Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 I.ELSŐ RÉSZ Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 5. (2) bekezdés b-c) pontjában, (4) bekezdésében, 6. (5) bekezdésében, 11. (16) bekezdésében, 13. (1) bekezdésében, 18. (1) bekezdésében, (12) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében megállapított feladatkörében a következőket rendeli el: 1. A RENDELET HATÁLYA 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Makó Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő, és tulajdonába kerülő a) ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra (továbbiakban: ingatlan és ingó vagyon), b) tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, a kárpótlási jegyekre, közhasznú társaságban és gazdasági társaságban az Önkormányzatot megillető egyéb társasági részesedésekre (továbbiakban: portfólió vagyon), c) a nemzetiségi önkormányzatok részére adott vagyonjuttatásra. (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a) az Önkormányzat költségvetési szerveinek - beleértve a Makói Polgármesteri Hivatalt is működési célú pénzeszköz átvételével kapcsolatos döntésre, b) nemzetiségi önkormányzatok részére elkülönített költségvetésre. (3) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik. 2. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: 1. Erdő: a nyilvántartott művelési ágtól függetlenül, az a legalább 1500 m 2 alapterületű, erdei fákkal és cserjékkel borított terület, amely legcélszerűbben erdőgazdálkodással hasznosítható, függetlenül attól, hogy a fásítás ténylegesen kialakításra került-e. 2. Helyi közforgalmú vasút: a közúti vasút (villamos), a közúttól elkülönített vasút, valamint a nem saját használatú, különleges pályával rendelkező, helyi forgalmat ellátó vasút. 1 Hatályos: december 1. napjától. 1

2 3. Helyi közút: Makó Város Önkormányzata tulajdonában lévő gyalogos- és járműközlekedésre szolgáló közterület. 4. Helyi közút műtárgya: a híd, a hajóhíd, felüljáró, áteresz, alagút, aluljáró, támfal, bélésfal, az út víztelenítését szolgáló burkolt árok, csatorna, vagy más vízelvezető létesítmény. 5. Közművek: a lakossági és üzemi szükségleteket kielégítő, a víz, a gáz, a csatorna és a távfűtés vonalas létesítményei, berendezései, építményei. Így különösen a vízellátást szolgáló vízbázis, a víztorony, a magasvíztároló medence és tartozékai; a gerinc- és elosztó-vezetékrendszer tartozékaival együtt; az elválasztó és egyesített szennyvíz-csatornázási rendszerek, gyűjtő és főgyűjtőhálózatok a tartozékaival együtt; a szennyvíztisztító berendezések, a zárt, önálló csapadékvíz-hálózat, a hőközpontok, hőfogadó állomások berendezései, a távhővezeték és tartozékai, a gázvezetékek, a körzeti nyomásszabályozó rendszerek. 6. Nyomvonal jellegű távközlési építmény: a távíró, a távbeszélő, az adatátviteli, a távjelző, valamint a rádió és televízió műsorszóró hálózat létesítményei közötti vezetékes összeköttetés, valamint az ezekkel összefüggő - közbeiktatott - műtárgy, tartozék és helyhez kötött egyéb építmény, a közösségi rádió és televízió vevőantenna-rendszerekhez tartozó vezetékes összeköttetés. 7. Levéltári anyag: az önkormányzat tulajdonában lévő, a levéltári anyag védelméről szóló jogszabály szerint gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, honvédelmi, tudományos, műszaki, művelődési vagy egyéb szempontból jelentős történeti értékű irat. 8. Muzeális emlék: a természet és a társadalom kiemelkedő tárgyú, írásos és egyéb emléke, amely a természet alakulásának és a társadalom fejlődésének pótolhatatlan, jellegzetes bizonyítéka. 9. Muzeális gyűjtemény: a muzeális emlékek védelme tekintetében a muzeális emlékeknek olyan, egy helyen őrzött és kezelt csoportja, amely valamely egységes szempont alapján folytatott gyűjtés útján jött létre. 10. Műemlék: a műemlék, a műemlék jellegű és városképi jelentőségű épület, építmény. 11. Park: a település belterületén önkormányzati tulajdonban lévő közhasználatú zöldterületek közül minden közterületnek minősülő közpark (park, játszótér), a pihenésre, szórakozásra, testedzésre is szolgáló véderdő, függetlenül attól, hogy a zöldterület ténylegesen kialakításra került-e. 12. Terek: az önkormányzat tulajdonában lévő terek, amelyeket használatuk rendjére vonatkozó jogszabályok keretei között bárki szabadon használhat, a gyalogosok és a járművek közlekedését szolgálja. 13. Vagyoni értékű jog: polgári jogi értelemben minden olyan jog, amely pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bír és önálló forgalom tárgya lehet. 14. Vasúti pálya: a sínpálya, a hozzá tartozó jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő (biztonsági) földterülettel, valamint a magasvasút, a függőpálya és a sífelvonó esetében a hordozásukra és mozgásirányuk vezérlésére szolgáló tartószerkezet, kötél és sín, ideértve ezek tartozékait és az elhelyezésükre szolgáló földterületeket. 15. Vasúti pálya tartozékai: a vasúti alagút, a híd és az áteresz, a vasútnak a vasúttal és más közlekedési úttal való kereszteződése, a vasúti peron, rakodó, járműmozgató, mérlegelő és egyéb a személyszállítást és áruforgalmat kiszolgáló berendezés, a vasúti távközlő, jelző- és biztosítóberendezés, a vasúti villamos felső vezeték és az ehhez kapcsolt berendezés. 16. Védett természeti terület: a nemzeti park, a tájvédelmi körzet, a természetvédelmi terület és a természeti emlék. 17. Vizek: a folyóvizek (folyók, állandó és időszakos vízfolyások), a közcélú csatornák és a természetes tavak, és ezek medre. 18. Víziközműnek nem minősülő közcélú vízilétesítmény: az a létesítmény, ami a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvényben meghatározott vízgazdálkodási célkitűzések érdekében, valamely vízgazdálkodásilag összefüggő területen lévő települések, vagy érdekeltek együttes szükségletét szolgálja. 19. A hasznosítás, bérbeadás joga magában foglalja a hasznosításra, bérletre irányuló szerződés megszüntetésének, felbontásának jogát is. 2

3 II. MÁSODIK RÉSZ AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON Az önkormányzat vagyonának megoszlása 3. (1) Az önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon az önkormányzat forgalomképtelennek minősülő vagyonából nem kerül meghatározásra. (2) Az önkormányzati vagyon külön részeként kezelt törzsvagyon tárgyait általános jellegük szerint - a rendelet 1-2. sz. melléklete tartalmazza forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak szerinti felosztásban. (3) Az önkormányzat ingatlan vagyonát az ingatlanvagyon kataszter tartalmazza, melyet a Polgármesteri Hivatal vezet a az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI.06.) Korm. rendelet előírásai szerint. (4) Az önkormányzat intézményei a rájuk bízott vagyont kötelesek megőrizni, a rendes gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani. (5) A vagyonleltár és a vagyonkimutatás tartalmi adatait, részletes szabályait a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat vagyonának hasznosítására vonatkozó szabályok 4. (1) Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak hatékony és eredményes ellátása. (2) A hasznosítás az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. 5. (1) Ingó és ingatlan dolgokra tulajdonjogot a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott jogcímen és egyéb jogszabály alapján az önkormányzat, valamint az önkormányzat vagyonkezelő szervei szerezhetnek. (2) A képviselő-testület az önkormányzati vagyon egyes vagyontárgyainak használatát az önkormányzati vagyonkezelő szerveknek engedi át. (3) Az önkormányzati vagyonkezelő szervek a) az önkormányzat vagyonát a kötelező feladatok ellátásához a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok előírásai szerint használhatják, b) használatukban lévő vagyon számbavételéről a könyvvezetésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a vagyonkezelő szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal szabályzatainak megfelelően gondoskodnak. (4) Az önkormányzat vagyonának használói: a) Makói Polgármesteri Hivatal, b) Klebersberg Intézményfenntartó Központ, c) Makói Óvoda, d) Makói Egyesített Népjóléti Intézmény, e) József Attila Városi Könyvtár és Múzeum, f) Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft., g) Makói Gyógyfürdő Kft., h) Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft., i) Makó Városi Televízió Nonprofit Kft., j) Csongrád Megyei Kormányhivatal, k) Szeged-Csanádi Egyházmegye, l) Belvárosi Református Egyházközség. 3

4 (5) Az önkormányzat vagyonának vagyonkezelője: a) Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft., b) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, c) Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola, d) Hódmezővásárhely Szakképzési Centrum. (6) A (2) bekezdés alapján a vagyonkezelő szervek használatába csak a vagyonkezelő szerv alapító okiratában meghatározott mértékű törzsvagyon, valamint a költségvetési rendeletben meghatározott pénzvagyon kerül. A használat joga megszűnik, ha a vagyonkezelő szerv az alapító okiratában megjelölt feladatot már nem látja el. (7) Amennyiben a vagyonkezelő szervnek a használatába átadott vagyonra feladatcsökkentés vagy egyéb ok folytán nincs többé szüksége, köteles azt haladéktalanul a polgármester felé jelezni. (8) A vagyonkezelő szervek használatába adott egyéb tárgyi eszközök átadásáról szerződést (használatbaadási szerződés) kell kötni. 5. (1) A vagyonkezelő szervek a tulajdonos nevében eseti vagy általános meghatalmazás alapján gyakorolják a tulajdonost a polgári jogi kapcsolatokban megillető jogokat, és teljesítik a tulajdonos ilyen kötelezettségeit. (2) A vagyon használója (kezelője) jogosult - az alaptevékenység sérelme nélkül a rendeletben foglalt korlátozásokkal: a) a használatában (kezelésében) lévő vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak szedésére, birtokvédelemre; b) a használatukban lévő ,- forint egyedi bruttó nyilvántartási értéket meg nem haladó ingó vagyontárgyak értékesítésére a tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó hatáskörük szerint a gazdálkodásra vonatkozó szabályok alapján. (3) A vagyonkezelő szervek az ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó bevételüket kivéve az értékesítéssel kapcsolatos kiadásokat működési célú kiadásokra nem használhatják fel, az ilyen bevételek csak fejlesztési céljaikat szolgálhatják. (4) Az önkormányzat vagyonkezelő szervei a használatukba adott ingatlanokban átmenetileg üresen álló helyiségeket vagy nem használt területeket a Ptk. bérletre vonatkozó szabályai szerint hasznosíthatják. (5) Az 4. (4) bekezdés a) és c)-i) pontjában meghatározott intézmények az általuk használt ingatlanokat szabad kapacitásuk terhére, 1 évet meg nem haladó időtartamra a Ptk. bérletre vonatkozó szabályai szerint hasznosíthatják. A szerződés érvényességéhez a polgármester jóváhagyása szükséges. (6) A vagyonkezelő szerv köteles a) a rendelkezésére bocsátott pénzeszközzel a vagyontárgyakkal kapcsolatos fenntartási, üzemeltetési, karbantartási, felújítási feladatokat ellátni; b) a használatában levő ingatlanokra és az forint egyedi bruttó nyilvántartási érték feletti tárgyi eszközök karbantartására egyedi ütemezett karbantartási tervet készíteni, és ennek megfelelően a karbantartást költségvetése terhére elvégeztetni. Amennyiben költségvetése erre nem nyújt elegendő fedezetet, köteles azt haladéktalanul a polgármester felé jelezni; c) gondoskodni a kezelésében levő önkormányzati vagyon nyilvántartásáról, állományváltozásainak átvezetéséről, a tulajdonos felé történő elszámolásról. Vagyontárgyak értékelése, minősítése 6. (1) Az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti besorolásának megváltoztatása a Képviselő-testület hatásköre. A Képviselő-testület telek-ingatlan vonatkozásában a besorolás megváltoztatását abban az esetben rendelheti el, amennyiben azt törvény nem zárja ki, valamint a kérdéses vagyontárgy rendeltetése megváltozik, és a rendeltetési mód megváltozása összhangban áll a mindenkor hatályos Rendezési Terv (Szerkezeti Terv, Szabályozási Terv, Helyi Építési Szabályzat) rendelkezéseivel. 4

5 (2) Az önkormányzat ingatlan vagyonát a mindenkor érvényes számviteli előírások alapján tartja nyilván, Makó Város Önkormányzata és a Makói Polgármesteri Hivatal összevont Számviteli Politikájában meghatározott szabályok szerint. (3) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére, és egyéb módon történő hasznosítására és megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) értékét a) ingatlan és ingó vagyon esetén hat hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján; b) tagsági jogot megtestesítő értékpapír esetén, ha az ba) a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vagy forgalmazotti kategóriában szerepel, úgy a tőzsdén kialakult tőzsdei árfolyamon, bb) a tőzsdén kívüli másodlagos értékpapírpiacon forgalmazott értékpapír, úgy az értékpapírkereskedők által a sajtóban közzétett vételi középárfolyam alapján; c) egyéb társasági részesedés esetén hat hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján kell meghatározni. (4) Amennyiben az adott vagyontárgy vonatkozásában rendelkezésre áll az értékesítésnél, vagy hasznosításnál - a (3) bekezdésben foglaltaknál - régebben készült forgalmi értékbecslés vagy üzleti értékelés, a döntést megelőzően ennek aktualizált változata is elfogadható. Az önkormányzati vagyon ingyenes és kedvezményes megszerzése 7. (1) Az önkormányzatot valamint az önkormányzat vagyonkezelő szerveit érintő ajándékozási jogügylet, közcélra történő felajánlás esetén elfogadó nyilatkozat tételére a polgármester, vagy a vagyonkezelő szerv vezetője jogosult azzal, hogy a felajánlásról és a döntésről tájékoztatja a képviselő-testületet. (2) Örökség, ajándék elfogadása esetén a) a hagyaték, az ajándék terheit, valamint az ajándékozási, vagy a hagyatéki eljárás költségeit az önkormányzat költségvetéséből kell fedezni; b) az ingatlan és ingó vagyon jövőbeni funkcióját már a hagyatéki eljárás alatt meg kell határozni, és az átvételt követően intézkedni kell annak besorolásáról valamint nyilvántartásba vételéről. (3) Örökségként, ajándékként nem fogadható el - az örökhagyó vagy az ajándékozó akaratát megkötéseit figyelembe véve - olyan ingatlan vagy ingatlanrész, melyben az önkormányzat számára használható vagy hasznosítható rész nincs. 8. (1) Vagyonkezelői jog a helyi önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva létesíthető. A rendelet 6. számú melléklete tartalmazza a vagyonkezelésbe adott vagyoni kör meghatározását, amelyre a Képviselő-testület vagyonkezelői jogot létesít. (2) A vagyonkezelői jog gyakorlására vonatkozó vagyonkezelői szerződést írásba kell foglalni, megkötése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (3) A vagyonkezelői jog a vagyonkezelési szerződés megkötésével keletkezik. A vagyonkezelési szerződés alapján az adott jog jogosultja az ingatlan tekintetében köteles gondoskodni az őt megillető vagyonkezelői jog ingatlan- nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről. Ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jog az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre, a vagyonkezelőt azonban a vagyonkezelési szerződés megkötésének időpontjától kezdve megilletik a vagyonkezelő jogai és terhelik kötelezettségei. (4) A vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződés keretei között jogosult a vagyontárgy birtoklására, használatára, hasznai szedésére. (5) A vagyonkezelő köteles: a) viselni a vagyonhoz kapcsolódó közterheket, teljesíteni az államháztartás alrendszereivel szemben fennálló, a vagyonhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeket, 5

6 b) a vagyonnal összefüggésben teljesíteni a számvitelről szóló hatályos törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettséget, c) teljesíteni a vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget, d) elszámolni a vagyonnal, e) teljesíteni a vagyonkezelési szerződésben vállalt, vagy jogszabály alapján fennálló egyéb kötelezettségeket, f) gondoskodni a vagyon értékének megőrzéséről, állagának megóvásáról, üzemképes állapotának fenntartásáról. (6) A vagyonkezelő a vagyonkezelése alatt álló vagyonnal az általában elvárható gondossággal köteles gazdálkodni. Az e kötelezettsége megszegésével okozott kárért az önkormányzatnak a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelősséggel. 9. (1) A vagyonkezelő az általa kezelt vagyonról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza ezen eszközök könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt amortizáció összegét, az értékben bekövetkezett egyéb változásokat és az elszámolt költségeket. (2) A vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződésben meghatározott adattartalommal, évente a tárgyévet követő év február 15-éig, a szerződésben előírt módon és formában köteles adatot szolgáltatni az általa kezelt vagyon változásáról. (3) A vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződés tartama alatt haladéktalanul köteles tájékoztatni az önkormányzatot, ha a) ellene csőd- vagy felszámolási eljárás indul, b) végelszámolási eljárás kezdeményezésére, vagy a jogutód nélküli megszűntetésére irányuló bírósági vagy hatósági intézkedésre kerül sor, c) köztartozása több mint 3 hónapja lejárttá vált. (4) A vagyonkezelő az önkormányzat által elrendelt tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni. (5) Az ellenőrzést végző személy jogosult: a) a vagyonkezelés alatt álló vagyonba tartozó ingatlanba, annak helyiségeibe belépni, b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával betekinteni, azokról másolatot, kivonatot, vagy tanúsítványt készíteni, c) a vagyonkezelő vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni. (6) Az ellenőrzést végző személy köteles: a) a tulajdonos ellenőrzési tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzött szervezet vezetőjét, az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 5 munkanappal tájékoztatni, b) megállapításait tényszerűen, a valóságnak megfelelően írásba foglalni, és azokat elegendő és megfelelő bizonyítékkal alátámasztani, c) amennyiben a tulajdonosi ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, vagy fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, haladéktalanul jelentést tenni az ellenőrzést elrendelőnek, d) vizsgálati jelentést készíteni, a vizsgálati jelentést az ellenőrzött vagyonkezelő vezetőjének megküldeni. (7) Az ellenőrzött vagyonkezelő jogosult: a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni, b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentésre észrevételt tenni. (8) Az ellenőrzött vagyonkezelő köteles: a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni, b) az ellenőrzést végző részére szóban, vagy írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációba a betekintést biztosítani, c) az ellenőrzést végző kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről 6

7 nyilatkozni, d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni, e) az ellenőrzés megállapításait, javaslatai alapján tett intézkedéseiről az önkormányzatot tájékoztatni. 10. (1) A vagyonkezelő a kezeléséből kivont vagyon önkormányzat részére való birtokba adására köteles, azt nem tagadhatja meg, feltételhez nem kötheti. (2) A vagyonkezelői jog megszűnése nem veszélyeztetheti a kötelező önkormányzati feladat folyamatos ellátását. Nemzetiségi önkormányzatok részére adott vagyonjuttatás 11. A helyi nemzetiségi önkormányzatok számára biztosított ingyenes helyiséget a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. Rendelkezés az egyes önkormányzati tulajdonú vagyontárgyakkal 12. (1) A helyi önkormányzatot - a törvényben határozott eltérésekkel megilletik mindazok a jogok, és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik és terhelik. (2) Makó Város Önkormányzata tulajdonában lévő, és tulajdonába kerülő 1. (1) bekezdésében meghatározott vagyon felett a képviselő-testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat, kivéve, ha azok e rendelet szerint a polgármester, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, az Egyenlő Esély Bizottsága, valamint a vagyonkezelő szervek hatáskörébe tartoznak. (3) A tulajdonosi jogot gyakorló az önkormányzati vagyonnal e rendelet, más jogszabályok, valamint az erre vonatkozó szerződések keretei között önállóan gazdálkodik, köteles a rábízott vagyont megőrizni, a rendes gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani. (4) A polgármester hatáskörébe tartozik: a) az önkormányzat nevében történő olyan kötelezettségvállalás, melynek fedezete az éves költségvetésben biztosított; b) gazdasági társaságban az állandó képviselő akadályoztatása esetén eseti meghatalmazás adása a képviseletre; c) az átmenetileg szabad pénzeszköz időleges lekötésére vonatkozó döntés, ha a költségvetési rendelet eltérően nem rendelkezik; d) vagyon haszonbérletbe adása; e) helyiségbérleti szerződés kötése ea) amennyiben a bérlő, illetőleg annak házastársa, özvegye, egyenes ágbeli rokona, a bérleti jogviszonyt a meghatározott időtartam elteltét követően ugyanazon tevékenység végzésére folytatni kívánja, és a piaci viszonyok alapulvételével meghatározott bérleti díj tizenkétszeresének megfelelő összegű pénzbeni térítést az önkormányzat részére egyösszegben, a szerződés megkötésekor vagy havi egyenlő részletekben megfizet; eb) ha cserehelyiséget kell biztosítani, mert a jogszerű használó az általa bérelt helyiséget az építésügyi hatóság életveszélyessé nyilvánítása miatt kénytelen kiüríteni, elhagyni. ec) eseti néhány órára vagy legfeljebb egy-két napra szóló szerződés alapján; f) területbérleti szerződés megkötése, legfeljebb egy éves határozott időtartamra; g) a Makói Polgármesteri Hivatal kivételével a vagyonkezelő és használó szervek olyan szerződéseinek jóváhagyása, melyben azok - saját nevükben idegen tulajdonban levő ingatlant vagy eszközt vesznek át használatra, valamint ha használatukban levő helyiséget hasznosítanak bérbeadás útján; h) a József Attila Gimnázium és Kollégium használatában levő Erdei János Városi Sportcsarnok tanórán kívüli foglalkozásokon történő hasznosítása bérbeadás útján; 7

8 i) a helyi önkormányzatot érintő öröklés, vagy vagyonról történő lemondás esetén döntés az örökség, vagy a vagyon elfogadásáról, elfogadása esetén intézkedik annak átvételéről; j) tulajdonosi hozzájárulás megadása az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan(oka)t érintő közmű (vízellátás, szennyvízelvezetés, gázellátás, távfűtés, villamos-energia ellátás és távközlés) bekötések és beruházások tervdokumentációjához és kivitelezéséhez; k) döntés a forgalomképes vagyonkörébe tartozó 2 millió forint egyedi bruttó forgalmi értéket meg nem haladó ingatlan tulajdonjogának átruházásáról; l) bérlemény bérlő általi átalakításához, felújításához való hozzájárulás megadása, ezzel kapcsolatos megállapodás megkötése; m) önkormányzati tulajdonú ingatlan három hónapot meg nem haladó bérbeadása értékhatárra tekintet nélkül, szerződés alapján. Rövid időtartamú bérbeadás esetén a bérleti díj mértékét legalább 1 ingatlanforgalmi szakvélemény figyelembe vételével kell megállapítani. Amennyiben bérlő a rövid időtartamú bérleti jogviszony fennállása alatt a bérleti jogviszony lejártát követő időre annak megújítását kéri, a helyiség bérbeadására pályázatot kell kiírni. Pályázati tárgyalás tartása esetén, amennyiben más pályázó magasabb összegű bérleti díjra ajánlatot nem tesz, előbérleti jog illeti meg: ma) a bérlőt, mb) a bérlőtársakat egyenlő arányban. Nem adható bérbe a nem lakás céljára szolgáló helyiség az előbérleti jog jogosultja részére, ha azt bérleti díj vagy közüzemi díj hátralék terheli. n) társasházakban lévő önkormányzati tulajdonrész képvisetére eseti meghatalmazás adása. (5) Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság hatáskörébe tartozik: a) forint egyedi bruttó nyilvántartási értéket meg nem haladó ingó elidegenítése; b) az önkormányzati vagyontárgy hasznosítására lefolytatott versenyeztetési eljárás nélküli hasznosítása, amennyiben a versenyeztetési eljárás legalább kettő alkalommal sikertelen volt, és a hasznosítandó vagyontárgy értéke a bruttó 20 millió Ft-ot nem haladja meg. (6) Az Egyenlő Esély Bizottsága hatáskörébe tartozik: A bizottság hatáskörét a lakás és nem lakás célú bérlemények bérletére és elidegenítésére vonatkozó önkormányzati rendelet szabályozza. 13. (1) Értékesítésre, vagy más módon történő hasznosításra kijelölt ingatlan - az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságnak vagy közhasznú társaságnak történő elidegenítést, és a (3) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve forint bruttó nyilvántartási érték felett a nyilvánosság bevonásával - a versenyeztetési eljárás egyes formáinak alkalmazásával értékesíthető, vagy hasznosítható. Az ilyen módon befolyó bevételek hasznosításáról kivéve az értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadásokat a képviselő-testület dönt. (2) A versenyeztetési eljárás adott esetben megfelelő formájának alkalmazásáról az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság dönt. Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a pályázat kiírásával egyidejűleg rendelkezhet arról, hogy a bíráló bizottságba (továbbiakban bizottság) mely személyeket hívja meg. Az önkormányzati vagyon hasznosításának versenyeztetési szabályaira vonatkozó szabályokat a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. (3) Versenyeztetési eljárás nélkül az önkormányzati vagyon hasznosítására akkor kerülhet sor, ha az ajánlattevő ajánlatának elfogadása az ingatlan tulajdoni, használati viszonyainak rendezését szolgálja vagy közérdekű célok megvalósítása érdekében, vagy önkormányzati érdekből történik és a hasznosítandó vagyontárgy értéke a mindenkori költségvetési törvényben foglalt értékhatárnak megfelelő összeget nem haladja meg. (4) A pályázatok főszabályként nyilvánosak. (5) Nyilvános pályázat helyett csak akkor írható ki zártkörű pályázat, ha a) a pályázat tárgyául szolgáló önkormányzati vagyon jellege, jelentősége, valamint annak leghatékonyabb hasznosításával kapcsolatos feladatok megoldása meghatározott ajánlattevők, 8

9 befektetők, partnerek részvételét teszi szükségessé; b) önkormányzati érdekek, különösen közszolgáltatások ellátása, vagy üzleti titok megóvása azt indokolttá teszi; c) kiírásban foglaltak teljesítésére csak meghatározott ajánlattevők képesek. A forgalomképtelen törzsvagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása 14. (1) A forgalomképtelen vagyonnak tulajdonjogát nem érintő hasznosítása amennyiben e rendelet szerint nem a vagyonkezelő szervek hatáskörébe tartozik - továbbá ilyen vagyon megszerzése a képviselő-testület feladatkörébe tartozik. (2) A polgármester a forgalomképtelen vagyon hasznosítása során gondoskodik a vagyontárgyak hasznosítására irányuló megállapodások, szerződések megkötéséről, valamint a tulajdonost megillető jognyilatkozatok kiadásáról. A hatáskör gyakorlása különösen bérleti szerződések, használatra, használati jogra vonatkozó megállapodások és reklámjog biztosítására irányuló megállapodások, valamint a telekrendezési eljárás végrehajtását szolgáló megállapodások megkötését foglalja magában. (3) Makó Város Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken, egyéb ingatlanokon, azok alatt vagy felett, vagy az ingatlanokban közcélú távközlési eszközök (közcélú távközlési szolgáltatás céljára szolgáló távközlő berendezés, vezeték, antenna) létesítésével, elhelyezésével, bővítésével és áthelyezésével összefüggésben az ingatlanok tulajdonjogának korlátozása miatti kártalanítással kapcsolatos, valamint a Ptk. 5:27. - ban szabályozott tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben a képviselő-testület dönt. (4) Makó Város Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken, egyéb ingatlanokon, azok alatt vagy felett, vagy az ingatlanokban saját célú, külön célú, vagy zárt célú távközlési eszközök (távközlési szolgáltatás céljára szolgáló távközlő berendezés, vezeték, antenna) és az ezekkel összefüggő építmények létesítésével, elhelyezésével, bővítésével és áthelyezésével összefüggésben - amennyiben ahhoz elvi építési engedély, vagy építési engedély szükséges - a tulajdonosi hozzájárulás, valamint az ellenszolgáltatás kérdésében a képviselő-testület dönt. (5) A forgalomképtelen vagyon elidegenítésére és megterhelésére kötött szerződés semmis. A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása 15. (1) A helyi közművek hasznosítására vonatkozó koncessziós pályázat kiírásáról és elbírálásáról a képviselő-testület dönt. A koncessziós szerződés aláírására a polgármester jogosult. (2) Makó Város Önkormányzata tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes - a rábízott vagyonon felüli - vagyont az önkormányzat gazdasági társasága és intézménye szerződés alapján kezelheti. (3) A korlátozottan forgalomképes vagyon a) zálogjoggal nem terhelhető, kivéve, ha a pályázati úton történő támogatási pénzeszköz átutalásának feltétele a jelzálogjog bejegyzés, mely a támogatás mértékéig jegyezhető be; b) vállalkozási célra csak a képviselő-testület eseti döntése alapján használható; c) ingatlan használatának joga csak a képviselő testület eseti döntése alapján engedhető át; d) a használat módjának, a működés jellegének megváltoztatásához a képviselő-testület hozzájárulása szükséges. 16. Az önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő, a költségvetési szerv alaptevékenysége ellátásához nem szükséges vagy feleslegessé váló vagyon tekintetében, a képviselő - testület dönt arról, hogy a vagyontárgyat kivonja költségvetési szerv használatából. A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak kizárólag akkor idegeníthetőek el, ha az adott vagyontárgy a funkció ellátásához, intézmény elhelyezéséhez szükségtelenné vált. 9

10 17. Az önkormányzati intézmény vezetője az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körön és vállalkozási mértéken belül, az alaptevékenység sérelme nélkül önállóan dönt az önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő a) ingó, vagyoni értékű jog megszerzéséről és elidegenítéséről forint egyedi értékhatárig; b) ingatlan, ingatlanrész bérbeadásáról. Önkormányzati gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok 18. Közüzemi tevékenységet ellátó többszemélyes gazdasági társaságnál, közhasznú társaságnál a társaság legfőbb szervének (taggyűlés, közgyűlés) alábbi kérdésekben meghozandó társasági döntését megelőzően a képviselő-testület dönt: a) az alapító okirat (társasági szerződés, alapszabály) megállapítása (jóváhagyása); b)az alaptőke (törzstőke) felemelése és leszállítása tárgyában; c) a társaság más társasággal való egyesülésének, beolvadásának és megszűnésének, valamint más társasági formába átalakulás elhatározása tárgyában; d) mindazokban a kérdésekben, melyekkel az Önkormányzat illetékes bizottsága, a társaság igazgatósága, felügyelő-bizottsága, könyvvizsgálója képviselő-testülethez fordul; e) a társaság vezető tisztségviselőjének kinevezése, felmentése, díjazásának megállapítása tárgyában. 19. (1) Makó Város Önkormányzata a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából a) Kft.-ben üzletrészt, Rt.-ben részvényt szerezhet, vagy ilyen gazdasági társaságot alapíthat; b) közhasznú társaságot alapíthat, vagy ilyenben üzletrészt szerezhet; c) befektetésként értékpapírt vásárolhat; d )betéti társaság kültagja lehet. (2) A helyi önkormányzat vállalkozása a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. (3) Gazdasági társaságban az önkormányzatot a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester képviseli. A forgalomképes ingatlan és ingó vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása 20. (1) Valamennyi forgalomképes vagyon felett a képviselő-testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat, kivéve, ha e rendelet szerint a polgármester, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, az Egyenlő Esély Bizottság, valamint a vagyonkezelő szervek hatáskörébe tartoznak. (2) Értékhatártól függetlenül a képviselő-testület hatásköre, az önkormányzat feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben, a használat jogának más önkormányzat vagy állami szerv részére történő átadását, vagy ezen szervektől történő átvételét szolgáló megállapodás jóváhagyása, továbbá az önkormányzati vagyon zálogjoggal való megterhelése. III. HARMADIK RÉSZ 21. (1) A képviselő-testület eseti döntését és a lentiekben szabályozásra kerülő eseteket kivéve az önkormányzatot megillető követelésről lemondani nem lehet. (2) Ezen rendelet értelmében az önkormányzat követelés állományába tartozik - különösen- a lakásbérleti díj, helyiségbérleti díj, továbbszámlázásra kerülő díjak, lakás és helyiség használati díj, 10

11 lakáscélú kamatmentes támogatás, közterület használati díj, Makó Város Önkormányzatával szemben vállalkozási vagy megbízási szerződés, megállapodás alapján felhalmozott tartozás, melynek jogi érvényesítése érdekében az alábbi intézkedéseket szükséges megtenni. 22. (1) Díjfizetési kötelezettség: A fizetendő díjat a kötelezett a számlán, bérleti és egyéb szerződésekben, részletfizetési megállapodásokban feltüntetett határidőig köteles kiegyenlíteni. (2) A kötelezett fizetési kötelezettségének eleget tehet: a) házi pénztárba történő befizetéssel, b) Makói Polgármesteri Hivatal Raiffeisen Banknál vezetett bankszámlájára történő átutalással, vagy azonnali beszedési megbízással, c) készpénz átutalási megbízás felhasználásával. (3) A jogszabályban, szerződésben, vagy számlán rögzített fizetési határidőt elmulasztó kötelezett utólagos befizetése hátralékcsökkentésnek minősül, mely után- eltérő megállapodás hiányában - a Ptk-ban rögzített mértékű késedelmi kamat kerül felszámításra. (4) Ezen felül a kötelezettnek meg kell térítenie a behajtási eljárás során felmerülő minden költséget, így különösen: a) a fizetési meghagyás és végrehajtási eljárás kezdeményezésének eljárási díját, b) a végrehajtási költségelőleget, c) a földhivatal felé fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat, d) és a jogi eljárásokkal kapcsolatosan felmerülő ügyvédi munkadíj költségét. 23. (1) A befizetéseket a következő sorrendben kell jóváírni: a) legrégebben lejárt követelés, b) azonos lejárat esetén a kötelezettre terhesebb, c) egyenlő mértékben terhes tartozások közül a kevésbé biztosított követelés, d) tárgyhavi követelés. (2) Ha a kötelezett a számlatartozásokon kívül költséggel és kamattal is tartozik és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, azt elsősorban a költségre, majd a kamatra, végül pedig a tőke követelésre szükséges lekönyvelni, a Ptk. rendelkezései szerint. A kötelezett fentiektől eltérő rendelkezését figyelmen kívül kell hagyni. 24. A behajtással járó költségek elengedésére nincs lehetőség. 25. (1) Részletfizetési kedvezmény megítélése: Részletfizetési kérelem elbírálására Makó Város Polgármestere jogosult a Lakásügyi Tanácsadó Testület javaslata alapján. (2) A részletfizetési kérelemhez adósnak csatolnia szükséges a rossz vagyoni, jövedelmi viszonyokat igazoló dokumentumokat (jövedelemigazolás, gyógyszerszámlák, kórházi kezelést igazoló dokumentumok, stb). (3) Amennyiben adós nem indokolja kérelmét, vagy a szükséges dokumentumokat nem csatolja, nem részesülhet részletfizetési kedvezményben vagy fizetési haladékban. Fizetési felszólítás átvételét követően benyújtott részletfizetési kérelem esetén követendő eljárás 26. (1) A megállapodás megkötésekor az adós vagyoni helyzetére figyelemmel, egyedi módon kerül megállapításra a fizetési feltétel. (2) Részletfizetési megállapodásban 12 hónapnál hosszabb törlesztési időt csak anyagi-és szociális helyzetre tekintettel lehet engedélyezni, de ez esetben sem lehet a futamidő több 36 hónapnál. (3) Nem lehet megállapodni 2.000,-Ft/hó összegnél alacsonyabb törlesztő részletben. (4) Felmondott részletfizetési megállapodás esetén új igény bejelentésekor nem lehet ugyanazon 11

12 számlák tekintetében új megállapodást kötni. (5) A részletfizetési megállapodás felmondásának hatályon kívül helyezésére akkor kerülhet sor, ha adós teljesíti az elmaradt részleteket és a tárgyhavi díjakat. (6) A részletfizetési megállapodás szerinti két havi részlet megfizetésének elmulasztása esetén a teljes tartozás egy összegben válik esedékessé, a behajtásra irányuló jogi eljárás tovább fog folytatódni. Fizetési meghagyás kibocsátását követően igényelt részletfizetések elbírálása 27. Abban az esetben van lehetőség megállapodás megkötésére, ha adós megfizeti a felmerült költségeket és kamatot. A részletfizetési megállapodás egyéb feltételei megegyeznek a fentiekben leírtakkal. Végrehajtási eljárás megindítását követően igényelt részletfizetések elbírálása 28. Abban az esetben van lehetőség megállapodás megkötésére, ha adós megfizeti a teljes költséget, ide értve a végrehajtói jutalékot is. A részletfizetési megállapodás egyéb feltételei megegyeznek a fentiekben leírtakkal. Hátralékbehajtási eljárás 29. A behajtási eljárásnak arra kell irányulnia, hogy Makó Város Önkormányzat követelése a lehető legrövidebb időn belül, pénzbefizetés formájában realizálódjon. Ennek érdekében az alábbi intézkedésekre van szükség: a) havonta esedékes díj esetében egy havi elmaradás, időszakosan fizetendő díj után az esedékességi idő lejárta után az adós egyszeri felszólítása a pénztartozás teljesítésére. A felszólító levelet a Makói Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoportja küldi ki adós részére, a Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája által rendelkezésre bocsátott adatok alapján. b) nem teljesítés esetén az ügy átadásra kerül a megbízott jogi képviselő részére, fizetési meghagyás kibocsátása érdekében. Az ügyre vonatkozó dokumentumokat a Makói Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoportja adja át a megbízott jogi képviselő részére. Amennyiben ellentmondás folytán peres eljárássá alakul az ügy, a megbízott jogi képviselő képviseli Makó Város Önkormányzatát. c) ha a jogerős fizetési meghagyás, vagy bírósági ítélet alapján nem rendeződik a hátralék-nem történik befizetés vagy részletfizetési megállapodás sem köttetik - végrehajtási eljárás megindítását kell kezdeményezni. A végrehajtási eljárás megindítását és lefolytatását a megbízott jogi képviselő végzi. Amennyiben adós cég ellen csőd, felszámolási eljárás indul, akkor a megbízott jogi képviselő haladéktalanul köteles intézkedni a hitelezői igénybejelentés érdekében. d) a jogi eljárások megindításához szükséges eljárási díjakat és költségeket Makó Város Önkormányzata előlegzi meg adós helyett, ezen összegek azonban behajtásra kerülnek a hátralékoson. e) a jogi eljárásokkal kapcsolatos ügyintézés során a megbízott jogi képviselő folyamatos kapcsolatot tart a Makói Polgármesteri Hivatal illetékes egységével. f) ha az eljárás során kiderül, hogy kötelezett ismeretlen helyen tartózkodik, lakcímkutatást kell lefolytatni az Országos Lakcímnyilvántartó által. g) ha az eljárás során kiderül, hogy kötelezett elhunyt és örököse ismeretlen, akkor az illetékes közjegyzőt kell megkeresni az örökösök azonosítása érdekében. 30. (1) Behajthatatlan követelésnek minősül: a) az a termékértékesítés és szolgáltatás nyújtásából származó követelés: aa) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést 12

13 csak részben fedezi, ab) amelyet a hitelező a csődeljárás, felszámolási eljárás, önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett, ac) amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás alapján nincs fedezet, ad) melyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, ae) melynél a végrehajtással kapcsolatos költségek nem állnak arányban a követelés várhatóan behajtható összegével, af) melynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott lakcímen nem található és felkutatása igazoltan nem jár eredménnyel, ag) melyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, ah) mely a hatályos jogszabályok szerint elévült, ai) melynek behajtása gazdaságtalan (tőke követelés értéke az 5.000,-Ft-ot nem éri el), b) kisösszegű követelések. (2) A behajthatatlanság tényét és mértékét a Vagyoncsoport feladata igazolni, melyről tájékoztatnia szükséges a Pénzügyi Irodát, javaslatot téve az összeg leírására. Záró rendelkezések 31. (1) Ezen rendelet december 1. napján lép hatályba. (2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) Makó ör. rendelete. Jogharmonizációs záradék E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Farkas Éva Erzsébet s.k. polgármester dr. Bálint-Hankóczy Beatrix s.k. jegyző 13

14 1. melléklet a 19 /2015. (X.28.) önkormányzati rendelethez KIZÁRÓLAGOS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN ÁLLÓ VAGYON A B C D E F Sorszám Település Helyrajzi szám Ingatlan-nyilvántartási megnevezés Utca, házszám Terület (m 2 ) 1 Makó 3/ KIVETT KÖZTERÜLET MAKOVECZ TÉR Makó 28/3 KIVETT KÖZTERÜLET MAKOVECZ TÉR Makó 32/2/ KIVETT KÖZTERÜLET (SZENT JÁNOS TÉR) Makó 33/1/ KIVETT KÖZTERÜLET (SZENT JÁNOS TÉR) Makó 33/2/ KIVETT KÖZTERÜLET SZENT JÁNOS TÉR Makó 33/3/ KIVETT KÖZTERÜLET (SZENT JÁNOS TÉR) Makó 62/3/ KIVETT KÖZTERÜLET (SZEGEDI UTCA) Makó 62/5/ KIVETT KÖZTERÜLET (SZEGEDI UTCA) Makó 70// KIVETT KÖZTERÜLET PÁVA U Makó 117/1/ KIVETT KÖZTERÜLET ÁRPÁD U Makó 117/2/ KIVETT KÖZTERÜLET ÁRPÁD U Makó 117/3/ KIVETT KÖZTERÜLET ÁRPÁD U Makó 137// KIVETT ÁROK (SZENT ISTVÁN TÉR) Makó 152// KIVETT KÖZTERÜLET GŐZMALOM UTCA Makó 167// KIVETT KÖZTERÜLET ISKOLA UTCA Makó 176/2/ KIVETT KÖZTERÜLET ESZPERANTO U Makó 200// KIVETT KÖZTERÜLET PÁZMÁNY U Makó 208// KIVETT KÖZTERÜLET (GŐZMALOM UTCA) Makó 226/1/ KIVETT KÖZTERÜLET (KÖLCSEI U) Makó 226/3/ KIVETT KÖZTERÜLET (KÖLCSEI U) Makó 260// KIVETT KÖZTERÜLET SZENT GELLÉRT U Makó 286// KIVETT KÖZTERÜLET SZENT ANNA U Makó 325// KIVETT KÖZTERÜLET LÓNYAI UTCA Makó 351/1/ KIVETT KÖZTERÜLET RÉVÉSZ UTCA Makó 366/2/ KIVETT KÖZTERÜLET ÓSZEGEDI ÚT Makó 366/3/ KIVETT KÖZTERÜLET ÓSZEGEDI ÚT Makó 378/1/ KIVETT KÖZTERÜLET RÉVÉSZ UTCA Makó 378/3/ KIVETT KÖZTERÜLET RÉVÉSZ UTCA Makó 408// KIVETT KÖZTERÜLET KERKÁPOLY UTCA Makó 409/3/ KIVETT KÖZTERÜLET (KÖLCSEY UTCA) Makó 409/5/ KIVETT KÖZTERÜLET (KÖLCSEY UTCA) Makó 438/1/ KIVETT KÖZTERÜLET SZENT ANNA U Makó 438/2/ KIVETT KÖZTERÜLET BÁRÓ JÓSIKA UTCA Makó 461// KIVETT KÖZTERÜLET KONT UTCA Makó 472// KIVETT KÖZTERÜLET SZENT GELLÉRT UTCA Makó 473/4/ KIVETT KÖZTERÜLET SZENT ISTVÁN TÉR Makó 486// KIVETT KÖZTERÜLET MUNKÁCSY U

15 38 Makó 487// KIVETT KÖZTERÜLET MUNKÁCSY U Makó 488// KIVETT KÖZTERÜLET MUNKÁCSY U Makó 502// KIVETT KÖZTERÜLET SZÍV UTCA Makó 503// KIVETT KÖZTERÜLET MUNKÁCSY UTCA Makó 520// KIVETT KÖZTERÜLET IRÁNYI UTCA Makó 552// KIVETT KÖZTERÜLET SZENT ISTVÁN TÉR Makó 553// KIVETT KÖZTERÜLET (SZENT ISTVÁN TÉR) Makó 557// KIVETT KÖZTERÜLET (SZENT ISTVÁN TÉR) Makó 558// KIVETT KÖZTERÜLET SZENT ISTVÁN TÉR (MŰEMLÉK) Makó 559/1/ KIVETT KÖZTERÜLET VÖRÖSMARTY M. U Makó 559/2/ KIVETT KÖZTERÜLET VÖRÖSMARTY M. U Makó 559/3/ KIVETT KÖZTERÜLET VÖRÖSMARTY M. U Makó 560// KIVETT KÖZTERÜLET APAFFY UTCA Makó 562/2/ KIVETT KÖZTERÜLET MARTINOVICS UTCA Makó 566/2/ KIVETT KÖZTERÜLET MARTINOVICS UTCA Makó 597// KIVETT KÖZTERÜLET MARTINOVICS UTCA Makó 621/1/ KIVETT KÖZTERÜLET HAJNÓCZY U Makó 628/2/ KIVETT KÖZTERÜLET HAJNÓCZY U Makó 650// KIVETT KÖZTERÜLET SZÉP UTCA Makó 699// KIVETT KÖZTERÜLET TELEKI LÁSZLÓ UTCA Makó 700// KIVETT KÖZTERÜLET JOZSEF ATTILA UTCA Makó 710 KIVETT KÖZTERÜLET HOLLÓSY KORNÉLIA Makó 718/3/ KIVETT KÖZTERÜLET PETÖFI PARK Makó 738// KIVETT KÖZTERÜLET HOLLÓSY KORNÉLIA Makó 767// KIVETT KÖZTERÜLET LEHEL UTCA Makó 773// KIVETT KÖZTERÜLET HOLLÓSY KORNÉLIA Makó 789/1 KIVETT KÖZTERÜLET PÁGER ANTAL UTCA Makó 789/2 KIVETT KÖZTERÜLET BARCSAI UTCA Makó 829// KIVETT KÖZTERÜLET LEHEL UTCA Makó 864// KIVETT KÖZTERÜLET MÓRICZ ZS Makó 893// KIVETT KÖZTERÜLET KÜRT UTCA Makó 939// KIVETT KÖZTERÜLET SÍRKERT UTCA Makó 957// KIVETT KÖZTERÜLET KÁLVÁRIA UTCA Makó 999// KIVETT KÖZTERÜLET ATTILA UTCA Makó 1023// KIVETT KÖZTERÜLET MAJLÁTH UTCA Makó 1034// KIVETT KÖZTERÜLET SÍRKERT UTCA Makó 1036/2/ KIVETT KÖZTERÜLET SZERECSEN U Makó 1049// KIVETT CSATORNA (SÍRKERT UTCA) Makó 1055// KIVETT KÖZTERÜLET DUGONICS UTCA Makó 1080// KIVETT KÖZTERÜLET GÁRDONYI G. UTCA Makó 1098// KIVETT KÖZTERÜLET MÁTYÁS ÚJSOR Makó 1111// KIVETT KÖZTERÜLET NÉVTELEN U. (ALMÁSI SZERECSEN) Makó 1130// KIVETT KÖZTERÜLET ADY ENDRE U Makó 1144// KIVETT KÖZTERÜLET SZERECSEN U Makó 1145// KIVETT KÖZTERÜLET HOLLO UTCA Makó 1158// KIVETT KÖZTERÜLET ADY ENDRE U

16 84 Makó 1190// KIVETT KÖZTERÜLET MÁTYÁS UTCA Makó 1191// KIVETT KÖZTERÜLET TORMA IMRE UTCA Makó 1215// KIVETT KÖZTERÜLET ADY ENDRE UTCA Makó 1222// KIVETT KÖZTERÜLET HOLLÓ UTCA Makó 1229// KIVETT KÖZTERÜLET FÜTÖ UTCA Makó 1241// KIVETT KÖZTERÜLET HOLLÓ UTCA Makó 1242// KIVETT KÖZTERÜLET BÍRO UTCA Makó 1255// KIVETT KÖZTERÜLET ADY ENDRE UTCA Makó 1274// KIVETT KÖZTERÜLET ERDÖ UTCA Makó 1286// KIVETT KÖZTERÜLET ERDÖ UJSOR Makó 1300// KIVETT KÖZTERÜLET GIZELLA UTCA Makó 1316/4/ KIVETT KÖZTERÜLET GÁRDONYI UTCA Makó 1328// KIVETT KÖZTERÜLET ADY ENDRE UTCA Makó 1354// KIVETT KÖZTERÜLET KÁLVÁRIA UTCA Makó 1371// KIVETT KÖZTERÜLET JÓZSEF ATTILA UTCA Makó 1389// KIVETT KÖZTERÜLET VIRÁG UTCA Makó 1390// KIVETT KÖZTERÜLET DIÓFA UTCA Makó 1397// KIVETT KÖZTERÜLET TELEKI BLANKA UTCA Makó 1416// KIVETT KÖZTERÜLET GIZELLA UTCA Makó 1425/1/ KIVETT KÖZTERÜLET FEJEDELEM UTCA Makó 1425/2/ KIVETT KÖZTERÜLET FŰTŐ UTCA Makó 1450// KIVETT KÖZTERÜLET TORMA IMRE UTCA Makó 1477// KIVETT KÖZTERÜLET DOHÁNY UTCA Makó 1553// KIVETT KÖZTERÜLET HÓVIRÁG UTCA Makó 1567// KIVETT GYERMEKJÁTSZÓTÉR (SZÉP U-ALMÁSI SAROK) Makó 1568/1/ KIVETT KÖZTERÜLET SZÖLÖ UTCA Makó 1569// KIVETT KÖZTERÜLET SZÉP UTCA Makó 1578// KIVETT KÖZTERÜLET NÉVTELEN U.(ALMÁSI U.-KISKÖZ) Makó 1592// KIVETT KÖZTERÜLET HOVIRAG UTCA Makó 1612// KIVETT KÖZTERÜLET IBOLYA UTCA Makó 1613// KIVETT KÖZTERÜLET ORGONA UTCA Makó 1636/1/ KIVETT KÖZTERÜLET PIPACS UTCA Makó 1636/2/ KIVETT KÖZTERÜLET JUHÁSZ GY. TÉR Makó 1636/3/ KIVETT KÖZTERÜLET JUHÁSZ GY. TÉR Makó 1636/5/ KIVETT KÖZTERÜLET JUHÁSZ GY. TÉR Makó 1636/7/ KIVETT KÖZTERÜLET JUHÁSZ GY. TÉR Makó 1636/9/ KIVETT KÖZTERÜLET JUHÁSZ GY. TÉR Makó 1636/11/ KIVETT KÖZTERÜLET JUHÁSZ GY. TÉR Makó 1636/13/ KIVETT KÖZTERÜLET JUHÁSZ GY. TÉR Makó 1636/15/ KIVETT KÖZTERÜLET JUHÁSZ GY. TÉR Makó 1636/17/ KIVETT KÖZTERÜLET JUHÁSZ GYULA TÉR Makó 1636/21/ KIVETT KÖZTERÜLET JUHÁSZ GYULA TÉR Makó 1669// KIVETT KÖZTERÜLET PIPACS UTCA Makó 1685// KIVETT KÖZTERÜLET IBOLYA UTCA Makó 1699// KIVETT KÖZTERÜLET SOVÁNY UTCA Makó 1705// KIVETT KÖZTERÜLET VIRÁG UTCA

17 130 Makó 1724// KIVETT KÖZTERÜLET IBOLYA UTCA Makó 1739// KIVETT KÖZTERÜLET VIRÁG UTCA Makó 1740// KIVETT KÖZTERÜLET PIPACS UTCA Makó 1741// KIVETT KÖZTERÜLET BÉKE TÉR Makó 1742/2 KIVETT ÁTEMELŐ, FŐCSATORNA Makó 1743// KIVETT KÖZTERÜLET KÓRHÁZ UTCA Makó 1770// KIVETT CSATORNA (KÓRHÁZ UTCA) Makó 1783/2/ KIVETT CSATORNA (KÓRHÁZ UTCA) Makó 1784/2/ KIVETT CSATORNA (KÓRHÁZ UTCA) Makó 1791// KIVETT KÖZTERÜLET ZRÍNYI MIKLÓS UTCA Makó 1792/2/ KIVETT KÖZTERÜLET (ZRINYI MIKLÓS UTCA) Makó 1793/1/ KIVETT KÖZTERÜLET ZRINYI MIKLÓS UTCA) Makó 1793/2/ KIVETT KÖZTERÜLET (ZRINYI MIKLÓS UTCA) Makó 1795// KIVETT KÖZTERÜLET ZRINYI MIKLÓS UTCA Makó 1797// KIVETT CSATORNA (NAGYÉR CSATORNA-KÓRHÁZ) Makó 1798// KIVETT KÖZTERÜLET NÉVTELEN U. (KÓRHÁZ U.) Makó 1799// KIVETT KÖZTERÜLET LILIOM UTCA Makó 1802// KIVETT ÁROK NÉVTELEN U. (TOMPA U.FELÉ) Makó 1839// KIVETT KÖZTERÜLET JÁZMIN UTCA Makó 1870// KIVETT KÖZTERÜLET TOMPA UTCA Makó 1890// KIVETT KÖZTERÜLET RÓKA UTCA Makó 1924// KIVETT KÖZTERÜLET NYÚL UTCA Makó 1956// KIVETT KÖZTERÜLET SAS UTCA Makó 1982// KIVETT KÖZTERÜLET FÜLEMÜLE UTCA Makó 2002// KIVETT KÖZTERÜLET RIGÓ UTCA Makó 2010// KIVETT KÖZTERÜLET ARDICS UTCA Makó 2012// KIVETT KÖZTERÜLET ARDICS UTCA Makó 2019// KIVETT KÖZTERÜLET GÉM UTCA Makó 2029// KIVETT KÖZTERÜLET OROSZLÁN UTCA Makó 2037// KIVETT KÖZTERÜLET MIKLOS UTCA Makó 2038// KIVETT KÖZTERÜLET (RÉVÉSZ U.-I KÖZ) Makó 2077// KIVETT KÖZTERÜLET OROSZLÁN U Makó 2093// KIVETT CSATORNA (OROSZLÁN U.) Makó 2111// KIVETT KÖZTERÜLET CZUCZOR UTCA Makó 2112// KIVETT KÖZTERÜLET CZUCZOR UTCA Makó 2179// KIVETT KÖZTERÜLET VASKAPU UTCA Makó 2188// KIVETT KÖZTERÜLET ADRIAI UTCA Makó 2210// KIVETT KÖZTERÜLET FIUMEI UTCA Makó 2233// KIVETT KÖZTERÜLET TEMESVÁRI UTCA Makó 2256// KIVETT KÖZTERÜLET HARGITA UTCA Makó 2279// KIVETT KÖZTERÜLET SZÉKELY UTCA Makó 2303// KIVETT KÖZTERÜLET KASSAI UTCA Makó 2319// KIVETT KÖZTERÜLET BRASSÓI UTCA Makó 2331// KIVETT KÖZTERÜLET KÉSMÁRKI UTCA Makó 2346// KIVETT KÖZTERÜLET MUNKÁS UTCA Makó 2361// KIVETT KÖZTERÜLET KÉSMÁRKI UTCA

18 176 Makó 2368/1/ KIVETT KÖZPARK (KASSAI UTCA) Makó 2368/2/ KIVETT KÖZTERÜLET (KASSAI UTCA) Makó 2380// KIVETT KÖZTERÜLET KASSAI UTCA Makó 2401// KIVETT KÖZTERÜLET SZÉKELY UTCA Makó 2418// KIVETT KÖZTERÜLET HARGITA UTCA Makó 2435// KIVETT KÖZTERÜLET TEMESVÁRI UTCA Makó 2452// KIVETT KÖZTERÜLET FIUMEI UTCA Makó 2469// KIVETT KÖZTERÜLET ADRIAI UTCA Makó 2480// KIVETT KÖZTERÜLET KOLOZSVÁRI UTCA Makó 2482// KIVETT KÖZTERÜLET ADRIAI UTCA Makó 2486// KIVETT KÖZTERÜLET FIUMEI UTCA Makó 2494// KIVETT KÖZTERÜLET TEMESVÁRI UTCA Makó 2509// KIVETT KÖZTERÜLET HARGITA UTCA Makó 2526// KIVETT KÖZTERÜLET SZÉKELY UTCA Makó 2545// KIVETT KÖZTERÜLET KASSAI UTCA Makó 2564// KIVETT KÖZTERÜLET KÉSMÁRKI UTCA Makó 2579// KIVETT KÖZTERÜLET TÁTRA UTCA Makó 2604// KIVETT KÖZTERÜLET SZENTHÁROMSÁG UTCA Makó 2613// KIVETT KÖZTERÜLET KORONA UTCA Makó 2624// KIVETT KÖZTERÜLET KIRÁLY UTCA Makó 2636// KIVETT KÖZTERÜLET ALMÁSI UTCA Makó 2637// KIVETT KÖZTERÜLET ALKOTMÁNY UTCA Makó 2658// KIVETT KÖZTERÜLET ESZE TAMÁS UTCA Makó 2679// KIVETT KÖZTERÜLET ÜSTÖKÖS UTCA Makó 2698// KIVETT KÖZTERÜLET MAGYAR UTCA Makó 2699// KIVETT KÖZTERÜLET FELTÁMADÁS UTCA Makó 2731// KIVETT KÖZÚT ÁRVÍZ U-BÓL NYÍLÓ DÜLŐ) Makó 2774// KIVETT KÖZTERÜLET ÜSTÖKÖS UTCA Makó 2812// KIVETT KÖZTERÜLET MAGYAR UTCA Makó 2870/1/ KIVETT KÖZÚT (ZSIDÓ TEMETŐ MÖGÖTTI DŰLŐ) Makó 2870/2/ KIVETT ÁROK (BÁNÁT UTCA) Makó 2886// KIVETT KÖZTERÜLET BÁNÁT UTCA Makó 2909// KIVETT KÖZTERÜLET GYÖNGYTYÚK UTCA Makó 2923// KIVETT CSATORNA VÁGÓHÍD UTCA Makó 2926// KIVETT KÖZTERÜLET EST UTCA Makó 2959// KIVETT KÖZTERÜLET VÁGÓHÍD UTCA Makó 2974// KIVETT KÖZTERÜLET VÁGOHID UTCA Makó 2993// KIVETT KÖZTERÜLET SÍRKERT UTCA Makó 2994// KIVETT KÖZTERÜLET VÁRADI UTCA Makó 3004// KIVETT KÖZTERÜLET RÓZSA UTCA Makó 3013// KIVETT KÖZTERÜLET HÁRSFA U Makó 3014// KIVETT KÖZTERÜLET VÁGÓHÍD U Makó 3026// KIVETT KÖZTERÜLET KISFALUDY U Makó 3033// KIVETT KÖZTERÜLET VÁGÓHÍD U Makó 3060// KIVETT KÖZTERÜLET JUSTH GY U Makó 3080// KIVETT KÖZTERÜLET KISFALUDY U

19 222 Makó 3125// KIVETT KÖZTERÜLET VÁRADI U Makó 3172// KIVETT KÖZTERÜLET BÁRÁNY U Makó 3214// KIVETT KÖZTERÜLET SZEGFŰ U Makó 3267// KIVETT KÖZTERÜLET MEZŐ U Makó 3281// KIVETT KÖZTERÜLET ATTILA U Makó 3282// KIVETT KÖZTERÜLET ATTILA U Makó 3283// KIVETT KÖZTERÜLET JUSTH GYULA U Makó 3317// KIVETT KÖZTERÜLET VÁRADI U Makó 3336// KIVETT KÖZTERÜLET BÁRÁNY U Makó 3358// KIVETT KÖZTERÜLET SZEGFŰ U Makó 3374// KIVETT KÖZTERÜLET VADÁSZ U Makó 3391// KIVETT KÖZTERÜLET CÉDULAHÁZ U Makó 3400// KIVETT KÖZTERÜLET VADÁSZ U Makó 3401// KIVETT KÖZTERÜLET MEZŐ U Makó 3413// KIVETT KÖZTERÜLET NÉVTELEN U. (MEZŐ UTCA) Makó 3437/2/ KIVETT KÖZÚT Makó 3501// KIVETT KÖZÚT (ATTILA U.) Makó 3551// KIVETT KÖZÚT (GACSIBA DŰLŐ) Makó 3562// KIVETT KÖZÚT Makó 3566// KIVETT KÖZÚT Makó 3573/1/ KIVETT KÖZÚT Makó 3573/2/ KIVETT KÖZÚT Makó 3584// KIVETT ÁROK Makó 3588// KIVETT KÖZÚT Makó 3600// KIVETT KÖZÚT Makó 3622// KIVETT KÖZÚT Makó 3623// KIVETT CSATORNA Makó 3641// KIVETT CSATORNA Makó 3662// KIVETT KÖZÚT Makó 3663// KIVETT KÖZTERÜLET SZENTHÁROMSÁG U Makó 3722// KIVETT KÖZÚT Makó 3809// KIVETT KÖZÚT Makó 3830// KIVETT KÖZÚT Makó 3859/1 KIVETT CSATORNA (NAGYÉR) Makó 3859/2 KIVETT CSATORNA Makó 3860// KIVETT KÖZÚT Makó 3912// KIVETT KÖZÚT Makó 3983/2 KIVETT KÖZTERÜLET ARDICS UTCA Makó 3983/3 KIVETT KÖZTERÜLET ARDICS UTCA Makó 4009// KIVETT CSATORNA (NAGYÉR) Makó 4019/2 KIVETT SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT Makó 4026/3/ KIVETT KÖZTERÜLET Makó 4033// KIVETT KÖZTERÜLET Makó 4146/1 KIVETT KÖZTERÜLET Makó 4146/3 KIVETT KÖZTERÜLET Makó 4270// KIVETT KÖZÚT (INGÓ)

20 268 Makó 4450// KIVETT KÖZÚT (INGÓ) Makó 4451// KIVETT ÚT Makó 4518// KIVETT KÖZÚT Makó 4582// KIVETT KÖZÚT Makó 4625// KIVETT KÖZTERÜLET NÉVTELEN U Makó 4629// KIVETT KÖZTERÜLET RÉVÉSZ U Makó 4640// KIVETT KÖZTERÜLET POROND U Makó 4641// KIVETT KÖZTERÜLET TÖLTÉS U Makó 4647// KIVETT KÖZTERÜLET KISPOROND U Makó 4666// KIVETT KÖZTERÜLET TÖLTÉS U Makó 4667/1/ KIVETT KÖZTERÜLET SZEGEDI UTCA Makó 4667/2/ KIVETT KÖZTERÜLET (SZEGEDI UTCA) Makó 4669/1/ KIVETT KÖZTERÜLET (SZEGEDI UTCA) Makó 4669/2/ KIVETT KÖZTERÜLET (SZEGEDI UTCA) Makó 4699// KIVETT KÖZTERÜLET RÉVAI U Makó 4712// KIVETT KÖZTERÜLET GŐZMALOM U Makó 4728// KIVETT KÖZTERÜLET MIKES KELEMEN U Makó 4765// KIVETT KÖZTERÜLET TÜKÖR U Makó 4775// KIVETT KÖZTERÜLET LIGET U Makó 4787/3/ KIVETT KÖZTERÜLET NÉVTELEN U Makó 4796// KIVETT KÖZTERÜLET GILICZE ISTVÁN U Makó 4809// KIVETT KÖZTERÜLET FŰRÉSZ U Makó 4813/29/ KIVETT KÖZPARK Makó 4837// KIVETT KÖZÚT Makó 4839// KIVETT KÖZTERÜLET TINÓDI U Makó 4845/1/ KIVETT KÖZTERÜLET LONOVICS SGT Makó 4845/3 KIVETT KÖZTERÜLET LONOVICS SGT Makó 4868/1/ KIVETT KÖZTERÜLET MIKSZÁTH KÁLMÁN U Makó 4868/2/ KIVETT KÖZTERÜLET HUSZÁR U Makó 4868/3 KIVETT KÖZTERÜLET TINÓDI U Makó 4883// KIVETT KÖZTERÜLET ÁLLOMÁS TÉR Makó 4923// KIVETT KÖZTERÜLET CSOKONAY U Makó 4940// KIVETT KÖZTERÜLET. SZENT LŐRINC U Makó 4947// KIVETT ÁROK Makó 4970/1/ KIVETT KÖZTERÜLET TISZA UTCA Makó 4970/2 KIVETT KÖZTERÜLET ÁLLOMÁS TÉR Makó 5011// KIVETT KÖZTERÜLET MAROS U Makó 5047// KIVETT KÖZTERÜLET BALATON U Makó 5048// KIVETT KÖZTERÜLET LIGET U Makó 5049/1/ KIVETT ÁROK Makó 5049/2/ KIVETT ÁROK Makó 5071// KIVETT KÖZTERÜLET SZÚNYOG U Makó 5127// KIVETT KÖZTERÜLET HUNFALVI U Makó 5128// KIVETT KÖZTERÜLET KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR U Makó 5156/1/ KIVETT ÁROK Makó 5156/2 KIVETT CSATORNA

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

(a módosításokkal egységes szerkezetben) M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 22/2014. (VI.20.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól 1 Városlőd Község Önkormányzatának

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Meggyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK a 15/2012. (III.30.)Ör., a 44/2012.(IX.13.) Ör., az 50/2012. (X.26.) Ör., a 65/2012. (XII.21.) Ör., a 6/2013. (II.28.) Ör., a 21/2013. (V.31.) Ör.,

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (V.7.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bakonynána Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 22/2007. (V. 24.), a 27/2007. (VII. 24.), a 3/2008. (I. 24.), a 7/2008. (II. 11.), a 14/2008. (II. 14.), a 29/2008. (X. 16.), a 38/2008. (XI. 24.), a

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának 7/2002. (XII.03. ) számú rendelete (A 2004. évi módosításokkal egybeszerkesztve) az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Zalaszentgyörgy

Részletesebben

I. Fejezet. Általános és értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános és értelmező rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2015.(X.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról (módosította: 5/2016 önkormányzati rendelet) Eger Megyei

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016.(III. 04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyakfeletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról /egységes

Részletesebben

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A tavalyi év végén új önkormányzati

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 A Tárnok Nagyközség

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Jászdózsa Község Önkormányzat

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos 2015. június 27. napjától) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve:

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen... 1 / 15 2012.02.03. 10:42 Kisajátítás 2011. április 26. kedd, 06:39 Ingatlan tulajdonjogának állami kényszerrel történő elvonásával - kisajátításával - kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a kisajátítási

Részletesebben

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Szilvásváradtól 5 km-re lévő Dédestapolcsány -Nagyvisnyó közötti országút mentén a Bánvölgyében található Dédestapolcsányi Erdei Tábor bérbeadása

Részletesebben

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. december 13. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati

Részletesebben

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben)

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

2011. évi CXCVI. törvény. a nemzeti vagyonról

2011. évi CXCVI. törvény. a nemzeti vagyonról 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. Az Országgyűlés a nemzeti vagyonnak a közérdek és a közösségi

Részletesebben

4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete. Az Önkormányzat vagyonáról

4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete. Az Önkormányzat vagyonáról 4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Az Önkormányzat vagyonáról Módosította a 30/2002.(II.25.), 23/2004.(VI.25.), 24/2005.(VIII.31.), 7/2006. (I. 27.) és

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VI.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

16/2014. (06.18.) Kgy. rendelet. A vagyonkezelés szabályairól

16/2014. (06.18.) Kgy. rendelet. A vagyonkezelés szabályairól 16/2014. (06.18.) Kgy. rendelet A vagyonkezelés szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete e) 1 II. FEJEZET Lezárva: 2009. augusztus 24. 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról,

Részletesebben

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 P i n t é r T a m á s Ö n k o r m á n y z a t i K é p v i s e l ő Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 Dunaújváros

Részletesebben

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete 1 Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyon kezeléséről Váraszó Község Önkormányzat

Részletesebben

RENDELETEK. (5) Az állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget 21 e Ft-ban hagyja jóvá.

RENDELETEK. (5) Az állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget 21 e Ft-ban hagyja jóvá. RENDELETEK Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának 6/2007. (IV. 19.) sz. rendelete a 2006. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról és pénzmaradványa elszámolásáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelete vagyonkezelés szabályairól

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelete vagyonkezelés szabályairól Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelete vagyonkezelés szabályairól Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.) rendelettel módosítva)

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.) rendelettel módosítva) Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos Község

Részletesebben

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (VIII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIt..: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 62705-212012.VIlI. Ügyintéző:

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása

1. Vagyontárgyak meghatározása Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Epöl község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1.

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1. A 348/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat melléklete A(z) 256/2014 (X.31.) és 259/2014 (X.31.) számú Kgy. határozat melléklete SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről

17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről T aksony Na gy k ö zség Önkormán y za ta Képvisel ő-testületének 17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről Taksony

Részletesebben

Módosítások: /2010. V. 1-

Módosítások: /2010. V. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2000. (XII. 12.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Pusztazámor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához Ügyiratszám: /2011. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére. 9. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére. 9. napirend 1 ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) 2 T Á R S A S

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe szedve)

(Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.), 13/2013.(XII.30.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2004.(VI.30.) Kt. sz. rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egységes szerkezetbe foglalva 2005. december 12. Pánd Község Önkormányzata 4/2003./V.12./ r e n d e l e t e a 20/2005. /XI.29./ rendelet módosításaival, kiegészítéseivel, amely az önkormányzati vagyonról

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2006. október 16.) Szeged 1 PREAMBULUM A gazdálkodó szervezetek és a

Részletesebben

TÉTELVÁZLATOK A MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK SZÓBELI VIZSGÁIHOZ JOGI ISMERETEK DR. JUHÁSZ JÓZSEF DR. NÉMETH ISTVÁN DR. TÉTÉNYI ZOLTÁN

TÉTELVÁZLATOK A MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK SZÓBELI VIZSGÁIHOZ JOGI ISMERETEK DR. JUHÁSZ JÓZSEF DR. NÉMETH ISTVÁN DR. TÉTÉNYI ZOLTÁN TÉTELVÁZLATOK A MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK SZÓBELI VIZSGÁIHOZ JOGI ISMERETEK DR. JUHÁSZ JÓZSEF DR. NÉMETH ISTVÁN DR. TÉTÉNYI ZOLTÁN 6. a. A polgári jogi jogviszony alanyai. A jogképesség és a cselekvõképesség

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

Bérleti Üzemeltetési Szerződés Módosításokkal egységes szerkezetben

Bérleti Üzemeltetési Szerződés Módosításokkal egységes szerkezetben Bérleti Üzemeltetési Szerződés Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Preambulum---------------------------------------------------------------------------------------------6 1.1. Jelen szerződés célja------------------------------------------------------------------------------------------6

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett,

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett, *1073340127* Vonalkód: 1073340127 Iktatószám: 2139/70/1/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24., adószáma: 15329547-2-43,

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya 1 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY

A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2014. április 24-én kelt közgyűlési határozatok alapján készült,

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

(3) Ha a földrészlet nem tartozik a közös tulajdonba, arra a tulajdonostársakat használati jog illeti meg.

(3) Ha a földrészlet nem tartozik a közös tulajdonba, arra a tulajdonostársakat használati jog illeti meg. 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Csanádpalota Város Önkormányzata székhelye: 6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10. képviseli: Kovács Sándor polgármester törzsszáma:

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal, valamint a saját bevételekből

Részletesebben

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések 667 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK XXII. ÉVFOLYAM 11.sz. 2012. DECEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 10-88. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2 1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról 1 a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a 9/2012.(III.23.), 35/2012.(XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Szigetszentmárton Önkormányzat 16/2001.(XI.22.) sz. rendelete a tulajdonában álló lakások bérletéről, bérbeadásának feltételeiről és elidegenítéséről a 13/2002.(X.2.), 8/2003.(V.28.), 11/2004.(XII.07.),

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. január 31. 2. szám R E N D E L E T E K 1/2008. (II.1.) sz. önk. rendelet Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett,

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett, TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., adóigazgatási szám: 19672902-2-42, bejegyző végzés száma: Fővárosi

Részletesebben

Tát Nagyközség Önkormányzata 10/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete Tát Nagyközség tulajdonában álló nemzeti vagyonról. 1. Általános rendelkezések

Tát Nagyközség Önkormányzata 10/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete Tát Nagyközség tulajdonában álló nemzeti vagyonról. 1. Általános rendelkezések Tát Nagyközség Önkormányzata 10/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete Tát Nagyközség tulajdonában álló nemzeti vagyonról Tát Nagyközség Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-31 -tól Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adóigazgatósága Sopron, 2011. október 7. Előadás témái Jogszabályi háttér Visszterhes vagyonszerzések

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra CXV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 10. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. OKTÓBER 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok ALAPSZABÁLY A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan MűködőRészvénytársaság - melyet a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága a cégek között 11-10-001604 számon tart nyilván egységes szerkezetű Alapszabálya

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból Kerepes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004. (IX. 30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 26/2007. (XII. 18.) és

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő minden telekre. 2..

A rendelet hatálya 1.. E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő minden telekre. 2.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 26/2006./XII.14./sz. rendelete a Telekadóról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az l990.évi C.tv.1../1/ felhatalmazása alapján az alábbi

Részletesebben