CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete"

Átírás

1 CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel az Ötv és /A. -aiban, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) 108. és aiban, továbbá az egyes állami tulajdonban lévı vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló évi XXXIII. törvény (vagyontörvény) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltakra -, Csorvás Nagyközség Önkormányzatának vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól a következı rendeletet alkotja: I. FEJEZET A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Csorvás Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévı ingatlanokra, és ingókra (tárgyi és forgóeszközökre), a vagyoni értékő jogokra (immateriális javakra), a készpénzre, továbbá az értékpapírokra, üzletrészekre, a követelésekre és a tartozásokra terjed ki (a továbbiakban: önkormányzati vagyon). II. FEJEZET Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzati vagyon törzsvagyonnak minısülı vagyonát, ezen belül a forgalomképtelen törzsvagyon körét a rendelet 1. számú, míg a korlátozottan forgalomképes vagyon körét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzati forgalomképes vagyonának körét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzati vagyon vitás, vagy valamilyen más okból rendezetlen jogállású vagyonának körét a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

2 2 A törzsvagyon 3. Az önkormányzati vagyon többi vagyontárgytól elkülönítetten nyilvántartott - külön része a törzsvagyon. A törzsvagyon forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakból áll. 4. (1) Az önkormányzati vagyon forgalomképtelen vagyontárgyai: a) a helyi közutak és mőtárgyaik, b) a közterek, játszóterek és parkok, c) a vizek és a közcélú vízi létesítmények, d) a köztemetı, e) a köztéri mőalkotások, f) a levéltári anyagok. (2) A forgalomképtelen vagyontárgyak elidegenítésére kötött szerzıdés semmis. (3) A forgalomképtelen vagyontárgy nem terhelhetı meg, nem köthetı le, nem lehet követelés biztosítéka vagy tartozás fedezete. 5. (1) Korlátozottan forgalomképesek: a) a mőemléki épületek, b) az országos vagy helyi védettséget élvezı természeti területek, c) egyéb ingatlanok és ingóságok, d) a közmővek, e) a közgyőjtemények, f) a muzeális győjtemények és emlékek, g) a mővelıdési, oktatási, egészségügyi, szociális, sport és egyéb, az önkormányzat alapvetı közszolgáltatási funkcióját, illetve a helyi közhatalmi feladatok ellátását szolgáló intézmények és középületek, továbbá az említett közszolgáltatási és közhatalmi feladatok ellátására használatba adott ingatlan és ingó vagyon. (2) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosításának módja lehet: - a tulajdonba adás, - a bérbeadás, és - a használatba adás. III. FEJEZET A tulajdonosi jogok gyakorlása 6. (1) Csorvás Nagyközség Önkormányzatát megilletik mindazok a jogok, és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik. (2) A tulajdonost megilletı jogokat, illetve a tulajdonost terhelı kötelezettségeket a Képviselı-testület gyakorolja, illetve teljesíti. A Képviselı-testület ezeknek a jogainak a gyakorlását, illetve kötelezettségeinek a teljesítését a szerveire, az intézményeire, vagy közhasznú társaságára átruházhatja. Az átruházás a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatában (SZMSZ), vagy alapító okiratban történhet. (3) A tulajdonosi érdekek képviseletét a polgármester, vagy az általa meghatalmazott személy látja el.

3 3 (4) A tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggésben felmerülı részfeladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. E feladatellátás nem minısül a tulajdonosi jogok átruházásának. (5) A forgalomképtelen, valamint a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megszerzésérıl, a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak elidegenítésérıl vagy megterhelésérıl, továbbá gazdasági vagy közhasznú társaságba történı bevitelérıl a Képviselı-testület dönt. A Képviselı-testület e körben tett jognyilatkozatait a polgármester írja alá. 7. (1) A Képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik az 5. (1) bekezdésében felsorolt vagyontárgyak elidegenítése. (2) A Képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntés a 4. (1)bekezdésének a)-d) pontjaiban nevesített vagyon koncessziós szerzıdés keretében való mőködtetésre történı átengedésérıl. E körben a pályázat kiírása és elbírálása is a Képviselı-testület kizárólagos hatásköre. (3) Önkormányzati kötelezı feladat ellátását szolgáló közmő nem pénzbeli hozzájárulásként- kizárólag az önkormányzat (ok) által a feladat ellátására létrehozott gazdasági illetve közhasznú társaságba vihetı be. (4) A mővelıdési, oktatási, egészségügyi, szociális, sport és egyéb, az önkormányzat alapvetı közszolgáltatási illetve közhatalmi feladatainak ellátásához a helyi önkormányzati intézmények, továbbá a közhasznú társaság által használt, az 5. (1) bekezdésének g) pontja szerinti önkormányzati ingó vagyontárgy elidegenítése a) Ft egyedi nettó forgalmi értékhatárig a szervezet vezetıje, b) Ft egyedi nettó forgalmi értékhatárig a Képviselı-testület Gazdasági-, Foglalkoztatási és Idegenforgalmi Bizottságának elızetes egyetértésével a szervezet vezetıje, c) Ft egyedi nettó forgalmi értékhatárig a Képviselı-testület Gazdasági-, Foglalkoztatási és Idegenforgalmi Bizottsága, d) Ft egyedi nettó forgalmi értékhatár felett pedig a Képviselı-testület hatáskörébe tartozik. 8. (1) A Képviselı-testület az 5. (1) bekezdésében nevesített önkormányzati vagyon tulajdonjog-változással nem járó egyéb módon történı, maximum három napig terjedı hasznosításának jogát az önkormányzat intézményére, közhasznú társaságára, és a Képviselıtestület Polgármesteri Hivatalára átruházza. Amennyiben a tervezett hasznosítás eléri vagy meghaladja a három napot, az ügylet létrehozásához be kell szerezni a Képviselı-testület Gazdasági-, Foglalkoztatási- és Idegenforgalmi Bizottságának elızetes véleményét. (2) A bérbeadással hasznosított ingatlanban lévı ingó vagyontárgyak használatba adásakor -a számviteli törvény vonatkozó rendelkezései szerint- tételes vagyonleltárt kell készíteni. A használatba vevı köteles a használati joga megszőnésekor az ebben a leltárban foglaltak alapján tételesen elszámolni.

4 4 IV.FEJEZET Forgalomképes vagyon 9. (1) A rendelet 4. -ának (1) bekezdésében és az 5. -ának (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati vagyontárgyak körén kívüli önkormányzati vagyon forgalomképes. (2) A forgalomképes önkormányzati vagyon hasznosításának célja az önkormányzati kötelezı, és az önként vállalt önkormányzati feladatok hatékony és eredményes ellátása. A forgalomképes önkormányzati vagyon hasznosítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelezı feladatainak ellátását. (3) Az önkormányzat forgalomképes vagyontárgyainak hasznosítási formája lehet: - a tulajdonba adás, - a bérbeadás, és - a használatba adás. 10. (1) A Képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a forgalomképes ingatlanvagyon elidegenítése. A tulajdonjog átruházására vonatkozó szerzıdést a Képviselıtestület nevében- a polgármester írja alá. (2) A rendelet 8. (1) bekezdésében megjelölt önkormányzati intézmények és szervezetek a használatukban lévı forgalomképes önkormányzati ingó vagyontárgyakat az alapfeladataik ellátásának sérelme nélkül- az alábbi korlátozással hasznosíthatják: Ft közötti egyedi nettó forgalmi érték esetében a forgalomképes ingó vagyontárgy tulajdonjogának átruházásához vagy selejtezéséhez a Képviselı-testület Gazdasági-, Foglalkoztatási és Idegenforgalmi Bizottságának elızetes hozzájárulása, Ft feletti egyedi nettó forgalmi érték esetében a forgalomképes ingó vagyontárgy tulajdonjogának átruházásához vagy selejtezéséhez a Képviselıtestület elızetes hozzájárulása szükséges. (3) Az önkormányzati forgalomképes vagyon hasznosításáról a Képviselı-testület Polgármesteri Hivatala naprakész nyilvántartást vezet, ezért minden önkormányzati intézménynek és szervezetnek együtt kell mőködnie, és egyeztetnie kell a Hivatallal a használatában lévı önkormányzati vagyon hasznosítási módját, illetve annak megváltozását. 11. (1) Az önkormányzat intézményei és szervezetei a Képviselı-testület elızetes engedélyével- csak olyan alapítványban, gazdasági illetve egyéb társaságban vagy vállalkozásban vehetnek részt, amelyben a felelısségük nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásuk mértékét. (2) Az önkormányzat intézménye, közhasznú társasága javára szóló tulajdonszerzés az önkormányzati vagyon részévé válik. (3) Az önkormányzati tulajdonban lévı lakásokra és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre a Képviselı-testület külön e tárgyban alkotott rendeletének szabályait kell alkalmazni. (4) Az egyedi nettó forgalmi érték szempontjából a hivatalos értékbecslésben foglaltakat kell irányadónak tekinteni.

5 5 V.FEJEZET Záró rendelkezések 12. (1) Az önkormányzati vagyont az éves zárszámadáshoz csatolt önkormányzati vagyonleltárban kell kimutatni. (2) A törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítetten, a 147/1992.(XI.6.) Kormányrendelet szabályai szerint kell nyilvántartani, és abból adatot szolgáltatni. (3) Az önkormányzati intézmények, és az önkormányzat közhasznú társasága köteles a használatában lévı önkormányzati vagyonról naprakész nyilvántartást vezetni, és ellátni a vagyon leltározásával kapcsolatos feladatokat. (4) A valamennyi önkormányzati intézményre és szervezetre kiterjedı önkormányzati vagyonleltár folyamatos karbantartásáról a jegyzı köteles gondoskodni. 13. (1) Ez a rendelet kihirdetése lép hatályba. Ezzel egyidejőleg a Képviselı-testületnek az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/1992.(XI.25.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. (2) A rendelet szabályait a hatálybalépésekor folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. Szilágyi Menyhért polgármester Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyzı Kihirdetve: január 30-án.

6 6 1. sz. melléklet A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított1990. évi LXV. törvény alapján, a törvény erejénél fogva már önkormányzati tulajdonba került forgalomképtelen törzsvagyonról ( közterületekrıl, parkokról, utakról) Sor- Közutak, parkok, Ingatlannyilvántartás adatai Bruttó érték Becsült érték szám utcák megnevezése hrsz..terület (m2) ezer Ft-ban 1. Kazinczy utca m Kazinczy utca m Árpád utca m Széchenyi utca m Széchenyi utca m Széchenyi utca m István kir. utca m Kossuth utca m Hunyadi utca m Hunyadi utca m Kölcsey utca m Gremsperger utca m Ady Endre utca m Sallai utca m József A. utca m Dózsa Gy. utca m Bacsó B. utca m Somogyi utca m Táncsics utca m Táncsics utca m Táncsics utca m Táncsics utca m Bajcsy Zs. utca m Bajcsy Zs. utca m Kisfaludy utca m Kisfaludy utca m Kisfaludy utca m Kisfaludy utca m Kisfaludy utca m Kisfaludy utca m Kisfaludy utca m Kisfaludy utca m Kisfaludy utca m Kisfaludy utca m Kisfaludy utca m Kisfaludy utca m Kisfaludy utca m Kisfaludy utca m Kisfaludy utca m

7 7 Sor- Közutak, parkok, Ingatlannyilvántartás adatai Bruttó érték Becsült érték szám utcák megnevezése hrsz..terület (m2) ezer Ft-ban 40. Arany János utca m Arany János utca m Arany János utca m Arany János utca m Arany János utca m Arany János utca m Arany János utca m Arany János utca m Arany János utca m Arany János utca m Arany János utca m Arany János utca m Arany János utca m Arany János utca m Arany János utca m Arany János utca m Petıfi utca m Petıfi utca m Petıfi utca m Petıfi utca m Petıfi utca m Petıfi utca m Petıfi utca m Petıfi utca m Petıfi utca m Petıfi utca m Petıfi utca m Petıfi utca m Petıfi utca m Petıfi utca m Petıfi utca m Petıfi utca m Vörösmarty utca m Vörösmarty utca m Vörösmarty utca m Vörösmarty utca m Vörösmarty utca m Vörösmarty utca m Vörösmarty utca m Vörösmarty utca m Vörösmarty utca m Vörösmarty utca m Vörösmarty utca m Vörösmarty utca m Vörösmarty utca m Vörösmarty utca m Vörösmarty utca m Vörösmarty utca m

8 8 Sor- Közutak, parkok, Ingatlannyilvántartás adatai Bruttó érték Becsült érték szám utcák megnevezése hrsz..terület (m2) ezer Ft-ban 88. Batthyány utca m Batthyány utca m Batthyány utca m Batthyány utca m Batthyány utca m Batthyány utca m Batthyány utca m Batthyány utca m Batthyány utca m Batthyány utca m Álmos utca m Bartók Béla utca m Elıd utca m Békéscsabai utca m Békéscsabai utca m Szántó- Kovács utca m Micsurin utca m Áchim utca m Áchim utca m Bem József utca m Búzavirág utca m Jókai Mór utca m Bajcsy Micsurin közötti utca m Tompa utca m Mikszáth utca m Hóvirág utca m Október 6. utca 2170/2 557 m Október 6. utca m Október 6. utca m Liget utca m Móra Ferenc utca m Gárdonyi. utca m Gárdonyi. utca m Katona utca m Katona utca m Katona utca 1795/ m Móricz utca m Móricz utca m Móricz utca m Március 15. utca m Március 15. utca m Március 15. utca m Kinizsi utca m Dobó utca m Dobó utca m Munkácsy utca m

9 9 Sor- Közutak, parkok, Ingatlannyilvántartás adatai Bruttó érték Becsült érték szám utcák megnevezése hrsz..terület (m2) ezer Ft-ban 134. Munkácsy utca m Munkácsy utca m Esze Tamás utca m Vak Bottyán utca 1918/3 6017m Thököly utca 1952/ m Zrínyi Miklós utca m Bercsényi utca m Berzsenyi utca m Berzsenyi utca m Gábor Áron utca 1923/6 463 m Gábor Áron utca 1923/8 463 m Gábor Áron utca 1923/ m Gábor Áron utca m Gábor Áron utca 1952/5 469 m Gábor Áron utca 1952/8 468 m Gábor Áron utca 1952/ m Gábor Áron utca 1952/ m Zöldpálya utca 112/ m Tavasz utca m Tavasz utca m Tavasz utca m Nefelejcs utca 112/ m Liszt Ferenc utca m Név nélküli utca Gábor Áron utca között 1923/2 462 m Név nélküli utca Gábor Áron utca között 1923/4 462 m Gábor Áron utca között 1952/ m Bocskai utca m Bocskai utca m Név nélküli utca m Név nélküli utca m Név nélküli utca m Név nélküli utca m Név nélküli utca m Név nélküli utca m Név nélküli utca m Névnélküli utca m Név nélküli utca m Név nélküli utca m Névnélküli utca 1674/ m Külterületi közút m Külterületi közút m Külterületi közút m Külterületi közút m Külterületi közút m

10 10 Sor- Közutak, parkok, Ingatlannyilvántartás adatai Bruttó érték Becsült érték szám utcák megnevezése hrsz..terület (m2) ezer Ft-ban 177. Külterületi közút m Külterületi közút m Külterületi közút 035/ m Külterületi közút m Külterületi közút m Külterületi közút m Külterületi közút m Külterületi közút m Külterületi közút m Külterületi közút m Külterületi közút Külterületi közút m Külterületi közút m Külterületi közút m Külterületi közút m Külterületi közút m Külterületi közút m Külterületi közút m Külterületi közút m Külterületi közút m Külterületi közút m Külterületi közút m Külterületi közút m Külterületi közút m Külterületi közút m Külterületi közút m Külterületi közút m Névnélküli közterület m Névnélküli közterület 2596/ m

11 11 Sor- Közutak, parkok, Ingatlannyilvántartás adatai Bruttó érték Becsült érték szám utcák megnevezése hrsz..terület (m2) ezer Ft-ban Egyéb forgalomképtelen törzsvagyon: 1. Agyaggödör (Liszt utca) 114/ m Kisállattenyésztı törzstelep 53/ m Mocsár (Rákóczi utca) m Thököly utcai erdı 1952/ m Thököly utcai erdı 1952/ m Thököly utcai erdı 1952/ m Thököly utcai erdı 1952/ m Gábor Áron utcai erdı 1952/ m Közpark (Október 6.utca) m Közpark (Hóvirág utca) m Köztársaság tér (Kinizsi u. 2.) 1674/ m Közpark (Micsurin utca) m Közpark (Liszt utca) 112/ m Közpark (Piactér) m Közpark (Bocskai utca) 1795/ m Közpark (Szabadság tér) m Piactér (Tompa utca) 1673/ m Közút (Piactér) 1.673/ m Közút (Thököly utca) 1952/ m Közút (Thököly utca) 1952/ m Közút (Október 6. utca) m Közút (Október 6. utca) m Szennyvízelhelyezı 098/ m Szemétlerakó telep 098/ m Szennyvíztisztító telep 0140/ m Szennyvíztisztító telep védısáv (derítı) 0140/ m Köztemetı m Vízmő (5-ös sz. kút) 1795/ m Vízmő (víztorony) Bocskai utca 1798/ m Vízmő (2-es és 3-as kút) 1918/ m Vízmő telep Vak Bottyán utca 1918/ m Beépítetlen terület Thököly utca 1952/ m Beépítetlen terület (Kazinczy utca) m Forgalomképtelen törzsvagyon könyvszerinti bruttó értéke összesen: Forgalomképtelen törzsvagyon becsült értéke összesen:

12 12 2.sz. melléklet Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Sor- Ingatlan Ingatlannyilvántartás adatai Bruttó érték Becsült érték szám megnevezése hrsz. terület (m2) ezer Ft-ban 1. Óvoda Csorvás, István kir. u / m Óvoda Csorvás, Bocskai u / m Tornacsarnok Csorvás, István kir. u / m Általános iskola és könyvtár Csorvás, Petıfi u / m Községháza Csorvás, Rákóczi u m Tőzoltószertár Csorvás, Rákóczi u PV raktár Csorvás, Rákóczi u Iroda és mőhely Csorvás, Rákóczi u Egyesített Szociális Intézmény Csorvás, Rákóczi u m Családsegítı szolgálat Csorvás, Kossuth u m Egyesített Szociális Intézmény Mosókonyha épülete Csorvás, Kossuth u Gondozóház Csorvás, Kossuth u m KMB iroda és lakás Csorvás, Rákóczi u m Egyesített Szociális Intézmény iroda épülete Csorvás, Kisfaludy u 2/ m Általános Iskola + technika terem Csorvás, Arany J. u m Általános Iskola Csorvás, István kir. u / m Általános Iskola Csorvás, Petıfi u / Ifjúsági Klub Csorvás, Petıfi u /

13 13 Sor- Ingatlan Ingatlannyilvántartás adatai Bruttó érték Becsült érték szám megnevezése hrsz. terület (m2) ezer Ft-ban 19. Egészségház Csorvás, Kinizsi u / m Sporttelep Csorvás, Kazinczy u. 2/a. 112/ m Gyepmesteri telep Csorvás, Tanya / m Buszváró Csorvás, Szabadság tér Közösségi Ház Csorvás, Rákóczi u Sporttelep Csorvás, Széchenyi utca m2-671 Ingatlanokhoz kapcsolódó telkek: 25. Temetı Csorvás, Batthyány u Sporttelep Csorvás, Kazinczy u. 2/a. 112/ Általános iskola Csorvás, István kir. u. 34. Óvoda Csorvás István kir. u / Általános iskola Csorvás Petıfi u Tornacsarnok Csorvás, István kir. u / Általános iskola és könyvtár Csorvás, Petıfi u / KMB iroda és lakás Csorvás, Rákóczi u Községháza Csorvás, Rákóczi u Egyesített Szociális Intézmény Csorvás, Rákóczi u Családsegítı szolgálat Csorvás, Kossuth u Gondozóház Csorvás, Kossuth u Általános Iskola + technika terem Csorvás, Arany J. u Játszótér Csorvás, Piactér 1673/ Egészségház Csorvás, Kinizsi u /

14 14 Sor- Ingatlan Ingatlannyilvántartás adatai Bruttó érték Becsült érték szám megnevezése hrsz. terület (m2) ezer Ft-ban 38. Benzinkút Csorvás, Tompa utca 1675/ Óvoda Csorvás, Bocskai u / Vízmő (5-ös sz. kút) 1795/30 Vízmő (víztorony) Bocskai utca 1798/ Vízmő telep Csorvás, Vak B. utca 1795/ Szennyvíztisztító telep 0140/55 Szennyvíztisztító telep védısáv (derítı) 0140/ Gyepmesteri telep Csorvás, Tanya /4 4 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon könyvszerinti bruttó értéke: Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon becsült értéke:

15 15 3. sz. melléklet Forgalomképes vagyon Sor- Ingatlan Ingatlannyilvántartás adatai Bruttó érték Becsült érték szám megnevezése hrsz. terület (m2) ezer Ft-ban 1. Szántó Csorvás, külterület 026/ m Szántó Csorvás, külterület 035/5 822 m Szántó Csorvás, külterület 035/ m Szántó Csorvás, külterület 035/ m Szántó Csorvás, külterület 069/ m Szántó Csorvás, külterület 088/ m Szántó Csorvás, külterület 0115/2 741 m Szántó Csorvás, külterület m Szántó Csorvás, külterület 0140/ m Szántó Csorvás, külterület 0158/ m Szántó Csorvás, külterület 0166/ m Szántó Csorvás, külterület 0166/ m Szántó Csorvás, külterület 0195/ m Szántó Csorvás, külterület 53/ m Szántó Csorvás, külterület 0147/ m Szántó Csorvás, külterület 0147/ m Szántó Csorvás, külterület 0147/ m Szántó Csorvás, külterület 0147/ m Szántó Csorvás, külterület 0147/ m Szántó Csorvás, külterület 045/ m

16 16 Sor- Ingatlan Ingatlannyilvántartás adatai Bruttó érték Becsült érték szám megnevezése hrsz. terület (m2) ezer Ft-ban Részarány tulajdon: ajándékozás címen 21. Szántó Gerendás, külterület 080/ m Szántó Kétsoprony, külterület 083/ m Telekingatlan m Telekingatlan 2381/1 856 m2-207 Szolgálati és önkormányzati bérlakások 25. Bérlakás Csorvás, Bajcsy Zs. u m Szolgálati lakás Csorvás, Rákóczi u /1 948 m Szolgálati lakás Csorvás, Hunyadi u m Szolgálati lakás Csorvás, Batthyány u. 4/A. 539/ m Szolgálati lakás /sorház/ Csorvás, Gábor Á. u / m Szolgálati lakás Csorvás, Móra u / m Szolgálati lakás Csorvás, Arany J. u Szolgálati lakás Csorvás, Petıfi u / Lakásingatlanokhoz kapcsolódó telkek: 33. Bérlakás Csorvás, Bajcsy Zs. u Szolgálati lakás Csorvás, Rákóczi u / Szolgálati lakás Csorvás, Hunyadi u Szolgálati lakás Csorvás, Batthyány u. 4/a. 539/2-37. Szolgálati lakás /sorház/ Csorvás, Gábor Á. u / Szolgálati lakás Csorvás, Móra u /18 504

17 17 Sor- Ingatlan Ingatlannyilvántartás adatai Bruttó érték Becsült érték szám megnevezése hrsz. terület (m2) ezer Ft-ban Ajándékozás címen örökölt ingatlanok: 38. Lakóház ingatlan Csorvás, Kossuth u m Lakóház ingatlanhoz kapcsolódó telek Csorvás, Kossuth u Lakóház ingatlan Csorvás, Munkácsy u m Lakóház ingatlan Csorvás, Bajcsy u m Lakóház ingatlanhoz kapcsolódó telek Csorvás, Bajcsy u Egyéb bérlemények 1. Egyéb ingatlan (kondi terem) Csorvás, István kir. u m Tömegszervezeti székház Csorvás, Rákóczi u m Általános iskola (Kıhalmi féle) Csorvás, Petıfi u / m Hatósági húsbolt Csorvás, Rákóczi u Mázsaház Csorvás, Táncsics u m Ingatlanokhoz kapcsolódó telkek: 6. Egyéb ingatlan (kondi terem) Csorvás, István kir. u Tömegszervezeti székház Csorvás, Rákóczi u Mázsaház Csorvás, Táncsics u Általános iskola (Kıhalmi féle) Csorvás, Petıfi u /1 262 Forgalomképes vagyon könyvszerinti bruttó értéke összesen: Forgalomképes vagyon becsült értéke összesen: Jóléti ingatlan: tulajdonos 13 települési önkormányzat 10. Gyomai üdülı Gyomaendrıd, Kiss L. üdülıtelep m

18 18 4. sz. melléklet A vitás, vagy valamilyen más okból rendezetlen jogállású vagyon 1. Közösségi Ház Csorvás, Rákóczi u. 13.* 2. Egyesített Szociális Intézmény konyha épülete Csorvás, Rákóczi u. 13.* *Megjegyzés: Az ingatlannál 51/1073-ad részben tulajdonos a Magyar Állam.

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1 Módosította a 19/2012. (X.25.) számú rendelet.

1 Módosította a 19/2012. (X.25.) számú rendelet. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 6/2012.(IV.06.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezetben a 19/2012.(X.25.),

Részletesebben

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (III. 5.) önkormányzati rendelete * az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról, az önkormányzati vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól és a vagyonfenntartás-fejlesztés

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 16/2006.(VIII.24.) Alap Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013. szeptember 19- i, illetve a Képviselő-testület 2013. szeptember 24. napján tartandó

Részletesebben

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT.

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT. Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból Kerepes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004. (IX. 30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 26/2007. (XII. 18.) és

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben a 15/2015.(VI.25.), valamint a 27/2015.(XII.17.)

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013.(V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! I. A megyei önkormányzat megváltozott feladatköre II. A megyei önkormányzat megmaradt vagyona

Tisztelt Közgyűlés! I. A megyei önkormányzat megváltozott feladatköre II. A megyei önkormányzat megmaradt vagyona 2. Tisztelt Közgyűlés! A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hatályos vagyonrendelete az elmúlt évek tapasztalatai szerint megfelelően szabályozta és segítette a megyei önkormányzat vagyongazdálkodási

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 133/2009.(VI. 18.)KT. határozattal Székelyné Drahos Mária óvodavezetı A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a helyiségek bérbeadásáról Rakamaz Város

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának 7/2002. (XII.03. ) számú rendelete (A 2004. évi módosításokkal egybeszerkesztve) az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Zalaszentgyörgy

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYON FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK, ÉS A VAGYON KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL, amelyet

Részletesebben

3. A költségvetési szervbe felvehetı maximális gyermeklétszám 2010. július 1. napjától: 400 fı

3. A költségvetési szervbe felvehetı maximális gyermeklétszám 2010. július 1. napjától: 400 fı Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének /2010.(IV.22.) KT határozata a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egységes szerkezetbe foglalva 2005. december 12. Pánd Község Önkormányzata 4/2003./V.12./ r e n d e l e t e a 20/2005. /XI.29./ rendelet módosításaival, kiegészítéseivel, amely az önkormányzati vagyonról

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya A Önkormányzat Közgyűlésének 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete a Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban:

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete e) 1 II. FEJEZET Lezárva: 2009. augusztus 24. 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról,

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

2014. november 13-i rendkívüli ülésére

2014. november 13-i rendkívüli ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló új önkormányzati rendelet

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. FEBRUÁR 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. FEBRUÁR 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1412 /2012. 9. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzati

Részletesebben

4 Módosította a 13/2013. (V.30.) rendelet, hatályos 2013. 05.31-től

4 Módosította a 13/2013. (V.30.) rendelet, hatályos 2013. 05.31-től Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011 ( XII.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról /Egységes szerkezetben 2013. május

Részletesebben

I. Fejezet Az el nem idegeníthető vagyontárgyak

I. Fejezet Az el nem idegeníthető vagyontárgyak Sülysáp Nagyközség Önkormányzata 16/2004. (VII.12.) számú rendelete Az önkormányzat ingatlanvagyonnal, a vagyoni értékű jogokkal és értékpapírokkal való gazdálkodásról Sülysáp Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya

I. fejezet A rendelet hatálya Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2002. (V.7.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2002. (V.7.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2002. (V.7.) r e n d e l e t e a háziorvosi körzetekrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az egészségügyi közszolgáltatások

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 216. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 3/216.(I. 28.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, valamint a közbeszerzés helyi

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2009. (IV. 1.) számú rendelete. az önkormányzati vagyon hasznosításáról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2009. (IV. 1.) számú rendelete. az önkormányzati vagyon hasznosításáról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (IV. 1.) számú rendelete az önkormányzati vagyon hasznosításáról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata 24/1995. (VII.11.) ör. számú rendelete a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozásról

Kalocsa Város Önkormányzata 24/1995. (VII.11.) ör. számú rendelete a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozásról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 26/1996. (VII.15.), a 10/2000. (V.2.), a 13/2002. (IX.27.), a 22/2006. (XII.29.), a 24/2011. (X.17.) és a 12/2012. (V.28.) ör. sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/1994. (II. 3.) önkormányzati rendelete

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/1994. (II. 3.) önkormányzati rendelete Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/1994. (II. 3.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL (A módosításokkal: 11/2000. (IX.

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 11. szám 2008. December 22. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008. XII. 18.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3 / 1997. / II. 19. / SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3 / 1997. / II. 19. / SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3 / 1997. / II. 19. / SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA 2012-TŐL

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA 2012-TŐL KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA 2012-TŐL Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 259/2012. (V. 29.) számú önkormányzati határozat 1. melléklete A vagyongazdálkodási

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya 1 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban:

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2014.

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2005. (IV.27.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2008. (III.

Részletesebben

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések 667 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe

Részletesebben

Egységes szerkezet. - 1. számú: részletes leírását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza

Egységes szerkezet. - 1. számú: részletes leírását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza A Szarvasi Önkormányzat 3/2010. (II.26), 39/2008. (XII.19.), 31/2003. (XI.21.) rendeleteivel módosított 10/2002. (V.24.) rendelete a HÁZIORVOSI KÖRZETEKRŐL 1 Egységes szerkezet A Szarvasi Önkormányzat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016.(III. 04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyakfeletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról /egységes

Részletesebben

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS 1. A kiíró megnevezése, székhelye: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2.) 2. A pályázat célja, jellege: ingatlan értékesítése 3. A

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják,

Részletesebben

11/1997. (V. 21.) önkormányzati 1 rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL

11/1997. (V. 21.) önkormányzati 1 rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/1997. (V. 21.) önkormányzati 1 rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL Általános és értelmező rendelkezések 1.

Részletesebben

18/2001.(XI.26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE, MELYET A 19/2002.(XII.16.) SZÁMÚ RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT

18/2001.(XI.26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE, MELYET A 19/2002.(XII.16.) SZÁMÚ RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2001.(XI.26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE, MELYET A 19/2002.(XII.16.) SZÁMÚ RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZTISZTVISELŐIT MEGILLETŐ

Részletesebben

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 29/2003.(XII. 10.) számú. rendelete

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 29/2003.(XII. 10.) számú. rendelete Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2003.(XII. 10.) számú rendelete a kötelezı kéményseprı- ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben) Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

9/2004.(V.1.) rendelete

9/2004.(V.1.) rendelete Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2004.(V.1.) rendelete az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól. Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2009. (X.1.) rendelettel.

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013.(XII.02.)

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

19/2002.(VI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

19/2002.(VI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2003.(VI.25.), 13/2005.(III.1.), 31/2005.(V.2.), 6/2006.(II.20.), 15/2007.(III.28.), 22/2010.(VIII. 16.), 3/2012. (I. 17.), 11/2012. (III. 26.), 40/2012.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról 1 (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2013.

Részletesebben

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben)

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Vecsés Város Önkormányzatának 1/2010. (I. 29.) rendelete az Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Vecsés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról Módosítva: 13/2006. (III.17.), 34/2009. (XII.12.), 20/2011. (VI.02.),

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet)

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) 125/2007. (VI. 28.) MÖK határozat 3. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) amely létrejött a Sümeg Város Önkormányzat Városi Kórház és Rendelőintézetében (Sümeg, Doba) ellátott egészségügyi szakellátási

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2004. (X.01.) RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2004. (X.01.) RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2004. (X.01.) RENDELETE a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával kapcsolatos közzétételi szabályokról Bátonyterenye

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól 1 Városlőd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Tel: 06/66/386-524 E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette:

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2004. (IX.20.) rendelete

Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2004. (IX.20.) rendelete Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (IX.20.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Szentbékkálla község Önkormányzata

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 26/2014. (XI.09.) sz. önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Hatályba lépés napja: 2014. november 10. Ezen

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (V.7.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bakonynána Községi Önkormányzat

Részletesebben

6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1

6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1 6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1 a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (VII. 01.) önkormányzati r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (VII. 01.) önkormányzati r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/00. (VII. 0.) önkormányzati r e n d e l e t e A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉVEL (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével)

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 22/2007. (V. 24.), a 27/2007. (VII. 24.), a 3/2008. (I. 24.), a 7/2008. (II. 11.), a 14/2008. (II. 14.), a 29/2008. (X. 16.), a 38/2008. (XI. 24.), a

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (III.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az engedély kiadásának feltételei

A rendelet hatálya. Az engedély kiadásának feltételei Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelete a jármővek közlekedésének helyi közutakon történı súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

RENDELETEK. (5) Az állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget 21 e Ft-ban hagyja jóvá.

RENDELETEK. (5) Az állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget 21 e Ft-ban hagyja jóvá. RENDELETEK Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának 6/2007. (IV. 19.) sz. rendelete a 2006. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról és pénzmaradványa elszámolásáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

LAKITELEK POLGÁRMESTERE

LAKITELEK POLGÁRMESTERE LAKITELEK POLGÁRMESTERE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 3635/2010. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2010. október 28 i ülésére Tárgy: Alapítói

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelete (H1) a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelete (H1) a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelete (H1) a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009.(VIII. 27.) RENDELETE a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak!

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! 1. számú napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 1-102/2009. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelete Celldömölk város egészségügyi alapellátási körzeteiről

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelete Celldömölk város egészségügyi alapellátási körzeteiről Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelete Celldömölk város egészségügyi alapellátási körzeteiről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben