2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma"

Átírás

1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 51. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet Bevezető rendelkezések 1. A rendelet hatálya 1. E rendeletet kell alkalmazni azon természetes személyekre, akik Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül tiltott, közösségellenes magatartást követnek el. 2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma 2. Tiltott, közösségellenes magatartás az a szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősülő helyi közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás, amelyet e rendelet tiltott, közösségellenes magatartásnak minősít. 3. Értelmező rendelkezések 3. E rendelet alkalmazásában: 1. dohányzás: a dohánytermék füstképződéssel járó elégetése, 2. folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely a) emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, b) nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint c) a gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik; 3. kerti hulladék: falomb, kaszalék, nyesedék, továbbá egyéb növényi eredetű maradványok; 4. közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván; 5. nagytestű eb: minden olyan eb, amelyeknek marmagassága kifejlett korban az 50 cm-t meghaladja; 1

2 6. reklámhordozó: minden olyan eszköz, ideértve típusától, jellegétől, működésétől függetlenül a reklámberendezést és a reklámfelületet is, amelynek segítségével az emberi tudatra befolyást gyakorló információk vizuálisan, hallással, ízleléssel, illat-, szagérzékeléssel, tapintással, illetve ezek kombinációjával bármely természetes személy számára észlelhetővé válnak és képzettársításra ösztönöznek. Szerkezetileg több elemből álló reklámhordozó egynek számít; 7. reklám közzétevője: aki a reklám közzétételére alkalmas eszközökkel rendelkezik és ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi; 8. rendezvény: előre meghatározott célból, helyen és időben, szervezett formában megtartandó (különösen szórakoztató, kulturális, karitatív, szabadidős, sportjellegű) összejövetel; 9. szeszes ital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát, és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat; 10. szilárd hulladék: a) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező, c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék; 11. utcai éneklés: közterületen hangszer nélkül pusztán az emberi hanggal létrehozott tevékenység; 12. utcai zenélés: közterületen hangosító berendezés nélkül vagy hangosító berendezéssel, hangszerrel folytatott zenélés, feltéve, hogy ez a tevékenység nem tartozik bele a rendezvény fogalmi ismérveibe; 13. üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak és amelyben a vásárló a szeszes italt csak megvásárolja, de annak fogyasztása rendszerint nem az üzletben történik; 14. többlakásos lakóépület: minden olyan lakóépület, melyben legalább kettő darab önálló rendeltetési egység (lakás) található. II. Fejezet A tiltott, közösségellenes magatartások miatt alkalmazható jogkövetkezmények 4. Közigazgatási bírság és a helyszíni bírság 4. (1) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye. 2

3 (2) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetője a jogsértést teljes mértékben elismeri, akkor vele szemben harmincezer forintig terjedő helyszíni bírságot lehet kiszabni. III. Fejezet Eljárási szabályok 5. Eljáró hatóság 5. (1) A tiltott, közösségellenes magatartással összefüggő közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört Pécs Megyei Jogú Város jegyzője gyakorolja. (2) A helyszíni bírság kiszabására a Pécsi Közterület-felügyelet jogosult. 6. A közigazgatási bírság, valamint a helyszíni bírság kiszabására és behajtására vonatkozó rendelkezések 6. (1) A bírság mértékének megállapításánál a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) közigazgatási, valamint helyszíni bírság kiszabására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) Az eljárás lefolytatására, a bírság behajtásával kapcsolatos végrehajtási eljárásra a Ket. szabályait kell megfelelően alkalmazni. MÁSODIK RÉSZ Az egyes tiltott, közösségellenes magatartások IV. Fejezet Közrend elleni magatartások 7. Városi jelképek használatával összefüggő magatartások 7. Aki a város címerét vagy zászlóját: a) engedély nélkül előállítja, forgalomba hozza, vagy engedély nélkül felhasználja, b) annak használatára vonatkozó engedélyben előírt feltételeket megszegi, c) a város közösségét sértő módon használja 8. Koldulás 8. Aki a Rákóczi út Felsőmalom utcáig terjedő teljes szélességű szakasza, majd ettől a Lánc utcáig terjedő szakaszának az északi oldala által, továbbá a Lánc utca, a Király utca keleti vége, Alsóhavi utca, Ágota utca, Kálvária utca, Aradi vértanúk útja, és a Klimó György utca keleti oldala által határolt belvárosának, továbbá a Felsővámház utca, Lánc utca, Zsolnay Vilmos út, Sport utca által határolt területének, valamint a Sport utca, Weöres Sándor utca és a Breuer Marcell sétány 3

4 által határolt területének a közterületein és közterületre nyitott helyein pénzt vagy egyéb dolgot kéreget, vagy erre utaló magatartást tanúsít (néma koldulás), az 9. Szeszesital fogyasztással kapcsolatos szabályok megszegése 9. (1) Aki a közterületeken szeszes italt fogyaszt, tiltott, közösségellenes magatartást követ el. (2) A szeszes ital fogyasztási tilalom nem vonatkozik a közterülethasználati engedéllyel rendelkező vagy közterület-használati bejelentés alapján tartott rendezvények helyszínére. 10. Közterületnek minősülő zöldterületek és játszóterek rendeltetésüktől eltérő célra történő használata 10. (1) Aki közterületnek minősülő zöldfelületeit a) járművel történő behajtásra vagy parkolásra, b) lerakóhelyként használja, (2) Aki a játszóteret meg nem engedett módon vagy nem játék céljára használja, 11. Üzletek nyitva tartásának rendjével kapcsolatos magatartások 11. Az üzlet üzemeltetője, aki a szeszes italt is forgalmazó üzletben az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján óra és 6.00 óra közötti időszakban is nyitva tart és ezen időszak alatt a) a szeszes ital forgalmazását nem szünetelteti, b) a szeszes ital árusítás óra és 6.00 óra közötti szüneteltetéséről a vásárlókat általuk jól látható helyen nem tájékoztatja, 12. Művészeti alkotások elhelyezésével összefüggő magatartások 12. Aki közterületen található művészeti alkotásokat és emléktáblákat beszennyezi, elhelyezését, feliratát megváltoztatja vagy azt engedély nélküli eltávolítja, V. Fejezet Köztisztasággal kapcsolatos magatartások 13. Ingatlanok tisztántartásával kapcsolatos magatartások 13. Az ingatlantulajdonos, aki nem gondoskodik a) az ingatlana tisztán tartásáról, hulladék- és gyommentesítéséről, legalább évi kétszeri kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, 4

5 annak elszállításáról, b) az ingatlana előtti járda gondozásáról, továbbá az ingatlana és a közút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület tisztán tartásáról, hulladék-mentesítéséről, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, annak elszállításáról, c) a beépítetlen telekingatlana tisztántartásáról és gyommentesítéséről, legalább évente kétszeri kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról, annak elszállításáról, d) a telekingatlanáról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló, továbbá az elektromos légvezetékeket veszélyeztető ágak és bokrok megfelelő nyeséséről úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, valamint a közúti forgalom, illetve forgalomirányító lámpa és tábla láthatóságát valamint a nyesedék elszállíttatásáról, e) az épülete tetőzetéről az esővíz, a hólé járdára csorgásának megakadályozásáról, annak saját vagy közterületen való elvezetéséről, a hó és jég okozta balesetveszély elhárításáról, f) az épületek csapadékvizeit közterületekre kivezető, közterületen megépült csapadékvíz elvezető rendszer járdába épített tisztítóaknák, folyókarácsok, kifolyócsövek, nyílt folyókák tisztántartásáról, karbantartásáról, 14. A közterületek tisztántartásával összefüggő magatartások 14. Aki a) a közterületen lévő berendezési és felszerelési tárgyat, fákat vagy egyéb növényzetet beszennyez, b) a közterületeken elhelyezett, a szelektív hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőszigetek edényzetébe bele nem való hulladékot beletesz, c) a közforgalom céljára szolgáló területek így különösen a tömegközlekedési megállók, pályaudvarok, parkok, sétányok berendezéseit, növényzetét, közforgalmú területek burkolatát, forgalomszabályozó berendezéseket, jelzéseket, táblákat, lánckorlátokat beszennyezi, 15. Építkezésekkel összefüggő magatartások 15. (1) Aki a) építési tevékenységnél, valamint az úttest felbontásánál keletkező por és egyéb szennyező anyagok terjedését nem akadályozza meg, b) nem gondoskodik arról, hogy az építési tevékenység során a kitermelt anyag a környezetet ne szennyezze, a csapadékvíz elvezetését ne akadályozza, c) a földmunkák végzésénél a kiásott földet úgy tárolja, hogy ezáltal szálló por és egyéb szennyeződés képződik, d) az építési területet és környékét nem tartja tisztán, e) az úttesten, járdán az építőanyagot közterület-használati engedély 5

6 nélkül tárolja, (2) Aki a közterületek felbontásának és a közúton folytatott munkálatok szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott a) közterület és útterület helyreállítási kötelezettségének nem, vagy a közútkezelő hozzájárulásában foglaltakról eltérő módon, vagy mértékben tesz eleget, b) váratlan közterületbontás esetén a közmű üzemeltetőjének a közterület felbontásának bejelentéséről nem gondoskodik vagy nem igazolja írásbeli dokumentumokkal, hogy a váratlan közterület felbontás működési körén kívül eső, elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt következett be és a közműhálózat rendeltetésszerű állapotának fenntartása érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtett, c) bontási kérelemben váratlan igénybevételként bejelentett munkák helyett más jellegű munkát végez, 16. Hó- és síkosság mentesítéssel kapcsolatos magatartások 16. (1) Aki havat a) útkereszteződésben, b) úttorkolatban, c) kapubejárat előtt, annak szélességében, d) a járdasziget és a járda közé, e) a tömegközlekedésre szolgáló jármű-megállóhelyeknél a jármű meg-állóhelye és a járda közé, vízelzáró csapra, gázcsapra, víznyelő aknára, f) a kijelölt rakodóhelynél annak teljes hosszában a járdaszegély mellé, g) a fák tövében és zöldterületen, ha a havat síkosságmentesítésre szolgáló anyaggal kezelték, h) az utakkal párhuzamos vízelvezető- és egyéb közterületi árokba felhalmozza, (2) Aki 0 0 C alatt (fagyveszélyes időszakban) közterületre lefagyást eredményező és ezzel csúszásveszély kialakulását előidéző folyadékot juttat, 17. Települési szilárd hulladékkal összefüggő magatartások 17. Aki a) 770 literes űrtartalomnál kisebb tárolóedény szükség szerinti, de legalább évente két alkalommal történő tisztásáról és fertőtlenítéséről nem gondoskodik, b) tárolóedényt rendeltetéstől eltérően használ, azaz a háztartási hulladék körébe nem sorolható anyagot, így különösen forró hamut, maró-, mérgező anyagot, állati hullát, folyékony vagy befagyott zsiradékot, gyúlékony vagy robbanó anyagot, épülettörmelék rak a tárolóedénybe, 6

7 18. Dohányzással kapcsolatos magatartás 18. Aki játszóterek, óvodák és bölcsődék külső határvonalától számított 5 m-es távolságon kívüli 50 m-es körzetéig dohányzik, tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg. 19. Települési folyékony hulladék kezelésével összefüggő magatartások 19. Aki a) települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatást jogosulatlanul végez, b) a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének települési folyékony hulladék tekintetében nem, vagy nem a valóságnak megfelelően tesz eleget, c) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást nem veszi igénybe, d) nem a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veszi igénybe, e) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, 20. Kerti hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos magatartások 20. Aki a) a közszolgáltatásba bekapcsolt területen az engedélyezett április és november hónap időszakától eltérően kerti hulladékot éget, b) a kerti hulladékot az engedélyezett óra és óra közötti időtartamtól eltérően éget, VI. Fejezet Állatok tartásával kapcsolatos magatartások 21. Kedvtelésből tartott állatokkal kapcsolatos szabályok 21. (1) Aki a) többlakásos lakóépület lakásában állandó jelleggel egy nagytestű ebnél több kutyát tart, b) többlakásos lakóépület lakásában állandó jelleggel kettő kisebb testű ebnél több kutyát tart, c) egy önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanon háromnál több kutyát tart, valamint háromnál több macskát tart, d) többlakásos lakóépület lakásában állandó jelleggel kettőnél több macskát tart, e) többlakásos lakóépületben ebtenyésztést vagy macskatenyésztést folytat, 7

8 f) többlakásos lakóépület lépcsőházban, folyosóján, tárolójában, erkélyeken, loggián, teraszon, függőfolyosón kutyát vagy macskát tart, (2) Aki a) engedély nélkül macska- és ebtenyésztéssel foglalkozik, valamint engedély nélkül vadállatot tart, b) kutyát többlakásos lakóépület udvarán és közös használatú helyiségeiben póráz nélkül vezeti, c) nem gondoskodik arról, hogy a kutyája sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen, d) közterületen, valamint többlakásos lakóépület udvarán és közös használatú helyiségeiben a kutyájára az egyed jellemzően agresszív magatartásának ismerete ellenére sem tesz szájkosarat, (3) Aki kutyát a vakvezető, mozgáskorlátozottakat segítő, rendőrségi és jelzőkutyák kivételével a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe annak tulajdonosának tiltása ellenére, valamint ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, b) oktatási és terápiás cél nélkül oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére, bölcsődébe, óvodába, iskolába, diákszállásra, munkásszállásra, c) vásárcsarnok, piac területére, vágóhídra, élelmiszer feldolgozó üzembe, élelmiszer raktárba, beviszi, (4) Aki a) kutyát élelmiszert szállító járművön szállít, b) harapós vagy támadó természetű kutya szájkosarát a kutyafuttató helyeken eltávolítja, (5) Az az ebtartó, aki a) a három hónapos kort betöltött ebet harminc napon belül, azt követően 6 hónapon belül, valamint a második oltást követően évente veszettség elleni védőoltás beadásáról nem gondoskodik, b) július 1-je után született kutyája tartós, biztonságos, egyedi azonosítóval (a továbbiakban: mikrochip) történő ellátásáról három hónapos életkorának betöltése után nem gondoskodik, c) július 1-je előtt született kutyája mikrochippel történő ellátásáról a július 1-je előtt esedékes veszettség elleni védőoltás során nem gondoskodik, (6) Aki közterületen július 1-je után olyan kutyát sétáltat, amely nincsen mikrochippel megjelölve, tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg. (7) Az az állattartó, aki haladéktalanul nem jelenti be a hatósági állatorvosnak ha kutyája vagy macskája embert megmart, vagy megharapott, 8

9 22. Haszonállatok tartásával kapcsolatos magatartások 22. (1) Aki a) vízvédelmi területen méheken és tíz darab apró haszonállaton kívül más haszonállatot is tart, b) árutermelő jellegű, mélyalmos állattartást, valamint prémesállatok tartását előzetes engedély nélkül folytat, c) az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet szerinti egyes állattartási övezetekben a megengedettnél több haszonállatot tart, d) az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet szerinti 1. számú állattartási övezetben haszonállatot tart, e) az állattartásra szolgáló épületek és építmények elhelyezése során nem tartja be az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt védőtávolságokat, (2) Az a haszonállattartó, aki nem gondoskodik a) a trágya- és trágyalégyűjtőbe a csapadékvíz befolyását, valamint onnan a trágyalé kifolyásának megakadályozásáról, valamint a trágya- és trágyalégyűjtő szükség szerinti kiürítéséről, b) a keletkező trágya, trágyalé vagy hígtrágya ártalommentes gyűjtéséről, tárolásáról és felhasználásáról (3) Aki állati hullát nem a köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint helyezi el, tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg. VII. Fejezet Környezeti zaj okozással kapcsolatos magatartások 23. Közterületi hangosító berendezések használatával összefüggő magatartások 23. Az a közterületi rendezvény szervezője, aki a) hangosító berendezést igénylő közterületi rendezvényt a megengedett időhatárokon túl tartja, b) hangosító berendezést engedély nélkül használ, vagy a hangosító berendezést a polgármester által meghatározott feltételektől eltérően használ, c) a fél órát meg nem haladó időtartamú közterületi rendezvény hangosító berendezéseinek üzemeltetését nem jelenti be, d) nem tesz eleget a polgármester által előírt zajmérési és -ellenőrzési kötelezettségének, 24. Utcai zenéléssel és utcai énekléssel összefüggő magatartások 24. Aki a) egészségügyi intézmények, közhivatalok, valamint az ítélkezési szünet időtartamát kivéve a bíróságok homlokzatától számított 50 m-es körzetén belül munkanapokon 8.00 óra és óra között, 9

10 b) nevelés-oktatási intézmények homlokzatától számított 50 m-es körzetén belül a tanítási szünet időtartamát kivéve 8.00 óra és óra között, c) kórházak 50 m-es körzetén belül folytat utcai zenélést vagy utcai éneklést, tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg. 25. Háztartási tevékenységet kielégítő zajos tevékenységekkel kapcsolatos szabályok 25. Aki a tulajdonában, használatában lévő belterületi ingatlanon a) hétköznap a megengedett 7.00 óra és óra közötti időtartamon túl, b) a megengedett szombati napon és ünnepnapokon 9.00 óra és óra közötti időtartamon túl háztartási igényeit kielégítő kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet, így különösen motoros kerti gépek használatát vagy motoros fakivágást a rendkívüli kár- és balesetveszély elhárítását kivéve folytat, tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg. VIII. Fejezet Egyéb magatartások 26. Tüzelőberendezések biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos magatartások 26. Aki a) a tüzelőberendezése égésterméke szabályszerű elvezetését nem biztosítja, b) a biztonsági előírásoknak nem megfelelő tüzelőberendezést használ, 27. Temetkezés rendjének megszegése 27. Aki a) a köztemetőben a sírhelyeket kifalazza, kibetonozza, vagy azokat sírbolttá átalakítja, b) a köztemetőben a hely csendjének, a kegyeletnek nem megfelelő magatartást tanúsít, c) az üzemeltető hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállít, síremléket állít fel, más építési, bontási munkát végez, egyéb vállalkozási tevékenységet folytat, továbbá ezen és más munkálatok után a területet nem állítja teljes körűen helyre, a takarításról nem, vagy csak részben gondoskodik, a munkát szakszerűtlenül végzi, és ezzel a temető, vagy a síremlékek állagában kárt okoz, d) az üzemeltető által meghatározott temetői rendet vagy önkormányzati rendeletben meghatározott temetkezési szolgáltatási 10

11 rendet megsérti, e) Húsvétkor, Anyák napján, Pünkösdkor, Mindenszentek és Halottak napján alkalmával, valamint Karácsonykor a központi temetőbe kivéve a mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványával rendelkező mozgáskorlátozottak gépjárművel behajt, f) a központi temetőbe kivéve a mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványával rendelkező mozgáskorlátozottak gépjárművel vagy motorkerékpárral behajtási díj megfizetése nélkül hajt be, 28. Távhőszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos magatartások 28. Aki a) távhőszolgáltató megkerülésével, valamint a közüzemi szerződés megszegésével a fogyasztási helyen a vételezési lehetőséget megszünteti, b) a felhasználói berendezéseken a távhőszolgáltató előzetes hozzájárulása és szakmai feltételeinek betartása nélkül átalakítási, áthelyezési, bővítési munkálatokat végez, c) távhőszolgáltatót megakadályozza abban, hogy a felhasználói berendezés állapotát és a felhasználó vételezését ellenőrizze, d) távhőszolgáltatót meggátolja abban, hogy a távhőszolgáltatást felfüggessze, e) jogosulatlanul távhőt vagy használati melegvizet vételez, 29. Vízszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos magatartások 29. (1) Aki a vízszolgáltatót a) megakadályozza abban, hogy a mérőóra és mérőhely állapotát, a víziközmű hálózatot, a felhasználó vételezését ellenőrizze, valamint a vízmérőórát leolvassa, b) meggátolja abban, hogy tartozás esetén a vízszolgáltatást korlátozza, c) megakadályozza a közcsatornába történő szennyvíz bebocsátás szolgáltatási ponton történő ellenőrzésében (2) Aki közkutat, ívó kutat nem az eredeti rendeltetés jellegének megfelelően használ, 30. Házszám és utcanévtábla elhelyezésével kapcsolatos magatartások 30. Aki a) az utcanévtábla kihelyezését és az azzal járó munkálatokat akadályozza, b) a kihelyezett utca névtáblát beszennyezi, szövegét megváltoztatja vagy olvashatatlanná teszi, illetőleg a kezelő hozzájárulása nélkül 11

12 azt eltávolítja, c) új építmény esetén a használatbavételi engedély kiadásától számított 30 napon belül a házszámtáblát jól láthatóan nem helyezi ki, d) lakcímváltozásnál az új lakcímkártya kiadásától számított 30 napon belül nem gondoskodik az új címnek megfelelő házszámtábla jól látható kihelyezésről, e) házszámtábla pótlását legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított 30 napon belül nem teszi meg, 31. Reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésével kapcsolatos magatartások 31. (1) Aki a) reklámhordozót ha a reklámhordozó létesítését jogszabály építési engedélyhez vagy bejelentéshez köti építési engedély, vagy bejelentés nélkül létesít, b) reklámhordozót reklám célú közterület-használati megállapodás nélkül létesít, c) plakátot nem a plakát elhelyezésre szolgáló reklámberendezésen helyezi el, d) kandeláberen azonos magasságban oszloponként kettőnél több darab hirdető berendezést helyez el, e) a közterületen üzletenként egy darab, oldalanként legfeljebb 1 m 2 reklámfelülettel rendelkező megállító-táblánál többet helyez el, f) reklámhordozó folyamatos karbantartásáról nem gondoskodik, (2) Aki műemléki védettségű épületen, vagy helyileg védett épületein plakát kihelyezésére szolgáló berendezést, plakátot, falfestést, építményen kifeszített transzparenst, információs táblát, hirdetőtáblát, óriás plakát-táblát, belső világítású hirdetőtáblát, reklámgrafikát, reklámmozaikot, reklámvitrint elhelyez, tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg. (3) Aki reklámhordozót köztéri szobron, emlékművön, szökő- és díszkúton, közterületen álló fán, utcai berendezési tárgyon reklámhordozót kivéve a közterület-kezelője által engedélyezett hirdetőtáblát helyez el, 32. (1) Az a reklámközzétevő, aki jogszabályi előírásokba ütköző tartalmú, illetve a közerkölcsöt sértő plakátot, hirdetést, feliratot haladéktalanul nem távolítja el, (2) Aki az idejét múlt hirdetményt 15 napon, választási plakátot a szavazást követő 30 napon belül nem távolítja el, tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg. (3) Az eltávolítás kötelezettség egyetemlegesen a reklámközzétevőt és azt terheli, akinek az érdekében a kihelyezés történt. 12

13 32. Fás szárú növények védelmével kapcsolatos magatartások 33. Aki a) egészséges fás szárú növényt építési tevékenységgel összefüggésben, vagy 40 évnél idősebb, illetve 80 cm törzskörméretnél nagyobb méretű egészséges fás szárú növényt engedély nélkül kivág, b) a fás szárú növények védelméről és a területek biológia aktivitásérték egyensúlyának fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet mellékletében felsorolt inváziós fás szárú fajt és gyomfát, valamint a Populus nemzetségbe tartozó bármely fajt vagy fajtát kivéve a kertészeti változatot telepít, c) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető fa kivágásáról és eltávolításáról haladéktalanul nem gondoskodik, 33. Parkolással és a védett, valamint a fokozottan védett övezetekbe történő behajtással kapcsolatos magatartások 34. (1) Aki Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkolóhelyek működtetéséről, valamint a várakozási díjakról szóló önkormányzati rendelet 12. (1) és (2) bekezdése szerinti kiadott védett övezetre vonatkozó behajtási-várakozási és parkolási a) igazolványt, engedélyt vagy bérletet a használati jogosultsága megszűnését követően nem adja vissza a védett övezetek és parkoló zónák üzemeltetőjének, b) igazolványt, vagy a díjkedvezményre jogosító engedélyt, bérletet jogosulatlanul veszi igénybe, (2) Aki az 50%-os díjkedvezményre vonatkozó behajtási-várakozási és parkolási engedély vagy parkoló bérlet, valamint védett övezetre vonatkozó behajtási-várakozási és parkolási igazolvány használatát másra átruházza, HARMADIK RÉSZ Záró rendelkezések 34. Hatályba léptető rendelkezés 35. Ez a rendelet június 1-jén órakor lép hatályba. 35. Átmeneti rendelkezés 36. A rendeletben foglalt szabályokat a hatálybalépést követően elkövetett tiltott, közösségellenes magatartások esetében kell alkalmazni. 13

14 36. Módosító rendelkezések 37. (1) A földrajzi nevek megállapításáról, karbantartásáról és a házszám keletkezéséről és megállapításáról szóló 23/2006. (VI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör1.) 9. (4) bekezdés a) b) pontjában a 90 napon szövegrész helyébe a 30 napon szövegrész, b) c) pontjában a 60 napon szövegrész helyébe a 30 napon szövegrész lép. (2) Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 50/2011. (X.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör2.) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) E rendeletet kell alkalmazni a (2) bekezdésben foglaltak kivételével Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő üzletekre. (3) Az Ör pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [E rendelet alkalmazásában:] 4. forgalmazás: a szeszes italnak az üzlet által - értékesítés, vagy fogyasztás céljára ellenérték fejében vagy ingyenesen - történő rendelkezésre bocsátása, ideértve a fogyasztó számára történő felkínálást is; (4) Az állatok tartásáról szóló 14/2009. (V. 15.) önkormányzati rendelet 11. (1) bekezdésében a július 1. napjától szövegrész helyébe a július 1. napjától szöveg lép. (5) Az állatok tartásáról szóló 14/2009. (V. 15.) önkormányzati rendelet 11. (4) bekezdésében a év során esedékes szövegrész helyébe a július 1-je előtt esedékes szöveg lép. 37. Hatályon kívül helyező rendelkezések 38. Hatályát veszti a) a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 88/1996. (XII.21.) önkormányzati rendelet 20. -a, b) a város jelképeiről, azok használatáról, valamint a középületek és közterületek fellobogózásának rendjéről szóló 23/1999. (IV.30.) önkormányzati rendelet 11. -a, c) a lakossági hulladékszállítási díjhátralékkal rendelkező, vagy díjtámogatást kérő szociálisan hátrányos helyzetű fogyasztók támogatásáról szóló 43/1999. (XI.01.) önkormányzati rendelet 5. -a és 6. -a, d) a közterületekről látható egyes felületek helyi védelméről szóló 35/2002. (VI.15.) önkormányzati rendelet a, e) a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 44/2002. (VI. 29.) önkormányzati rendelet VII. fejezete, 14

15 f) a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 22/2003. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 21. -a, g) a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 24. -a, h) a távhőszolgáltatásról szóló 49/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet XIV. fejezete, i) az Ör a, j) művészeti alkotások közterületi elhelyezéséről szóló 4/2007. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. -a, k) a települési folyékony hulladék ideiglenes elhelyezéséről, elszállításáról, ártalommentes végleges elhelyezéséről, az erre vonatkozó közszolgáltatás díjáról és a közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 35/2007. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet 10. -a, l) a Pécs Megyei Jogú Város Tanács Végrehajtó Bizottságának 129/1974. (XII.23.) számú határozatával helyi jelentőségű természetvédelmi területté és természeti emlékké nyilvánított területek és növényegyedek helyi védettségének fenntartásáról szóló 58/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelet 5. -a, m) a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályairól szóló 24/2008. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 8. -a, n) a közterületek használatáról szóló 31/2008. (X. 15.) önkormányzati rendelet 28. (12) és (13) bekezdése, o) a köztisztaság fenntartásáról szóló 54/2008. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 11. alcíme, p) az állatok tartásáról szóló 14/2009. (V. 15.) önkormányzati rendelet 6. alcíme és 7. alcíme, q) a fás szárú növények védelméről és a területek biológiai aktivitásérték egyensúlyának fenntartásáról szóló 9/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. -a, r) Pécs helyi jelentőségű védett természeti értékeiről szóló 23/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet 6. -a, s) a környezeti zajvédelemről szóló 37/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 8. alcíme, t) Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkolóhelyek működtetéséről, valamint a várakozási díjakról szóló 49/2011. (X. 29.) önkormányzati rendelet 10. alcíme, u) az Ör a és 4. alcíme, v) a közterületek felbontásának és a közúton folytatott munkálatok szabályairól szóló 16/2012. (III. 23.) önkormányzati rendelet 13. alcíme. 39. A 37. és a 38. a rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Dr. Páva Zsolt s.k. polgármester Záradék: Elfogadta: a Közgyűlés a május 31-i ülésén Kihirdetve: június 1-jén. Dr. Lovász István s.k. jegyző 15

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól Erdőkertes község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(VIII.08.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelete A köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról a módosításokkal egységes szerkezetben Szendrő

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Somoskıújfalu Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról Somoskıújfalu

Részletesebben

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (VI.3.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának következményeiről Balatonfenyves Község

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelez igénybevételér

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( IX..) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Galambok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Módosítások: - 2/2016. (II.16.) ökr. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 89. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 89. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 89. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2001. (II. 20.) sz. rendelete a helyi környezet védelmének szabályairól az 5/2005.(VIII.30.), 7/2008.(V.30.), 11/2009.(IX.25.), 13/2011.(XI.29.),

Részletesebben

2. A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.

2. A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. MHK Jogszab>ly szolg>ltat>s 1. oldal, összesen: 8 oldal Csatka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2005 (II.15.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról. Csatka Község

Részletesebben

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekrıl

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekrıl 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekrıl A szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. -ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következıket rendeli el: I. Fejezet

Részletesebben

18. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére Tárgy: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25. ) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Egységes szerkezet 2014. december l. Budapest Főváros X.

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Ellend község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/1999. (VII.27.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (IV.04.) sz. rendelete A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben Sződ

Részletesebben

23/2012. (05. 05.) Kgy. rendelet 1. A tiltott, közösségellenes magatartásokról

23/2012. (05. 05.) Kgy. rendelet 1. A tiltott, közösségellenes magatartásokról 23/2012. (05. 05.) Kgy. rendelet 1 A tiltott, közösségellenes magatartásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. (4)

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Ellend község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/1999. (VII.27.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (VIII. 30.) rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásról Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009 (IV.30.)rendelete Balatonfenyves köztisztaságáról és közrendjéről (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves Község Önkormányzat

Részletesebben

melyet a 5/2013.(II.11.) önkormányzati rendelet módosított.

melyet a 5/2013.(II.11.) önkormányzati rendelet módosított. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2012.(XI. 12. ) önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól melyet a 5/2013.(II.11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1/2008. (II.16.) Önkormányzati rendelet az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról. helyi hulladékgazdálkodásról, helyi közszolgáltatás igénybevételéről Petrivente Községi Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2004.(VI.18.) rendeletével módosított 17/2001.(XII.7.) rendelete a település környezetvédelmének szabályairól * Martfű Város Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

14. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2008. (XII.19.) rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a 43/2009. (X.27.), a 18/2012. (III.30.),

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai

A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai Sok mindent el lehet érni szigorral, még többet szeretettel, de a legtöbbet belátással és pártatlan igazságossággal, amely nincs tekintettel egyes személyekre ( J.W. Goethe ) A Szombathelyi Közterület-felügyelet

Részletesebben

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő Testületének

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő Testületének Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő Testületének 12/2012.(VI. 20.) önkormányzati rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól.

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról Egységes

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják,

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 10/1998. (VI.22.) Önk. számú rendelete a környezetvédelemről. I. fejezet Bevezető rendelkezések

Dunabogdány Község Önkormányzatának 10/1998. (VI.22.) Önk. számú rendelete a környezetvédelemről. I. fejezet Bevezető rendelkezések Dunabogdány Község Önkormányzatának 10/1998. (VI.22.) Önk. számú rendelete a környezetvédelemről (Egységes szerkezetben a 2/1999.(I.11.), 8/l999. (V.25.), 5/2000.(II.28.), 2/2001. (II.14.), 11/2001. (VI.29.),

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (VI. 21.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és környezetvédelemről. Cibakháza Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

16/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet. a közösségi együttélés alapvető szabályairól

16/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet. a közösségi együttélés alapvető szabályairól 1 16/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI. 20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI. 20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI. 20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 2 Adásztevel

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 25/2008. (VI.20.), valamint

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől A Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

Részletesebben

26/1995. (XI.28.) Kt. rendelete a A KÖZTISZTASÁGRÓL

26/1995. (XI.28.) Kt. rendelete a A KÖZTISZTASÁGRÓL 1 SZIGETHALOM 1 VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 26/1995. (XI.28.) Kt. rendelete a A KÖZTISZTASÁGRÓL (egységes szerkezetben a 13/1996. (V.14.), a 36/2008.(XII.30.), a 6/2010.(III.26.) és a 16/2012.(V.29.) önkormányzati

Részletesebben

3. (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. Szentendre, 2013.

3. (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. Szentendre, 2013. a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról felhatalmazás alapján Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület-használat

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2013. (IV.26.) számú önkormányzati RENDELETE. A közösségi együttélés alapvető szabályairól

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2013. (IV.26.) számú önkormányzati RENDELETE. A közösségi együttélés alapvető szabályairól Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IV.26.) számú önkormányzati RENDELETE A közösségi együttélés alapvető szabályairól 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól

Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól 1 Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól Göd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben a 39/2007. (V.31.)* és az 58/2007.(IX.6.)** 88/2007.(XII.19.)*** 34/2008.(V.8.)****,

Részletesebben

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Som község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat. Képviselő- testületének 19/2012. (VI. 20. ) önkormányzati rendelete. a tiltott, közösségellenes magatartásokról

Felcsút Községi Önkormányzat. Képviselő- testületének 19/2012. (VI. 20. ) önkormányzati rendelete. a tiltott, közösségellenes magatartásokról Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 19/2012. (VI. 20. ) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

Előterjesztő: Dr. Gyimesi László városfejlesztési és külügyi tanácsnok. Ügyiratszám:

Előterjesztő: Dr. Gyimesi László városfejlesztési és külügyi tanácsnok. Ügyiratszám: Előterjesztő: Dr. Gyimesi László városfejlesztési és külügyi tanácsnok Ügyiratszám: Tárgy: Tanácsnoki sürgősségi indítvány Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../2012. (VI. 22.) önkormányzati

Részletesebben

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

A rendelet célja Tarnaörs községben 1.

A rendelet célja Tarnaörs községben 1. Tarnaörs Község Önkormányzatának 2./ 2002. (I.25)/ sz. rendelete egységes szerkezetben a 32/2003. (XII.29.) 17/2004. (VIII.27.) sz. rendelettel módosítva a temetőről és a temetkezésről. Tarnaörs Község

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. szeptember 27. 8. szám R E N D E L E T E K 46/2012. (IX.28.) önk. rendelet a reklámhordozók, és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 42

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelete

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelete Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Bóly Város Önkormányzat

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének a 19/2014.(XII. 11.) önkormányzati rendelettel, valamint az 5/2016.(II.16.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2011.(X.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A köztisztaságról és környezetvédelemről Módosított rendelet

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 1. oldal, összesen: 10 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 22/1999. (VI.7.)sz. rendelete a köztisztasággal

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2010. (XII. 30.) rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (X. 4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről EGYSÉGES SZERKEZETBEN az azt módosító 16/2012. (V. 22.) és (12/2013.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/461-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének.. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének..//2015. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról Balatonfüred

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (V.21.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (V.21.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. május 21. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (V.21.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

FADDI HÍREK MELLÉKLET 2009.DECEMBER

FADDI HÍREK MELLÉKLET 2009.DECEMBER (4) Egyéb rendezvények tervezett megtartása esetén az üzletvezető bejelentése alapján a rendezvény helyének, idejének megjelölésével a jegyző határozattal dönt. A bejelentést a rendezvény megtartása előtt

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki.

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki. Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./XII.30./ rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezéséről 1 Adásztevel Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről egységes szerkezetben a 25/2002. (XII. 17.) számú rendelettel

Részletesebben

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez 1 Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.18.)Kt. rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről 1 ZÁRADÉK A rendelet hiteléül: Maglód,. Margruber János jegyző 1 Egységes

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2014.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben