Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e"

Átírás

1 Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. Törvény 23. -ában és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján figyelemmel az e törvényekben, valamint az 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosíthatják a település köztisztaságával összefüggő feladatok eredményes végrehajtását a köztisztasági szolgáltatás és igénybevételének rendjét. 2. E rendelet hatálya a település közigazgatási területére terjed ki, a magánszemélyekre, a jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre (továbbiakban: igénybevevők), amelyek állandó vagy ideiglenes jelleggel a település területén tartózkodnak, illetve tevékenykednek. 3. Nem terjed ki a rendelte hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony hulladékokra és a velük összefüggő tevékenységekre. 4. (1) Az önkormányzat a település területén a települési szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja. A fenti közszolgáltatást a helyi közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan tulajdonosa, használója, bérlője, tulajdonos megbízottja (gondnok, házmester) (továbbiakban együtt: tulajdonos) - a jelen önkormányzati rendeletben meghatározott módon - köteles igénybe venni, ha jogszabály vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik. (2) A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását az önkormányzattal kötött megállapodás szerinti gyakorisággal, meghatározott napokon végzi. (3) A település hulladékkezelése magában foglalja anyagok és energiák hulladékból történő kinyerését (hulladékok újra értékesítése) a hulladékok depónián való lerakását (hulladékok eltávolítása), valamint az ehhez szükséges műveleteket, amelyek: - igény esetén bérleti díj ellenében az edényzet rendelkezésre bocsátása, - közterületen elhelyezett konténerek mosása és fertőtlenítése (külön díj ellenében, megállapodás alapján), - begyűjtéses szállítás, - közbenső raktározás, - átrakás és távfuvarozás, - kezelés, - újra értékesítés, - lerakás. (4) A háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás nyújtásának lényeges feltételeiben bekövetkező változásról a szolgáltató haladéktalanul - lehetőleg a változás bekövetkezte előtt - írásban köteles az önkormányzatot értesíteni.

2 (5) A háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás lényeges feltételeiben előre nem látható vagy más rendkívüli okból következik be a változás, a szolgáltató értesítési kötelezettségének egyéb alkalmas módon is eleget tehet. (6) A hulladékkezeléssel kapcsolatos közleményeket az önkormányzat a sajtó szerveken keresztül vagy más megfelelő módon közzé teszi. (7) A szolgáltatás ellátására vonatkozó részletes szabályokat az önkormányzat és szolgáltató által kötött szerződés rögzíti. (8) A szolgáltatóval a közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződést a Polgármester köti meg. 5. (1) A közszolgáltatás eszközeit kizárólag az engedélyezett telephelyen szabad tárolni. (2) Az eszközök rendszeres tisztítását és fertőtlenítését olyan térburkolattal ellátott mosótérrel rendelkező területen szabad végezni, ahonnan az elhasznált víz a külön jogszabály szerint végzett előkezelést, előtisztítást követően közműpótló berendezésbe vagy közcsatornába kerül. (3) A gépi eszközök tároló területének féreg- és rovarmentesítését szükség szerint el kell végezni. (4) A hulladék ártalmatlanító hely üzemeltetője kérésére az idegen beszállító köteles igazolni a szállított hulladék eredetét. Ennek hiányában az üzemeltető elutasíthatja a hulladék elhelyezését, illetve leeresztését. (5) A hulladék ártalmatlanító h3ely üzemeltetője nyilvántartást köteles vezetni a beszállított hulladék adatairól. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a hulladék a.) mennyiségét, b.) minőségét (konyhai hulladék, csomagolóeszköz, zöldhulladék, lom stb.), c.) eredetét (településrész, utca, intézmény, üzem megnevezése és címe). II. FEJEZET Az ingatlanok és közterület tisztántartása 6. (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: a.) Az ingatlan előtti járda (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), továbbá ha a járda és az út között kiépített vagy kiépítetlen terület van, annak gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, a hó eltakarításáról és a síkosság mentesítésről. b.) A járdaszakasz melletti vagy a tulajdonos terültén átvezető nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásáról, független annak tulajdonjogától. c.) Tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terült tisztántartásáról és csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. d.) A beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyom mentesítéséről. e.) A telekingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló valamint az elektromos vezetékeket megközelítő növényzet megfelelő nyeséséről. f.) A telek tulajdonosa a telkén áthúzódó természetes úton kialakult vagy épített vizes árkot meg nem szüntetheti, annak folyásirányában akadályt nem építhet.

3 (2) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró esetén a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között 50-50%-ban oszlik meg. (3) Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátóegységek, intézményeik és szolgáltató egységek előtti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet - a nyitva tartás ideje alatt - a tulajdonos köteles tisztántartani. (4) Az ingatlan előtti járdát a tulajdonos naponta mind a téli, mind a nyári időszakban legkésőbb reggel 7.00 óráig köteles letakarítani és a hulladékot az összegyűjtött háztartási hulladékkal együtt elszállíttatni. (5) A közterületek tisztántartása nappal és éjszaka időbeni korlátozás nélkül végezhető. (6) A közterült rendeltetéstől eltérő célra (szerelési munka, építés, árusítás stb.) történő használata esetén a használattal érintett közterült közvetlen környezetét a használó köteles tisztántartani. 7. (1) A közterületen bárminemű burkolat (térburkolat, úttest, járda stb.) felbontása, csapadékvíz elvezető árkon átvezető gépkocsi kihajtó építése, gyalogátkelő építése csak a jegyző, az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a területileg illetékes közúti hatóság engedélyével, az abban foglalt feltételek betartásával történhet. (2) Az építési és bontási, valamint a felújítási munkálatok helyét - szükség esetén - a környező közterülettől el kell zárni. Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladék anyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, de legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül el kell szállítani és a közterültet helyre kell állítani, illetve meg kell tisztítani. 8. (1) Az ingatlan tulajdonosok a közterületi sávok feltakarításából keletkezett szemetet, kerti hulladékot, a háztartási hulladékot a háztartási hulladékgyűjtő tartályban kötelesek elhelyezni. Amennyiben a szokásos mennyiségnél nagyobb mennyiségű szemét keletkezik, annak elszállításáról a tulajdonos köteles gondoskodni. (2) A helyiségek és területsávok feltakarításából, felmosásából keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, a csapadékvíz elvezető rendszerbe beleseperni, illetőleg beleönteni nem szabad. (3) A közterületen elhelyezett állványos szemétgyűjtőbe háztartási hulladékot elhelyezni nem szabad. 9. (1) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyeződjék be. Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, vagy szállítás alatt a közterület beszennyeződik, a szállító köteles azt a felvagy a lerakás elvégzése után, illetőleg a szállítás során nyomban megtisztítani. (2) Építési munkálatoknál, illetőleg egyéb közterület használata során a fákat, valamint a közterületi létesítményeket védőburkolatokkal kell körülvenni. A rongálódásból keletkezett kárt annak okozója köteles megtéríteni. (3) Közterületen a gépjárművek mosása erre alkalmas helyen csak karosszéria mosással és mosószer használata nélkül, illetőleg a környezetre nem káros mosószerrel végezhető. A mosással okozott szennyeződést és csúszásveszélyt haladéktalanul meg kell szüntetni. Tömegközlekedési útvonalakon és az útvonalak mentén gépjárműveket mosni nem szabad. 10. Vásárok, sport- és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény

4 szervezője köteles gondoskodni a várható f9orgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztántartásáról. (2) Az úttestet, járdát és egyéb közterületet bármiféle szeméttel beszennyezni nem szabad. (3) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan előtt hótól, jégtől és ónos esőtől síkossá vált járdaszakaszt (szükség esetén többször is) síkosságtól mentesíteni. (4) Az összegyűjtött havat nem szabad elhelyezni: - útkereszteződésben, - útburkolati jeleken, - járdasziget és a járda közé, - a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén, - a közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró csap, gáz- és egyéb közlétesítmény, lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb. köré)k - kapubejárat elé, annak szélességében. (5) Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül (homok, salak) klorid tartalmú (pl. konyhasó) fagyáscsökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatás maximális mértéke 40 g/m 2 -nél több ne legyen. Ezeknek az anyagoknak a tárolása tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon történhet. (6) Klorid tartalmú vegyszerek használata zöld területeken és azok közvetlen környékén TILOS! III. FEJEZET Települési szilárd hulladék kezelése Köztisztasági szolgáltatás 11. (1) Települési szilárd hulladékot, ezen belül települési háztartási hulladékot és egyéb szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és érvényes működési engedéllyel rendelkező hulladéklerakó telepen (depónián) a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások betartásával szabad elhelyezni. (2) Nem minősül települési kommunális hulladéknak a különleges (veszélyes) hulladék, az állati hulla, trágya, jég, hó, sár, fertőző vagy robbanásveszélyes anyag, a tűzveszélyes hulladék, a nagyméretű, eredeti alakjában a szabványos gyűjtőedényben el nem helyezhető göngyöleg. (3) Háztartásokból származó lakossági veszélyes hulladékok (akkumulátorok, festékek, vegyszerek, gyógyszermaradékok) begyűjtését és elszállítását külön megrendelésre a szolgáltató végzi az arra jellemző mennyiségben a tulajdonos terhére. 12. (1) Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék begyűjtésével, ártalmatlanításával, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv ban meghatározott egyéb feladatok ellátásával kapcsolatos közszolgáltatást a közvetített szolgáltatást nyújtó Városüzemeltető Közhasznú Társaságon (továbbiakban Kht.) keresztül biztosítja. A Kht. az általa közvetített szolgáltatás teljesítésére szerződést köt a REMONDIS Tapolca Kft.-vel (8300 Tapolca, Halápi u. 33.), továbbiakban szolgáltató a hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása, valamint elhelyezése feladatok teljesítése érdekében. (2) A szolgáltató köteles a szabályozott rend szerint a települési szilárd (háztartási) hulladék folyamatos elszállításáról, kezeléséről gondoskodni. A szolgáltató a teljesítést csak jogszabályban, illetve a jelen rendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti, illetve korlátozhatja. A szolgáltató egyébként valamennyi tulajdonos tekintetében rendszeresen köteles teljesíteni.

5 (3) A nem háztartási hulladék és folyékony hulladék elszállításáról az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodni. (4) Az ingatlantulajdonos köteles a szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. (5) A rendelet tárgyi hatálya alá tartozó közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a közvetített szolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. (Ptk (3), valamint. 685 alapján) (6) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a szolgáltató az ingatlantulajdonost felhívás közzététele útján tájékoztatja. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) a keletkező hulladék mennyiségének figyelembevételével a szolgáltató köteles elkészíteni, és arról az ingatlantulajdonosokat változás esetén is értesíteni. (7) A települési szilárd hulladékkal (háztartási hulladékkal) kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételének nem teljesítése az e rendeletben, valamint az önkormányzat 41/2004. (XII.15.), az építményadóról szóló rendeletében lévő jogkövetkezményeket vonja maga után. (8) A rendszeres szemétszállításba bekapcsolt terülteken (a település közigazgatási területén) az értesítésben meghatározott módon és időpontban a lakosságtól való háztartási szemétszállítás alapvetően heti egy alkalommal, közületektől, intézményektől, vendéglátó egységektől szükség szerint (külön megállapodás alapján), de legalább hetente egy alkalommal történik a szállítás. (9) A szolgáltató szállító járműveivel meg nem közelíthető, az 1. számú mellékletben meghatározott területeken lakó tulajdonosok az említett mellékletben meghatározott helyeken saját költségükre kötelesek gyűjtőszigeteket kialakítani, és a keletkezett hulladékot ott elhelyezni. (10) A szolgáltató köteles az ürítést úgy végezni, hogy az edényzetek természetes elhasználódáson túli sérülést ne szenvedjenek, az ürítés során a közterület ne szennyeződjön. (11) A hulladékgyűjtő edény vagy zsák az ingatlanon belül vagy a helyi közterület használati rendelet szerint közterületen helyezhető el. Az ingatlanon belül elhelyezett hulladékgyűjtő edényt a szállítás napján az ingatlan elé kell helyezni, ahol a szolgáltató a hulladékot közterületen veszi át. 13. A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles közreműködni és a települési környezet szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni. 14. (1) A település belterületén található ingatlanok tulajdonosainak, használóinak (vagy haszonélvezőinek) a mezőgazdasági tevékenységet kiszolgáló építmények kivételével gazdasági tevékenységet folytató egységeinek, szolgáltatást végzőknek, valamint a beépített külterületi ingatlanok tulajdonosainak, használóinak a közszolgáltatás igénybevétele kötelező. (2) Jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervek, valamint az állampolgárok tulajdonában (használatában, haszonélvezetében) lévő egész évben nem használt hétvégi ház és üdülőingatlanon keletkezett háztartási hulladék elszállítására vonatkozó közszolgáltatást évente április 1-től szeptember 30-ig köteles igénybe venni. A meghatározott időszakon kívül a használat folytán keletkezett háztartási hulladék rendeltetésszerű kezelése és elszállítása szükség szerint kötelező.

6 (3) A rendszeres hulladékszállításért az ingatlan tulajdonosok (használók) díjat kötelesek fizetni a szolgáltatónak. A közszolgáltatásért fizetendő díjat a Képviselő-testület évente december 31. napjáig állapítja meg. (4) A lakossági és a közületekre vonatkozó szolgáltatási díjak mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza. Közületek esetében a begyűjtés és elszállítás gyakorisága tekintetében az érintett közület, Városüzemeltető Kht. és a Szolgáltató megállapodása az irányadó azzal, hogy a heti egyszeri elszállítást biztosítani kell. (5) A díj a hulladék önkormányzattal kötött szerződésben meghatározott gyakoriságú összegyűjtésnek, elszállításának, ártalmatlanításának, továbbá a díjbeszedésnek költségeit tartalmazza. (6) A rendszeres szemétszállításba bekapcsolt terülteken (a település közigazgatási területén) az ingatlantulajdonosok (használók) nem vonhatják ki magukat a díj fizetése alól, az összegyűjtött szemét mennyiségére, a szemét más irányú hasznosítására, illetőleg arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást nem, vagy csak időszakosan veszik igénybe. (7) A háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díját a közvetített szolgáltatást nyújtó Városüzemeltető Kht. szedi be. A szolgáltatási díjat a szolgáltatatást igénybevevő a Városüzemeltető Kht. által kiállított számla alapján: állandó lakos negyedévente a negyedév második hónapjában (február 15.-éig, május 15.-éig, augusztus 15.-éig, valamint november 15.-éig), idény jellegű szolgáltatást igénybevevő évi két alkalommal, május 15.-éig, valamint augusztus 15.-éig köteles megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a késedelem idejére a Kht. késedelmi kamatot jogosult felszámolni, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. (8) A beépítetlen ingatlan esetében a szolgáltatás mindaddig szünetel, amíg az ingatlanon szilárd háztartási hulladék nem keletkezik. (9) A díjhátralék behajtása iránt a Kht. a évi XLIII. törvény 26. -ában foglaltak szerint jár el. (10) Annak érdekében, hogy a szolgáltató, illetve a szolgáltatást igénybevevők a jelen rendelet 15. (1) bekezdésében rögzített kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni, a jegyző folyamatosan tájékoztatja a szolgáltatót, valamint a Kht.-t a jogerős használatbavételi engedélyekről, valamint a vállalkozási engedélyek kiadásáról. (11) a.) Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó helyi szabályok megfelelő alkalmazásával olyan állandó lakos magánszemélyek esetében, akik jövedelmi, vagyoni viszonyaik miatt a szemétszállítási díjat részben, vagy egészében nem képesek megfizetni, a díj megfizetése alól a kötelezetteket az erre irányuló kérelmükre mérsékelheti, vagy mentesítheti. b.) Az egyedül vagy másodmagával életvitelszerűen a településen élő 70 éven felüli badacsonytomaji állandó lakost (lakosokat), feltéve, ha magánszálláshely kiadással nem foglalkozik a megállapított díj megfizetése alól kérelmére a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság mentesítheti. A Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság által a díjfizetés alól mentesített polgárok részére kérelmük alapján az edényzetet az önkormányzat biztosítja. Az erről szóló határozatot meg kell küldeni az érintetteknek, és egyidejűleg intézkedni kell a szemétszállítási díjnak a Kht. javára történő megtérítéséről.

7 15. (1) Az ingatlan tulajdonosa a háztartási szemetét zárt edényzetben köteles összegyűjteni oly módon, hogy ne idézzen elő szennyezést sem az ingatlanon belül, sem pedig a közterületen. Rendszeresített zárt edénynek minősül: 120 l-es gyűjtőtartály (kuka), 240 l-es gyűjtőtartály (kuka), 1,1 m 3 -es konténer (BORB), 4,5 m 3 -es nyitott vagy zárt konténer, szolgáltató által forgalmazott, emblémával ellátott 110 l-es műanyag zsák (csak az üdülőtulajdonos részére). A háztartási hulladék meghatározott gyűjtési gyakoriságú (heti egyszeri) elszállításához szükséges tartály (zsák) űrtartalmának megállapításánál legkevesebb 4 l/fő/nap hulladék mennyiséget kell figyelembe venni. Ez az érték idegenforgalmi főszezonban 8./fő/nap. (2) Az ingatlan tulajdonosa köteles a megadott szállítási napon az edényzetet (zsákot) a szolgáltatónak átadni. (3) Az intézményeknek, vendéglátóegységeknek, üzemeknek stb. az általuk biztosított konténereket, gyűjtőtartályokat jól látható módon meg kell különböztetni. (Pl. eltérő színű gyűjtőtartályok biztosításával.) (4) Saját tulajdonú szemétgyűjtő kukák (edények, konténerek) karbantartásáról és fertőtlenítéséről a tulajdonos (használó, kezelő) szükség szerint köteles gondoskodni. Amennyiben az edényzet sérülése a szabálytalan és nem körültekintő ürítésre vezethető vissza, a szolgáltató köteles az edényzetet saját költségére azonos kategóriájú edényzetre cserélni. 16. (1) A tulajdonos a gyűjtőtartályban a háztartásokban szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy az a hulladék elszállítása során alkalmazott gépi ürítést ne akadályozza. (2) A tulajdonos köteles a gyűjtőtartályt (zsákot) fedéllel lezárva (bekötve) a háztartási hulladék elszállítása céljából a szolgáltató által megjelölt időben a gyűjtőjárművel megközelíthető és az ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A zsákos gyűjtés esetén, amennyiben a tulajdonos közvetlenül a gyűjtés előtt nem tudja kihelyezni, olyan tároló helyet köteles kialakítani (pl. acélkosár), mely meggátolja az állatok által a hulladék szétszórását. (3) A háztartási hulladék elszállítása céljára kihelyezett tartály nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. (4) A hulladékgyűjtő tartályba nem szabad mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes hulladékot, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozó testi épségét vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálást idézhet elő és ártalmatlanítása során veszélyezteti a környeztet. (5) Terjedelmes hulladékok elszállítása, lomtalanítás: A terjedelmes hulladékokhoz azok a háztatásból származó hulladékok tartoznak, melyeket más módon nem lehet megsemmisíteni és méretük miatt az engedélyezett maradék hulladék tárolókba nem férnek be.

8 A terjedelmes hulladékok kikészítésére és elszállítására az alábbi feltételek érvényesek: - a terjedelmes hulladékok elszállítására az előre meghirdetett lomtalanítási napon kerül sor, - a kikészített terjedelmes hulladékot az előírt kikészítési helyről, a járda széléről kell elszállítani, - minden, az utcára kikészített tárolóedényzet elszállításra kerül, melyért kártérítést követelni nem lehet (a szolgáltató az áttöltésre nem kötelezhető). A terjedelmes hulladékok közé nem tartozik: - az építkezésekről és átépítésekből származó kövek, gerendák, téglák, építési törmelék stb. - fák, fák részei, melyek a gyűjtőjárműveket megsérthetnék, kivéve a karácsonyfák, - széntüzelésű kályhák és tűzhelyek, kivéve ha a samótkövet már eltávolították, - olajtartályok, - autórészek, motorkerékpárok, mopedek, autóroncsok és fáradt gumik, - csomagolóanyagok, zsákok, kartonok, - minden más hulladék, mely a hulladékrendelet szerint a begyűjtésből és a szállításból ki van zárva, - minden folyékony hulladék. (6) Építési, bontási munkálatok során képződő építési, bontási törmelék (sitt, bontásból származó anyagok) hivatalos lerakóhelyre történő elszállításáról az építtetőnek vagy megbízottjának kell gondoskodni. Az építtető vagy megbízottja felhívásra köteles igazolni a hivatalos lerakóhelyre történő elszállítást. Igazolásként elfogadható: szállítólevél, menetlevél vagy lerakási jegy. 17. (1) A szolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a háztartási hulladék elszállítását, ha: a.) az nem a rendszeresített szabványos gyűjtőtartályban kerül elszállításra, átadásra, b.) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, mely a háztartási hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható. Az ürítő személyzetnek a kifogás okát megfelelő módon pl. egy nyomtatványnak a kifogásolt tárolótartályra való felragasztásával a hulladékszállítást igénybevevővel közölni kell. (2) Az (1) bekezdés a.) és b.) pontjában említett esetekben a szolgáltató külön díj megfizetése esetén gondoskodik az így átadott háztartási hulladék egyedi többletszolgáltatás keretében való összegyűjtéséről, elszállításáról, illetve ártalmatlanításáról. 18. (1) Az önkormányzat, illetve az intézmények, vendéglátóegységek, üzemek stb. (szolgáltatást igénybevevők) megtagadhatják a díj megfizetését abban az esetben, ha a szolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. (2) Nem tagadható meg a díj fizetése az (1) bekezdés szerint, ha a szolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a szolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását. 19. (1) A tulajdonos köteles írásban a kért szállítást megelőző járat időpontjáig a szolgáltatónak bejelenteni, ha ingatlanán a szokásos háztartási hulladék mennyiségét jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentésnek tartalmaznia kell a hulladék fajtáját (pl. törmelék), a várható mennyiségét és esetlegesen igényelt edényzet méretét, típusát. (2) A bejelentés alapján a szolgáltató köteles a megjelölt időpontra vagy

9 időtartamra a háztartási hulladék megfelelő gyűjtéséhez, tárolásához, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőtartályt a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. A többletszolgáltatásért a szolgáltató külön térítési díjat számol fel (2. számú melléklet). (3) Közületeknél (intézmények, vendéglátóegységek, üzemek stb.) tulajdonosváltozás esetén a szolgáltatónak történő bejelentés napjáig a kommunális hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díját a régi tulajdonos viseli. 20. (1) A rendszeres szemétszállítás módjának meghatározását és a szolgáltató részletes feladatát, valamint a szabványos gyűjtőedényzet alkalmazását a szolgáltató és az önkormányzat megállapodása rögzíti. (2) A szolgáltatást igénybevevő köteles együttműködni a hulladék mennyiségi csökkentését célzó, illetve a háztartásokban képződő veszélyes hulladék komponensek elkülönített gyűjtését igénylő kezdeményezésekben, különösen a szelektív hulladékgyűjtésben. 21. (1) A szolgáltató meghatározott anyagi minőségű és tulajdonságú elkülönítetten gyűjtött szilárd hulladék begyűjtésére és tárolásának vagy kezelésének mechanikai előkészítésére hulladékgyűjtő udvart létesíthet a tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek birtokában. (2) A hulladékgyűjtő udvar önálló telephely vagy telepen belüli gyűjtőhely. IV. FEJEZET A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 22. A közszolgáltatás ellátásában résztvevő szolgáltató, közvetített szolgáltatást végző a tevékenysége révén tudomására jutott személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII: tv. rendelkezései szerint köteles eljárni. V. FEJEZET Köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése 23. A köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére a jegyző jogosult. Szabálysértési rendelkezések 24. A külön jogszabályban meghatározott köztisztasági szabálysértésen túl szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki: a.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéskötési kötelezettségének nem tesz eleget, b.) a tulajdonában, használatában álló, a tömeges forgalmat lebonyolító üzletek és egyéb elárusítóhelyek, vendéglátó üzletek, intézmények bejáratai mellett - használatbavételi engedélyben előírt - hulladékgyűjtőt nem helyez el, illetve szabályszerű ürítéséről nem gondoskodik, c.) a tulajdonában, használatában álló ingatlanok, vendéglátó egységek, intézmények, szolgáltató egységek előtti járdaszakasz és műtárgyainak tisztántartásáról, síkosság mentesítéséről nem gondoskodik, d.) a közterület burkolatot engedély nélkül felbontja, vagy építési munkával kapcsolatban közterületet szennyez, közterületet 3engedély nélkül vesz igénybe, az építési törmeléket

10 határidőn belül nem szállíttatja el, vagy lerakásra ki nem jelölt területre rakja le, e.) anyagszállításnál közterült szennyezését követően tisztítási kötelezettségének nem tesz eleget, közterületen forgalmat zavaró helyen gépjárművet mos vagy környezetvédelmet sértő mosószert használ, illetve alvázmosást végez, f.) a rendelet 10. (1) bekezdésében írt tilalom ellenére közterületi rendezvények tartását követően tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget, közterületet szennyez, síkosság elleni mentesítési kötelezettségének nem tesz eleget, g.) a közterületi, felszerelési és berendezési tárgyakat beszennyezi, rongálja, növényekben kárt tesz, h.) háztartási hulladékot nem a kijelölt helyen rak le, vagy az előírásokat megszegi, i.) hulladékgyűjtő edényt rendeltetéstől eltérően használ, nem háztartási hulladékot rak az edénybe, rothadó, nagyon bűzös szemét elszállításáról és ártalmatlanításáról nem gondoskodik, j.) háztartási hulladékot közterülten felhalmoz, k.) a szemétgyűjtő edényben visszamaradt, összefagyott agy összetömörödött szemetet nem üríti ki és az edényt nem teszi használhatóvá, l.) hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást jogosulatlanul végez vagy azt jogszabályellenesen végzi. E fentiekben felsorolt szabálysértések elkövetőivel szemben a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki. VI. FEJEZET Értelmező rendelkezések 25. E rendelet alkalmazása szempontjából: a.) Közigazgatási terület: A Város Önkormányzatának működési területe, amely belterületből (beépített és beépítésre szánt terület) és külterületből (belterületen kívüli terület) áll. b.) Szolgáltató: REMONDISTapolca Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Tapolca, Halápi u. 33. c.) Köztisztaság: A város belterületén lévő közutak, terek, járdák és ezekhez tartozó műtárgyak, továbbá közcélú közterületeken, nyílt piacokon és vásártéren keletkezett szemét összetakarításáról, elszállításáról, a közterületek állandó tisztántartásáról, szükség szerint portalanításáról való gondoskodás. d.) Közterület: Az ingatlan-nyilvántartásban közterületként bejegyzett földterület, mely rendeltetés szerint használható (út, park stb.). e.) Köztisztasággal összefüggő tevékenység: Az egyes ingatlanok, ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztántartása. f.) Köztisztasági szolgáltatás (továbbiakban: szolgáltatás): A szolgáltató által végzett települési szilárd hulladék összegyűjtése, kezelése, kijelölt lerakóhelyre való elszállítása, hulladék ártalmatlanítási és hasznosítási tevékenysége, a közterületek tisztántartása. g.) Települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység: A települési szilárd hulladék kezelése, ártalmatlanítása és hasznosítása. h.) Kezelés:

11 A települési szilárd hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása és a kijelölt lerakóhelyre való elszállítása. i.) Tisztántartás: Az egyes ingatlanok és közterületek tisztántartása, hó- és síkosság mentesítése, illetve pollenmentesítése. j.) Ártalmatlanítás: Települési szilárd hulladéknak a kijelölt lakóhelyre, illetve létesítményekben történő hasznosítás nélküli elhelyezése, rendezett lerakása vagy elégetése. k.) Hasznosítás: Települési szilárd hulladékból hasznosítható másod nyersanyagok (fém, üveg, papír, rongy, műanyag stb.) kiválogatása, továbbá a hulladék feldolgozásával, komposztálásával, illetőleg elégetésével vagy más technológiai megoldásokkal (esetleg ezek együttes alkalmazásával) új termékek, tüzelőanyag, hő és villamos energia stb. előállítása. l.) Települési szilárd hulladék: Háztartási hulladék (szemét) és egyéb szilárd hulladék. m.) Háztartási hulladék (szemét): Lakások, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb helyiségekben, valamint a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék, így pl. a salak, a rongy, a söpredék, a hamu, a korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék (ide értve a műanyag konzervdobozt, üveget, kisebb méretű bútordarabot), továbbá kisebb mennyiségű falvakolat, kerti, gazdasági hulladék, falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, ha a naponta keletkezett mennyiség nem haladja meg a meghatározott - szokásosnak minősülő - mennyiséget. n.) Egyéb szilárd hulladék: A lakásban és az emberi tartózkodás szolgáló más helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék stb.), valamint az azokhoz tartozó területeken, illetőleg közterületeken keletkezett szilárd hulladék (szemét). o.) Zöld terület: Nagyobb rész, növényzettel borított, közhasználatú terület, beleértve a kerti bútorokat és az építmények területét is. p.) Parkosított terület: Füvesített növényzettel borított közterület, amely magában foglalja a kavicsozott és nem parkolás céljára kijelölt közterülete és a szegéllyel elválasztott úttest és járda közti szigetet is. q.) Lakás és helyiségei: Lakótelkeken a lakóépületekben és a lakóépület melléképületében huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségek. r.) Mezőgazdasági tevékenységet kiszolgáló építmények: Olyan épület, építmény (présház, pince, magtár stb.), mely a telekingatlanokon a mezőgazdasági tevékenység kiszolgálását biztosítja és a max. 20 m2 alapterületű lakás vagy tartózkodásra nem alkalmas pihenőhelyiségeket tartalmaz. s.) Nagyobb méretű berendezési tárgy: Háztartási hulladéknak nem minősülő, a lakás használata folytán feleslegessé, nagyobb részt használhatatlanná vált tárgy, melynek hosszmérete a 2 m-t, területi mértéke a 9 m 2 -t és térmértéke a 2 légköbmétert nem haladja meg. z.) Idegenforgalmi főszezon: a 15 (1) bekezdés alkalmazása szempontjából minden év június 1-től szeptember 15-ig terjedő időszak. VII. FEJEZET Hatályba léptető rendelkezések 26. (1) E rendelet január 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző

12 gondoskodik az SZMSZ-ben szabályozott módon. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik a 32/2004. (IX.3.), valamint az ezt módosító 1/2005. (I.28.) és a 2/2006 (II.9.) rendeletek. Jogharmonizációs záradék 27. E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető évi I. törvény 3. -ával összhangban az Európai Közösség legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Badacsonytomaj, december 28. Krisztin N. László polgármester Dr. Gelencsér Ottó jegyző

13 1. számú melléklet SZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEL NEM VAGY NEHEZEN MEGKÖZELÍTHETŐ INGATLANOK 1.) Badacsonyörs: HRSZ 1.1. Orgona út és Szabó Ernőné út eleje: / Gyűjtőedény helye: Orgona út és Szabó Ernőné út kereszteződése (3 db 240 l-es) 1.2. Hegyalja út, Klastrom út: 0263/2 0237/ / / / / /6 0260/9 0260/8 0260/ / /4 0237/ /35 Gyűjtőedény helye: Hegyalja út és Kápolnavölgyi út kereszteződése (3 db 240 l-es) 2.) Badacsonytomaj: HRSZ 2.1. Erdős út: 049/1 049/8 049/9 049/17 049/18 049/19 046/20 046/21

14 046/22 046/17 046/7 046/9 046/8 051/4 049/25 051/7 046/9 046/8 051/4 049/25 051/7 051/44 049/21 051/11 046/8 Gyűjtőedény helye: Szőlőhegyi út és Szidónia út csatlakozása (3 db 240 l-es) 2.2. Szőlőhegyi köz: /1 897/ Gyűjtőedény helye: Szőlőhegyi út 897/1 hrsz-ú ingatlannál (4 db 240 l-es) 2.3. Rózsa köz: / /1 1027/2 Gyűjtőedény helye: Rózsa köz közepe (4 db 240l-es)

15 3. Badacsony: 3.1. Radnóti út: 051/13 046/6 046/5 046/4 046/2 046/1 043/47 043/28 043/46 043/44 043/43 043/24 043/26 Gyűjtőedény helye: Radnóti út vége (2 db 240 l-es) 3.2. Római út: 017/6 017/7 017/5 017/2 017/3 017/1 Gyűjtőedény helye: 3.3. Kisfaludy ház parkoló (2 db 240 l-es)

16 ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETÉRŐL ELSZÁLLÍTOTT HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI DÍJA ÉVBEN 2. számú mellélet 1. Lakossági díj december 31.-éig (ÁFA-val) havonta: évente: ideiglenes lakóingatlan tulajdonosok (6 hó): 1.500,-Ft/porta ,-Ft/porta 9.000,-Ft/porta 2. Közületektől december 31.-éig (ÁFA nélkül): 5 m3 egyszeri ürítési díja: ,-Ft/ürítés 1,1 m3 BOBR konténer ürítési díja: 3.234,-Ft/ürítés 120 literes edényzet egyszeri ürítési díja: 459,-Ft/ürítés 240 literes edényzet egyszeri ürítési díja: 918,-Ft/ürítés

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (V.26.) önkormányzati. r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (V.26.) önkormányzati. r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (V.26.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009.(XII.10.) rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó, szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Somoskıújfalu Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról Somoskıújfalu

Részletesebben

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 12/2004. (VI.30.) sz. rendelete A HÁZTARTÁSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelez igénybevételér

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Ellend község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/1999. (VII.27.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Ellend község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/1999. (VII.27.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

2. A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.

2. A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. MHK Jogszab>ly szolg>ltat>s 1. oldal, összesen: 8 oldal Csatka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2005 (II.15.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról. Csatka Község

Részletesebben

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 12/2004. (VI.30.) sz. rendelete A HÁZTARTÁSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről egységes szerkezetben a 25/2002. (XII. 17.) számú rendelettel

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 1. oldal, összesen: 10 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 22/1999. (VI.7.)sz. rendelete a köztisztasággal

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. (1) A R. hatálya Nyalka község egész közigazgatási területére kiterjed.

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. (1) A R. hatálya Nyalka község egész közigazgatási területére kiterjed. Nyalka község Önkormányzatának /2010. (06. 11.) rendelete A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező igénybevételéről, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( IX..) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól

Részletesebben

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének.. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Köztisztasági rendelet

Köztisztasági rendelet Monyoród község Önkormányzatának 4/1997.(VI. 15.) ÖR. sz. rendelete a köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2001. (II. 20.) sz. rendelete a helyi környezet védelmének szabályairól az 5/2005.(VIII.30.), 7/2008.(V.30.), 11/2009.(IX.25.), 13/2011.(XI.29.),

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelete A köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról a módosításokkal egységes szerkezetben Szendrő

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1.

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete a települési szilád hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról

Részletesebben

26/1995. (XI.28.) Kt. rendelete a A KÖZTISZTASÁGRÓL

26/1995. (XI.28.) Kt. rendelete a A KÖZTISZTASÁGRÓL 1 SZIGETHALOM 1 VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 26/1995. (XI.28.) Kt. rendelete a A KÖZTISZTASÁGRÓL (egységes szerkezetben a 13/1996. (V.14.), a 36/2008.(XII.30.), a 6/2010.(III.26.) és a 16/2012.(V.29.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez 1 Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez 1 Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról Egységes

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XI.18.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK '1 l1l{1z.g'141 1--t:. Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008.(IX. 19.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (IV.04.) sz. rendelete A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben Sződ

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (X. 4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről EGYSÉGES SZERKEZETBEN az azt módosító 16/2012. (V. 22.) és (12/2013.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kisoroszi község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 22.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező

Részletesebben

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE

P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE a helyi környezet védelmérôl, a közterületek és ingatlanok rendjérôl, a település tisztaságáról Pölöske község képviselô-testülete a helyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 1/2014.(I.15.)

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 10/1998. (VI.22.) Önk. számú rendelete a környezetvédelemről. I. fejezet Bevezető rendelkezések

Dunabogdány Község Önkormányzatának 10/1998. (VI.22.) Önk. számú rendelete a környezetvédelemről. I. fejezet Bevezető rendelkezések Dunabogdány Község Önkormányzatának 10/1998. (VI.22.) Önk. számú rendelete a környezetvédelemről (Egységes szerkezetben a 2/1999.(I.11.), 8/l999. (V.25.), 5/2000.(II.28.), 2/2001. (II.14.), 11/2001. (VI.29.),

Részletesebben

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.21.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/143-3/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól

Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól 1 Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól Göd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (Egységes

Részletesebben

30 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE

30 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K É PVISELŐ-TESTÜ L E T É N EK 30 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL Balatonszemes Község Önkormányzatának 30/2003.(XII.15.) számú rendelete a köztisztaságról

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Módosítások: - 2/2016. (II.16.) ökr. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Püspökladány

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2004.(VI.18.) rendeletével módosított 17/2001.(XII.7.) rendelete a település környezetvédelmének szabályairól * Martfű Város Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzatának 9/2001. (XII.28.) rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről A Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (XII.20.)

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (XII.20.) LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete a település szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl. Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 15.) sz. RENDELETE A Település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc 1/18 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21//2003.(V.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról a 4/2004. (I.30.), a 45/2005. (X.28.), a 44/2006. (XII.21.), a 36/2007. (XII.19.), a 32/2008.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Jászladány Nagyközség Önkormányzata 17/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a településtisztaság egyes kérdéseiről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 42

Részletesebben

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Orci község képviselő-testülete

Részletesebben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005./III.8./ sz. rendelte A helyi környezetvédelemről,a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról az azt módosító 15/2007. (XII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(II.10.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok

Részletesebben

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1 Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XII.23.) számú rendeletével módosítva TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki.

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki. Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./XII.30./ rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezéséről 1 Adásztevel Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 5/2003.(IV.01.), - 9/2004.(VII.18.), - 13/2009.(VII.08.), 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendeletekkel módosított 6/2000.(II.24.) önkormányzati

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 2 Hegyesd község Önkormányzata

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Szemétszállítás igénybevételéről

Részletesebben

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2003. (II. 13.) ÖR

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2003. (II. 13.) ÖR GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2003. (II. 13.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY HULLADÉKRA VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Geszt község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Som község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435 BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2012.(V.7.), 18/2010.(XII.20.), 20/2009.(XII.01.), 13/2009.(I.30.), 22/2008.(XII.21.), 28/2007.(XII.10.), 8/2007.(IV.02.), 11/2004.(VI.11.) és 3/2002.(II.04.) számú rendelettel

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2002. (06. 29.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről A Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(II.05.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2011.(X.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A köztisztaságról és környezetvédelemről Módosított rendelet

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (VI. 21.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és környezetvédelemről. Cibakháza Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2010. (XII. 30.) rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről és a közterületek tisztántartásáról Magyarpolány

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI.04.) rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatásról Nyékládháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/20. (VIII.3.) önkormányzati rendelete a települési kommunális szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról Szigetújfalu

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben