1 Módosította a 19/2012. (X.25.) számú rendelet.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 Módosította a 19/2012. (X.25.) számú rendelet."

Átírás

1 Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 6/2012.(IV.06.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezetben a 19/2012.(X.25.), 10/2013.(V. 14.), a 12/2013.(VII.04.) és a 10/2015. (III. 31.) számú rendelettel Harkány Város Képvisel -testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 5.. és 18. -ra, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény okban foglaltakra, az alábbi rendeletet alkotja. I. Fejezet A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Harkány Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lév a) ingatlanokra, ingókra, (tárgyi és forgóeszközökre), vagyoni érték jogokra és követelésekre, b) a tagsági jogokat megtestesít értékpapírokra és a pénzvagyonra. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat tulajdonában lév lakások, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére, az értékesítési célt szolgáló dolgokra, valamint a közterület használatára és a közterületi parkolók üzemeltetésére, vonatkozó eljárásokra. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai 2.. A vagyongazdálkodás célja és alapvet feladata az önkormányzat kötelez és önként vállalt feladatai eredményes ellátásának el segítése. (2) A vagyongazdálkodás során a vagyontárgyak hasznosítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelez feladatainak ellátását. Az Önkormányzat vagyona 3.. Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. (2) A törzsvagyon tárgyai forgalomképtelenek vagy korlátozottan forgalomképesek lehetnek. Törzsvagyon 4.. vagyontárgyak a Nvtv. 5.. (3) bekezdésének megfelel en a) a helyi közutak és m tárgyaik, b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok, c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján részére átadott - vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közm veket, d) köztemet k, e) az önkormányzati tulajdonban lév köztéri m alkotások (szobrok, emlékm vek), f) mindaz a vagyon, amelyet a Képvisel -testület egyedi döntéssel forgalomképtelenné nyilvánít. (2) A forgalomképtelen vagyontárgyak jegyzékét e rendelet 1.számú melléklete tartalmazza.

2 5.. 1 Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak a) az önkormányzat tulajdonában álló, az önkormányzat képvisel -testülete és szervei, továbbá a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész b) az önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló, önkormányzati tulajdonban lév társasági részesedés c) emlékingatlanok d) kül- és belterületi védett természeti területek és természeti emlékek e) közgy jtemények, muzeális gy jtemények és emlékek f) játszóterek, pihen terek g) közm vek, vízi közm vek h) mindaz a vagyon, amelyet a Képvisel -testület egyedi döntéssel korlátozottan forgalomképessé nyilvánít. (2) A korlátozottan fogalomképes vagyontárgyak jegyzékét e rendelet 2.számú melléklete tartalmazza. Üzleti vagyon 6.. Önkormányzati üzleti vagyon mindazon vagyontárgy, amely nem tartozik a 4. -ban és az 5. -ban rögzített törzsvagyon körébe. Az üzleti vagyontárgyak jegyzékét a vagyonnyilvántartás tartalmazza. Az önkormányzati vagyon nyilvántartása 7.. Az Önkormányzat vagyonát a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván a számviteli törvény el írásainak megfelel en. (2) Az Önkormányzat tulajdonában lév ingatlan vagyont és annak változásait az ingatlanvagyon kataszterben kell nyilvántartani. (3) A kataszter elkészítésér l, folyamatos vezetésér l továbbá az Önkormányzat tulajdonába kerül ingatlanok tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történ bejegyeztetésér l, a kataszterben való átvezetésér l a jegyz gondoskodik. (4) Ha az Önkormányzat vagyona olyan új vagyontárggyal gyarapszik, amely rendeltetésénél fogva jelen rendelet szerint a forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyon körébe tartozna, a szerzéssel egyidej leg, vagy a szerzést követ testületi ülésen kell dönteni a vagyontárgy min sítésére vonatkozóan. Az önkormányzati vagyon számbavétele, a vagyonleltár 8.. A vagyonleltár az önkormányzati vagyont: a.)törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és b.)üzleti vagyon bontásban tartalmazza. Az önkormányzati törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. (2) A vagyonleltár tartalmazza az Önkormányzatot terhel kötelezettségeket és az Önkormányzatot megillet követeléseket is. (3) Az éves zárszámadáshoz a vagyon állapotáról vagyonkimutatást kell készíteni. 1 Módosította a 19/2012. (X.25.) számú rendelet.

3 Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 9.. Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére vagy ellenérték fejében történ hasznosítására és megterhelésére irányuló döntést megel en az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) értéke a.) ingatlan és ingó vagyon esetében 6 hónapnál nem régebbi összehasonlító értékbecsléssel; az Önkormányzat által vásárolt ingatlan vagyon esetén a beszerzési érték alapulvételével; vagy az aktuális, helyben érvényes forgalmi értékek alapján; indokolt esetben 6 hónapnál nem régebbi, ingatlanforgalmi szakért által készített értékbecsléssel, b.) értékpapír esetén, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, az egyes értékpapírtípusok piacán az értékesítés-, hasznosítás idején kialakult árfolyam alapján, c.) társasági részesedést megtestesít és egyéb vagyoni érték jog esetén 6 hónapnál nem régebbi könyvvizsgálói értékelés alapján vehet figyelembe. III. Fejezet Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jogok gyakorlásának közös szabályai Rendelkezési jogok gyakorlása 10.. Az Önkormányzatot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik. (2) A tulajdonosi jogokat a Képvisel -testület, valamint az e rendeletben meghatározott esetekben és mértékben a Polgármester gyakorolja. (3) A Képvisel -testület az önkormányzati vagyon tárgyait a 12. bekezdésben megjelölt vagyonkezel re vagy egyéb gazdálkodó szervezetre bízhatja. (4) A megbízott a tulajdonos nevében eseti vagy általános meghatalmazás alapján gyakorolja a tulajdonost megillet jogokat és teljesíti a tulajdonos kötelezettségét. Az Önkormányzat vagyonának kezel i és jogállásuk 11.. Az Önkormányzat vagyonának kezel i (kijelöléssel) az alábbi jogi személyek lehetnek: a) a polgármesteri hivatal, közös önkormányzati hivatal, b) a helyi önkormányzat, önkormányzati társulás c) az Önkormányzat költségvetési szervei, intézményei, d) az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, e) köztestület. (2) Az Önkormányzat vagyonkezel jét megilleti a m ködés feltételeként rájuk bízott vagyonra vonatkozóan az ingyenes használat joga. (3) Az Önkormányzat vagyonkezel je köteles a rá bízott vagyont meg rizni, a rendes gazdálkodás szabályai szerint használni és gyarapítani. (4) 2 A vagyonkezel t - ha jogszabály vagy a vagyonkezelési szerz dés másként nem rendelkezik - megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei - ideértve a számvitelr l szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is - azzal, hogy a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekb l külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg, b) a vagyont biztosítékul nem adhatja, c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, 2 Módosította a 19/2012. (X. 25.) számú rendelet.

4 d) a vagyonkezel i jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg, e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldönt tulajdonosi hozzájárulást a vagyonkezelésében lév nemzeti vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekb l külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz, továbbá az önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz történ hozzájárulást. (5) 3 A (4) bekezdésben meghatározott jogokat e rendelet, valamint a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény szabályai szerint kell gyakorolni (6) A vagyonkezel köteles a kezelésében lév vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatok ellátására. (7) A vagyonkezel -az bekezdés. c.) pontjában foglalt vagyonkezel t kivéve- beruházást, felújítást csak a költségvetési rendeletben szabályozott módon és keretek között végezhet. Eljárás a tulajdonos képviseletében A hatósági határozattal megállapított vezetékjogi engedély ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges megállapodás megkötésekor nettó kétmillió forintot elér vagy az alatti ellenértékig a Polgármester, a nettó kétmillió forintot meghaladó ellenérték esetén a Képvisel -testület dönt. (2) A kétoldalú megállapodással létrejöv szolgalmi jogot vagy egyéb használati jogot (továbbiakban együtt: használati jog) alapító megállapodások megkötésekor a legfeljebb nettó kétmillió forintot elér egyszeri ellenérték, vagy éves használati díj és tíz évet meg nem haladó id tartam esetében a Polgármester dönt. A nettó kétmillió forint értékhatárt meghaladó egyszeri ellenérték vagy éves használati díj esetén függetlenül az id tartamtól továbbá ellenérték vagy használati díj nélküli (ingyenes) használati jogról szóló megállapodás megkötésér l a Képvisel -testület dönt. (3) Az önkormányzati rendelettel elfogadott rendezési terv szerint lefolytatott telekrendezési eljárás során a közterületb l való kivonás megtörténtét követ en a közterületre vonatkozó telekrendezési határozat végrehajtását szolgáló illetve közutak megnyitása során az érintett telektulajdonosokkal szükségessé váló adás vételi, csere és egyéb megállapodások megkötésekor, nettó kétmillió forint értékhatárig a Polgármester dönt. A nettó kétmillió forint értékhatárt meghaladó adásvételi, csere és egyéb megállapodás megkötésér l a Képvisel testület dönt. (4) A Polgármester dönt: a) önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó fellebbezési jogról történ lemondásról, b) önkormányzati tulajdonú ingatlanon történ építéshez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról, c) az Önkormányzat által elrendelt jelzálogjog és elidegenítési illetve terhelési tilalom feloldásáról, az el vásárlási jog lemondásáról szóló nyilatkozat megadásáról. Az önkormányzati vagyon ingyenes és kedvezményes átengedése 13.. Az Önkormányzat a törzsvagyonon kívüli vagyontárggyal támogathat -egyházakat, -alapítványokat, -társadalmi szervezeteket, -gazdálkodó szervezeteket, 3 Módosította a 19/2012. (X. 25.) számú rendelet. 4 Módosította a 10/2015. (III.31.) számú rendelet.

5 - más önkormányzatokat, - költségvetési szerveket. (2) A támogatás formái: -ingyenes vagy kedvezményes tulajdonba-adás, -ingyenes vagy kedvezményes használatba-adás, -közérdek kötelezettség vállalás, -alapítvány javára rendelés vagy hozzájárulás, -pénzeszköz átadás. (3) A támogatás odaítélésér l a Képvisel -testület dönt. (4) A Képvisel -testület az bekezdésben felsoroltakat a (2) bekezdés szerinti módon abban az esetben támogathatja, ha a támogatott -új munkahelyet létesít vagy -önkormányzati feladat ellátását veszi át vagy -a város érdekeit szolgáló oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális és sporttevékenységet folytat vagy -közbiztonsági vagy védelmi feladatot lát el, vagy, -városfejlesztési feladatot végez. (5) 5 Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe. (6) 6 A nemzeti vagyonba tartozó leselejtezett tárgyi eszközt - amennyiben az a közfeladat ellátásához nem szükséges - a tulajdonosi joggyakorló ingyenesen átruházhatja. (7) 7 Az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva 15 évig elidegenítési tilalom áll fenn. (8) 8 Nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása esetén a tulajdonjogot megszerz fél kötelezettségeit, valamint az azok megszegése esetén irányadó eljárást a a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 13.. (4) és (7) bekezdései szabályozzák Felajánlott vagyon elfogadása 14.. Bármely vagyontárgy (ideértve a készpénzt is) tulajdonjogának ingyenes vagy kedvezményes felajánlásának elfogadásáról a Polgármester dönt, kivéve az ingatlan kedvezményes felajánlását. (2) Ha a vagyontárgy ingyenes vagy kedvezményes felajánlása a 12. bekezdésben megjelölt vagyonkezel részére történik, a Polgármester döntését megel en szükséges a vagyonkezel vezet jének a nyilatkozata arról, hogy képes-e a felajánlott vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére. (3) Nem fogadható el olyan ingyenes vagy kedvezményes felajánlás, amelynek ismert terhei elérhetik, vagy meghaladják az ajándék vagy a hagyaték értékét. (4) Az Önkormányzat köteles az ingyenesen vagy kedvezményesen felajánlott és elfogadott vagyontárgyat a felajánló által megjelölt vagyonkezel szerv részére a felajánló által meghatározott célra átadni. Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos perbeli vagy peren kívüli egyezség kötése 15.. A Önkormányzat vagyonát vagy követelését érint perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötésére harmincmillió forintot meg nem haladó perértékig a Polgármester jogosult. 5 Beiktatta a 19/2012. (X. 25.) számú rendelet. 6 Beiktatta a 19/2012. (X. 25.) számú rendelet. 7 Beiktatta a 19/2012. (X. 25.) számú rendelet. 8 Beiktatta a 19/2012. (X. 25.) számú rendelet.

6 (2) Az bekezdésben meghatározott összeget meghaladó perérték esetén az egyezség megkötésér l a Képvisel -testület dönt. Az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága 16.. Az önkormányzati vagyontárgy elidegenítése, használatba vagy bérbeadása illetve más módon történ hasznosítása a (6) bekezdésben foglaltak kivételével versenyeztetési eljárás keretében történik. (2) A versenyeztetési eljárás szabályait ingatlan értékesítés esetére a 3. számú melléklet tartalmazza. (3) 9 A bekezdésbe nem tartozó önkormányzati üzleti vagyon tulajdonjogának átruházása csak versenyeztetés útján, az összességében legel nyösebb ajánlatot tev részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. A versenyeztetési eljárást legalább 30 napra kell nyilvánosan meghirdetni egy országos napi-, vagy heti lapban és az önkormányzat internetes honlapján. Rendkívüli gazdasági érdekb l és megismételt versenyeztetési eljárás során ett l eltér en legalább 5 napos határid vel lehet meghirdetni az átruházási eljárást az önkormányzat internetes honlapján való közzététellel és a korábbi eljárás során ismertté vált potenciális ajánlattev knek való közvetlen megküldésével. (4) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. (5) A vagyontárgy elidegenítését, használatba vagy bérbeadását illetve más módon történ hasznosítását: a) a Képvisel -testület és bizottságai; b) a Polgármester; c) a Jegyz ; d) az Önkormányzat vagyonkezel szerve kezdeményezheti. (6) Nem kell versenyeztetési eljárást lefolytatni ingatlan értékesítés, hasznosítás, és bérbeadás esetén ha az önkormányzati vagyon értéke a 10 millió forintot, más önkormányzati vagyontárgy estében, annak értéke a 25 millió forintot nem haladja meg. (7) 10 Mell zhet a versenyeztetés abban az esetben, ha a hasznosítás a) államháztartási körbe tartozó szervezet, b) jogszabályban el írt állami vagy önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet, vagy c) államháztartási körbe tartozó szervezet vagyonkezelésében lév, az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában álló lakások tekintetében a vagyonkezel szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek javára történik. IV. Fejezet Rendelkezés az egyes önkormányzati tulajdonú vagyontárgyakkal A forgalomképtelen törzsvagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása 17.. A Képvisel -testület hatáskörébe tartozik a forgalomképtelenné min sítésre kerül vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba vétele és önkormányzati tulajdonban lév vagyontárgynak forgalomképtelenné min sítése. (2) 11 A forgalomképtelen nemzeti vagyon - a törvényben foglalt kivétellel - nem idegeníthet el, vagyonkezel i jog, jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekb l külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog, vagy ugyanezen 9 Módosította a 19/2012. (X. 25.) számú rendelet. 10 Beiktatta a 19/2012. (X. 25.) számú rendelet. 11 Módosította a 19/2012. (X. 25.) számú rendelet.

7 okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével nem terhelhet meg, biztosítékul nem adható, azon osztott tulajdon nem létesíthet. (3) Az Önkormányzat a forgalomképtelen vagyontárgyak fenntartását és m ködtetését e rendelet 12. bekezdésében foglalt vagyonkezel kre vagy egyéb gazdálkodó szervezetre bízhatja. A fenntartás és m ködtetés feltételeir l rendelkez megállapodást a Képvisel -testület hagyja jóvá. (4) A forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó vagyontárgyak hasznosítására irányuló bérleti szerz dések megkötésekor: -öt évet meg nem haladó id tartam esetén a Polgármester, -minden egyéb esetben a Képvisel -testület dönt. A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása 18.. A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak tulajdonjogának megszerzése, elidegenítése, bérbeadása, használati jogának átengedése, megterhelése gazdasági társaságba és alapítványba való vitele a (2) bekezdés kivételével a Képvisel -testület hatáskörébe tartozik. (2) Az önkormányzati intézmény használatában lév ingatlan vagy ingatlanrész egy évet meg nem haladó id tartamú és további el jogokat nem biztosító bérbeadásáról és használatának átengedésér l az intézmény vezet je dönt. (3) A m emlékileg védett, a természeti területek, természeti emlékek, és erd k elidegenítéséhez, megterheléséhez, gazdasági társaságba való beviteléhez az illetékes miniszter hozzájárulása szükséges. (4) Az önkormányzati intézmény az alapító okiratban rábízott vagyont térítésmentesen használhatja, és ennek keretében gondoskodik annak fenntartásáról és karbantartásáról. (5) 12 Jelen rendelet 5.. bekezdés a) b) és g) pontjában meghatározott korlátozottan forgalomképes vagyon önkormányzati hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, és kizárólag az állam, másik helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthet el. Az üzleti vagyon feletti rendelkezési jogok gyakorlása 19.. Az önkormányzati feladatok ellátásában nélkülözhet üzleti vagyonnal vállalkozás végezhet. (2) Az Önkormányzat csak olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felel ssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét. (3) 13 Az Önkormányzat tulajdonába kerül ingatlan, ingó vagyon és vagyoni érték jog megszerzésér l, az Önkormányzat tulajdonában lév ugyanezek elidegenítésér l, bérbeadásáról egyéb módon történ hasznosításáról, megterhelésér l, gazdasági társaságba történ bevitelér l nettó kétmillió forint értékhatárig a Polgármester, az ezt meghaladó érték felett a Képvisel -testület dönt. Tulajdonosi jogok gyakorlása gazdasági társaságokban és közhasznú társaságokban 20.. Gazdasági társaság és közhasznú társaság alapítására az önkormányzati tulajdonrész mértékét l függetlenül kizárólagosan a Képvisel -testület jogosult: 12 Beiktatta a 19/2012. (X. 25.) számú rendelet. 13 Módosította a 10/2015. (III.31.) számú rendelet.

8 (2) 14 Ha többszemélyes gazdasági társaságban, közhasznú társaságban az önkormányzati tulajdonrész 25 % vagy az alatti, úgy a társaság legf bb szervének (taggy lés, közgy lés) ülésén a (6) bekezdésben foglalt eltéréssel a tagsági jogokat a polgármester gyakorolja. (3) Ha többszemélyes gazdasági társaságban, közhasznú társaságban lév önkormányzati tulajdonrész 25 %-nál nagyobb (vagy 25 % + 1 szavazati jog esetén), a társaság legf bb szervének (taggy lés, közgy lés) hatáskörébe tartozó alábbi kérdésekben meghozandó döntést megel en, vagy különösen indokolt esetben utólagos jóváhagyással az Önkormányzat Képvisel -testülete dönt: a) az alapító okirat (társasági szerz dés, alapszabály) megállapítása (jóváhagyása) és módosítása, b) az alapt ke (törzst ke) felemelése és leszállítása, c) az egyes részvényfajtákhoz f jogok megváltoztatása, d) a társaság más társasággal való egyesülésének, beolvadásának és megsz nésének, valamint más társasági formába átalakulásának elhatározása, e) a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény 31. -ban foglaltak kivételével a felügyel bizottság tagjai, valamint az igazgatóság és a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, f) döntés mindazokban a kérdésekben, melyekkel a társaság igazgatósága, felügyel bizottsága és könyvvizsgálója a Képvisel -testülethez fordul, g) a társaság ügyvezet igazgatójának kinevezése, felmentése, h) üzletrész, részvény elidegenítése, (4) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lév egyszemélyes tulajdonú gazdasági társaság, közhasznú társaság legf bb szervének hatáskörébe tartozó, a (3) bekezdésben felsorolt jogokat, a Képvisel -testület gyakorolja. (5) A társaságok legf bb szervének hatáskörébe tartozó, a (2)-(3) bekezdésben fel nem sorolt egyéb kérdésekben a polgármester dönt. (6) 15 Az önkormányzat többségi tulajdonában lév Harkányi Gyógyfürd Zrt. közgy lésén a tagsági jogokat a (3), (4) bekezdéseiben meghatározottakra figyelemmel - a képvisel -testület által a tagjai közül határozattal megválasztott személy gyakorolja. Az Önkormányzat vagyonához kapcsolódó egyéb rendelkezések 21.. A Képvisel -testület dönt az Önkormányzat tulajdonában lév vagyonnal kapcsolatban: a) kötvénykibocsátásról, b) kezességvállalásról, c) közalapítvány létrehozásáról, alapítványhoz, társadalmi szervezethez való csatlakozásról. (2) A behajthatatlan követelések törlésér l az éves költségvetési rendeletben foglaltak szerint a Pénzügyi-ügyrendi Bizottság javaslata alapján a Képvisel -testület dönt. Értelmez rendelkezések 22.. E rendelet alkalmazásában: Értékpapír: a váltó, a kötvény, a részvény, a kincstárjegy, a letéti jegy, a vagyonjegy, a közraktárjegy, a kárpótlási jegy, a befektetési jegy, a szövetkezeti üzletrész. (2) Tagsági részesedést megtestesít vagyoni érték jog: a közhasznú társasági üzletrész, korlátolt felel sség társasági üzletrész. (3) Vagyoni érték jog: minden olyan jog, ami pénzben kifejezhet vagyoni értékkel bír és önálló forgalom tárgya lehet, beleértve a (2) bekezdésben foglaltakat is. 14 Módosította a 12./2013. (VII.04.) számú rendelet. 15 Beiktatta a 12/2013 (VII.04) számú rendelet.

9 (4) Portfolió: értékpapírból és / vagy más befektetési eszközökb l álló együttesen kezelt befektetés állomány. (5) Kedvezményes átruházás: a vagyontárgy olyan értéken történ átruházása, amely egyébként a polgári jogi szabályok szerint a szerz dés felt értékaránytalanság címén történ megtámadását tenné lehet vé. (6) Vagyonleltár: az Önkormányzat tulajdonában a költségvetési év zárónapján meglev vagyon állapota szerinti kimutatása. Célja az önkormányzati vagyon számbavétele értékben és mennyiségben. (7) Rendelkezési jog: a tulajdonost megillet az a jog, hogy a dolog birtokát, használatát vagy hasznai szedésének jogát másnak átengedje, a dolgot biztosítékul adja, vagy más módon megterhelje, továbbá hogy a tulajdonjogát másra átruházza, vagy azzal felhagyjon. V. Fejezet Záró rendelkezések 23.. E rendelet kihirdetését követ napon lép hatályba, és ezzel egyidej leg hatályát veszti Harkány Város Képvisel -testületének 9/2006. (VIII.02.) számú rendelete. (2) E rendelet kihirdetésér l a jegyz a helyben szokásos módon gondoskodik. A rendeletet a Képvisel -testület a április 5-i testületi ülésén megtárgyalta és elfogadta Dr. Imri Sándor Dr. Bíró Károly polgármester címzetes f jegyz A rendelet kihirdetve: Harkány, április 6.-án Egységes szerkezetbe foglalva: Dr. Markovics Boglárka jegyz

10 1. számú melléklet forgalomképtelen vagyon 5/ /_/ MUNKáCSY MIHáLY 02/ /_/ KüLTERüLET 05/ 7/_/ KOSSUTH L.U.- BENZINKUT MöGöTT 06/ /_/ KüLTERüLET 33/ /_/ KLAUZáL 38/ /_/ BOCSKAI 65/ /_/ BERCSéNYI 010/ /_/ KüLTERüLET 013/ /_/ KüLTERüLET 014/ /_/ KüLTERüLET 016/ /_/ KüLTERüLET 021/ /_/ KüLTERüLET 023/ /_/ KüLTERüLET 024/ /_/ KüLTERüLET 026/ /_/ KüLTERüLET 028/ /_/ KüLTERüLET 029/ /_/ KüLTERüLET 030/_12/_/ KüLTERüLET 034/ /_/ KüLTERüLET 039/ /_/ KüLTERüLET m m m m m m m m2 904 m2 774 m m m m m m m m m2 571 m2 488 m2 önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul.

11 040/ 1/_/ KüLTERüLET 040/ 2/_/ KüLTERüLET 055/ /_/ KüLTERüLET 080/ /_/ KüLTERüLET 090/ /_/ KüLTERüLET 142/ /_/ BEZERéDI 163/ /_/ BELTERüLET 206/_12/_/ BELTERüLET 208/ 5/_/ BELTERüLET 216/ /_/ HUNYADI 217/ /_/ KOLOZSVáR 238/ /_/ PET FI SáNDOR 239/ 2/_/ PET FI SáNDOR 239/ 3/_/ PET FI SáNDOR 239/ 4/_/ PET FI SáNDOR 241/ 2/_/ TáNCSICS MIHáLY 243/ /_/ BELTERüLET 279/ 1/_/ PET FI ÉS TÁNCSICS KÖZTI JÁRDA 244/ 9/_/ SZENT ISTVÁN 309/ 1/_/ 5628 m2 926 m2 835 m m2 321 m m2 420 m2 297 m m m m m m m m m m m m KOSSUTH-SZENT I. KöZöTT 900 m2 311/ 4/_/ SZENT ISTVÁN 3356 m2 önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul.

12 346/ /_/ 384/ /_/ 385/ /_/ TáNCSICS MIHáLY K RöSI CSOMA SáNDOR K RöSI CSOMA SáNDOR 431/ 2/_/ ALKOTMáNY 456/ /_/ NEVEL K 485/ /_/ ARANY JáNOS 487/ /_/ ALKOTMáNY 514/ /_/ RáKóCZI 522/ 1/_/ BELTERüLET 522/ 9/_/ ALKOTMáNY 523/ /_/ ERD SZéL 524/ /_/ ERD SZéL 545/ /_/ K RöSI CSOMA SáNDOR 553/_57/_/ BELTERüLET 553/_61/_/ 553/_62/_/ KOSSUTH- ALKOTMáNY KOSSUTH- ALKOTMáNY 553/_63/_/ KöLCSEY TéR 558/ /_/ DANKó PISTA 567/ /_/ DANKó PISTA 613/ /_/ ADY ENDRE 617/ 2/_/ ADY ENDRE m2 64 m2 641 m2 166 m m m2 166 m m m m m m m m m m m2 458 m m2 209 m m2 önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul.

13 617/ 4/_/ ADY ENDRE 617/ 5/_/ BELTERüLET 617/ 6/_/ ADY ENDRE 617/ 8/_/ ADY ENDRE 618/ /_/ ADY ENDRE 619/ /_/ ADY ENDRE 623/ /_/ ADY ENDRE 632/ /_/ BELTERüLET 667/ /_/ BEM 668/ 2/_/ DAMJANICH 669/ /_/ DAMJANICH 675/ /_/ BELTERüLET 690/ /_/ VAK BOTTYáN 699/ /_/ DóZSA GYöRGY 709/ /_/ BELTERüLET 744/ 3/_/ BELTERüLET 761/ /_/ ZRíNYI MIKLóS 783/ /_/ SáGVáRI ENDRE 784/ /_/ ZóJA 815/ /_/ ZALKA MáTé 817/ /_/ BELTERüLET 992 m m m m m2 172 m m2 198 m m m m2 199 m m m2 237 m m m m m m2 351 m2 önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul.

14 849/ /_/ HáRSFA TéR 851/ /_/ HáRSFA TéR 858/ /_/ ADY ENDRE 859/ /_/ KORVIN OTTó 860/_34/_/ SALLAI 913/ /_/ BELTERüLET 978/ /_/ SáGVáRI TELEP 994/ /_/ RóZSA FERENC 0105/ /_/ KüLTERüLET 0127/ /_/ KüLTERüLET 0158/ /_/ KüLTERüLET 0167/ 1/_/ KüLTERüLET 0174/ 2/_/ KüLTERüLET 0178/ /_/ KüLTERüLET 0179/ /_/ KüLTERüLET 0184/ /_/ KüLTERüLET 0186/ /_/ KüLTERüLET 0191/ /_/ KüLTERüLET 0193/ /_/ KüLTERüLET 0195/ /_/ KüLTERüLET 0197/ /_/ KüLTERüLET 1094 m m2 797 m m m2 324 m m m m m m m m m m2 435 m m2 242 m2 648 m2 986 m2 733 m2 önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul.

15 0203/ 1/_/ KüLTERüLET 0204/ /_/ KüLTERüLET 0222/ /_/ KüLTERüLET 0228/ /_/ KüLTERüLET 0229/ 3/_/ KüLTERüLET 0230/ /_/ KüLTERüLET 0232/ /_/ KüLTERüLET 0237/ /_/ KüLTERüLET 0245/ /_/ KüLTERüLET 0262/ /_/ KüLTERüLET 0264/ /_/ KüLTERüLET 0266/ /_/ KüLTERüLET 0268/ /_/ KüLTERüLET 0270/ /_/ KüLTERüLET 0273/ 2/_/ KüLTERüLET 0275/ /_/ KüLTERüLET 0276/ 2/_/ KüLTERüLET 0276/_15/_/ KüLTERüLET 0277/ 2/_/ KüLTERüLET 0278/ /_/ KüLTERüLET 0279/ /_/ KüLTERüLET 2604 m2 872 m m m m m2 625 m m2 914 m m2 448 m2 969 m2 52 m2 80 m2 408 m m m2 615 m m2 831 m m2 önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul.

16 0280/ 3/_/ KüLTERüLET 0281/ /_/ KüLTERüLET 0283/ /_/ KüLTERüLET 0286/ /_/ KüLTERüLET 0289/ 9/_/ KüLTERüLET 0290/ 3/_/ KüLTERüLET 0296/ /_/ KüLTERüLET 0298/ /_/ KüLTERüLET 0301/ /_/ KüLTERüLET 0303/ /_/ KüLTERüLET 0305/ /_/ KüLTERüLET 0308/ /_/ KüLTERüLET 0310/ /_/ KüLTERüLET 0312/ /_/ KüLTERüLET 0313/ /_/ KüLTERüLET 0317/ /_/ KüLTERüLET 0321/ /_/ KÜLTERÜLET 0331/ /_/ KüLTERüLET 0333/ /_/ KüLTERüLET 0344/ /_/ KüLTERüLET 0349/ /_/ KüLTERüLET 3303 m m2 928 m m m m m m m2 757 m m m m2 178 m m m m m m m m2 önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul.

17 0355/ /_/ KüLTERüLET 0356/ /_/ KüLTERüLET 0358/ /_/ KüLTERüLET 0364/ /_/ KüLTERüLET 0366/ /_/ KüLTERüLET 0370/ /_/ KüLTERüLET 0372/ /_/ KüLTERüLET 0375/ /_/ KüLTERüLET 0377/ /_/ KüLTERüLET 0381/ /_/ KüLTERüLET 0387/ /_/ KüLTERüLET 0402/ /_/ KüLTERüLET 0413/ /_/ KüLTERüLET 1011/ /_/ BELTERüLET 1058/ /_/ DRáVA 1082/ /_/ JóKAI 886 m m m m2 576 m2 960 m2 960 m m2 880 m m m m m2 76 m m m2 önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. 1083/ 8/_/ BELTERüLET 1957 m2 16 önk.tul. 1095/ /_/ AS TéR 1113/ /_/ NYáRFA 798 m m2 önk.tul. önk.tul. 1138/ /_/ SZABADSáG 4335 m2 önk.tul. 1192/ /_/ VöRöSMARTY 4570 m2 16 Módosította a 7/2010.(VI.01.) sz. rendelet

18 1239/ /_/ SZEGF TéR 1250/ /_/ üdülés 1251/ /_/ VIRáG TéR 1340/ /_/ FüRD 1435/ /_/ LIGET 1460/ /_/ IFJúSáG 1461/ /_/ HáRSFA 1553/ /_/ BELTERüLET 1554/ /_/ BéKE 1573/ 1/_/ FENY TéR 1613/ /_/ K R TéR 1658/ /_/ BARáTSáG 1659/ 2/_/ SIKLóSI 1678/ /_/ GYALOGúT 1714/ /_/ BEREK UTCA 1718/ /_/ AVAR 1748/ /_/ BELTERüLET 1771/ /_/ BABéR UTCA 2070 m m2 978 m m m m m2 194 m m m m m m2 180 m m2 917 m m m2 önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. 1793/ /_/ BELTERüLET 879 m2 önk.tul. 1822/ /_/ GYöNGYVIRáG 775 m2 17 önk.tul. 17 Módosította a 9/2009.(VI.29.) sz. rendelet

19 1853/ /_/ IBOLYA 1883/ 2/_/ LILIOM 1948/ /_/ HAJNALKA 1977/ /_/ MUSKáTLI 2003/ 7/_/ HOMOK 2019/ /_/ HOMOK 2080/ 2/_/ ORGONA 2120/ 2/_/ LOMB 2160/ /_/ PIPACS 2202/ /_/ TULIPáN 2231/ /_/ REZEDA 2255/ /_/ LEPKE 2278/ /_/ KöKéNY 2301/ /_/ NEFELEJCS 2328/ /_/ KOPPáNY 2353/ 1/_/ LANKA 2356/ /_/ LANKA- CSATORNA 2357/ /_/ SIKLóSI 2361/ 4/_/ SIKLóSI 2361/ 5/_/ SIKLóSI 2361/ 8/_/ SIKLóSI 2151 m m m m m2 100 m m m m m m m m m m m m m m m m2 önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul.

20 2362/ /_/ KöZúT 2363/ 1/_/ SIKLóSI 2363/ 2/_/ SIKLóSI 2392/ 1/_/ ADY ENDRE 2397/ /_/ 2400/ /_/ LISZT FERENC TéR ERKEL FERENC UTCA 2403/ /_/ ERKELTéR 2409/ /_/ BAJCSY ZSILINSZKY 2441/ 1/_/ BELTERüLET 2456/ /_/ 2457/ 1/_/ ZSIGMONDY SéTáNY ZSIGMONDY SéTáNY 2459/ /_/ ADY ENDRE 2461/ 1/_/ ZSIGMONDY SéTáNY 2443/ 3/_/ BARTóK BéLA 2521/ 1/_/ BELTERüLET 2521/ 2/_/ árok 2533/ /_/ SZERVIZúT 2534/ /_/ árok 2551/ 5/_/ KOSSUTH LAJOS 2551/ 6/_/ KOSSUTH LAJOS 2551/ 7/_/ KOSSUTH LAJOS 2224 m m m2 62 m m m m m2 993 m m m2 526 m m m2 176 m m2 792 m m m m m2 önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul.

21 3015/ /_/ KüLTERüLET 3016/ /_/ KüLTERüLET 3039/ /_/ KÜLTERÜLET 3057/ /_/ KüLTERüLET 3099/ /_/ KüLTERüLET 3135/ /_/ KüLTERüLET 3138/ /_/ KüLTERüLET 3152/ /_/ KüLTERüLET 3176/ /_/ KüLTERüLET 3206/ /_/ KüLTERüLET 3311/ /_/ KüLTERüLET 3370/ /_/ KüLTERüLET 3423/ /_/ MG 3432/ /_/ MG 3435/ /_/ KÜLTERÜLET 3443/ /_/ KÜLTERÜLET 3462/ /_/ KüLTERüLET 3463/ /_/ KÜLTERÜLET 3476/ /_/ MG 3478/ /_/ MG 3489/ 1/_/ MG 2807 m2 456 m m m m m m2 146 m m m2 549 m m m2 380 m m m m m m2 207 m2 627 m2 önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul.

22 3508/ 1/_/ KüLTERüLET 3523/ /_/ KüLTERüLET 3540/ 2/_/ KüLTERüLET 3548/ /_/ KüLTERüLET 3549/ /_/ KüLTERüLET 3561/ /_/ KüLTERüLET 3576/ /_/ KüLTERüLET 3580/ /_/ KüLTERüLET 3590/ /_/ KüLTERüLET 3608/ /_/ KöZúT 3614/ 3/_/ ZáRTKERT 3619/ /_/ KüLTERüLET 3626/_12/_/ KüLTERüLET 3627/ /_/ KüLTERüLET 3639/ /_/ ZáRTKERT 4015/ /_/ TEREHEGYI 4016/ /_/ OSTOROS 4030/ 1/_/ SZéCHENYI 4030/ 2/_/ SZéCHENYI 4031/ /_/ OSTOROS ÉS ARADI U.KERTVÉGEKEN 4038/ /_/ TEREHEGY 138 m2 614 m2 175 m m2 271 m m2 269 m2 556 m m m2 57 m2 478 m m m2 610 m m m m2 198 m m2 68 m2 önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul.

23 4042/ /_/ ARADI 4044/ /_/ ARADI 4068/ /_/ NAGYHEGY 4094/ /_/ SZéCHENYI 4099/ /_/ VASúT 4100/ /_/ VASúT 4101/ /_/ TEREHEGY 4102/ /_/ VASúT 4103/ /_/ VASúT 4104/ /_/ VASúT 4105/ /_/ VASúT 4112/ /_/ BELTERüLET 4148/ /_/ BELTERüLET 4155/ /_/ PET FI SáNDOR 4156/ /_/ PET FI SáNDOR 4197/ /_/ TEREHEGY 4214/ /_/ TEREHEGY 4216/ /_/ TEREHEGY 4218/ /_/ SZéCHENYI 4238/ /_/ SZéCHENYI 4239/ /_/ SZéCHENYI 860 m m m m m m2 426 m m m2 575 m2 778 m m m m m m m2 44 m2 65 m m m2 önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul.

24 4240/ /_/ SZéCHENYI 4241/ /_/ SZéCHENYI 4242/ /_/ SZéCHENYI 4263/ /_/ TEREHEGY 4268/ /_/ TEREHEGY 4401/ /_/ KüLTERüLET 4403/ /_/ KüLTERüLET 4438/ /_/ KüLTERüLET 4504/ /_/ KüLTERüLET 4522/ /_/ KÜLTERÜLET 4532/ /_/ KüLTERüLET 4533/ /_/ KüLTERüLET 4558/ /_/ KüLTERüLET 4570/ /_/ KüLTERüLET 4599/ /_/ KüLTERüLET 4633/ /_/ KÜLTERÜLET 4650/ /_/ KüLTERüLET 4658/ 4/_/ KÜLTERÜLET 4662/ 2/_/ ZáRTKERT 4681/ /_/ KüLTERüLET 4701/ /_/ KüLTERüLET 6139 m m m2 939 m2 79 m m2 783 m m2 724 m m m m m m2 492 m2 831 m m m2 411 m2 190 m2 647 m2 önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul.

25 4723/ /_/ KüLTERüLET 4724/ /_/ KüLTERüLET 4725/ /_/ KüLTERüLET 4756/ /_/ KüLTERüLET 4776/ /_/ KüLTERüLET 4798/ /_/ KüLTERüLET 4818/ /_/ KüLTERüLET 4850/ /_/ KüLTERüLET 4854/ /_/ KüLTERüLET 4857/ /_/ KüLTERüLET 4885/ /_/ KüLTERüLET 4931/ /_/ KüLTERüLET 5001/ /_/ KüLTERüLET 5044/ /_/ KüLTERüLET 5127/ /_/ KüLTERüLET 5136/ /_/ KüLTERüLET 5137/ /_/ KüLTERüLET 5167/ /_/ KüLTERüLET 5196/ /_/ KüLTERüLET 5197/ /_/ KüLTERüLET 5199/ /_/ KüLTERüLET 98 m m m m m m m m2 659 m2 170 m m2 360 m m m2 862 m2 681 m m2 541 m m m m2 önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul.

26 5228/ /_/ KüLTERüLET 0167/ 2/_/ KÜLTERÜLET 744/ 1/_/ JÓZSEF ATTILA 241/ 1/_/ 242/ 6/_/ TáNCSICS MIHáLY TáNCSICS MIHáLY 427/_18/_/ ALKOTMáNY 427/_29/_/ ALKOTMáNY 3611/ 1/_/ KüLTERüLET 4110/ 2/_/ VASúT 4217/ /_/ SZéCHENYI 0336/ /_/ KüLTERüLET 0338/ /_/ KüLTERüLET 0390/ 6/_/ KüLTERüLET 616/ 2/_/ ALKOTMáNY 0330/ /_/ KÜLTERÜLET 0395/_93/_/ KÜLTERÜLET 0380/_12/_/ KÜLTERÜLET 0290/ 5/_/ KÜLTERÜLET 4043/ /_/ SZéCHENYI 2359/ /_/ SIKLóSI 0405/_14/_/ KÜLTERÜLET 1854 m2 723 m m m2 194 m2 125 m2 128 m2 452 m m m m m m2 139 m m m m2 362 m2 önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. egyéb szerv,magánszem. közös tulaj. (7) önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. önk.tul. a földr. nem önk.tul.de épület önk. (2) a földr. nem önk.tul.de épület önk. (2) a földr. nem önk.tul.de épület önk. (2) önk.tul.

27 2410/ /_/ BELTERüLET 2365/ 4/_/ BELTERüLET 2365/ 6/_/ BELTERüLET m m m2 önk.tul. önk.tul. önk.tul. 2457/ 2/_/ BAJCSY ZSILINSZKY 113 m2 önk.tul. helyi döntés alapj (2)

28 2. számú melléklet korlátozottan forgalomképes vagyon 0017/ /_/ Anyagbánya 0019/ /_/ Erd -kopárság 353/ /_/ 389/ /_/ Egészségház és szolg. lakások Beépítetlen ter.átemel t. 549/ /_/ általános iskola 553/_59/_/ óvoda 585/ /_/ Irodaház 587/ 3/_/ Okmányiroda 587/ 4/_/ 588/_1/_/ 588/_2/_/ épület és udvar (vendégszoba) Polgármesteri Hivatal, udvar vel dési ház, udvar CSARNóTA KüLTERüLET CSARNóTA KüLTERüLET K RöSI CSOMA SáNDOR TáNCSICS MIHáLY 8224 m m m2 647 m ARANY JáNOS m KöLCSEY TéR 8182 m KOSSUTH LAJOS KOSSUTH LAJOS KOSSUTH LAJOS KOSSUTH LAJOS 2/A KOSSUTH LAJOS 2/A 4724 m2 679 m m m m2 forgalomképes a helyi dönt. (4) forgalomképes a helyi dönt. (4) forgalomképes törvény a. (3) forgalomképes törvény a. (3) forgalomképes törvény a. (3) forgalomképes törvény a. (3) forgalomképes törvény a. (3) forgalomképes törvény a. (3) forgalomképes törvény a. (3) forgalomképes törvény a. (3) forgalomképes törvény a. (3) 860/ 1/_/ épület (rend rség)és udvar 0016/ /_/ Anyagbánya ADY ENDRE m CSARNóTA KüLTERüLET 3532 m2 0135/ /_/ Szennyviztisztító KüLTERüLET m2 0276/ 5/_/ Erd és szántó (véd.t.) KÜLTERÜLET 4304 m2 07/ /_/ Gyep /rét/ (kút) KüLTERüLET 5569 m2 012/ /_/ 2461/ 2/_/ Gyep /rét/vízm véd t KüLTERüLET m2 Vízm /szennyvíz átemel / KOSSUTH LAJOS 341 m2 forgalomképes törvény a. (3) forgalomképes a helyi dönt. (4) forgalomképes törvény a. (3) forgalomképes törvény a. (3) forgalomképes törvény a. (3) forgalomképes törvény a. (3) forgalomképes törvény a. (3)

29 386/ 3/_/ Kivett K RöSI CSOMA SáNDOR 243 m2 forgalomképes a helyi dönt. (4) 3 sz. melléklet Versenyeztetési eljárás 1.) Az értékesítend ingatlanokat a képvisel -testület határozatban jelöli ki. 2.) A versenyeztetési eljárást a M szaki Osztály készíti el, és azt a helyi kábeltévében, a hirdet táblán teszi közzé. Országosan terjesztett kiadványban a képvisel -testület külön felhatalmazása alapján kerülhet sor közzétételre. 3.) A versenyeztetési eljárásra a hirdetmény megjelenését követ en legkorábban az 5. napon kerülhet sor. 4.) Az ingatlant az érdekl knek a M szaki Osztály mutatja be, az ajánlatot folyamatosan tehetik meg a pályázók. 5.) Az ingatlan értékesítésére, indokolt esetben (önkormányzat pénzügyi helyzete sürg ssé teszi, vásárolt ingatlan esetén a vételárat jelent sen meghaladó árajánlat esetén, összehasonlító árakat lényegesen meghaladó árajánlat esetén) legalább három ajánlattev esetén a legkedvez bb ajánlattev részére versenyeztetési eljárás nélkül sor kerülhet. 6.) Jelent s, a város fejl dését alapvet en befolyásoló beruházás (pl. termálszálló, gyógyszálló, stb.) megvalósítását vállaló egy ajánlattev esetében is eredményes lehet az eljárás. 7.) Az értékesítési célt szolgáló, vagy értékesítési célra vásárolt vagyonok esetén egy ajánlattev estén is megvalósítható az értékesítés. 8.) A versenyeztetési eljárásra tájékoztatót kell készíteni, mely tartalmazza az ingatlan bemutatását, a fontos tudnivalókat, az ingatlan értékének meghatározását, az eljárás szabályait. A liciteljáráson jelenléti ív készül, melyet a pályázókkal alá kell íratni a versenyeztetési eljárás el tt és után, a tájékoztatóban foglaltak és az eljárás tudomásul vételének céljából. 9.) Az el vásárlási jog jogosultját a liciteljárás megindítása el tt írásban fel kell hívni jogának gyakorlására. 10.) A versenyeztetési eljárás során az ajánlatok biztosítékaként bánatpénz kérhet, amelyet a pályázó készpénzben befizetni köteles a hivatal pénztárában. 11.) A biztosítékot a gy ztes pályázó a vételárban beszámíthatja, míg a többi pályázó az eljárás befejezése után készpénzben visszakapja. 12.) A versenytárgyalás során az ár meghatározása emelked kerek Ft-ban meghatározva formában valósul meg. A legmagasabb árajánlatot tev nyeri a tárgyalást és szerez jogot a szerz dés megkötésére. 13.) Ha el vásárlási joggal terhelt az ingatlan, azt a versenytárgyalás kiírásakor is közölni kell, és a jogosult a legmagasabb ár tekintetében köteles nyilatkozni joga gyakorlásáról.

30 14.) A szerz dés megkötésére a jogosultnak 8 nap áll rendelkezésére. 15.) Ha a szerz dés nem jön létre 8 napon belül, a 2. Helyezettel köthet meg a szerz dés, ha ez is meghiúsul, új eljárást kell lefolytatni. Ezt a körülményt az eljárás során ismertetni kell. 16.) Amennyiben a szerz dés a liciteljárás els helyezettjével annak (vev jelölt) hibájából nem jön létre, a befizetett biztosítékot nem követelheti vissza. 17.) A vételárat a gy ztes készpénzben elbírált hitel esetén annak felvételi engedményezése után kell, hogy teljesítse. 18.) Az önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha az eljárás során olyan körülmények merülnek fel, melyek az étékesítés mell zését teszik indokolttá. E körülményt a hirdetésben és az eljárás során az érintettekkel közölni kell.

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (V.7.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bakonynána Községi Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013. szeptember 19- i, illetve a Képviselő-testület 2013. szeptember 24. napján tartandó

Részletesebben

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések 667 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013.(V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben a 15/2015.(VI.25.), valamint a 27/2015.(XII.17.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (III. 5.) önkormányzati rendelete * az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból Kerepes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004. (IX. 30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 26/2007. (XII. 18.) és

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya A Önkormányzat Közgyűlésének 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete a Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban:

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! I. A megyei önkormányzat megváltozott feladatköre II. A megyei önkormányzat megmaradt vagyona

Tisztelt Közgyűlés! I. A megyei önkormányzat megváltozott feladatköre II. A megyei önkormányzat megmaradt vagyona 2. Tisztelt Közgyűlés! A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hatályos vagyonrendelete az elmúlt évek tapasztalatai szerint megfelelően szabályozta és segítette a megyei önkormányzat vagyongazdálkodási

Részletesebben

2. szám 2012. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK

2. szám 2012. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK 2. szám 2012. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ... 3 33/2012. (02.23.) számú zárt ülési határozat... 3 Pécs Város 2012. évi Sajtó Díja kitüntetés adományozásáról... 3 RENDELETEK... 4 8/2012. (II.17.)

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2005. (IV.27.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2008. (III.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2004. (IX.20.) rendelete

Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2004. (IX.20.) rendelete Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (IX.20.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Szentbékkálla község Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (III.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016.(III. 04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyakfeletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról /egységes

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a helyiségek bérbeadásáról Rakamaz Város

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 16/2006.(VIII.24.) Alap Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Meggyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/1994. (II. 3.) önkormányzati rendelete

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/1994. (II. 3.) önkormányzati rendelete Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/1994. (II. 3.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL (A módosításokkal: 11/2000. (IX.

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (VIII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA 2012-TŐL

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA 2012-TŐL KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA 2012-TŐL Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 259/2012. (V. 29.) számú önkormányzati határozat 1. melléklete A vagyongazdálkodási

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve:

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya

I. fejezet A rendelet hatálya Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata önkormányzati vagyonáról Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés a Ptk. szabályai szerint semmis!

A lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés a Ptk. szabályai szerint semmis! A kormányrendelet tárgyi hatálya Tárgyi hatálya A kormányrendelet kiterjed a gyermeket nevelő / gyermeket vállaló új lakást építőkre vagy vásárlókra vonatkozó családi otthonteremtési kedvezményre, a három

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal, valamint a saját bevételekből

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 8/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hatályos: 2016. január 23-tól Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 8/2013. (VI.14.)

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása

1. Vagyontárgyak meghatározása Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Epöl község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának 7/2002. (XII.03. ) számú rendelete (A 2004. évi módosításokkal egybeszerkesztve) az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Zalaszentgyörgy

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról, az önkormányzati vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól és a vagyonfenntartás-fejlesztés

Részletesebben

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS 1. A kiíró megnevezése, székhelye: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2.) 2. A pályázat célja, jellege: ingatlan értékesítése 3. A

Részletesebben

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete 1 Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyon kezeléséről Váraszó Község Önkormányzat

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 22/2007. (V. 24.), a 27/2007. (VII. 24.), a 3/2008. (I. 24.), a 7/2008. (II. 11.), a 14/2008. (II. 14.), a 29/2008. (X. 16.), a 38/2008. (XI. 24.), a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ

POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ DR. TOMORI ERIKA POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ Gárdos Füredi Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda 2015. szeptember 14. 1. TARTALOM 2. Bevezetés 7 3. Általános értelmezési kérdések 8 4.

Részletesebben

I. Fejezet Az el nem idegeníthető vagyontárgyak

I. Fejezet Az el nem idegeníthető vagyontárgyak Sülysáp Nagyközség Önkormányzata 16/2004. (VII.12.) számú rendelete Az önkormányzat ingatlanvagyonnal, a vagyoni értékű jogokkal és értékpapírokkal való gazdálkodásról Sülysáp Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben)

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. december 13. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakás eladásának feltételeiről 16/2005. (IV. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ]

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ] .. ' < MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. [ ] Készítette és ellenjegyezte: Dessewffy és Dávid valamint Társaik Ügyvédi

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. január 31. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát a társaság

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egységes szerkezetbe foglalva 2005. december 12. Pánd Község Önkormányzata 4/2003./V.12./ r e n d e l e t e a 20/2005. /XI.29./ rendelet módosításaival, kiegészítéseivel, amely az önkormányzati vagyonról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

2014. november 13-i rendkívüli ülésére

2014. november 13-i rendkívüli ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló új önkormányzati rendelet

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Vecsés Város Önkormányzatának 1/2010. (I. 29.) rendelete az Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Vecsés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 Hatály: 2015.I.1. - 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT.

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT. Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1..

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1.. ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNBYZATÁNAK 17/2010.(XI.30.) sz. RENDELETE a közterület használatáról és a közterület rendjéről szóló 3/2002. ( III. 18) sz. rendeletének módosításáról Egységes szerkezetbe Újhartyán

Részletesebben

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Közalapítványok 1. Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna, Hısök tere 1. 1.1.Alapító okirat (melléklet) 1.2. Kuratórium tagjai: Szabolcskáné Szentes Ilona kuratórium elnök Hága Lászlóné kuratórium tag Pálinkás

Részletesebben

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Az önkormányzat üzleti vagyona

2. Az önkormányzat üzleti vagyona 1 Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testületének a 4/2013.(III.13.)sz. önkormányzati rendelettel módosított 11/2012. (V.30.)sz. rendelete Az önkormányzat vagyonáról Egységes szerkezetben Hévízgyörk

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.) rendelettel módosítva)

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.) rendelettel módosítva) Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos Község

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához TÁJÉKOZTATÁS! Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint szociális célú tűzifa támogatást biztosít a szociálisan rászorulók

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (XI.30.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben