Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete"

Átírás

1 Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelez igénybevételér l A képvisel -testület a környezet védelmének általános szabályairól szóló módosított évi LIII. törvény 46.. (1) bekezdés c. pontjában, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 13.. (3), és 20.. (2) bekezdésében, valamint a ban foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A rendelet célja, hogy Arló Nagyközség területén a köztisztaságot fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelel en rendezze. 2.. A köztisztaság és a települési környezet fenntartása els rend közegészségügyi, környezetvédelmi érdek, ezért ennek el mozdításában mindenki köteles hathatósan közrem ködni, a szennyez dést, fert zést eredményez tevékenységt l, illet leg magatartástól tartózkodni. 3.. (1) A rendelet hatálya Arló nagyközség közigazgatási területén az állampolgárokra, valamint tevékenységet folytató

2 magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkez egyéb szervezetekre terjed ki. (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony hulladékokra és az azokkal összefügg tevékenységekre. 4.. Az ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok felett rendelkezni jogosult tulajdonos, kezel, használó, haszonélvez, illetve megbízott (továbbiakban tulajdonos), másnak a használatában (bérletében) lév ingatlanok, helyiségek (területek) tisztántartásáról pedig a bérl (továbbiakban használó) köteles gondoskodni. 5.. Többlakásos ingatlanok esetén a.) a lakó és emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részének (lépcs ház, folyosó, pince és padlásrész, hulladékgy jt és az ehhez tartozó területeknek stb.) tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsálómentesítésér l az érintettek megállapodásában meghatározott személy(ek)nek, b.) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségeknek a tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsálómentesítésér l a használó(k) köteles(ek) gondoskodni. 6.. A település egész területén (ideértve az üdül területet is) a szervezett szemétszállításról az önkormányzat gondoskodik. 7.. Az önkormányzati rendeletben szerepl meghatározások: a) közterület: Az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pld. közút, országos közút átmen szakasza, járda, tér, közpark, árok) nyilvántartott belterületi földrészletek, illet leg építmények, m tárgyak (pld. épületárkádok alatti járda, híd, alul- és felüljáró) közhasználatra átadott része. b) járda: gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, mely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyig) terjed; ha a járda területén a szilárd burkolattal ellátott területrész mellett még üres, füves rész vagy virágos sáv, illetve

3 f beton is van, az egész területet a járdához tartozónak kell tekinteni c) háztartási szemét: A lakásban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb helyiségekben, továbbá a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben (területeken) a rendeltetésszer használat során keletkezett szilárd hulladék, pld. salak, beleértve a központi és egyedi f tésekb l származó szénsalakot is, hamu, korom, törött vagy hibás edény, ablaküveg, papír, rongy, konyhai hulladék, továbbá a kisebb mennyiség egy-két vödör falvakolat, festéktörmelék, szénpor, valamint a lakásban folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, melyek mennyisége lakásonként és naponta a 10 kg-ot nem haladja meg. Nem min sül háztartási szemétnek az emberi ürülék, az állati hulla és trágya, a jég, a hó, a sár, az épület vagy egyes részeinek megrongálódásából, bontásából vagy javításából származó nagyobb mennyiség anyag, továbbá t z- vagy robbanásveszélyes, mérgez, illetve fert z anyag. Ha a földanyag kerti és gazdasági, valamint a lakásban folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék mennyisége nem haladja meg az egyébként naponként keletkez háztartási szemét mennyiségét egy-két vödör -, ezek is háztartási szemétnek min sülnek. d) nem háztartási (egyéb) szemét: A nem lakás céljára szolgáló épületekben (intézmények, üzemek, raktár-épületek stb.) és a hozzájuk tartozó telkeken, továbbá a vegyes (részben lakás, részben egyéb) célra szolgáló épületekben, a nem lakás céljára szolgáló helyiségekben (üzletek, m helyek, irodák stb.) keletkezett hulladék, tekintet nélkül arra, hogy az kereskedelmi, ipari stb. tevékenység gyakorlása során keletkezett-e vagy sem. e) avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok (a továbbiakban kerti hulladék) f) lakótelepi út: Az egyes lakótelepeken, lakóterületeken belüli közlekedést szolgáló utak, amelyeken tömegközlekedés nem bonyolítható.

4 g) szennyvíz: Lakóépület, gazdasági épület, ipari létesítmény kifolyói által kibocsátott mosószert, vegyi anyagot, szerves bomlástermékeket, szennyez anyagokat (szappanos víz is) tartalmazó, már más célra fel nem használható víz. h) egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb méret berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezések és készülékek stb.) valamint az azokhoz tartozó területeken, illet leg a közterületeken keletkezett szilárd hulladék (szemét), II. AZ INGATLANOK ÉS KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA 8.. (1) Az önkormányzati tulajdonban lév közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jelleg takarításáról, síkosságmentesítésér l, szeméttárolók kihelyezésér l és ürítésér l az Önkormányzat gondoskodik. (2) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkez egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyez dés megszüntetése, a szennyez dést okozó szerv, illetve személy feladata. 9.. A község területén lév ingatlanok tényleges használói, tulajdonosai kötelesek ingatlanukat megm velni, illetve rendben tartani, gyomtól, gaztól, szemétt l, vadonél bokroktól megtisztítani (1) Az ingatlanok el tt lév járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjed teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek m tárgyai állandó tisztántartásáról, csúszásmentesítésér l, a hó eltakarításáról, portalanításáról a tulajdonos, használó köteles gondoskodni. Az úttest középvonalától jobbra és balra lakók kivéve az országos közutat kötelesek hetente egyszer az úttestet tisztítani. A közterülethez csatlakozó járdák tisztántartásáról az Önkormányzat gondoskodik.

5 A tényleges használó, illetve tulajdonos kötelessége a járda mellett növ gaz kiirtása (különösen a f szükség szerinti nyírása, károsítók elleni növényvédelem), a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelel nyesése. (2) A gyalogjárdát naponként reggel 8 00 óráig köteles az ingatlantulajdonos, használó csúszásmentesíteni és takarítani, hótól, jégt l megtisztítani, szükség esetén a nap folyamán többször megismételni. Csúszásmentesítésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyag (f részpor, homok, k por, kis szemcséj salak, hamu stb.) használható. a szóróanyag beszerzésér l a tisztításra kötelezett köteles gondoskodni. A járda és a közút síkosságmentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset. A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjárm forgalmat ne akadályozza. A tisztítás során ügyelni kell arra, hogy a járda burkolata ne rongálódjék meg. Tilos az összerakott hó elhelyezése: - gyalogos közlekedési útvonalon - az útkeresztez désben, - az úttorkolatban, - a kapubejárat elé annak szélességében, - a tömegközlekedésre szolgáló járm megállóhelyénél, a járm megállóhelye és a járda között, - a közüzemi szolgáltatási felszerelési tárgyon (vízelzáró, víznyel akna, csap stb.) és annak közérdek létesítményein (közvilágítási lámpaoszlop, hirdet oszlop) - az összefügg zöldnövényzettel borított területen. (3) A gyalogjáróról a port és szemetet a közútra, a gyalogjáró mellett húzódó csapadékárokba, lefolyóba söpörni nem szabad.

6 Eldugulás vagy rongálódás el idézésére alkalmas anyagot (szemetet, törmeléket, iszapot, hulladékot, papírt, t z- és robbanásveszélyes anyagot stb.) csapadékvíz elvezet árokba, közcsatornába, víznyel aknájába, szórni, önteni vagy bevezetni tilos! 11.. A tulajdonos, használó az ingatlana el tt lév folyóka, nyílt és zárt vízelvezet árok és m tárgyai (áteresz, járm behajtó) tisztántartásáról, a víz akadálytalan lefolyásáról, gyomtalanításáról gondoskodni köteles. A tisztítás, gyomtalanítás során kitermelt anyagok a közlekedést nem akadályozhatják A ban el írt munkákat, gondozatlan járda tisztántartását, hó és jég eltakarítását, síkosság-mentesítést a jegyz a rendszeresen mulasztó tényleges használó, tulajdonos helyett szükség esetén (a tényleges használó, illetve tulajdonos költségére) elvégeztetheti Állami, szövetkezeti, társasági és magántulajdonban és bérleményben lév gépkocsitárolóknak, járm behajtóknak és átereszeiknek építése, környékének jó karban és tisztántartása a tulajdonos, használó kötelessége. A lakóépület alatt elhelyezett garázsnál a falsíktól számított 4 m-es távolságig A közutak mentén lév autóbuszmegállók és várók tisztántartásáról, síkosságmentesítésér l az Önkormányzat gondoskodik Az ingatlanon keletkez csapadékvíz saját területén történ elhelyezésér l, illet leg kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történ bevezetésr l el zetes bejelentés alapján az ingatlan tulajdonosa gondoskodik (1) Az épület tulajdonosa az országos településrendezési és építési követelményekr l szóló Kormányrendelet el írásai szerint gondoskodik arról, hogy az épület tet zetér l az es víz, hólé a járdára, közterületre ne csorogjon. (2) A csapadékvíz akadálytalan levezetés után meg kell gátolni a pangó vizek keletkezelését és posványosodását Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés el tti területen) az építést végz kivitelez nek kell biztosítani a tisztaságot. A munkálatokat úgy kell végezni, az építési- bontási

7 anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyez dés ne keletkezzen Közterületen építési, bontási anyagot a jegyz által kiadott közterülethasználati engedélyben meghatározott területen az engedélyben megjelölt módon és id tartamig szabad tárolni. Magánterületen hatósági engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen A nagyközség területén tilos: - szemetet, hulladékot eldobálni, az arra kijelölt helyen kívül lerakni, környezetvédelmi vagy esztétikai szempontból kifogásolható módon tárolni, - közterületek, kiránduló, táborozó helyek beszennyezése, - a közterületre, tavakba, él vízfolyásokba, belvízelvezet árkokba szennyvizet kivezetni vagy kiönteni, trágyalevet levezetni - tó, él vízfolyások, vízelvezet árkok partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni, - olyan anyagot, amely a környék leveg jét szennyezi, az egészséget veszélyezteti vagy él sdiek részére táptalajt nyújthat köz- vagy magánterületen elhelyezni vagy elhagyni, - állati hullát közterületre kirakni, - közterületen közlekedésb l kivont járm vet, járm roncsot tárolni, - az elhelyezett szobrokat, padokat, játszó-eszközöket és egyéb tárgyakat beszennyezni, rongálni, - köz- vagy magánterületet fekáliával (emberi ürülékkel) beszennyezni, - közterületen a község számára nyitva álló helyiségben köpködni, orrot zsebkend használata nélkül kifújni, közterületet beszennyezni - közterületre, csapadékelvezet árokba szennyezett, (olajos, vegyszeres stb.), egészségre ártalmas folyadékot bevezetni, kiönteni, - közútra, útpadkára (burkolt földre) salakot, építési törmeléket, szemetet szállítani, elhelyezni - gondozott zöldterületre járm vel ráhajtani, azon parkolni. - építmények, kerítések bármilyen felirattal történ megrongálása

8 - hirdetményt, plakátot nem az erre a célra rendszeresített helyen elhelyezni, - építményeket, kerítéseket bármilyen felirattal megrongálni, - állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék leveg jét szennyezi, az egészséget veszélyezteti, vagy él sdiek részére táptalajt nyújthat, sem köz- sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni, 20.. (1) A keletkez szemetet, hulladékot és szennyez anyagot csak erre a célra rendszeresített hulladékgy jt ben lehet elhelyezni. (2) Közterületen észlelt állati hulla esetén a bejelentést a Polgármesteri Hivatalban kell megtenni, az elszállításról a falugondnok gondoskodik. A község területén elhullott nagyobb test állatokat a tulajdonosa köteles azonnal a dögkútba szállítani, szállítatni. A kiszállítás tényét köteles haladéktalanul bejelenteni a Polgármesteri Hivatalban. (3) Alkalmi jelleggel igénybevett közterület és az azt körülvev 10 méteres területsáv tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. Az árusításból keletkez hulladék gy jtésére zárható edényt kell kihelyezni, - s azt saját költségen elszállítani, ürítésér l és tisztántartásáról gondoskodni Lakás, udvar és ingatlan tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, a szemét eltávolításáról és az esetlegesen el forduló kártékony állatok (patkányok, egerek, rovarok stb.) rendszeres irtásáról az ingatlan használója köteles gondoskodni Közös udvarok tisztántartásáról, csúszásmentesítésér l a lakóközösség tulajdoni hányada mértékében köteles gondoskodni Minden WC-t állandóan használható állapotban, jó karban, rovaroktól, legyekt l mentesen kell tartani. Építésük teljesen zárt legyen, és az ürülék sem köz- sem magánterületre ne folyjék ki. A pöcegödrök tisztítását és tartalmának elszállítását - október 1-jét l március 31-ig órától reggel 5 00 óráig, - április 1-jét l szeptember 30-ig órától reggel 4 00 óráig szabad végezni nem tartályos szállítás esetén.

9 24.. Minden tulajdonos köteles ingatlana el tt a Polgármesteri Hivatal építési ügyekkel megbízott dolgozója által kijelölt méretben és lejtéssel vízelvezet árkot készíteni, és azt állandóan jó karban tartani A közterületen elültetett fákért mindig a szomszédos telek használója a felel s, aki köteles a fákat ápolni, állatoktól, id járástól megfelel rögzítéssel védelmezni. III. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTÁS 26.. (1) A járm vek üzemeltetése során beszennyez dött közterületet a járm üzembentartója, vagy a szennyezés okozója haladéktalanul köteles megtisztítani. (2) Szennyez anyagot szállítani csak olyan módon szabad, hogy a szállítmányból semmi le ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. A szállítás vagy rakodás közben beszennyez dött területet a szennyez dés el idéz je köteles megtisztítani és a további szennyez dés megakadályozásáról gondoskodni. (3) Közterületen folytatott és szennyez dést okozó tevékenység után a tevékenységet végz köteles a keletkezett szemetet azonnal összegy jteni, elszállítani. (pl. tüzel anyag szállítás) (4) Az anyagok szállításánál, fel- és lerakásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületen lév növények, tárgyak (világítótestek, fák, növények, padok, virágedények, közkifolyók stb.) szabadon maradjanak, és meg ne rongálódjanak. A rongálódásból keletkezett kárt annak okozója köteles megtéríteni. (5) A b zl anyagokat csak zárt szállítóeszközzel, kívül kifogástalan tisztaságú tartályokban szabad szállítani Közterületen gépkocsit, motorkerékpárt lemosni, tisztítani, olajcserét, vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyez dést okoz tilos! Lakóházhoz tartozó udvarban, egyéb ingatlanon ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyez dés közterületre ne kerüljön.

10 IV. CSAPADÉKVÍZ, SZENNYVÍZ 28.. (1) A tulajdonos, használó köteles gondoskodni arról, hogy az épület tet zetér l az es víz, hólé a járdára ne csurogjon, a jég közterületre, járdára, gyalogútra ne csússzon. (2) A község területén átfolyó él vízfolyásokba, belvízelvezet árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet bevezetni, medrét és partjait szemét- vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos (1) Minden magán- és közhasználatú illemhelynek tisztán, rendben tartására különös gondot kell fordítani. Közintézmények, vendéglátó és szórakozóhelyek illemhelyein olyan felhívást kell kifüggeszteni, amely a közösséget a tisztaság fenntartására figyelmezteti. (2) A vízöblítéses illemhelyek kifolyóját csak zárt rendszer szennyvíztárolóba lehet csatlakoztatni. (3) Azokon a helyeken, ahol a szennyvíz- és fecaliatárolók rendszeres kiürítése a terepviszonyok miatt nem szervezhet meg, a kiürített anyag az ingatlan területén magán- és közkutaktól 20 méter, az utcavonaltól legalább 15 m, a lakóházaktól 10 m, telekhatártól 2 m távolságra elföldelhet. A takarásra legalább 25 cm vastagságú földréteget kell biztosítani (1) Az ivóvizet szolgáltató közkutak vagy közkifolyók körül 15 m- en belül mosakodni, mosni, öblíteni, állatokat eteti és itatni, járm vet mosni szigorúan tilos. (2) Az ivásra alkalmatlan, szennyezett, fert zött vizet szolgáltató közhasználatú kutakat az önkormányzat Nem ivóvíz feliratú táblával köteles ellátni.

11 V. AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉKOK NYÍLT- TÉRI ÉGETÉSE 31.. Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított t zrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés h sugárzása kárt ne okozzon (a) A szabadban tüzet gyújtani, tüzel berendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére t z- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. (b) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzel berendezést rizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. (c) A tüzelés, tüzel berendezés használatának színhelyén olyan eszközöket, felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a t z terjedése megakadályozható, illet leg a t z eloltható. (d) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetett lomtalanítási akció is igénybe vehet. (e) A hatóságilag elrendelt általános t zrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. (f) Vasár- és ünnepnapokon a kerti hulladék égetése tilos. A tói üdül területen a kerti hulladék égetése június 1-jét l szeptember 30-ig tilos. (g) Az égetés során a t zvédelmi el írások megtartása kötelez. Égetést csak cselekv képes állampolgár végezhet.

12 VI. TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSE, A KÖZTISZTASÁGI SZOLGÁLTATÁS 33.. (1) A háztartási és egyéb szemét tárolása, kezelése céljából az önkormányzat megfelel szemétlerakó hely (továbbiakban: szeméttelep) létesítésér l gondoskodik. (2) A község területén lév ingatlanok be vannak vonva a háztartási szemétszállítási tevékenységbe. (3) Szemetet felhalmozni nem szabad, azt a megadott szemétszállítási napon elszállítás céljából a szolgáltatást végz szerv rendelkezésére kell bocsátani. (4) A tárolóedények kihelyezése a szállítási napokon a tulajdonos kötelessége a közlekedés akadályozása nélkül. A tárolóedényeket a kiürítés után a közterületr l haladéktalanul el kell vinni. (5) A szemétgy jt edénybe nem szabad mérgez, robbanó, folyékony vagy egyéb olyan anyagokat elhelyezni, amely veszélyezteti a szolgáltatást végz dolgozók testi épségét és egészségét, vagy használata során a szállítójárm m szaki berendezéseiben rongálást idézhet el. (6) Az üveg hulladékokat az egyéb háztartási szemétt l el kell különíteni oly módon, hogy az a szállítás alkalmával balesetet ne okozzon. (7) Nedves, lédús hulladékot csak vízhatlan csomagolásban lehet az edénybe helyezni. (8) A legalább 3 hónapig üresen álló lakás tulajdonosának kérelmére a szemétszállítási díj id arányos része elengedhet. A töredék hónapot az üresen állás tekintetében figyelmen kívül kell hagyni. (9) A lakás megüresedését és újbóli használatba vételét a tulajdonosnak legkés bb a megüresedést, illetve újbóli használatba vételét követ 8 napon belül igazolni kell.

13 34.. (1) A szemétfuvarozó járm személyzete a meghatározott edényzetben gy jtött szemetet elszállítás céljából az ingatlan bejárata el tti közterületen veszi át. A kihelyezett tároló edényzet a forgalmat nem akadályozhatja. A szállíttató és a szállító közös megegyezéssel ett l eltérhet. indokolt esetben Az átvétel alkalmával szennyez dött terület megtisztítása a tulajdonos, bérl kötelessége. (2) A szemétszállító edényeket a tulajdonos, használó május 1. és szeptember 30. közötti id szak alatt kétszer, szeptember 30-tól május 1-jéig egyszer köteles fert tleníteni, folyamatosan tisztán tartani. A szemétgy jt edényeket más célra használni nem szabad A háztartási és egyéb szemetet csak szeméttelepen szabad elhelyezni. A kijelölt szeméttelepen kívül szemét lerakása tilos A rendszeres szemétszállításba be nem kapcsolt területeken keletkez háztartási szemetet a tulajdonos, használó köteles elszállítani az arra a célra kijelölt szeméttelepre, a lehet legtávolabbra elhelyezni és azt elteríteni. A szeméttelepen tilos a hulladékot úgy elhelyezni, hogy azt a szél szétfújhassa (1) A nem háztartási (egyéb) szemét összegy jtésér l és saját költségen történ elszállításáról az köteles gondoskodni, akinél az keletkezett. Ha ez nem állapítható meg, az elszállításról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. Az ilyen szemetet elszállításáig olyan helyen kell összegy jteni, és tárolni, ahol az a környezetet nem szennyezheti és a forgalmat nem akadályozza. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy ilyen szemét elszállításáról - az elszállításra kötelezett költségére az önkormányzat intézkedjen. (2) A nem lakás céljára szolgáló épületekben (intézmények, üzemek, üzletek, raktárépületek stb.) a keletkez hulladék elszállításáról az üzemeltet szerv köteles gondoskodni.

14 Az ilyen szemetet úgy kell összegy jteni és tárolni, hogy az a környezetet ne szennyezze és a forgalmat ne akadályozza. (3) A nem háztartási szemét gy jtésére szolgáló tartályok beszerzése, javítása, pótlása, elhelyezése, tisztántartása és fert tlenítése az üzemeltet kötelessége. (4) Az egyéb célra szolgáló épületekben keletkezett nem háztartási szemét gy jtésére szolgáló tartályokat a háztartási szemétgy jt tartályokkal együtt kell elhelyezni (1) A nagy forgalmú közterületeken az Önkormányzatnak, a tömegesen látogatott helyeken a tulajdonosnak, használónak kell számú papír- és hulladékgy jt r l kell gondoskodnia. A kihelyezett utcai hulladékgy jt a falugondnok gondoskodik. tartályok rendszeres ürítésér l (2) A kihelyezett szeméttárolókból (kukaedényekb l, konténerekb l) konyhai hulladékot, kenyérhéjat, hulladékpapírt, házi szemétnek min sül konyhai eszközöket, használt ruházati cikkeket kiszedni, vagy a szeméttároló edényekben ezek után kutatni (guberálni) nem szabad. (3) A községben évente kétszer, áprilisban és október hónapban nagytakarítást kell végezni. (4) Minden tulajdonos köteles heti egy alkalommal, lehet ség szerint hét végén az ingatlana el tti, a 6.. (1) bekezdése alapján meghatározott területet megtisztítani (1) A szeméttárolásra kijelölt terület: Zrínyi út vége, (dögkút melletti terület) (2) Szemetet, földet, törmeléket, stb. csak a kijelölt szeméttelepen lehet lerakni a környezetvédelmi el írásoknak megfelel en. (3) A szeméttelep karbantartásáról az önkormányzat gondoskodik. A szeméttelep üzemeltetésének és fenntartásának részletes szabályai a kezel külön szabályozza. (4) Trágyatelepet a. kisállat tartás esetén (állatfajtánként 30 állatig)

15 lakóépülett l 6,00 m, ásott és fúrt kúttól 10,00 m, b. nagytest haszonállat esetén (állatfajtánként 5 állatig) lakóépülett l 10,00 m, ásott és fúrt kúttól 15,00 m véd távolság megtartásával lehet elhelyezni. VII. KÖZSZOLGÁLTATÁS 40.. (1) Arló közigazgatási területén a szilárd hulladék szállítási közszolgáltatást (továbbiakban Közszolgáltatás) a Pallagi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Járdánháza, Akácos út 28.) (továbbiakban: Szolgáltató) látja el az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján. (2) Az (1) bekezdés szerinti ellátási területen a Közszolgáltatást csak a Szolgáltató végezheti. Amennyiben a Közszolgáltatás érdekében Szolgáltató alvállalkozókkal köt szerz dést, az alvállalkozók tevékenységéért teljes felel sséggel tartozik. (3) A Közszolgáltatás során Szolgáltatónak mindenkor be kell tartania a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvényben, a 242/2000. (XII.23.) Korm. rendeletben, 213/2001. (XI.14.) Korm. rendeletben, 16/2002. (IV.10.)EüM rendeletben, 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendeletben, 22/2001. (X.10.) KöM rendeletben, 4/1984. (II.1.) ÉVM rendeletben foglalt el írásokat. (4) A begy jtött hulladékot a kijelölt szeméttároló telepen kell elhelyezni. (5) A Szolgáltató köteles az ellátási területen heti egy alkalommal szállítást végezni. (6) A Szolgáltató köteles a jegyz nek jelezni, ha tevékenysége végzése során e rendelet megsértését tapasztalja. (7) Szolgáltató köteles el re meghirdetett id pontban - évi egy alkalommal lomtalanításból származó szemetet elszállítani.

16 (8) A szolgáltató és az ingatlan használója, illetve tulajdonosa között a közszolgáltatási szerz dés a szolgáltatás igénybevételével jön létre. A szolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a teljesítést csak jogszabályban, illetve a jelen rendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti, illet leg korlátozhatja. A szolgáltató egyébként a rendszeres szemétszállításba bevont valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében rendszeresen köteles teljesíteni. VIII. A KÖZTISZTASÁGI RENDELKEZÉSEK BETARTÁSÁNAK ELLEN RZÉSE 41.. A közterületeken, építési és felvonulási területeken az önkormányzati rendelet betartásának ellen rzésér l a jegyz a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik Az önkormányzati rendelet el írásainak megszeg ivel szemben a Polgármesteri Hivatal arra felhatalmazott dolgozója helyszíni bírságolást alkalmazhat. A szabálytalankodókkal szemben bármely állampolgár tehet szabálysértési feljelentést Aki a rendeletben foglaltakat megszegi és az elkövetett cselekmény elbírálása nem tartozik a szabálysértési törvény, és az egyes szabálysértésekr l szóló Kormányrendelet hatálya alá Ft-ig terjed bírsággal sújtható.

17 IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 44.. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidej leg hatályát veszíti az önkormányzat 5/1991. (III.22.) számú és az ezt módosító 11/1991., 6/1992., 11/ /2003. (IX.1.) rendelet és a 9/2000. számú rendelet 1.. (3) bekezdése. Zsigrai Árpád sk. polgármester Almási Ibolya sk. jegyz A rendelet kihirdetve: március 29. Kovácsné Dorkó Andrea f el adó

18 Arló Nagyközségi Önkormányzat Képvisel -testületének 11/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelez igénybevételér l szóló 10/2004. (III. 29.) rendelet módosításáról A képvisel -testület a környezet védelmének általános szabályairól szóló módosított évi LIII. törvény 46.. (1) bekezdés c. pontjában, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 13.. (3), és 20.. (2) bekezdésében, valamint a ban kapott felhatalmazás alapján a következ ket rendeli el: 1. A köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelez igénybevételér l szóló 10/2004. (III. 29.) rendelet 21. -a helyébe a következ rendelkezés lép: 45.. (1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzel berendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére t z- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. (2) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzel berendezést rizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. (3) A tüzelés, tüzel berendezés használatának színhelyén olyan eszközöket, felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a t z terjedése megakadályozható, illet leg a t z eloltható. (4) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetett lomtalanítási akció is igénybe vehet. (5) A hatóságilag elrendelt általános t zrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

19 (6) Szerdától vasárnapig és ünnepnapokon a kerti hulladék égetése tilos. A tói üdül területen a kerti hulladék égetése június 1-jét l szeptember 30-ig tilos. (7) Az égetés során a t zvédelmi el írások megtartása kötelez. Égetést csak cselekv képes állampolgár végezhet. 2. Ez a rendelet június 29-én lép hatályba és június 30-án hatályát veszti. Zsigray Árpád sk. polgármester Klisóczkiné Papp Andrea sk. jegyz Záradék: A rendelet kihirdetésre került június 28-án. A kiadmány hiteléül: Solymosi Katalin jegyz könyvvezet

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Somoskıújfalu Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról Somoskıújfalu

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (IV.04.) sz. rendelete A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben Sződ

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelete A köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról a módosításokkal egységes szerkezetben Szendrő

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Ellend község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/1999. (VII.27.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Ellend község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/1999. (VII.27.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

26/1995. (XI.28.) Kt. rendelete a A KÖZTISZTASÁGRÓL

26/1995. (XI.28.) Kt. rendelete a A KÖZTISZTASÁGRÓL 1 SZIGETHALOM 1 VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 26/1995. (XI.28.) Kt. rendelete a A KÖZTISZTASÁGRÓL (egységes szerkezetben a 13/1996. (V.14.), a 36/2008.(XII.30.), a 6/2010.(III.26.) és a 16/2012.(V.29.) önkormányzati

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(II.10.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok

Részletesebben

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Orci község képviselő-testülete

Részletesebben

P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE

P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE a helyi környezet védelmérôl, a közterületek és ingatlanok rendjérôl, a település tisztaságáról Pölöske község képviselô-testülete a helyi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, zöldterületek védelméről, valamint az avar és kerti hulladékok égetéséről Budajenő

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435 BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2012.(V.7.), 18/2010.(XII.20.), 20/2009.(XII.01.), 13/2009.(I.30.), 22/2008.(XII.21.), 28/2007.(XII.10.), 8/2007.(IV.02.), 11/2004.(VI.11.) és 3/2002.(II.04.) számú rendelettel

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérôl

a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérôl 1 TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2002. (XII. 10.) RENDELETE a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérôl Tura város képviselô-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kisoroszi község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 22.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező

Részletesebben

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Som község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 5/2003.(IV.01.), - 9/2004.(VII.18.), - 13/2009.(VII.08.), 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendeletekkel módosított 6/2000.(II.24.) önkormányzati

Részletesebben

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1 Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XII.23.) számú rendeletével módosítva TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a helyi környezet védelmérõl szóló 23/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete egységes szerkezetben a 18/2005 (VI. 1.) számú rendeletével Lábatlan város képviselõ-testülete

Részletesebben

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 15.) sz. RENDELETE A Település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2005 (II. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (módosításokkal

Részletesebben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005./III.8./ sz. rendelte A helyi környezetvédelemről,a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról az azt módosító 15/2007. (XII.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( IX..) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (Egységes

Részletesebben

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Többször módosított 10/2002.(VI.07.) KT. számú RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 1. oldal, összesen: 10 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 22/1999. (VI.7.)sz. rendelete a köztisztasággal

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Jászladány Nagyközség Önkormányzata 17/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város

Részletesebben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2006. (IV. 24.) rendelete a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról a módosításáról szóló

Részletesebben

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Módosítások: - 2/2016. (II.16.) ökr. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007.(III.21.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

A település köztisztaságáról

A település köztisztaságáról TÁPIÓSÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 18/2011. (XII.1), a 12/2011. (VI.30.), a 13/2007. (XII.21.) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 6 /2007./III. 29./ sz. önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2001. (II. 20.) sz. rendelete a helyi környezet védelmének szabályairól az 5/2005.(VIII.30.), 7/2008.(V.30.), 11/2009.(IX.25.), 13/2011.(XI.29.),

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A környezetvédelem és az állattartás helyi szabályairól szóló többször módosított 9/2004.(V.5.) önkormányzati rendelet EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Részletesebben

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRÔL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL (Egységes szerkezetben

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1/2008. (II.16.) Önkormányzati rendelet az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról. helyi hulladékgazdálkodásról, helyi közszolgáltatás igénybevételéről Petrivente Községi Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 10/1998. (VI.22.) Önk. számú rendelete a környezetvédelemről. I. fejezet Bevezető rendelkezések

Dunabogdány Község Önkormányzatának 10/1998. (VI.22.) Önk. számú rendelete a környezetvédelemről. I. fejezet Bevezető rendelkezések Dunabogdány Község Önkormányzatának 10/1998. (VI.22.) Önk. számú rendelete a környezetvédelemről (Egységes szerkezetben a 2/1999.(I.11.), 8/l999. (V.25.), 5/2000.(II.28.), 2/2001. (II.14.), 11/2001. (VI.29.),

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának 8/2009. (X. 15.) számú rendelete a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterület és parkfenntartásról EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 6/2010. (IV.1.), a 4/2011. (III.

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól

Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól 1 Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól Göd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

2. A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.

2. A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. MHK Jogszab>ly szolg>ltat>s 1. oldal, összesen: 8 oldal Csatka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2005 (II.15.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról. Csatka Község

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2011.(X.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A köztisztaságról és környezetvédelemről Módosított rendelet

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (VI. 21.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és környezetvédelemről. Cibakháza Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről egységes szerkezetben a 25/2002. (XII. 17.) számú rendelettel

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009.(XII.10.) rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó, szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) A rendelet tárgyi hatálya Nagykáta város közigazgatási területére terjed ki.

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) A rendelet tárgyi hatálya Nagykáta város közigazgatási területére terjed ki. NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2008. (IV.30.) számú rendelete (a 3/2012. (II.29.) rendelettel módosítva) a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról Nagykáta

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2007. (XII. 1.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Biharnagybajom

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről a 4/2013.(II.14.) és a

Részletesebben

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3)

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3) BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Galambok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról Egységes

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének.. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI. 15.)Kt. sz. rendelete. A Környezetvédelemről 1

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI. 15.)Kt. sz. rendelete. A Környezetvédelemről 1 2 FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI..)Kt. sz. rendelete A Környezetvédelemről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetben) Füzesgyarmat Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2004.(VI.18.) rendeletével módosított 17/2001.(XII.7.) rendelete a település környezetvédelmének szabályairól * Martfű Város Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

2. Jelen rendelet hatálya kiterjed Majs község egész közigazgatási területére.

2. Jelen rendelet hatálya kiterjed Majs község egész közigazgatási területére. Majs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007. (VI.15.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-30 -tól Majs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007. (VI.15.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (VI.3.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának következményeiről Balatonfenyves Község

Részletesebben

/4/ A település önkormányzati tulajdonú közterületeinek tisztántartása az Önkormányzat és intézményei feladata. 4..

/4/ A település önkormányzati tulajdonú közterületeinek tisztántartása az Önkormányzat és intézményei feladata. 4.. Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2004. (IV. 29) sz. rendelete A település környezetvédelméről és használatáról Gáborján Község Önkormányzati képviselőtestülete a környezet védelmének

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2007. (VI.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2007. (VI.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2007. (VI.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL Szólád Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (X. 4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről EGYSÉGES SZERKEZETBEN az azt módosító 16/2012. (V. 22.) és (12/2013.

Részletesebben

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől A Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

Részletesebben

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek

Részletesebben

A rendelet hatálya. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

A rendelet hatálya. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Újudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (VII.1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újudvar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009 (IV.30.)rendelete Balatonfenyves köztisztaságáról és közrendjéről (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves Község Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. (1) A R. hatálya Nyalka község egész közigazgatási területére kiterjed.

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. (1) A R. hatálya Nyalka község egész közigazgatási területére kiterjed. Nyalka község Önkormányzatának /2010. (06. 11.) rendelete A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező igénybevételéről, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (XII. 24.) rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának. 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete

Zalacsány község Önkormányzatának. 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete 1 Zalacsány község Önkormányzatának 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma

2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (I. 18.) számú önkormányzati rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

Részletesebben

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XI.18.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Köztisztasági rendelet

Köztisztasági rendelet Monyoród község Önkormányzatának 4/1997.(VI. 15.) ÖR. sz. rendelete a köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-10-15-2015-12-31 Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 12/2004. (VI.30.) sz. rendelete A HÁZTARTÁSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. Általános rendelkezések 1. 2. Értelmező rendelkezések 2.

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. Általános rendelkezések 1. 2. Értelmező rendelkezések 2. 160. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2015. (XI.03.) 4, 36/2013.(XI.19.) 3, 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2011

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez 1 Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 12/2004. (VI.30.) sz. rendelete A HÁZTARTÁSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel

Részletesebben