1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja"

Átírás

1 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 8../1/ bekezdés 16../1/ bekezdés, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény /a továbbiakban Hgt./ 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: Bevezetı rendelkezések 1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja /1/ Jelen rendelet célja a./ Balatonkeresztúr lakossága egészségének védelme, a község természeti és épített környezetének megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel, b./ a hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a település szennyezettségének elkerülése érdekében a képzıdött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkezı hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélı ártalmatlanítása. /2/ A rendelet céljának elérése érdekében a község közigazgatási területén minden tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy a./ a település környezetét a lehetı legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, b./ biztosítsa a keletkezı hulladék mennyiségének és minıségének megfelelı kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását. /3/ Balatonkeresztúr Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében érvényesíti a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvényben foglalt alapelveket, meghatározza a hulladékgazdálkodás körében a hatáskörébe tartozó kérdésekben a hulladékgazdálkodás általános követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit. 2.. /1/ Az önkormányzat hulladékgazdálkodással összefüggı feladatait a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvényben és a Hgt. felhatalmazása alapján kiadott végrehajtási típusú jogszabályokban foglaltak határozzák meg. Az önkormányzatot megilletı feladatok ellátása jogszabály eltérı rendlelkezése hiányában Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselıtestületének /továbbiakban: képviselı-testület/ hatásköre. /2/ Az önkormányzat szervei útján vesz részt a hulladékgazdálkodási igazgatásban. /3/ A képviselı-testület annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott hulladékgazdálkodási feladatait a korszerő környezetvédelem követelményei szerint teljesítse, érvényesíteni kívánja a Hgt-ben rögzített elveket, és a jelen rendeletben foglaltak szerint települési szilárd hulladékkezelésre kötelezıen ellátandó és igénybe veendı hulladékkezelési közszolgáltatást szervez. /4/ A szabályozás eszközével arra törekszik, hogy a képzıdı hulladék mennyiségét és veszélyességét a környezetterhelés csökkentése érdekében a lehetı legkisebb mértékőre szorítsa. Ennek érdekében érvényesíteni kívánja a megosztott felelısség elvét, mely alapján a hulladékgazdálkodás körébe tartozó szereplık felelısségét meghatározza. 1 Módosította a 25/2010.(XII.3.) rendelet. Hatályos december 3. napjától 2 Módosította a 26/2010.(XII.17.) rendelet. Hatályos: január 1. napjától

2 2 3.. Fogalmi meghatározások /1/ Települési szilárd hulladék: a./ háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során, a lakásokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkezı, veszélyesnek nem minısülı hulladék, b./ a közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkezı hulladék, c./ háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkezı veszélyesnek nem minısülı szilárd hulladék, amely a háztartási hulladékkal együtt kezelhetı. /2/ Egyéb szilárd hulladék: a háztartási hulladéknál meghatározottak szerint keletkezett hulladék közül nem minısül háztartási hulladéknak, a jég, a hó, a sár, az épület, vagy egyes részeinek megrongálódásából, bontásából, illetve javításából származó nagyobb mennyiségő anyag, a kerti és gazdasági mővelés során a háztartási hulladékra meghatározott mennyiség felett keletkezett hulladék és nagyobb mérető elhasznált tárgy /bútordarab, szalmazsák tartalma stb./ /3/ Szelektíven győjtendı hulladék: a község közigazgatási területén létesülı hulladékgyőjtı szigeteken elhelyezett győjtıedényekben kötelezıen elhelyezendı üveg /fehér és színes/, papír és mőanyag hulladék. /4/ Inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentıs fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzıje, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezıtlen hatással a vele kapcsolatba kerülı más anyagra olya módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be, további csurgaléka és szennyezıanyag-tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyezteti a felszíni vagy felszín alatti vizeket. /5/ Nagy darabos hulladék /lom/: a településen a háztartásokban keletkezett azon hulladék /háztartási berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok/, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített győjtıedényzetben nem helyezhetı el, úgy hogy a győjtıedény zárható és rendeltetésének megfelelıen használható maradjon. /6/ építési törmelék: építésbıl, bontásból származó anyag, feltéve, hogy az nem veszélyes hulladék /7/ Biohulladék: a szerves komposztálható konyhai és kerti, valamint ehhez hasonló hulladék. /8/ Hasznosítható hulladékok: azok az anyagok, amelyek anyaguk szerint értékesítésbe vihetık, szelektálásuk esetén akár eredeti funkciójuktól eltérı célra hasznosíthatók. /9/ Maradék hulladék: azok a visszamaradt anyagok, amelyeket újrahasznosítani nem lehet, így ártalmatlanításuk lerakással történik. /10/ Biológiailag lebontható hulladék /biohulladék/: minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami anaerob vagy aerob módon /mikroorganizmusok, talajélılények vagy enzimek segítségével/ lebontható. /11/ Veszélyes hulladék: az olyan hulladék, amely a Hgt. 2 számú mellékeltében felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy összetevıket tartalmaz, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelent. /12/ Balatonkeresztúr Hulladékgazdálkodási Terve: Az önkormányzat által önkormányzati rendeletben kihirdetett terv, melynek keretében az önkormányzat meghatározza a Hgt. és végrehajtási rendeletei alapján az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel és a Somogy Megyei Területi Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban az önkormányzat illetékességi területén megvalósuló hulladékgazdálkodás stratégiai feladatainak cselekvési programját, a hulladékkezelési tevékenységek racionalizálását elısegítı intézkedéseket, a végrehajtás sorrendjét s hatékonyságát, a megvalósításhoz szükséges eszközöket és létesítményeket, valamint ezek becsült költségeit és finanszírozási módját.

3 3 /13/ Hulladékkezelı telep: a települési hulladék begyőjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további tárolására, átrakására, elıkezelésére, illetıleg hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely /14/ Hulladékgyőjtı udvar /hulladékudvar/: az elkülönítetten /szelektíven/ begyőjthetı települési szilárd, valamint a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történı tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott zárt begyőjtı hely. /15/ Hulladékgyőjtı sziget /győjtısziget/: a háztartásokban keletkezı hasznosításra alkalmas, különbözı fajtájú, elkülönítetten győjtött háztartási hulladék begyőjtésére szolgáló, lakóövezetben közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyőjtıhely, szabványosított edényzettel, amely edényzet kizárólag a rajta egyértelmően megjelölt fajtájú települési szilárd hulladék szelektív begyőjtésére szolgál, a közszolgáltatást igénybe vevık részére /16/ Felállítási hely: az egyes ingatlanokon belül felállított hulladékgyőjtı edények helye. /17/ Ürítési hely: az a hely /többnyire közterület/, ahol a hulladékgyőjtı edények gépjármőre történı ürítése történik. /18/ Ártalmatlanító hely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény január 1. napjától Ordacsehi lerakó. /19/ Hulladéklerakó telep /hulladéklerakó/: mőszaki védelemmel létesített, folyamatos ellenırzést biztosító rendszerrel ellátott, a települési szilárd hulladék föld felszínén vagy földben történı ártalmatlanítására szolgáló mőtárgyak és kiszolgáló létesítmények összessége. /20/ Hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggı tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelızését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenırzését, a kezelı berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a mőködés felhagyását követı vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást. /21/ Hulladékkezelı. aki települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlantulajdonostól átveszi, kezeli, begyőjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja. /22/ Hulladékkezelési engedély: a környezetvédelmi hatóság által a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 213/2001./XI.14./ Korm. rendelet 20../1/ bekezdésében foglalt tevékenységek, vagy tevékenységek valamelyike végzésének engedélyezésére vonatkozó okirat. /23/ Hasznosítás: a települési szilárd hulladéknak vagy valamely összetevıjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történı hasznosítása /24/ Hulladékkezelési közszolgáltatás: a rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd hulladéknak az ingatlantulajdonosoktól a közszolgáltató által történı rendszeres begyőjtése, elszállítása, a hulladék egyes összetevıinek elkülönítetten történı győjtése, ártalmatlanítása, valamint hulladékkezelı telep, hulladéklerakó, hulladékgyőjtı udvar és hulladékgyőjtı sziget létesítése és mőködtetése. /25/ Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék győjtése, begyőjtése, szállítása, elıkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása /26/ Győjtés: a települési szilárd hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történı elszállítás érdekében /27/ Begyőjtés: a települési szilárd hulladéknak a hulladék birtokosaitól történı átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyőjtı telephelyén, továbbá a begyőjtıhelyen /győjtıpontokon, hulladékgyőjtı udvaron, tároló-kezelı telepen/ és a további kezelés érdekében történı összegyőjtés, válogatás a begyőjtı telephelyén.

4 4 /28/ Szállítás: a települési szilárd hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is. /29/ Ártalmatlanítás: a települési szilárd hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztetı, szennyezı, károsító hatásának megszüntetése, kizárása, amely történhet hulladéklerakóban történı lerakással, termikus ártalmatlanítással és más kémiai, biológiai vagy fizikai eljárással /30/ Elıkezelés: a települési szilárd hulladék begyőjtését, tárolását, hasznosítását, illetıleg ártalmatlanítását elısegítı, azok biztonságát növelı, a környezetterhelést csökkentı tevékenység, amely a hulladék fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával jár. Fizikai elıkezelésnek minısül az elkülönítetten begyőjtött szilárd hulladék olyan további válogatása, szétválasztása, osztályozása /aprítás, tömörítés, bálázás/, amelynek segítségével a hasznosítás vagy ártalmatlanítás könnyebben megvalósítható. /31/ Hasznosító hely: a települési szilárd hulladéknak vagy valamely összetevıjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történı felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az önkormányzat által erre kijelölt létesítmény /32/ Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet a rendeltetésének megfelelıen /különösen közlekedés biztosítása, pihenı- és emlékhelyek, közmővek elhelyezése, stb céljára, beleértve az ilyen zöldterületet is/ bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb /magán/ ingatlanoknak a közforgalom számára arról szóló külön szerzıdés /okirat/ keretei között a tulajdonos /vagy bejegyzett használó/ által megnyitott és kijelölt részére /33/ Járda: gyalogos közlekedésre szolgáló szilárd burkolatú, az ingatlan telekhatára és az úttest széle közötti útterület, szilárd burkolat hiányában az ingatlan melletti 1 méter széles területsáv tekintendı ilyen területnek. /34/ Járdához tartozó terület: A járda területén kívül a szilárd útburkolattal ellátott területrész és a járdaszegély közötti változó szélességő és minıségő /pl. még üres, füves vagy virágos/ sáv, kivéve a közút tartozékát képezı, az úttest melletti padkát és útárkot. /35/ Úttest: jármővek közlekedésére szolgáló útterület, függetlenül annak szélességétıl és az útburkolat minıségétıl /36/ Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztaságának megırzése, takarítása, hó- és síkosság mentesítése, portalanítása /37/ Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az az alkalmilag képzıdött települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltató által rendszeresített győjtıedényzetben mérete miatt nem helyezhetı el. /38/ Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, birtokában vagy használatában levı ingatlanon települési szilárd hulladék keletkezik. /39/ Közszolgáltató: Balatonkeresztúr közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelı, a Zöldfok Rt., aki a község területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására a mindenkor hatályos jogszabályok elıírásainak megfelelı eljárás lefolytatásával, a rendeletben meghatározott idıtartamra kizárólagos jogot szerzett vállalkozásjelen rendeletben nevesített jogi személy. /40/ Közszolgáltatási díj: az az önkormányzat rendeletében meghatározott, a rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd hulladékkal összefüggı hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltatónak fizetendı, a jelen rendeletben meghatározott díjfizetési idıszakra vonatkozóan megállapított díj.

5 5 /41/ Háztartás: emberek közös életvitele, amelyben közös gazdálkodással biztosítják életük fenntartását, így az étkezést, lakhatást, a tisztálkodást stb., /42/ Gazdálkodó szervezet: a Ptk c./ pontjában felsorolt valamennyi szerv továbbá az ügyvéd, az ügyvédi iroda, a közjegyzı, a bírósági végrehajtó /43/ Közszolgáltatás tárgya: a települési szilárd hulladék /44/ Zöldhulladék: kerti hulladék, amely olyan növényi maradvány, amely a község közigazgatási területén levı belterületi ingatlanok /lakóház, építési telek, üdülı/ mezıgazdasági mővelésével kapcsolatban keletkezik /pl. fő, szılı venyige, gyümölcsfa nyesedék/ /45/ Közszolgáltatással összefüggı személyes adatok: beépített ingatlan tulajdonosának neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. II. rész Hulladékkezelési közszolgáltatás 4.. Balatonkeresztúr Község Önkormányzata /a továbbiakban: önkormányzat/ a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást tart fenn a települési szilárd hulladék rendszeres győjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és a felsorolt tevékenységek ellátásáról kötelezı helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 5.. A hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya /1/ A hulladékkezelési közszolgáltatás Balatonkeresztúr közigazgatási területére terjed ki. /2/ A hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed a község közigazgatási területén levı valamennyi ingatlantulajdonosánál, tulajdonosi közösségénél, birtokosánál vagy használójánál /továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos/, keletkezı települési szilárd hulladékra. Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladék győjtésérıl és annak begyőjtésére feljogosított és engedéllyel rendelkezı hulladékkezelınek történı átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni. /3/ Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást. /4/ A község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult hulladékkezelı a Zöldfok Zrt. /Siófok/ - amely kötelezı közszolgáltatónak minısül - /továbbiakban: Közszolgáltató/. A Közszolgáltató a községi közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetıleg kötelezett. A Közszolgáltató végzi a község települési szilárd és lakossági veszélyes hulladékainak győjtését és szállítását és gondoskodik a szilárd hulladék elhelyezésérıl a Közszolgáltató tulajdonában levı hulladéklerakó üzemeltetésérıl. /5/ Az együttmőködés tartalmát és feltételeit külön szerzıdés rögzíti. 6.. Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai /1/ Az önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez. Feladata e tekintetben különösen: a./ a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyőjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése b./ a közszolgáltatás ellátására a szolgáltató kiválasztása, a szolgáltatóval szerzıdés megkötése, c./ a közszolgáltatás díjának és díjfizetés rendjének megállapítása, d./ a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes, a jogszabályokban meghatározott hatósági jogkörök gyakorlása,

6 6 e./ a közszolgáltatással összefüggı egyéb jogszabályokban nem rendezett önkormányzati feladat és hatáskör megállapítása /2/ A közszolgáltatás, a közszolgáltatás ellátására feljogosított szolgáltató szállító eszközével jelen rendelet 3../1/ bekezdésében megjelölt települési szilárd hulladéknak győjtıedényben a közterületen vagy az ingatlanon összegyőjtött és a szilárd hulladék elhelyezés céljából történı rendszeres elszállítására terjed ki. /3/ Az önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során a hulladékgazdálkodási törvényben megfogalmazott célok elérése érdekében együttmőködik Balatonmáriafürdı Község Önkormányzatával. 7.. A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma A hulladékkezelési közszolgáltatás a tevékenység tartalmában az alábbiakra terjed ki: a./ az ingatlantulajdonos által biztosított győjtıedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon, az ingatlanon győjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyőjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására b./ az ingatlanon összegyőjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente 1-szeri az önkormányzat és a közszolgáltató közösen egyeztetésével meghatározott idıpontban és helyen erre a célra biztosított szállítóeszközén történı begyőjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására c./ hulladéklerakó, hulladékgyőjtı szigetek és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények létesítésére, mőködtetésére és üzemeltetésére, d./ az a./ és b./ pontokban foglaltak szerint győjtött, begyőjtött és elszállított települési szilárd hulladék ártalmatlanítására, e./ a települési szilárd hulladék egyes összetevıinek más összetevıktıl elkülönített, szelektív begyőjtésére /továbbiakban: szelektív begyőjtés/.f./ háztartásokban keletkezı veszélyes hulladék összegyőjtésére és elszállítására g./ az illegális hulladéklerakók felszámolásában való közremőködés 8.. A közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei /1/ A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerzıdésben foglaltak szerint a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi elıírások megtartásával a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy az igénybe vevı ingatlantulajdonosoktól a./ a győjtıedényben vegyesen győjtött háztartási hulladék és háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő hulladék házhoz menı járattal történı rendszeres begyőjtése és elszállítása b./ a Közszolgáltató által fenntartott és mőködtetett szelektív hulladékgyőjtı szigeteken, győjtıedényben vagy más eszközben szelektíven győjtött települési szilárd hulladék begyőjtése c./ A Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén, az ingatlanon összegyőjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszeri történı begyőjtése és elszállítása d./ közterületi hulladéknak egyedi megrendelés alapján történı alkalmai begyőjtése és elszállítása e./ a háztartásokban keletkezı veszélyes hulladéknak elızetesen egyeztetett idıpontban történı évi egyszeri összegyőjtése és elszállítása f./ a begyőjtött és elszállított települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló hulladéklerakó, hulladékgyőjtı szigetek üzemeltetése, g./ az a-b./ pontokban foglaltak szerint begyőjtött és elszállított települési szilárd hulladék hasznosításra történı átadása,

7 7 h./ a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények magasabb szintő jogszabályokban foglalt utógondozása és monitorozása körébe tartozó feladatok ellátása /2/ A Közszolgáltató a magasabb szintő jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének. /3/ A Közszolgáltató köteles a képviselı-testület számára közszolgáltatói tevékenységérıl évente részletes beszámolót, valamint költségelszámolást készíteni a közszolgáltatási tevékenység éves értékeléséhez. /4/ A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatást akkor láthatja el, ha a./ biztosítani tudja a közszolgáltatás külön jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi, valamint közegészségügyi feltételeit, amelyek garantálják a közszolgáltatás tartós, rendszeres és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelı ellátását, b./ a magasabb szintő jogszabályokban megkövetelt, a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásához szükséges környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezik, c./ rendelkezik a külön jogszabályban meghatározottaknak megfelelı mértékő biztosítékkal, garanciával, d./ az önkormányzattal közszolgáltatási szerzıdést kötött /5/ A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerzıdésben foglaltak alapján a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére, valamint a közszolgáltatási díj beszedésére közremőködıt vehet igénybe. /6/ A Közszolgáltató, amennyiben a kötelezıen ellátandó közszolgáltatás mellett hulladékkezelési engedélyének megfelelıen egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet is folytat, a közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más hulladékkezelési szolgáltatását költségeit, elszámolását és díját köteles elkülöníteni és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni. A közszolgáltatási szerzıdés 9. /1/ Az önkormányzat a közszolgáltatás ellátásának megszervezésére vonatkozóan a magasabb szintő jogszabályokban és jelen rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni. A képviselı-testület a jogszabályi elıírásnak megfelelın a pályázat nyertesével az eredményhirdetést követı 30 napon belül, illetve a pályázati eljárás nélkül kijelölt közszolgáltatóval a közszolgáltatás ellátására szerzıdést köt. A közszolgáltatási szerzıdés nyilvános. /2/ A közszolgáltatási szerzıdést a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását végzı hulladékkezelıvel legalább 10 évre szólóan kell megkötni. A kizárólag a hulladék begyőjtésére, elszállítására vonatkozó szerzıdés legfeljebb 10 évre szólóan köthetı meg. Ez utóbbi szerzıdésben meg kell határozni a hulladék ártalmatlanítását végzı közszolgáltatót. /3/ A szerzıdés az aláírás napján jön létre, és ha a rendelet eltérıen nem rendelkezik az aláírást követı év elsı napjától számított a /2/ bekezdésben meghatározott év utolsó napján szőnik meg. /4/ A közszolgáltatási szerzıdés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a magasabb szintő jogszabályokkal összhangban jelen rendelet állapítja meg. A közszolgáltatási szerzıdésben rögzíteni kell a hulladékkezelési közszolgáltatás körében: a./ a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének területi határát, b./ annak a ténynek a rögzítését, hogy a Közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését, c./ a közszolgáltatási szerzıdés idıtartamát d./ a települési szilárd hulladék győjtésének módját, az elkülönítetten győjthetı és hasznosítható hulladékok körét és győjtésének kezdı idıpontját, illetve hasznosításának módját e./ a közszolgáltatás igazolási és ellenırzési kötelezettségét, annak módját f./ a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, amennyiben az önkormányzat ilyen kötelezettséget vállal: annak teljesítési feltételeit és biztosítékait, g./ a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket, kiemelten a közszolgáltatás díjának megállapítására vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerzıdés megkötésekor érvényesíthetı legmagasabb mértékét és a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárást,

8 8 h./ a közszolgáltató által igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást, i./ a közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségét, és teljesítésének módját, j./ azokat a feltételeket, amelyek mellett a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére közremőködıt vagy teljesítési segédet vehet igénybe, s ez utóbbiakért történı felelısségvállalást, k./ a szerzıdés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét /5/ A közszolgáltatási szerzıdésben az önkormányzat kötelességeként kell meghatározni a./ a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatását, b./ a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolásának elısegítését, c./ a települési igények kielégítésére alkalmas, a hulladék győjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölését, d./ a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását. /6/ A közszolgáltatási szerzıdésben a Közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni: a./ a közszolgáltatás folyamatos és teljes körő ellátását, b./ a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését, c./ a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségő és minıségő jármő, gép, eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségő szakember alkalmazását, d./ a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bıvíthetı teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzését, e./ a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására a kijelölt helyek és létesítmények igénybevételét, f./ a közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékérıl és az alkalmazás tapasztalatairól a képviselı-testületnek történı évenkénti egyszeri tájékoztatást, g./ a közszolgáltatás teljesítésével összefüggı adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és meghatározott nyilvántartási rendszer mőködtetését, h./ a fogyasztók számára könnyen hozzáférhetı ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer mőködtetését, i./ a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítását, /7/ A közszolgáltatási szerzıdés megszőnik: a./ a benne meghatározott idıtartam lejártával, b./ a közszolgáltató jogutódnélküli megszőnésével, c./ elállással, ha a teljesítés még nem kezdıdött meg, d./ felbontással a teljesítés megkezdését követıen, e./ felmondással. /8/ A képviselı-testület írásban, indokolással a közszolgáltatási szerzıdést akkor mondhatja fel, ha: a./ A közszolgáltató közszolgáltatás ellátása során a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági elıírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerısen megállapította, b./ a közszolgáltató a közszolgáltatási szerzıdésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsértette. /9/ A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerzıdést írásban, indokolással akkor mondhatja fel, ha az önkormányzat a közszolgáltatási szerzıdésben meghatározott kötelezettségét a közszolgáltató felszólítása ellenére súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését. /10/ A közszolgáltatási szerzıdés felmondása esetén a képviselı-testületnek haladéktalanul intézkednie kell a közszolgáltatás ellátásának biztosításáról

9 9 /11/ A közszolgáltató a szerzıdéstıl a teljesítés megkezdése elıtt elállhat, azt követıen felbonthatja, ha a közszolgáltatási szerzıdés megkötését követıen alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerzıdés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerzıdésszerő teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentıs mértékben sérti. /12/ Jelen rendelet rendelkezései külön szerzıdési kikötés hiányában is, illetve akkor is a szerzıdés részévé válnak, ha arról a felek nem rendelkeznek. 10. Az ingatlantulajdonosok és a gazdálkodó szervezetek hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei /1/ Az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladék e rendeletben elıírtak szerinti győjtésére, a Közszolgáltatónak történı átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére. /2/ Az ingatlantulajdonost nem terheli az /1/ bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki nem tartózkodik, és ahol települési szilárd hulladék nincs vagy nem keletkezik. /3/ Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejőleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten győjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezelésérıl nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik, a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelıen. 11. /1/ Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezelésérıl /hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról/ a Hgt ában foglaltaknak megfelelıen nem gondoskodik. /2/ A Hgt ában elıírtak szerintinek minısül a települési szilárd hulladék kezelése /hasznosítása vagy ártalmatlanítása/, ha a gazdálkodó szervezet a./ a hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségérıl az erre feljogosított és környezetvédelmi felügyelıség engedélyével rendelkezı kezelınek történı átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével gondoskodik, vagy b./ e kötelezettségét a környezetvédelmi felügyelıség által engedélyezett, megfelelı hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti /3/ A /2/ bekezdésben foglalt kötelezettségének teljesítése ellenére is köteles a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás igénybevételére, ha a közszolgáltatás keretében nyújtott hulladékkezelés a környezetvédelmi felügyelıség által igazoltan környezeti szempontból a /2/ bekezdésben foglaltaknál lényegesen kedvezıbb megoldással történik. /4/ Az ingatlantulajdonos ingatlanán a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéka tekintetében az /1/-/3/ bekezdésben foglaltak az irányadók azzal, hogy a termelés vagy szolgáltatás során keletkezı háztartási hulladékkal együtt kezelhetı hulladékot a hulladék termelıje /birtokosa/ telephelye határain belül hulladékkezelési engedély nélkül győjtheti, szállíthatja és azt fizikai elıkezelésnek vetheti alá. /5/ A gazdálkodó szervezet a nem a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, a háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő települési szilárd hulladékának kezelésérıl a közszolgáltatás keretein kívül gondoskodhat a /2/ bekezdés szerint.

10 /1/ Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen győjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni /2/ Alapvetı kötelessége az /1/ bekezdés tekintetében, hogy: a./ az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, és a hulladékot az e rendeletben feljogosított hulladékkezelınek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse, b./ a hulladék győjtése során megfelelı gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét és egészségét, valamint jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, c./ az ingatlanán keletkezı hulladékot alacsony szinten tartsa, feleslegesen hulladékot ne bocsásson ki. /3/ Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség /1/ Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének a Hgt. és a Hgt. 59../1/ bekezdés e./ alpontja szerinti 164/2003./X.18./ Kormányrendelet szabályai szerint. /2/ A közszolgálgatást igénybevevı ingatlantulajdonosok tekintetében, akik települési szilárd hulladékukat a Közszolgáltatónak adják át, a magasabb szintő jogszabályokban megkövetelt hulladékok nyilvántartásáról és bejelentésérıl a Közszolgáltató gondoskodik. /3/Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a gazdasági tevékenységükkel összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékuk kezelésére nem a közszolgáltatást veszik igénybe, kötelesek errıl a tényrıl a Közszolgálat egyidejő tájékoztatatása mellett a települési jegyzıt értesíteni és egyidejőleg igazolnia kell, hogy a mentesülés alapjául szolgáló feltételeknek megfelel. /4/ A /3/ bekezdés szerinti igazolási kötelezettségnek a gazdálkodó szervezet a már mőködı létesítmény, berendezés esetén a rendelet hatálybalépésétıl számított 30 napon belük, míg a hatályba lépést követıen igénybe venni kívánt létesítmény, berendezés esetén az üzembe helyezésétıl számított 15 napon belül köteles eleget tenni. III. A hulladékkezelési közszolgáltatások ellátásának rendje A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 14.. /1/ Az ingatlantulajdonos és Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre, vagy az a tény, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. /2/ A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról az önkormányzat az ingatlantulajdonosokat a változás bekövetkezése elıtt köteles értesíteni. /3/ A hulladék begyőjtésének, elszállításának rendjét /gyakoriság, idıpont/ az önkormányzat állapítja meg, melyrıl az ingatlantulajdonost értesíti.

11 11 /4/ A közszolgáltató a kötelezı közszolgáltatást körében megtagadhatja a települési szilárd hulladék elszállítását, ha a./ nem a 19. /8/ bekezdésében meghatározott győjtıedényben vagy 17../2/bekezdés szerinti mőanyagzsákban kerül kihelyezésre, b./ érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem győjthetı, szállítható, vagy ártalmatlanítható c./ a győjtıedény a közterületen, olyan módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató munkavállalói csak jelentıs nehézségek árán tudják a jármővel megközelíteni. /5/ Az üdülıingatlan tulajdonosok a közszolgáltatást május 1. és szeptember 30. közötti idıszakban kötelesek igénybe venni, ezen túli idıszakban háztartási hulladékot csak a Zöldfok Zrt. feliratú zsákban helyezhetnek ki, vagy a szolgáltatónál legkésıbb augusztus 30-ig jelenthetik be további rendszeres hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételét. /6/ Amennyiben a szolgáltatás igénybevevı a 60 literes ürítési szolgáltatást kívánja igénybe venni, úgy a háztartási hulladékot csak merevfalú szabványos győjtıedényben /kuka/ helyezheti ki /1/ Az a gazdálkodó szervezet, amely köteles a közszolgáltatást igénybe venni és a jegyzı által vezetett nyilvántartásban nem szerepel, a közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli szerzıdést köt. /2/ Ha az /1/ bekezdésben említett gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást az elıírások ellenére sem veszi igénybe, a Közszolgáltató a jegyzıt köteles értesíteni, és az értesítéssel egyidejőleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerzıdés megkötésére. /3/ Azt a gazdálkodó szervezetet, amely a jegyzı által vezetett nyilvántartásban nem szerepel és hulladékkezelési kötelezettségének nem tesz eleget a jegyzı felhívja a hulladék keletkezés tényének és mennyiségének bejelentésére és a szerzıdés megkötésére. /4/ Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a szerzıdéskötésre vonatkozó kötelezettségének a jegyzı által megjelölt idıpontban, a Közszolgáltató a bíróságtól kérheti a szerzıdés létrehozását az e rendeletben meghatározott tartalommal, továbbá igazolt költségének és kárának megtérítését. A kár mértékének megállapításánál a gazdálkodó szervezetnél keletkezett hulladékmennyiség alapján az e rendelet 1. sz. melléklete szerinti díjazást kell alapul venni A gazdálkodó szervezetekkel megkötendı szerzıdés egyes tartalmi elemei /1/ A szerzıdésben meg kell határozni a szerzıdést kötı feleket: a közszolgáltatót, és a gazdálkodó szervezetet cégjegyzékszerően, cégjegyzékszám, név, székhely szerint, az adószámot és a bankszámlaszámot is feltüntetve. /2/ A szerzıdésben meg kell jelölni: a./ a közszolgáltatás igénybevételének kezdı napját, b./ a teljesítés helyét és módját, c./ a gazdálkodó szervezet által rendelkezésre bocsátott győjtıedényt őrtartalom és darabszám szerint d./ az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint, e./ a nem elıre meghatározott idıben történı ürítés esetén az ürítés módját f./ a gazdálkodó szervezet által meghatározott, az ingatlanon elıreláthatólag keletkezı hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe veszi. /3/ A szerzıdésben rendelkezni kell továbbá: a./ győjtıedények használatának jogcímérıl és módjáról b./ a közszolgáltatási díjról c./ a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,

12 12 d./ a szerzıdés módosításának, felmondásának feltételeirıl, e./ az irányadó jogszabályok meghatározásáról f./ szerzıdés megszőnése eseteirıl. g./ a polgári peres eljárás esetében a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróságról /4/ A gazdálkodó szervezet a szerzıdést írásban, 30 napos határidıvel mondhatja fel. /5/ A gazdálkodó szervezet a szerzıdést akkor mondhatja fel: a./ ha a község közigazgatási területén megszőnt az a gazdasági tevékenysége, amellyel összefüggésben a települési szilárd hulladéka keletkezett, vagy b./ ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezelésérıl a továbbiakban a jelen rendeletben foglaltak szerint nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik vagy c./ ha a közszolgáltatónak megszőnik az e rendelet szabályain alapuló, a hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó kizárólagos jogosítványa /6/ A felmondás akkor érvényes, ha a gazdálkodó szervezet a bejelentés érkeztetett írásbeli példányának csatolásával egyidejőleg igazolja, hogy a jelen rendelet szerinti nyilvántartás számára az e rendeletbe foglaltak szerint a változást bejelentette és becsatolta a hulladékkezelési engedélyét, illetve az általa igénybe vett új hulladékkezelı gazdálkodó szervezet engedélyét. /7/ A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos, illetve gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó hulladék tekintetében külön szerzıdést köt. 17. Hulladékszállítás rendje /1/ A hulladék begyőjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet 1. sz. melléklete határozza meg. Amennyiben a szállítás rendjében, gyakoriságában változás történik, errıl az önkormányzat értesíti a szolgáltatást igénybe vevıket. /2/ Ha az e rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mellett, az ingatlantulajdonosnak többlet települési szilárd hulladéka keletkezik a közszolgáltatónál megvásárolt és erre a célra rendszeresített hulladékgyőjtı zsákba helyezheti el. A hulladékszállítás díja /zsák díja/ e rendelet 1. sz. mellékletében megállapított díj. 18. Speciális rendelkezések a hulladékszállítás idejére /1/ Ha a közszolgáltató által megállapított rendszeres szállítási nap ünnep vagy munkaszüneti napra esik, - és az önkormányzat és a közszolgáltató másban nem állapodik meg a szállítás rendje nem változik. /2/ Ha a gyüjtıedényzet ürítése az ingatlantulajdonos hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a következı szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is rendelhetı díj ellenében a közszolgáltatótól. /3/ Ha a hulladékot, vagy a lomot a Közszolgáltató a szállítási napon, vagy az elızetesen meghirdetett idıpontban elszállítani nem tudja, és a szállítás kimaradása nem az ingatlantulajdonos hibájából történik, akkor a közszolgáltató köteles többletdíjazás igénye nélkül helyettesítı megoldásról gondoskodni.

13 A települési szilárdhulladék győjtése, szállítása /1/ Az ingatlantulajdonos köteles a győjtıedényt a hulladék elszállítása céljából az e rendeletben megjelölt idıpontban, a közterületen, a begyőjtést végzı gépjármővel megközelíthetı és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni, továbbá a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott, sorszámmal ellátott hulladékkezelési matcirát az ingatlan utcafrontján közterületrıl jól látható helyen elhelyezni, felragasztani. (pl. postaláda, kerítés, ablak) A győjtıedényt az ingatlan bejáratának közelében közterületen kell elhelyezni, ha a szállítójármő azonban járható úttest hiányában nem tudja megközelíteni az ingatlan bejáratát, úgy az ürítési hely az ingatlan bejáratához legközelebb esı úttest közelében van. /2/ Amennyiben az ingatlantulajdonos a tárgyévet követıen más térfogatú és darab számú győjtıedény elszállítását igényli, ez irányú változtatási igényét a közszolgáltatóval a tárgyévet megelızı év december 15-ig írásban bejelentheti. /3/ A települési szilárd hulladékot csak a 19../8/ és 17. /2/ bekezdésében meghatározott győjtıedényben lehet elhelyezni, úgy hogy a kihelyezett győjtıedény ne akadályozza a jármő és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének elıidézésével. /4/ Az ingatlantulajdonos a győjtıedény a szállítás napját kivéve az ingatlanán belül köteles elhelyezni, úgy hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. /5/ A győjtıedényt tartósan a közterületre kihelyezett konténerek kivételéve a szállítás napján lehet kihelyezni és a tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követıen az edényzet tárolási helyre történı visszahelyezése. /6/ Az e rendeletben meghatározott háztartási hulladék győjtésére szolgáló győjtıedények tisztántartásáról, fertıtlenítésérıl, elhasználódása esetén pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. /7/ A hulladékgyőjtı edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak legyenek. A gyüjtıedényzetbe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos! Az edények ürítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyüjtıedényzet teljes kiürítésre kerüljön. Nagyobb terjedelmő hulladékot a gyüjtıedényzetbe helyezés elıtt megfelelı méretőre kell fel darabolni. /8/ A győjtıedényzet mechanikai védelme, a közszolgáltatást közvetlenül végzı személyek érdekében a győjtıedényben elhelyezhetı települési szilárd hulladék maximális súlya: - 60 literes győjtıedény esetén 15 kg literes győjtıedény esetén 25 kg literes edényzet estében 50 kg literes győjtıedény esetén 250 kg lehet. /9/ Tilos a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladékkal összekeverni és azt a települési szilárd hulladék győjtésére szolgáló győjtıedényben elhelyezni. A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplı, vagy ismeretlen összetételő hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni. /10/ A győjtıedényzetbe tilos olyan hulladék elhelyezés, amely az edényzetet, a szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti /különösen tégla, beton, vas, maró lúg, forró hamu, stb./ Tilos a gyüjtıedényzetbe folyékony, mérgezı, tőzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyőjtést, ürítést végzı személyek, vagy mások életét, testi épségét, egészségét. E rendelkezés megsértıi az okozott kárt is kötelesek megtéríteni.

14 14 /11/ Az ingatlantulajdonos köteles a külön jogszabályban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten, a környezet szennyezését, károsítását vagy veszélyeztetését kizáró módon győjteni és a veszélyes hulladék begyőjtésére és szállítására, ártalmatlanítására feljogosított engedéllyel rendelkezı hulladékkezelınek átadni. Ilyen esetben a Hgt. szerinti adminisztratív és tervezési kötelezettségek a hulladék átvevıjét terhelik. /12/ A közszolgáltató a győjtıedény kiürítését a tıle elvárható gondossággal köteles végezni, a győjtıedényt a kiürítés után az átvétel helyére visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot összetakarítani. Az edényzetben okozott kárt annak javításával, avagy új edényzet biztosításával köteles megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan győjtıedény javítása, pótlása az ingatlantulajdonos kötelezettsége. 20. A nagy darabos /lom/ települési szilárd hulladékra vonatkozó rendelkezések /1/ A nagy darabos hulladék /lom/ győjtésérıl, elszállításáról és ártalmatlanításáról az önkormányzat évente egy alkalommal gondoskodik külön díj felszámítása nélkül. Az akcióról a lakosságot az önkormányzat értesíti. /2/ Gazdálkodó szervezet az /1/ bekezdésben meghatározott lomtalanítási akciót nem vehetik igénybe. /3/ A közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képzıdött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos győjtıedényekben el nem helyezhetı nagy darabos hulladék elszállítására köteles. A közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében lebonyolított lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra /így pl. inert hulladék, építési törmelékre, jármőroncsra, biohulladékra, rendszeres háztartási szilárd hulladékra/ nem terjed ki. 21. Lakossági veszélyes hulladékok győjtése és szállítása /1/ A külön jogszabályokban kihirdetet hulladékjegyzékekben nem szereplı, vagy ismeretlen összetételő hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni. /2/ Minden tevékenységet, amelynek végzése során veszélyes hulladék keletkezik, úgy kell végezni, hogy a veszélyes hulladék mennyisége, illetve veszélyessége a lehetı legkisebb legyen, illetve a hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elı. /3/ A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenységes végzése során a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegıbe jutva szennyezze vagy károsítsa a környezetet. 22. Karácsonyfa győjtése A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követıen a lakossági gyüjtıedényzet mellé kihelyezett karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el. 23. Zöldhulladék győjtése /1/ Az önkormányzat a közszolgáltatóval történt egyeztetés alapján határozza meg a zöldhulladék szállításának járatnapjait, melyet e rendelet 1. számú melléklete tartalmaz. /2/ A zöldhulladék szállítás napján korlátlan mennyiségben, de egyenként 110 literes edényzetben, vagy darabolva és kötegelve, de a 110 litert nem meghaladó, max. 25 kg súly betartásával helyezhetı ki.

15 A hulladékgyőjtı szigetek mőködésével kapcsolatos szabályok A környezet fokozott védelme, a hulladék összetevık újrafeldolgozásának, visszanyerésének elısegítése, az energetikai hasznosítás elımozdítása érdekében a képviselı-testület a helyi feltételekhez igazodva fokozatosan vezeti be a hulladékok elkülönített, a hasznosítási lehetıségeknek megfelelı /szelektív/ begyőjtésének kombinált rendszerét a közszolgáltató bevonásával Építési törmelék elhelyezésére vonatkozó elıírások /1/ Az építési törmelék mint hulladék elszállítására az ingatlan tulajdonosa, illetıleg az köteles, akinek a tevékenysége révén a hulladék keletkezett. /2/ A veszélyes hulladéknak nem minısülı építési törmeléket a közszolgáltató által meghatározott telepre és díjfizetés mellett lehet elhelyezni A hulladék ártalmatlanításáról, hasznosításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. A begyőjtött hulladék tulajdonosa a közszolgáltató. IV. A közszolgáltatás díja 27. A közszolgáltatási díj meghatározása /1/ A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevı ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjat továbbiakban: közszolgáltatási díjat kell fizetnie. /2/ Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónak történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követıen pedig az új tulajdonos köteles megfizetni. /3/ A Közszolgáltató minden év november 15-ig a következı évre vonatkozóan kezdeményezheti a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek költségelemzéssel alátámasztott, a képviselı-testület által elismert és mőszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó változása mértékének függvényében. /4/ A Közszolgáltatási díjat úgy kell meghatározni, hogy az indokolt költségek és ráfordítások megtérülésének és a tartós mőködéshez szükséges nyereség fedezetének biztosítására alkalmas legyen és ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségő ellátására, a közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására, valamint a hulladékkeletkezés csökkentésére és a hatékony hulladékgazdálkodásra. /5/ A közszolgáltatási díj megállapítása a díj kiszámítására vonatkozó elıírások alapján áfa nélkül számított egységnyi díjtételek meghatározásával történik. Az egységnyi díjtételt az indokolt költségek, ráfordítások és a tartós mőködéshez szükséges nyereség összege és a várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként kell megállapítani /6/ Az ürítési díj összegének megállapításánál a közszolgáltató mindaddig jogosult 1 db 110(120) liter térfogatú győjtıedényzet rendszeres használatát vélelmezni, - kivéve az állandó lakos igénybevevık esetén az október-április közötti idıszakot - ameddig az ingatlantulajdonos a 19. /2/ szerint eltérı térfogatú győjtıedényzet elszállítására vonatkozó igényét nem jelenti be. /7/ Az egységnyi díjtételek tartalmazzák: a hulladék szállításának, begyőjtésének, monitorozásra, ártalmatlanításra, a számlázás, díjbeszedés költségeit.

16 16 /8/ A közszolgáltatási díj megállapítását, illetve felülvizsgálatát megelızıen részletes költségelemzést kell készíteni, melyhez a közszolgáltató köteles díjkalkulációt és költségelemzést készíteni a következı díjfizetési idıszakban alkalmazandó közszolgáltatási díj alátámasztására. A díjkalkulációt és költségelemzést a díjfizetési idıszak lejárta elıtt, legkésıbb november 15-ig az önkormányzat rendelkezésére bocsátja a szolgáltató. /9/ Ha a közszolgáltató közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, vagy más településen is folytat ilyen tevékenységet, a költségtervben a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmazni kell. /10/ A közszolgáltatás díját a képviselı-testület egy éves díjfizetési idıszakra állapítja a meg A közszolgáltatási díj megfizetése /1/ Az egységnyi díjtétele az elszállításra átvett győjtıedény győjtıedényhez igazodó térfogata szerint meghatározott egyszeri ürítési díja. A legkisebb győjtıedény egység a 60 liter. A közszolgáltatás igénybevételének éves díját a győjtıedény száma, térfogata, azok egyszeri ürítési díjának és az évi ürítések számának szorzataként kell megállapítani. A közszolgáltatásért fizetendı díjat a közszolgáltató számlázza ki. Lakóházak után éves, míg üdülıingatlanok után szezonális szolgáltatás igénybevételére kötelezettek az ingatlantulajdonosok A hulladékszállítási díj megállapításának alapja földhivatali nyilvántartás bejegyzése, kivéve azon üdülıingatlanként nyilvántartott ingatlanok, ahol a helyi adókról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet szerint állandó lakcímmel rendelkezı bejelentkezett személy van. /2/ A közszolgáltatás éves igénybevétele esetén a hulladék mennyiségének csökkenésére tekintettel október 1- április 30. között a legalább 60 literes edényzetnek megfelelı közszolgáltatás igénybe vétele kötelezı. /3/ Az ingatlan tulajdonosa, vagy a gazdálkodó szervezet, ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett, nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. /4/ Az ingatlantulajdonosoktól a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjat negyedévente utólag, illetve az egyedi szerzıdésben meghatározott idıpontban számla ellenében- jogosult a közszolgáltató beszedni. A fizetésre kötelezett a számla kézhezvételét követı 8 napon belül köteles azt kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató által felszámítható kamat mértéke a Ptk.-ban meghatározott kamatmérték. /5/ A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétıl számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszolni köteles. /6/ A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelı díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. /7/ A díjhátralék keletkezését követı 30 napon belül a közszolgáltatónak az ingatlantulajdonost fel kell szólítani díjfizetési kötelezettsége teljesítésére, amely felszólításnak tartalmaznia kell az arra vonatkozó figyelmeztetést is, hogy a tartozás nem fizetés esetén adók módjára behajtható. A felszólítás eredménytelensége esetén a közszolgáltató a díjhátralék keletkezését követı 90. napot követıen a felszólítás megtörténtének igazolása mellett a díjhátralék megfizetése iránti igényérıl a jegyzıt értesíti.

17 Kedvezmények /1/ 3 Kérelemre az adott év vonatkozásában a 60 literes győjtıedényzetnek közszolgáltatási díj 100 %- ának megfelelı összegő szociális támogatásban részesül az a balatonkeresztúri, állandó bejelentett lakcímmel rendelkezı és életvitelszerően a lakásban élı nyugdíjas, ha a népesség-nyilvántartás adatai alapján egyedül él, és befizetési csekken bizonyítja, hogy az adott éves díjat megfizette és hátraléka nincs. A kérelmeket a polgármesteri hivatal szociális ügyintézıje készíti elı és igazolást állit ki a hivatal pénzügyi ügyintézıje felé, aki ez alapján visszatéríti a 60 literes győjtıedényzetnek megfelelı szolgáltatási díj 100 %-át. A visszatérítések kifizetésére a vonatkozó évet követı év január 30. napjáig kerül sor. /2/ Kérelemre az adott év vonatkozásában az /1/ bekezdésben meghatározott balatonkeresztúri lakos a polgármesteri hivatal igazolásának becsatolásával legalább 1 db 60 l-es győjtıedényzet /kizárólag kuka/ igénybevételére kötelezett, kivéve, ha az ingatlanon fizetı-vendéglátó tevékenység folytatása folyik. V. Felelısség a hulladékgazdálkodási szabályok megtartásáért 30.. Általános jogi felelısség /1/ Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá vonatkozóhatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi elıírások megszegésével folytatja, a más jogszabályokban foglaltak szerinti /büntetıjogi, polgári jog, közigazgatási jog stb./ felelısséggel tartozik. /2/ A jogellenes tevékenységet folytató köteles a./ az általa okozott környezetveszélyeztetést, illetıleg környezetszennyezést megszüntetni, környezetkárosítást abbahagyni b./ az általa okozott károkért helytállni, c./ a tevékenységet megelızı környezeti állapotot helyreállítani /3/ A jogellenes tevékenységért való felelısség az ellenkezı bizonyításáig annak az ingatlannak a tulajdonosát és birtokosát /használóját/ egyetemlegesen terheli, amelyen a tevékenységet folytatják, illetıleg folytatták. /4/ A tulajdonos mentesül az egyetemleges felelısség alól, ha megnevezi az ingatlan tényleges használóját, vagy a hulladék tulajdonosát, és kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a felelısség nem ıt terheli. 31. Hulladékkezeléssel összefüggı kötelezettségek ellenırzése /1/ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések ellenırzését az ÁNTSZ Kistérségi Intézete végzi. /2/ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenırzése a magasabb szintő jogszabályokban és a jelen rendeletben foglaltak alapján a jegyzı feladata. A közterületen elhagyott hulladék körében az ellenırzés a jegyzı feladata. /3/ A környezetvédelmi hatóságok a külön jogszabályokban meghatározott körben rendelkeznek ellenırzési és intézkedési jogosítványokkal. /4/ Az ellenırzésre jogosultak szabálysértési feljelentést tehetnek és jogszabályban meghatározott körben szabálysértési bírságot, illetve hulladékgazdálkodási bírságot szabhatnak ki. 3 Módosította a 25/2010.(XII.3.) rendelet. Hatályos december 3. napjától

18 18 31/A.. /1/A közszolgáltató jogosult a közszolgáltatással kapcsolatosan az ingatlantulajdonosok személyes adatainak kezelésére: ingatlantulajdonos neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. /2/ A közszolgáltató a személyes adatokat kizárólag a szolgáltatás teljesítésével, ellenırzések végrehajtásával, a szolgáltatás minıségi szintjének emelésével kapcsolatos közvélemény-kutatás végzésével, számlázás, postázás, díjhátralék kezelésével, behajtásával kapcsolatban használja fel, illetve továbbítja az ezekben közremőködık részére adatkezelés és adatfeldolgozás céljából. 32. Hulladékgazdálkodási bírság /1/ Aki tevékenységével vagy mulasztásával a./ a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat elıírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelıen tesz eleget, b./ a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül vagy attól eltérıen végez, c./ a hulladékgazdálkodásra vonatkozó elıírások megsértésével a környezetet veszélyezteti, károsítja hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni a magasabb szintő jogszabályok alapján. /2/ A hulladékgazdálkodási bírságot a környezetvédelmi hatóság szabja ki. /3/ A jegyzı a külön jogszabályban meghatározott esetekben hulladékgazdálkodási birság kiszabására jogosult. /4/ A hulladékgazdálkodási birság nem mentesít a büntetıjogi, szabálysértési, a kártérítési felelısség, a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, a megfelelı védekezés kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól. /5/ A jogerısen kivetett hulladékgazdálkodási birság adók módjára behajtható köztartozás. /6/ A birság mértékét jogszabályban foglalt feltételek szerint kell megállapítani. A birság megállapítása során figyelembe kell venni: a./ a jogsértı magatartás konkrét veszélyességét vagy károsító hatását, b./ a jogsértésnek az ország, illetve a térség hulladékgazdálkodási helyzetére gyakorolt hatását, c./ a bekövetkezett kár mértékét és a helyreállíthatóság lehetıségét, kár hiányában a jogsértéssel esetlegesen szerzett elınyt, elhárított hátrányt. 33. Szabálysértések /1/ Szabálysértést követ el amennyiben cselekménye bőncselekménynek vagy más szabálysértésnek nem minısül és Ft-it gerjedı pénzbírsággal sújtható az, aki rendelet 19../3/, /11/ foglaltakat megszegi- továbbá az a gazdálkodó szervezet, amely az egyedi közszolgáltatási szerzıdést nem, vagy tevékenységének nem teljes idıtartamára köti meg, az az ingatlantulajdonos, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás vonatkozásában valótlan adatot közöl. /2/ Aki települési szilárd hulladékot a közterületen engedély nélkül rak le vagy helyez el, szabálysértést követ el, és Ft-it terjedı pénzbírsággal sújtható. /3/ Az e rendeletben meghatározott szabálysértések tetten ért elkövetıjével szemben Ftig terjedı helyszínbírság szabható ki.

19 Záró rendelkezések /1/ E rendelet január 1. napján lép hatályba. /2/ A rendelet kihirdetésérıl a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban foglaltak szerint a körjegyzı gondoskodik. Záradék: E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történı csatlakozásáról szóló szerzıdés kihirdetésérıl szóló évi XXX. törvénnyel összhangban az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethetı szabályozást tartalmaz. E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja Kovács József polgármester Mestyán Valéria körjegyzı A rendelet kihirdetve: december 17-én Mestyán Valéria körjegyzı

20 20 1. számú melléklet 2011 évi közszolgáltatás éves díja Ürítési díj: 60 literes edényzet esetén 245 Ft/ürítés + áfa 110 literes edényzet esetén 310 Ft/ürítés + áfa Zöldfok feliratos zsák ára 340 Ft/db + áfa Állandó lakosok díjtételei 60 literes edényzet esetén: 74 ürítés x 245 Ft = Ft/ingatlan/év + áfa 110 literes edényzet esetén: 74 ürítés x 310 Ft = Ft/ingatlan/év + áfa Zöldfok feliratos zsák ára 340 Ft/db + áfa Üdülı ingatlan esetében - május 1. - szeptember 30. között kötelezı igénybevétel mellett 44 ürítési nap szüneteltetés igénybe vételének lehetısége nélkül/ 60 literes edényzet esetén 44 ürítés x 245 Ft = Ft/ingatlan/ év + áfa 110 literes edényzet esetén 44 ürítés x 310 Ft = Ft/ingatlan/év + áfa Zöldfok feliratos zsák ára 340 Ft/db + áfa évi zöldhulladék járatnapok : április 1 november 30-ig kéthetente csütörtökön, évi 17 alkalommal. Elsı szállítási nap április évi lomtalanítás idıpontjai április 11. szállítási nap (kihelyezés:április 9-10.) Kossuth, Petıfi, Rákóczi, Gróf Festetics Kristóf, Mezı, Árpád, Új Élet, Arany János, Sport, Millennium köz, Bokros köz április 18. szállítási nap (kihelyezés: április Ady Endre, Tanácsház, Pali, Iskola, Zsák, Dózsa György, Kerti, Vasút, Csepp, Balaton, Kinizsi, Kisfaludy, Alkotás, Vitorlás, Kemping, Munkácsy, Rózsa, Bartók, Kölcsey, József Attila, Berzsenyi, Csatornapart, Hunyadi, Lehel, Ezredév, Béke, Keszeg utca május 2. szállítási nap (kihelyezés: április május 1.) Feltámadunk temetıtıl Keletre esı területek utcái: Erdısor, Virág Benedek, Árvácska, İrház, Liszt Ferenc, Erkel, Kodály, Déryné, Kacsóh, Aradi, Madách, Dorottya, Akácfa, Kötél, Garai, Radnai, Dob, Mester, Eötvös, Attila, Május 1, Fáklya, Kesztyő, Úttörı, Krajcár, Csepel, Kanizsai, Kıhídi, Kaposvári, Fonyódi, Bolygó, Őrhajós, Ifjúság, Gagarin, Temetı, Berek utcák.

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2011. ( XII.15.) számú. r e n d e l e t e

BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2011. ( XII.15.) számú. r e n d e l e t e BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2011. ( XII.15.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Buzsák Községi Önkormányzat

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének.. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról Egységes

Részletesebben

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 1/2014.(I.15.)

Részletesebben

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki.

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki. Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./XII.30./ rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezéséről 1 Adásztevel Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről egységes szerkezetben a 25/2002. (XII. 17.) számú rendelettel

Részletesebben

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1.

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete a települési szilád hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI.04.) rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatásról Nyékládháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2011.(I.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2010. (XII. 30.) rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Püspökladány

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.29.) számú r e n d e l e t e Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló 1 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban: Önkormányzat - a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 2 Hegyesd község Önkormányzata

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(II.05.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város

Részletesebben

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (X. 4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről EGYSÉGES SZERKEZETBEN az azt módosító 16/2012. (V. 22.) és (12/2013.

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/143-3/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Homokbödöge Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. (1) A R. hatálya Nyalka község egész közigazgatási területére kiterjed.

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. (1) A R. hatálya Nyalka község egész közigazgatási területére kiterjed. Nyalka község Önkormányzatának /2010. (06. 11.) rendelete A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező igénybevételéről, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelete A köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról a módosításokkal egységes szerkezetben Szendrő

Részletesebben

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.21.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( IX..) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól

Részletesebben

2. A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.

2. A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. MHK Jogszab>ly szolg>ltat>s 1. oldal, összesen: 8 oldal Csatka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2005 (II.15.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról. Csatka Község

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (XII.20.)

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (XII.20.) LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete a település szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl. Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009.(XII.10.) rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó, szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének a 19/2014.(XII. 11.) önkormányzati rendelettel, valamint az 5/2016.(II.16.)

Részletesebben

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 12/2004. (VI.30.) sz. rendelete A HÁZTARTÁSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (V.26.) önkormányzati. r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (V.26.) önkormányzati. r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (V.26.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Szemétszállítás igénybevételéről

Részletesebben

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez 1 Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez 1 Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről a 4/2013.(II.14.) és a

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (3) bekezdése alapján Nyírbátor Város Önkormányzat

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya

1999. évi XLIII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések Vasasszonyfa Önkormányzat 8/2001.(XI.28.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről /A 11/2012. (V.7.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ Vasasszonyfa Önkormányzat

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 12/2004. (VI.30.) sz. rendelete A HÁZTARTÁSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-5702/2014.

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-5702/2014. Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-5702/2014. számú ügyben Előadó: dr. Garaguly István Az eljárás megindulása A panaszos azért

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a településtisztaság egyes kérdéseiről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Somoskıújfalu Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról Somoskıújfalu

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelez igénybevételér

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (IV.04.) sz. rendelete A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben Sződ

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához TÁJÉKOZTATÁS! Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint szociális célú tűzifa támogatást biztosít a szociálisan rászorulók

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19., képviseli: Hamza Zoltán Gábor ügyvezető, adószám: 24791476-2-04,

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 32/2002.(XII.12.),

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény

1999. évi XLIII. törvény Pirossal jelzett sorok: 2015. január 01-én lép hatályba 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

TÖRSVÍZ CSATORNAMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT 1.sz módosítása egységes szerkezetbe foglalva (TERVEZET)

TÖRSVÍZ CSATORNAMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT 1.sz módosítása egységes szerkezetbe foglalva (TERVEZET) TÖRSVÍZ CSATORNAMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT 1.sz módosítása egységes szerkezetbe foglalva (TERVEZET) 1 TECHNIKAI OLDAL A szabályzatot jóváhagyta: Oszoly Tamás ügyvezető 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 42

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2003. (I.31.) sz. Önk. Rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4.

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4. Hatályos: 2014.04.01-157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról egységes szerkezetben Hódmezővásárhely

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben