az ajánlattételi határidőt követően nyújtották be, - az ajánlattevőnek a kiíróval szemben lejárt tartozása van, - az ajánlattevő a biztosítékot nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre. Az elbírálás 1) Az ajánlatokat a Pénzügyi Bizottság (a továbbiakban: bizottság) véleményezi, és a polgármester e vélemény alapján terjeszti döntéshozásra a Képviselő-testület elé az ajánlatokat. 2) A pályázati ajánlatokat legkésőbb a bontást követő 15 napon belül véleményezni kell. 3) A véleményeket ajánlatonként alakítja ki, a bizottság ülésén erről részletes jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a bizottság álláspontját ajánlatonként, és javaslatait, valamint összefoglaló értékelést. 4) A bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület a soron következő testületi ülésén bírálja el az ajánlatokat, amennyiben ez az elbírálás sikertelen 30 napon belül újabb testületi ülés megtartásával hozzák meg a döntést, melyről tájékoztatják az érvényes pályázattal rendelkező ajánlattevőket. 5) A kiíró vizsgálhatja az ajánlattevők alkalmasságát a szerződés teljesítésére vonatkozóan, és ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti. 6) A kiíró a pályázati kiírásban meghatározott értékelési szempontok alapján bírálja el és rangsorolja a pályázati ajánlatokat.

16 6 7) A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek mellett a legjobb ajánlatot tette. 8) Eredménytelen a pályázati eljárás, ha: - nem érkezett pályázati ajánlat, - kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek, - egyik ajánlat sem felel meg a pályázati felhívásban foglaltaknak, - a kiíró az eljárás érvénytelenítéséről döntött. 9) Érvénytelen a pályázati eljárás, ha a pályázati eljárás jogszabályt, vagy a jelen pályázati szabályzat előírásait sérti. 10) Ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, a pályázati eljárás teljes vagy részleges érvénytelenségéről a kiíró dönt az adott körülmények figyelembevételével. 11) Az érvénytelenségről a pályázati felhívás közlésével megegyező módon hirdetményt tesz közzé. 12) A pályázatok értékeléséről külön jegyzőkönyvet (értékelési jegyzőkönyvet) kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell: - a beérkezett ajánlatok számát, - a beérkezett ajánlatok rövid értékelését, - a bizottság véleménye alapján a kiíró állásfoglalása ajánlatonként, - a legjobb ajánlatra vonatkozó javaslat indokait, - a kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait, - az előnyben részesített ajánlatok esetében a vélemény indokait, - a pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első két helyre javasolt pályázó megjelölését, - egyéb a kiíró, Képviselő-testület által lényegesnek tartott körülményt, tényeket. 13) Az értékelési jegyzőkönyvet a polgármesteren kívül a bizottság elnöke írja alá. Az eredmény kihirdetése, a szerződés megkötése 1) A kiíró a pályázat eredményéről a döntést követő 15 napon belül tájékoztatja az ajánlattevőket. 2) A nyertes ajánlattevőt a kiíró a tájékoztatót követő 10 napon belül szólítja fel a szerződés aláírására. 3) Amennyiben a szerződéskötésre a felszólítás kézhezvételétől számított 10 napon belül a nyertes ajánlattevőnek felróható okból nem kerül sor, úgy a kiíró elállhat a szerződés vele történő megkötésétől, és jogosulttá válik a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel szerződést kötni. 4) A kiíró a pályázati eljárás során készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig, de legalább a szerződés időtartamáig megőrizni. Harmadik személy számára a

17 7 betekintés nem engedélyezhető, ide nem értve az ellenőrzésre jogosult szerv, személy részére történő rendelkezésre bocsátást. 5) Az ajánlattevő a pályázat eredményéről szóló értesítés időpontjáig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, és a kiíró által részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésre bocsátott minden tényt, információt, adatot köteles bizalmasan kezelni, arról tájékoztatást harmadik személynek nem adhat, amennyiben ezt a tilalmat megszegi, a kiíró kizárhatja, illetve a szerződéskötéstől elállhat. Ez a tilalom nem terjed ki a finanszírozó bankkal való kapcsolattartásra. 6) A kiíró az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, tartalmukról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázatban résztvevőknek nem adhat. IV. Árverés lebonyolítása 1) Az árverései hirdetménynek tartalmaznia kell: a) a kiíró megnevezését, b) az érintett vagyonelem megjelölését (az árverésre kerülő ingatlan címe, helyrajzi száma, jelenlegi üzletköre, alapterülete, ingó dolog esetében annak megnevezése, darabszáma, egyéb jellemzői) c) kikiáltási összeget és az árverési előleg összegét (ingó dolog árverése során nem kötelező az előleg kikötése) d) azt a tényt, hogy az árverést megelőzően hol lehet jelentkezni az árverési előleg befizetése mellett e) az árveréssel kapcsolatban további információt szolgáltató szervezeti egység, személy nevét, címét, telefonszámát, továbbá információt az érintett vagyon megtekintésének lehetőségéről. 2) Az árverésen résztvevők köre: - a kiíró képviselője, képviselői, - árverésre jelentkezők vagy képviselőjük, amennyiben az árverésen való részvételi szándékukat az előleg megfizetésével igazolják, a meghatalmazott megbízását közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni, - az elővásárlásra jogosultak. 3) Az árverés vezetőjének feladatai: - gondoskodik arról, hogy az árverésen csak a szabályzatban rögzítet személyek vegyenek részt, - tájékoztatást ad az elővásárlási joggal rendelkezőkről, - ismerteti az árverésre kerülő ingatlan, ingó dolog legfontosabb adatait, - ismerteti a kikiáltási összeget, a licitlépcsők mértékét és felhívja az ajánlattevőket, hogy kézfelemeléssel jelezzék, ha tartják az ajánlatot, - folyamatosan közli, hogy ki tartja, és ki száll ki a licitálásból, - az árverést bezárja és gondoskodik a jegyzőkönyv elkészítéséről, - intézkedik a visszafizetendő bánatpénzekről, - egyező ajánlat esetén jogában áll írásban bekérni az ajánlattevők végső legmagasabb ajánlatát,

18 8 - ha további ajánlat nincs, a legmagasabb ajánlat háromszori kikiáltása után kihirdeti az árverés nyertesét, aki jogot szerzett a szerződéskötésre. 4) Az árverési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell - az árverezett ingatlan, ingó dolog megjelölését, - a kikiáltási összeget, és valamennyi ajánlattevő utolsó ajánlatát, - az árverés nyertesének nevét, címét, - azt a kötelezettséget, hogy a nyertesnek az árverés napjától számított, a kiírásban rögzített időn belül szerződést kell kötnie, illetve, ha a szerződéstől nem köti meg, a szerződéskötésre vonatkozó igényét a bánatpénzzel együtt elveszti.

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból Kerepes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004. (IX. 30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 26/2007. (XII. 18.) és

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2005. (IV.27.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2008. (III.

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (III.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben a 15/2015.(VI.25.), valamint a 27/2015.(XII.17.)

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! I. A megyei önkormányzat megváltozott feladatköre II. A megyei önkormányzat megmaradt vagyona

Tisztelt Közgyűlés! I. A megyei önkormányzat megváltozott feladatköre II. A megyei önkormányzat megmaradt vagyona 2. Tisztelt Közgyűlés! A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hatályos vagyonrendelete az elmúlt évek tapasztalatai szerint megfelelően szabályozta és segítette a megyei önkormányzat vagyongazdálkodási

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016.(III. 04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyakfeletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról /egységes

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

/A 7/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

/A 7/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Önkormányzat Salköveskút Képviselő-testületének 4/2012. (III.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /A 7/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított,

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete 1 Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyon kezeléséről Váraszó Község Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Az el nem idegeníthető vagyontárgyak

I. Fejezet Az el nem idegeníthető vagyontárgyak Sülysáp Nagyközség Önkormányzata 16/2004. (VII.12.) számú rendelete Az önkormányzat ingatlanvagyonnal, a vagyoni értékű jogokkal és értékpapírokkal való gazdálkodásról Sülysáp Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya A Önkormányzat Közgyűlésének 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete a Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban:

Részletesebben

1 Módosította a 19/2012. (X.25.) számú rendelet.

1 Módosította a 19/2012. (X.25.) számú rendelet. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 6/2012.(IV.06.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezetben a 19/2012.(X.25.),

Részletesebben

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések 667 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 8/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hatályos: 2016. január 23-tól Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 8/2013. (VI.14.)

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013.(V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya Fajsz Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat ) vagyonára terjed ki. Az önkormányzat vagyona

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya Fajsz Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat ) vagyonára terjed ki. Az önkormányzat vagyona Fajsz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 6/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 8/1994. (IV.20.) számú. rendelete. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről.

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 8/1994. (IV.20.) számú. rendelete. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről. TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/1994. (IV.20.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről. Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2004. (IX.20.) rendelete

Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2004. (IX.20.) rendelete Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (IX.20.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Szentbékkálla község Önkormányzata

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013. szeptember 19- i, illetve a Képviselő-testület 2013. szeptember 24. napján tartandó

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról, az önkormányzati vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól és a vagyonfenntartás-fejlesztés

Részletesebben

5. melléklet a 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelethez. 1. melléklet a 41/2012 (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelethez. 1. melléklet a 41/2012 (IX. 28.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 41/2012 (IX. 28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati ingatlan vagyonra vonatkozó versenyeztetési eljárás szabályairól I. FEJEZET

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya

I. fejezet A rendelet hatálya Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakás eladásának feltételeiről 16/2005. (IV. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Közalapítványok 1. Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna, Hısök tere 1. 1.1.Alapító okirat (melléklet) 1.2. Kuratórium tagjai: Szabolcskáné Szentes Ilona kuratórium elnök Hága Lászlóné kuratórium tag Pálinkás

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a helyiségek bérbeadásáról Rakamaz Város

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata önkormányzati vagyonáról Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ]

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ] .. ' < MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. [ ] Készítette és ellenjegyezte: Dessewffy és Dávid valamint Társaik Ügyvédi

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Jászladány nagyközség nemzeti vagyonáról (egységes szerkezetben) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. január 31. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát a társaság

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal, valamint a saját bevételekből

Részletesebben

17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről

17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről T aksony Na gy k ö zség Önkormán y za ta Képvisel ő-testületének 17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről Taksony

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (VIII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

14 /1994. / V. 2./MÖK

14 /1994. / V. 2./MÖK 1 Helyi jogtár. Hatályos szöveg. (Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. a 11/1995.(III.27.)MÖK sz., a 16/2000. (VII.20.)MÖK sz., a 3/2001./ II. 19./ MÖK sz. és a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz., 11/2003.(IV. 25.)

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 A Tárnok Nagyközség

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata 1./A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) - a továbbiakban

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

A Kormány 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

A Kormány 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 175. szám 25131 A Kormány 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egységes szerkezetbe foglalva 2005. december 12. Pánd Község Önkormányzata 4/2003./V.12./ r e n d e l e t e a 20/2005. /XI.29./ rendelet módosításaival, kiegészítéseivel, amely az önkormányzati vagyonról

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről Egységes szerkezetben Budapest

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2011. évi CLIV. törvény

2011. évi CLIV. törvény 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl 1 hatályos: 2011.12.28 -

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

(a módosításokkal egységes szerkezetben) M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 22/2014. (VI.20.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve

Részletesebben