Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog"

Átírás

1 Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: július 9.-től (Algyő Nagyközség Önkormányzat 11/2013. (VII.8.) Ör. 30. )

2 Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az Ötv aiban, továbbá az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény aiban foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed: a) Algyő Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat), valamint annak szerveire, továbbá az önkormányzat által alapított és tulajdonosi irányítása alatt működő költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények). b) mindazon dolgokra, amelyek az önkormányzat tulajdonában vannak, így az ingatlan és ingó dolgokra, vagyoni értékű jogokra, a gazdasági és közhasznú társaságokban az önkormányzatot megillető részesedésekre, valamint az értékpapírokra (továbbiakban: önkormányzati vagyon). (2) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, e rendelet szabályait a tárgykörében hatályban lévő önkormányzati rendeletekkel együtt kell alkalmazni. (3) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati vagyon elidegenítésére, megterhelésére, használatba vagy bérbeadására és más módon történő hasznosítására, ideértve az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adását és vagyontárgyak megszerzését is. II. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON 2. (1) Az önkormányzat teljes vagyona a 1. (1) bekezdésében meghatározott vagyontárgyakból áll. (2) 1 A vagyon törzsvagyonból és egyéb, a törzsvagyon körébe nem tartozó üzleti vagyonból áll. (3) 2 Az Önkormányzat törzsvagyonába tartozó vagyontárgyak forgalomképtelenek, vagy korlátozottan forgalomképesek. (4) 3 A törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyakat a többi vagyontárgytól elkülönítetten kell nyilvántartani. A törzsvagyon a közvetlenül kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását, vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. (5) 4 Az egyéb, a törzsvagyon körébe nem tartozó vagyontárgyak forgalomképes vagyontárgynak minősülnek, melynek részét képezi az Önkormányzat üzleti vagyona, gazdálkodó szervezetben lévő részvénye, üzletrésze is. 1 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 3/2012. (III.5.) Ör 1.., hatályos március 1.-től 2 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 3/2012. (III.5.) Ör 1.., hatályos március 1.-től 3 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 3/2012. (III.5.) Ör 1.., hatályos március 1.-től - 2 -

3 (6) 5 (7) 6 (8) 7 (9) 8 A Képviselő-testület minősített többséggel jogosult dönteni az önkormányzati vagyoni elemek forgalomképesség szerinti besorolásának megváltoztatására. 2/A. 9 (1) Forgalomképtelen törzsvagyontárgyak az alábbiak: a) az Nvtv. 5. (3) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező vagyonelemek, b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon körébe tartoznak: ba) az 1. számú mellékletben meghatározott ingatlanok, bb) levéltári anyagok, tervtári terv- és iratanyagok, bc) temető, be) hulladékudvar, bf) mindaz a vagyon, melyet jogszabály, vagy helyi rendelet, határozat a továbbiakban annak nyilvánít. (2) A forgalomképtelen vagyontárgyak elidegenítésére kötött szerződés semmis, valamint a forgalomképtelen vagyontárgyak nem terhelhetőek meg, vállalkozásba nem apportálhatók, nem lehetnek követelés biztosítéka, tartozás fedezete. A helyi önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen törzsvagyonon osztott tulajdon nem létesíthető, nem terhelhető meg, kivévea vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog, vagy szolgalom tekintetében, melyek alkalmazásának feltételeiről külön jogszabály rendelkezik. (3) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyak az alábbiak: a) műemléki védettségű ingatlanok, b) muzeális gyűjtemények, c) a közművek, közművek védőterületei vízművek és hozzájuk tartozó védőterületek, szennyvíztisztító telepek és a hozzájuk tartozó védőterületek -, d) a védett természeti területek és emlékek, e) az önkormányzati intézményekre rábízott ingatlanvagyon, f) önkormányzati tulajdonú középületek, g) önkormányzati alapítású közalapítványok használatába adott vagyon, h) az Önkormányzat tulajdonában álló és értékesítésre, megterhelésre ki nem jelölt bérlakások, i) pályázat keretében beszerzett, létrejött vagyontárgyak a pályázat által előírt határidő leteltéig, továbbá j) mindazon vagyon, amelyet jogszabály, vagy helyi rendelet, határozat annak nyilvánít. 4 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 3/2012. (III.5.) Ör 1.., hatályos március 1.-től 5 Hatályon kívül helyezte Algyő Nagyközség Önkormányzat 3/2012. (III.5.) Ör 1.., hatályos március 1.-től 6 Hatályon kívül helyezte Algyő Nagyközség Önkormányzat 3/2012. (III.5.) Ör 1.., hatályos március 1.-től 7 Hatályon kívül helyezte Algyő Nagyközség Önkormányzat 3/2012. (III.5.) Ör 1.., hatályos március 1.-től 8 Beiktatta Algyő Nagyközség Önkormányzat 16/2009. (VI.30.) Ör 1.., hatályos június 30.-tól 9 Beiktatta Algyő Nagyközség Önkormányzat 3/2012. (III.5.) Ör 2.., hatályos március 1.-től - 3 -

4 (4) A (3) bekezdésben meghatározott, az önkormányzati közszolgáltatások alapvető funkcióját, illetve a helyi közhatalmi feladatok ellátását, intézmények elhelyezését szolgáló korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak kizárólag akkor idegeníthetőek el, ha az adott vagyontárgy a funkció ellátásához, intézmény elhelyezéséhez szükségtelenné vált és a Képviselő-testület határozattal értékesítésre kijelölt (törzsvagyonból forgalomképes vagyonná történő átminősítés). (5) A pályázat keretében beszerzett, létrejött vagyontárgyak a pályázatban meghatározott határidő leteltével automatikusan forgalomképessé válnak, amennyiben e rendeletben és külön törvényben meghatározott feltételek fennállnak. Az önkormányzati vagyon nyilvántartása és leltár 3. (1) Az önkormányzat vagyonát a polgármesteri hivatal tartja nyilván a számviteli törvény előírásainak megfelelően. (2) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vagyon és annak változásai a 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet szerinti ingatlan vagyon kataszterben kerül nyilvántartásra. (3) 10 A kataszter elkészítéséről, folyamatos vezetéséről, továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlanok tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről, a kataszterbe való átvezetéséről a jegyző gondoskodik. Az önkormányzat vagyonának kimutatását forgalomképesség szerinti megbontásban, a kataszteri nyilvántartással egyezően az 1. sz. függelék tartalmazza. (4) Ha az önkormányzat vagyona új vagyontárggyal gyarapszik, a szerzéssel egyidejűleg vagy a szerzést követő képviselő-testületi ülésen kell dönteni a vagyontárgy minősítésére vonatkozóan. (5) Az önkormányzati vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóhoz (zárszámadáshoz) összesített adatokkal az önkormányzatnak be kell mutatni, melyben szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket is. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 4. (1) Az önkormányzat a vagyon tárgyának értékesítése, megterhelése esetén a vagyontárgy értékét: a) ingatlan vagyon és vagyoni értékű jog esetén 3 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés, illetve ha rendelkezésre áll egy évnél nem régebbi értékbecslés, vagy üzleti értékelés, ennek felülvizsgált változata alapján; b) ingó vagyon esetén legalább a könyv szerinti nyilvántartás alapján; c) tagsági jogot megtestesítő értékpapír esetén: - a tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott értékpapírt a tőzsdei árfolyamon; - másodlagos értékpapír piacon forgalmazott értékpapírt az értékpapír kereskedők által a sajtóban közzétett vételi közép árfolyamon; 10 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 4/2008. (II.7.) Ör 1.., hatályos február 1.-től - 4 -

5 - társasági részesedés esetén három hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján; - egyéb esetben névértéken határozza meg. (2) Az önkormányzati vagyonnak nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság, egyesülés, illetve közhasznú társaság részére történő szolgáltatásakor csak a könyvvizsgáló által megállapított értéken vehető figyelembe. (3) Vagyontárgynak az (1) bekezdésben meghatározottakon túli egyéb hasznosítása esetén a vagyontárgy értékén a tizenkét havi, ennél rövidebb idejű hasznosítása esetén a tizenkét hónapra számított bérleti, használati díjat kell érteni. (4) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy, a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó. III. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON FELETTI TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK KÖZÖS SZABÁLYAI 5. (1) Az önkormányzatot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik illetve terhelik. (2) A tulajdonosi jogokat az önkormányzat képviselőtestülete illetve átruházott hatáskörben bizottságai és a polgármester gyakorolja az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 1/2003. (I. 30.) rendeletében (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározottak alapján. (3) A tulajdonosi jogok gyakorlását a képviselő-testület az önkormányzat vagyonkezelő szerveire e rendelet szerint ruházza át. 6. (1) Az önkormányzat vagyonkezelő szervei: a) a polgármesteri hivatal; b) az önkormányzat költségvetési intézményei; c) az önkormányzat gazdasági, illetve közhasznú társaságai. (2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati vagyon tárgyait vagyonkezelési szerződéssel e rendelet keretei között bízhatja másra. A vagyonkezelő szervezet, a vele kötött vagyonkezelési szerződéssel összhangban, a tulajdonos nevében gyakorolja a tulajdonost a polgári jogi kapcsolatokban megillető jogokat és köteles teljesíteni a tulajdonost terhelő kötelezettségeket. (3) Az önkormányzat vagyonkezelő szerveit megilleti a működés feltételeként rájuk bízott vagyonra vonatkozóan az ingyenes használat joga. (4) Az önkormányzat vagyonkezelő szervei kötelesek a rájuk bízott vagyont megőrizni, a rendes gazdálkodás szabályai szerint használni és gyarapítani

6 (5) Az önkormányzat vagyonkezelő szervei jogosultak, illetve kötelesek a működés feltételeként rájuk bízott vagyontárgyak: a) birtoklására, használatára, hasznainak a szedésére, a birtokvédelemre; b) a bérbeadásra, egyéb hasznosításra; c) az ingó vagyontárgyak elidegenítésére; d) a közterhek viselésére. (6) Az (5) bekezdésében meghatározott jogokat e rendelet szabályai szerint kell alkalmazni. (7) A vagyonkezelő szervek kötelesek a kezelésükben lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatok ellátására. (8) A vagyonkezelő beruházást, felújítást csak a költségvetési rendeletben szabályozott módon és keretek között végezhet. (9) A gazdálkodása megszervezésére tekintettel részben önállóan gazdálkodónak besorolt intézmény vagyonkezelési feladatai a részben önállóan gazdálkodó intézmény és a gazdálkodásának vitelére kijelölt önállóan gazdálkodó intézmény közötti megállapodás szerint alakulnak. Eljárás a tulajdonos képviseletében 7. (1) A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv, személy vagy annak megbízottja, illetve a képviselet jogát szerződés, meghatalmazás alapján ellátó személy, a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel összhangban a tulajdonosi jogok körében önállóan gyakorolja a vagyontárgyat érintő hatósági eljárásban a tulajdonost illető nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél vagy peres fél jogát. (2) A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv vagy személy, illetve annak megbízottja gyakorolja az osztatlan közös tulajdon esetében a tulajdonostársakat megillető jogokat és teljesíti kötelezettségeit. (3) A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv vagy személy a vagyontárgy használatával, bérletével összefüggésben gyakorolja a használatba adó vagy a bérbeadó jogait és kötelezettségeit. Az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átengedése és megszerzése 8. (1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen vagy kedvezményesen átruházni csak: a) meghatározott céllal más önkormányzatnak; b) közérdekű kötelezettség vállalással; c) közalapítvány javára, alapítványi hozzájárulás jogcímen lehet

7 (2) 11 Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átengedni más önkormányzat vagy állami szerv részére a vonatkozó feladat és hatáskör átadása, vagy ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezése kapcsán lehet. (3) 12 Önkormányzati ingatlanvagyon ingyenes használatba adására kizárólag a képviselő-testület és akkor jogosult, ha a kedvezményezett a vagyon használatával a kötelező önkormányzati feladatok teljesítését vállalja, vagy az Önkormányzat által elismert közösségi célok megvalósítását látja el és a vagyonrész e feladat, tevékenység ellátásához szükséges. A kedvezményezett visel minden, a használattal, az ingatlan karbantartásával, felújításával kapcsolatban felmerülő költséget ideértve az esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettségeket. (4) 13 Az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átruházásáról, vagy átadásáról a képviselő-testület határoz. (5) 14 Felajánlott vagyon elfogadása 9. (1) Vagyon tulajdonjogának ingyenes vagy kedvezményes megszerzéséről, felajánlás elfogadásáról a képviselő-testület határoz. (2) Ha a vagyon ingyenes vagy kedvezményes felajánlása a 6. (1) bekezdésben megjelölt vagyonkezelő részére történik, a felajánlás elfogadásához szükséges a vagyonkezelő nyilatkozata, hogy képes a felajánlott vagyonhoz esetlegesen kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére. (3) Ajándékként, örökségként nem fogadható el olyan hagyaték, melynek ismert terhei elérik, vagy meghaladják a hagyaték értékét. Az önkormányzati követelések elengedése 10. (1) Az önkormányzat a következő esetekben mondhat le részben, vagy egészben követeléséről: a) csődegyezségi megállapodásban; b) bírói egyezség keretében; c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan nem térül meg; d) ha a követelés bizonyítottan csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költség ráfordítással érvényesíthető; e) kötelezett bizonyítottan nem lelhető fel. (2) A követelésről lemondás joga: 11 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 19/2011. (VII.5.) Ör 1.., hatályos július 6.-tól 12 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 19/2011. (VII.5.) Ör 1.., hatályos július 6.-tól 13 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 19/2011. (VII.5.) Ör 1.., hatályos július 6.-tól 14 Hatályon kívül helyezte Algyő Nagyközség Önkormányzat 19/2011. (VII.5.) Ör 1.., hatályos július 6.-tól - 7 -

8 a) adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. b) a munkavállalókkal szembeni különféle követelésekről való lemondás joga a polgármester hatáskörébe tartozik. (3) A polgármester (2) bekezdés szerint hozott döntéseiről a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. IV. FEJEZET RENDELKEZÉS AZ EGYES ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ VAGYONTÁRGYAKKAL A forgalomképtelen törzsvagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása 11. (1) A forgalomképtelen törzsvagyon nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, vállalkozásba nem apportálható, nem lehet követelés biztosítéka és tartozás fedezete. (2) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának használati, illetve hasznosítási jogát átengedni csak koncessziós szerződéssel jogszabály, illetve ezen rendelet szerint és az önkormányzat külön rendeletében meghatározottak szerint (pl. közterület-használat) lehet. (3) A forgalomképtelen törzsvagyont érintő esetleges koncessziós pályázat kiírásáról és elbírálásáról a képviselő-testület dönt. (4) A polgármester a forgalomképtelen vagyon hasznosítása során eljárva gondoskodik a vagyontárgyak hasznosítására irányuló megállapodások, szerződések megkötéséről, valamint a tulajdonosi jognyilatkozatok megtételéről. A hatáskör gyakorlása különösen bérleti szerződések, használatra illetve használati és reklámjogra, valamint telekrendezési eljárás végrehajtására vonatkozó megállapodások megkötését foglalja magába. A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása 12. (1) A rendelet 2. (6) bekezdésében meghatározott korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megszerzéséről, elidegenítéséről, bérleti vagy használati jogának átengedéséről, bármilyen megterheléséről vagy gazdasági társaságba való beviteléről a képviselő-testület határoz. (2) Mindazon esetekben amikor más jogszabályok értelmében az illetékes miniszter hozzájárulása szükséges, azt a tulajdonosi jogok gyakorlója köteles beszerezni. (3) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megszerzéséről, elidegenítéséről, bérleti vagy használati jogának átengedéséről, bármilyen megterheléséről, vagy gazdasági társaságba való beviteléről a rendelet 10. (2) bekezdése esetén a vagyonkezelő szervek a velük megkötött vagyonkezelési szerződés rendelkezései szerint járhatnak el. (4) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaságnak illetve közhasznú társaságnak - a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvényben - 8 -

9 meghatározott - a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó jogait a képviselőtestület gyakorolja. Az önkormányzatot többszemélyes gazdasági társaságban és közhasznú társaságban meglévő tagsági jogai és részesedései vonatkozásában a társaság tagját megillető jogokat a képviselőtestület gyakorolja. (6) Gazdasági társaságban az önkormányzatot a polgármester, akadályoztatása esetén a képviselő-testület által megbízott személy képviseli. A képviselő-testület meghatározhatja a képviselet tartalmát, a kötelezettség vállalás terjedelmét. A forgalomképes vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása 13. (1) Az önkormányzati feladatok ellátásában nélkülözhető forgalomképes vagyonnal vállalkozás végezhető. (2) Az önkormányzat csak olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét. (3) A forgalomképes vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogosultságot a képviselő-testület gyakorolja. Vagyonkezelő szervek tulajdonnal kapcsolatos jogai 14. (1) A 6. (1) bekezdésében megjelölt vagyonkezelő szerv vezetője az alapító okiratban, illetve a vagyonkezelési szerződésben meghatározott tevékenységi körön és mértéken belül, az alaptevékenység sérelme nélkül jogosult: a) a rábízott vagyont egy évet meg nem haladó bérbeadás útján hasznosítani; b) Ft értéket meg nem haladó ingó vagyontárgyakat, vagyoni értékű jogot értékesíteni. (2) A vagyon hasznosításból származó bevétel a vagyonkezelőt illeti meg. Vagyonkezelő fenti bevételt a rendelkezésére bocsátott vagyon megőrzésére, karbantartására, illetve egyéb tárgyi eszköz vásárlására köteles fordítani. Az önkormányzat vagyonához kapcsolódó egyéb rendelkezések 15. Az önkormányzat képviselő-testülete dönt a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatban: a) gazdasági- és közhasznú társaság alapításáról; b) közalapítvány létrehozásáról, alapítványhoz, társadalmi szervezethez való csatlakozásról; c) gazdasági és közhasznú társaságba fennálló részesedésnek, üzletrésznek, értékesítésre kijelöléséről, pénzbeni és apport befektetésről; d) kötvénykibocsátásról; e) kezességvállalásról

10 V. FEJEZET ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 16. (1) 15 A (2) bekezdésben meghatározott érték feletti vagyont értékesíteni, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni - ha törvény kivételt nem tesz - csak nyilvános, (indokolt esetben zártkörű) versenyeztetés útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet. (2) 16 Önkormányzati vagyon értékesítésére, illetve a vagyon használatára, illetve a hasznosítás jogának átengedésére versenyeztetési eljárás nélkül a képviselő-testület egyedi döntése alapján - akkor kerülhet sor, ha a vagyontárgy értéke nem éri el: a) ingatlan esetében a 10 millió Ft-ot, b) ingó esetében az 1 millió Ft-ot. (3) Kétszeres sikertelen versenyeztetési eljárás után a döntést hozó jogosult - a meghatározott feltételek változatlansága mellett - egyszerűsített eljárás keretében eljárni a vagyonhasznosítás során. (4) Az államháztartási törvény 15/A. szerint nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatásokra vonatkozó adatok közzétételére helyben szokásos módon kerül sor a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel. A közzététel mellőzhető ,- Ft alatti támogatási összegre, melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani. VI. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 17. (1) E rendelet december 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 22/1998. (IX.25.) rendelet. (2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Dr. Piri József polgármester A jegyző megbízásából Dr. Varga Ildikó csoportvezető Elfogadta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete november 28.-i ülésén. Kihirdetve: Algyő Nagyközség hirdetőtábláján december 4. napján. 15 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 29/2007. (XII.5.) Ör 1.., hatályos december 5.-től 16 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 29/2007. (XII.5.) Ör 1.., hatályos december 5.-től

11 20/2003. (XII.4.) Ör. 1.sz. melléklete Ingatlanvagyon-Kataszter Forgalomképtelen helyi döntés a. Kastélykert u. 40. Helyr.szám Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2 Önk tul% / / Temető TEMETő U / 2/ Hulladékudvar KUKTOR út / 4/ Kivett tó KUKTOR út / 5/ Kivett út KUKTOR út / 6/ Kivett udvar KUKTOR út / 7/ Hulladéklerakó udvar KUKTOR út / 74/ Beépítetlen terület SZOMOLYAI Tel.ter(m Összesen (7 darab): (Forgalomképtelen helyi döntés a.):

12 20/2003. (XII.4.) Ör. 1.sz. függelék Ingatlanvagyon-Kataszter Forgalomképtelen törvény a. Kastélykert u. 40. Helyr.szám Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2 Önk.tul.% / / Közterület TÜSKEVáR / / közterület * / / Közterület PATKOLó / / Közterület DáLIA / / Közterület KOMP / 1/ Kivett közterület VáSáRHELYI / / Kivett közterület/út * / 3/ Kivett közterület BELTERÜLET / 4/ Kivett közterület NYíRFA / 7/ Járda NYíRFA / / Kivett közterület SZÜRET / / Közterület NYíRFA / / Kivett közterület/út NYíRFA / 5/ Közterület BEREK / 4/ Közterület BEREK / 4/ Kivett járda BEREK / / Közterület SZÜRET / / Közterület BEREK / / Közterület RADNAI / / Közterület CSóNAK / / Közterület SZÜRET / / Közterület CSóNAK / / Utca RADNAI / / Országos közút KASTéLYKERT / / út KESZEG / / út LADIK / / Közterület PRáGAI / / út BáCSKA / / Közterület TUTAJ / / Közterület PRáGAI / / Közterület CSáNGó / / Közterület PRáGAI / / Közterület TUTAJ / 1/ Közterület KőFAL / 2/ Országos közút * / 3/ Kivett út * / 3/ Beépítetlen terület KőFAL / 12/ Közterület KőFAL / / Közterület KOSáRFONó / / Közterület KóCSAG / / Közterület TUTAJ / / Közterület PRáGAI / / Közterület KOSáRFONó / / Közterület KóCSAG / / Közterület KEREKES / / Közterület VADVIRáG / / Közterület KIKELET / / Közterület APRóD / / Közterület TÖRPE / / Közterület KEREKES / / Közterület FűZFA SOR / / Közterület HóVIRáG / / Beépítetlen terület BáNYáSZ / 1/ Udvar PIAC TéR

13 649/ / Vásártér KEREKES / / Közterület PIAC TéR / / Közterület SUGáR / / Közterület TÜZéR / / Közterület RODOSTó / / Közterület KIKELET / / Közterület EGRI / 3/ Közterület TéGLáS / / Beépítetlen terület- közp FAZEKAS / / Közterület * / / Közterület SZőLő / / Közterület KIKELET / / Közterület SÖVéNY / / Közterület TÜZéR / / Közterület BáNYáSZ / / Közterület GéZA U / / Közterület TéGLáS / / Közterület SZAMóCA / / Közterület LőRINC / / Országos közút KASTéLYKERT / / Közterület KASTéLYKERT / / Közterület SZAMóCA / / Közterület SZAMóCA / / Közterület BéRES / / Közterület SÜLI ANDRáS / / Közterület BéRES / / Közterület GÖRBE U / / Közterület PESTI / / Közterület SZAMóCA / / Közterület ARANYHíD / / Közterület BíRó / / Közterület BORóKA / / Közterület KÖNYÖK / / Közterület TÜSKEVáR / 1/ Beépítetlen terület TÜSKEVáR / / Beépítetlen terület TÜSKEVáR / 1/ Beépítetlen terület TÜSKEVáR KÖZ / / Közterület BORóKA / 2/ Közterület BORóKA / / Beépítetlen terület BORóKA / / Beépítetlen terület BORóKA / / Országos közút TéGLáS / / Közterület TEMETő U / / Közterület TéGLáS / 2/ Közterület TéGLáS / / Beépítetlen terület TéGLáS / 2/ Közterület TéGLáS / 2/ Közterület TéGLáS / 2/ Közterület TéGLáS / 2/ Közterület TéGLáS / 2/ Közterület TéGLáS / / Közterület * / / Kivett csatorna * / / Közterület KORSó / / Közterület * / / Közterület FORRáS KÖZ / / Közterület SZEDER / / Közterület FORRáS KÖZ / / Közterület * / / Közterület BúVáR / / Közterület EGéSZSéGHáZ / / Közterület * / / Közterület FAZEKAS / / Közterület *

14 1736/ 10/ Főtér BúVáR / 11/ Út BúVáR / / Közterület BARTóK BéLA / / Közterület BúVáR / / Közterület * / 3/ Saját használatú út BARTóK BéLA / 6/ Járda BARTóK BéLA / 12/ Gáznyomás szabályozó BARTóK BéLA / 13/ Gázátadó útja * / 38/ Út TISZAVIRáG / 47/ Út SIRáLY / 48/ Út SIRáLY / 49/ Sportpálya SIRáLY / 64/ Út SIRáLY / 73/ Út SZOMOLYAI / 91/ Út BORBáLA FÜRDő UTCáJA / 93/ Út TISZAVIRáG / 95/ Közterület/Játszótér BARTóK BéLA /101/ Út SPORT /102/ Beépítetlen terület SPORT / 1/ Beépítetlen terület TISZAVIRáG / 1/ Kivett utca TISZAVIRáG / 19/ Kivett út * / 20/ Kivett út * / 42/ Kivett út * / 9/ Közterület KASTéLYKERT / 2/ Beépítetlen terület KASTéLYKERT / / Kivett út KASTéLYKERT / / Közút * / / Közút * / 3/ Közút * / / Közút * / / Közút * / / Közút * / / Közút * / / Közút * / / Közút * / / Közút * / / Csatorna * / / Közút * / / Közút * / / Közút * / / Közút * / / Közút * / / Közút * / / Csatorna * / / Közút * / / Kivett telephely * / 2/ Kivett töltés * / / Közút * / / Közút * / 11/ Saját használatú út * / 13/ Saját használatú út * / 15/ Saját használatú út * / 16/ Saját használatú út * / 38/ Saját használatú út * / / Csatorna * / / Csatorna * / 5/ Saját használatú út * / / Csatorna * / / Csatorna * / 5/ Út * / 15/ Út * / 38/ Kivett út *

15 01452/ / Csatorna * / / Csatorna * / / Csatorna * / 3/ Út * / / Csatorna * / 3/ Saját használatú út * / 14/ Kivett árok * / / Csatorna * / 6/ Csatorna * / / Csatorna * / 7/ Út * / 8/ Csatorna * / / Út * / / Csatorna * / / Saját használatú út * / / Közút * / / Csatorna * / / Csatorna * / 11/ Saját használatú út * / 14/ Kivett út * / / Csatorna * / / Csatorna * / 7/ Kivett út * / 4/ Csatorna * / / Közút * / 12/ Csatorna * / 21/ Csatorna * / 23/ Kivett út * / 31/ Kivett út * / 35/ Kivett árok * / 1/ Közút * / / Közút * / 4/ Kivett út * / 8/ Kivett út * / 28/ Kivett út * / 30/ Kivett út * / / Kivett használatú út * / 2/ Saját használatú út * / / Közút * / 4/ Kivett út * / 24/ Kivett árok * / 28/ út * / 32/ Csatorna * / / Közút * / 24/ Kivett út * / 6/ Csatorna * / 36/ Kivett út * / 1/ Közút * / / Közút * / 13/ Közút * / / Közút * / / Közút * / 2/ Saját használatú út * / 3/ Saját használatú út * / 39/ Saját használatú út * / 40/ Saját használatú út * / 58/ Saját használatú út * / 60/ Saját használatú út * / 1/ Kivett út * / 3/ Kivett út * / 39/ Csatorna * / 41/ Csatorna * / 42/ Saját használatú út * / 63/ Csatorna *

16 01577/ 1/ Saját használatú út * / / Csatorna * / / Saját használatú út * / / CSATORNA * / / Saját használatú út * / / Közút * / / Közút * / / Közút * / / Közút * / / Közút * / / Kivett töltés * / / Közút * / / Közút * / / Közút * / 6/ Közterület * / / Erdő * / 1/ ERDŐ * / / Közút * / 3/ Közút * / 1/ Országos közút * / 1/ Helyi közút * / 4/ Saját használatú út * / / Közút * / / Saját használatú út * / 34/ Saját használatú út * / 64/ Saját használatú út * / 68/ Saját használatú út * / 88/ Kivett udvar, legelő, kiv * / / Közút * / / Saját használatú út * / / Saját használatú út * / 6/ Saját használatú út * / 1/ Csatorna * / / Saját használatú út * / / Csatorna * / / Közút * / / Csatorna * / / Csatorna * / 6/ Saját használatú út * / / Saját használatú út * / / Saját használatú út * / / Csatorna * / / Saját használatú út * / / Csatorna * / / Saját használatú út * / / Csatorna * / / Csatorna * / / Saját használatú út * / / Csatorna * / / Közút * / / Saját használatú út * / / Csatorna * / / Csatorna * / / Csatorna * / 4/ Csatorna * / / Csatorna * / / Közút * / / Saját használatú út * / / Közút * / / Közút * / / Saját használatú út * / 7/ Csatorna * / 8/ Csatorna * / 10/ Csatorna *

17 01850/ 13/ Saját használatú út * / 15/ Csatorna * / 84/ Saját használatú út * / / Közút * / 3/ Csatorna * / 4/ Csatorna * / 6/ Csatorna * / 73/ Saját használatú út * / 74/ Saját használatú út * / 89/ Saját használatú út * / 96/ Saját használatú út * / 7/ Saját használatú út * / 37/ Saját használatú út * / / Csatorna * / / Közút * / / Kivett árok * / / Közút * / / Csatorna * / / Csatorna * / / Saját használatú út * / / Saját használatú út * / 3/ Saját használatú út * / / Közút * /135/ Saját használatú út * / 4/ Csatorna * / 5/ Csatorna * / 90/ Saját használatú út * / / Közút * / 2/ Csatorna * / / Saját használatú út * / / Saját használatú út * / 15/ Saját használatú út * / 1/ Csatorna * / 14/ Közút * / 37/ Saját használatú út * / 40/ Saját használatú út * / / Közút * / 4/ Közút * / 23/ Saját használatú út * / 28/ Saját használatú út * / / Csatorna * / 3/ Saját használatú út * / / Saját használatú út * / / Csatorna * / 8/ Saját használatú út * / / Közút * / 7/ Saját használatú út * / / Csatorna * / / Saját használatú út * / 2/ Saját használatú út * / / Közút * / 3/ Közút * / / Csatorna * / 3/ Közút * / / Közút * / / Közút * / / Csatorna * / / Közút * / 21/ Utasváró pavilon/szeged,v * 0 0 Tel.ter(m Összesen (369 darab): (Forgalomképtelen törvény a.):

18 Algyő Kataszteri napló Ingatlanvagyon-Kataszter Korlátozottan forg.kép.törvény a. Kastélykert u. 40. Helyr.szám Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2 Ön% / / Szennyvízálózat * / / Sporttelep TÜSKEVáR / 1/ Lakóház udvar/könyvtár KASTéLYKERT / 2/ Udvar KASTéLYKERT / / Általános iskola KASTéLYKERT / 1/ Óvoda KASTéLYKERT / 1/, Bölcsőde KASTéLYKERT / / Általános iskola KOSáRFONó / / Lakóház udvar/idősek Napk PIAC TéR / / Lakóház udvar KIKELET / / Közpark FAZEKAS / / Községháza KASTéLYKERT / / Lakóház udvar /Tájház KASTéLYKERT / / áruház KASTéLYKERT / / Általános iskola KASTéLYKERT / / Közterület * / 3/ Mázsaház KUKTOR út / 6/ Beépítetlen terület SZEDER / / Orvosi rendelő EGéSZSéGHáZ / / Faluház BúVáR / 2/ Kazánház BARTóK BéLA / 89/ Sportpálya SPORT / 90/ Fürdő SPORT / 92/ Általános Iskola SPORT / 2/ Beépítetlen terület/út * / / Gyep (legelő), szántó * / 6/ Szántó * / / Gyep * / 2/ Kivett olajtermelő kút /A * / 10/ Kivett olajtermelő kút /A * / / Kivett udvar /Szabadidőkö TéGLáS / 2/ Szántó /Szennyvíz-telep * Tel.ter(m Összesen (32 darab): (Korlátozottan forg.kép.törvény a.): Algyő Ingatlanvagyon-Kataszter Kastélykert u. 40. Kataszteri napló Korlátozottan forg.kép.helyi d.a. Helyr.szám Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2 Ön% / / Kivett áruház KASTéLYKERT / / Lakóház udvar KASTéLYKERT / / Általános iskola/jogi jel KASTéLYKERT / / Lakóház udvar/beépítetlen KASTéLYKERT / / Beépítetlen terület * / 2/ Főtéri bérlakások BúVáR / 9/ Beépítetlen terület/főtér BúVáR / 9/ Erdő BEKÖTő út Tel.ter(m Összesen (8 darab): (Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.):

19 Algyő Ingatlanvagyon-Kataszter Kastélykert u. 40. Kataszteri napló Forgalomképes Helyr.szám Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2 Ön% / / Kivett lakóház, udvar KASTéLYKERT / 5/ Lakóház és udvar KOMP / / Kivett beépítetlen terüle * / / Kivett beépítetlen terüle BáNYáSZ / / Beépítetlen földterület FAZEKAS / / Kivett áruház KASTéLYKERT / / Beépítetlen terület * / / Beépítetlen terület * / / Beépítetlen terület TÜSKEVáR / / Beépítetlen terület TÜSKEVáR / / Beépítetlen terület * / 2/ Beépítetlen terület * / 1/ Beépítetlen terület * / / Lakóház,udvar KASTéLYKERT / / Kivett lakóház, udvar FAZEKAS / 1/ Kivett lakóház udvar GYEVI TANYA / 2/ Beépítetlen terület * / 4/ Kivett beépítetlen terüle * / 5/ Kivett beépítetlen terüle * / 6/ Kivett beépítetlen terüle * / 9/ Kivett beépítetlen terüle * / 10/ Kivett beépítetlen terüle * / 13/ Kivett beépítetlen terüle * / 14/ Kivett beépítetlen terüle * / 15/ Kivett beépítetlen terüle * / 16/ Kivett beépítetlen terüle * / 21/ Kivett beépítetlen terüle * / 22/ Kivett beépítetlen terüle * / 23/ Kivett beépítetlen terüle * / 24/ Kivett beépítetlen terüle * / 25/ Kivett beépítetlen terüle * / 26/ Kivett beépítetlen terüle * / 27/ Kivett beépítetlen terüle * / 28/ Kivett beépítetlen terüle * / 29/ Kivett beépítetlen terüle * / 30/ Kivett beépítetlen terüle * / 31/ Kivett beépítetlen terüle * / 32/ Kivett beépítetlen terüle * / 33/ Kivett beépítetlen terüle * / 34/ Kivett beépítetlen terüle * / 35/ Kivett beépítetlen terüle * / 36/ Kivett beépítetlen terüle * / 37/ Kivett beépítetlen terüle * / 38/ Kivett beépítetlen terüle * / 39/ Kivett beépítetlen terüle * / 40/ Kivett beépítetlen terüle * / 41/ Kivett beépítetlen terüle * / 43/ Kivett beépítetlen terüle * / 44/ Kivett beépítetlen terüle * / 45/ Kivett beépítetlen terüle * / 46/ Kivett beépítetlen terüle * / 47/ Kivett beépítetlen terüle * / 48/ Kivett beépítetlen terüle * / 49/ Kivett beépítetlen terüle *

20 1785/ 50/ Kivett beépítetlen terüle * / 51/ Kivett beépítetlen terüle * / 52/ Kivett beépítetlen terüle * / 53/ Kivett beépítetlen terüle * / 54/ Kivett beépítetlen terüle * / 55/ Kivett beépítetlen terüle * / 56/ Kivett beépítetlen terüle * / 57/ Kivett beépítetlen terüle * / 58/ Kivett beépítetlen terüle * / 59/ Kivett beépítetlen terüle * / 60/ Kivett beépítetlen terüle * / 61/ Kivett beépítetlen terüle * / 62/ Kivett beépítetlen terüle * / 63/ Kivett beépítetlen terüle * / 64/ Kivett beépítetlen terüle * / 65/ Kivett beépítetlen terüle * / 66/ Kivett beépítetlen terüle * / 67/ Kivett beépítetlen terüle * / 68/ Kivett beépítetlen terüle * / 69/ Kivett beépítetlen terüle * / 70/ Kivett beépítetlen terüle * / 71/ Kivett beépítetlen terüle * / 72/ Kivett beépítetlen terüle * / 73/ Kivett beépítetlen terüle * / 74/ Kivett beépítetlen terüle * / 75/ Kivett beépítetlen terüle * / 78/ Kivett beépítetlen terüle * / 5/ Kivett beépítetlen terüle TISZAVIRáG / / Kivett beépítetlen terüle * / 2/ Szántó * / 6/ Szántó * / 8/ Szántó * / 9/ Szántó * / 11/ Szántó * / 1/ Erdő * / 3/ Erdő * / 5/ Erdő * / / Gyep, legelő,szántó * / 4/ Szántó * / 5/ Szántó * / / Szántó * / 1/ Szántó * / 4/ Szántó * / 7/ Erdő * / 9/ Erdő * / 11/ Erdő * / 15/ Erdő * / / Szántó * / 3/ Szántó * / 10/ Szántó * / 13/ Szántó * / 2/ Szántó * / 3/ Szántó * / 6/ Szántó * / 9/ Szántó * / 2/ Szántó * / 6/ Szántó * / 11/ Szántó * / / Mocsár * / 1/ Szántó * / 3/ Gyep * / 6/ Kivett tanya RáKóCZI TELEP / 10/ Kivett épület és udvar * / / Gyep (legelő) *

21 01561/ 5/ Kivett tanya CSERGőTELEP / 49/ Szántó * / 50/ Szántó * / 2/ Gyep (rét) * / 3/ Szántó * / 5/ Szántó * / 2/ Szántó,kivett /telephely * / 3/ Kivett tanya * / / Anyagbánya * / 5/ Gyep (legelő) * / 2/ Kivett udvar * / 2/ Szántó * / 1/ Szántó * / 8/ Erdő * / 40/ Erdő * / 41/ Erdő * / 42/ Erdő * / 43/ Erdő * / 45/ Erdő * / 4/ Anyaggödör, gyep (legelő) * / 63/ Gyep, (legelő) * / 67/ Gyep,(legelő) * / 69/ Gyep,(legelő) * /113/ Szántó * /115/ Szántó * Tel.ter(m Összesen (143 darab): (Forgalomképes):

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának 7/2002. (XII.03. ) számú rendelete (A 2004. évi módosításokkal egybeszerkesztve) az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Zalaszentgyörgy

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 16/2006.(VIII.24.) Alap Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Részletesebben

RENDELETEK. (5) Az állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget 21 e Ft-ban hagyja jóvá.

RENDELETEK. (5) Az állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget 21 e Ft-ban hagyja jóvá. RENDELETEK Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának 6/2007. (IV. 19.) sz. rendelete a 2006. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról és pénzmaradványa elszámolásáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (V.7.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bakonynána Községi Önkormányzat

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYON FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK, ÉS A VAGYON KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL, amelyet

Részletesebben

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 22/2007. (V. 24.), a 27/2007. (VII. 24.), a 3/2008. (I. 24.), a 7/2008. (II. 11.), a 14/2008. (II. 14.), a 29/2008. (X. 16.), a 38/2008. (XI. 24.), a

Részletesebben

9/2004.(V.1.) rendelete

9/2004.(V.1.) rendelete Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2004.(V.1.) rendelete az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól. Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2009. (X.1.) rendelettel.

Részletesebben

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT.

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT. Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Részletesebben

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A tavalyi év végén új önkormányzati

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Meggyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete e) 1 II. FEJEZET Lezárva: 2009. augusztus 24. 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról,

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból Kerepes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004. (IX. 30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 26/2007. (XII. 18.) és

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egységes szerkezetbe foglalva 2005. december 12. Pánd Község Önkormányzata 4/2003./V.12./ r e n d e l e t e a 20/2005. /XI.29./ rendelet módosításaival, kiegészítéseivel, amely az önkormányzati vagyonról

Részletesebben

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya 1 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban:

Részletesebben

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben)

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2004.(VI.30.) Kt. sz. rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Pusztazámor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

(a módosításokkal egységes szerkezetben) M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 22/2014. (VI.20.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2009. (IV. 1.) számú rendelete. az önkormányzati vagyon hasznosításáról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2009. (IV. 1.) számú rendelete. az önkormányzati vagyon hasznosításáról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (IV. 1.) számú rendelete az önkormányzati vagyon hasznosításáról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete. Az Önkormányzat vagyonáról

4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete. Az Önkormányzat vagyonáról 4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Az Önkormányzat vagyonáról Módosította a 30/2002.(II.25.), 23/2004.(VI.25.), 24/2005.(VIII.31.), 7/2006. (I. 27.) és

Részletesebben

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete 1 Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyon kezeléséről Váraszó Község Önkormányzat

Részletesebben

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, valamint a közbeszerzés helyi

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. 6-8/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c)

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása

1. Vagyontárgyak meghatározása Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Epöl község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. december 13. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Jászdózsa Község Önkormányzat

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 A Tárnok Nagyközség

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon. (1) Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon. (1) Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól 1 Városlőd Község Önkormányzatának

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe szedve)

(Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.), 13/2013.(XII.30.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.) rendelettel módosítva)

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.) rendelettel módosítva) Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos Község

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 I.ELSŐ RÉSZ

Részletesebben

1 Módosította a 19/2012. (X.25.) számú rendelet.

1 Módosította a 19/2012. (X.25.) számú rendelet. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 6/2012.(IV.06.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezetben a 19/2012.(X.25.),

Részletesebben

6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1

6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1 6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1 a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére. 9. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére. 9. napirend 1 ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK XXII. ÉVFOLYAM 11.sz. 2012. DECEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 10-88. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

II. fejezet Az Önkormányzat vagyona

II. fejezet Az Önkormányzat vagyona Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/1994. (II. 3.) önkormányzati rendelete

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/1994. (II. 3.) önkormányzati rendelete Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/1994. (II. 3.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL (A módosításokkal: 11/2000. (IX.

Részletesebben

2. Az önkormányzat üzleti vagyona

2. Az önkormányzat üzleti vagyona 1 Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testületének a 4/2013.(III.13.)sz. önkormányzati rendelettel módosított 11/2012. (V.30.)sz. rendelete Az önkormányzat vagyonáról Egységes szerkezetben Hévízgyörk

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VI.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. január 31. 2. szám R E N D E L E T E K 1/2008. (II.1.) sz. önk. rendelet Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK a 15/2012. (III.30.)Ör., a 44/2012.(IX.13.) Ör., az 50/2012. (X.26.) Ör., a 65/2012. (XII.21.) Ör., a 6/2013. (II.28.) Ör., a 21/2013. (V.31.) Ör.,

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(V.31) önkormányzati rendelete Süttő község nemzeti vagyonáról

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(V.31) önkormányzati rendelete Süttő község nemzeti vagyonáról Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(V.31) önkormányzati rendelete Süttő község nemzeti vagyonáról Süttő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.. 2.. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.23.) rendelete Hosszúhetény község önkormányzati nemzeti vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hosszúhetény Községi

Részletesebben

A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY (NVTV.)

A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY (NVTV.) JEGYZŐI SZAKMAI FÓRUM A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY (NVTV.) DR. SZÜTS ÁDÁM A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK FOGALMAZÓJA

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3 / 1997. / II. 19. / SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3 / 1997. / II. 19. / SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3 / 1997. / II. 19. / SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben a 15/2015.(VI.25.), valamint a 27/2015.(XII.17.)

Részletesebben

Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2004. (IX.20.) rendelete

Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2004. (IX.20.) rendelete Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (IX.20.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Szentbékkálla község Önkormányzata

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Apátistvánfalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (III.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Apátistvánfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013. szeptember 19- i, illetve a Képviselő-testület 2013. szeptember 24. napján tartandó

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról, az önkormányzati vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól és a vagyonfenntartás-fejlesztés

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

Gyöngyöstarján, 2013. augusztus 12.

Gyöngyöstarján, 2013. augusztus 12. GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (VIII. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 9/2011. (III. 25.) RENDELET

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II.18.)Kt. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II.18.)Kt. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról Kistelek Város Képviselő-tetsületének rendelete Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II.18.)Kt. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 8/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hatályos: 2016. január 23-tól Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 8/2013. (VI.14.)

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016.(III. 04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyakfeletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról /egységes

Részletesebben

Tát Nagyközség Önkormányzata 10/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete Tát Nagyközség tulajdonában álló nemzeti vagyonról. 1. Általános rendelkezések

Tát Nagyközség Önkormányzata 10/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete Tát Nagyközség tulajdonában álló nemzeti vagyonról. 1. Általános rendelkezések Tát Nagyközség Önkormányzata 10/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete Tát Nagyközség tulajdonában álló nemzeti vagyonról Tát Nagyközség Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2 1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról 1 a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII.

Részletesebben

16/2014. (06.18.) Kgy. rendelet. A vagyonkezelés szabályairól

16/2014. (06.18.) Kgy. rendelet. A vagyonkezelés szabályairól 16/2014. (06.18.) Kgy. rendelet A vagyonkezelés szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)

Részletesebben

(3) A rendelet hatálya jogszabály alapján - nem terjed ki a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére.

(3) A rendelet hatálya jogszabály alapján - nem terjed ki a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2006.(II. 28.) KKÖT rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. (Egységes szerkezet) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

Módosítások: /2010. V. 1-

Módosítások: /2010. V. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2000. (XII. 12.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos 2015. június 27. napjától) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 286/2007. (X.31.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 286/2007. (X.31.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Mezőkövesd Város Önkormányzatának 286/2007. (X.31.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Jelentés a 2007. szeptember 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról 1.) A Képviselő-testület

Részletesebben

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

Részletesebben

15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről * 2 A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2005. (IV.27.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2008. (III.

Részletesebben

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 P i n t é r T a m á s Ö n k o r m á n y z a t i K é p v i s e l ő Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 Dunaújváros

Részletesebben

Petőfibánya Község Önkormányzata. 9/2008. (IV. 09.) rendelete

Petőfibánya Község Önkormányzata. 9/2008. (IV. 09.) rendelete Petőfibánya Község Önkormányzata 9/2008. (IV. 09.) rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 24/2003. (XI. 27.) önkormányzati rendelete módosítására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csáfordi Dénes nem adott helyt a HRNÖ elnök további reklamálásának.

JEGYZŐKÖNYV. Csáfordi Dénes nem adott helyt a HRNÖ elnök további reklamálásának. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. március 29-én de. 8 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően)

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően) Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

2011. évi CCIX. törvény. a víziközmű-szolgáltatásról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapelvek

2011. évi CCIX. törvény. a víziközmű-szolgáltatásról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapelvek Hatály: 2015.VII.24. - 2015.XII.31. 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 1 Az Országgyűlés a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos alapvető jogok és kötelezettségek meghatározása, a nemzeti

Részletesebben

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (III. 5.) önkormányzati rendelete * az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! I. A megyei önkormányzat megváltozott feladatköre II. A megyei önkormányzat megmaradt vagyona

Tisztelt Közgyűlés! I. A megyei önkormányzat megváltozott feladatköre II. A megyei önkormányzat megmaradt vagyona 2. Tisztelt Közgyűlés! A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hatályos vagyonrendelete az elmúlt évek tapasztalatai szerint megfelelően szabályozta és segítette a megyei önkormányzat vagyongazdálkodási

Részletesebben

2011. évi CXCVI. törvény. a nemzeti vagyonról

2011. évi CXCVI. törvény. a nemzeti vagyonról 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. Az Országgyűlés a nemzeti vagyonnak a közérdek és a közösségi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Edelény Város

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási terve

Vámosszabadi Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási terve 4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete 1 Vámosszabadi Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási terve Az Önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

I. Fejezet. Általános és értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános és értelmező rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2015.(X.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról (módosította: 5/2016 önkormányzati rendelet) Eger Megyei

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. FEBRUÁR 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. FEBRUÁR 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1412 /2012. 9. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon. 2. (módosította a 18/2013.(IX.28.) ÖR) A tulajdonosi jogok gyakorlása

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon. 2. (módosította a 18/2013.(IX.28.) ÖR) A tulajdonosi jogok gyakorlása Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(IX.28.) önkormányzati rendelettel módosított 7/2013.(IV.8.) önkormányzati

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év február 21.-ei ülésére Tárgy: Állami ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonba adása. Előadó: Horváth

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

2012. február 23-án (csütörtök) 16 órakor

2012. február 23-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 23-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 65/2016. (III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 65/2016. (III. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013.(V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben