Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete"

Átírás

1 Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2005. (IV.27.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2008. (III. 01.) Ör-rel) Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testülete (a továbbiakban: képvisel-testület) a Magyar Köztársaság Alkotmányának 44/A.. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv (1) és (2) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. A rendelet célja az önkormányzati tulajdon és vagyoni érték jogok feletti nyilvántartás, rendelkezés és hasznosítás fbb szabályainak, eljárásának meghatározása, valamint az önkormányzat közfeladatinak ellátásához szükséges gazdasági alapok megteremtése. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed a.) Szigetvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási területén az önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat által alapított és tulajdonosi irányítása alatt mköd költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények); b.) az önkormányzat tulajdonában lév ingó és ingatlan dolgokra, vagyoni érték jogokra, a gazdasági és közhasznú társaságokban az önkormányzatot megillet részesedésekre, valamint az értékpapírokra (a továbbiakban: önkormányzati vagyon). (2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati vagyon elidegenítésére, megterhelésére, használatba vagy bérbe adására, más módon történ hasznosítására, ide értve az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adását, vagy a vagyontárgyak megszerzését is. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki a.) az önkormányzat tulajdonában lév lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére, b.) a közterület-használatra. 1

2 Értelmez rendelkezések 3. (1) Ingatlan: a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog (1991. évi XXXIII. tv (1) bek. b.) pont). (2) Építmény: az olyan ingatlan jelleg ideiglenes vagy végleges mszaki alkotás (épület, mtárgy), amely általában a talajjal való egybeépítés (az alapozás) révén, vagy a talaj természetes állapotának, természetes geológiai alakulatának a megváltoztatása révén jöhet létre (válhat ingatlanná), és a talajtól elválasztva az eredeti rendeltetésének megfelel használatra alkalmatlanná válik (1991. évi XXXIII. tv (2) bek. b) pont). (3) Épület: az olyan szerkezetileg önálló építmény, amely a környez küls tértl épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó vagy az idszakos tartózkodás, illetleg használat feltételeit biztosítja (1991. évi XXXIII.tv (2) bek. b) pont). (4) Memléképület, építmény: a memlék, a memlék jelleg és városképi jelentség épület, építmény (1991. évi XXXIII. tv (1) bek. f) pont). (5) Vagyon: az ingatlan, az ingó, a vagyoni érték jog (1991. évi XXXIII. tv (1) bek. j) pont). (6) Vagyoni érték jog: az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni érték jogok különösen a földhasználat, a haszonélvezet és a használat, a bérleti jog a szolgalmi jog, az ingatlanok rendeltetésszer használatának elfeltételét jelent, jogszabályban nevesített hozzájárulások (pl. víz- és csatornahasználati hozzájárulás) megfizetése alapján szerzett használati jog, valamint az ingatanhoz kapcsolódó egyéb jog. (2000. évi C. tv. 26. (3) bek.). II. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA ÉS NYILVÁNTARTÁSA Az önkormányzat vagyona 4. (1) Az önkormányzat vagyona a tulajdonából és az önkormányzatot megillet vagyoni érték jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósulását szolgálják (Ötv (1) bek.). (2) Az önkormányzat vagyona törzsvagyonból és a törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes vagyonból áll. (3) A vagyontárgyak forgalomképességének megváltoztatása (pl. korlátozottan forgalomképes vagyon forgalomképessé nyilvánítása és fordítva) a képvisel-testület hatásköre. 2

3 5. Az önkormányzat forgalomképes vagyonának felsorolását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 6. (1) Törzsvagyonnak az az önkormányzati tulajdon nyilvánítható, amely közvetlenül kötelez önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja (Ötv (2) bek.). (2) A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon vagy forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes (Ötv (2) bek.). 7. (1) A forgalomképtelen vagyontárgy tulajdonjoga jogügylet útján nem ruházható át, nem köthet le, nem terhelhet meg, nem lehet tartozás fedezete, követelés biztosítéka és végrehajtás alá sem vonatható. (2) Forgalomképtelenek a törvény erejénél fogva: a.) a helyi közutak és mtárgyaik, b.) a közterek és parkok, c.) az önkormányzati tulajdonba kerül vizek és közcélú vízilétesítmények, d.) a levéltári anyagok. (3) Forgalomképtelen továbbá minden olyan ingatlan és ingó dolog, amelyet a törvény vagy a képvisel-testület rendeletében forgalomképtelennek nyilvánít, így különösen az egyéb közterületek, köztemetk, köztéri malkotások, játszóterek, sportpályák. (4) A forgalomképtelen önkormányzati vagyon felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 8. (1) Korlátozottan forgalomképesek a törvény erejénél fogva: a.) közmvek, b.) intézmények és középületek, c.) memlék épületek, d.) védett természeti terület, e.) víziközmvek, f.) muzeális emlékek és kulturális javak. (2) Korlátozottan forgalomképesek továbbá azok az ingó és ingatlan dolgok, amelyeket a képviseltestület a rendeletében korlátozottan forgalomképesnek nyilvánít. (3) A korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon felsorolását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 3

4 Az önkormányzati vagyon nyilvántartása 9. (1) Az önkormányzat vagyonát a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván a számviteli törvény és egyéb jogszabályok elírásai alapján. (2) Az önkormányzat tulajdonában lév ingatlanvagyonról a 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet szerinti ingatlanvagyon-katasztert kell folyamatosan vezetni. (3) Az ingatlanvagyon-kataszter az önkormányzati vagyonhoz fzd jogok és törvényes érdekek védelmében a tényleges állapotnak megfelelen tartalmazza a vagyonkezelk és a vagyonkörbe tartozó összes vagyonelem fbb azonosító adatait, a kapcsolódó jogokat és a jogi szempontból jelents tényeket, valamint a számviteli adatokat. A vagyonkataszterben nyilvántartott vagyonelemek teljeskör és részletes adatait a vagyonkezelk fkönyvi könyvelése és analitikus nyilvántartása tartalmazza. 10. (1) Ha az önkormányzat vagyona olyan új vagyontárggyal gyarapszik, amely rendeltetésénél fogva e rendelet szerint a forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyon körébe tartozna, vagy a szerzéssel egyidejleg vagy a szerzést követ képvisel-testületi ülésen kell dönteni a vagyontárgy minsítésérl. (2) A besorolás megváltoztatása a képvisel-testület hatásköre. A vagyonkimutatás 11. A helyi önkormányzatok képvisel-testülete részére a zárszámadáshoz csatolt az Áht (8) bekezdésében meghatározott- vagyonkimutatás az önkormányzat és intézményei saját vagyonának adatait (eszközeit és kötelezettségeit) mutatja be. A vagyonkimutatás felépítését és tartalmát 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet tartalmazza. Elkészítése a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Pénzügyi Irodainak a feladata. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 12. Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére vagy ellenérték fejében történ hasznosítására és megterhelésére irányuló döntést megelzen az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) értékét a.) b.) c.) d.) ingatlan vagyon esetén hat hónapnál nem régebbi ingatlanforgalmi szakért vagy értékbecsl által készített forgalmi értékbecslés alapján, értékpapír esetén, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, az egyes értékpapírtípusok piacán az értékesítés, hasznosítás idején kialakult árfolyam alapján, társasági részesedést megtestesít és egyéb vagyoni érték jog esetén 3 hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján, egyéb esetben névértéken vagy könyv szerinti értéken kell meghatározni, 4

5 e.) örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított értéket kell figyelembe venni, amennyiben az adó- és értékbizonyítvány hat hónapnál nem régebbi. III. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON FELETTI RENDELKEZÉSI JOG GYAKORLÁSA Tulajdonosi jogok gyakorlása 13. (1) Az önkormányzatot a törvényben meghatározott eltérésekkel megilletik mindazok a jogok és terhek, mindazon kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetleg terhelik. A tulajdonost megillet jogok gyakorlásáról a képvisel-testület rendelkezik. (Ötv (1) bek.) (2) A tulajdonosi jogokat a képvisel-testület, valamint átruházott hatáskörben a bizottságok és a polgármester gyakorolja. (3) A képvisel-testület az önkormányzati vagyontárgyait e rendelet keretei között vagyonkezelési szerzdéssel a 15. -ban megjelölt vagyonkezelre vagy egyéb gazdálkodó szervezetre (pl. Kft.) bízhatja. (4) Az önkormányzati intézmények helyiségeinek, sportpályáinak bérbeadása körében a tulajdonosi jogokat az intézményvezet gyakorolja. Az önkormányzati vagyonkezel és jogállása 14. (1) A vagyonkezel a vagyonkezelési szerzdés keretei között jogosult: a.) az önkormányzati vagyon birtoklására, használatára, hasznai szedésére, b.) ezen jogok polgári jogi szerzdés alapján történ átengedésére (pl. bérbeadásra); c.) az ingó vagyontárgyak elidegenítésére, d.) a vagyonnal való gazdálkodásra, vállalkozásra; e.) a vagyonkezelési szerzdésben foglalt, illetve jogszabályokban biztosított egyéb jogok gyakorlására. (2) A vagyonkezel köteles: a.) viselni a vagyonhoz kapcsolódó közterheket; b.) teljesíteni a számvitelrl szóló hatályos törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget; c.) teljesíteni a vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget; d.) elszámolni a kezelt vagyonnal a vagyonkezelési szerzdésben meghatározott gyakorisággal; e.) teljesíteni a vagyonkezelési szerzdésben vállalt, illetve a jogszabály alapján fennálló egyéb kötelezettségeket; f.) gondoskodni a vagyon értékének a megrzésérl, állapotának megóvásáról, üzemképes állapotának fenntartásáról; 5

6 g.) a vagyonnal rendeltetésszeren, az általában elvárható gondossággal gazdálkodni. (3) Az önkormányzati vagyonkezel lehet: a.) Polgármesteri Hivatal, b.) önkormányzati intézmény, c.) közhasznú társaság, d.) az a szervezet, akit ezzel a képvisel-testület megbíz. Eljárás a tulajdonos képviseletében 15. (1) Az önkormányzat tulajdonában lév ingatlanok szolgalmi joggal, vezetékjoggal vagy használati joggal történ megterhelésérl, valamint a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az ingatlan forgalomképességére tekintet nélkül, amennyiben ezen jogokkal történ megterhelésére fizetend kártalanítás összege: a.) a 2 millió Ft-ot nem éri el, a polgármester, b.) 2 millió Ft vagyont meghaladja, de az 5 millió Ft-ot nem éri el, a VVI Bizottság, c.) 5 millió Ft vagy azt meghaladó, a képvisel-testület dönt. (2) Ellenérték vagy használati díj nélküli (ingyenes) használati jogról szóló megállapodás megkötésérl a képvisel-testület dönt. (3) A rendezési terv szerint lefolytatott telekrendezési eljárás során a közterületre vonatkozó telekrendezési határozat végrehajtását szolgáló, illetve közutak megnyitása során az érintett telektulajdonosokkal szükségessé váló adásvételi csere és egyéb megállapodások megkötésérl a.) 5 millió Ft értékhatárig a polgármester, b.) 5 millió Ft vagy azt meghaladó összeg esetén a képviseltestület dönt. (4) A polgármester dönt a PEK Bizottság elzetes állásfoglalása alapján: a.) az önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó fellebbezési jogról való lemondásról, b.) az önkormányzat által elrendelt jelzálogjog elidegenítési, terhelési tilalom feloldásáról, amennyiben az elrendelés indokai már nem állnak fenn, c.) az elvásárlási jogról történ lemondásról, d.) közös tulajdon esetében a tulajdonostársat, társasház esetében a külön tulajdoni illetség tulajdonostársát megillet jogok és kötelezettségek teljesítésérl. (5) Az önkormányzat vagyont érint hatósági eljárásban a tulajdonost megillet nyilatkozattételi jogot, a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a polgármester gyakorolja. Önkormányzati vagyon ingyenes és kedvezményes átengedése 16. (1) Az önkormányzat a törzsvagyonon kívüli vagyonnal támogathat: 6

7 a.) egyházat, b.) alapítványt, c.) társadalmi szervezetet, d.) más önkormányzatot, e.) költségvetési szervet. Az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átruházásáról a képvisel-testület határoz. (2) A támogatás formái: a.) ingyenes vagy kedvezményes tulajdonba adás, b.) ingyenes vagy kedvezményes használatba adás, c.) közérdek kötelezettségvállalás, d.) pénzeszköz átadás. (3) A támogatás odaítélésének feltétele, hogy a támogatott a.) önkormányzati feladatot lát el, vagy b.) a város érdekeit szolgáló oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális és sporttevékenységet folytat, vagy c.) közbiztonsági védelmi feladatot lát el, vagy d.) városfejlesztési feladatot végez, vagy e.) legalább 5 (öt) f tartós munkanélküli szigetvári személyt foglalkoztat. (4) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átengedni más önkormányzat vagy állami szerv részére a vonatkozó feladat és hatáskör átadása, vagy ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezése után lehetséges. A felajánlott vagyon elfogadása 17. (1) Bármely vagyontárgy (ideértve a készpénzt is) tulajdonjogának ingyenes vagy kedvezményes felajánlásának elfogadásáról a polgármester dönt. (2) Nem fogadható el olyan ingyenes vagy kedvezményes felajánlás, amelynek terhei elérik vagy meghaladják az ajándék vagy hagyaték értékét. (3) A polgármester az ingyenesen vagy kedvezményesen felajánlott és elfogadott vagyontárgyat a felajánló által megjelölt vagyonkezel szerv részére, a felajánló által meghatározott célra átadja. Az átadás eltt a vagyonkezel szerv vezetje nyilatkozik, hogy képes-e a felajánlott vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére. Amennyiben nem, a vagyontárgy a képvisel-testület döntése alapján értékesíthet. Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos perbeli vagy peren kívüli egyezségkötés, követelésrl való lemondás 18. (1) Az önkormányzati vagyont vagy követelést érint perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötésére 10 millió Ft-ot meg nem haladó perértékig a polgármester jogosult. 7

8 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó perérték esetén az egyezség megkötésérl a képvisel-testület dönt. (3) A képvisel-testület követelésérl egészben, vagy részben csdegyezségi megállapodásban, bírói egyezség keretében, felszámolási eljárás során mondhat le, továbbá ha a követelés bizonyítottan nagy veszteséggel vagy aránytalanul nagy költség ráfordítással érvényesíthet, vagy a kötelezett nem lelhet fel és a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel. A forgalomképtelen törzsvagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása 19. (1) A forgalomképtelenné minsítésre kerül vagyontárgyak önkormányzati tulajdonban vétele és az önkormányzati tulajdonban lév vagyontárgynak forgalomképtelenné minsítése a képvisel-testület hatáskörébe tartozik. (2) A forgalomképtelen vagyontárgyak elidegenítésére kötött szerzdés semmis, az nem terhelhet meg, vállalkozásba nem apportálható, nem lehet követelés biztosítéka és tartozás fedezete. (3) A képvisel-testület a forgalomképtelen vagyontárgyak fenntartását és mködtetését a vagyonkezelre bízhatja, amelynek a feltételeirl rendelkez megállapodást jóváhagyja. (4) A forgalomképtelen vagyontárgyak hasznosítására irányuló bérleti szerzdésekrl a képvisel-testület dönt. (5) Önkormányzati tulajdonú közterületeken, azok alatt vagy felett elhelyezked közmvek, közcélú távközlési eszközök, egyéb vezetékes létesítmények létesítésével, bvítésével és áthelyezésével kapcsolatos megállapodás megkötése és az ellenérték megállapítása a képvisel-testület hatásköre. (6) A forgalomképtelen vagyontárgyakat érint koncessziós pályázat kiírásáról és elbírálásáról a képvisel-testület dönt. A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása 20. (1) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak tulajdonjogának megszerzésérl, elidegenítésérl, bérbeadásáról, használati jogának átengedésérl, megterhelésérl, gazdasági társaságba vagy alapítványba történ bevitelérl a képvisel-testület dönt, a jogszabályban meghatározott esetben az illetékes miniszter hozzájárulása után. (2) Az intézmény használatában lév ingatlan vagy ingatlanrész egy évet meg nem haladó idtartamú és további eljogokat nem biztosító bérbeadásáról és használatának átengedésérl az intézmény vezetje dönt. 8

9 A forgalomképes ingatlan és ingó vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása 21. (1) Az önkormányzat tulajdonában kerül ingatlan, ingó vagyon és vagyoni jog megszerzésérl, elidegenítésérl, bérbeadásáról, egyéb módon történ hasznosításáról, megterhelésérl a.) 5 millió Ft értékhatárig a polgármester, b.) 5 millió Ft vagy e fölötti értékhatár esetén a képviseltestület dönt. (2) Forgalomképes vagyontárgy társulásba, gazdasági társaságba történ bevitelérl a képviseltestület dönt. (3) A vagyonkezel vezetje a mködéshez rendelt ingó vagyontárggyal szerzésérl, elidegenítésérl és megterhelésérl 1 millió Ft értékhatárig önállóan dönt. (4) Az 1 millió Ft-ot meghaladó ingó vagyontárgyak szerzése, elidegenítése és megterhelése esetén a 22. (1) bekezdésben foglaltak az irányadók. 22. (1) Az önkormányzati feladatok ellátásában nélkülözhet forgalomképes vagyonnal vállalkozás végezhet. (2) A helyi önkormányzat vállalkozása a kötelez feladatainak ellátást nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét. (Ötv (3) bek.) (3) Amennyiben törvény másképp nem rendelkezik, a helyi önkormányzat társulása bevitt vagyonát a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult önkormányzatok közös vagyona és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. (Ötv (5) bek.) Egyes jogügyletek megkötése esetén irányadó szabályok 23. (1) Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatban: a.) kötvény kibocsátásról, b.) kezességvállalásról, c.) közalapítvány létrehozásáról, d.) alapítványhoz, társuláshoz, társadalmi szervezethez való csatlakozásról a képvisel-testület dönt. (2) Az önkormányzat szabad pénzeszközein a polgármester értékhatártól függetlenül jogosult a PEK Bizottság elzetes állásfoglalása alapján államilag garantált értékpapírt vásárolni. 9

10 (3) Az önkormányzat tulajdonát képez üzletrész, részvényvagyon hasznosítása kiírt pályázat alapján esetén amennyiben a névérték a.) az 5 millió Ft-ot nem éri el, a polgármester, b.) 5 millió Ft vagy azt meghaladó értékben a képvisel-testület jogosult dönteni. (4) A mezgazdasági célra alkalmas ingatlan haszonbérbe adásáról pályázat kiírása után a polgármester dönt. A haszonbérleti szerzdés leghosszabb idtartama 10 (tíz) év lehet. A szerzdés idbeli hatályának meghatározásánál a Rendezési tervet figyelembe kell venni. (5) A selejtezésre, értékvesztésre, terven felüli értékcsökkenésre a képvisel-testület jogosult dönteni, mely feladatok gyakorlati végrehajtása a Polgármesteri Hivatal vagy a vagyonkezel feladata. 24. (1) A vagyontárgyak elidegenítésénél és hasznosításánál készpénzen kívüli fizetési eszköz csak a képvisel-testület hozzájárulásával fogadható el. (2) Részletfizetést vagy fizetési haladékot csak indokolt esetben adhat a képviseltestület. Tulajdonosi jogok gyakorlása gazdasági társaságokban, közhasznú társaságokban 25. (1) Gazdasági társaság és közhasznú társaság alapítására, megszüntetésére az önkormányzati tulajdonrész mértékétl függetlenül a képvisel-testület jogosult. (2) Ha többszemélyes gazdasági társaságban, közhasznú társaságban az önkormányzati tulajdonrész 25 % vagy az alatti, a társaság legfbb szervének (taggylés, közgylés) ülésén a tagsági (részvényesi) jogokat a polgármester vagy a képvisel-testület által meghatározott személy gyakorolja. Amennyiben a társaság legfbb szervének (taggylés, közgylés) ülésén a meghívott személy az ott felmerült ügyben felhatalmazással nem rendelkezik, a meghozandó döntéshez azt megelzen vagy indokolt esetben utólag a polgármester hozzájárulása gyakorolja. (3) Ha többszemélyes gazdasági társaságban, közhasznú társaságban lév önkormányzati tulajdonrész 25 %-nál nagyobb, a társaság legfbb szervének (taggylés, közgylés) hatáskörébe tartózó ügyekben a döntést megelzen vagy indokolt esetben utólagos jóváhagyással a képvisel-testület dönt. (4) Ha a társaság legfbb szerve a képvisel-testület által elzetesen nem tárgyalt kérdésben kíván dönteni, úgy az önkormányzat képviseljének az érintett napirend elhalasztását kell kérni, kivéve ha a társaság legfbb szerve az utólagos képviseltestületi vagy polgármesteri jóváhagyást a társasági döntés érvényességi feltételeként elfogadja. 10

11 (5) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lév egyszemélyes tulajdonú gazdasági társaság, közhasznú társaság legfbb szervének hatáskörébe tartozó jogokat a képvisel-testület gyakorolja. Társulásban a tulajdonosi jogok gyakorlása 26. Önkormányzati társulás esetében a társulási szerzdés szerint létrehozandó társulási tanácsba, illetve ellenrz szervezetbe az önkormányzatot képvisel személyek megválasztásáról, delegálásáról a képvisel-testület dönt. Az önkormányzat intézményeinek bevételei 27. (1) Az önkormányzat intézményeinek joga és lehetsége a használatában lév ingatlanok, egyéb eszközök és szellemi kapacitás ésszer, az alaptevékenységet nem sért hasznosítása és azzal többletbevétel elérése. Az eredményességért és jogszerségért az intézmény vezetje felel. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységbl származó bevétel az intézményt illeti meg. IV. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON HASZNOSÍTÁSÁNAK NYILVÁNOSSÁGA A versenytárgyalás 28. (1) Önkormányzati vagyont elidegeníteni, bérbe adni, a vagyon feletti vagyonkezelés jogát, a vagyon használatát illetve a hasznosítás jogát átengedni a (2) bekezdésben foglaltak kivételével csak nyilvános versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlattev részére lehet. (2) Nem kell versenytárgyalást lefolytatni: a.) ha az önkormányzati tulajdonú ingatlan értéke nem éri el az 5 millió Ft-ot, b.) ha az önkormányzati tulajdonú ingó értéke nem éri el az 1 millió Ft-ot, c.) vagyontárgynak önkormányzati alapítású gazdálkodó szervezetbe történ bevitele esetén, d.) bérlet vagy használati szerzdés meghosszabbításakor, e.) állami feladatot ellátó állami szerv elhelyezése esetén, f.) határozatlan idej bérleti szerzdés esetén, legalább tíz évet meghaladó bérleti jogviszony után, a bérlemény bérl számára történ értékesítésekor, g.) kisajátításnál csereingatlan biztosításakor, h.) telek kiegészítésénél, a telekhatár rendezésnél, i.) önkormányzati intézmények helyiségeinek, sportpályáinak bérbeadása esetén. (3) A versenyeztetés célja az ajánlattevk számára az azonos és egyenl feltételek, a nyilvánosság és esélyegyenlség biztosítása. 11

12 (4) A vagyontárgy elidegenítését, használatba adását, bérbeadását vagy más módon történ hasznosítását a.) képvisel, b.) polgármester vagy c.) bizottság, vagy d.) vagyonkezel szerv vezetje kezdeményezheti. (5) A javaslatnak tartalmaznia kell az értékesítés vagy más módon történ hasznosítás indokát, célszerségi, gazdaságossági, költségvetési hatását, elnyei és hátrányai bemutatását. Az elterjesztéshez csatolni kell szükség esetén az adott vagyontárgy hat hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslését, a jogszabály által elírt nyilatkozatokat, ingatlan esetében a három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot. (6) A versenyeztetési eljárás két formája a pályáztatás és az árverés. A pályáztatás 29. (1) Önkormányzati vagyon értékesítésére vonatkozó pályázatot a képvisel-testület vagy a vagyon értékesítésével megbízott személy (a továbbiakban kiíró) írja ki. (2) A pályáztatást nyilvános eljárással kell lebonyolítani. (3) Zártkör pályázat kiírására csak kivételes esetekben kerülhet sor, különösen akkor, ha a vagyontárgy nyilvános pályáztatásnak reális, tervezett költségei meghaladnák a vagyontárgy forgalmi értékét, vagy ha a korábbi nyilvános pályáztatás eredménytelenül zárult, illetve ha az ügy egyéb körülményei ezt indokolják és ezen eljárással is biztosítható az önkormányzati vagyon gazdaságos értékesítése. Zártkör pályázat esetén a kiíró köteles egyidejleg, közvetlenül és azonos módon a pályázati felhívás megküldésével- legalább három érdekeltet írásban felhívni az ajánlattételre. (ld. 58/2005. (IV.4.) Korm. rend.33. (3) és (4) bek.) (4) Pályáztatási eljárás útján kell hasznosítani azokat a vagyontárgyakat is, amelyek hasznosítására a képvisel-testület ilyen eljárás lefolytatását írja el. (5) A képvisel-testület esetenként határozatban állapítja meg az eljárás szabályait, figyelembe véve a hasznosítással elérni kívánt célt. (6) A képvisel-testület három fbl álló munkacsoportot hoz létre az általa kiírt pályázatok elbírálása céljából. A munkacsoport tagja a polgármester, a címzetes fjegyz vagy az általuk megbízott személy és a VVI Bizottság elnöke. Az elnököt a képvisel-testület választja. A vagyon értékesítésével megbízott személy is gondoskodik legalább három fbl álló munkacsoport létrehozásáról. (7) A pályázat értékelésében és elbírálásában nem vehet részt a.) a pályázatot benyújtó természetes személy és annak képviselje, alkalmazottja, foglalkoztatottja, alkalmazója és foglalkoztatója; 12

13 b.) a pályázatot benyújtó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság képviselje, tulajdonosa, tagja, alkalmazottja, vagy más szerzdéses jogviszony alapján foglalkoztatottja; c.) annak a jogi személynek vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak a képviselje, alkalmazottja (foglalkoztatottja) amelyben a pályázó közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkezik, illetleg amelynek a pályázó tulajdonosa, tagja; d.) az a)-c) pontban megjelölt személyek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont); e.) akitl bármely oknál fogva nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése (elfogultság). (ld. 58/2005. (IV.4.) Korm. rend. 47. (1) bek.). (8) A pályázat elbírálásában résztvev személy köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn. Összeférhetetlenség és elfogultság esetén vitás esetben a kiíró testület vagy személy dönt. (9) A nyilvános pályázati felhívást legalább a Polgármesteri Hivatal hirdettábláján és a helyi médiában (pl. kábeltelevízió) közzé kell tenni. (10) A pályázati kiírás tartalmát a kiíró a vagyontárgy jellegétl és az értékesítés egyéb körülményeitl függen állapítja meg, de tartalmaznia kell legalább: a.) a kiíró megnevezését, székhelyét, b.) a pályázati eljárás jellegét (nyilvános vagy zártkör) c.) az értékesítend önkormányzati vagyon megjelölését, forgalmi értékét, ingatlan esetén az ingatlan-nyilvántartási adatokat, per-, teher- és igénymentesség esetén bármilyen korlátozását; d.) a pályázat elbírálási szempontjait, a pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempontokat fontossági sorrendben; e.) az értékesítésre vonatkozó fontosabb feltételeket, a fizetés módjára és a pénzügyi garanciára vonatkozó elírásokat, f.) az ajánlati biztosíték mértékét és befizetésének módját, g.) ajánlattevnek a szerzdés teljesítését biztosító mellékkötelezettsége megjelölését, h.) az ajánlatok benyújtásának helyét, módját és határidejét, i.) az ajánlatok bontási eljárásának helyét, módját és idpontját, j.) az információt szolgáltató személy nevét, telefonszámát, k.) az ajánlatok elbírálási idpontját, az ajánlattevk értesítésének módját és határidejét; l.) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, m.) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a nyertes ajánlattev visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következ helyezettjével szerzdést kötni, n.) a pályázati ajánlat érvényességi feltételeit, o.) egyéb szükséges információkat (pl. környezetvédelmi elírás, jogi kötöttségek) (ld. 58/2005. (IV.4.) Korm. rend. 34. (4) bek.). (11) Kiíró az ajánlatok benyújtására vonatkozó határidt (ajánlattételi határidt) a pályázati felhívás közzétételétl számított 15 napnál rövidebb idtartamban nem határozhatják meg. 13

14 (12) Kiíró jogosult a pályázati felhívást az ajánlattételi határid eltt visszavonni, de errl a pályázati felhívás közlésével megegyez helyeken az ajánlattételi határid lejárta eltt hirdetményt kell megjelentetni. Zártkör pályázat esetén az érdekelt pályázókat a visszavonásról értesíteni kell, hirdetményt nem szükséges megjelentetni. (13) Ajánlattev az ajánlattételi határid lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi határid lejártát követen a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók. (14) A pályázati felhívásban elírtak szerint az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték megfizetéséhez kell kötni, amely nem lehet több a forgalmi érték 10%- ánál. (15) A kiíró az ajánlati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének megállapítása esetén, illetve az ajánlatok elbírálását követen, a nem nyertes ajánlattevk részére köteles három munkanapon belül visszafizetni. A visszafizetési határidt a visszavonásról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eredmény vagy eredménytelenség kihirdetésének napjától kell számolni. (16) A nyertes ajánlattev esetében a befizetett biztosíték a vételárba beszámításra kerül, azonban ha a szerzdés megkötése neki felróható vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a biztosítékot elveszti. Az elvesztett biztosíték Az elvesztett biztosíték a kiírót illeti meg. (ld. 58/2005. (IV.4.) Korm. rend. 36. (4) bek.). (17) A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékokat a kiíró a pályázati felhívásban megjelölt idpontban bontja fel. Az ajánlatok felbontásánál a kiírón kívül jelen lehetnek az ajánlattevk, valamint az általuk írásban meghatalmazott személyek. Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevk nevét, székhelyét, az általuk felkínált vételárat, megfizetésének idpontját és módját. (18) Kiíró a pályázati ajánlatok felbontásakor megállapítja az érvénytelen ajánlatokat. (19) Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha a.) azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszeren meghosszabbított ajánlattételi határid lejárta után nyújtották be, b.) az olyan ajánlattev nyújtotta be, aki az önkormányzattal szembeni korábbi fizetési kötelezettségét nem teljesítette, c.) az ajánlattev a biztosítékot nem vagy nem az elírtaknak megfelelen bocsátotta rendelkezésre, d.) az nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek. (20) Az érvénytelen ajánlatot tev az eljárás további szakaszában nem vezet részt. (21) A pályázati ajánlatok felbontásáról és ismertetésérl a kiíró jegyzkönyvet készít. (22) A pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntést a munkacsoport javaslata alapján a munkacsoport elnöke hozza meg. 14

15 (23) A pályázati ajánlatokat a lehet legrövidebb idn belül, de legkésbb az ajánlattételi határid lejártát követ 30 (harminc) napon belül el kell bírálni. (24) Kiíró jogosult megvizsgálni az ajánlattevk alkalmasságát a szerzdés teljesítésére, s ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenrizheti. (25) A kiíró a pályázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján bírálja el és rangsorolja a pályázati ajánlatokat. A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a legjobb ajánlatot tette. (26) Eredménytelen a pályázati eljárás, ha a.) nem érkezett pályázati ajánlat, b.) kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek, c.) egyik ajánlattev sem tett a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelel ajánlatot, d.) a kiíró az eljárás érvénytelenítésérl döntött. (27) Az eredménytelen nyilvános pályáztatást követen a kiíró dönt a további versenyeztetési eljárást illeten. (28) Érvénytelen a pályázati eljárás, ha a.) a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, b.) ha valamelyik ajánlattev az eljárás tisztaságát, vagy a többi ajánlattev érdekeit súlyosan sért cselekményt követ el. Ld. 58/2005. (IV.4.) Korm. rend. 47. (4) bek.) (29) A pályázatok értékelésérl jegyzkönyvet kell készítenie az elbíráló munkacsoportnak, amely tartalmazza: a.) a pályázati eljárás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok számát, b.) a beérkezett ajánlatok rövid ismertetését, c.) a legjobb ajánlatra vonatkozó javaslat indokait, d.) a döntés indokát, e.) a pályázat nyertesének megnevezését, a pályázat rangsorolására vonatkozó javaslatot, f.) egyéb, a bírálók által fontosnak tartott körülményeket, Az értékelési jegyzkönyvhöz csatolni kell a pályázati felhívás, a részletes dokumentáció, a pályázatok bontásáról készült jegyzkönyv és a benyújtott ajánlatok egy-egy eredeti példányát. (30) Kiíró a pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntésrl írásban, a pályázati ajánlatok bontásától számított 30 (harminc) napon belül tájékoztatja ajánlattevket és közzéteszi a pályázati felhívással azonos módon a pályázatok eredményét. (31) Kiírónak az önkormányzati vagyon értékesítésére vonatkozó szerzdést a pályázat nyertesével kell megkötnie. A nyertes visszalépése esetén, ha erre vonatkozó kitétel a pályázati felhívásban szerepel, a pályázat soron következ helyezettjével kell megkötni a szerzdést, amennyiben annak ajánlata megfelel a kiíró számára. A nyertes ajánlattevvel az adásvételi szerzdést a kiíró a döntés meghozataláról szóló értesítés kézbesítésétl számított harminc napon belül köti meg. 15

16 (32) Kiíró az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, tartalmukról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton részt vevknek nem ad. Kiíró az ajánlatokat kizárólag elbírálásra használhatja fel, más célú felhasználás esetén az ajánlattevvel külön meg kell állapodni a felhasználásról. Árverési eljárás 30. (1) Az árverési eljárás során az árverésre bocsátott vagyontárgy tulajdonjogát licitálás útján a legmagasabb vételárat felajánló árverez szerzi meg. (ld. 58/2005. (IV.4.) Korm. rend mondata). Árverés útján kell hasznosítani azokat a vagyontárgyakat, amelyeknek a.) ingatlanforgalmi szakért által megállapított forgalmi értéke az 5 (öt) millió Ft-ot eléri, b.) forgalmi értéke az 1 (egy) millió Ft-ot eléri, ingó vagyontárgyak esetén c.) árverését a képvisel-testület elrendeli. (2) Az árverést ingatlanok esetében a Polgármesteri Hivatal, ingó vagyontárgy esetében a vagyonkezel folytatja le. (3) Árverést csak hat hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés birtokában lehet lebonyolítani. (4) A Polgármesteri Hivatal az értékesítésre kijelölt ingatlanról hirdetményt tesz közzé 30 millió Ft forgalmi értéket meghaladó ingatlan esetében legalább egy alkalommal a helyi médiában és egy megyei lapban, ez alatti értékhatár esetében a helyi médiában. (5) A nyilvános árverési eljárás technikai részleteit az árverés vezetje határozza meg, amit az árverési hirdetményben tesz közzé. (6) A vagyontárgy kikiáltási árának az értékbecslésben megjelölt becsült forgalmi értéket kell tekinteni. Amennyiben a kikiáltási áron érvényes vételi ajánlatot nem tettek, az árverést eredménytelennek kell nyilvánítani, kivéve, ha az értékesítési hirdetmény tartalmazza az árcsökkentés lehetségét. Az eredménytelenné nyilvánítás eltt legfeljebb a kikiáltási ár 80%-áig lefelé is lehet licitálni. (7) Az árverési hirdetménynek tartalmaznia kell: a.) az árverést lebonyolító szerv nevét, székhelyét, b.) az ingatlan címét, helyrajzi számát, nagyságát, az ingatlan-nyilvántartási Adatokat, per-, teher- és igénymentesség esetén bármilyen korlátozását, c.) az ingatlan kikiáltási árát, d.) az ingatlan megtekintésének lehetségeit, e.) a kapcsolattartó nevét és címét, f.) az árverés helyét és idpontját, g.) az árverésen való részvétel feltételeit, h.) az árverési elleg fizetési feltételeit, i.) egyéb információkat (pl. beépítési kötelezettség, környezetvédelmi elírások). 16

17 Az árverési hirdetmény közzétételének legalább tizenöt nappal meg kell elznie a hirdetményben megjelölt árverési idpontot. A kifüggesztés módját és helyét a kiíró határozza meg. (8) Az árverésen személyesen, közokiratban vagy teljes bizonyító erej magánokiratba foglalt meghatalmazással lehet részt venni. (9) Az árverésen az vehet részt, aki személyazonosságát, jogi személy esetén nyilvántartásba vételét hitelt érdemlen igazolta, gazdasági társaság esetén harminc napnál nem régebbi cégkivonatát bemutatta. (10) Az árverést legalább három fbl álló munkacsoport folytatja le. A munkacsoport elnökét és tagjait a képvisel-testület vagy a vagyonkezel jelöli ki. (11) Az árverést a munkacsoport elnöke vezeti. (12) A pályáztatásnál meghatározott elírásokat különösen a hirdetmény megjelentetésére, a határidre, a jelentkezés feltételeire, az összeférhetetlenségi szabályokra értelemszeren alkalmazni kell a nyilvános árveréssel történ önkormányzati vagyon értékesítése során. (13) A munkacsoport elnöke az árverés megnyitását követen ellenrzi, hogy a (8) és (9) bekezdésben foglalt elírások megvalósultak-e és szükség esetén kizárja az eljárásból a feltételeket nem teljesít személyt. (14) Az elnök eredménytelennek nyilvánítja az árverést, ha a.) a (8) és (9) bekezdésben foglalt elírások nem valósultak meg, b.) az árverés megkezdéséig vételi szándékot nem jelentettek be. (15) A munkacsoport elnöke ismerteti az árverés szabályait, az ingatlan jellemzit, a kikiáltási árat és válaszol az árveréssel, valamint az ingatlannal kapcsolatos kérdésekre. (16) Az árverésen résztvevk egyenként tesznek ajánlatot az ellenérték összegére a többi résztvev jelenlétében. Az árverésen résztvevk egymás után akár több ajánlatot is tehetnek. Az árverésen résztvevk újabb ajánlatot csak akkor tehetnek, ha az magasabb összeg az elz ajánlatnál. A magasabb összeg ajánlat megtételével a korábbi ajánlatból ered ajánlati kötöttség azonnal megsznik. (17) Az árverés akkor ér véget, ha már egyetlen résztvev sem ajánl az utolsóként elhangzott ajánlatnál magasabb összeget tartalmazó ajánlatot. (18) Az árverés végén, ha a munkacsoport elnöke felhívása ellenére magasabb ellenértéket tartalmazó ajánlatot nem tesznek, az elnök az addigi legmagasabb ellenértéket ajánlót nyilvánítja az ingatlan vevjének, bérljének vagy egyéb jogcím szerinti használójának. Az ingatlan vagy az ingatlanon szerzett vagyoni érték jog ellenértéke azonos a legmagasabb ajánlat összegével. A hasznosításra irányuló szerzdés azzal köttetik meg, hogy a legmagasabb összeg ajánlatot az elnök elfogadja. 17

18 (19) Az árverésrl jegyzkönyv készül, amelynek jelenléti ívét valamennyi ajánlattev aláírja. A jegyzkönyv tartalmazza az árveréssel kapcsolatos minden lényeges adatot, elírást. (20) Az elnök elrendeli, hogy a legmagasabb ajánlatot adó kivételével valamennyi résztvev részére az általa befizetett összeget (bánatpénzt) három munkanapon belül a Polgármesteri Hivatal vagy a vagyonkezel szerv visszafizesse. (21) A legmagasabb ajánlatot adó résztvev által befizetett összeg (bánatpénz) adásvétel esetén foglalónak minsül és beszámít a vételárba, vagyoni érték jog megszerzése esetén ellegnek minsül. (22) Ha a pályázati kiírásra csak egy jelentkez adja be pályázatát, árverés lefolytatására nem kerül sor, a hirdetményben kiírt feltételekkel kerül az ingatlan elidegenítésre, bérbeadásra vagy egyéb módon történ hasznosításra. (23) Ha az árverés eredménytelen, az eredménytelenség idpontjától számított hat hónapon belül ismételt árverést kell tartani. Ismételt eredménytelenség esetén a képvisel-testület dönt az eljárás további folytatásáról vagy visszavonja a hasznosításra kijelölést. (24) Az árverés napjától számított legkésbb harminc napon belül az árverés nyertesével az adásvételi vagy egyéb szerzdést meg kell kötni. Az adásvételi szerzdés esetén a vev a szerzdés aláírásának napjáig köteles a vételár teljes összegét megfizetni. A szerzdés megkötésére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult. (25) Adásvétel esetén amennyiben a vev a teljes vételárat a szerzdés aláírásának napjáig nem fizeti meg, a foglalót vagy vagyoni jog esetén az elleget elveszti. Ha a szerzdés megkötése az önkormányzatnak felróható okból hiúsul meg, a foglaló kétszeres összegét, elleg esetén az elleg összegét köteles a vevnek visszafizetni. Ha a nyertes árverez a szerzdéskötésre a hirdetményben elírt határid alatt a szerzdést neki felróható okból nem köti meg, úgy az árverés soron következ helyezettjével is lehet szerzdést kötni. (26) Az ingó vagyontárgyak árverése során az ingatlanárverés szabályait kell alkalmazni azzal, hogy az árverést a vagyontárgy kezelje folytatja le. Az árverésre kijelölt vagyontárgyról a Polgármesteri Hivatal hirdettábláján és a helyi médiában hirdetményt kell közzétenni. Az árverést három tagból álló, az intézmény vezetje által kijelölt és általa vezetett bizottság folytatja le. A vagyonkezel a legmagasabb ellenértéket ajánló részére számlát állít ki az árveréstl számított tizenöt napon belül. A vagyontárgy a számla kiegyenlítését követen adható a legmagasabb ellenértéket ajánló birtokába. A szerzdések nyilvántartása és közzététele 31. (1) A rendelet hatálya alá tartozó vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére és hasznosítására kötött szerzdésekrl a polgármester a Polgármesteri Hivatal közremködésével nyilvántartást vezet. 18

19 (2) A szerzdésekrl készült nyilvántartás nyilvános, a szerzdések tartalmáról a személyes adatok védelmérl és a közérdek adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései szerint szolgáltatható ki adat. (3) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történ gazdálkodással összefügg, a nettó 5 (öt) millió Ft-ot elér vagy azt meghaladó érték árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni érték jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerzdések megnevezését, típusát, tárgyát, a szerzdést köt felek nevét, a szerzdés értékét, a határozott idre kötött szerzdés esetében annak idtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerzdés létrejöttét követ hatvan napon belül. A közzétételrl az önkormányzati szerv nevében szerzdést köt személy gondoskodik a helyben szokásos módon. (Áht. 15/B ) V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 32. (1) A rendelet május 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követen indult ügyekben, eljárásokban kell alkalmazni. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejleg az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 29/1992. (XII.23.) önkormányzati rendelet és a módosításáról szóló 23/2003. (XI.5.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Szigetvár, április 25. Paizs József polgármester Dr. Aracsi József címzetes fjegyz Kihirdetési záradék: 19

20 A 10/2005. (IV.27.) Ör. 1. számú melléklete FORGALOMKÉPTELEN TÖRZSVAGYON Hrsz Megnevezés Terület (m 2 ) 1. Közutak, mtárgyaik és közterek 1.1. Utak 2094/1 6-os elkerül fút /1 6-os elkerül fút (Széchenyi u.) /3 6-os elkerül fút /2 6-os elkerül fút (József A. u.) /2 6-os elkerül fút (József A. u.) /1 6-os elkerül fút (Petfi u.) os elkerül fút (Dózsa Gy.u.) os elkerül fút (Dózsa Gy.u.) os elkerül út(rákóczi u.) /4 6-os számú fútvonal belterületi közút (Kaposvári u.) belterületi közút (Tüskevár u.) belterületi közút (Görösgali u.) /2 belterületi közút (Táncsics M.u.) /29 belterületi közút (Perczel M. u.) /30 belterületi közút (Gábor Áron u.) /51 belterületi közút (Perczel M. u.) /64 belterületi közút (Gábor Á.u.) /74 belterületi közút (Damjanich u.) /94 belterületi közút (Damjanich u.) /101 belterületi közút (Klapka Gy. U.) belterületi közút (Vasvári u.) belterületi közút (Bem u.) belterületi közút (Erdélyi u.) belterületi közút (Erdélyi u.) belterületi közút (Aradi u.) belterületi közút (Szegf u.) belterületi közút (Tulipán u.) belterületi közút (Kanizsai u.) belterületi közút (Országút) belterületi közút (Igmándy u.) belterületi közút (Hunyadi u.) belterületi közút (Hunyadi u.) belterületi közút (Hunyadi u.) belterületi közút (Hunyadi u.) belterületi közút (Radnóti u.) belterületi közút (F u.)

21 Hrsz Megnevezés Terület (m 2 ) 32 belterületi közút (Rákóczi u.) belterületi közút (Katona u.) belterületi közút (Katona u.) belterületi közút (Toponári köz) /2 belterületi közút (Istvánffy u.) belterületi közút (Istvánffy u.) /2 belterületi közút (Móra F.ltp.) belterületi közút (Básty u.) /2 belterületi közút (Kossuth tér) belterületi közút (Szecsdi u.) belterületi közút (Zárda u.) /2 belterületi közút (Rókus köz) /2 belterületi közút (Horváth M.tér) /1 belterületi közút (Horváth M.tér) belterületi közút (Rókus köz) belterületi közút (Vár u.) /1 belterületi közút (Berzsenyi u.) belterületi közút (Berzsenyi u.) belterületi közút (Mártírok u.) belterületi közút (Olay L. u.) belterületi közút (Tinódi u.) belterületi közút (Sás-köz) belterületi közút (Szabadság u.) belterületi közút (Honvéd u.) belterületi közút (Szabadság u.) belterületi közút (Arany J. u.) belterületi közút (Rózsa-köz) belterületi közút (Vörösmarty u.) belterületi közút (Almás u.) belterületi közút (Miklós u.) belterületi közút (Kórház u.) belterületi közút (Miklós u.) belterületi közút (Szulimán u.) belterületi közút (Török u.) /1 belterületi közút (Török u.) belterületi közút (Ilona u.) belterületi közút (Juranics u.) belterületi közút (Alapi G. u.) /7 belterületi közút (Szív u.) /3 belterületi közút (Szív u.) /4 belterületi közút (Szív u.) belterületi közút (Zalka M.u.) belterületi közút (Szív u.) belterületi közút (Alapi G.u.) belterületi közút (Alapi G.u.) /4 belterületi közút (Turbéki u.) belterületi közút (Alapi G.u.)

22 Hrsz Megnevezés Terület (m 2 ) 962/2 belterületi közút (Bika A.u.) /19 belterületi közút (Turbéki u.) /44 belterületi közút (Muszola u.) belterületi közút (Turbéki u.) /31 belterületi közút (József a. u.) /3 belter. közút (volt vasúti pályatest) /2 belterületi közút (Petfi u.) belterületi közút (Dencsházai u.) /3 belterületi közút (Dózsa Gy.u.) /1 belterületi közút (Dózsa Gy.u.) /1 belterületi közút (Dózsa Gy.u.) /1 belterületi közút (Dózsa Gy.u.) /1 belterületi közút (Dózsa Gy.u.) /1 belterületi közút (Dózsa Gy.u.) belterületi közút (Kolozsvári u.) belterületi közút (Petfi u.) belterületi közút (Hársfa u.) /17 belterületi közút (Radován tér) /6 belterületi közút (Török B. u.) /11 belterületi közút (Török B. u.) /17 belterületi közút (Kerecsényi u.) belterületi közút (Dandó u.) belterületi közút (Dózsa Gy.u.) belterületi közút (Sánc u.) /2 belterületi közút (Dózsa Gy.u.) belterületi közút (Dózsa Gy.u.) belterületi közút (Gyár u.) /1 belterületi közút (Hoboli u.) belterületi közút (Megye u.) /3 belterületi közút (Munkácsy u.) belterületi közút (Árpád u.) belter. közút (Munkácsy és Ady u.) belterületi közút (Kárpátok útja) belterületi közút (Rózsa u.) belterületi közút (Kárpátok útja) belterületi közút (Fert-köz) belterületi közút (Temesvári u.) belterületi közút (Széchenyi u.) /2 belterületi közút (Alkotmány tér) belterületi közút (Alkotmány tér) /2 belterületi közút (Alkotmány tér) belterületi közút (Alkotmány tér) belterületi közút (Alkotmány tér) /2 belterületi közút (Alkotmány tér) belterületi közút (Alkotmány tér) belterületi közút (Alkotmány tér) belterületi közút (Basa u.) belterületi közút (Batthyány u.)

23 Hrsz Megnevezés Terület (m 2 ) 1651/2 belterületi közút (Batthyány u.) /1 belterületi közút (Szt.István ltp.) /2 belterületi közút (Szt.István ltp.) /2 belterületi közút (Kaposvári u.) /3 belterületi közút (Munkás u.) /8 belterületi közút (Kodály Z. u.) /61 belterületi közút (Akácos út) /96 belterületi közút (Millennium u.) belterületi közút (Batthyány u.) /23 belterületi közút (József A. u.) belterületi közút (Bástya u.) /4 belterületi közút (Basa sörözi út) belterületi közút (Bástya u.) /4 belterületi közút (Muszola u.) /2 belterületi közút (Radnóti u.) /24 belterületi közút (József A. u.) /1 belterületi közút (Rózsa u.) /66 belterületi közút (Szt. István ltp.) /54 belterületi közút (Eppingen tér) belter.kiszolgáló út (Fztelep mellett) belter.kiszolgáló út (vár mellett) belter.kiszolgáló út (Fztelep mellett) /1 belter.kiszolgáló út (vár mellett) belter.kiszolgáló út (vár mellett) belter.kiszolgáló út (vár mellett) belter.kiszolgáló út /14 belter.kiszolgáló út (Dencsházai út) kiszolgáló út (vár mellett) /2 belter.kiszolgáló út (Tinódi u.) belter.kiszolgáló út (vár mellett) /2 belter.kiszolgáló út /1 belter.közút (vár mellett) belter.közút (vár mellett) /6 belter.kiszolgáló út (vár mellett) /3 belter.kiszolgáló út (vár mellett) /4 belter.közút (vár mellett) belter.kiszolgáló út (vár mellett) belter.kiszolgáló út (Táncsics M.u.) /4 belter.kiszolgáló út (Radnóti u.) belter.kiszolgáló út (vár mellett) /1 kiszolgáló út (Istvánnfy u.) /10 közút (külterület) /14 külterületi közút külterületi közút külter.közút (Palántaneveli beton) /10 külterületi közút /11 közút /5 külterületi közút

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete 1 Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyon kezeléséről Váraszó Község Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból Kerepes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004. (IX. 30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 26/2007. (XII. 18.) és

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben a 15/2015.(VI.25.), valamint a 27/2015.(XII.17.)

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 22/2007. (V. 24.), a 27/2007. (VII. 24.), a 3/2008. (I. 24.), a 7/2008. (II. 11.), a 14/2008. (II. 14.), a 29/2008. (X. 16.), a 38/2008. (XI. 24.), a

Részletesebben

1 Módosította a 19/2012. (X.25.) számú rendelet.

1 Módosította a 19/2012. (X.25.) számú rendelet. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 6/2012.(IV.06.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezetben a 19/2012.(X.25.),

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

5. melléklet a 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelethez. 1. melléklet a 41/2012 (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelethez. 1. melléklet a 41/2012 (IX. 28.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 41/2012 (IX. 28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati ingatlan vagyonra vonatkozó versenyeztetési eljárás szabályairól I. FEJEZET

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 8/1994. (IV.20.) számú. rendelete. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről.

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 8/1994. (IV.20.) számú. rendelete. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről. TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/1994. (IV.20.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről. Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (V.7.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bakonynána Községi Önkormányzat

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 A Tárnok Nagyközség

Részletesebben

A Kormány 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

A Kormány 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 175. szám 25131 A Kormány 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya Fajsz Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat ) vagyonára terjed ki. Az önkormányzat vagyona

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya Fajsz Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat ) vagyonára terjed ki. Az önkormányzat vagyona Fajsz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 6/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013.(V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! I. A megyei önkormányzat megváltozott feladatköre II. A megyei önkormányzat megmaradt vagyona

Tisztelt Közgyűlés! I. A megyei önkormányzat megváltozott feladatköre II. A megyei önkormányzat megmaradt vagyona 2. Tisztelt Közgyűlés! A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hatályos vagyonrendelete az elmúlt évek tapasztalatai szerint megfelelően szabályozta és segítette a megyei önkormányzat vagyongazdálkodási

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya 1 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről Egységes szerkezetben Budapest

Részletesebben

RENDELETEK. (5) Az állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget 21 e Ft-ban hagyja jóvá.

RENDELETEK. (5) Az állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget 21 e Ft-ban hagyja jóvá. RENDELETEK Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának 6/2007. (IV. 19.) sz. rendelete a 2006. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról és pénzmaradványa elszámolásáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. december 13. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 8/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hatályos: 2016. január 23-tól Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 8/2013. (VI.14.)

Részletesebben

Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás

Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás Kivonat 1/1. számú melléklet Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2 Tartalomjegyzék A Kiíró megnevezése, székhelye 3 A

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (VIII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben)

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának 7/2002. (XII.03. ) számú rendelete (A 2004. évi módosításokkal egybeszerkesztve) az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Zalaszentgyörgy

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya

Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodnak abban, hogy

Részletesebben

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

(a módosításokkal egységes szerkezetben) M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 22/2014. (VI.20.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016.(III. 04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyakfeletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról /egységes

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (III.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről

17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről T aksony Na gy k ö zség Önkormán y za ta Képvisel ő-testületének 17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről Taksony

Részletesebben

Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Informatikai Központ Korlátolt Felelsség Társaság

Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Informatikai Központ Korlátolt Felelsség Társaság Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Informatikai Központ Korlátolt Felelsség Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.), mint alapító a gazdasági

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata önkormányzati vagyonáról Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya A Önkormányzat Közgyűlésének 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete a Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban:

Részletesebben

4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete. Az Önkormányzat vagyonáról

4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete. Az Önkormányzat vagyonáról 4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Az Önkormányzat vagyonáról Módosította a 30/2002.(II.25.), 23/2004.(VI.25.), 24/2005.(VIII.31.), 7/2006. (I. 27.) és

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Jászdózsa Község Önkormányzat

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól 1 Városlőd Község Önkormányzatának

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetben a 2014. szeptember 10-i hatályú módosításokkal, amelyek vastagon szedve, dlt betvel kerülnek

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. 6-8/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete e) 1 II. FEJEZET Lezárva: 2009. augusztus 24. 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról, az önkormányzati vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól és a vagyonfenntartás-fejlesztés

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Jászladány nagyközség nemzeti vagyonáról (egységes szerkezetben) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2011. évi CXCVI. törvény. a nemzeti vagyonról

2011. évi CXCVI. törvény. a nemzeti vagyonról 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. Az Országgyűlés a nemzeti vagyonnak a közérdek és a közösségi

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egységes szerkezetbe foglalva 2005. december 12. Pánd Község Önkormányzata 4/2003./V.12./ r e n d e l e t e a 20/2005. /XI.29./ rendelet módosításaival, kiegészítéseivel, amely az önkormányzati vagyonról

Részletesebben

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések 667 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a helyiségek bérbeadásáról Rakamaz Város

Részletesebben

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, valamint a közbeszerzés helyi

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya

I. fejezet A rendelet hatálya Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2004. (IX.20.) rendelete

Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2004. (IX.20.) rendelete Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (IX.20.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Szentbékkálla község Önkormányzata

Részletesebben

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról 3886 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 39. szám 7. Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest) Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. 2009. június

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest) Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. 2009. június PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BUDAPEST, XIX. KERÜLET KOSSUTT TÉR 23-24. SZ. ALATTI LAKÓÉPÜLETBEN 12 DB LAKÁS ÉS BEÉPÍTHETŐ TETŐTÉR MEGVÁSÁRLÁSÁHOZ HRSZ: 162301/3 Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest)

Részletesebben

I. Fejezet Az el nem idegeníthető vagyontárgyak

I. Fejezet Az el nem idegeníthető vagyontárgyak Sülysáp Nagyközség Önkormányzata 16/2004. (VII.12.) számú rendelete Az önkormányzat ingatlanvagyonnal, a vagyoni értékű jogokkal és értékpapírokkal való gazdálkodásról Sülysáp Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

GYRTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELTESTÜLETÉNEK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

GYRTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELTESTÜLETÉNEK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA GYRTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELTESTÜLETÉNEK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Ezen Közbeszerzési Szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekrl szóló 2003. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján

Részletesebben

Kishajók felelsségbiztosítása 1. Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása

Kishajók felelsségbiztosítása 1. Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása Kishajók felelsségbiztosítása 1 Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása Kishajók felelsségbiztosítása 2 Tartalomjegyzék 1. A biztosítás tárgya...3 2. Szerzd, biztosított...3 3. Együttbiztosított személyek...3

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően)

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően) Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2004.(VI.30.) Kt. sz. rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos 2015. június 27. napjától) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében

Részletesebben

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A tavalyi év végén új önkormányzati

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal, valamint a saját bevételekből

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK a 15/2012. (III.30.)Ör., a 44/2012.(IX.13.) Ör., az 50/2012. (X.26.) Ör., a 65/2012. (XII.21.) Ör., a 6/2013. (II.28.) Ör., a 21/2013. (V.31.) Ör.,

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra CXV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 10. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. OKTÓBER 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

/A 7/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

/A 7/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Önkormányzat Salköveskút Képviselő-testületének 4/2012. (III.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /A 7/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított,

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

A lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés a Ptk. szabályai szerint semmis!

A lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés a Ptk. szabályai szerint semmis! A kormányrendelet tárgyi hatálya Tárgyi hatálya A kormányrendelet kiterjed a gyermeket nevelő / gyermeket vállaló új lakást építőkre vagy vásárlókra vonatkozó családi otthonteremtési kedvezményre, a három

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen... 1 / 15 2012.02.03. 10:42 Kisajátítás 2011. április 26. kedd, 06:39 Ingatlan tulajdonjogának állami kényszerrel történő elvonásával - kisajátításával - kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a kisajátítási

Részletesebben

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének. 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete. az önkormányzat. Szervezeti és Mködési Szabályzatáról

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének. 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete. az önkormányzat. Szervezeti és Mködési Szabályzatáról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mködési Szabályzatáról - 2 0 0 7 - 2 B e v e z e t é s A Magyar Köztársaság Országgylése

Részletesebben

Tát Nagyközség Önkormányzata 10/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete Tát Nagyközség tulajdonában álló nemzeti vagyonról. 1. Általános rendelkezések

Tát Nagyközség Önkormányzata 10/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete Tát Nagyközség tulajdonában álló nemzeti vagyonról. 1. Általános rendelkezések Tát Nagyközség Önkormányzata 10/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete Tát Nagyközség tulajdonában álló nemzeti vagyonról Tát Nagyközség Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. november 15. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/46. szám Ára: 315 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének

Részletesebben

1999. évi LXXIV. törvény

1999. évi LXXIV. törvény 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrl 1 Az Országgylés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól

Részletesebben

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2 1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról 1 a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII.

Részletesebben

K I E G É S Z Í T JELLEG T E V É K E N Y S É G E K S Z AB Á L Y O Z Á S A

K I E G É S Z Í T JELLEG T E V É K E N Y S É G E K S Z AB Á L Y O Z Á S A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM K I E G É S Z Í T JELLEG T E V É K E N Y S É G E K S Z AB Á L Y O Z Á S A Szeged, 2005. Kiegészít jelleg tevékenységek szabályozása 1 A Szegedi Tudományegyetem Tanácsa a személyi

Részletesebben