GYRTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELTESTÜLETÉNEK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYRTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELTESTÜLETÉNEK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 GYRTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELTESTÜLETÉNEK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Ezen Közbeszerzési Szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekrl szóló évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján Gyrtelek Község Önkormányzata által lefolytatandó közbeszerzési eljárásokban érvényesüljön a verseny tisztasága és nyilvánossága, az ajánlattevk esélyegyenlsége és a velük szembeni egyenl bánásmód. Mindezen célok megvalósulása érdekében a Kbt. 6. (1) bekezdésében elírtak teljesítése érdekében Gyrtelek Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg: I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. Ezen Közbeszerzési Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Tunyogmatolcs Község Önkormányzata, mint ajánlatkér (továbbiakban: ajánlatkér) által lefolytatandó közbeszerzési eljárásokban, tervpályázati eljárásokban (együttesen: közbeszerzési eljárás) a közbeszerzési eljárások elkészítése, kiírása, lefolytatása során. 2. A Közbeszerzési Szabályzat elírásait köteles betartani a közbeszerzési eljárásban részt vev valamennyi személy és szervezet. 3. A Közbeszerzési Szabályzat tárgyi hatálya alá tartozik - a Kbt. szerinti értékhatároktól függen - a) árubeszerzés, b) építési beruházás, c) építési koncesszió, d) szolgáltatás megrendelés, e) szolgáltatási koncesszió.

2 II. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE 1. Az ajánlatkér a költségvetési év elején, lehetség szerint április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni. 2. A közbeszerzési terv tartalmazza külön-külön megjelölve az árubeszerzés, építési beruházás, építési, szolgáltatási koncesszió és a szolgáltatás megrendelés körébe tartozó beszerzéseket, megjelölve az egyes beszerzések felelseit, értékeit, a beszerzések ütemezését. 3. Az ajánlatkér a költségvetési év kezdetét követen haladéktalanul, de legkésbb április 15. napjáig elzetes összesített tájékoztatót köteles készíteni az adott évre, illetleg az elkövetkezend legfeljebb tizenkét hónapra a Kbt. 42. (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott közösségi értékhatárokat elér vagy meghaladó közbeszerzések esetén. 4. Az ajánlatkér elzetes összesített tájékoztatót készíthet legkésbb minden év április 15. napjáig az adott évre, illetleg az elkövetkez legfeljebb tizenkét hónapra a Kbt (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint. 5. Az elzetes összesített tájékoztató és a közbeszerzési terv elkészítésérl, a hirdetményi megjelentetésrl a jegyz gondoskodik. III. AZ AJÁNLATKÉR NEVÉBEN ELJÁRÓ ÉS AZ ELJÁRÁSBA BEVONT SZEMÉLYEK 1. Az ajánlatkér nevében a közösségi és a nemzeti értékhatárokat elér és meghaladó közbeszerzések esetén, valamint az egyszer közbeszerzési eljárásokban a polgármester jár el. 2. Az ajánlatkér közbeszerzési eljárásainak lefolytatásával kapcsolatos feladatokat az alábbi bizottság, csoport, szervezetek látják el: a) Bírálóbizottság, b) a Kbt a szerinti, a tervpályázat elbírálására létrehozott zsri (továbbiakban: Zsri), c) a Polgármesteri Hivatal jegyzje, és az általa kijelölt köztisztviselibl álló munkacsoportja (továbbiakban: Csoport), d) az eljárásba bevont küls szakért, vagy szervezet (Tanácsadó).

3 3. A bírálóbizottság, és a Zsri személyi összetételét, illetve a Tanácsadót, valamint a személyek, szervezetek és a Tanácsadó közötti feladatmegosztást az ajánlatkér határozza meg. A Tanácsadó kizárólagos feladatait az ajánlatkérvel kötött polgári jogi szerzdés határozza meg. 4. A közbeszerzési eljárás minden szakaszában (elkészítés, ajánlati-bírálati szakasz) érvényesülni kell a közbeszerzés tárgya szerinti, pénzügyi, közbeszerzési szakértelemnek, így az eljárásba az ilyen szakértelemmel rendelkez személyeket, szervezeteket kell bevonni. 5. Az ajánlatkér, a közösségi értékhatárt elér vagy meghaladó érték közbeszerzési eljárásokba január 1. napjától hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni. 6. Az adott közbeszerzési eljárás elkészítését megelzen az ajánlatkér nevében eljáró, illetve az eljárásba bevonni kívánt személy, vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben nem áll fenn a Kbt ában meghatározott összeférhetetlenség. 7. Akinek személyére nézve összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy keletkezett, az köteles az eljárásban való részvételét azonnal megszüntetni. IV. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 1. A közbeszerzési eljárás megkezdésérl a költségvetés és közbeszerzési terv figyelembe vételével a képviseltestület dönt. 2. A közbeszerzési eljárás elkészítése, lefolytatása során az ajánlatkért jogai és kötelezettségei gyakorlásában az ajánlatkér által történ megbízás esetén a polgári jogi szerzdés alapján közremköd Tanácsadó segíti. 3. Az ajánlatkér képviseljébl, a Tanácsadó képviseljébl, valamint a közösségi értékhatárt elér, vagy meghaladó közbeszerzés esetén a hivatalos közbeszerzési tanácsadóból áll az a legalább 3 fs, de minden esetben páratlan számú Bírálóbizottság, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a Képviseltestület által hozandó döntéshez.

4 V. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELKÉSZÍTÉSE 1. A közbeszerzési eljárás elkészítése körében el kell végezni az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekményeket, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- illetleg piacfelmérést, a közbeszerzés becsült értékének meghatározását, az eljárást megindító (meghirdet) hirdetmény, felhívás, dokumentáció elkészítését. 2. A Csoport illetve a Tanácsadó feladatai a közbeszerzési eljárás elkészítése során: 2.1. Javaslatot tesz a közbeszerzési eljárás fajtájára (nyílt, meghívásos, tárgyalásos) Meghatározza az elkészítéssel (pl. becsült érték megállapításával, piacfelmérésével) kapcsolatos feladatokat és az ezekhez kapcsolódó intézkedéseket Javaslatot tesz az alkalmassági, alkalmatlansági szempontokra, a kizárási okokra, értékelési szempontokra, a pontozásra, az eljárási hirdetmény, részvételi felhívás szövegére, az ajánlati vagy részvételi dokumentáció ellenértékére, az ajánlati biztosíték összegére, a keretszerzdéses megállapodásra, a részajánlattételre, az alternatív ajánlattételre Szükség esetén javaslatot tesz a gyorsított, keret-megállapodásos, egyszersített eljárás alkalmazására Ütemtervet készít az adott eljárásra, amely tartalmazza az egyes eljárási cselekmények tervezett idpontját, az egyes cselekményekhez kapcsolódó feladatokat és azok felelsét Adott esetben kötelezen elkészíti az ajánlati dokumentációt, szükség esetén a részvételi dokumentációt Meghívásos eljárásnál szükség esetén javaslatot tesz a keretszámra, valamint az alkalmas részvételre jelentkezk rangsorolásának módjára Tárgyalásos eljárásban javaslatot tesz a tárgyalási fordulók számára, és a tárgyalás szabályaira vonatkozóan.

5 2.9. Elkészíti és beszerzi az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat Tervpályázati eljárásban a Zsri tagjainak személyére vonatkozóan javaslatot tesz és elfogadásra a polgármester elé terjeszti Elvégzi a közbeszerzési eljárás elkészítéséhez szükséges mindazon feladatokat, mellyel az ajánlatkér megbízza. VI. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA 1. A nyílt eljárás hirdetmény útján közzétett ajánlati vagy ajánlattételi felhívással, a meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás hirdetmény útján közzétett részvételi felhívással, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás az ajánlati felhívás megküldésével kezddik. 2. A Csoport, illetve a Tanácsadó feladatai a közbeszerzési eljárás lefolytatása során: 2.1. Gondoskodik arról, hogy az ajánlati felhívás, ajánlattételi felhívás, részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítnek megküldésre kerüljön. A Szerkeszt Bizottság hiánypótlási felhívása esetén haladéktalanul közli a hiánypótlásra, illetve a jogszabályba ütköz elírás kiküszöbölésére irányuló javaslatát. A hirdetmény tartalmának jelents megváltoztatása esetén a intézkedik a képviseltestület tájékoztatásáról Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében elkészíti az ajánlattételi felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt szervezetek adatairól, valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekrl szóló tájékoztatást Biztosítja, hogy az ajánlati/részvételi dokumentáció a törvényes határid lejártáig megfelel példányszámban rendelkezésre álljon, az ajánlati, részvételi dokumentációt a törvényi feltételek fennállása esetén az erre vonatkozó kérelem kézhezvételétl számított kett munkanapon belül megküldi az ajánlattevnek, részvételre jelentkeznek Gondoskodik kiegészít tájékoztató (konzultáció) biztosításáról, megtartásáról az ajánlattevknek, részvételre jelentkezknek. A kiegészít tájékoztatást igényl, illetve a konzultáción elhangzó kérdésekre adandó válaszok írásban történ rögzítésérl és az ajánlattevk, részvételre jelentkezk részére történ megküldésérl.

6 2.5. Gondoskodik a dokumentáció visszaszolgáltatásáról, valamint ellenértéke visszautaltatásáról a Kbt-ben meghatározott esetekben Az ajánlatok, részvételi jelentkezések személyesen történ beadása esetén átvételi elismervényt állít ki, mely tartalmazza az átadóátvev nevét, az ajánlat, részvételi jelentkezés átadás-átvételének idpontját A bármely módon érkezett ajánlatokat, részvételi jelentkezéseket az ajánlattételi, részvételi határid lejártáig a megadott hivatali helyiségben zárható helyen rzi Lebonyolítja az ajánlat, részvételi jelentkezés felbontását Elkészíti az ajánlatok, részvételi jelentkezések felbontásáról és ismertetésérl a jegyzkönyvet és azt az ajánlattevk, illetve részvételre jelentkezk részére igazolhatóan átadja, illetve megküldi a bontástól számított 5 napon belül Javaslatot tesz az ajánlatok érvényessége, érvénytelensége, az ajánlattevk alkalmassága, alkalmatlansága, kizárása tekintetében Elbírálja a részvételre jelentkezéseket, vizsgálja az egyes részvételre jelentkezések érvényességét, érvénytelenségét, az egyes részvételre jelentkezk alkalmasságát, alkalmatlanságát, kizárását, valamint elkészíti ezek megállapítására vonatkozó javaslatot Részvételi eljárás eredményétl függen javaslatot tesz az ajánlattételre felhívandók személyére Lefolytatja a részvételi szakasz eredményhirdetését Elkészíti a részvételi szakasz eredményérl szóló írásbeli összegezést, gondoskodik Közbeszerzési Értesítnek az eredményhirdetéstl számított 5 napon belül történ megküldésérl és a részvételre jelentkezknek továbbításáról Elkészíti a részvételre jelentkezk kizárásáról, alkalmatlanságáról, a részvételi jelentkezések érvénytelenségérl szóló tájékoztatót, 5 napon belül megküldi a részvételre jelentkezknek Szükség esetén elkészíti a kijavított összegezést és határidben megküldi az ajánlattevk részére.

7 2.17. Szükség esetén lefolytatja a helyszíni szemlét Szükség esetén javaslatot tesz az ajánlattételi határid meghosszabbítására, elkészíti és megküldi az ajánlattevknek az ezzel kapcsolatos értesítéseket Szükség esetén javaslatot tesz az ajánlati felhívás visszavonására, elkészíti és megküldi az ajánlattevknek az errl szóló tájékoztatást, elkészíti az ezzel kapcsolatos eljárás eredménytelenségére vonatkozó hirdetményt és megküldi a Közbeszerzési Értesítnek A végleges szakvélemény és az indokolással ellátott bírálati lapok alapján döntési javaslatot készít a képviseltestület részére. A nemzeti értékhatárokat elér, vagy meghaladó, de a közösségi értékhatárokat el nem ér közbeszerzési eljárásokban javaslata kiterjed a Kbt-ben meghatározott feltételek fennállása esetén a tárgyalás, vagy újabb ajánlattétel kezdeményezésére is Ajánlattevi kérésre tájékoztatást ad a nyertes ajánlat jellemzirl és a kérést benyújtó ajánlattev által benyújtott ajánlathoz viszonyított elnyeirl Elkészíti az eljárás eredményére vonatkozó írásbeli összegezést Lefolytatja az eredményhirdetést Elkészíti az eljárás eredményérl, eredménytelenségérl szóló hirdetményt, megküldi a Közbeszerzési Értesítnek Javaslatot készít a részvételi szakasz Kbt (3) bekezdése szerinti eredménytelenségére illetleg új közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozóan, valamint elkészíti és megküldi a szükséges tájékoztatót a Közbeszerzések Tanácsán keresztül az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatalának Két szakaszos eljárásnál elkészíti az ajánlattételi felhívást és gondoskodik annak az ajánlattevk részére történ megküldésérl valamint ha van az ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátásról, kérés esetén az ajánlatkérnek történ megküldésérl Szükség esetén javaslatot tesz az eredményhirdetés elhalasztására Megtesz minden, a közbeszerzési eljárás lefolytatása során szükséges fentiekben nem részletezett cselekményt, intézkedést, amellyel az ajánlatkér megbízza.

8 3. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések felbontásáról és ismertetésérl a jegyzkönyv az ajánlattevk, részvételre jelentkezk száma szerinti eredeti + 2 példányban készül, melyet az ajánlatkér képviselje és a tanácsadó, vagy Csoport tagja kézjegyével lát el. 4. Tárgyalásos eljárás esetén, a tárgyalásról készített jegyzkönyvet az ajánlattevk is aláírják. A jegyzkönyv mellékletét képezi a bontáskor ismertetésre kerül adatokat tartalmazó, az ajánlattev, részvételre jelentkez által kitöltött un. felolvasólap és a jelenléti ív. 5. A ajánlatkér kirívóan alacsony ellenszolgáltatás esetében, valamint lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértéknek, illetleg aránytalannak értékelt kötelezettségvállalás esetén az ajánlattevtl adatot és indokolást kér. 6. A képviseltestület, a Bírálati Bizottság, jegyz vagy Tanácsadó által a végleges szakvélemény és az indokolással ellátott bírálati lapok alapján elterjesztés formájában elkészített döntési javaslat alapján határozati formában dönt, melynek tartalmaznia kell: - az eljárás eredményének, eredménytelenségének megállapítását indokolással együtt, - érvénytelen ajánlatok, kizárt ajánlattevk megállapítását indokolással együtt, - két szakaszos eljárásban az ajánlattételi felhívás tartalmát, - nyertes ajánlattev nevét, székhelyét, ellenszolgáltatásának összegét, - esetlegesen a következ legkedvezbb ajánlattev nevét, székhelyét, ellenszolgáltatásának összegét, - eredményhirdetés idpontját, - az eredményhirdetés során ismertetend írásbeli összegezés tartalmát, - szerzdéskötés idpontját 7. Az eredményt az ajánlati felhívásban meghatározott idpontban a Csoport kijelölt tagja hirdeti ki.

9 VII. EGYSZER KÖZBESZERZÉSI, TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA 1. A Csoport, illetve a Tanácsadó feladatai a közbeszerzési eljárás lefolytatása során: 1.1. Elkészíti az ajánlattételi felhívást, és azt elfogadásra a polgármester elé terjeszti, gondoskodik a felhívás megküldésérl, illetve hirdetmény útján való közzétételérl Írásban rögzíti a kiegészít tájékoztatást igényl, illetve a konzultáción elhangzó kérdésekre adandó válaszokat és azt ajánlattevk részére megküldi Gondoskodik az ajánlatok felbontásáról és ismertetésérl a jegyzkönyv elkészítésérl, valamint az ajánlattevk részére történ igazolható átadásáról és megküldésérl Szakmailag elkészíti az ajánlatok elbírálását. A végleges szakvélemény és az indokolással ellátott bírálati lapok alapján a döntési javaslatot a döntéshozó elé terjeszti Elkészítése az írásbeli összegzést és megküldi ajánlattevk részére. Az érvényes ajánlattevnek a nyertes ajánlat jellemzi ismertetésére irányuló kérelmét a Kbt-ben szabályozottak szerint teljesíti, valamint aláírásra alkalmas állapotban megszerkeszti a szerzdést Megtesz minden, a közbeszerzési eljárás lefolytatása során szükséges fentiekben nem részletezett cselekményt, intézkedést, amellyel az ajánlatkér megbízza. 2. Az ajánlatok átvételére, rzésére a VI. fejezet 2.6. és 2.7. pontjában meghatározottak szerint kell eljárni. 3. Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határid lejártakor kerül sor. 4. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetésérl készült jegyzkönyv az ajánlattevk száma szerinti eredeti + 2 példányban készül, melyet az ajánlatkér képviselje, vagy Tanácsadó, vagy a Csoport kijelölt tagja kézjegyével lát el. Tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalásról készített jegyzkönyvet az ajánlattevk is aláírják. A jegyzkönyv mellékletét képezi a bontáskor ismertetésre kerül, adatokat tartalmazó, az ajánlattev által kitöltött un. Felolvasólap és a jelenléti ív. 5. Az eljárást lezáró döntést a Képviseltestület hozza meg.

10 VIII. A KÖZBESZERZÉSEK ELLENRZÉSE Az ajánlatkér a bels ellenrzésrl szóló szabályzatban, külön fejezetben meghatározza a közbeszerzések bels ellenrzésének rendjét. IX. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN KÖTÖTT SZERZDÉSEK MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE 1. Az ajánlatkér köteles a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzdés módosításáról, valamint a szerzdés teljesítésérl tájékoztatót készíteni és azt hirdetmény útján közzétenni a szerzdés módosításától, illetve teljesítésétl számított öt munkanapon belül. 2. A Csoport a szerzdések módosítása teljesítése esetén elkészíti az 1. pont szerinti tájékoztatót és gondoskodik annak határidben, a Közbeszerzések Tanácsa részére történ megküldésérl. 3. Az egy évnél hosszabb vagy határozatlan idre kötött szerzdések esetében a szerzdés megkötésétl számítva évenként kell a szerzdés részteljesítésérl tájékoztatót készíteni, amelyben az ajánlattev szerzd félnek nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e az abban foglaltakkal. A tájékoztató elkészítése, irattárba történ helyezése a jegyz feladata. X. A TANÚSÍTÁS Az ajánlatkér a közbeszerzési eljárás bonyolultságától függen esetenként dönt a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásai és gyakorlata jogszabályoknak való megfelelésének tanúsításához akkreditált tanúsító igénybevételérl.

11 XI. A KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS JOGORVOSLAT 1. A Közbeszerzési Döntbizottságnál indított jogorvoslati eljárás során az észrevétel elkészítését a Tanácsadó igénybevétele esetén, annak közremködésével és az iratok határidben való megküldését a jegyz végzi. Az ajánlatkér a közbeszerzési eljárás bonyolultságától függen esetenként küls szakértt kérhet fel az észrevétel elkészítése céljából. 2. A Képviseltestület dönt a jegyz javaslatára a folyamatban lév közbeszerzési eljárás felfüggesztésérl, a szerzdés megkötésének elhalasztásáról a Közbeszerzési Döntbizottság érdemi határozatának meghozataláig. Az errl szóló értesítésnek a Közbeszerzési Döntbizottsághoz való megküldésérl a jegyz gondoskodik. 3. A Képviseltestület) dönt a jegyz javaslatára a Közbeszerzési Döntbizottságnak az ügy érdemében hozott határozata keresettel történ felülvizsgálata tárgyában. XII. A BÉKÉLTETÉSI ELJÁRÁS 1. A békéltetési eljárás megindítására irányuló kérelem kézhezvételét követen a képviseltestület a jegyz javaslatára dönt a békéltetési eljárásban való részvételrl, illetve a békéltet jelölésérl. 2. A békéltetési eljárás megindulása esetén a képviseltestület javaslatára dönt: - a békéltetési eljárásban az ajánlatkért képvisel személyérl, - a folyamatban lév közbeszerzési eljárás felfüggesztésérl, a szerzdés megkötésének elhalasztásáról a békéltetési eljárás befejezéséig. Az errl szóló értesítésnek a békéltet tanács elnökéhez való megküldésérl gondoskodik.

12 XIII. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA Az Európai Bizottságnak a jogsértésrl szóló értesítésére és annak orvoslására vonatkozó felhívására a jegyz készíti el, a képviseltestüelt jóváhagyását követen küldi meg a Kbt-ben meghatározottak szerint a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Az ajánlatkér a közbeszerzési eljárás bonyolultságától függen esetenként küls szakértt kérhet fel a tájékoztatás elkészítése céljából. XIV. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTÁLÁSA 1. A közbeszerzési eljárásokat azok elkészítésétl az eljárás alapján kötött szerzdés teljesítéséig terjeden köteles írásban dokumentálni, arról feljegyzést készíteni, illetve a Tanácsadó igénybevételével bonyolított eljárások esetén ezt megkövetelni. A feljegyzést illetve a Tanácsadó írja alá. 2. A feljegyzés az alábbiakat tartalmazza: - az eljárás megindításának idpontja, - a közbeszerzési eljárás iktatószáma, - a hirdetmény Közbeszerzési Értesítben meghatározott iktatószámon, - a beszerzés tárgya, mennyisége, értéke, - a lefolytatott eljárás fajtája, speciális jellemzi (pl. gyorsított, egyszersített) - ajánlattevk, részvételre jelentkezk száma, - érvényes ajánlatok száma, ajánlattevk megnevezése, - alkalmas ajánlattevk száma, ajánlattevk megnevezése, - egyéb, éves statisztikai összegzés elkészítéséhez szükséges adat megadása, - irattározás napja, - irattározás száma. 3. A jegyz köteles a közbeszerzési eljárásokról nyilvántartást vezetni, a keletkezett valamennyi dokumentumot irattározásra átadni. A közbeszerzési eljárás alapján kötött szerzdésekrl külön nyilvántartást vezet.

13 4. A közbeszerzési eljárás elkészítésével, lefolytatásával és a szerzdés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetleg a szerzdés teljesítésétl számított 5 évig meg kell rizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, az iratokat annak jogers befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megrizni. Az iratok megrzésérl a jegyz gondoskodik. 5. Ajánlatkér a jegyz útján küldi meg a közbeszerzési iratokat a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenrz vagy más illetékes szervek kérésére. 6. A jegyz elkészíti az ajánlatkér éves beszerzéseirl az éves statisztikai összegzést, melyet legkésbb a tárgyévet követ év május 31. napjáig megküld a Közbeszerzések Tanácsának. XV. FELELSSÉG KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKBAN 1. A képviseltestület felel: - a közbeszerzési eljárásokban hozott döntések törvényességéért, - a közbeszerzési eljárások elkészítése, lebonyolítása során közremköd Csoport munkájáért, - küls szervek ellenrzése során a közbeszerzési dokumentáció rendelkezésre bocsátásáért. 2. A Csoport felel: - a Kbt. rendelkezései maradéktalan érvényesüléséért a közbeszerzési eljárásokban, - a határidk betartásáért és betartatásuk folyamatos figyelemmel kíséréséért, - a Közbeszerzési Szabályzatban a jegyz, és a Csoport részére meghatározott feladatok teljesítéséért. 3. A Tanácsadó felel: - a vele kötött polgári jogi szerzdésben foglaltak teljesítéséért, - a Kbt-vel ellentétes javaslat esetén a döntéshozó felé írásban történ jelzésért, felhívásért. - a Kbt. rendelkezései maradéktalan érvényesüléséért a közbeszerzési eljárásokban,

14 - a Közbeszerzési Szabályzatban a Tanácsadó részére meghatározott feladatok teljesítéséért. XVI. Jelen szabályzatban foglaltakat a hatályba lépését követen megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerzdésekre, tervpályázati eljárásokra és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett, vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra, illetleg kérelmezett békéltetési eljárásokra a közbeszerzésekrl szóló évi CXXIX. törvény, valamint annak felhatalmazása alapján alkotott jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni. o

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva)

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva) NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva) /Módosította a 109/2006. (IV.26.) Kt. számú határozat A 165/2009. (III.26.) KT. határozat és a 10/2012.(II.21.)

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 27/2010. (XII. 17.) sz. Önkormányzati Rendelete A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATRÓL

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 27/2010. (XII. 17.) sz. Önkormányzati Rendelete A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATRÓL Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testülete hatályon kívül helyezi a 8/2007. (V. 22.) sz. Rendeletét és a tárgyban az alábbi új rendeletet alkotja: Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. (IV. 28.) határozata. a közbeszerzési szabályzatról 1..

K I V O N A T. Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. (IV. 28.) határozata. a közbeszerzési szabályzatról 1.. K I V O N A T Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28.-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (IV.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat Cserkeszőlő Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX tv. (továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat közbeszerzési eljárásának

Részletesebben

Újhartyán Város közbeszerzési szabályzata

Újhartyán Város közbeszerzési szabályzata Újhartyán Város közbeszerzési szabályzata Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő

Részletesebben

I. FEJEZET A közbeszerzési szabályzat célja, hatálya

I. FEJEZET A közbeszerzési szabályzat célja, hatálya A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL, VALAMINT FELCSÚT, ALCSÚTDOBOZ,CSABDI, TABAJD, VÉRTESACSA KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2013. március napjától A közpénzek törvényes

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. december 5. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Lőkösháza Község Önkormányzata közbeszerzéseinek lebonyolítására

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2010. (...) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 224/2015.(XII.15.) határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. (1)

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata 2012 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések A közbeszerzési szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya 4 Értelmező rendelkezések

Részletesebben

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK Fejezetek I. A Közbeszerzési szabályzat hatálya II. Közbeszerzési eljárás nyilvánossága III. A közbeszerzési terv és egyéb

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA - jóváhagyva a 363/2008. (XI. 27.) sz. Kt. határozattal 1 Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása,

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015.

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015. Közbeszerzési szabályzat zat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/28. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. műszaki igazgató ügyvitel-szervező és beszerzési csoportvezető Menthy Zsolt Árpád

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a 1 Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. a 2014. április 1-t követően elindított közbeszerzés EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A szabályzat célja... 2 A szabályzat hatálya... 2 A közbeszerzés értékhatárai...

Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A szabályzat célja... 2 A szabályzat hatálya... 2 A közbeszerzés értékhatárai... Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A szabályzat célja... 2 A szabályzat hatálya... 2 A közbeszerzés értékhatárai... 2 Az ajánlatkérő jogállása... 2 Értelmező rendelkezések... 3 A közbeszerzési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: az 56/2005. (V. 31.) Kt. számú határozattal Módosítva: a 115/2006. (XI. 30.) Kt. számú és a 106/2007. (VIII. 16.) Kt. számú határozattal (Egységes szerkezetben!) VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2015. (XII.17.) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 6926

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 6926 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. június 17., péntek 36. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 46/2011. (VI. 17.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 6865 47/2011.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. Fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról

18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról 18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a határozat

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 16. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 16. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 16. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Ózd, 2015. február 27. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Aljegyző Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről

Részletesebben

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11.

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Heródekné Szász Ágota jegyző Közbeszerzési szabályzat 2 Bugac Nagyközségi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. április 25., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 6/2016. (IV. 25.) BM utasítás a Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatáról 1997 14/2016.

Részletesebben

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, valamint a közbeszerzés helyi

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. - 1-2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. Szám: 25088/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 15/2011. (VIII. 25.) ORFK utasítás

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Informatikai Központ Korlátolt Felelsség Társaság

Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Informatikai Központ Korlátolt Felelsség Társaság Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Informatikai Központ Korlátolt Felelsség Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.), mint alapító a gazdasági

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2005. (IV.27.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2008. (III.

Részletesebben

100/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

100/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 100/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatát a melléklet

Részletesebben

II. A közbeszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok

II. A közbeszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Tamási Város Önkormányzatai Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 22. (1) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Jóváhagyta Ötvöskónyi Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a../2012. (...) számú határozatával

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont Tárgy: Harkány Város Önkormányzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, új közbeszerzési szabályzatának megtárgyalása és elfogadása E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzata

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzata Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzata I. A közbeszerzési Szabályzat célja, tartalma, hatálya 1. A szabályzat célja hogy rögzítse

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. október 30., péntek Tartalomjegyzék 315/2015. (X. 30.) Korm. rendelet A Magyarország és a Szlovén Köztársaság közti belső határon a határellenőrzés

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-14/2012/JT. Tárgy:jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

MÓRÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MÓRÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÓRÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. Készült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. -a alapján TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet A Közbeszerzési szabályzat hatálya II.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

Kivonat. 1. A Kbsz. célja és hatálya

Kivonat. 1. A Kbsz. célja és hatálya Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. Tel: 37/372-025 Fax: 37/ 372-018 e-mail: gytarjanpolghiv@pr.hu Kivonat Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1999. évi LXXIV. törvény

1999. évi LXXIV. törvény 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrl 1 Az Országgylés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

KIVONAT. 2004. szeptember 21-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl

KIVONAT. 2004. szeptember 21-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2004. szeptember 21-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl 2/B Sürgsségi indítvány a Szentendrei Városfejlesztési Kht. alapító okiratának

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2010. DECEMBER 21. ÁRA: 2040 Ft

XXI. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2010. DECEMBER 21. ÁRA: 2040 Ft XXI. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2010. DECEMBER 21. ÁRA: 2040 Ft TARTALOM Oldal I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 2010. évi LXXXVIII. törvény a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról... 2458 234/2010.

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építipari kivitelezési tevékenységrl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építipari kivitelezési tevékenységrl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos:2011.02.09-191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építipari kivitelezési tevékenységrl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 27. szám 127. évfolyam 2012. december 7. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal 59/2012. (XII. 07. MÁV Ért. 27.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata. a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata. a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. március 31-i ülésére. Közbeszerzési Szabályzat módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. március 31-i ülésére. Közbeszerzési Szabályzat módosítása 7282/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. március 31-i ülésére Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat módosítása Az előterjesztést készítette: dr. Laczkó Katalin Beruházási és

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek

Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó bíróság:

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közbeszerzési Szabályzat módosítása Iktatószám: 4635/2014. Melléklet:

Részletesebben

Eseti Közbeszerzési Szabályzatát

Eseti Közbeszerzési Szabályzatát Litér Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Kerékpárút építésére kiírt, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás Eseti Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. november 6. napjától

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. november 6. napjától A DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 6. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK I. rész: PREAMBULUM... 3 II. rész: A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYAI... 4 KIVÉTELEK

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

KIZÁRÓ OKOK, ALKALMASSÁG, ÖNTISZTÁZÁS. 2015. november 25.

KIZÁRÓ OKOK, ALKALMASSÁG, ÖNTISZTÁZÁS. 2015. november 25. KIZÁRÓ OKOK, ALKALMASSÁG, ÖNTISZTÁZÁS 2015. november 25. Kizáró okok Alapvetések I. nem változott: kötelező-fakultatív kizáró okok fakultatív kizáró okok száma csökkent - kötelező kizáró okok száma nőtt

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Jóváhagyó Igazgatóság Típus Szabályzat Szabályzat száma 2014.08.01. Hatályba lépés dátuma 2014.08.01. Érvényessége visszavonásig Felelős Pénzügyi vezető 1 Tartalom I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 138/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata A dokumentum száma: AVSZ - 1 - SZ A 2. kiadású tartalomjegyzéke szerinti változatot: Készítette: Ellenőrizte: Hatályba helyezte: Dr. Fülöp

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSIHATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.32/12/2015. A Közbeszerzési

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete 204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete KONYÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KONYÁR 2011 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT...4 A szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL *1766339795* Vonalkód: 1766339795 Iktatószám: 2139/23/1/2016 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tárgy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya

Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodnak abban, hogy

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Dr. Trombitás Zoltán Főigazgató Dátum: 2014.08.01. Oldalszám: 1 / 14 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Általános rész 3. 2. Értelmező rendelkezések 3. II. KÖZBESZERZÉS

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rendkívüli ülést tart 2014.február

Részletesebben

Az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentáció az alábbi cégeknek kerül megküldésre:

Az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentáció az alábbi cégeknek kerül megküldésre: KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FELELŐSSÉGI, DOKUMENTÁLÁSI ÉS ELJÁRÁSI RENDJE Ajánlattételi felhívás megküldésével induló egyszerű közbeszerzési eljárás, Központi tér és játszótér kialakítása tárgyban A közbeszerzési

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. közbeszerzési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. közbeszerzési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem közbeszerzési szabályzata Pécs 2015. Hatályos 2015. december 17. napjától Tartalomjegyzék 1. Preambulum... 2 I. Rész: Általános rendelkezések, a Szabályzat célja és hatálya... 2

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2. 1 A KÖZJEGYZİI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŐNÉSE Lezárva: 2011. április 21. 1. oldal 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról A közjegyzıkrıl szóló

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

MAGYARKÖZBESZERZÉSINTÉZET

MAGYARKÖZBESZERZÉSINTÉZET MAGYARKÖZBESZERZÉSINTÉZET 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

Határozat - javaslat

Határozat - javaslat Határozat - javaslat.../2013. (I.24.) sz. Kth. DAOP 4.2.1-11-2012-0007 jelű, Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán című pályázat kapcsán kivitelezési munkák elvégzése tárgyú, Kerekegyháza Város

Részletesebben

Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkozási szerződés keretében.

Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkozási szerződés keretében. Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2.0. A közbeszerzés értékének meghatározása és értelmezése 6 2.1. A közbeszerzés értéke (becsült érték) 6

Tartalomjegyzék. 2.0. A közbeszerzés értékének meghatározása és értelmezése 6 2.1. A közbeszerzés értéke (becsült érték) 6 Tartalomjegyzék 1.0. Általános rész 4 1.1. A szabályzat célja 4 1.2. Alkalmazandó jogszabályok és egyéb szabályozók 4 1.3. A szabályzat hatálya 5 1.3.1. A szabályzat személyi hatálya 5 1.3.2. A szabályzat

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. március 13-án megtartandó taggyőléséhez 1 NAPIRENDI PONTOK 1. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 492/2014. Előadó: Török Tamás Mell.: módosított közbeszerzési szabályzat Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128646-2015:text:hu:html Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

MOK KOMPLEX PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MOK KOMPLEX PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MOK KOMPLEX PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Balogh-Auer Gábor ügyvezető Hatályos: 2016. január 1. napjától I. Általános rendelkezések 1. Alanyi és tárgyi hatály Jelen szabályzat

Részletesebben