Mobiltelefonszám: (70) ; drótpostacím: Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400"

Átírás

1 P i n t é r T a m á s Ö n k o r m á n y z a t i K é p v i s e l ő Mobiltelefonszám: (70) ; drótpostacím: Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének és Jegyzőjének Dunaújváros Városháza tér Tárgy: Közérdekű adatok megkérése Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyző Úr! Arra való tekintettel, hogy az utóbbi időben ismételten reflektorfénybe került az önkormányzat közművekben megtestesülő törzsvagyonának mibenléte, az ezen vagyon jogi és fizikai állapota, kérem Önöket arra, hogy hatáskörüknek megfelelően szíveskedjenek az alábbiakban kért adatokat megadni a számomra. Az ügyben meglévő okiratok teljességéről elektronikus másolatot is kérek. Ezen igényeim jogalapját levelem utolsó fejezetében részletezem. Az adatszolgáltatási igényem előterjesztését az indokolja, hogy eddigi ismereteim alapján vélelmezem azt, miszerint az önkormányzat közmű vagyonának jogi helyzete, az azzal történt rendelkezések sorozata nem felel meg a (mindenkori) törvényi szabályozásnak. Következésképpen a megkötött szerződések feltehetőleg semmisek vagyis érvénytelenek. Ehhez pedig hozzátartozik az a felelősség is, amely az önkormányzat egészét, illetve a döntésben részt vevő személyeket külön is terhelik, szervezeti felelősségüknek megfelelően. Annak világossá tételéhez, hogy mely vagyoni körre vonatkozóan kérem az adatokat, idézni kívánok az Ötv /A. -ához fűzött kommentárból: Az évi XXXIII. törvény: - pontosan meghatározza az Ötv.-ben kijelölt vagyoni körből a vagyontárgyakat, amelyek a helyi önkormányzatok tulajdonába kerültek, - döntően a tanács és szervei, intézményei, valamint a tanácsok által közüzemi célra alapított vállalatok kezelésében álló állami vagyon önkormányzati tulajdonba adásáról rendelkezik, A közüzemek önkormányzati tulajdonba adására részletes rendelkezések vonatkoznak. Az a közüzemi célra alapított állami vállalati vagyon került önkormányzati tulajdonba, amelyet tanács alapított 1. (Vagy minisztérium alapított, de az alapítói jogokat átadta a tanácsnak, illetőleg a tanácsok felügyelete alatt működtek.) A következő állami gazdálkodó szervezetek vagyonának önkormányzatok tulajdonba adására kerülhetett sor: - közüzemi víz-, csatornamű és fürdővállalatok, 1 Ez pedig a korábbi DVCSH (Dunaújvárosi Víz-, Csatorna és Távhőszolgáltató Vállalat) volt. Ennek vagyoni körébe tartozott az ivóvíz, a szennyvíz és csapadékvíz elvezető, valamint a távhőszolgáltatási közüzemi szolgáltatás ellátását biztosító vagyon. 1

2 - távfűtést és melegvíz-szolgáltatást biztosító közüzemi vállalatok, - közlekedést biztosító közüzemi vállalatok, ideértve a révközlekedési vállalatokat is, - köztisztasági szolgáltatást végző vállalatok, - településtisztasági szolgáltatást végző vállalatok, - parkosítást, más zöldterületek gondozását, kezelését végző vállalatok, - kéményseprési és tüzeléstechnikai szolgáltatást végző vállalatok, - temetkezési szolgáltatást végző vállalatok, - kommunális szolgáltatást végző, vegyes profilú városgazdálkodási vállalatok, - tiszta profilú ingatlankezelő vállalatok, - mozi és videovetítési szolgáltatást végző és egyéb kulturális szolgáltatást végző vállalatok. Vita nélküli tehát az, hogy az önkormányzati vagyoni körbe került a távhőszolgáltatást szolgáló közüzemi vagyon is vagyis: ezen vagyoni kör is az önkormányzat törzsvagyonába tartozik. De másképpen megközelítve is ugyanezen eredményre jutunk. a.) A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény szövege szerint (eltérő színnel tüntetem fel a jelen levelem szempontjából releváns törvényi szövegváltozásokat): a.1.) A törvény közlönyállapota szerint: 78. (1) A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják. (2) Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon (79. ), amelyet a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. A vagyonállapotot az éves zárszámadáshoz csatolt leltárban kell kimutatni. 79. A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon vagy forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes: a) forgalomképtelenek a helyi közutak és műtárgyaik, a terek, parkok és minden más ingatlan és ingó dolog, amelyet törvény vagy a helyi önkormányzat forgalomképtelennek nyilvánít; b) korlátozottan forgalomképesek a közművek, intézmények és középületek, továbbá a helyi önkormányzat által meghatározott ingatlanok és ingók. A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyairól törvény vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni. 80. (1) A helyi önkormányzatot - e törvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetőleg terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik. (3) A helyi önkormányzat vállalkozása a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. a.2.) A törvénynek a év végi állapota szerint: 78. (1) A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják. 2

3 (2) 2 Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon, amelyet a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról - külön jogszabályban meghatározott - vagyonkimutatást kell készíteni. 79. (1) Törzsvagyonnak az az önkormányzati tulajdon nyilvánítható, amely közvetlenül kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. (2) A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon vagy forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes: a) forgalomképtelenek a helyi közutak és műtárgyaik, a terek, a parkok, továbbá a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, a 9. (5) bekezdése szerinti gazdasági társaságban fennálló részesedés - a 68/D. -ban foglalt kivétellel - és minden más ingatlan és ingó dolog, amelyet törvény vagy a helyi önkormányzat forgalomképtelennek nyilvánít. A helyi önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen törzsvagyon birtokát, használatát, hasznai szedésének jogát a helyi önkormányzat - törvényben szabályozott módon - másnak átengedheti. A helyi önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának tulajdonjogát kizárólag ingyenesen a Magyar Állam javára átruházhatja; b) korlátozottan forgalomképesek a közművek, intézmények és középületek, továbbá a helyi önkormányzat által meghatározott ingatlanok és ingók. A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyairól törvény vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni. 80. (1) A helyi önkormányzatot - e törvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetőleg terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik. (3) A helyi önkormányzat vállalkozása a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. (4) Az önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezetek alapításakor rendezendő feladatokra, a működés során az alapító (tag, részvényes), a gazdálkodó szervezet legfőbb szerve, vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága feladataira, jogosultságaira és kötelezettségeire - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - az államháztartásról szóló törvényben foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell. 80/A. (1 3 ) A képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának rendeletében meghatározott körére az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet. Vagyonkezelői jog nem létesíthető önkormányzati lakóépületre és vegyes rendeltetésű épületre, illetve társasházban lévő önkormányzati lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre. (2) A képviselő-testület a vagyonkezelői jogot vagyonkezelési szerződéssel ruházhatja át jogi személyre, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban együtt: vagyonkezelő). A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a vagyonkezelési szerződés megkötéséről, tartalmának meghatározásáról hozandó döntés. (3) A vagyonkezelői jog átadása nem érinti az önkormányzati közfeladatok ellátásának kötelezettségét. A vagyonkezelői jog átadása az önkormányzati feladatellá től változott meg a jogszabály és leltár helyett vagyonkimutatást kell készíteni től hatályos. Tehát a vagyonkezelői jog létesítése csakis ettől kezdve lehetséges ezt össze kell vetni a tényekkel. 3

4 tás feltételeinek hatékony biztosítása, a vagyon állagának és értékének megőrzése, védelme, továbbá értékének növelése érdekében történhet. (4) A vagyonkezelői jogot az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva a közfeladatot szabályozó külön törvényben meghatározott feltételek és eljárási rend, pályázati rend szerint, ilyen hiányában - az (5) bekezdés szerinti kijelölés esetét kivéve - az államháztartásról szóló törvényben (a továbbiakban: Áht.) szabályozott nyilvános pályázat útján ellenérték fejében lehet megszerezni, és gyakorolni. A pályázat kiírása előtt az önkormányzat köteles vagyonértékelést végeztetni. A vagyonkezelői jogot valós értéken - a közfeladat ellátásának garanciáit is figyelembe véve - a legelőnyösebb ajánlattevő részére lehet átruházni. (5) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának vagyonkezelői jogát kijelöléssel szerezheti meg az önkormányzati közfeladatot átvállaló a) más helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, b) az önkormányzat vagy több önkormányzat, illetve kisebbségi önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság és közhasznú társaság, illetőleg állam és önkormányzat közös alapításában működő gazdasági társaság vagy az állam többségi részesedésével létrehozott gazdasági társaság, közhasznú társaság, ha ezek a szervezetek a közfeladat ellátását az önkormányzat számára nem üzletszerű vállalkozási tevékenységként végzik, azzal a feltétellel, hogy az állami vagy az önkormányzati többségi tulajdon a vagyonkezelési szerződés megszűnéséig fennáll. (6) A vagyonkezelői jog kijelöléssel kizárólag ingyenesen szerezhető meg. (8) A vagyonkezelőt - ha jogszabály másként nem rendelkezik - megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei - ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettséget is - azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, továbbá nem terhelheti meg, és a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át. 80/B. A vagyonkezelői jog megszerzésére, megszűnésére, a vagyonkezelői szerződés tartalmára, a vagyonkezelő jogaira és kötelezettségeire, a vagyonkezelő feletti tulajdonosi ellenőrzésre az e törvényben és az Áht.-ban foglaltakat kell alkalmazni. E törvényekben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. szabályait kell alkalmazni. A vagyonkezelői jog megszerzésének, gyakorlásának és a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait a helyi önkormányzat rendeletében szabályozza. a.3.) A törvénynek a KOMMENTÁR jából: A korlátozott forgalomképesség az önkormányzatot, mint tulajdonost korlátozza rendelkezési joga gyakorlásában. Ez azt jelenti, hogy a törvény valamennyi tulajdonosi rendelkezési jogosítvány gyakorlásához állapíthat meg előírásokat, s az önkormányzatnak rendeletében szabályoznia kell a rendelkezési jog minden elemét. Ha az önkormányzat rendeletében nem határozza meg, hogy milyen feltételekkel szabad az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonához tartozó dolgot használatra adni, akkor a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület nem tehet érvényes jognyilatkozatot. A Ptk ának (1) bekezdése értelmében a rendelkezés jogának korlátozása jogszabállyal lehetséges. A korlátozással ellentétes rendelkezés semmis. Ez azt jelenti, hogy bármilyen tulajdonosi részjogosítvány érvényes gyakorlásához szükség van önkormányzati rendeletre. A tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzat is csak a rendeletben foglaltak szerint tehet nyilatkozatokat. 4

5 A vagyontörvény fontosabb szabályai az Ötv. szabályaihoz képest következők: - A vízi közművek az önkormányzati törzsvagyon körébe tartoznak és korlátozottan forgalomképesek, csak közszolgáltatási célra hasznosíthatók [1991. évi XXXIII. törvény 20. (2)]. Ötv. 80. (1) bekezdéséhez: Az önkormányzati tulajdongyakorlást a képviselő-testület végzi [Alkotmány 44/A. (1) bekezdés b) pont]. Az Alkotmánynak e rendelkezése értelmében a helyi képviselőtestület gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat. A tulajdonosi joggal való rendelkezés azt jelenti, hogy a tulajdonjogból fakadó rendelkezési részjogosítványokat a képviselő-testület gyakorolhatja. A képviselőtestület - a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon esetén rendeletben, az egyéb vagyon esetén pedig határozatban - a tulajdonnal való rendelkezés módjára és feltételeire felhatalmazást adhat a polgármesternek, az önkormányzat bizottságának, a polgármesteri hivatalnak, az önkormányzat költségvetési szervének vagy az önkormányzat gazdasági társaságának. Ötv /A. -ához: Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon, mely forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakból áll. A helyi önkormányzat rendelkezhet vállalkozói vagyonnal. A helyi önkormányzatok vagyona feladataik teljesítését, önkormányzati célok megvalósítását szolgálja. Az önkormányzati vagyon mindenekelőtt a kötelező feladatok megvalósítását szolgálja, jórészt a kötelező feladataik ellátásához szükséges vagyont kapták meg a helyi önkormányzatok. Jól lehet a törvény kifejezetten nem mondja ki, de a közösségi tulajdon, ami a választópolgárok közösségét illeti, megőrizendő, annak megőrzése és gyarapítása a helyi önkormányzat alapvető kötelessége. Felelős önkormányzati képviselőtestület nem csak a saját mandátumának idejére gondol, hanem építi a település jövőjét is. Ebből fakad az önkormányzati vagyon megőrzésének, gyarapításának a kötelessége. A helyi önkormányzat a jó gazda gondosságával törődik a közösség vagyonával. b.) A távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény: Az önkormányzat képviselő-testületének feladatai 6. (1) A területileg illetékes települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat (a továbbiakban együtt: önkormányzat) az engedélyes vagy engedélyesek útján köteles biztosítani a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátását. Ebből következően is a távhőszolgáltatással összefüggő feladat kötelezően ellátandó feladat. Következésképpen a távhő eszközvagyon önkormányzati törzsvagyon. c.) Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló évi XXXIII. törvény: 5

6 18. (1) Az önkormányzati tulajdonba kerülő vizek és közcélú vízilétesítmények 4 az önkormányzati törzsvagyonba tartoznak és forgalomképtelenek. 20. (1) A víziközmű tulajdonnal rendelkező önkormányzat gondoskodik a víziközművek jogszabályok szerinti, szakszerű és biztonságos üzemeltetéséről (fenntartásáról), a közszolgáltatás folyamatos teljesítéséről és a közművek szükséges fejlesztéséről. (2) A víziközművek az önkormányzati törzsvagyon körébe tartoznak, és korlátozottan forgalomképesek, csak közszolgáltatási célra hasznosíthatók. d.) A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 4. (1) A települési önkormányzat feladata: a) a helyi vízi közüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó - a vízgazdálkodás országos koncepciójával és a jóváhagyott nemzeti programokkal összehangolt tervek kialakítása és végrehajtása; b) a helyi víziközművek működtetése, a koncessziós pályázat kiírása, elbírálása és a koncessziós szerződés megkötése; c) a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való gondoskodás; d) a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok ellátása; (2) A települési önkormányzat - a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében - köteles gondoskodni: a) a települések lakott területén az ivóvízminőségű vízre vonatkozó előírásoknak megfelelő ivóvízellátásról; b) a 2000 lakosegyenértékkel jellemezhető szennyvízkibocsátás feletti szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó településeken a keletkező használt vizek (szennyvizek) szennyvízelvezető művel való összegyűjtéséről, tisztításáról, a tisztított szennyvíz elvezetéséről, illetőleg a más módon összegyűjtött szennyvíz, továbbá a szennyvíziszap ártalommentes elhelyezésének megszervezéséről; c) a b) pontban meghatározott feladatok ellátásáról a lakosegyenértéktől függetlenül azokon a területeken, amelyeket a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről, továbbá a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló jogszabályok határoznak meg; d) a hulladékgazdálkodásról szóló külön törvény szerint nem közművel összegyűjtött szennyvizek ártalom mentes elhelyezésének szervezéséről és ellenőrzéséről. (3) Az (1) bekezdésben felsorolt feladatok - a külön jogszabályokban a polgármester, illetve a jegyző hatáskörébe utalt feladatok kivételével - a képviselő-testület, a főváros esetében a fővárosi önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartoznak 5. 4 Ide tartoznak a parti szűrésű kutak amelyek teljesen el vannak feledve! Pedig forgalomképtelen önkormányzati tulajdont képeznek! 5 Ezzel kapcsolatban világosan utalni kell arra, hogy ezen jog gyakorlását a képviselőtestület nem engedheti át. Következésképpen a Dunaújváros Megyei Jogú Város 1/2008. (I.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló rendelet 13. -a jogszabálysértő, amennyiben a rendelkezési jogot illetően nem tett különbséget a törzsvagyon egyes jellegzetes tárgyaira. 6

7 d.1.) (közlönyállapot) 9. (1) Az állam a kizárólagos tulajdonában lévő regionális víziközművek és csatornák vagy az önkormányzat, illetve az önkormányzati társulás (a továbbiakban együtt: önkormányzat) a törzsvagyonába tartozó víziközművek létesítésére, felújítására, karbantartására és üzemeltetésére (a továbbiakban: működtetés) a) saját többségi részesedésével működő gazdálkodó szervezetet hoz létre, vagy költségvetési, illetőleg önkormányzati intézményt alapít, vagy b) a működtetés időleges jogát koncessziós szerződésben a pályázat nyertesének engedi át. (2) Nem minősül koncesszióköteles tevékenységnek: a) a 3. számú melléklet szerinti csatornák közül azoknak a működtetése, amelyek nem alkalmasak egyidejűleg mezőgazdasági, ipari és ivóvíz-ellátási, továbbá hajózási célra; b) a víziközmű-társulatok által végzett közműlétesítés vagy -fejlesztés; c) az üzemi vízilétesítmények működtetése abban az esetben sem, ha külön hatósági engedély alapján közműves vízszolgáltatást is végeznek; d) az állam kizárólagos tulajdonába vagy a helyi önkormányzat törzsvagyonába tartozó vízilétesítmények közül a víziközművek működtetése, ha a szerződésre vonatkozó általános előírások alapján állam vagy helyi önkormányzat többségi részesedésével e célra alapított gazdálkodó szervezetnek - illetőleg az e gazdálkodó szervezetek által a saját többségi részesedésükkel ugyancsak e célra alapított gazdálkodó szervezetnek - engedik át a tevékenység gyakorlását. 10. (1) A kizárólagos állami tulajdonban, illetve önkormányzati törzsvagyonban lévő közcélú vízilétesítmények működtetését végző gazdálkodó szervezetnek a létesítmény közművagyonát az állam nevében a miniszter, az önkormányzat nevében a képviselő-testület adja szerződéssel használatba. 11. (1) A koncessziós pályázatot a) az állami tulajdon működtetésére a miniszter; b) a helyi önkormányzati tulajdon működtetésére a képviselő-testület írja ki. (2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell, hogy az a vízi közüzemi tevékenységekre [13. (1) bekezdés] együttesen vagy külön-külön vonatkozik. d.2.) (jelenleg hatályos évtől) 9. (1) (2) Nem minősül koncesszióköteles tevékenységnek: d) az állam kizárólagos tulajdonába vagy a helyi önkormányzat törzsvagyonába tartozó vízilétesítmények közül a víziközművek működtetése, ha a szerződésre vonatkozó általános előírások alapján kizárólag a tulajdonos állam vagy helyi önkormányzat(ok) által e célra alapított gazdálkodó szervezetnek - ide nem értve a munkavállalói résztulajdont -, illetőleg a kizárólag e gazdálkodó szervezetek által ugyancsak e célra alapított gazdálkodó szervezetnek engedik át a tevékenység gyakorlását; e) az állam kizárólagos tulajdonába vagy a helyi önkormányzat törzsvagyonába tartozó vízilétesítmények közül a víziközművek működtetése, ha a kizárólagos tulajdonos állam és az önkormányzat(ok) által közösen alapított gazdálkodó szervezetnek - ide nem értve a munkavállalói résztulajdont -, illetőleg a kizárólag e gazdálkodó szervezetek által ugyancsak e célra alapított gazdálkodó szervezetnek engedik át a tevékenység gyakorlását. 7

8 10. (1) A kizárólagos állami tulajdonban, illetve önkormányzati törzsvagyonban lévő közcélú vízilétesítmények működtetését végző gazdálkodó szervezetnek a létesítmény közművagyonát az állam nevében a vízgazdálkodásért felelős miniszter, az önkormányzat nevében a képviselő-testület adja szerződéssel használatba. Mindezekből tehát egyértelműen következik az, hogy úgy a viziközmű vagyon (beleértve a szennyvíztisztítással kapcsolatos vagyont is!), mint a távhőszolgáltatással kapcsolatos vagyon egyaránt az önkormányzat törzsvagyonába tartozik. A fentieknek megfelelően kérem tehát, hogy szíveskedjenek a számomra a következő közérdekű adatokat szolgáltatni: a.) Kérem, hogy valamennyi olyan jogügylettel kapcsolatos adatot (információt, okiratot, önkormányzati előterjesztést és döntést, szerződést) szolgáltassanak a számomra, amely alapján egyrészről a viziközmű vagyon (beleértve a szennyvíztisztítással kapcsolatos vagyont is!), valamint a távhőszolgáltatással kapcsolatos közművagyon (ide értve az ezen vagyonnal összefüggő, ahhoz tartozó, az évi XXXIII. törvény révén és annak végrehajtása alkalmával az önkormányzat vagyonába került ingatlanvagyont is!) jogi sorsa és tulajdonosi szerkezete, működtetőjének kiléte, esetlegesen vagyonkezelője pontosan, lépésrőllépésre nyomon követhető a működtetésre vonatkozó feltételekkel együtt! b.) Kérem, hogy az egyes jogügyletekkel kapcsolatban a fenti változások alapjául szolgáló döntéseket megalapozó, a jogügylet időpontjában hatályos jogszabályokat szíveskedjenek meghatározni külön-külön olyan részletességgel, amely alapján a jogügylet jogszerűsége egyértelműen kontrollálható. c.) Kérem, hogy az induló állapot pontos meghatározása érdekében az évi XXXIII. törvény végrehajtása során a korábbi tanácsi közművállalat által kezelt állami tulajdonból az önkormányzat tulajdonába került teljes viziközmű- és távhőszolgáltatási vagyonkör összetételét szíveskedjenek megadni a számomra. A szennyvíztisztítással kapcsolatos vagyonelemek körére az adatokat a szennyvíztisztító mű beruházás-tervezés elindításától kezdődően kérem. d.) A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) 78. (2) bekezdése alapján kérem, hogy azokat az okiratokat szíveskedjenek átadni a számomra, amely igazolja azt, hogy önkormányzati törzsvagyon (79. ) a többi vagyontárgytól elkülönítve került nyilvántartásra, továbbá a vagyonállapot az éves zárszámadáshoz csatolt leltárban került kimutatásra. A utáni időkre vonatkozóan pedig azt kérem, hogy szíveskedjenek átadni a számomra azokat az okiratokat, amelyek azt igazolják, miszerint az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról - külön jogszabályban meghatározott - vagyonkimutatás került elkészítésre. Itt jegyzem meg, hogy bár a vagyonrendeletben szerepel az, hogy a közművagyon az önkormányzat törzsvagyonának része, ugyanakkor a vagyonkimutatásban a közművagyonnak nyomát sem lehet fellelni (arról már nem is beszélve, hogy sem megnevezését illetően, sem értékét illetően semmiféle adat nem jelenik meg abban minderről!) 8

9 e.) Az Ötv. 79. b.) pontja alapján (mely szerint: A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyairól törvény vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni) kérem az adatszolgáltatásukat, és azt, hogy adják át a számomra azokat az önkormányzati rendeleti szövegeket, amelyek alátámasztják azt, hogy a tárgyi közművagyon kapcsán a rendelkezés időpontjában mely önkormányzati rendelet és milyen konkrét szöveggel volt érvényben. Ezzel kapcsolatban külön is felhívom a szíves figyelmüket arra, hogy a 9/2005. Számviteli kérdés szerint: Önkormányzatunk víziközművagyonát üzemeltetésre átadta egy víziközmű-szolgáltatást végző kft.-nek. A kft. az önkormányzattól üzemeltetésre átvett víziközművagyont tárgyi eszközei között szerepelteti, és a számviteli politikájában foglaltak szerint értékcsökkenést számol el utána. Önkormányzatunk az üzemeltetésre átadott víziközművagyont könyveiben a 16. számlacsoportban az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök között tartja nyilván, és értékcsökkenést számol el utána a 249-es számviteli kormányrendeletben foglaltak szerint. Álláspontunk szerint a kft. nem mutathatná ki könyveiben az üzemeltetésre átvett önkormányzati víziközművagyont és értékcsökkenést sem számolhatna el utána, de a kft. könyvvizsgálója ezzel nem ért egyet. Szerinte a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 23. -a (3) bekezdésében, valamint a kizárólagos állami tulajdonban lévő víziközművagyon használatba adásáról szóló 201/1997. (XI. 19.) Korm. rendelet (4) bekezdésében foglaltak alapján helyesen jár el. Az önkormányzatok a víziközmű-törzsvagyonnal az irányadó külön jogszabály, a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény (a továbbiakban: vízgazdálkodási törvény) keretei között rendelkezhetnek. A helyi vízi közművek működtetése és a vízgazdálkodási tevékenységek körében a települések ivóvízellátásáról való gondoskodás a helyi önkormányzat feladatkörébe tartozik, és külön törvények alapján az önkormányzatoknak átadott víziközművek törzsvagyonként a tulajdonukat képezik. A vízgazdálkodási törvény rendelkezései alapján a tulajdonos önkormányzatnak nincs törvényes lehetősége arra, hogy a víziközmű-törzsvagyont gazdasági társaság vagyonkezelésébe adja, mert az csak a vízgazdálkodási törvényben előírt módokon működtethető, és a vízgazdálkodási törvény 10. -a (1) bekezdésének alapján csak használatba adható. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: számviteli kormányrendelet) 20. -ának (1) bekezdésében foglaltak szerint: Üzemeltetésre, kezelésre átadott... eszközként kell kimutatniuk az államháztartás szervezeteinek azokat a tulajdonukban lévő, de nem a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatható tárgyi eszközöket, amelyeket nem saját maguk vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési szervük üzemeltet, hanem azok üzemeltetését, működtetését, kezelését más gazdálkodó szervre bízták. A számviteli kormányrendelet hivatkozott rendelkezése alapján tehát az önkormányzat mutatja ki könyveiben az üzemeltetésre átadott közművagyonát és a számviteli kormányrendelet 30. -ának (2) bekezdésében meghatározottak szerint értékcsökkenést is az önkormányzat számol el utána. A számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 23. -ának (2) bekezdése, valamint a 42. -ának (1) bekezdése december 31-ig csak a kincstári vagyonra vonatkozóan rendelkezett arról, hogy a vagyonkezelőnél a mérlegben eszközként kell kimutatni a vagyonkezelésbe vett eszközöket is a hosszú lejáratú kötelezettségekkel szemben. 9

10 A számviteli törvény január 1-jétől hatályba lépő módosított rendelkezései szerint ez a szabály vonatkozik a vagyonkezelésbe vett önkormányzati vagyon részét képező eszközök számviteli nyilvántartására is, de csak akkor, ha az önkormányzati vagyon vagyonkezeléséről külön törvény rendelkezik. Az önkormányzat tulajdonában lévő, korlátozottan forgalomképes víziközművagyon vagyonkezelésbe adására a jelenleg hatályos törvényi előírások alapján még nincs lehetőség, ahhoz külön törvényi felhatalmazás szükséges. [2000. évi C. törvény 23. (2), 42. (1), 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 20. (1)] A fentiekre való tekintettel tehát azt is kérdezem (és kérem a vonatkozó okiratok átadását), hogy az önkormányzat viziközmű és távhőszolgáltatási vagyonának a kezelése megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak, az értékcsökkenést az önkormányzat számolta-e el és mutatta ki a könyveiben, továbbá mi történt az ekként elszámolt értékcsökkenéssel? Továbbá a 4/1995. Számviteli kérdés tekintetében: Hogyan kell elszámolni a koncessziós társaságnál az évi XVI. törvény szerinti állami (önkormányzati) tulajdonu eszközök birtokbaadását, használatát? Mi a helyes elszámolás ugyanezen törvény szerinti állami (önkormányzati) tulajdonnak minősülő, a koncessziós társaság által megvalósított eszközök esetében? Alapvetően különbséget kell tenni az elszámolás során aszerint, hogy a koncessziós társaság kizárólag állami tulajdonnak, illetve önkormányzati törzsvagyonnak minősülő már meglévő eszközöket birtokol, vagy azt maga hozza létre, és így kerül az adott eszköz állami, illetve önkormányzati tulajdonba. Amennyiben a koncessziós társaság koncesszió köteles tevékenységével öszszefüggésben hozott létre eszközöket, úgy azok az aktiváláskor ugyan állami, illetve önkormányzati tulajdonba kerülnek, de a koncessziós társaság könyveiben kell azokat tárgyi eszközként kimutatni, és a koncessziós társaság számolja el ezen eszközök amortizációját is. Az amortizációt célszerű úgy megállapítani, hogy a koncessziós szerződés lejártakor az adott eszközök értéke a koncessziós társaság könyveiben 0. értéken legyen. Ha már meglevő közművagyont birtokol a koncessziós társaság, akkor azt a tulajdonos könyveiben kell kimutatni, és az amortizációt is a tulajdonosnak kell elszámolnia. Ebből következően a koncessziós társaság az ilyen eszközöket könyveiben nem szerepeltetheti, mérlegében nem mutathatja ki. A koncessziós társaság által a már meglevő tárgyi eszközön végzett felújítási költségeket a koncessziós társaságnál úgy kell elszámolni, mint az idegen ingatlanon végzett beruházást, tehát a koncessziós társaság aktiválja azon az értéken, ami megfelel a felújítási költségeknek. Ezen összeg után az amortizációt is a koncessziós társaság számolja el, analóg módon az általa létrehozott eszközökkel. Minthogy itt nem koncessziós társaságokról van szó, az idézett szöveg nem annak szó szerinti tartalmában releváns. Kérdezem tehát, hogy a működtető szervezetek által létrehozott vagyoni elemeknek mikor mi volt a valós tulajdonjogi státusa, illetve miként rendelkezik erről a mindenkori szerződés? Előfordulhat-e az, hogy vegyes tulajdon jött (jöhetett) létre a közművek területén? Kérem az adott válaszuk valóságtartalmát alátámasztó okirati bizonyítékokat átadni. 10

11 f.) Az Ötv. 80. (1) bekezdése alapján (A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik), továbbá a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 4. (3) bekezdése, a 10. -a alapján kérem az azzal kapcsolatos okirati dokumentumokat, amelyek alapján látható az, hogy a törvények fenti hivatkozott előírásai teljesültek, illetve: amelyek alapján látható, hogy a törvényi előírás érvényre jutott-e vagy sem, különös tekintettel a Kommentár fentebb már idézett szövegére 6. Továbbá arra nézve is kérem állásfoglalásukat (és az ehhez tartozó okiratokat), miszerint e jogok gyakorlására kapott-e valaki felhatalmazást és élt-e (valamint miként élt) az átruházott jogokkal? g.) Az Ötv. 80. (3) bekezdése alapján kérem annak a kimutatását, mely szerint az önkormányzat vállalkozása (amely keretében tulajdonosi részesedésre cserélte a közművagyont?) a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztette. Gondolok itt elsősorban arra, hogy a DVG Zrt.-vel szemben felszámolást kezdeményezett a CIB Bank, továbbá a DVCSH esetében is csak idő kérdése az, hogy valamely partnere hasonló lépésre szánja el magát. h.) Az Ötv. 80. (4) bekezdése alapján kérem annak a kimutatását, hogy államháztartásról szóló törvényben foglalt rendelkezéseket miképpen alkalmazták? i.) Az Ötv. 80/A. bekezdése alapján kérem az arra vonatkozó nyilatkozatukat, hogy vagyonkezelői jogot létesítettek-e? Mely közművagyonra? Mikor? Kivel? Kérem az erre vonatkozó okiratok átadását, amelyből megállapítható az, hogy a jogszabályok előírásai betartásra kerültek-e? j.) Az Ötv. 80/B. bekezdése alapján kérem annak meghatározását, hogy a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait a helyi önkormányzat mikor és mely rendeletében szabályozza? (Ugyanis az 1/2008. évi helyi rendelet 23. (15) bekezdése részletes ellenőrzési szabályokat nem tartalmaz és csak évtől van hatályban.) Továbbá kérem annak a dokumentumait, amely ezeknek az ellenőrzéseknek a végrehajtását és annak tartalmát szabályozza, beleértve ebbe a (14) bekezdés végrehajtásával kapcsolatos iratokat is, évrőlévre. k.) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján: Kérem, hogy annak az igazolására alkalmas okiratokat szíveskedjenek átadni, amelyből megállapítható, hogy a vagyon nyilvántartása megfelel a hivatkozott rendeletnek, különös tekintettel a 9. sz. mellékletre, mely szerint: 9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Számlakerettükör A számlaosztályok tartalmára vonatkozó előírások 6 A korlátozott forgalomképesség az önkormányzatot, mint tulajdonost korlátozza rendelkezési joga gyakorlásában. Ez azt jelenti, hogy a törvény valamennyi tulajdonosi rendelkezési jogosítvány gyakorlásához állapíthat meg előírásokat, s az önkormányzatnak rendeletében szabályoznia kell a rendelkezési jog minden elemét. Ha az önkormányzat rendeletében nem határozza meg, hogy milyen feltételekkel szabad az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonához tartozó dolgot használatra adni, akkor a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület nem tehet érvényes jognyilatkozatot. 11

12 k) A számlaosztály számláihoz kapcsolódóan a bruttó értékkel számszerűen megegyező analitikus nyilvántartást kell vezetni. A nemzeti vagyon törvényben előírt tagolás alapján a helyi önkormányzatoknak, a nemzetiségi önkormányzatoknak, a társulásoknak, illetve az irányításuk alá tartozó költségvetési szerveknek a nyilvántartásaikat úgy kell megszervezniük - a főkönyvi számlák további bontásával, vagy részletező, analitikus nyilvántartás vezetésével -, hogy abból kitűnjön - a törzsvagyon = a forgalomképtelen - a kizárólagos - a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű = a korlátozottan forgalomképes - az üzleti vagyon részét képező eszközök értéke. A fenti adatszolgáltatási igényem az alábbi jogszabályokon alapul: a.) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, mely szerint: a.1.) 2. (1) E törvény hatálya a Magyarország területén folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira, valamint közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozik. 5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; Ebben az összefüggésben a közművek működtetésével kapcsolatos adatok magától értetődően közérdekű adatnak minősülnek. a.2.) 26. (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse. Teljesen nyilvánvaló, hogy önkormányzati képviselőként különösen is megillet az a jog, amely egyébként valamennyi állampolgárt megillet. Az önkormányzati szervnek továbbá kötelessége az, hogy a kért adatokat szolgáltassa. a.3.) 12

13 29. (1) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. (2) Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell. a.4.) 29. (3) Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv a másolat készítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. (4) Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell. (5) A költségtérítés mértékének megállapítása során figyelembe vehető költségelemeket és azok legmagasabb mértékét, valamint a másolatként igényelt dokumentum jelentős terjedelmének megállapítása során alkalmazandó szempontokat jogszabály határozza meg. Ezzel összefüggésben kérem, hogy a kedvezőbb adatkezelés, továbbá a költségek minimalizálása érdekében a másolatokat elektronikus formában, célszerűen DVD lemezen szíveskedjenek szolgáltatni. a.5.) 30. (1) Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni. (5) Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása tekintetében törvény az adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás alapját szűken kell értelmezni, és a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítése kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél. (6) A közfeladatot ellátó szervnek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot kell készítenie. Feltételezem, hogy a kért okiratokban olyan adat, amelyet önkormányzati képviselőként ne ismerhetnék meg, nincsen. Kérem továbbá, hogy szíveskedjenek a tudomásomra hozni, hogy létezik-e az önkormányzatnál olyan szabályzat, amelyre a 30. (6) bekezdése utal? Amennyiben igen, kérem, bocsássák a rendelkezésemre. a.6.) 31. (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a 29. (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint - ha a költségtérítést nem fizette meg - a másolat készítéséért 13

14 megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. (5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a törvényszék székhelyén lévő helyi bíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg. (6) A bíróság soron kívül jár el. (7) Ha a bíróság a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában az adatkezelőt a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. A bíróság a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a költségtérítés összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti. A jogszabály ezen részeit a teljesség érdekében idézem, egyúttal remélve, hogy nem kerül sor a bírósági eljárásra. a.7.) Továbbá fel kívánom hívni a által szabályozott hatósági eljárásra, amely úgyszintén a rendelkezésemre áll abban az esetben, ha a kért adatokat nem kapnám meg. b.) A helyi önkormányzatokról évi LXV. törvény: 19. (2) A települési képviselő: e) a képviselő-testület hivatalától igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a képviselő-testület hivatalának intézkedését, amelyre a hivatal tizenöt napon belül érdemi választ köteles adni; A kért adatok a képviselői munkámmal összefüggően merülnek fel. Továbbá közérdekű ügyről van szó. A fenti igényemet e jogom is megalapozza. c.) A tisztességes eljárás védelméről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról évi CLXIII. törvény: c.1.) 1. (3) Ezt a törvényt kell alkalmazni a tisztességes eljárás követelményének d) az állami vagyonról szóló törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló törvény hatálya alá tartozó vagyon hasznosításával és elidegenítésével kapcsolatos döntéshozatali eljárás során történt megsértésének kivizsgálására. c.2.) 2. (1) E törvény alkalmazásában a tisztességes eljárás követelményének sérelmét jelenti annak a személynek, döntéshozó testületnek vagy hatóságnak a magatartása, tevékenysége, aki, illetve amely feladatának ellátása, hatáskörének gyakorlása során 14

15 a) a teljes körű tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, ide értve a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságára, közzétételére vonatkozó törvényi kötelezettségeket is, b) a mérlegelési vagy méltányossági jogkörével visszaél, c) az ügyfél vagy más jogát vagy jogos érdekét a közérdek vagy az ellenérdekű ügyfél jogának vagy jogos érdekének védelméhez szükséges mértéket meghaladóan korlátozza, d) hátrányos megkülönböztetést alkalmaz, vagy az egyenlő bánásmód követelményét másként megsérti, vagy e) eljárási cselekményt jogszabálysértően végez vagy mulaszt el, ha ez a magatartás egyidejűleg az ügyfél vagy harmadik személy javára olyan előny szerzését célozza vagy eredményezi, amelyhez e magatartás hiányában nem juthatott volna, ide értve azt is, ha az ügyfél vagy harmadik személy e magatartással másnak okozott hátrány miatt kerül előnyös helyzetbe. (2) Előnyön bármely dolgot, vagyoni értékű jogot, követelést, kedvezményt is érteni kell, függetlenül attól, hogy a számvitelről szóló törvény szerint nyilvántartásba vették-e, úgyszintén azt is, ha az előny élvezője valamely jogszabályból vagy szerződésből eredő kötelezettség, vagy az ésszerű gazdálkodás szabályai szerint szükséges ráfordítás alól mentesül. c.3.) 4. A vizsgálati eljárásban hatóságként a közbeszerzési és közérdekvédelmi feladatok ellátására külön törvényben kijelölt szerv (a továbbiakban: Hivatal) - az ország egész területére kiterjedő illetékességgel - jár el. Ezekre a jogi szabályokra annak érdekében hivatkozom, mivel már többször próbálkoztam az adatok megismerésével, azonban eddig nem sikerült teljeskörűen megismerni azokat. Így nem tartom elképzelhetetlennek azt sem, hogy a fentebb idézett jogokkal is élni kelljen. Kelt: Dunaújvárosban, február 22.-én Tisztelettel:.. Pintér Tamás önkormányzati képviselő 15

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól 1 Városlőd Község Önkormányzatának

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Meggyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. december 13. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 I.ELSŐ RÉSZ

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egységes szerkezetbe foglalva 2005. december 12. Pánd Község Önkormányzata 4/2003./V.12./ r e n d e l e t e a 20/2005. /XI.29./ rendelet módosításaival, kiegészítéseivel, amely az önkormányzati vagyonról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére. 9. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére. 9. napirend 1 ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának 7/2002. (XII.03. ) számú rendelete (A 2004. évi módosításokkal egybeszerkesztve) az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Zalaszentgyörgy

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos 2015. június 27. napjától) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében

Részletesebben

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A tavalyi év végén új önkormányzati

Részletesebben

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 22/2007. (V. 24.), a 27/2007. (VII. 24.), a 3/2008. (I. 24.), a 7/2008. (II. 11.), a 14/2008. (II. 14.), a 29/2008. (X. 16.), a 38/2008. (XI. 24.), a

Részletesebben

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben)

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1

6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1 6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1 a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól

Részletesebben

4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete. Az Önkormányzat vagyonáról

4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete. Az Önkormányzat vagyonáról 4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Az Önkormányzat vagyonáról Módosította a 30/2002.(II.25.), 23/2004.(VI.25.), 24/2005.(VIII.31.), 7/2006. (I. 27.) és

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete e) 1 II. FEJEZET Lezárva: 2009. augusztus 24. 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról,

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához Ügyiratszám: /2011. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (V.7.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bakonynána Községi Önkormányzat

Részletesebben

2011. évi CXCVI. törvény. a nemzeti vagyonról

2011. évi CXCVI. törvény. a nemzeti vagyonról 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. Az Országgyűlés a nemzeti vagyonnak a közérdek és a közösségi

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Költségvetési szervek ellenőrzése. I. Előadás. Államháztartás

Költségvetési szervek ellenőrzése. I. Előadás. Államháztartás Költségvetési szervek ellenőrzése I. Előadás Államháztartás Az állam funkciói Elsődleges (tradicionális) funkció: jogalkotás, jogalkalmazás, infrastruktúra, külső- és belső védelmi feladatok. Szociális

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

RENDELETEK. (5) Az állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget 21 e Ft-ban hagyja jóvá.

RENDELETEK. (5) Az állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget 21 e Ft-ban hagyja jóvá. RENDELETEK Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának 6/2007. (IV. 19.) sz. rendelete a 2006. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról és pénzmaradványa elszámolásáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 A Tárnok Nagyközség

Részletesebben

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

(a módosításokkal egységes szerkezetben) M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 22/2014. (VI.20.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya 1 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/1/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről Határozatok száma: 150-154. Rendeletek száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában Dr. Bá bits K r isztina jogász Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában 54 1. A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről 1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2004.(VI.30.) Kt. sz. rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz: 2-460/2005. Üi: Dévényi Zsuzsanna E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Üzemeltetési szerződés megkötése a Makó-Térségi Víziközmű Kft-vel Melléklet:

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Apátistvánfalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (III.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Apátistvánfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, a tulajdonosi jogkörök gyakorlása

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, a tulajdonosi jogkörök gyakorlása Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen... 1 / 15 2012.02.03. 10:42 Kisajátítás 2011. április 26. kedd, 06:39 Ingatlan tulajdonjogának állami kényszerrel történő elvonásával - kisajátításával - kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a kisajátítási

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Csanádpalota Város Önkormányzata székhelye: 6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10. képviseli: Kovács Sándor polgármester törzsszáma:

Részletesebben

16/2014. (06.18.) Kgy. rendelet. A vagyonkezelés szabályairól

16/2014. (06.18.) Kgy. rendelet. A vagyonkezelés szabályairól 16/2014. (06.18.) Kgy. rendelet A vagyonkezelés szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Jászdózsa Község Önkormányzat

Részletesebben

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. 8600 SIÓFOK, TANÁCSHÁZ U. 7. B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére amely létrejött egyrészről Balatonhenye

Részletesebben

Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2004. (IX.20.) rendelete

Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2004. (IX.20.) rendelete Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (IX.20.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Szentbékkálla község Önkormányzata

Részletesebben

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete 1 Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyon kezeléséről Váraszó Község Önkormányzat

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása

1. Vagyontárgyak meghatározása Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Epöl község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016.(III. 04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyakfeletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról /egységes

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Szigetszentmárton Önkormányzat 16/2001.(XI.22.) sz. rendelete a tulajdonában álló lakások bérletéről, bérbeadásának feltételeiről és elidegenítéséről a 13/2002.(X.2.), 8/2003.(V.28.), 11/2004.(XII.07.),

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK a 15/2012. (III.30.)Ör., a 44/2012.(IX.13.) Ör., az 50/2012. (X.26.) Ör., a 65/2012. (XII.21.) Ör., a 6/2013. (II.28.) Ör., a 21/2013. (V.31.) Ör.,

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 8/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hatályos: 2016. január 23-tól Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 8/2013. (VI.14.)

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. január 31. 2. szám R E N D E L E T E K 1/2008. (II.1.) sz. önk. rendelet Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról

Részletesebben

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 337/2004. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a az INNOHÍD Debrecen-Nyíregyháza Innovációs Részvénytársaság Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Közgyűlés a helyi

Részletesebben

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései Dr. Csala Erika Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXX. törvény

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.) rendelettel módosítva)

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.) rendelettel módosítva) Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos Község

Részletesebben

1996. évi XLVIII. törvény Hatályos: 2014.03.15 -

1996. évi XLVIII. törvény Hatályos: 2014.03.15 - 1996. évi XLVIII. törvény Hatályos: 2014.03.15-1996. évi XLVIII. törvény a közraktározásról 1 Az Országgyűlés az áru- és pénzforgalmi viszonyok fejlesztése, a termelés hiteligényeinek jobb kielégítése,

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2005. (IV.27.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2008. (III.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 143/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 143/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 143/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 70/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a Nyírségi Többcélú

Részletesebben

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, valamint a közbeszerzés helyi

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA A szabályzat célja, hogy I. A szabályzat célja elősegítse a Debreceni Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) kutatói, oktatói illetve a szabályzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 7/2007.(I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 7/2007.(I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2007.(I. 22.) számú h a t á r o z a t a A NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-vel kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról A Közgyűlés 1. a Nyírségvíz Zrt.-vel kötendő

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya Az alapszabály a 2004. évi CXV. törvény előírásainak megfelelően készült. - 1 -/23 Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya I. Alapvető

Részletesebben

Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Pusztazámor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Az önkormányzat üzleti vagyona

2. Az önkormányzat üzleti vagyona 1 Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testületének a 4/2013.(III.13.)sz. önkormányzati rendelettel módosított 11/2012. (V.30.)sz. rendelete Az önkormányzat vagyonáról Egységes szerkezetben Hévízgyörk

Részletesebben

NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIt..: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 62705-212012.VIlI. Ügyintéző:

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1996. évi XLVIII. törvény. a közraktározásról 1

1996. évi XLVIII. törvény. a közraktározásról 1 1. oldal 1996. évi XLVIII. törvény a közraktározásról 1 Az Országgyűlés az áru- és pénzforgalmi viszonyok fejlesztése, a termelés hiteligényeinek jobb kielégítése, a közraktári tevékenység és a közraktárak

Részletesebben

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I.

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások 365 Jelentés az önkormányzatoknak az ÁPV Rt-től járó - a belterületi föld értékének megfelelő - vagyonrészesedések átadási körülményeinek vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 45.598/2012. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átvételével kapcsolatos döntések

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés, valamint a 2014. június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

TÉTELVÁZLATOK A MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK SZÓBELI VIZSGÁIHOZ JOGI ISMERETEK DR. JUHÁSZ JÓZSEF DR. NÉMETH ISTVÁN DR. TÉTÉNYI ZOLTÁN

TÉTELVÁZLATOK A MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK SZÓBELI VIZSGÁIHOZ JOGI ISMERETEK DR. JUHÁSZ JÓZSEF DR. NÉMETH ISTVÁN DR. TÉTÉNYI ZOLTÁN TÉTELVÁZLATOK A MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK SZÓBELI VIZSGÁIHOZ JOGI ISMERETEK DR. JUHÁSZ JÓZSEF DR. NÉMETH ISTVÁN DR. TÉTÉNYI ZOLTÁN 6. a. A polgári jogi jogviszony alanyai. A jogképesség és a cselekvõképesség

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/1997. (IX.29.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/1997. (IX.29.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/1997. (IX.29.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem lakás célú helyiség bérlemények elidegenítéséről / Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

2014. március 27-i rendes ülésére

2014. március 27-i rendes ülésére 23. számú napirend Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 1

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 1 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 1 Az Országgyűlés a vizek hasznosításával, hasznosítási lehetőségeinek megőrzésével és kártételeinek elhárításával összefüggő alapvető jogok és kötelezettségek

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból Kerepes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004. (IX. 30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 26/2007. (XII. 18.) és

Részletesebben

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról 3886 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 39. szám 7. Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

Részletesebben

Társulási megállapodások felülvizsgálata (2013. június 27-i jegyzői értekezletre) I. Feladat- és hatáskör ellátása társulásban.

Társulási megállapodások felülvizsgálata (2013. június 27-i jegyzői értekezletre) I. Feladat- és hatáskör ellátása társulásban. Társulási megállapodások felülvizsgálata (2013. június 27-i jegyzői értekezletre) Tekintettel arra, hogy a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat és szerveinek

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal, valamint a saját bevételekből

Részletesebben

(3) Ha a földrészlet nem tartozik a közös tulajdonba, arra a tulajdonostársakat használati jog illeti meg.

(3) Ha a földrészlet nem tartozik a közös tulajdonba, arra a tulajdonostársakat használati jog illeti meg. 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

A 1173. BUDAPEST, SIMA UTCA 1-9. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZ SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A 1173. BUDAPEST, SIMA UTCA 1-9. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZ SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 1173. BUDAPEST, SIMA UTCA 1-9. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZ SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az 1173. Budapest, XVII. kerület Sima utca 1.-9. szám hrsz: alatti Társasház a 2014. év hó. napján tartott közgyűlésén,

Részletesebben

AZ ÖNKORNÁNYZATI VAGYON ÁLLAMI HASZNÁLATBA VÉTELE. A közoktatás és a köznevelés rendszerének összevetése

AZ ÖNKORNÁNYZATI VAGYON ÁLLAMI HASZNÁLATBA VÉTELE. A közoktatás és a köznevelés rendszerének összevetése AZ ÖNKORNÁNYZATI VAGYON ÁLLAMI HASZNÁLATBA VÉTELE A közoktatás és a köznevelés rendszerének összevetése A közoktatás rendszerét felváltó köznevelés rendszere a feladatmegoszlás, a rendszer működtetése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben a 15/2015.(VI.25.), valamint a 27/2015.(XII.17.)

Részletesebben

Bevezető. Bevezető. Tájékoztatót készítettünk az Mötv. módosításáról, valamint a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről.

Bevezető. Bevezető. Tájékoztatót készítettünk az Mötv. módosításáról, valamint a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről. III. évfolyam Tartalom 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. www.csmkh.hu vezeto@csmkh.hu Tel.: 62/562-662 Fax: 62/562-601 Bevezető... 2 Törvényességi Felügyeleti Főosztály tájékoztatói... 3 Tájékoztató az Mötv.

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések:

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: 267/2009. Kth. A Vakáció Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása. 268/2009. Kth. Ingyenes óvodai és bölcsődei

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 48/2005. (XII. 22.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Kazincbarcika város területén történő végrehajtásáról

Részletesebben

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET)

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) - 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) A gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII.

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 286/2007. (X.31.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 286/2007. (X.31.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Mezőkövesd Város Önkormányzatának 286/2007. (X.31.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Jelentés a 2007. szeptember 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról 1.) A Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben