A rendelet célja és hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendelet célja és hatálya"

Átírás

1 Egységes szerkezetbe foglalva december 12. Pánd Község Önkormányzata 4/2003./V.12./ r e n d e l e t e a 20/2005. /XI.29./ rendelet módosításaival, kiegészítéseivel, amely az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pánd község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. és az államháztartásról szóló évi XXXVIII.tv. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. A rendelet célja és hatálya 1.. A rendelet célja elősegíteni, hogy az önkormányzat vagyona az önkormányzati feladatok eredményes ellátását, és az ahhoz szükséges feltételek megteremtését, illetve növelését, a lakossági közszolgáltatás színvonalának emelését, végső soron a település fejlődését szolgálja. 2.. /1/ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő, vagy tulajdonába kerülő ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értéku jogra. /2/ Nem terjed ki a rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testülete, illetve az önkormányzati intézmények költségvetésére, kivéve az abban vállalkozói vagy alapítványi célra elkülönített vagy felhasznált vagyonrészt. II. Az önkormányzati vagyon tárgyai 3.. /1/ Az önkormányzat vagyona különösen a tulajdonában lévő - ingatlanból, - közművekből, - ingóságokból, - pénzvagyonból, - értékpapirokból, - üzletrészekbol, - az önkormányzatot megillető egyéb vagyoni értéku jogokból áll. /2/ Az önkormányzati vagyon kiemelt, külön része a törzsvagyon, mely a./ forgalomképtelen - helyi közutak és műtárgyak, - köztemetők, Hivatkozás: bevezetés 20/2005./XI:29./ rendelet 1.. /1./

2 2 - terek és parkok, - vizek és víziközműnek nem minősülő közcélú vízilétesítmények, - levéltári anyag, - helyi jelentőségű természetvédelmi területek, - mindaz a vagyon, melyet a helyi képviselő testület annak nyilvánít. b./ korlátozottan forgalomképes - közművek, - intézmények és középületek, - helyi önkormányzat által meghatározott ingatlanok és ingók c./ Egyéb vagyon / forgalomképes ingatlanok tartoznak/ - egyes intézmények, - földterületek, - építési telkek /3/ Az önkormányzati vagyon másik jelentős köre az önkormányzat vállalkozási vagyona, mely az önkormányzat vállalkozási vagyona, mely az önkormányzat rendelkezésétől függően forgalomképes. 4.. /1/ Az önkormányzati vagyon tárgyait a 3.. /2/ - /3/ bekezdésének megfelelő bontásban a rendelet sz. mellékletei tételes felsorolásban tartalmazzák. /2/ Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonról ingatlanvagyon katasztert kell felfektetni, folyamatosan vezetni kell, melyről a jegyző gondoskodik. /3/ Az önkormányzat vagyonát számba vevő nyilvántartást a helyben szokásos módon, ciklusonként egy alkalommal közzé kell tenni. /4/ A nyilvántartás elkülönítetten tartalmazza a jogvitás, valamilyen oknál fogva jogilag rendezetlen állapotú vagyontárgyak felsorolását. /5/ A költségvetés felhasználásával, továbbá az ajándékozás, öröklés útján vagy egyéb, más módon szerzett tulajdont a vagyonnyilvántartásban szerepeltetni kell. 5.. Az önkormányzat szervei, intézményei, a rájuk bízott vagyont kötelesek megőrizni rendeltetés szerint használni, kezelni és gyarapítani. III. A tulajdonosi jogok gyakorlása A vagyon hasznosítása 6.. /1/ Az önkormányzati vagyon tárgyait - magasabb szintű jogszabály hiányában - a 3

3 Képviselő-testület sorolja be a rendelet 3.. /2/ -/3/ bekezdésében megjelölt vagyontárgyak körébe. /2./ Ha az önkormányzat tulajdona új vagyontárggyal gyarapodik, a polgármester a következő képviselő testületi ülésre köteles javaslatot tenni a vagyontárgy minősítését illetően. /3./ A képviselő testület az új vagyontárgyat egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával utalhatja a törzsvagyon körébe és minősítheti forgalomképtelennek vagy korlátozottan forgalomképesnek. /4./ A képviselő testület az alábbi vagyontárgyakat csak a helyi népszavazás ilyen engedélyt tartalmazó döntése után idegenítheti el: 2.sz. mellékletben meghatározott korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak. 7.. Az önkormányzati tulajdon vagyontárgyai felett a tulajdonosi jogokat a képviselő testület gyakorolja kizárólagosan. 8.. /1./ Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatának hatékony és eredményes ellátása. /2./ Az önkormányzati vagyon bármiféle formában történő hasznosítása az önkormányzat kötelező feladatának ellátását nem veszélyeztetheti. /3./ A rendelet alkalmazásában hasznosítás különösen: a./ az egyes vagyontárgyak elidegenítése, b./ bérbe, használatba vagy haszonbérbe adása, c./ a vagyon hasznainak átengedése, d./ a vagyon biztosítékul adása, vagy más módon történő megterhelése, /4./ A hasznosítás bármilyen formája során a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell maradéktalanul alkalmazni. 9.. /1./ Az önkormányzat vagyonának kezelői - Polgármesteri Hivatal - az önkormányzat intézményei /2./ A vagyonkezelő szervezetek jogosultak - a rendeletben foglaltak korlátozásokkal a./ a kezelésükben lévő vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznának szedésére, a birtokvédelemre, b./ a közszolgáltatásban nélkülözhető vagyontárgyak határozott időre történő bérbeadására, egyéb hasznosítására, /3/ A közszolgáltatásban nélkülözhető vagyontárgyakat határozatlan időre bérbe adni és egyéb módon hasznosítani csak a képviselő testület előzetes engedélyével lehet. /4/ A vagyonkezelő szervezetek kötelesek a kezelésükben lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemelésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat ellátni. /5/ Az önkormányzati vagyon tervszerű fenntartását, karbantartását, felújítását a képviselő-testület által jóváhagyott éves felújítási terv és a ciklus időszakára szóló felújítási program biztosítja. 4 /6/ A vagyonkezeléssel megbízott szervek vezetői a vagyonkezeléssel kapcsolatos

4 feladatok végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében kötelesek számot adni /1./ Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant csak forgalmi értékbecsléssel megalapozva lehet értékesíteni. /2./. A helyi önkormányzat tekintetében az Áht ának (1) bekezdésében szabályozott versenytárgyalás alkalmazása kötelező, amennyiben az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 20,0 millió forintot meghaladja. /3./ Ennek értelmében a vagyont értékesíteni, a vagyon feletti vagyonkezelés jogát, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni, - ha törvény kivételt nem tesz, csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet. a.) Nem vonatkozik ez a rendelkezés: a.) az értékesítési célt szolgáló dolgokra, b.) a szokásos kereskedelmi kapcsolatokra, c.) a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának az Ötv. 80/A.(5) bekezdése szerinti vagyonkezelésbe adására /4./ A 20,0 millió forint értékhatár alatti, forgalmi értékbecsléssel megalapozott értékű vagyontárgy értékesítésére meghirdetés útján van lehetőség, a legjobb ajánlatot tevő részére. /5./ Minden vagyontárgy értékesítésének iratanyag különös védelmet élvez, nem selejtezhető /1/ Az önkormányzati feladatok ellátásában nélkülözhető vagyonnal vállalkozás folytatható. /2/ Vagyon, vagyonrész vállalkozásban történő bevitelére, csak közgazdasági megalapozás /hozamszámítás/ alapján az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményével együtt lehet javaslatot tenni a képviselő-testületnek. /3/ Önkormányzati költségvetési szerv csak olyan gazdasági társaságban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét. /4/ Vállalkozási tevékenység folytatása esetén érdekeltségi rendszer alakítható ki a képviselő testület hozzájárulása alapján. Hivatkozás: 10.. módosítás 20/2005. /XI.29./ rendelet 1.. /2./ bekezdés 5

5 12.. Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek - a 11.. /4./ bekezdésében rögzítettek kivételével - a vagyon gyarapítására, vagyon felújításra fordítható, az éves költségvetésben meghatározott konkrét cél megjelölésével Az ingatlan nyilvántartás tárgyát képező vagyon telekkönyvi rendezését a polgármesteri hivatal köteles a rendelet hatályba lépését követő 3 hónapon belül biztosítani A számviteli rend kialakítása során a megalkotásra kerülő rendeletek, szabályzatok foglalkozzanak kiemelten - a vagyon nyilvántartási rendszer kialakításának, - a leltározás és selejtezés lebonyolításának, - az ellenőrzés megszervezésének részletes szabályaival IV. A törzsvagyonra vonatkozó különös szabályok 15.. /1./ A törzsvagyon használati jogát azok az önkormányzati vagyonkezelő szervek gyakorolják, amelyek az adott ingatlanban a rendelet hatálybalépésekor közszolgáltatást teljesítettek, illetve azok, amelyeket a képviselő testület a használatra egyéb okokból feljogosít. /2./ A használati jogot gyakorló vagyonkezelő szerv a rábízott forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyont határozott időre szóló bérbeadás útján hasznosíthatja alapfeladatainak sérelme nélkül. /3./ Az öt évet meghaladó vagy határozatlan időre szóló hasznosításhoz a képviselő testület hozzájárulása szükséges. /4./ A hasznosításból származó bevétel teljes egészében a vagyonkezelő szervezetet illeti meg. /5./ A bérleti szerződések egy példányát nyilvántartás céljából a polgármesteri hivatalnak meg kell küldeni. /6./ A 15./3/. bekezdése szerint hasznosítás esetén a szerződést /megállapodást/ a polgármester írja alá, a jegyző ellenjegyzése mellett. A megkötött jogügyletről a képviselő testületet a soron következő ülésén tájékoztatni kell. 16. /1./ A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó ingatlanok 6 tulajdonjogának forgalmazása, átruházása (adás-vétel, csere, átadás, stb.), ingyenes és határidő nélküli használatba adása, megterhelése, gazdasági társaságban vagy alapítványba történő bevitele, illetve a 15. -ban nem szereplő

6 egyéb hasznosítása a képviselő testület kizárólagos hatásköre. /2./ Az /1./ bekezdésben megjelölt ingatlanok tekintetében - az ott fel nem sorolt - egyéb tulajdonosi jognyilatkozatok (elővásárlási jog gyakorlása, telekmegosztás, telekösszevonás, stb.) kérdésében a polgármester -a képviselő testület véleményének előzetes kikérése után- h a t á r o z /1./ A vállalkozói vagyon körébe tartozó tulajdon kezeléséről, hasznosításáról a képviselő testület gondoskodik. /2./ A vállalkozói vagyon hasznosításának előkészítése a jegyző által vezetett polgármesteri hivatal feladata. /3./ A vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanokkal, üzletekkel, részvényekkel, ingóságokkal és vállalkozási célú pénzeszközökkel kapcsolatos - a 10.. /1./ bekezdésében felsorolt - döntések, valamint a gazdálkodási koncepcióval összefüggo kérdések a képviselő testület: a 15.. /2./ bekezdésében jelölt egyéb tulajdonosi jognyilatkozatok a polgármester hatáskörébe tartoznak. V. Az ingó vagyonra vonatkozó különös szabályok 18.. /1/ Az önkormányzati ingó vagyontárgyainak - a rendeltetésszerű használatot meghaladó - indokolt hasznosítása a használó vagyonkezelő szervezetet illeti meg. /2/ Az /1/ bekezdésben körülirt tevékenységét köteles az alapfeladat sérelme nélkül gyakorolni. /3/ A vagyonkezelő szervek a használatukban lévő ingóságokat, valamint pénzvagyont - az alapfeladataik sérelme nélkül - gazdasági társaságba és alapítványba- a 11.. /2/ bekezdésében foglaltak alkalmazása mellett - csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével vihetik be Amennyiben ingó vagyontárgy átszervezés, vagy feladatváltozás miatt a használó vagyonkezelő szervnél feleslegessé válik, annak hasznosításáról a jegyző által vezetett polgármesteri hivatal gondoskodik. 7

7 VI. A lakások hasznosítása 20.. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésre az évi CXIII. törvény rendelkezéseit kell értelemszeruen alkalmazni, és az önkormányzat véleményét kikérni. VII. Hatályba léptető rendelkezések 21.. /1/ A 4.. /3/ bekezdésének alkalmazása első ízben december 30. /2/ A 9.. /6/ bekezdésének alkalmazása első ízben a évi zárszámadás alkalmával történik. /3/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezései azonban nem érintik a hatálybalépés előtt megkötött jogügyletek érvényességét. /4/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Pánd, december 12. Hugyák Zoltánné polgármester Major Pálné jegyző Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: december 12. Egysége szerkezetbe foglalt rendelet kihirdetésre került december 15. Major Pálné jegyző

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Bókaháza Község

Részletesebben

Paks Város Önkormányzatának 8/2009. (IV. 21.) számú rendelete. az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól* (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzatának 8/2009. (IV. 21.) számú rendelete. az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól* (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzatának 8/2009. (IV. 21.) számú rendelete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól* (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(VI. 28.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól.

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(VI. 28.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól. Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(VI. 28.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól. - A 6/2007. (III.29.) RENDELETE MÓDOSÍTÁSAIVAL EGYSÉGES

Részletesebben

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetben a 4/2005. (III.24.) számú, a 15/2012. (VI.15.) számú,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat képviselő-testületének 5/1997(IV.8.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL

Mátraszentimre Önkormányzat képviselő-testületének 5/1997(IV.8.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Mátraszentimre Önkormányzat képviselő-testületének 5/1997(IV.8.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL egységes szerkezetben Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RÉSZ II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. BEVEZETŐ RÉSZ II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól I. BEVEZETŐ RÉSZ 1. Kiskunlacháza Nagyközség

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

8/2007. (VIII. 23.) RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON 2.

8/2007. (VIII. 23.) RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON 2. PÁPATESZÉR ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (VIII. 23.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL Pápateszér Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2004. (XII.16.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2004. (XII.16.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2004. (XII.16.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Darnózseli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2005./X.27./ rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól (Egységes szerkezetben) Zalalövő Város Képviselőtestülete

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Keménfa Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2010.(I.13.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól (egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet. A rendelet célja, hatálya Cserkeszőlő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V. 04.) sz. önkormányzati rendelete Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2005. (IV. 15.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2005. (IV. 15.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2005. (IV. 15.) ÖR. rendelete Az önkormányzat vagyonáról szóló 12/2003. (VI. 2.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2..

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2.. BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 4/2012. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2005. (II.9.) számú rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2005. (II.9.) számú rendelete 1 Kistolmács Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2005. (II.9.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti rendelkezés szabályairól Kistolmács Község Képviselőtestülete

Részletesebben

Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2004. (X.18.) sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL

Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2004. (X.18.) sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (X.18.) sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2008. (X.14.) számú rendeletmódosítással A Nagybakónak

Részletesebben

Az Önkormányzat vagyona

Az Önkormányzat vagyona BELVÁROS-LIPÓTVÁROS, BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGYONNAL VALÓ RENDELKEZÉS EGYES SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról (Egységes szerkezetben a 4/2013.(II.19.), a 12/2013.(IV.23.), 22/2013.(VI.25.)

Részletesebben

I. fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA. A rendelet hatálya 1.

I. fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA. A rendelet hatálya 1. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2007. (X.18.) számú r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONTÁRGYAK FELETTI RENDELKEZÉSI JOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL (A 23/2009. (XII.11.)

Részletesebben

A VAGYONGAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK. I. fejezet. Általános rendelkezések

A VAGYONGAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK. I. fejezet. Általános rendelkezések *12 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2006.(II.01.) önkormányzati rendelete Fegyvernek Város Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről *5 *10*11 Fegyvernek Város Önkormányzat

Részletesebben

15/1995.( XII.30.) számú rendelete

15/1995.( XII.30.) számú rendelete JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 9/1998.(V.8.), 11/1998.(VII.10.), 19/1998.(XII.1.), 15/1999.(VI.30.), 18/1999.(XI.12.), 8/2000.(V.5.), 9/2000.(V.5.), 11/2001.(V.7.), 5/2002.(II.18.), 3/2003.(II.18.),

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya

I. Fejezet. A rendelet hatálya Csöde Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2007.(VI.11.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól Csöde Község Képviselőtestülete

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon funkciója

Az önkormányzati vagyon funkciója Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1996. (II.1.) rendelete a 18/2002. (VIII.30.), a 28/2003.(XII. 01.), a 47/2004. (XII. 17.), a 23/2005. (IX.30.) és a 24/2007. (IX. 28.) számú

Részletesebben

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2004. (VI. 30.) Ör. számú rendelete a vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2004. (VI. 30.) Ör. számú rendelete a vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2004. (VI. 30.) Ör. számú rendelete a vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (egységes szerkezetben a módosító rendeletekkel) Madaras község

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2004. (XII.23.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2004. (XII.23.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2004. (XII.23.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezetben a 14/2005. (X.27.) rendelet módosításaival

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. FEJEZET A rendelet hatálya. Az önkormányzat vagyona, a vagyon csoportosítása

1. FEJEZET A rendelet hatálya. Az önkormányzat vagyona, a vagyon csoportosítása Nagytőke községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005.(VI. 30.) Ö. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Nagytőke község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3. (1) A rendelet címében, bevezető mondatában, a rendelet 6. -ában, a 11/A., 11/B. - ában a nagyközség város -ra módosul.

3. (1) A rendelet címében, bevezető mondatában, a rendelet 6. -ában, a 11/A., 11/B. - ában a nagyközség város -ra módosul. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 21/2013.(VIII.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló 3/2006.(II.01.) rendeletének módosításáról

Részletesebben