MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE"

Átírás

1 MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYON FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK, ÉS A VAGYON KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL, amelyet módosított a 14/2012. (XI.30.) számú rendelet A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az Ötv aiban, továbbá az államháztartásról szóló, módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) aiban foglaltakra Mikepércs Község Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja. I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. E rendelet hatálya kiterjed: a) a községi önkormányzatra, annak szerveire, továbbá az önkormányzat által alapított és tulajdonosi irányítása alatt működő költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények); b) mindazokra a dolgokra, melyek a községi önkormányzat tulajdonában vannak, így az ingatlan és ingó dolgokra, vagyoni értékű jogokra, a gazdasági és közhasznú társaságokban az önkormányzatot megillető részesedésekre, valamint az értékpapírokra (a továbbiakban: önkormányzati vagyon). Az önkormányzati vagyon 2. (1) Az önkormányzat vagyona törzsvagyon, vagy üzleti vagyon lehet. A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonnak minősít (forgalomképtelen törzsvagyon) A forgalomképtelen törzsvagyon körébe nem tartozó vagyon teljes körűen forgalomképes üzleti vagyon. (2) A törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körét a törvény rendelkezéseinek figyelembevételével e rendelet állapítja meg. (3) A törvényben foglaltakon túlmenően forgalomképtelenek a köztéri műalkotások. (4) A törvényben foglaltakon túlmenően korlátozottan forgalomképesek az önkormányzat tulajdonában lévő művészeti alkotások és közüzemi szolgáltatást végző vállalatok, gazdasági társaságok használatába adott önkormányzati vagyon, amely magában foglalja az ingó és ingatlan vagyontárgyakat is. (5) A törzsvagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes vagyon működtetésére:

2 a) saját többségi részesedésével működő gazdálkodó szervezetet hozhat létre, vagy költségvetési, illetőleg önkormányzati intézményt alapíthat, vagy b) a működtetés időleges jogát koncessziós szerződésben a pályázat nyertesének engedheti át, c) az önkormányzati törzsvagyonban lévő közcélú vízilétesítmény létesítését végző gazdálkodó szervezetnek a létesítmény közművagyonát a képviselő-testület használatba adja. (6) A közművagyon működtetését az önkormányzat nevében a képviselő-testület szerződéssel adja használatba. Az önkormányzat képviselő-testület a szerződés elfogadásáról határozattal dönt. (7) Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló, Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyon körébe nem sorol az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonelemeket. (8) A helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű, b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és szervei, továbbá a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész, c) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló, helyi önkormányzati tulajdonban lévő társasági részesedés (9) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni minősítés az (8) bekezdés a)-c) pontja szerinti nemzeti vagyon tekintetében addig áll fenn, amíg az adott vagyontárgy közvetlenül önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. (10) Az (8) bekezdés szerinti korlátozottan forgalomképes vagyon önkormányzati hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, és kizárólag az állam, másik helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető el. E rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály módosítására is. Vagyonnyilvántartás és leltár 3. (1) Az önkormányzat vagyonáról a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő nyilvántartásokat kell vezetni. (2) Az önkormányzati vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóhoz (zárszámadáshoz) összesített adatokkal az önkormányzatnak be kell mutatni, melyben a törzsvagyont elkülönítetten kell szerepeltetni továbbá ki kell mutatni az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket. Az önkormányzat vagyonkimutatását az 1.-es és 2.számú melléklet tartalmazza. II. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának közös szabályai A tulajdonosi jogok gyakorlása 4. (1) A tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja, azonban az egyes tulajdonosi jogok gyakorlását e rendelet 10. -a szerint saját szerveire ruházza át. (2) Önkormányzati vagyont más jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, vagy magánszemély akkor kezelhet, ha a képviselő-testület a meghatározott vagyontárgyaira vonatkozó vagyonkezelői szerződéssel megbízza. Ez esetben a vagyonkezelő a szerződésben meghatározott körben a tulajdonos önkormányzat nevében és megbízásából gyakorolja a tulajdonosi jogokat. (3) Önkormányzati vagyonkezelő szervek: az önkormányzat intézményei, az önkormányzat hivatala. (4) A vagyonkezelő szerv a kezelésében, használatában lévő önkormányzati vagyonnal az önkormányzat kötelező feladatainak sérelme nélkül a törvények, és e rendelet keretei között gazdálkodik.

3 (5) Az önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására, üzemeltetésére, továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülő vagyontárgyak létesítésére gazdasági társaságot alapíthat, illetve vagyonát gazdasági társaságban hasznosíthatja. (6) Amennyiben az önkormányzat olyan gazdasági társaságot alapít, vagy abba tagként, részvényesként belép, amelynek tevékenysége az önkormányzat ellátási felelősségi körébe tartozik, az önkormányzat, illetve több önkormányzat esetén az önkormányzatok együttes tulajdonosi, vagy szavazati aránya 51%- nál kevesebb nem lehet. (7) Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi jogosítványokat a képviselőtestület nevében a polgármester gyakorolja. Attól eltérni csak a képviselő-testület nyilatkozatával lehet. (8) Az önkormányzat kültagként saját nevének betéti társaság, cég nevében történő feltüntetéséhez nem járul hozzá. (9) Az önkormányzati törzsvagyon állagának megőrzéséről, üzemeltetéséről a képviselő-testület, a polgármesteri hivatal, a gazdasági ellátó szervezet, az önkormányzat intézményei útján gondoskodik. (10) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítására irányuló jogügyletek megkötése esetén a jognyilatkozat megtételére jogosult személy köteles a szerződésben foglaltak teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni. Az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága 5. (1) Az önkormányzati vagyont Ft értékhatár felett értékesíteni, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet. (2) Az ingatlan nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a polgármesteri hivatal, ingóság nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a vagyonkezelő szerv feladata a versenytárgyalás lebonyolítása. (3) A szerződés megkötésére a polgármester jogosult. (4) Az önkormányzat pénzügyi bizottsága ellenőrzi a nyilvános értékesítést, hasznosítást. (5) Az Ft értékhatár feletti vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra vonatkozó szerződéseket az Áht. 15/B. (1) szerinti tartalommal kötelező közzétenni a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. A közzétételről a polgármester gondoskodik. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 6. (1) A vagyon értékének megállapítására általában a nyilvántartási érték az irányadó. (2) Értékesítéskor a vagyon értékét az alábbiak szerint kell megállapítani: a) értékpapír esetén a névérték alapján, b) egyéb ingó és ingatlan vagyon esetén 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés alapján. (3) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó. (4) Örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított értéket kell a vagyon értékének tekinteni, amennyiben az adó- és értékbizonyítvány 6 hónapnál nem régebbi. Eljárás a tulajdonos képviseletében 7. Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a polgármester gyakorolja. Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester gondoskodik.

4 Az önkormányzati vagyon ingyenes, vagy kedvezményes átruházása, követelés elengedése 8. (1) Az önkormányzati vagyont ingyenesen, vagy kedvezményesen átruházni a törvényben meghatározott eseteken kívül a következő célra lehet: a) meghatározott céllal, más önkormányzatnak, b) kötelezettségvállalással, közérdekű célra, c) közalapítvány javára, alapítvány rendeléssel, d) közösségi célra, alapítványi hozzájárulással. (2) Az önkormányzat és szerve csak az alábbi esetekben mondhat le részben vagy egészben követeléséről: a) csődegyezségi megállapodásban, b) bírói egyezség keretében, c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan nem térül meg, d) a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg, e) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthető, f) kötelezettje nem lelhető fel, s ez dokumentumokkal hitelt érdemlően bizonyított. A felajánlott vagyon elfogadása 9. (1) Ha a vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett vagyonkezelő elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére. (2) Az önkormányzat részére egymillió forint értékhatár felett ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásához szükség van a képviselő-testület jóváhagyására. Rendelkezés az önkormányzati vagyonnal 10. A képviselő-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi, vagyonhasznosításra vonatkozó döntések, értékhatártól függetlenül: a) az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon részeibe való besorolása, b) ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történő kijelölése, c) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre történő kijelölése, valamint pénzbeli és apport befektetése társaságokba, d) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása, e) kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása, f) kezesség vállalása, egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása, g) gazdasági és közhasznú társaság alapítása, h) társadalmi szervezet, alapítvány létrehozásának engedélyezése, társadalmi szervezethez, alapítványhoz való csatlakozás, hozzájárulás, azok támogatása. 11. (1) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó egyéb döntések értékhatártól függően az önkormányzat és szervei, valamint a vagyonkezelők hatáskörébe tartoznak. (2) A képviselő-testület hatáskörébe tartozik a) Ft feletti vagyontárgy vásárlása, b) Ft értékhatár felett a vagyontárgy értékesítése, a vagyon használatának, illetve a hasznosítás jogának átengedése, cseréje, biztosítékul adása és egyéb módon való megterhelése, c) behajthatatlan követelések törlése, Ft. értékhatár felett. (3) A képviselő-testület pénzügyibizottságának hatáskörébe tartozik a) az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésének, hasznosításának ellenőrzése, b) a biztosítási szerződések megkötésének véleményezése, c) a képviselő-testület által értékesítésre kijelölt, Ft. értékhatár alatti ingatlan elidegenítése, használatának, illetve hasznosítási jogának átengedése, biztosítékul adása, egyéb módon történő megterhelése,

5 d) Ft-tól Ft értékhatárig ingó vagyontárgy adásvételének engedélyezése, gépkocsik adásvétele, valamint az éves költségvetésben jóváhagyott beszerzések engedélyezése, e) Ft értékhatár alatt, ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásának jóváhagyása, f) behajthatatlan követelések törlése Ft és Ft között. (4) A vagyonkezelő szervezet vezetőjének hatáskörébe tartozik a pénzügyibizottság jóváhagyásával a) a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon két évet meg nem haladó határozott időtartamú bérbeadás útján történő hasznosítása, b) a használatában, kezelésében lévő, Ft értéket meg nem haladó ingó vagyontárgyak, vagyonértékű jog stb. értékesítése, c) Ft a számviteli szabályok szerint számított egyedi értéket meghaladó elavult ingóságok értékesítése. (5) A polgármester jogosult: a) a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek megkötésére, b) megkötni a nem intézményi használatban lévő bérleti szerződéseket, c) megkötni a pénzügyibizottság véleményének figyelembevételével a biztosítási szerződéseket. III. Záró rendelkezések 12. (1) E rendelet május 3. napján hatályba. Hatálybalépésének időpontjával a 7 / 1993 ( V.24.) rendelet hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerinti helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Tímár Zoltán sk. Dr Dászkál Tibor Ákos sk. polgármester ph jegyző A rendelet kihirdetve: Mikepércs, február 16. ph. Dr Dászkál Tibor Ákos jegyző

6 Összesítő kimutatás a Mikepércs Községi Önkormányzat vagyonáról, forgalomképesség szerint 1. számú melléklet Forgalomképesség darab Bruttó érték (Ft) Forgalomképes kataszteri eszköz Korlátozottan forgalomképes kataszteri eszköz Forgalomképtelen kataszteri eszköz Kataszteri eszköz összesen Forgalomképes egyéb eszköz Korlátozottan forgalomképes egyéb eszköz Nem besorolt egyéb eszköz Forgalomképtelen egyéb eszköz Egyéb eszköz összesen Kataszteri és egyéb eszköz mindösszesen:

7 Részletező kimutatás a Mikepércs Községi Önkormányzat vagyonáról, forgalomképesség szerint 2. számú melléklet Forgalomképes Kataszteri eszközök Sorsz. Megnevezés Jelleg Helyr. szám Bruttó érték (Ft) 1. Gazd ép. udvar Földterület 9 / Lakóház és udvar Földterület 104 / Lakóház és udvar Lakóépület 104 / Beépítetlen terület Földterület 191 / Áruház, csak terület Földterület 411 / Beépítetlen terület Földterület 431 / Beépítetlen terület Földterület 535 / Beépítetlen terület Földterület 865 / Beépítetlen terület Földterület 866 / Beépítetlen terület Földterület 866 / Beépítetlen terület Földterület 866 / Beépítetlen terület Földterület 866 / Beépítetlen terület Földterület 866 / Beépítetlen terület Földterület 866 / Beépítetlen terület Földterület 866 / Beépítetlen terület Földterület 866 / Beépítetlen terület Földterület 866 / Lakóház, udvar, csak terület Földterület 867 / Lakóház, udvar, csak terület Földterület 867 / Lakóház, udvar, csak terület Földterület 867 / Lakóház, udvar, csak terület Földterület 867 / Beépítetlen terület Földterület 867 / Beépítetlen terület Földterület 867 / Lakóház, udvar, csak terület Földterület 867 / Lakóház, udvar, csak terület Földterület 867 / Beépítetlen terület Földterület 872 / Lakóház, udvar, csak terület Földterület 879 / Termőföld - zártkert Földterület 975 / Termőföld - zártkert Földterület 991 / Termőföld - zártkert Földterület 1032 / Termőföld - zártkert Földterület 1227 / Termőföld - zártkert Földterület 1346 / Termőföld - zártkert Földterület 4096 / Termőföld - zártkert Földterület 4107 / Termőföld - zártkert Földterület 4125 / Termőföld - zártkert Földterület 4150 / Termőföld - zártkert Földterület 4151 / Termőföld - zártkert Földterület 4167 / Termőföld - szántó Földterület 03 / Termőföld - szántó Földterület 03 / Vízmű, csak terület Földterület 014 / Szemétlerakó telep Földterület 074 / Erdészház Földterület 076 / Erdészház Lakóépület 076 / Erdészház Melléképület 076 / Tőzegtelep Földterület 080 /

8 47. Termőföld - erdő Földterület 0106 / Termődöld - szőlő Földterület 0125 / Termőföld - szántó Földterület 0162 / Termőföld - szántó Földterület 0170 / Termőföld - szántó Földterület 0170 / Termőföld - szántó Földterület 0170 / Termőföld - szántó Földterület 0170 / Termőföld - szántó Földterület 0170 / összesen 54 darab forgalomképes Korlátozottan forgalomképes kataszteri eszközök Sorsz. Megnevezés Jelleg Helyr. szám Bruttó érték (Ft) 1. Általános iskola, régi Földterület 6 / Általános iskola, régi Intézmény 6 / Általános iskola, régi Intézmény 6 / Általános iskola, régi Egyéb építmény 6 / Általános iskola, régi Egyéb építmény 6 / Általános iskola, régi Egyéb építmény 6 / Általános iskola, régi Egyéb építmény 6 / Tűzoltóság Földterület 270 / Tűzoltóság Üzemi épület 270 / Tűzoltóság Egyéb építmény 270 / Polgármesteri Hivatal Földterület 272 / Polgármesteri Hivatal Intézmény 272 / Polgármesteri Hivatal Intézmény 272 / Polgármesteri Hivatal Intézmény 272 / Polgármesteri Hivatal Egyéb építmény 272 / Polgármesteri Hivatal Egyéb építmény 272 / Polgármesteri Hivatal Egyéb építmény 272 / Polgármesteri Hivatal Egyéb építmény 272 / Polgármesteri Hivatal Egyéb építmény 272 / Polgármesteri Hivatal Egyéb építmény 272 / Polgármesteri Hivatal Egyéb építmény 272 / Polgármesteri Hivatal Egyéb építmény 272 / Polgármesteri Hivatal Egyéb építmény 272 / Polgármesteri Hivatal Egyéb építmény 272 / Általános iskola, felső t. Földterület 335 / Általános iskola, felső t. Intézmény 335 / Általános iskola, felső t. Egyéb építmény 335 / Általános iskola, felső t. Egyéb építmény 335 / Általános iskola, felső t. Egyéb építmény 335 / Általános iskola, felső t. Egyéb építmény 335 / Általános iskola, felső t. Egyéb építmény 335 / Általános iskola, felső t. Egyéb építmény 335 / Általános iskola, felső t. Egyéb építmény 335 / Étkező - konyha Földterület 400 / Étkező - konyha Intézmény 400 / Egészségház Földterület 402 / Egészségház Intézmény 402 / Egészségház Egyéb építmény 402 / Egészségház Egyéb építmény 402 / Egészségház Egyéb építmény 402 / Egészségház Egyéb építmény 402 / Egészségház Egyéb építmény 402 / Vásártér Földterület 402 /

9 44. Vásártér Egyéb építmény 402 / Vásártér Egyéb építmény 402 / Vásártér Egyéb építmény 402 / Általános iskola, alsó t. Földterület 411 / Általános iskola, alsó t. Intézmény 411 / Általános iskola, alsó t. Intézmény 411 / Általános iskola, alsó t. Egyéb építmény 411 / Általános iskola, alsó t. Egyéb építmény 411 / Általános iskola, alsó t. Egyéb építmény 411 / Általános iskola, alsó t. Egyéb építmény 411 / Általános iskola, alsó t. Egyéb építmény 411 / Általános iskola, alsó t. Egyéb építmény 411 / Általános iskola, alsó t. Egyéb építmény 411 / Általános iskola, alsó t. Egyéb építmény 411 / Általános iskola, alsó t. Egyéb építmény 411 / Általános iskola, alsó t. Egyéb építmény 411 / Általános iskola, alsó t. Egyéb építmény 411 / Általános iskola, alsó t. Egyéb építmény 411 / Általános iskola, alsó t. Egyéb építmény 411 / Irodaház és udvar (Családsegítő) Földterület 512 / Irodaház és udvar (Családsegítő) Intézmény 512 / Irodaház és udvar (Családsegítő) Egyéb építmény 512 / Irodaház és udvar (Családsegítő) Egyéb építmény 512 / Irodaház és udvar (Családsegítő) Egyéb építmény 512 / Irodaház és udvar (Családsegítő) Egyéb építmény 512 / Irodaház és udvar (Családsegítő) Egyéb építmény 512 / Irodaház és udvar (Családsegítő) Egyéb építmény 512 / Irodaház és udvar (Családsegítő) Egyéb építmény 512 / Orvosi rendelő Földterület 524 / Orvosi rendelő Lakóépület 524 / Orvosi rendelő Egyéb építmény 524 / Orvosi rendelő Egyéb építmény 524 / Orvosi rendelő Egyéb építmény 524 / Orvosi rendelő Egyéb építmény 524 / Orvosi rendelő Egyéb építmény 524 / Orvosi rendelő Egyéb építmény 524 / Orvosi rendelő Egyéb építmény 524 / Árok Földterület 575 / Árok Vizek, közcélú vizilét. 575 / Árok Földterület 575 / Árok Vizek, közcélú vizilét. 575 / Óvoda Földterület 600 / Óvoda Intézmény 600 / Óvoda Egyéb építmény 600 / Óvoda Egyéb építmény 600 / Óvoda Egyéb építmény 600 / Óvoda Egyéb építmény 600 / Óvoda Egyéb építmény 600 / Óvoda Egyéb építmény 600 / Óvoda Egyéb építmény 600 / Óvoda Egyéb építmény 600 / Óvoda Egyéb építmény 600 / Óvoda Egyéb építmény 600 / Óvoda Egyéb építmény 600 / Óvoda Egyéb építmény 600 / Óvoda Egyéb építmény 600 / Óvoda Egyéb építmény 600 / Óvoda Egyéb építmény 600 /

10 102. Óvoda Egyéb építmény 600 / Óvoda Egyéb építmény 600 / Óvoda Egyéb építmény 600 / Óvoda Egyéb építmény 600 / Óvoda Egyéb építmény 600 / Árok Földterület 808 / Árok Vizek, közcélú vizilét. 808 / Sporttelep Földterület 867 / Sporttelep Üzemi épület 867 / Sporttelep Sportlétesítmény 867 / Sporttelep Egyéb építmény 867 / Sporttelep Egyéb építmény 867 / Sporttelep Egyéb építmény 867 / Sporttelep Egyéb építmény 867 / Sporttelep Egyéb építmény 867 / Sporttelep Egyéb építmény 867 / Sporttelep Egyéb építmény 867 / Sporttelep Egyéb építmény 867 / Árok Földterület 872 / Árok Vizek, közcélú vizilét. 872 / Árok zártkert Földterület 1088 / Árok zártkert Vizek, közcélú vizilét / Irodaház Földterület 9192 / Iroda, műhely Földterület 9193 / Csatorna Földterület 023 / Csatorna Vizek, közcélú vizilét. 023 / Árok Földterület 032 / Árok Vizek, közcélú vizilét. 032 / Árok Földterület 033 / Árok Vizek, közcélú vizilét. 033 / Árok Földterület 034 / Árok Vizek, közcélú vizilét. 034 / Árok Földterület 035 / Árok Vizek, közcélú vizilét. 035 / Árok Földterület 041 / Árok Vizek, közcélú vizilét. 041 / Árok Földterület 071 / Árok Vizek, közcélú vizilét. 071 / Árok Földterület 071 / Árok Vizek, közcélú vizilét. 071 / Árok Földterület 071 / Árok Vizek, közcélú vizilét. 071 / összesen 143 darab korlátozottan forgalomképes Forgalomképtelen kataszteri eszközök Megnevezés Jelleg Helyr. szám Bruttó érték (Ft) 1. Önk. belterületi közút Földterület+ közl.ter 9 / Kút utca Földterület 16 / Kút utca Közlekedési terület 16 / Kút utca Közlekedési terület 16 / Kiss Endre utca Földterület 28 / Kiss Endre utca Közlekedési terület 28 / Kiss Endre utca Közlekedési terület 28 / Kiss Endre utca Közlekedési terület 28 / 0 9. Bartók Béla utca Földterület 29 /

11 10. Bartók Béla utca Közlekedési terület 29 / Orosz István utca Földterület 43 / Orosz István utca Közlekedési terület 43 / Orosz István utca Közlekedési terület 43 / Orosz István utca Közlekedési terület 43 / Bethlen utca Földterület 51 / Bethlen utca Közlekedési terület 51 / Bethlen utca Közlekedési terület 51 / Bethlen utca Közlekedési terület 51 / Dózsa György utca Földterület 65 / Dózsa György utca Közlekedési terület 65 / Dózsa György utca Közlekedési terület 65 / Dózsa György utca Közlekedési terület 65 / Jókai utca Földterület 174 / Jókai utca Közlekedési terület 174 / Jókai utca Közlekedési terület 174 / Jókai utca Közlekedési terület 174 / Kossuth utca Földterület 179 / Kossuth utca Közlekedési terület 179 / Kossuth utca Közlekedési terület 179 / Kossuth utca Közlekedési terület 179 / Szél utca Földterület 216 / Szél utca Közlekedési terület 216 / Szél utca Közlekedési terület 216 / Szél utca Közlekedési terület 216 / Szél utca Közlekedési terület 216 / Deák Ferenc urca Földterület 235 / Deák Ferenc urca Közlekedési terület 235 / Deák Ferenc urca Közlekedési terület 235 / Deák Ferenc urca Közlekedési terület 235 / Mike utca Földterület 241 / Mike utca Közlekedési terület 241 / József Attila utca Földterület 285 / József Attila utca Közlekedési terület 285 / József Attila utca Közlekedési terület 285 / József Attila utca Közlekedési terület 285 / Nagy Sándor utca Földterület 291 / Nagy Sándor utca Közlekedési terület 291 / Nagyváradi utca Földterület 322 / Nagyváradi utca Közlekedési terület 322 / Nagyváradi utca Közlekedési terület 322 / Névtelen utca Földterület 323 / Névtelen utca Közlekedési terület 323 / Névtelen utca Földterület 323 / Névtelen utca Közlekedési terület 323 / Névtelen utca Földterület 323 / Névtelen utca Közlekedési terület 323 / Névtelen utca Földterület 323 / Névtelen utca Közlekedési terület 323 / Névtelen utca Földterület 323 / Névtelen utca Közlekedési terület 323 / Névtelen utca Földterület 323 / Névtelen utca Közlekedési terület 323 / Névtelen utca Földterület 323 / Névtelen utca Közlekedési terület 323 / Névtelen utca Földterület 323 / Névtelen utca Közlekedési terület 323 / Arany János utca Földterület 329 /

12 68. Arany János utca Közlekedési terület 329 / Arany János utca Közlekedési terület 329 / Arany János utca Közlekedési terület 329 / Arany János utca Közlekedési terület 329 / Hunyadi utca Földterület 366 / Hunyadi utca Közlekedési terület 366 / Hunyadi utca Közlekedési terület 366 / Hunyadi utca Közlekedési terület 366 / Közpark Földterület 385 / Közpark Zöldterület 385 / Damjanich utca Földterület 388 / Damjanich utca Közlekedési terület 388 / Damjanich utca Közlekedési terület 388 / Damjanich utca Közlekedési terület 388 / Petőfi utca Földterület 394 / Petőfi utca Közlekedési terület 394 / Petőfi utca Közlekedési terület 394 / Petőfi utca Közlekedési terület 394 / Petőfi utca Közlekedési terület 394 / Petőfi utca Közlekedési terület 394 / Közpark Földterület 405 / Közpark Zöldterület 405 / Közpark Egyéb építmény 405 / Közpark Egyéb építmény 405 / Óvoda utca Földterület 406 / Óvoda utca Közlekedési terület 406 / Óvoda utca Közlekedési terület 406 / Óvoda utca Közlekedési terület 406 / Közpark Földterület 411 / Közpark Zöldterület 411 / Közpark Zöldterület 411 / Csap utca Földterület 422 / Csap utca Közlekedési terület 422 / Csap utca Közlekedési terület 422 / Szabadság utca Földterület 423 / Szabadság utca Közlekedési terület 423 / Szabadság utca Közlekedési terület 423 / Szabadság utca Közlekedési terület 423 / Várkonyi Anikó utca Földterület 438 / Várkonyi Anikó utca Közlekedési terület 438 / Várkonyi Anikó utca Közlekedési terület 438 / Várkonyi Anikó utca Közlekedési terület 438 / Templomzug utca Földterület 448 / Templomzug utca Közlekedési terület 448 / Templomzug utca Közlekedési terület 448 / Táncsics utca Földterület 481 / Táncsics utca Közlekedési terület 481 / Táncsics utca Közlekedési terület 481 / Táncsics utca Földterület 489 / Táncsics utca Közlekedési terület 489 / Táncsics utca Közlekedési terület 489 / Táncsics utca Földterület 493 / Táncsics utca Közlekedési terület 493 / Táncsics utca Közlekedési terület 493 / Táncsics utca Közlekedési terület 493 / Csapó utca Földterület 510 / Csapó utca Közlekedési terület 510 / Csapó utca Közlekedési terület 510 /

13 126. Csapó utca Közlekedési terület 510 / Kölcsey utca Földterület 519 / Kölcsey utca Közlekedési terület 519 / Sirály utca Földterület 527 / Sirály utca Közlekedési terület 527 / Sirály utca Közlekedési terület 527 / Sirály utca Közlekedési terület 527 / Sirály utca Közlekedési terület 527 / Domb utca Földterület 544 / Domb utca Közlekedési terület 544 / Domb utca Közlekedési terület 544 / Rózsás utca Földterület 571 / Rózsás utca Közlekedési terület 571 / Rózsás utca Közlekedési terület 571 / Rózsás utca Közlekedési terület 571 / Névtelen utca Földterület 575 / Névtelen utca Közlekedési terület 575 / Hold utca Földterület 575 / Hold utca Közlekedési terület 575 / Hold utca Közlekedési terület 575 / Névtelen utca Földterület 575 / Névtelen utca Közlekedési terület 575 / Névtelen utca Földterület 575 / Névtelen utca Közlekedési terület 575 / Varjas utca Földterület 605 / Varjas utca Közlekedési terület 605 / Varjas utca Közlekedési terület 605 / Varjas utca Közlekedési terület 605 / Mester utca Földterület 606 / Mester utca Közlekedési terület 606 / Mester utca Közlekedési terület 606 / Mester utca Közlekedési terület 606 / Görbe utca Földterület 612 / Görbe utca Közlekedési terület 612 / Görbe utca Közlekedési terület 612 / Hold utca Földterület 638 / Hold utca Közlekedési terület 638 / Hold utca Közlekedési terület 638 / Hold utca Közlekedési terület 638 / Ady Endre utca Földterület 646 / Ady Endre utca Közlekedési terület 646 / Ady Endre utca Közlekedési terület 646 / Zsák utca Földterület 648 / Zsák utca Közlekedési terület 648 / Bocskai utca Földterület 674 / Bocskai utca Közlekedési terület 674 / Bocskai utca Közlekedési terület 674 / Rákóczi utca Földterület 685 / Rákóczi utca Közlekedési terület 685 / Rákóczi utca Közlekedési terület 685 / Rákóczi utca Közlekedési terület 685 / Rákóczi utca Földterület 708 / Rákóczi utca Közlekedési terület 708 / Rákóczi utca Közlekedési terület 708 / Önk. belterületi közút Földterület+ közl.ter 708 / Önk. belterületi közút Földterület+ közl.ter 708 / Önk. belterületi közút Földterület+ közl.ter 708 / Önk. belterületi közút Földterület+ közl.ter 708 /

14 184. Önk. belterületi közút Földterület+ közl.ter 708 / Önk. belterületi közút Földterület+ közl.ter 708 / Rákóczi utca Földterület 710 / Rákóczi utca Közlekedési terület 710 / Irinyi utca Földterület 719 / Irinyi utca Közlekedési terület 719 / Irinyi utca Közlekedési terület 719 / Irinyi utca Közlekedési terület 719 / Irinyi utca Közlekedési terület 719 / Bethlen utca Földterület 757 / Bethlen utca Közlekedési terület 757 / Bethlen utca Közlekedési terület 757 / Bethlen utca Közlekedési terület 757 / Bacsó Béla utca Földterület 771 / Bacsó Béla utca Közlekedési terület 771 / Bacsó Béla utca Közlekedési terület 771 / Névtelen utca Földterület 785 / Névtelen utca Közlekedési terület 785 / Névtelen utca Földterület 808 / Névtelen utca Közlekedési terület 808 / Névtelen utca Földterület 808 / Névtelen utca Közlekedési terület 808 / Önk. belterületi közút Földterület+ közl.ter 808 / Önk. belterületi közút Földterület+ közl.ter 808 / Sugár utca Földterület 810 / Sugár utca Közlekedési terület 810 / Sugár utca Közlekedési terület 810 / Sugár utca Közlekedési terület 810 / Névtelen utca Földterület 827 / Névtelen utca Közlekedési terület 827 / Temető Földterület 866 / Temető Köztemető 866 / Temető Egyéb építmény 866 / Temető Egyéb építmény 866 / Temető Egyéb építmény 866 / Névtelen utca Földterület 866 / Névtelen utca Közlekedési terület 866 / Önk. belterületi közút Földterület+ közl.ter 866 / Önk. belterületi közút Földterület+ közl.ter 866 / Önk. belterületi közút Földterület+ közl.ter 866 / Önk. belterületi közút Földterület+ közl.ter 866 / Önk. belterületi közút Földterület+ közl.ter 866 / Önk. belterületi közút Földterület+ közl.ter 866 / Önk. belterületi közút Földterület+ közl.ter 866 / Önk. belterületi közút Földterület+ közl.ter 866 / Önk. belterületi közút Földterület+ közl.ter 866 / Önk. belterületi közút Földterület+ közl.ter 866 / Önk. belterületi közút Földterület+ közl.ter 866 / Névtelen utca Földterület 867 / Névtelen utca Közlekedési terület 867 / Sport utca Földterület 867 / Sport utca Közlekedési terület 867 / Sport utca Közlekedési terület 867 / Nap utca Földterület 872 / Nap utca Közlekedési terület 872 / Nap utca Közlekedési terület 872 / Erdő utca Földterület 872 / Erdő utca Közlekedési terület 872 /

15 242. Erdő utca Közlekedési terület 872 / Erdő utca Közlekedési terület 872 / Névtelen utca Földterület 872 / Névtelen utca Közlekedési terület 872 / Névtelen utca Földterület 872 / Névtelen utca Közlekedési terület 872 / Névtelen utca Földterület 872 / Névtelen utca Közlekedési terület 872 / Névtelen utca Földterület 872 / Névtelen utca Közlekedési terület 872 / Gyermekjátszótér Földterület 872 / Gyermekjátszótér Zöldterület 872 / Gyermekjátszótér Zöldterület 872 / Gyermekjátszótér Egyéb építmény 872 / Gyermekjátszótér Egyéb építmény 872 / Névtelen utca Földterület 872 / Névtelen utca Közlekedési terület 872 / Szőlőskert utca Földterület 878 / Szőlőskert utca Közlekedési terület 878 / Szőlőskert utca Közlekedési terület 878 / Szőlőskert utca Közlekedési terület 878 / Szőlőskert utca Földterület 879 / Szőlőskert utca Közlekedési terület 879 / Önk. zártkerti út Földterület 880 / Önk. zártkerti út Közlekedési terület 880 / Önk. zártkerti közút Földterület 882 / Önk. zártkerti közút Közlekedési terület 882 / Önk. zártkerti közút Földterület 913 / Önk. zártkerti közút Közlekedési terület 913 / Önk. zártkerti közút Földterület 965 / Önk. zártkerti közút Közlekedési terület 965 / Önk. zártkerti közút Földterület 1006 / Önk. zártkerti közút Közlekedési terület 1006 / Önk. zártkerti közút Földterület 1089 / Önk. zártkerti közút Közlekedési terület 1089 / Önk. zártkerti közút Földterület 1106 / Önk. zártkerti közút Közlekedési terület 1106 / Önk. zártkerti közút Földterület 1107 / Önk. zártkerti közút Közlekedési terület 1107 / Önk. zártkerti közút Földterület 1125 / Önk. zártkerti közút Közlekedési terület 1125 / Önk. zártkerti közút Földterület 1145 / Önk. zártkerti közút Közlekedési terület 1145 / Önk. zártkerti közút Földterület 1169 / Önk. zártkerti közút Közlekedési terület 1169 / Önk. zártkerti közút Földterület 1243 / Önk. zártkerti közút Közlekedési terület 1243 / Önk. zártkerti közút Földterület 1244 / Önk. zártkerti közút Közlekedési terület 1244 / Önk. zártkerti közút Földterület 1245 / Önk. zártkerti közút Közlekedési terület 1245 / Önk. zártkerti közút Földterület 1281 / Önk. zártkerti közút Közlekedési terület 1281 / Önk. zártkerti közút Földterület 1319 / Önk. zártkerti közút Közlekedési terület 1319 / Önk. zártkerti közút Földterület 1319 / Önk. zártkerti közút Közlekedési terület 1319 / Önk. zártkerti közút Földterület 1346 /

16 300. Önk. zártkerti közút Közlekedési terület 1346 / Önk. zártkerti közút Földterület 1346 / Önk. zártkerti közút Közlekedési terület 1346 / Önk. zártkerti közút Földterület 1346 / Önk. zártkerti közút Közlekedési terület 1346 / Önk. zártkerti közút Földterület 1346 / Önk. zártkerti közút Közlekedési terület 1346 / Önk. zártkerti közút Földterület 1346 / Önk. zártkerti közút Közlekedési terület 1346 / Önk. zártkerti közút Földterület 2250 / Önk. zártkerti közút Közlekedési terület 2250 / Önk. zártkerti közút Földterület 2282 / Önk. zártkerti közút Közlekedési terület 2282 / Önk. zártkerti közút Földterület 2283 / Önk. zártkerti közút Közlekedési terület 2283 / Önk. zártkerti közút Földterület 2314 / Önk. zártkerti közút Közlekedési terület 2314 / Önk. belterületi közút Földterület 2324 / Önk. belterületi közút Közlekedési terület 2324 / Önk. zártkerti közút Földterület 2346 / Önk. zártkerti közút Közlekedési terület 2346 / Önk. belterületi közút Földterület 2347 / Önk. belterületi közút Közlekedési terület 2347 / Önk. belterületi közút Földterület 2393 / Önk. belterületi közút Közlekedési terület 2393 / Önk. belterületi közút Földterület 2394 / Önk. belterületi közút Közlekedési terület 2394 / Önk. belterületi közút Földterület 2425 / Önk. belterületi közút Közlekedési terület 2425 / Önk. belterületi közút Földterület 2457 / Önk. belterületi közút Közlekedési terület 2457 / Önk. belterületi közút Földterület 2481 / Önk. belterületi közút Közlekedési terület 2481 / Önk. belterületi közút Földterület 2485 / Önk. belterületi közút Közlekedési terület 2485 / Önk. belterületi közút Földterület 2510 / Önk. belterületi közút Közlekedési terület 2510 / Önk. belterületi közút Földterület 2511 / Önk. belterületi közút Közlekedési terület 2511 / Önk. belterületi közút Földterület 2512 / Önk. belterületi közút Közlekedési terület 2512 / Önk. belterületi közút Földterület 2540 / Önk. belterületi közút Közlekedési terület 2540 / Önk. belterületi közút Földterület 2541 / Önk. belterületi közút Közlekedési terület 2541 / Önk. belterületi közút Földterület 2542 / Önk. belterületi közút Közlekedési terület 2542 / Önk. belterületi közút Földterület 2569 / Önk. belterületi közút Közlekedési terület 2569 / Önk. belterületi közút Földterület 4145 / Önk. belterületi közút Közlekedési terület 4145 / Önk. belterületi közút Földterület 4191 / Önk. belterületi közút Közlekedési terület 4191 / Önk. zártkerti közút Földterület 4191 / Önk. zártkerti közút Közlekedési terület 4191 / Saját használati út Földterület 05 / Saját használati út Közlekedési terület 05 / Saját használati út Földterület 05 /

17 358. Saját használati út Közlekedési terület 05 / Saját használati út Földterület 08 / Saját használati út Közlekedési terület 08 / Saját használati út Földterület 015 / Saját használati út Közlekedési terület 015 / Saját használati út Földterület 018 / Saját használati út Közlekedési terület 018 / Saját használati út Földterület 019 / Saját használati út Közlekedési terület 019 / Saját használati út Földterület 020 / Saját használati út Közlekedési terület 020 / Saját használati út Földterület 024 / Saját használati út Közlekedési terület 024 / Saját használati út Földterület 024 / Saját használati út Közlekedési terület 024 / Saját használati út Földterület 024 / Saját használati út Közlekedési terület 024 / Saját használati út Földterület 024 / Saját használati út Közlekedési terület 024 / Saját használati út Földterület 024 / Saját használati út Közlekedési terület 024 / Saját használati út Földterület 026 / Saját használati út Közlekedési terület 026 / Saját használati út Földterület 029 / Saját használati út Közlekedési terület 029 / Saját használati út Földterület 038 / Saját használati út Közlekedési terület 038 / Saját használati út Földterület 038 / Saját használati út Közlekedési terület 038 / Saját használati út Földterület 040 / Saját használati út Közlekedési terület 040 / Külterületi Önk. út Földterület 042 / Külterületi Önk. út Közlekedési terület 042 / Külterületi Önk. út Földterület 042 / Külterületi Önk. út Közlekedési terület 042 / Külterületi Önk. út Földterület 042 / Külterületi Önk. út Közlekedési terület 042 / Külterületi Önk. út Földterület 042 / Külterületi Önk. út Közlekedési terület 042 / Külterületi Önk. út Földterület 042 / Külterületi Önk. út Közlekedési terület 042 / Saját használati út Földterület 048 / Saját használati út Közlekedési terület 048 / Saját használati út Földterület 049 / Saját használati út Közlekedési terület 049 / Saját használati út Földterület 050 / Saját használati út Közlekedési terület 050 / Saját használati út Földterület 050 / Saját használati út Közlekedési terület 050 / Saját használati út Földterület 050 / Saját használati út Közlekedési terület 050 / Saját használati út Földterület 051 / Saját használati út Közlekedési terület 051 / Külterületi saját haszn. út Földterület 052 / Külterületi saját haszn. út Közlekedési terület 052 / Külterületi saját haszn. út Közlekedési terület 052 / Külterületi saját haszn. út Közlekedési terület 052 / Külterületi Önk. út Földterület 053 /

18 416. Külterületi Önk. út Közlekedési terület 053 / Külterületi Önk. út Földterület 055 / Külterületi Önk. út Közlekedési terület 055 / Saját használati út Földterület 057 / Saját használati út Közlekedési terület 057 / Saját használati út Földterület 059 / Saját használati út Közlekedési terület 059 / Saját használati út Földterület 062 / Saját használati út Közlekedési terület 062 / Saját használati út Földterület 065 / Saját használati út Közlekedési terület 065 / Saját használati út Földterület 065 / Saját használati út Közlekedési terület 065 / Külterületi Önk. út Földterület 065 / Külterületi Önk. út Közlekedési terület 065 / Külterületi Önk. út Földterület 065 / Külterületi Önk. út Közlekedési terület 065 / Külterületi Önk. út Földterület+közl. ter Külterületi Önk. út Földterület+közl. ter Saját használati út Földterület 066 / Saját használati út Közlekedési terület 066 / Saját használati út Földterület 068 / Saját használati út Közlekedési terület 068 / Saját használati út Földterület 069 / Saját használati út Közlekedési terület 069 / Saját használati út Földterület 069 / Saját használati út Közlekedési terület 069 / Saját használati út Földterület 071 / Saját használati út Közlekedési terület 071 / Saját használati út Földterület 071 / Saját használati út Közlekedési terület 071 / Saját használati út Földterület 075 / Saját használati út Közlekedési terület 075 / Saját használati út Földterület 081 / Saját használati út Közlekedési terület 081 / Saját használati út Földterület 093 / Saját használati út Közlekedési terület 093 / Saját használati út Földterület 097 / Saját használati út Közlekedési terület 097 / Saját használati út Földterület 099 / Saját használati út Közlekedési terület 099 / Saját használati út Földterület 0103 / Saját használati út Közlekedési terület 0103 / Saját használati út Földterület 0115 / Saját használati út Közlekedési terület 0115 / Saját használati út Földterület 0121 / Saját használati út Közlekedési terület 0121 / Saját használati út Földterület 0122 / Saját használati út Közlekedési terület 0122 / Saját használati út Földterület 0124 / Saját használati út Közlekedési terület 0124 / Saját használati út Földterület 0126 / Saját használati út Közlekedési terület 0126 / Saját használati út Földterület 0127 / Saját használati út Közlekedési terület 0127 / Saját használati út Földterület 0130 / Saját használati út Közlekedési terület 0130 / Saját használati út Földterület 0132 /

19 474. Saját használati út Közlekedési terület 0132 / Saját használati út Földterület 0141 / Saját használati út Közlekedési terület 0141 / Saját használati út Földterület 0143 / Saját használati út Közlekedési terület 0143 / Saját használati út Földterület 0148 / Saját használati út Közlekedési terület 0148 / Saját használati út Földterület 0152 / Saját használati út Közlekedési terület 0152 / Saját használati út Földterület 0153 / Saját használati út Közlekedési terület 0153 / Saját használati út Földterület 0156 / Saját használati út Közlekedési terület 0156 / Saját használati út Földterület 0159 / Saját használati út Közlekedési terület 0159 / Saját használati út Földterület 0163 / Saját használati út Közlekedési terület 0163 / Saját használati út Földterület 0164 / Saját használati út Közlekedési terület 0164 / Saját használati út Földterület / Saját használati út Közlekedési terület / Saját használati út Földterület / Saját használati út Közlekedési terület / összsesen 496 darab Kataszteri eszköz összsesen (674 darab) Egyéb eszközök Forgalomképes egyéb eszközök Megnevezés Leltári szám Bruttó érték (Ft) 1. Nyomtató medencés elektromos melegítő Hordozható nyelvi labor Ablakvédő háló Aluminium létra Aple Book Audiometer SA Automata mosógép Baby Dop 2mhz hallásvizsgáló Baby Dop 2 mhz Baby Dop 2 mhz Benzin motoros fűnyíró Cardiotens+EKG+Notebook Digitális kamera Dobbantó (acélrugós) EKG készülék (heart sreev) Egyszakaszos bordásfal 29/ Fagyasztó Fali hálótartó sin Fiókos szekrény Fogkezelő egység Fogászati röntgen

20 23. Folyóirat állvány Fuvola Fénymásoló (Mita dc 1656) Fénymásoló Minolta Fénymásológép Utax C Fényáteresztő függöny 75 fm Fűkasza Fűkasza Fűkasza Fűnyíró Galéria Galéria Galéria Galéria Gázzsámoly Hallásvizsgáló GOH Hegedű Heine Mentő laryngoskop Hőlégsterilizátor Húsdaráló Hűtőkamra 2 személyes Hűtőszekrény Hűtőszekrény Karnis 25 fm Kerámia égető Kismotor fecskendő Kondigép Korongozó asztal Korongozó gép Kosárlabda állvány Kosárlabda állvány, palánkkal Kétszakaszos bordásfal Kézilabda kapufa Könyvtári pult Lemez szekrény (népességnyilv) Légkeverős sütő Lézer nyomtató+fax Látásélesség-vizsgáló Mikrobusz Mikrofon Sony Ech hs Mikroszkóp (mono foens) Monitor (svga) Multimédiás számítógép+tv kártya 66. Mászószer tartó kígyóhoroggal Nyomtató HP laserjet Notebook Centrino Notebook Centrino Notebook Centrino Notebook Centrino Notebook Centrino Notebook Centrino Notebook Centrino Notebook Centrino Notebook Centrino Notebook Centrino Notebook Centrino Notebook Centrino Nyomtató epson Lx

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT.

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT. Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2009. (IV. 1.) számú rendelete. az önkormányzati vagyon hasznosításáról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2009. (IV. 1.) számú rendelete. az önkormányzati vagyon hasznosításáról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (IV. 1.) számú rendelete az önkormányzati vagyon hasznosításáról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 16/2006.(VIII.24.) Alap Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve:

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2004.(VI.30.) Kt. sz. rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben)

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. 6-8/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c)

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

(3) A rendelet hatálya jogszabály alapján - nem terjed ki a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére.

(3) A rendelet hatálya jogszabály alapján - nem terjed ki a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2006.(II. 28.) KKÖT rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. (Egységes szerkezet) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának 7/2002. (XII.03. ) számú rendelete (A 2004. évi módosításokkal egybeszerkesztve) az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Zalaszentgyörgy

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 22/2007. (V. 24.), a 27/2007. (VII. 24.), a 3/2008. (I. 24.), a 7/2008. (II. 11.), a 14/2008. (II. 14.), a 29/2008. (X. 16.), a 38/2008. (XI. 24.), a

Részletesebben

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon 2.

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon 2. CSÓR KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VI.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A képviselő-testület

Részletesebben

RENDELETEK. (5) Az állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget 21 e Ft-ban hagyja jóvá.

RENDELETEK. (5) Az állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget 21 e Ft-ban hagyja jóvá. RENDELETEK Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának 6/2007. (IV. 19.) sz. rendelete a 2006. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról és pénzmaradványa elszámolásáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

9/2004.(V.1.) rendelete

9/2004.(V.1.) rendelete Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2004.(V.1.) rendelete az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól. Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2009. (X.1.) rendelettel.

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 8/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hatályos: 2016. január 23-tól Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 8/2013. (VI.14.)

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe szedve)

(Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.), 13/2013.(XII.30.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból Kerepes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004. (IX. 30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 26/2007. (XII. 18.) és

Részletesebben

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete 1 Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyon kezeléséről Váraszó Község Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VI.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben a 15/2015.(VI.25.), valamint a 27/2015.(XII.17.)

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Egységes szerkezet. 16/2013.(XII.20.) rendelet, Egységes szerkezetbe foglalás: 2014. február 25.

Egységes szerkezet. 16/2013.(XII.20.) rendelet, Egységes szerkezetbe foglalás: 2014. február 25. Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezet 16/2013.(XII.20.) rendelet,

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egységes szerkezetbe foglalva 2005. december 12. Pánd Község Önkormányzata 4/2003./V.12./ r e n d e l e t e a 20/2005. /XI.29./ rendelet módosításaival, kiegészítéseivel, amely az önkormányzati vagyonról

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon. 2. (módosította a 18/2013.(IX.28.) ÖR) A tulajdonosi jogok gyakorlása

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon. 2. (módosította a 18/2013.(IX.28.) ÖR) A tulajdonosi jogok gyakorlása Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(IX.28.) önkormányzati rendelettel módosított 7/2013.(IV.8.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Apátistvánfalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (III.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Apátistvánfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 8) Bököny Község Önkormányzat SZMSZ szóló 5/2007.(IV.01.) Kt. rendelet felülvizsgálata

TÁRGYSOROZAT. 8) Bököny Község Önkormányzat SZMSZ szóló 5/2007.(IV.01.) Kt. rendelet felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2009. április 24-én tartott rendes üléséről 132-14/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (60-78/2009.) TÁRGYSOROZAT 1) Beszámoló a Nagykállói Rendőrőrs

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete e) 1 II. FEJEZET Lezárva: 2009. augusztus 24. 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról,

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (III.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

II. fejezet Az Önkormányzat vagyona

II. fejezet Az Önkormányzat vagyona Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon. (1) Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon. (1) Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(X.18.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Halásztelek Város 1 Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003. (V.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetben a 11/2004.(IV.28.), 10/2011.(VI.9.),

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (V.7.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bakonynána Községi Önkormányzat

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 51/2005. (XII.22. ) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 51/2005. (XII.22. ) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 51/2005. (XII.22. ) Önk. r e n d e l e t e az állattartás szabályozásáról és az állati hullák ártalmatlanná tételéről (egységes szerkezetben a 11/2006. (III.23.) Önk., a 28/2007.

Részletesebben

Petőfibánya Község Önkormányzata. 9/2008. (IV. 09.) rendelete

Petőfibánya Község Önkormányzata. 9/2008. (IV. 09.) rendelete Petőfibánya Község Önkormányzata 9/2008. (IV. 09.) rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 24/2003. (XI. 27.) önkormányzati rendelete módosítására

Részletesebben

6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1

6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1 6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1 a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Tahitótfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A tavalyi év végén új önkormányzati

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(V.31) önkormányzati rendelete Süttő község nemzeti vagyonáról

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(V.31) önkormányzati rendelete Süttő község nemzeti vagyonáról Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(V.31) önkormányzati rendelete Süttő község nemzeti vagyonáról Süttő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi

Részletesebben

Gyöngyöstarján, 2013. augusztus 12.

Gyöngyöstarján, 2013. augusztus 12. GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (VIII. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 9/2011. (III. 25.) RENDELET

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014.(VII.23.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014.(VII.23.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014.(VII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra Község Önkormányzat

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Jászdózsa Község Önkormányzat

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2004. (IV. 30.) rendelete

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2004. (IV. 30.) rendelete Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (IV. 30.) rendelete Biharnagybajom község háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzeteiről Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (III. 5.) önkormányzati rendelete * az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

2. Az önkormányzat üzleti vagyona

2. Az önkormányzat üzleti vagyona 1 Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testületének a 4/2013.(III.13.)sz. önkormányzati rendelettel módosított 11/2012. (V.30.)sz. rendelete Az önkormányzat vagyonáról Egységes szerkezetben Hévízgyörk

Részletesebben

1 Módosította a 19/2012. (X.25.) számú rendelet.

1 Módosította a 19/2012. (X.25.) számú rendelet. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 6/2012.(IV.06.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezetben a 19/2012.(X.25.),

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően 9. sz. melléklet Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően -1- Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) 1. VÁROSI MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása

1. Vagyontárgyak meghatározása Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Epöl község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. december 13. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére. 9. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére. 9. napirend 1 ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 19/2016. (XI. 03.) számú rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 19/2016. (XI. 03.) számú rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 19/2016. (XI. 03.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően 9/a. sz. melléklet Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően 2 Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) 1. VÁROSI

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, valamint a közbeszerzés helyi

Részletesebben

I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár

I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár 9./a. sz. melléklet / 1.oldal Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona Immateriális javak Alaptevékenység

Részletesebben

Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Pusztazámor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Értény Község

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 20. szám 2007. október 25. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 43/2007. (X. 25.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II.18.)Kt. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II.18.)Kt. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról Kistelek Város Képviselő-tetsületének rendelete Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II.18.)Kt. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya 1 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban:

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól 1 Városlőd Község Önkormányzatának

Részletesebben

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

(a módosításokkal egységes szerkezetben) M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 22/2014. (VI.20.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések PUSZTAVACS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 14/2004. (VI.23.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Pusztavacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta község Önkormányzat képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/20. (VIII.3.) önkormányzati rendelete a települési kommunális szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról Szigetújfalu

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK XXII. ÉVFOLYAM 11.sz. 2012. DECEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 10-88. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete

Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete amelyet módosított a 16/2008. (X.06.) sz. KT rendelet,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed:

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed: RUDABÁNYA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (III. 31.) sz. rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Módosításokkal egységes szerkezetben) Rudabánya

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

/A 7/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

/A 7/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Önkormányzat Salköveskút Képviselő-testületének 4/2012. (III.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /A 7/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított,

Részletesebben

TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE

TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezetben a 14/2012.(VI.19.)és a 2/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete. A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete. A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/ 2011. (V.3.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 13/2002.(XII.16.) Ökr. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.) rendelettel módosítva)

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.) rendelettel módosítva) Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos Község

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő minden telekre. 2..

A rendelet hatálya 1.. E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő minden telekre. 2.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 26/2006./XII.14./sz. rendelete a Telekadóról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az l990.évi C.tv.1../1/ felhatalmazása alapján az alábbi

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 A Tárnok Nagyközség

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 23/2014.(XII.16.) és a 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben