Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk"

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 16/2006.(VIII.24.) Alap Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól (egys.szerk.) Módosított rendelet azonosítója: 9/2007.(III.29.), 24/2007.(XII.06.), 17/2008.(VII.03.), 21/2008.(IX.19.), 21/2009.(XI.04.), 8/2012.(III.07.) Rendelet tárgykódja: B6 Tárgykód megnevezése: Vagyongazdálkodás Kihirdetés dátuma: augusztus 24. Hatályba lépés dátuma: augusztus 24. Dokumentum készült: május 23. 1

2 TIS ZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TES TÜLETÉNEK 16/2006.(VIII. 24.) rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól. (egységes szerkezetben a 9/2007.(III.29.), a 24/2007.(XII.06.), a 17/2008.(VII. 03.), a 21/2008.(IX.19.), a 21/2009.(XI.04.), a 13/2011.(VIII.02.) és a 8/2012.(III.07.) számú rendeletekkel) Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az Ötv aiban, továbbá az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv aiban foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA A rendelet célja 1.. (1) A rendelet célja az önkormányzati tulajdon a.) folyamatos védelme b.) a vagyonelemek használata és működtetése során értékük megőrzése, c.) növelésének előmozdítása. (2) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges gazdasági alapok megteremtése a rendelkezésre álló tulajdon eredményes és hatékony működtetésével. A rendelet hatálya 2.. (1) E rendelet hatálya kiterjed a Tiszalök Város Önkormányzata tulajdonában lévő: a.) ingatlanokra, b.) ingó vagyontárgyakra c.) vagyoni értékű jogokra, d.) értékpapírokra, e.) társasági részesedésekre. (2.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra és nem lakások céljára szolgáló helyiségekre, e rendelet szabályait a tárgykörében hatályban lévő önkormányzati rendeletekkel együtt kell alkalmazni. (3)A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati vagyon elidegenítésére, megterhelésére, használatba vagy bérbeadására és más módon történő 2

3 hasznosítására, ideértve az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adását és a vagyontárgyak megszerzését is. Értelmező rendelkezések 3.. (1) Vagyonértékű jog: polgári jogi értelemben olyan jog, ami pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bír és önálló forgalom tárgya lehet. (2) Vagyonelem: A vagyon meghatározott fizikai, természeti, forgalmazási ismérvek alapján elkülönült és ezen ismérvek alapján közös tulajdonságokkal rendelkező viszonylag homogén csoportja. Ilyenek az ingó, ingatlan, portfólió, vagyoni értékű jogok, mint vagyonelemek. (3) Vagyontárgy: A vagyonelem térben, időben forgalmazásban elkülöníthető, önálló értékkel és megjelenési formával bíró egyede. (4) Törzsvagyon: Az a vagyon, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladat és hatáskör ellátását, a közhatalom gyakorlását szolgálja. (5) Forgalomképesség: Vagyonnak, vagyontárgynak az a képessége, hogy a polgári jogi jogügylet szabad tárgya lehet. (6) Korlátozott forgalomképesség: A törzsvagyon a törvényben vagy e rendeletben meghatározott vagyontárgyainak azon tulajdonsága, mely szerint a polgári jogi jogügylettárgyai csak törvényben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek betartásával lehetnek. (7) Forgalomképtelenség: Törvény vagy e rendeletben meghatározott vagyontárgyak azon tulajdonsága, hogy az ilyen vagyontárgy tulajdonjog a jogügylet útján nem ruházható át, nem terhelhető meg, nem köthető le, nem lehet tartozás fedezete és végrehajtás sem vezethető rá. (8) Portfólió: Értékpapírból és/vagy más befektetési eszközből álló együttesen kezelt befektetési állomány. (9) Kedvezményes átruházás: a vagyon olyan értéken történő átruházása, amely egyébként a polgári jogi szabályok szerint a szerződés feltűnő értékaránytalanság címén történő megtámadását tenné lehetővé. (10) Vagyonleltár: az önkormányzat tulajdonában a költségvetési év zárónapján meglévő vagyon állapota szerinti kimutatása. Célja az önkormányzati vagyon számbavétele értékben és mennyiségben. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ÉS NYILVÁNTARTÁS A Az önkormányzati vagyon 4.. (1) Az önkormányzat teljes vagyona a 2.. (1) bekezdésében meghatározott vagyontárgyakból áll. (2) Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. (3) Törzsvagyon az, amit törvény vagy a helyi rendelet azzá nyilvánít. 3

4 (4) A törzsvagyon forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes. E vagyontárgyak közvetlenül kötelező önkormányzati feladat s hatáskör ellátását, különösen közszolgáltatás nyújtását, vagy a közhatalom gyakorlását szolgálják. (5) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát a Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (6) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát a Rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (7) Üzleti vagyon ha jogszabály másként nem rendelkezik mindazon vagyontárgy, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe. Az üzleti vagyon részét képező ingatlanok felsorolását a Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (8) Az Önkormányzat forgalomképtelen vagyonából nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemet nem jelöl meg. A forgalomképes ingatlanok felsorolását a 3. sz. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület a forgalomképtelennek nyilvántartott vagyontárgyat, korlátozottan forgalomképessé, a Pénzügyi Bizottság javaslata és előterjesztése alapján nyilváníthat. Az önkormányzati vagyon nyilvántartása. 5.. (1) Az önkormányzat vagyonát a számviteli törvény előírásainak megfelelően tartja nyilván. (2) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vagyon és annak változásai a 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet szerinti ingatlan vagyon kataszterben kerül nyilvántartásra. (3) A kataszter elkészítéséről, folyamatos vezetéséről, továbbá az önkormányzat tulajdonában kerülő ingatlanok tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről, a kataszterben való átvezetéséről a jegyző gondoskodik, a műszaki iroda útján! (4) Ha az önkormányzat vagyona új vagyontárggyal gyarapszik, a szerzéssel egyidejűleg vagy a szerzést követő képviselő-testületi ülésen kell dönteni a vagyontárgy minősítésére vonatkozóan. Az önkormányzati vagyon számbavétele, a vagyonleltár (1) A vagyonleltár az önkormányzati vagyon: a.) törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és b.) forgalomképes vagyon bontásban tartalmazza. (2) A vagyonleltárban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket is. (3) A vagyonleltár az egyes vagyoncsoportokon belül: a.) az ingatlanokat és a vagyoni értékű jogokat tételesen, b.) az ingó vagyontárgyakat vagyonkezelőként összesített mérleg szerinti értéken, c.) a portfólió vagyont tételesen és értékén veszi számba. (4) A vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóhoz kell csatolni. 6.. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása. 7.. (1) Az önkormányzat a vagyon tárgyának értékesítése, megterhelése esetén a vagyontárgy értékét: 4

5 a.) ingatlan vagyon és vagyoni értékű jog esetén 3 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés, illetve ha rendelkezésre áll egy évnél nem régebbi értékbecslés, vagy üzleti értékelés, ennek felülvizsgált változata alapján, b.) ingó vagyon esetén legalább a könyv szerinti nyilvántartás alapján, c.) tagsági jogot megtestesítő értékpapír esetén: - társasági részesedés esetén 3 hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján - egyéb esetben névértéken határozza meg. (2) Az önkormányzati vagyonnak nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság, egyesülés, illetve közhasznú társaság részére történő szolgáltatásakor csak a könyvvizsgáló által megállapított értéken vehető figyelembe. (3) Ha egy szerződés tárgya több vagyontárgy a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezésével a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó. (4) Portfólió vásárlása vagy értékesítése esetén a Pénzügyi Bizottság javaslatára a képviselőtestület dönt. III. fejezet AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON FELETTI TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁS ÁNAK KÖZÖS S ZABÁLYAI 8.. (1) Az önkormányzatot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik. (2) A tulajdonosi jogokat az önkormányzat képviselő-testülete, illetve átruházott hatáskörben a Pénzügyi Bizottság gyakorolja Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján. /továbbiakban SZMSZ./ (1) Az önkormányzat vagyonkezelő szervei: a.) a polgármesteri hivatal, b.) az önkormányzat költségvetési intézményei, c.) az önkormányzat közhasznú társaságai, d.) kisebbségi önkormányzat, e.) önkormányzati társulások, f.) vagyonkezelői feladattal megbízott: - természetes személy, - jogi személy, 9.. 5

6 - gazdasági társaság. (2) a) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat vagyon tárgyait vagyonkezelési szerződéssel és alapító okirattal e rendelet keretei között bízhatja másra. A vagyonkezelő szervezet, a vele kötött vagyonkezelési szerződéssel összhangban, a tulajdonos nevében gyakorolja a tulajdonost, a polgári jogi kapcsolatokban megillető jogokat és köteles teljesíteni a tulajdonost terhelő kötelezettségeket. b) Az önkormányzat azon víz- és szennyvíz közműveinek vagyonkezelői jogát, amely közművek január 1-je után, - Európai Uniós támogatással, és a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. szerepvállalásával jönnek létre, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. ingyenesen szerzi meg. (3) Az önkormányzat vagyonkezelő szerveit megilleti a működés feltételeként rájuk bízott vagyonra vonatkozóan az ingyenes használat joga. (4) Az önkormányzat vagyonkezelő szervei jogosultak, illetve kötelesek a működés feltételeként rájuk bízott vagyontárgyak: (a) birtoklására, használatára, hasznainak szedésére, a birtokvédelemre, (b) a bérbeadásra, egyéb hasznosításra, (c) a közterhek viselésére. (5) A vagyonkezelő szervek kötelesek a kezelésükben lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatok ellátására. (6) A vagyonkezelő beruházást, felújítást csak a költségvetési rendeletben szabályozott módon és keretek közözött végezhet. Eljárás a tulajdonos képviseletében 10.. (1) A tulajdonosi jogokat a bérbeadás kivételével a képviselő-testület gyakorolja. (2) A képviselő-testület a tulajdonosi jogok gyakorlásához a vagyonkezelő szervek részéreutasítást, iránymutatást adhat. Az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átengedése és megszerzése 11.. (1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve használatát ingyenesen vagy kedvezményesen átruházni csak: a.) meghatározott céllal más önkormányzatnak, b.) közérdekű kötelezettség vállalással, c.) közalapítvány javára, alapítványi hozzájárulás jogcímen lehet. (2) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve használatát ingyenesen átengedni más önkormányzat vagy állami szerv részére a vonatkozó feladat és hatáskör átadása, vagy ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezése kapcsán lehet. 6

7 (3) Az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átruházásáról, vagy átadásáról a képviselő-testület határoz. (4) A vagyonkezelői és használói jogra, az átadás rendjére a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadóak azzal, hogy a vagyonkezelésbe és használatba adás feltételeit írásban kell rögzíteni az átadásra kerülő vagyonrészek pontos megnevezésével, értékmeghatározással. Felajánlott vagyon elfogadása 12.. (1) Vagyon tulajdonjogának ingyenes vagy kedvezményes megszerzéséről, felajánlás elfogadásáról a képviselő-testület határoz. (2) Ha a vagyon ingyenes vagy kedvezményes felajánlása a vagyonkezelő részére történik, a felajánlás elfogadásához szükséges a vagyonkezelő nyilatkozata, hogy képes a felajánlott vagyonhoz esetleges kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére. (3) Ajándékként, örökségként nem fogadható el olyan érték, melynek ismert terhei elérik, vagy meghaladják a hagyaték értékét. Az önkormányzati követelések elengedése Az önkormányzat a következő esetekben mondhat le részben vagy egészben a követeléséről: a.) csődegyezségi megállapodásban, b.) bírói egyezség keretében, c.) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan nem térül meg, d.) ha a követelés bizonyítottan csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költségráfordítással érvényesíthető, e.) kötelezett bizonyítottan nem lelhető fel. IV. Fejezet RENDELKEZÉS AZ EGYES ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ VAGYONTÁRGYAKKAL A forgalomképtelen törzsvagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása 14.. (1) A forgalomképtelen törzsvagyon nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, vállalkozásba nem apportálható, nem lehet követelés biztosítéka és tartozás fedezete. (2) A Pénzügyi Bizottság a forgalomképtelen vagyonhasznosítása során eljárva gondoskodik a vagyontárgyak hasznosítására irányuló megállapodások, szerződések megkötéséről. (3) A forgalomképtelen törzsvagyont érintő esetleges koncessziós pályázat kiírásáról és elbírálásáról a képviselő-testület dönt. 7

8 Korlátozottan forgalomképes vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása 15.. (1) A rendelet 4.. (6) bekezdésében meghatározott korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megszerzéséről, elidegenítéséről a képviselő-testület határoz, bérbeadása a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe tartozik. (2) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti vagy használati jogának gazdasági társaságba történő beviteléről, átengedéséről, megterheléséről a vagyonkezelő szervek a velük megkötött vagyonkezelési szerződés rendelkezései szerint járhatnak el. (3) Gazdasági társaságban az önkormányzatot a polgármester, akadályoztatása esetén a képviselőtestület által megbízott személy képviseli. Közhasznú társaságban az önkormányzatot a képviselő-testület által megbízott személy képviseli. A képviselő-testület meghatározhatja a képviselt tartalmát, a kötelezettség vállalás terjedelmét. A forgalomképes vagyon feletti rendelkezés jog gyakorlása (1) Az önkormányzati feladatok ellátásában nélkülözhető forgalomképes vagyonnal vállalkozás végezhető. (2) Az önkormányzat csak olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét. A vagyonkezelői szerződéssel nem érintett vagyon 17.. (1) A forgalomképes vagyon bérbeadását a Pénzügyi Bizottság gyakorolja. A vagyonkezelő és a Pénzügyi Bizottság a bérbeadás során a rendelet 4. számú melléklete szerinti díjtételeket alkalmazza. A képviselő-testület általi vagyon eladása és vétele esetén a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést véleményezi a 7.. (1) bekezdés a.) pontja alapján. (2) A díjtételeket a költségvetés megállapításával kell egyidejűleg évente felül kell vizsgálni. Vagyonkezelő szervek tulajdonnal kapcsolatos jogai 18.. (1) A vagyonkezelő szerv vezetője, illetve a vagyonkezelési szerződésben meghatározott tevékenységi körön és mértéken belül, az alaptevékenység sérelme nélkül jogosult: a rábízott vagyont bérbeadás útján hasznosítani. (2) Ft értéket meghaladó ingó vagyontárgy, vagyoni értékű jog értékesítéséhez képviselő-testületi hozzájárulás szükséges. A Ft értékhatár alatti ingó vagyontárgyak és vagyoni értékű jogok értékesítése a 8

9 polgármesteri hivatal feladata. (3) A vagyon hasznosításából származó bevétel a vagyonkezelőt illeti meg. Vagyonkezelő fenti bevételt a rendelkezésére bocsátott vagyon megőrzésére, karbantartására, illetve egyéb tárgyi eszköz vásárlására köteles fordítani. Az önkormányzat vagyonához kapcsolódó egyéb rendelkezések 19.. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete dönt a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatban: a.) gazdasági- és közhasznú társaság alapításáról, b.) közalapítvány létrehozásáról, alapítványhoz, társadalmi szervezethez való csatlakozásáról, c.) gazdasági és közhasznú társaságban fennálló részesedésnek, üzletrésznek, értékesítésre kijelöléséről, pénzbeni és apport befektetésérő, d.) kötvénykibocsátásról, e.) kezességvállalásról, f.) behajthatatlan követelés törléséről. (2) A vagyon elidegenítését hasznosítását kezdeményezheti: - a képviselő-testület és bizottságai, - a polgármester, - a jegyző, - az önkormányzat vagyonkezelő szerve. V. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉS EK Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 2. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A rendelet kihirdetését követően hatályát veszti a Tiszalök Város Önkormányzatának tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2003.(IV.15.) KT sz. rendelet. Kovács Gábor polgármester Vira Györgyné jegyző 9

10 1. számú melléklet FORGALOMKÉPTELEN TÖRZSVAGYON KÖZTERÜLET 2. Közterület Petőfi u. 3. Közterület Petőfi u. 4. Közterület Töltés u. 5. Közterület Töltés u. 6. Közterület Árpád u. 7. Közterület Árpád u. 8. Közterület Árpád u. 9. Közterület Árpád u. 10. Közterület Petőfi u. 11. Közterület Árpád u. 12. Közterület 136/ József A. u. 13. Közterület 136/ József A. u. 14. Közterület Virág u. 15. Közterület Virág u. 16. Közterület Hősök tere 17. Közterület Hősök tere 18. Közterület Liget u. 19. Közterület Liget u. 20. Közterület Liget u. 21. Közterület Petőfi u. 22. Közterület Kisfaludy u. 23. Közterület Irányi u. 24. Közterület Jókai u. 25. Közterület Klapka u. 26. Közterület Eötvös u. 27. Közterület 355/ Eötvös u. 28. Közterület Eötvös u. 29. Közterület 395/1 77 Eötvös u. 30. Közterület 395/ Eötvös u. 31. Közterület 395/ Klapka u. 32. Közterület 408/ Dobó u. 33. Közterület 429/1 738 Dobó u. 34. Közterület 429/ Bem József u. 35. Közterület 460/ Eötvös u. 36. Közterület 460/ Klapka u. 37. Közterület 460/ Bem József u. 38. Közterület 460/30 9 Eötvös u. 39. Közterület Deák u. 40. Közterület Deák u. 41. Közterület Honvéd u. 42. Közterület Damjanich u. 43. Közterület Damjanich u. 44. Közterület Garai u. 10

11 45. Közterület Bocskai u. 46. Közterület Vörösmarty u. 47. Közterület Csokonai u. 48. Közterület Közterület Csokonai u. 50. Közterület 1052/ Közterület 1052/ Közterület 1090/1 566 Kossuth u. 53. Közterület 1090/ Kossuth u. 54. Közterület 1090/ Kossuth u. 55. Közterület 1090/ Kossuth u. 56. Közterület 1090/8 983 Kossuth u. 57. Közterület 1090/ Kossuth u. 58. Közterület Alkotmány u. 59. Közterület Mező u. 60. Közterület Búzavirág u. 61. Közterület 1143/ Kossuth u. 62. Közterület 1143/ Kossuth u. 63. Közterület Sziget u. 64. Közterület Mester u. 65. Közterület Szántó u. 66. Közterület Erzsébet u. 67. Közterület 1244/ Táncsics u. 68. Közterület Arany J. u. 69. Közterület 1283/1 905 Kossuth u Közterület Arany J. u. 71. Közterület 1309/2 953 Váczi M. u. 72. Közterület Széchenyi u. 73. Közterület Kossuth u. 74. Közterület Arany J. u. 75. Közterület 1414/ Ady u. 76. Közterület 1414/ Ady u. 77. Közterület 1415/ Táncsics u. 78. Közterület 1415/ Táncsics u. 79. Közterület 1415/ Táncsics u. 81. Közterület Névtelen u. 82. Közterület Dózsa Gy. u. 83. Közterület Dózsa Gy. u. 84. Közterület 1491/ Kazinczy u. 85. Közterület 1491/ Kazinczy u. 86. Közterület Táncsics u. 87. Közterület Szabadság u. 88. Közterület Nyírfa u. 89. Közterület Iskola u. 90. Közterület Bercsényi köz 91. Közterület Bercsényi u. 92. Közterület 1602/ Rákóczi u. 93. Közterület 1602/ Rákóczi u. 94. Közterület 1602/4 749 Rákóczi u. 95. Közterület Arany u. 11

12 96. Közterület Arany u. 97. Közterület Kossuth u. 98. Közterület Közterület Kölcsey u Közterület 1764/ Kölcsey u Közterület Baross u Közterület Kölcsey u Közterület Kölcsey u Közterület Wesselényi u Közterület Szabadság u Közterület Wesselényi u Közterület Wesselényi u Közterület Szabadság u Közterület Wesselényi u Közterület Wesselényi u Közterület Kossuth u Közterület 1974/ Kossuth u Közterület Kossuth u Közterület Fenyő u Közterület Őz u Közterület Keleti u Közterület Kagyló u Közterület Liliom u Közterület Hársfa u Közterület Sólyom u Közterület Fövény u Közterület Fövény u Közterület Napfény u Közterület Fagyöngy u Közterület Cserfa u Közterület Tiszavirág u Közterület Széplak u Közterület 2329/ Közterület Közterület Avar u Közterület Nyárfa u Közterület Közterület Közterület Tábor u Közterület Tábor u Közterület Széplak u Közterület Közterület Aranypatak u Közterület Közterület Közterület Közterület 2412/ Közterület Galamb u Közterület Hunyadi u Közterület Gárdonyi u. 12

13 146. Közterület Tulipán u Közterület Móricz Zs. u Közterület Móricz Zs. u Közterület Kőrisfa u Közterület Akácfa u Közterület Névtelen u Közterület Nefelejcs u Közterület Rózsa u Közterület Gyomán u Közterület Gyomán u Közterület Nefelejcs u Közterület Bartók Béla u Közterület Május 1. tér 159. Közterület Béke u Közterület Szabolcs u Közterület Igazság u Közterület Egység u Közterület Szent István u Közterület Köztársaság u Közterület Szabolcs u Közterület Béke u Közterület 3564/ Közterület Harmat u Közterület Bartók Béla u Közterület Körte u Közterület Pázsit u Közterület 4017/ Közterület 4017/

14 FORGALOMKÉPTELEN TÖRZSVAGYON Megnevezés HRSZ Terület /m 2 / AK Megjegyzés SSZ. 1. Közút , Saját használatú út 065/ , Saját használatú út , Saját használatú út 0108/ , Saját használatú út , Saját használatú út , Saját használatú út 0136/ , Saját használatú út 0136/ , Saját használatú út , Saját használatú út , Saját használatú út , Saját használatú út 0177/ , Út 0179/ , Saját használatú út 0181/ , Saját használatú út 0225/ , Saját használatú út , Saját használatú út 0235/ , Saját használatú út 0235/ , Saját használatú út , Saját használatú út , Saját használatú út , Saját használatú út , Saját használatú út , Saját használatú út , Saját használatú út , Saját használatú út , Saját használatú út , Saját használatú út 0268/ , Út + árok , Saját használatú út , Saját használatú út , Saját használatú út , Saját használatú út 0301/ , Saját használatú út , Saját használatú út , Út , Saját használatú út , Saját használatú út , Út 0327/ , Saját használatú út Saját használatú út , Saját használatú út , Saját használatú út , Saját használatú út , ÚT 14

15 45. Saját használatú út 0375/ , Saját használatú út 0375/ , Út 0376/ , Út , Út , Saját út , Saját út és csatorna 0384/ , Saját út , Saját út , Saját út , Saját út , Saját út , Saját út 0400/ , Saját út , Saját út , Saját út , Saját út , Saját út , Saját út , Saját út , Saját út 0426/ , Közút 0426/ , Saját út , Saját út 0429/ , Saját út 0430/ , Saját út , Saját út , Saját út , Saját út , Saját út , Saját út , Saját út Saját út , Saját út , Saját út , Saját út , Közút 0483/ , Saját út , Saját út 0537/ , Saját út 0537/ , Saját használatú út 0542/ , Saját használatú út 0546/ , Saját használatú út 0546/ , Saját használatú út 0551/ , Saját használatú út 0553/ , Saját használatú út 0553/ , Saját használatú út 0553/ , Saját használatú út 0553/ , Saját használatú út , ,

16 95. Közút ,05 90 Közút 429/ Jókai u. Közút 429/ Klapka u. Közút 429/ Eötvös u. Közút 429/ Vásárhelyi u. 96. Közút 450/2 99 0, Közút 568/ Közút , Közút ,2 420 Közút 628/ Vásárhelyi u. Közút 628/ Klapka u. Közút 628/ Vásárhelyi u. 99. Közút , Közút , Közút , Közút , Közút , Közút Közút 848/ Damjanich u Közút , Közút 1222/ , Közút 1222/ , Saját használatú út 1305/ , Közút , Közút , Közút , Közút , Közút , Közút , Közút , Közút , Közút , Közút 3758/ , Közút 3758/ , Közút , Közút , Közút , Közút , Közút , Közút , Közút , Közút , Közút , Közút , Közút , Közút , Közút , Közút , Közút ,

17 134. Közút , Közút , Közút , Közút , Közút , Közút , Közút , Közút , Közút , Közút , Közút , Közút , Kerékpárút 1090/ Kerékpárút 1090/ Kerékpárút 1143/

18 FORGALOMKÉPTELEN TÖRZSVAGYON EGYÉB 1. Holt Tisza 065/ Holt Tisza Víztorony 1305/ Arany J. u. 1. Gázfogadó 0428/ Kárpótlás 1. Szemétlerakó 0430/ Orvosi rendelő 985/2/A/ Kossuth u Városháza Kossuth u Töltés 1974/ Közpark Hősök tere 2. Közpark Köztemető Honvéd u. 2. Köztemető Honvéd u. 18

19 2. számú melléklet KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES TÖRZS VAGYON CSATORNA SSZ. Megnevezés Hrsz Terület/m 2 / Bekerülési 1. Csatorna 015/ Csatorna 028/ Csatorna 028/ Csatorna 028/ Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna 0108/ Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna 0131/ Csatorna Csatorna Csatorna 0136/ Csatorna Csatorna Csatorna 0141/ Csatorna 0141/ Csatorna Csatorna

20 44. Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna 0153/ Csatorna 0155/ Csatorna 0157/ Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna 0175/ Csatorna 0177/ Csatorna 0179/ Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna 0190/ Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna 0197/ Csatorna 0199/ Csatorna 0201/ Csatorna 0203/ Csatorna 0205/ Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna 0369/ Csatorna 0369/ Csatorna 0369/ Csatorna 0375/ Csatorna 0376/ Csatorna 0384/ Csatorna 0386/ Csatorna 0395/ Csatorna 0398/ Csatorna 0400/ Csatorna 0402/ Csatorna 0412/

21 94. Csatorna Csatorna 0468/ Csatorna 0468/ Csatorna Csatorna

22 KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES TÖRZSVAGYON ÁROK SSZ. Megnevezés HRSZ Terület/m 2 AK 1. Árok Árok Árok Árok Árok Árok Árok Árok Árok Árok Árok Árok Árok Árok Árok Árok 0225/ Árok 0227/ Árok 0299/ Árok 0299/ Árok 0302/ Árok 0302/ Árok 0302/ Árok 0314/ Árok 0314/ Árok 0317/ Árok Árok 0326/ Árok Árok Árok 0343/ Árok Árok Árok Árok Árok 0375/ Árok 0376/ Árok Árok Árok 0408/ Árok Árok Árok Árok Árok

23 KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES TÖRZSVAGYON INTÉZMÉNYEK SSZ Megnevezés HRSZ Terület/m 2 AK Megjegyzés 1. Általános Iskola 1693/ Kossuth utca 2. Művelődési Ház Kossuth utca 3. Könyvtár Kossuth utca 4. Volt napközi 1305/ Arany J. utca sz. óvoda Kossuth utca sz. óvoda 1309/ Arany J. utca sz. óvoda Kf.Igazság utca sz. óvoda 1581/ Ady E. u sz. óvoda Akácfa utca 10. Művelődési Ház 3456/4 958 Szenti I. utca 11. Teleki Blanka Gimnázium 1581/ Ady E. u. 35. beépítetlen ter. 1581/ Bercsényi utca 12. Sporttelep 843/ Bocskai utca 13. Sporttelep Liget utca Piac külső 224/1 590 József A. utca 15. Piac középső 224/ József A. utca 16. Piac belső 224/2 306 József A. utca 17. I.G.K. 985/ Kossuth utca 18. Ifjúsági Alkotóház 174/ Hősök tere 7. 23

24 3. sz. melléklet ÜZLETI VAGYON FÖLD Megnevezés HRSZ Terület /m 2 / AK Megjegyzés Gyep 023/ Újtelep sportpálya mellett Rét 023/ ,26 4m - - Legelő rét 0230/ ,02 Árterület, Mocsár Legelő 072/ ,02 4m Árterület Mocsár 072/ ,02 Árterület, Mocsár Szántó 0239/ ,5 Hajnalos, TSZ út mellett Szántó 0410/ ,19 Debrecen-Nyháza vasút között Szántó 0410/ , Szántó 0410/ , Szántó 0413/ ,19 vasút melletti árok Erdő 0525/ Ősi üdülő mögött Szántó ,79 háromszög fénys. Szántó 0415/ BV.mögött Szántó 0415/ Szántó Szántó 0537/ ,26 Strand és mellette lévő telkek Erdő 8193 Strand S. út 3116 Szántó 0537/ , Erdő 4,26 41,45 17,40 24,05 6, Erdő 0537/ , Szántó 0537/ , Szántó 0537/ , Szántó 0537/ , Szántó 0537/ , Szántó 0537/ , Szántó 0537/ , Szántó 0537/ , Szántó 0537/ ,34 Szántó 0537/ ,34 Szántó 0537/ ,34 Szántó 0537/ ,37 Szántó 0537/ ,36 Szántó 0537/ ,36 Szántó 0537/ ,85 Szántó 0537/ ,85 Szántó 0537/ ,85 Szántó 0537/ ,

25 Szántó Szántó 0537/ ,85 Szántó 0537/ ,85 Szántó 0537/ ,85 Szántó 0537/ ,85 Szántó 0537/ ,37 Szántó 0537/ ,37 Szántó 0537/ ,37 Szántó 0537/ ,34 Szántó 0537/ ,34 Szántó 0537/ ,34 Szántó 0537/ ,34 Szántó 0537/ ,34 Szántó 0537/ ,34 Szántó 0537/ ,82 Szántó 0537/ ,84 Szántó 0537/ ,36 Szántó 0537/ ,27 Szántó 0537/ ,27 Szántó 0537/ ,27 Szántó 0537/ ,27 Szántó 0537/ ,27 Szántó 0537/ ,73 Szántó 0537/ , / ,37 Szántó 0537/ ,79 Szántó 0537/ ,27 Legelő Erdő Összesen: 0553/ ,68 3m 1,87 3m 5,55 25 Árterület Árterület Kert ,40 Új osztású üdülő, telkek mellett Kert ,43 Új osztású üdülő Kert ,43 Új osztású üdülő Kert ,40 Új osztású üdülő Kert 3829/ ,36 Jázmin u. Kert ,62 Új osztású üdülő Kert ,53 Új osztású üdülő Kert ,47 Új osztású üdülő Kert ,48 Új osztású üdülő Kert ,41 Új osztású üdülő Kert ,26 Új osztású üdülő Kert ,02 Új osztású üdülő Kert ,64 2m Új osztású üdülő Kert ,66 2m Új osztású üdülő Kert ,65 2m Új osztású üdülő Kert ,65 2m Új osztású üdülő Kert ,65 2m Új osztású üdülő Kert ,65 2m Új osztású üdülő Szántó 4017/ ,08 3m Új osztású üdülő bérbe adva vasút melletti ter. Binda J.

26 Szőlő Ft/év Kert ,20 2m Benedek P. u. telkek mellett Gyümölcsös m Árterület ( fűz ) Gyümölcsös ,04 2m Árterület Rét ,34 Árterület ,43 2m Árterület Rét Mocsár Összesen: ,57 3m 0,57 Árterület Árterület Rét Mocsár Összesen: Gyümölcsös Mocsár Összesen: Rét Mocsár Összesen: Fűz és vásárrét Fűz és vásárrét Szőlő Fűz és vásárrét Rét gyümölcsös Rét szőlő gyümölcsös Rét, gyüm,erdő Rét,kert,erdő Fűz, vássárrét Mocsár ,65 3m 0,65 1,45 2m 1,45 0,73 3m Árterület Árterület Árterület Árterület 0, Árterület Árterület ,36 2m / , ,15 8m ,90 8m (fűz) Árterület Árterület Árterület Árterület 26

27 ÜZLETI VAGYON EGYÉB SSZ Megnevezés Hrsz Terület/m 2 / AK Megjegyzés 1. Üzem és udvar 1013/ Bocskai u Üzem 1018/ Szeszfőzde 1147/ Mérlegház 1147/ Üdülő épület Ősi üdülő 6. Irodaház 1337/ (volt Titász) Széchenyi u. 7. Iroda épület 1347/1 980 (rendőrség) Kossuth u Ált.Iskola egyéb épülete 25/ Elbontva 9. Gyógyszertár 985/2/A/2 191 Kossuth u Üdülőtelek 2220/2 233 Ősi üdülő Víztorony mögött 11. Üdülőtelek 2325/3 175 Kisposta 12. Üdülőtelek Vízállásos ter. Széplak út 13. Beépítetlen terület Nem beépíthető 14. Egyéb telek Újtelep vasút Mellett 15. Egyéb telek Egyéb telek Hasznosítható 17. Egyéb telek Egyéb telek Egyéb telek Nem hasznosítható 20. Egyéb telek Egyéb telek Hasznosítható 22. Körbuszmegálló 1090/6/A 24 27

28 ÜZLETI VAGYON LAKÁSOK Ssz. Megnevezés HRSZ Terület /m 2 / AK Megjegyzés 1. Bérlakás /2 db/ Szabadság u Bérlakás /1db/ Damjanich u Bérlakás /1 db/ 892/2 680 temetővel szemben Honvéd u Bérlakás /1 db/ Búzavirág u Bérlakás /2db/ Táncsics u. 21/b. 6. Bérlakás /3db/ Rákóczi u Bérlakás /3db/ Rákóczi u Bérlakás /2db/ Kossuth u Bérlakás /1db/ Kossuth u Bérlakás /1db/ Kossuth u Bérlakás /2db/ Kossuth u Bérlakás /2db/ 1337/ (Titász) Kossuth u. 79. Társasházak 1. Bérlakás 1343/A/2 50 Kossuth u.77.a fsz Lakás 1343/A/3 50 Kossuth u.77.a. I/3. 3. Lakás 1343/A/5 50 Kossuth u.77.a. II/5. 4. Lakás 1343/A/6 50 Kossuth u. 77.A. II/6. 5. Lakás 1343/A/7 50 Kossuth u.77.b.fsz Lakás 1343/A/8 50 Kossuth u.77.b.fsz Bérlakás /1db/ 1685/3 711 Kossuth u db bérlakás 1285/ Kossuth u db bérlakás 1285/ Kossuth u db bérlakás 217/ (Tiszafa) Kossuth u db bérlakás 1348/ Ady u

29 ÜZLETI VAGYON BEÉPÍTETLEN TERÜLET + TELEK Ssz. Megnevezés HRSZ Terület /m 2 / Megjegyzés 1. Beépítetlen telek 25/6 262 Petőfi utcai isk.mellett 2. Beépítetlen telek Töltés mellett 3. Beépítetlen telek Árpád utcai szivattyú 4. Beépítetlen terület 395/ Eötvös utcai háromszög 5. Beépítetlen telek 395/ Beépítetlen terület 429/ Erdei F. utca mellett 7. Beépítetlen telek 460/ Vásárhelyi utca mellett 8. Beépítetlen telek 628/ Belső nyeles telekrész 9. Beépítetlen telek Szőlőskert mellett 10. Beépítetlen telek Erdei F. utca mellett 11. Beépítetlen telek Temető mögött 12. Beépítetlen telek Temető árokpart 13. Beépítetlen terület OTP kert 14. Beépítetlen telek Búzavirág utca vége 15. Beépítetlen telek Kossuth u Beépítetlen terület 1309/ Váci utcai lakások előtt 17. Beépítetlen terület 1581/ Gimnázium sportpálya 18. Beépítetlen terület Park melletti terület 19. Beépítetlen telek Tűzép mellett 20. Beépítetlen terület 1527/ Töltés mellett 21. Beépítetlen terület 1685/ Hangosbemondónál 22. Beépítetlen terület Újtelep kút 29

30 4. sz. melléklet Önkormányzati vagyon bérbeadásának díjtételei - tartós használatra közterület esetén: Ft Ft/m2-ig/hó - építési telek: - belterület: 500.-Ft Ft/m2-ig/év - külterület: Ft Ft/m2-ig/év - egyéb hasznosítású telek: 500.-Ft Ft/m2-ig/év - mezőgazdasági művelésre alkalmas terület: belterületen: 500.-Ft Ft/m2-ig/év külterületen: 500.-Ft Ft/m2-ig/év - önkormányzati tulajdonát képező épület: 300.-Ft Ft/m2-ig/hó - önkormányzat intézményeiben lévő ingatlan: 300.-Ft Ft/m2-ig/hó vagy: Ft Ft/alkalom 30

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának 7/2002. (XII.03. ) számú rendelete (A 2004. évi módosításokkal egybeszerkesztve) az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Zalaszentgyörgy

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYON FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK, ÉS A VAGYON KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL, amelyet

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve:

Részletesebben

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT.

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT. Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 22/2007. (V. 24.), a 27/2007. (VII. 24.), a 3/2008. (I. 24.), a 7/2008. (II. 11.), a 14/2008. (II. 14.), a 29/2008. (X. 16.), a 38/2008. (XI. 24.), a

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (V.7.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bakonynána Községi Önkormányzat

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2009. (IV. 1.) számú rendelete. az önkormányzati vagyon hasznosításáról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2009. (IV. 1.) számú rendelete. az önkormányzati vagyon hasznosításáról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (IV. 1.) számú rendelete az önkormányzati vagyon hasznosításáról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2004.(VI.30.) Kt. sz. rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól

Részletesebben

RENDELETEK. (5) Az állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget 21 e Ft-ban hagyja jóvá.

RENDELETEK. (5) Az állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget 21 e Ft-ban hagyja jóvá. RENDELETEK Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának 6/2007. (IV. 19.) sz. rendelete a 2006. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról és pénzmaradványa elszámolásáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

9/2004.(V.1.) rendelete

9/2004.(V.1.) rendelete Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2004.(V.1.) rendelete az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól. Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2009. (X.1.) rendelettel.

Részletesebben

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben)

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból Kerepes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004. (IX. 30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 26/2007. (XII. 18.) és

Részletesebben

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Pusztazámor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

1 Módosította a 19/2012. (X.25.) számú rendelet.

1 Módosította a 19/2012. (X.25.) számú rendelet. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 6/2012.(IV.06.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezetben a 19/2012.(X.25.),

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VI.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A tavalyi év végén új önkormányzati

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása

1. Vagyontárgyak meghatározása Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Epöl község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Meggyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete e) 1 II. FEJEZET Lezárva: 2009. augusztus 24. 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról,

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya 1 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egységes szerkezetbe foglalva 2005. december 12. Pánd Község Önkormányzata 4/2003./V.12./ r e n d e l e t e a 20/2005. /XI.29./ rendelet módosításaival, kiegészítéseivel, amely az önkormányzati vagyonról

Részletesebben

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/1994. (II. 3.) önkormányzati rendelete

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/1994. (II. 3.) önkormányzati rendelete Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/1994. (II. 3.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL (A módosításokkal: 11/2000. (IX.

Részletesebben

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete 1 Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyon kezeléséről Váraszó Község Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon. (1) Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon. (1) Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Egységes szerkezet. 16/2013.(XII.20.) rendelet, Egységes szerkezetbe foglalás: 2014. február 25.

Egységes szerkezet. 16/2013.(XII.20.) rendelet, Egységes szerkezetbe foglalás: 2014. február 25. Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezet 16/2013.(XII.20.) rendelet,

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. 6-8/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c)

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Jászdózsa Község Önkormányzat

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a helyiségek bérbeadásáról Rakamaz Város

Részletesebben

4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete. Az Önkormányzat vagyonáról

4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete. Az Önkormányzat vagyonáról 4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Az Önkormányzat vagyonáról Módosította a 30/2002.(II.25.), 23/2004.(VI.25.), 24/2005.(VIII.31.), 7/2006. (I. 27.) és

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(V.31) önkormányzati rendelete Süttő község nemzeti vagyonáról

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(V.31) önkormányzati rendelete Süttő község nemzeti vagyonáról Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(V.31) önkormányzati rendelete Süttő község nemzeti vagyonáról Süttő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon. 2. (módosította a 18/2013.(IX.28.) ÖR) A tulajdonosi jogok gyakorlása

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon. 2. (módosította a 18/2013.(IX.28.) ÖR) A tulajdonosi jogok gyakorlása Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(IX.28.) önkormányzati rendelettel módosított 7/2013.(IV.8.) önkormányzati

Részletesebben

Gyöngyöstarján, 2013. augusztus 12.

Gyöngyöstarján, 2013. augusztus 12. GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (VIII. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 9/2011. (III. 25.) RENDELET

Részletesebben

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. december 13. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően 9/a. sz. melléklet Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően 2 Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) 1. VÁROSI

Részletesebben

II. fejezet Az Önkormányzat vagyona

II. fejezet Az Önkormányzat vagyona Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően 9. sz. melléklet Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően -1- Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) 1. VÁROSI MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe szedve)

(Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.), 13/2013.(XII.30.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (III. 5.) önkormányzati rendelete * az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK XXII. ÉVFOLYAM 11.sz. 2012. DECEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 10-88. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról, az önkormányzati vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól és a vagyonfenntartás-fejlesztés

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 14/2002. (VII. 31.) számú. rendelete. a háziorvosi körzetek meghatározására

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 14/2002. (VII. 31.) számú. rendelete. a háziorvosi körzetek meghatározására VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2002. (VII. 31.) számú rendelete a háziorvosi körzetek meghatározására Tokaj Város Képviselő-testülete a 2001. évi CVII. tv. 25.. (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013.(V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. január 31. 2. szám R E N D E L E T E K 1/2008. (II.1.) sz. önk. rendelet Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról

Részletesebben

Tát Nagyközség Önkormányzata 10/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete Tát Nagyközség tulajdonában álló nemzeti vagyonról. 1. Általános rendelkezések

Tát Nagyközség Önkormányzata 10/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete Tát Nagyközség tulajdonában álló nemzeti vagyonról. 1. Általános rendelkezések Tát Nagyközség Önkormányzata 10/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete Tát Nagyközség tulajdonában álló nemzeti vagyonról Tát Nagyközség Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól 1 Városlőd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Biztonsági övezet munkálatainak jegyzőkönyve kisfeszültségű vezeték hálózat esetén

Biztonsági övezet munkálatainak jegyzőkönyve kisfeszültségű vezeték hálózat esetén Oszlopköz -tól -ig Gallyazás mértéke (km) 3 nyír, 4 fenyő, 1 dió, 3 akác, 3 gyüm. Tiszalök József A u. 69,-67/a 0,14 magánterületek FMU 2. József A. 65 1 fenyő magán 0,05 József A-Deák sarok 3 akác és

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. FEBRUÁR 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. FEBRUÁR 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1412 /2012. 9. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzati

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 A Tárnok Nagyközség

Részletesebben

I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár

I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár 9./a. sz. melléklet / 1.oldal Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona Immateriális javak Alaptevékenység

Részletesebben

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, valamint a közbeszerzés helyi

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 1/2008. (I.07.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 1/2008. (I.07.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 1/2008. (I.07.) Önk. r e n d e l e t e közszolgáltatások végzésére kizárólagos jog biztosítása tárgyában (a 3/2008. (I.22.) Önk., a 60/2008. (XII.29.) Önk., a 34/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási terve

Vámosszabadi Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási terve 4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete 1 Vámosszabadi Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási terve Az Önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 I.ELSŐ RÉSZ

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2004. (IV. 30.) rendelete

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2004. (IV. 30.) rendelete Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (IV. 30.) rendelete Biharnagybajom község háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzeteiről Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Apátistvánfalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (III.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Apátistvánfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2 1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról 1 a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII.

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3 / 1997. / II. 19. / SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3 / 1997. / II. 19. / SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3 / 1997. / II. 19. / SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Petőfibánya Község Önkormányzata. 9/2008. (IV. 09.) rendelete

Petőfibánya Község Önkormányzata. 9/2008. (IV. 09.) rendelete Petőfibánya Község Önkormányzata 9/2008. (IV. 09.) rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 24/2003. (XI. 27.) önkormányzati rendelete módosítására

Részletesebben

16 / 2008. (VIII.15.)

16 / 2008. (VIII.15.) Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testület 16 / 2008. (VIII.15.) Ör. sz. rendelete (egységes szerkezetben) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata önkormányzati vagyonáról Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013. szeptember 19- i, illetve a Képviselő-testület 2013. szeptember 24. napján tartandó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére. 9. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére. 9. napirend 1 ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (III. 4.) önkormányzati r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (III. 4.) önkormányzati r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (III. 4.) önkormányzati r e n d e l e t e A TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL Komló Város Önkormányzat

Részletesebben

JAVASLAT egyes vagyoni kérdések rendezésére, valamint kapcsolódó rendeletek módosítására

JAVASLAT egyes vagyoni kérdések rendezésére, valamint kapcsolódó rendeletek módosítására 1. számú napirendi pont Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Ikt. szám: 53-88/2011. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT egyes vagyoni kérdések rendezésére, valamint kapcsolódó

Részletesebben

6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1

6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1 6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1 a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól

Részletesebben

(3) A rendelet hatálya jogszabály alapján - nem terjed ki a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére.

(3) A rendelet hatálya jogszabály alapján - nem terjed ki a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2006.(II. 28.) KKÖT rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. (Egységes szerkezet) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben a 15/2015.(VI.25.), valamint a 27/2015.(XII.17.)

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 51/2005. (XII.22. ) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 51/2005. (XII.22. ) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 51/2005. (XII.22. ) Önk. r e n d e l e t e az állattartás szabályozásáról és az állati hullák ártalmatlanná tételéről (egységes szerkezetben a 11/2006. (III.23.) Önk., a 28/2007.

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete. 20/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete. 20/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelete bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkomiányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.

Részletesebben

Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (V. 11.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról

Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (V. 11.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (V. 11.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II.18.)Kt. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II.18.)Kt. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról Kistelek Város Képviselő-tetsületének rendelete Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II.18.)Kt. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.. 2.. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.23.) rendelete Hosszúhetény község önkormányzati nemzeti vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hosszúhetény Községi

Részletesebben

(2) A közút kezelője a forgalmi rendet meghatározó jelzésekről nyilvántartást vezet.

(2) A közút kezelője a forgalmi rendet meghatározó jelzésekről nyilvántartást vezet. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város forgalmi rendjéről szóló 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete a 28/2011. (XI.02.), a 3/2013.(II.01.), a 22/2013.(IX.12.), a 3/2014.(II.06.),

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2005. (IV.27.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2008. (III.

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (VII. 01.) önkormányzati r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (VII. 01.) önkormányzati r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/00. (VII. 0.) önkormányzati r e n d e l e t e A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉVEL (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével)

Részletesebben

Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/1999. (XI. 29.) rendelete az állatok tartásáról

Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/1999. (XI. 29.) rendelete az állatok tartásáról Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/1999. (XI. 29.) rendelete az állatok tartásáról Bük Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

2. A R 5. (4) bekezdésében az ingatlantulajdonos szövegrész helyébe az ingatlanhasználó szöveg lép.

2. A R 5. (4) bekezdésében az ingatlantulajdonos szövegrész helyébe az ingatlanhasználó szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../.. (..) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

JAVASLAT. I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére, ingatlanok átminősítésére, használatba adására

JAVASLAT. I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére, ingatlanok átminősítésére, használatba adására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-72/2011. ikt. sz. 5. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére,

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (III.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (VI. számú módosítás)

SZÁM TÁRGY OLDAL II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (VI. számú módosítás) SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2006. (II.16.) Kgy. h. A Területi Választási Bizottság, valamint az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról

Részletesebben

4 Módosította a 13/2013. (V.30.) rendelet, hatályos 2013. 05.31-től

4 Módosította a 13/2013. (V.30.) rendelet, hatályos 2013. 05.31-től Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011 ( XII.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról /Egységes szerkezetben 2013. május

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007. évben Határozati javaslat 10. számú melléklete I. A Tulajdonosi Bizottság

Részletesebben

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

(a módosításokkal egységes szerkezetben) M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 22/2014. (VI.20.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án 7 30 órai kezdettel a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben