(3) A rendelet hatálya jogszabály alapján - nem terjed ki a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(3) A rendelet hatálya jogszabály alapján - nem terjed ki a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére."

Átírás

1 Kiszombor Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2006.(II. 28.) KKÖT rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. (Egységes szerkezet) Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az Ötv aiban, továbbá az államháztartásról szóló, módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Ahtv.) aiban foglaltakra, valamint az egyes állami tulajdonban lévı vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezéseire - az önkormányzatának vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. E rendelet hatálya kiterjed: (1) Kiszombor Község Önkormányzatra, annak szerveire, továbbá az önkormányzat által alapított és tulajdonosi irányítása alatt mőködı költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények); (2) mindazokra a dolgokra, melyek az önkormányzat tulajdonában vannak, így az ingatlan és ingó dolgokra, vagyoni értékő jogokra, a gazdasági és közhasznú társaságokban az önkormányzatot megilletı részesedésekre, valamint az értékpapírokra (a továbbiakban: önkormányzati vagyon). (3) A rendelet hatálya jogszabály alapján - nem terjed ki a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére. Az önkormányzati vagyon 2. (1) Az önkormányzati vagyon rendeltetése szerint törzsvagyonból és forgalomképes vállalkozói vagyonból áll. (2) A törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körét a törvény rendelkezéseinek figyelembevételével e rendelet állapítja meg. (3) A törvényben foglaltakon túlmenıen forgalomképtelenek a köztéri mőalkotások. (4) A törvényben foglaltakon túlmenıen korlátozottan forgalomképesek az önkormányzat tulajdonában lévı mővészeti alkotások és közüzemi szolgáltatást végzı vállalat használatába adott önkormányzati vagyon, amely magában foglalja az ingó és ingatlan vagyontárgyakat is. (5) Forgalomképes vállalkozói vagyon mindaz a vagyon, amely nem tartozik a (3) (4) bekezdés hatálya alá, illetve amely nem tartozik a törzsvagyon körébe.

2 Vagyonnyilvántartás és leltár 3. (1) Az önkormányzat vagyonáról a mindenkor hatályos jogszabályok elıírásainak megfelelı nyilvántartásokat kell vezetni. (2) Az önkormányzati vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóhoz (zárszámadáshoz) összesített adatokkal az önkormányzatnak be kell mutatni, melyben szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelı kötelezettségeket is. II. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON FELETTI RENDELKEZÉSI JOG GYAKORLÁSÁNAK KÖZÖS SZABÁLYAI A tulajdonosi jogok gyakorlása 4. (1) A tulajdonosi jogokat a képviselı-testület gyakorolja, a tulajdonjog egyes részjogosítványainak gyakorlásával szerveit és az önkormányzati vagyonkezelıket e rendelet szerint bízza meg. (2) Önkormányzati vagyont más jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdálkodó szervezet, vagy magánszemély akkor kezelhet, ha a tulajdonosi jogok gyakorlója az erre irányuló szerzıdésben a tulajdonosi jogok egészének, vagy egy részének gyakorlásával megbízza. (3) Önkormányzati vagyonkezelı szervek: az önkormányzat intézményei, gazdasági és közhasznú társaságai, az önkormányzat hivatala. (4) A vagyonkezelı szerv a kezelésében, használatában lévı önkormányzati vagyonnal az önkormányzat kötelezı feladatainak sérelme nélkül a törvények, és e rendelet keretei között gazdálkodik. (5) Az önkormányzat a tulajdonában lévı vagyontárgyak hasznosítására, üzemeltetésére, továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülı vagyontárgyak létesítésére gazdasági társaságot alapíthat, illetve vagyonát gazdasági társaságban hasznosíthatja. (6) Amennyiben az önkormányzat olyan gazdasági társaságot alapít, vagy abba tagként, részvényesként belép, amelynek tevékenysége az önkormányzat ellátási felelısségi körébe tartozik, az önkormányzat, illetve több önkormányzat esetén az önkormányzatok együttes tulajdonosi, vagy szavazati aránya 51%-nál kevesebb nem lehet. (7) Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi jogosítványokat a képviselı-testület nevében a polgármester gyakorolja. Attól eltérni csak a képviselı-testület határozatával lehet. (8) Az önkormányzat kültagként saját nevének betéti társaság, cég nevében történı feltüntetéséhez nem járul hozzá.

3 (9) Az önkormányzati törzsvagyon állagának megırzésérıl, üzemeltetésérıl a képviselıtestület, a polgármesteri hivatal, az önkormányzat intézményei, illetıleg e vagyontárgyakat üzemeltetı gazdasági társaságok útján gondoskodik. (10) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítására irányuló jogügyletek megkötése esetén a jognyilatkozat megtételére jogosult személy köteles a szerzıdésben foglaltak teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni. Az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága 5. (1) Az önkormányzati vagyont Ft. értékhatár felett értékesíteni, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános (indokolt esetben zártkörő) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevı részére lehet. (2) Az ingatlan nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján, az ingóság nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a versenytárgyalás lebonyolítása a Pénzügyi Bizottság feladata (3) A szerzıdés megkötésére a polgármester jogosult. A vagyon hasznosításával kapcsolatos pályázati eljárás rendje 6. (1) A pályázati eljárás fıszabályként nyilvános és egyfordulós. (2) A pályázat kiírásáról történı döntéssel egyidejőleg dönteni kell annak módjáról és feltételeirıl. (3) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: - kiíró megnevezését, székhelyét, - pályázat célját (értékesítés, egyéb hasznosítás), - a pályázat tárgyát képezı önkormányzati vagyon megjelölését, (cím, helyrajzi szám stb. szerint) - induló irányárát, - pályázati ajánlatok benyújtásának határidejét, módját, - a pályázaton való részvétel feltételeit, ajánlati biztosíték kikötését, - a pályázat tárgyát képezı vagyontárgy megtekintésének módját, - pályázati ajánlatok elbírálási (árverés, versenytárgyalás) idıpontját, helyét. (4) A nyilvános pályázatot a kiíró döntésének megfelelıen kell közzétenni, az önkormányzat hivatalos lapjában (a továbbiakban: helyi lap) és honlapján, illetve megyei, vagy országos médiumokban. (5) A pályázat során speciális feltételek meghatározásával szőkíthetı a pályázók köre. (6) A pályázatot kettı, vagy több fordulóban is lehet hirdetni. Errıl a pályázat kiírójának a pályázat kiírásával egyidejőleg kell rendelkeznie. Ebben az esetben a második, vagy az azt követı fordulók a kiírásban elıre pontosan meghatározott és közzétett szempontok alapján az elsı fordulóban kiválasztott ajánlattevık vehetnek részt.

4 (6) A pályázati eljárás folyamán a kiíró a pályázati feltételeit, az eljárás és az elbírálás módját nem változtathatja meg. (7) A pályázat akkor érvényes és eredményes, ha arra legalább három ajánlattevı nyújtja be a pályázati kiírásban szereplı módon és határidıben ajánlatát, második, illetve további forduló esetén nem szükséges három ajánlattevı. (8) A pályázat nyertese az, aki az önkormányzat döntése alapján a kiírásban foglalt szempontok és az önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a legmegfelelıbb ajánlatot tette. (9) A pályázat eredményét az elbírálást követıen haladéktalanul, de legkésıbb 7 munkanapon belül írásban kell közölni valamennyi ajánlattevıvel. (10) A pályázat tárgyát képezı önkormányzati értékesítésére/használatára/kezelésbe adására vonatkozó szerzıdés tartalmát a közzétett pályázati feltételek, illetve a pályázatot nyert ajánlattevı ajánlata alapján alakítják ki a felek, melyben érvényesíteni kell az önkormányzat érdekeit szolgáló kikötéseket, esetleges biztosítékokat és mellékkötelezettségeket, a szerzıdés teljesítésének ellenırizhetıségét, a nem vagy nem szerzıdésszerő teljesítés esetén alkalmazandó szankciókat. A szerzıdést a pályázat kiíró képviseletében a polgármester jogosult megkötni. (11) A szerzıdést a pályázat elbírálásáról szóló értesítéstıl számított 15 napon belül kell megkötni a pályázat nyertesével. Ha a szerzıdéskötés a pályázat nyertesével a szerzıdéskötésre nyitva álló határidıben meghiúsul (elállás, visszalépés), úgy a pályázat kiírója jogosult a soron következı pályázóval szerzıdést kötni. (12) A pályázókról, és a döntésrıl szóló tájékoztatást a helyi újságban, továbbá az önkormányzat honlapján kell közzétenni. (13) A pályázati eljárás azokban az esetekben alkalmazható, melyek nem esnek az önkormányzat közbeszerzési szabályzata, illetve a közbeszerzésekrıl szóló törvény hatálya alá. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 7. (1) A vagyon értékének megállapítására általában a nyilvántartási érték az irányadó. (2) Értékesítéskor a vagyon értékét az alábbiak szerint kell megállapítani: a) értékpapír esetén a névérték alapján, b) egyéb ingó és ingatlan vagyon esetén 3 hónapnál nem régebbi értékbecslés alapján. (3)* Ha rendelkezésre áll egy évnél nem régebbi forgalmi értékbecslés, annak értékbecslı által felülvizsgált változata is elfogadható. (4)* Ha a szerzıdés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a rendelet értékhatárra * módosította és kiegészítette a 22/2008. (VII. 15.) KKÖT

5 vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó. (5)* Örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított értéke az irányadó, amennyiben az adó- és értékbizonyítvány 6 hónapnál nem régebbi. Eljárás a tulajdonos képviseletében 8. Az önkormányzati vagyont érintı hatósági eljárásban a tulajdonost megilletı nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a polgármester gyakorolja. Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester gondoskodik. Az önkormányzati vagyon ingyenes, vagy kedvezményes átruházása, követelés elengedése 9. (1) Az önkormányzati vagyont ingyenesen, vagy kedvezményesen átruházni a törvényben meghatározott eseteken kívül a következı célra lehet: a) meghatározott céllal, más önkormányzatnak, b) kötelezettségvállalással, közérdekő célra, c) közalapítvány javára, alapítvány létrehozásával, d) közösségi célra, alapítványi hozzájárulással. (2) Az önkormányzat és szerve csak az alábbi esetekben mondhat le részben vagy egészben követelésérıl: a) csıdegyezségi megállapodásban, b) bírói egyezség keretében, c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan nem térül meg, d) a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg, e) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthetı, f) kötelezettje nem lelhetı fel, s ez dokumentumokkal hitelt érdemlıen bizonyított. A felajánlott vagyon elfogadása 10. Ha a vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, a képviselı-testület elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére. * módosította és kiegészítette a 22/2008. (VII. 15.) KKÖT

6 Rendelkezés az önkormányzati vagyonnal 11. A képviselı-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi, vagyonhasznosításra vonatkozó döntések, értékhatártól függetlenül: a) az önkormányzat tulajdonát képezı vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon részeibe való besorolása, b) ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történı kijelölése, c) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre történı kijelölése, valamint pénzbeli és apport befektetése társaságokba, d) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása, e) kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása, f) kezesség vállalása, egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása, g) gazdasági és közhasznú társaság alapítása, h) társadalmi szervezethez, alapítványhoz való csatlakozás, hozzájárulás, azok támogatása. 12. (1) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó egyéb döntések értékhatártól függıen az önkormányzat és szervei, valamint a vagyonkezelık hatáskörébe tartoznak. (2) A képviselı-testület hatáskörébe tartozik a) Ft feletti vagyontárgy, értékpapír vásárlása, b) Ft értékhatár felett a vagyontárgy, értékpapír értékesítése, a vagyon használatának, illetve a hasznosítás jogának átengedése, cseréje, biztosítékul adása és egyéb módon való megterhelése, c) behajthatatlan követelések törlése. (3) A képviselı-testület Pénzügyi Bizottságának hatáskörébe tartozik a) az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésének, hasznosításának ellenırzése, b) a képviselô-testület által értékesítésre kijelölt, Ft. értékhatár alatti ingatlan elidegenítése, használatának, illetve hasznosítási jogának átengedése, biztosítékul adása, egyéb módon történı megterhelésének véleményezése, c) Ft-tól Ft. értékhatárig ingó vagyontárgy adásvételének engedélyezése, gépkocsik adásvétele, valamint az éves költségvetésben jóváhagyott beszerzések véleményezése. (4) Az intézményvezetı hatáskörébe tartozik a Pénzügyi Bizottság utólagos ellenırzése

7 mellett a) a közszolgáltatáshoz nélkülözhetı vagyon két évet meg nem haladó határozott idıtartamú bérbeadás útján történı hasznosítása, b) Ft. a számviteli szabályok szerint számított egyedi értéket meg nem haladó elavult ingóságok értékesítése. (5) 1 Felhatalmazást kap a polgármester a 12. (2) bekezdés a./ és b./ pontja szerinti értékhatár esetében az egy évnél rövidebb lejáratú, forgóeszközök között kimutatott pénzügyi befektetések, forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír-forgalom lebonyolítására. A polgármester a döntésérıl a képviselı-testületet a soron következı ülésen tájékoztatja. (6) 1 A polgármester jogosult: a) a hatáskörrel rendelkezı szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek megkötésére, b) megkötni a nem intézményi használatban lévı bérleti szerzıdéseket. III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (1) E rendelet április 1. napján lép hatályba. (2) Egyidejőleg a rendelet hatálybalépésének idıpontjával az önkormányzati vagyon gazdálkodási szabályairól szóló 8/1992. (IV. 7.) KKÖT rendelet, valamint az azt módosító 20/1992. (IX. 25.) KKÖT r., a 12/1994. (VI. 23.) KKÖT r., a 16/1995. (IX.28.) KKÖT r., a 22/1996. (XII.17.) KKÖT r., a 23/1997. ( XII. 16.) KKÖT r., az 5/1999. (III. 30.) KKÖT r., valamint a 28/1999. (XII. 28.) KKÖT r., 26/2000. (XI. 28.) KKÖT r., 30/2001. (XII. 11.) KKÖT r., 10/2002. (VII. 30.) KKÖT rendelet hatályát veszti. Szegvári Ernıné sk. Polgármester Dr. Morvai Márta sk. jegyzı Záradék: A rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált jogszabályokon alapul. A rendelet kihirdetésének napja: II. 28. Módosította a 7/2008. (II.27. ) KKÖT rendelet. A rendelet módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: február 27. Dr. Morvai Márta sk. jegyzı Dr. Kárpáti Tibor sk. jegyzı Módosította a 22/2008. (VII.15.) KKÖT rendelet. A rendelet módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: július 15. Dr. Kárpáti Tibor sk. jegyzı

8 Záradék: E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Módosította a 17/2009. (X.28. ) KKÖT rendelet. A rendelet módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: október módosította a 12. (5) és (6) bek. a 7 /2008. ( II.27.) KKÖT rendelete 2 módosította a záradékkal a 17/2009. (X. 28.) KKÖT r. Dr. Kárpáti Tibor jegyzı

9 Polgarmesteri Hiv. Kiszombor Kataszteri napló Ingatlanvagyon-Kataszter Forgalomképtelen törvény a. Kz., Nagyszentmiklosi u 8. Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) 132 Kiszombor 3/ / / Közterület, József A NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 17/ / / Dedenyszegi utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 58/ / / Rákóczi utca 58. NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 78/ / / Mezo utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 213/ / / Szegedi utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 214/ / / Szegedi utcai kozter NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 215/ / / Szegedi u. közterüle NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 247/ / / Achim A. utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 248/ / / Mernok utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 272/ / / Pollner K. utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 284/ / / Rokkant koz NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 319/ / / Munkás u. NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 331/ / / Munkas utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 362/ / / Farkas koz NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 393/ / / Pollner u NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 394/ / / Kor utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 433/ / / Petofi utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 467/ / / Deak F. utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 540/ / / Szılı utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 586/ / / Szılı u. NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 611/ / / Rákóczi u. 611 NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 633/ / / Zoldfa utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 655/ / / Hunyadi utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 671/ / / Rákóczi u. 671 NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 701/ / / Rákóczi u. 701 NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 737/ / / Delvideki utca 737 NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 738/ / / Borcsok A. utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 739/ / / Arpad utca 739 NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 778/ / / Árpád u. 778 NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 801/ / / Dozsa Gy. utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 802/ / / Kiss Menyhert utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 818/ / / Tó utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 820/ / / Délvidéki utca 820 NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 864/ / / Uj utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 877/ / / Óbédai u. 877 NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 879/ / / Óbédai u. 879 NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 882/ / / Temetıhöz vezetı út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 928/ / / Porganyi utca 928 NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 950/ / / Nagybokori utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 951/ / / Kör u. 951 NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 977/ / / Kürt utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1005/ 1/ / Porgányi u. 1005/1 NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1005/ 2/ / Ladanyi utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1064/ / / Ady E. utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1065/ / / Csatorna utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1106/ / / Kiss utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1131/ / / Ady E. u NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1146/ / / Nagyszenmiklósi u. 1 NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1148/ / / Nagyszentmiklósi utc NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1158/ / / Okros J. utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1180/ / / Kossuth utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1274/ / / Torontal utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1297/ / / Szabadsag utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1341/ / / Viola utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1354/ / / Nagyszentmiklósi utc NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1400/ 2/ / Kozut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1402/ / / Moricz Zs. utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1421/ / / Kisgazda utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1430/ / / Rozmaring utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1449/ 1/ / Makoi utca kö NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1449/ 2/ / Szent Istvan ter NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1450/ 1/ / Makói u. melletti te NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1451/ / / Mezı utca 1451 NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1488/ / / Kolcsey utca NAGYSZENTMIKLOSI ,

10 206 Kiszombor 1517/ / / Szechenyi utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1539/ / / Zrinyi utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1556/ / / Nagyatadi utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1577/ / / Jokai utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1585/ / / Tisza utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1591/ / / Tiborc utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1612/ / / Nagyatádi utca 1612 NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1640/ / / Arany J utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1668/ / / Szanto K. J. utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1709/ / / Arany J. u NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1710/ / / Arany J. u NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1750/ / / Nagyatádi u NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1751/ / / Tancsics M. utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1765/ / / Karolyi M. utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1766/ / / Károlyi u NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1781/ / / Nagyatádi u NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1806/ / / Vasut utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1815/ / / Oncsa köz NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1825/ / / Regi Makoi utca NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1829/ / / Oncsaköz 1829 NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1863/ / / Kozut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1889/ / / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3035/ / / Zartkerti út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3122/ / / Zartkerti út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3185/ / / Zartkerti út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3186/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3202/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3208/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3227/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3427/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3436/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3498/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3649/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3665/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3666/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3730/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3736/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3762/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3788/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3839/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3905/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3911/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4007/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4034/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4055/ 1/ / Zártkerti út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4055/ 2/ / Zártkerti út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4055/ 3/ / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4113/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4114/ 1/ / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4114/ 2/ / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4177/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4251/ 1/ / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4251/ 2/ / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4331/ 1/ / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4331/ 4/ / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4332/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4398/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4451/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4541/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4593/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4604/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4613/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4614/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4680/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4742/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4769/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4776/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4800/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4823/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4843/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4863/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4884/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI ,

11 430 Kiszombor 5024/ / / Zártkerti út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 5056/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 5127/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 5135/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 5137/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 5149/ / / Zártkerti út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 5151/ / / Zartkerti ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05301/ 21/ / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05302/ / / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05303/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05304/ / / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05308/ 1/ / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05309/ 2/ / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05309/ 3/ / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05310/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05311/ / / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05324/ 2/ / árok NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05325/ / / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05326/ 7/ / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05326/ 8/ / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05326/ 10/ / árok NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05326/ 11/ / árok NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05326/ 19/ / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05326/ 37/ / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05327/ / / árok NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05328/ 2/ / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05328/ 4/ / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05328/ 16/ / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05328/ 17/ / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05329/ / / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05333/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05335/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05337/ 8/ / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05337/ 9/ / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05337/ 18/ / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05338/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05340/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05344/ / / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05346/ / / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05352/ / / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05354/ 13/ / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05359/ / / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05367/ / / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05368/ 3/ / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05370/ 1/ / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05372/ / / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05375/ 1/ / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05377/ 1/ / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05381/ 5/ / Saját használatú út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05383/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05384/ / / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05385/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05387/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05388/ / / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05389/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05390/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05391/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05392/ 2/ / Saját használatú út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05393/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05394/ / / Sajáthasználatú út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05395/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05397/ / / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05406/ / / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05408/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05409/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05410/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05411/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05412/ / / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05413/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05416/ 2/ / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05417/ / / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05418/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI ,

12 393 Kiszombor 05420/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05421/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05422/ / / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05424/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05425/ / / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05427/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05429/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05430/ / / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05432/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05433/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05434/ 2/ / Külterületi út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05435/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05436/ 1/ / Külterületi ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05440/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05441/ / / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05443/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05446/ / / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05447/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05449/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05453/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05454/ / / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05455/ 1/ / Külterületi ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05456/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05457/ / / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05458/ 3/ / Sajat hasznalatu ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05459/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05460/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05463/ / / Saját használatú út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05464/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05467/ 3/ / Külterületi út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05467/ 4/ / Külterületi út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05467/ 5/ / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05468/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05469/ 1/ / Külterületi ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05469/ 12/ / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05470/ / / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05471/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05472/ 12/ / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05473/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05474/ / / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05475/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05476/ 7/ / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05477/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05478/ 2/ / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05480/ / / Saját használatú út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05490/ / / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05491/ 5/ / Saját használatú út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05492/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05493/ / / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05495/ 3/ / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05495/ 5/ / Saját út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05496/ 3/ / Saját használatú út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05512/ 2/ / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05514/ / / árok NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05531/ 2/ / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05531/ 4/ / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05533/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05534/ 2/ / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05535/ / / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05536/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05537/ 4/ / Saját használatú út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05538/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05541/ / / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05542/ 4/ / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05543/ 17/ / Saját út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05587/ / / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05590/ 8/ / Saját használatú út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05591/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05592/ 1/ / Saját út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05592/ 2/ / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05593/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05594/ 2/ / Saját használatú út NAGYSZENTMIKLOSI ,

13 370 Kiszombor 05594/ 17/ / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05595/ 2/ / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05596/ / / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05598/ 1/ / Külterületi út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05600/ / / Külterületi út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05601/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05602/ / / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05603/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05604/ 1/ / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05604/ 25/ / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05605/ / / Saját használatú út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05607/ 2/ / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05609/ / / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05610/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05612/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05616/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05617/ / / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05620/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05622/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05623/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05624/ / / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05626/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05627/ 1/ / Külterületi ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05627/ 8/ / Külterületi ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05627/ 9/ / Külterületi ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05628/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05629/ / / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05630/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05631/ 4/ / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05631/ 25/ / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05632/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05633/ / / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05634/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05635/ 2/ / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05635/ 8/ / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05635/ 13/ / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05635/ 22/ / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05635/ 23/ / Külterületi ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05635/ 25/ / Külterületi ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05636/ / / Csatorna NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05638/ / / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05640/ / / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05645/ / / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05652/ 2/ / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05653/ 3/ / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05653/ 4/ / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05657/ / / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05660/ 4/ / Szántó + külterületi NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05666/ 18/ / Ut NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05666/ 23/ / út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05666/ 28/ / Külterületi ut NAGYSZENTMIKLOSI , Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) Összesen (331 darab): (Forgalomképtelen törvény a.): ,

14 Polgarmesteri Hiv. Kiszombor Kataszteri napló Ingatlanvagyon-Kataszter Forgalomképtelen helyi döntés a. Kz., Nagyszentmiklosi u 8. Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) 270 Kiszombor 1/ 1/ / Közpark NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 9/ 8/ / Viztermelo NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 13/ 2/ / Zöldterület Szegedi NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 111/ / / Víztorony Mezı u. 19 NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 128/ 2/ / Kálvária NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 887/ / / Temeto NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 890/ 2/ / Kutak Vízmő NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1151/ / / Rotunda park Sz. Ist NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1331/ 2/ / Kálvária NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 5303/ 3/ / Kerékpárút NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 5380/ / / Kerékpárút NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05326/ 2/ / Lıtér NAGYSZENTMIKLOSI , Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) Összesen (12 darab): (Forgalomképtelen helyi döntés a.): , Polgarmesteri Hiv. Kiszombor Kataszteri napló Ingatlanvagyon-Kataszter Korlátozottan forg.kép.törvény a. Kz., Nagyszentmiklosi u 8. Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) 311 Kiszombor 1154/ / / Általános Iskola Mór NAGYSZENTMIKLOSI , Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) Összesen (1 darab): (Korlátozottan forg.kép.törvény a.): , Polgarmesteri Hiv. Kiszombor Kataszteri napló Ingatlanvagyon-Kataszter Korlátozottan forg.kép.helyi d.a. Kz., Nagyszentmiklosi u 8. Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) 522 Mártély 15206/ / / Mártélyi üdülı NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1/ 2/ / Gólyafészek étterem NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1/ 3/ / Múzeum, Szegedi u. 1 NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 11/ / / Óvoda,József A. u. 1 NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 25/ / / Ady Endre Mővelıdési NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 539/ 8/ / Gyógyszertár és laká NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 539/ 9/ / Könyvtár Szegedi u.2 NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 539/ 10/ / Orvosi rendelı, egés NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 545/ 2/ / Öregek Napkozi Ottho NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 546/ / / Öregek napközi ottho NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 670/ 3/ / Alt. Iskola (Rakoczi NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1144/ 1/ / Polgarmesteri Hivata NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1144/ 7/ / Alt. Iskola és Sport NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1150/ 1/ / Bérlakások Szent Ist NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1150/ 3/ / Szent István tér 3. NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1157/ 5/ / Rendırség NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1157/ 7/ / Szolgáltatóház Nagys NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1159/ / / Muvelodesi Haz NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1170/ / / Bolcsode Kossuth u. NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1446/ 2/ / Rónay Kastély NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1462/ / / Sportpálya NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05416/ 21/ / Szemétlerakótelep ÓBéBAI , Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)

15 Összesen (22 darab): (Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.): ,

16 Polgarmesteri Hiv. Kiszombor Kataszteri napló Ingatlanvagyon-Kataszter Forgalomképes Kz., Nagyszentmiklosi u 8. Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) 495 Kiszombor 513/ / / Lakóház udvar NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 539/ 12/ / Weber üzletház Óbéda NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 886/ / / Szeszfızde NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 908/ 2/ / Kor utcai fold NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 908/ 3/ / Kor utcai fold NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 911/ 7/ / Kor utcai fold NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 911/ 12/ / Kor utcai fold NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 914/ 3/ / Kor utcai fold NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 917/ / / Kor utcai fold NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 927/ 7/ / Kor utcai fold NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 931/ / / Kor utcai fold NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 937/ 2/ / Kor utcai fold NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 938/ 1/ / Kor utcai fold NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 938/ 4/ / Kör u.-i földek NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 941/ 1/ / Kor utcai fold NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 942/ / / Kor utcai fold NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 946/ 1/ / Kor utcai fold NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 948/ / / Kor utcai fold NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1138/ 3/ / Irodaház (volt Agro- NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1138/ 4/ / Beepitetlen telek NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1157/ 2/ / Madeira üzletház NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1290/ / / Szabadsag u. 17, NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1291/ / / Szabadsag u. 15 NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1292/ / / Szabadsag u. 13. NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1293/ / / Szabadsag u. 11. NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1298/ / / Szabadsag u. 38. NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1299/ / / Szabadsag u. 36. NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1300/ / / Szabadsag u. 34. NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1302/ / / Szabadsag u. 32/a NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1480/ 3/ / Beépítetlen terület NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1498/ / / Tisza u. 19. NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1499/ / / Tisza u. 17. NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1503/ / / Nagyatádi u. 30. NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1523/ / / Szechenyi u. 5. NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1579/ / / Jokai u, 3 NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1588/ / / Szanto Kovacs Janos NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1603/ / / Szantó Kovács János NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1623/ / / Tisza u. 20 NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1624/ / / Tisza u. 22. NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1682/ / / Arany Janos u. 6. NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1685/ / / Tancsics u. 49. NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1704/ / / Tancsics M. u. 34, NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1723/ / / NAGYATADI U. 42. NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1738/ / / Arany Janos u. 11 NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1739/ / / Arany Janos u. 13. NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1744/ / / Arany János u. 22. NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1758/ / / Tancsics M. u. 10. NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1759/ / / Tancsics M. u. 8. NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1762/ / / KAROLYI U. 18. NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1802/ / / Karolyi u. 11 NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1803/ / / Tancsics M. u. 2. NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1857/ / / Erdı NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 1859/ / / Erdı NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3006/ / / Zartkerti szanto NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3008/ / / Zartkerti szanto NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3010/ / / Zartkert NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3049/ / / Szılı NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3050/ / / Szılı NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3053/ / / Zartkert NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3070/ / / Zartkert NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3072/ / / Zartkert NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3075/ / / Zartkert NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3076/ / / Zartkert NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3092/ / / Zartkert NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3148/ / / Zartkert NAGYSZENTMIKLOSI ,000 70

17 118 Kiszombor 3149/ / / Zartkert NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3210/ / / Zartkert NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3222/ / / Zartkerti szanto NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3465/ / / Zartkert NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3490/ / / Zartkert NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3508/ / / Zartkert NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3510/ / / Zartkerti szanto NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 3695/ / / Zartkert NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4076/ 2/ / Agyaggodor NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 4946/ / / Zartkerti szanto NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 5416/ 20/ / Út NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05416/ 5/ / Agyaggödör (külterül NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05448/ 24/ / Szántó NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05472/ 2/ / Szántó NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05479/ 2/ / Szántó NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05479/ 3/ / Szántó NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05545/ 1/ / Tó NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05658/ 20/ / Szántó NAGYSZENTMIKLOSI , Kiszombor 05660/ 2/ / Szanto NAGYSZENTMIKLOSI , Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) Összesen (84 darab): (Forgalomképes): ,

18 Polgarmesteri Hiv. Kiszombor Kataszteri napló Ingatlanvagyon-Kataszter Kz., Nagyszentmiklosi u 8. Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) MindÖsszesen (450 darab): ,

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYON FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK, ÉS A VAGYON KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL, amelyet

Részletesebben

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT.

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT. Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2009. (IV. 1.) számú rendelete. az önkormányzati vagyon hasznosításáról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2009. (IV. 1.) számú rendelete. az önkormányzati vagyon hasznosításáról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (IV. 1.) számú rendelete az önkormányzati vagyon hasznosításáról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

9/2004.(V.1.) rendelete

9/2004.(V.1.) rendelete Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2004.(V.1.) rendelete az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól. Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2009. (X.1.) rendelettel.

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. 6-8/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c)

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve:

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3 / 1997. / II. 19. / SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3 / 1997. / II. 19. / SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3 / 1997. / II. 19. / SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Forgalomképtelen vagyonelemek 1.sz.melléklet Vagyonkatasztere Sorszám

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Forgalomképtelen vagyonelemek 1.sz.melléklet Vagyonkatasztere Sorszám Sor Kataszteri Helyr./Leltári Ing. megnevezés Ing. utca+hsz Sor Kataszteri Helyr./Leltári 1. 106 701/ / / Közterület 701-es utca 151. 399 086/ 27/ / árok 2. 461 285/ / / Belterületi közút Ady utca 152.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon 2.

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon 2. CSÓR KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VI.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A képviselő-testület

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból Kerepes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004. (IX. 30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 26/2007. (XII. 18.) és

Részletesebben

RENDELETEK. (5) Az állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget 21 e Ft-ban hagyja jóvá.

RENDELETEK. (5) Az állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget 21 e Ft-ban hagyja jóvá. RENDELETEK Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának 6/2007. (IV. 19.) sz. rendelete a 2006. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról és pénzmaradványa elszámolásáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 16/2006.(VIII.24.) Alap Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-97/2014. Tárgy: Fogorvosi alapellátás Mell.: 1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 22/2007. (V. 24.), a 27/2007. (VII. 24.), a 3/2008. (I. 24.), a 7/2008. (II. 11.), a 14/2008. (II. 14.), a 29/2008. (X. 16.), a 38/2008. (XI. 24.), a

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon. (1) Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon. (1) Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezet. 16/2013.(XII.20.) rendelet, Egységes szerkezetbe foglalás: 2014. február 25.

Egységes szerkezet. 16/2013.(XII.20.) rendelet, Egységes szerkezetbe foglalás: 2014. február 25. Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezet 16/2013.(XII.20.) rendelet,

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

72/2010. (V.20.) P.T.

72/2010. (V.20.) P.T. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Szegedi Kistérség

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának 7/2002. (XII.03. ) számú rendelete (A 2004. évi módosításokkal egybeszerkesztve) az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Zalaszentgyörgy

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (III.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1..

1. Általános rendelkezések 1.. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete az épített örökség helyi védelmérıl és a módosításáról szóló 9/2011 (V.26) számú rendelettel egységes szerkezetben.

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 8/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hatályos: 2016. január 23-tól Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 8/2013. (VI.14.)

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

/A 7/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

/A 7/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Önkormányzat Salköveskút Képviselő-testületének 4/2012. (III.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /A 7/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (III. 5.) önkormányzati rendelete * az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. FEBRUÁR 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. FEBRUÁR 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1412 /2012. 9. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzati

Részletesebben

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, valamint a közbeszerzés helyi

Részletesebben

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól 23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól (egységes szerkezetben: 20/2000. (IX.19.), 14/2001. (V.30.), 19/2001. (VII.1.), 26/2005. (IX.29.), 12/2009.(IV.29.),

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2004.(VI.30.) Kt. sz. rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben)

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

Recsk Nagyközség Önkormányzatának 6/1997.(IX.26.) rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl

Recsk Nagyközség Önkormányzatának 6/1997.(IX.26.) rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl Recsk Nagyközség Önkormányzatának 6/1997.(IX.26.) rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl Recsk Nagyközség Önkormányzata az 1990. évi LXV. Törvény 1. /6./ bek. a./ pontjában

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2008. november 28. 2 Alapító Okirat módosításokkal egységes

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2004. (IX.20.) rendelete

Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2004. (IX.20.) rendelete Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (IX.20.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Szentbékkálla község Önkormányzata

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon. 2. (módosította a 18/2013.(IX.28.) ÖR) A tulajdonosi jogok gyakorlása

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon. 2. (módosította a 18/2013.(IX.28.) ÖR) A tulajdonosi jogok gyakorlása Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(IX.28.) önkormányzati rendelettel módosított 7/2013.(IV.8.) önkormányzati

Részletesebben

A Szőcsi Önkormányzat

A Szőcsi Önkormányzat A Szőcsi Önkormányzat 2/1994. (I. 31.) r e n d e l e t e a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl 1 [egységes szerkezetbe foglalva a 3/2004.(II. 11.) és a 11/2005.(X.14.) rendelettel]

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének 33/2008.(XI.24.) és 8/2005.(03.09.)rendelettel módosított, 5/2009.(I.26.)rendelettel kijavított egységes szerkezetbe foglalt 31/2003(11.25) sz. rendelete

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 41.381/5/2007 ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(III.12.)önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás rendjéről szóló 12/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásáról, valamint az

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. sz. melléklet Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Hangony Község

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól 1 Városlőd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról, az önkormányzati vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól és a vagyonfenntartás-fejlesztés

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (III.25.) számú. Közbeszerzési Szabályzata. A szabályzat hatálya

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (III.25.) számú. Közbeszerzési Szabályzata. A szabályzat hatálya JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (III.25.) számú Közbeszerzési Szabályzata Jánossomorja város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 2/1997. (II.19.) számú. r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 2/1997. (II.19.) számú. r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1997. (II.19.) számú r e n d e l e t e a kötelezıen igénybeveendı, szervezett kéményseprı-ipari közszolgáltatásról (egységes szerkezetben) Sárospatak Város Önkormányzatának

Részletesebben

Gara Község Önkormányzatának 3/2010. (I.28.) Kt. rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Gara Község Önkormányzatának 3/2010. (I.28.) Kt. rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gara Község Önkormányzatának 3/2010. (I.28.) Kt. rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gara Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl

SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl Sajólád községi Önkormányzata figyelemmel a 2/1976./I.16./ ÉVM. a többször módosított 1/1975. /II.5./

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 2. különszám 2008. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA A Komárom-Esztergom

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

2. melléklet a 9/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 9/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 9/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 12/2004. (IV. 23.) számú rendelethez Polgármesteri Hivatal Ingatlanvagyon-Kataszter Marcali Rákóczi u.11. Kataszteri napló Forgalomképes

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONRENDELETÉHEZ A TÖRZSVAGYON KÖRÉBE TARTOZÓ FORGALOMKÉPTELEN VAGYON KIMUTATÁSÁRÓL

NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONRENDELETÉHEZ A TÖRZSVAGYON KÖRÉBE TARTOZÓ FORGALOMKÉPTELEN VAGYON KIMUTATÁSÁRÓL 1. MELLÉKLET a /... (..) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONRENDELETÉHEZ A TÖRZSVAGYON KÖRÉBE TARTOZÓ FORGALOMKÉPTELEN VAGYON KIMUTATÁSÁRÓL Csanádpalota Ingatlanvagyon-Kataszter

Részletesebben

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete 1 Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyon kezeléséről Váraszó Község Önkormányzat

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl (egységes szerkezetben a 15/2009. (X.15.)Ör. sz. rendelettel, valamint az 1. sz. mellékletben

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

Vegyes háziorvosi körzetek

Vegyes háziorvosi körzetek Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017./I.27./ számú rendelete a vegyes háziorvosi, vegyes fogorvosi és védőnői körzetekről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület Árverési azonosító SOM-2804/09 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap oni körébe tartozó földterületek értékesítési

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Halásztelek Város 1 Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003. (V.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetben a 11/2004.(IV.28.), 10/2011.(VI.9.),

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya 1 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 9. szám 2008. Október 30. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008.X.22.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben