A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai"

Átírás

1 Sok mindent el lehet érni szigorral, még többet szeretettel, de a legtöbbet belátással és pártatlan igazságossággal, amely nincs tekintettel egyes személyekre ( J.W. Goethe )

2 A Szombathelyi Közterület-felügyelet (továbbiakban: Felügyelet) évi tevékenységét a rá vonatkozó jogszabályokban, így a Közterület-felügyeletről, az Államháztartásról, a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, a Szabálysértésekről, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás részletes szabályairól szóló törvényekben, a belügyminiszter, az igazságügyi és rendészeti miniszter, valamint a Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlés rendeleteiben, testületi határozataiban meghatározottaknak megfelelően látta el. A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a közterületek rendjének és tisztaságának hatékony védelméről, a közterületi rend javításáról és a szabálysértések felszámolására teendő intézkedések megtételéről a Közterületfelügyelet többszörösen módosított 188/1996 (VI.27.) Kgy. számú Alapító Okiratában meghatározottak szerint gondoskodik. A Szombathelyi Közterület-felügyelet önálló jogi személy, az előirányzatok felett önálló jogkörrel és önálló folyószámlával rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Gazdálkodását Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya bonyolítja. Illetékessége Szombathely Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területére kiterjed. A Felügyelet feladatai különösen A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Jogellenes állapot jelzése, illetve intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik. A közterületen jogosulatlanul jogszabályellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése. Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében. Az állategészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátása. Közreműködés a közrend, közbiztonság védelmében. A Felügyelet jogszabályban meghatározott közlekedésrendészeti feladatai: 2

3 a) a mozgásában korlátozott személyek parkolási, behajtási engedélyeinek ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerint szankcionálás, az engedély kiadójának értesítése, b) a Közgyűlés rendeletének felhatalmazása alapján és szabályai szerint kerékbilincs alkalmazása közterületen szabálytalanul elhelyezett járművekre, c) a rendőrhatóság értesítése mellett - a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban foglalt esetekben és felhatalmazás alapján -, a közút kezelőjének megbízásából a járművek közterületről való eltávolítása iránti intézkedés, d) a közút kezelőjének megbízása alapján, a közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolítása iránti intézkedés, A Felügyelet a polgármester eseti rendelkezésére ellátja a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő vagyon védelmét a közterületfelügyeletről szóló törvény keretei között. A Felügyelet feladatai ellátása érdekében együttműködik: a) a rendőrséggel, a vám- és pénzügyőrséggel b) egyéb állami ellenőrző szervek, különösképpen az APEH és a Fogyasztóvédelmi Hatóság szerveivel, c) a tűzoltóság és a katasztrófavédelem szerveivel, d) a polgárőrségről szóló évi LII. törvény 1. (1) bekezdés szerint minősülő társadalmi szervezettel, illetve ilyen szervezetek szövetségével, e) a társ közterület-felügyeletekkel, f) az intézményekkel és társulásokkal, g) feladatai ellátásához segítséget nyújtó, abban közreműködő egyéb szervekkel, társadalmi szervezetekkel. A Felügyelet szervezeti felépítése Igazgató Igazgató-helyettes Szolgálatvezető Gazdasági ügyintéző Személyzeti ügyintéző Szabálysértési, ügyfélszolgálati, igazgatási ügyintézők Köztisztasági csoport 3

4 Közlekedésrendészeti csoport Járőr és posztos szolgálati csoport A Felügyelet vezetése A Felügyelet igazgatója az intézmény élén álló, a Közgyűlés által pályázat útján határozatlan időre kinevezett köztisztviselő főosztályvezető-helyettesi besorolással. A felügyelet igazgatója felett a munkáltatói jogokat Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A felügyelet dolgozói felett a munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. A Felügyeletet az igazgató képviseli. Gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyeket a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv., és más jogszabályok a hatáskörébe utalnak. Az igazgató feladatait közvetlenül, valamint az igazgatóhelyettes és a szolgálatvezetőn keresztül látja el. A közgyűlés által meghatározott évi feladatok egységes megvalósulása érdekében a szakmai és operatív tevékenységet közvetlenül az igazgató irányította. A Felügyelet évre kitűzött feladatai A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv ába meghatározottak szerint Szombathely Megyei Jogú Város a (XI.27.) számú Kgy. Határozatában az alábbi intézményi teljesítménykövetelményeket határozta meg a felügyelet számára. 1. A közterület-felügyeleti feladatok eredményességének javítása, a forgalmi, városképi, idegenforgalmi szempontból kiemelt közterületek fokozott ellenőrzése, a szabálysértések hatékony megelőzése, megakadályozása, szankcionálása. 2. A város közigazgatási határain belül a külterületek ellenőrzése, az illegális hulladéklerakók felderítése, a lerakás megakadályozása, szankcionálása. A köztisztasági előírások fokozott betartatása. 3. A parkok, játszóterek védelme, illetve gépjárművel zöldterületen való várakozás megakadályozása, köztéri szobrok rongálásának megelőzése a fokozott közterületi jelenléttel. 4. Kiemelt feladatként kezeljük az engedély nélküli közterület használat ellenőrzését, különös tekintettel a vendéglátó előkertekre, valamint az üzemképtelen gépjárművek tárolására, az építőanyag közterületen történő elhelyezés szabályainak betartására. 5. Az ebtartási szabályok betartásának ellenőrzésére, fokozott hangsúlyt helyezve a megelőzésre, és a jogszabályi előírások megismertetésére. (Élhető város kulturált ebtartás kampány) 4

5 6. A szakmai felkészültség, a szolgálati fegyelem, az intézkedési kultúra, valamint a közterület-felügyelői adminisztrációs tevékenység színvonalának javítása, a korrupció elleni fokozott fellépés. 7. A lakosság folyamatos tájékoztatása, preventív jellegű figyelemfelhívás, polgárbarát szemlélet kialakítása. Az intézményi célkitűzések az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásánál is beépítésre kerültek. A közterület-felügyelői állomány szervezeti egységei által végrehajtott feladatok A köztisztasági, a közlekedésrendészeti, valamint a járőr és posztos szolgálati csoportokba beosztott közterület-felügyelők közterületi hatósági ellenőrzési feladataikat a közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. törvény, továbbá a helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló többszörösen módosított 10/2000 (XII.23.) számú BM. rendelet, a 43/1999. (XI.26.) számú BM rendelet a közterületfelügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről, továbbá a tevékenységüket érintő hatályos jogszabályok, valamint Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlése 239/2008. (V.29.) számú határozata alapján elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint végre. Kiemelt feladat és hatásköre: Köztisztasági csoport tevékenysége a) az illegális szemétlerakó helyek felderítése, felszámolása b) az ebtartási szabályok ellenőrzése, szankcionálása c) járdatakarítás, síkosság mentesítés ellenőrzése d) graffitikat készítők és az illegális plakátragasztók szankcionálása e) parkok, zöldterületek, közterületi szobrok védelme f) út és csatornabontások ellenőrzése, sárfelhordások szankcionálása g) lomtalanítás elő-, és utókipakolásainak ellenőrzése h) közterületi szeszesital fogyasztás ellenőrzése i) közterületen elhelyezett szeméttárolók állagának telítettségének ellenőrzése j) hajléktalanok közterületi lakóhelyeinek felderítése, szükséges intézkedések megtétele k) kapcsolattartás a SZOVA Zrt. illetékes munkatársaival, a lakásfenntartó szövetkezetekkel. 5

6 l) lakossági bejelentések kivizsgálása m) az építkezések környékének köztisztasági ellenőrzése A Köztisztasági csoport felügyelői az év során eltérő munkarendben 7-19 óra között látták el hatósági ellenőrzési tevékenységüket. Kiemelt feladatként ellenőrizték a téli időszakban a járdák síkosság mentesítésének teljesítését. A hó eltakarítási, valamint síkosság mentesítési kötelezettség terén hiányosság mutatkozott elsősorban az önkormányzati tulajdonú területeken, tömegközlekedési megállóhelyeken és a parkok területén. A felügyelők minden esetben az érintettek értesítésével hívták fel a figyelmet a hiányosságokra és a balesetveszélyre. A visszaellenőrzések során, a figyelmeztetések általában eredményesek voltak, a kiszabott bírságok összege nem volt számottevő. Napi ellenőrzési feladatként került meghatározásra a folyamatban lévő építkezések, útbontások, csatornázási munkálatok környezete tisztaságának vizsgálata. E téren a takarítatlanság és a sárfelhordás okozta a legtöbb gondot. A kivitelezők egy része nem gondoskodott az építkezés környezetének tisztántartásáról, így a munkaterületekről kijövő tehergépkocsik száraz időben port, csapadékos időben pedig sarat hordtak a közterületre. Ilyen esetekben a közterületi szennyezést okozó tehergépjármű vezetőjével szemben a felügyelők szabálysértési eljárást kezdeményeztek. A felügyelők figyelemmel kísérték az út- és csatornabontási munkálatok jogszerűségét, a törmeléktároló konténerek szabályszerű tárolását is. Engedély nélküli útbontások, a forgalomtechnikai tervek hiánya, és balesetveszélyes konténer elhelyezés esetén a felelőssel szemben eljártak. A lomtalanítási akciók zavartalan lebonyolítása az elő és utókipakolások ellenőrzése is a felügyelők feladatát képezte. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szabálysértések növekvő száma indokolta a szemétszállítási engedélyek és edények meglétének, valamint a hulladékgyűjtő edények mellé kihelyezett többletszemét ellenőrzését. Több alkalommal a hajnali órákban az ürítés időszakában felügyelői párosok ellenőrizték az érintett területeken a többletszemét kihelyezését. A szemét tetten ért kihelyezőit a felügyelők figyelmeztették, indokolt esetben helyszíni bírsággal sújtották. A felügyelők ellátták a fenyőfaárusok tevékenységének ellenőrzését is. Figyelemmel kísérték, hogy a kereskedők valóban csak a közterület használati engedélyben meghatározott mértékben veszik-e igénybe a közterületet, és az engedély lejártát követően megtörténik-e az eredeti állapot helyreállítása. A fenyőfa árusok Karácsonyát követően az általuk igénybe vett területeket megtisztítva hagyták el, e téren probléma nem merült fel. 6

7 A Köztisztasági csoport rendszeresen foglalkozott az illegálisan elhelyezett hirdetmények, plakátok kihelyezőinek szankcionálásával. Az év folyamán több esetben főként az esti és hajnali órákban un. plakátakciók végrehajtására került sor. Az intézkedő felügyelők az engedély nélkül kihelyezett hirdetmények programjainak szervezőivel szemben köztisztasági szabálysértés miatt minden esetben eljárást kezdeményeztek. Az idegenforgalmi szempontból kiemelt területeken a járőr párok beosztását úgy állítottuk össze, hogy lehetőleg egy fő idegen nyelvet beszéljen, elősegítve ezzel a turisták gyors, szakszerű útbaigazítását, felvilágosítását. A köztisztasági csoport közterület-felügyelői illetékességi területükön az engedély nélküli árusítást még csírájában elfojtva teljes mértékben felszámolták. Biztosították a nyugodt, zaklatástól mentes közlekedést. A ma még jogszabályilag nem megoldott hajléktalan személyekből adódó problémákat az állampolgárok legnagyobb megelégedésére emberségesen kezelték. A hajléktalanokkal kapcsolatos teendők koordinálására a Jegyző úr kezdeményezésére feladat meghatározó egyeztetésekre került sor az év folyamán több alkalommal. A rendőrség, a felügyelet, valamint a hajléktalan ellátással foglalkozó szervezetek közös ellenőrzéseik során feltérképezték a város területén található közterületi hajléktalan szálláshelyeket. Gondoskodtak az érintettek felvilágosításáról, tájékoztatást adtak az igénybe vehető ellátások köréről. A SZOVA Zrt. közreműködésével pedig elszállítatták a hajléktalanok által hátrahagyott szemetet, lim-lomot. A közterületek rendjének javítása érdekében rendszeresen ellenőrizték az üzletek, elárusítóhelyek, közterület-használati hozzájáruláshoz kötött tevékenységek, reklámhordozók, építési engedélyek meglétét és azok érvényességét. A szabálysértések megszüntetése érdekében napi kapcsolatban álltak az illetékes szakhatóságokkal. A közterülten észlelt hiányosságokról úthiba, kaszálás hiányossága, közúti burkolati jelek és közúti jelzőtáblák kopottsága, a közlekedést akadályozó fák, bokrok állapota, önkormányzati területen található jelentősebb illegális hulladék, stb. vonatkozásában - a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályát minden esetben írásban tájékoztattuk. A természetes és az épített mesterséges környezet védelme érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a városban lévő parkok, ligetek fáinak védelmére, a zöldterületek állapotára, azok védelmében tett intézkedésekre. A jelzett területeket folyamatosan és visszatérően ellenőriztük. 7

8 Kiemelt feladat és hatáskörök: Közlekedésrendészeti csoport tevékenysége a) a megállási, várakozási tilalmat megszegők szankcionálása; b) a behajtási tilalmat megszegők szankcionálása; c) mozgásában korlátozott személyek részére fenntartott parkolóhelyek fokozott ellenőrzése az igazolvánnyal történő visszaélések esetén a szükséges intézkedések megtétele; d) a közterületen elhelyezett üzemképtelen járművek felderítése, a szükséges intézkedések megtétele; e) gyalogos átkelőhelyen vagy az előtt, továbbá a forgalom elől elzárt területen, valamint a kijelölt rakodóhelyen, vasúti átjáró előtt, vagy az autóbuszmegállóban illetve a kereszteződések metszéspontjaitól számított 5 m- en belül szabálytalanul várakozó gépjárművezetők szankcionálása; f) a járdán való várakozás szabályainak ellenőrzése; g) közúti jelzőberendezések állagának ellenőrzése, intézkedés az esetleges rongálások, vagy hiányok pótlására; h) a város frekventált területein a vasútállomás, a piac és a bevásárló központok környékén a szabálytalan parkolások ellenőrzése; i) kapcsolattartás a rendőrség közlekedésrendészeti szerveivel. Szabálytalan parkolás A gépjárművel elkövetett szabálysértések közül a közterület-felügyelők a legnagyobb számban a megállási- és várakozási tilalmat megszegő, a mozgáskorlátozottak részére-, valamint az egészségügyi intézmények részére fenntartott várakozóhelyeken jogosulatlanul parkoló, az áruszállítást, a gyalogos- és tömegközlekedést akadályozó járművezetőkkel szemben intézkedtek. Nagyszámú intézkedésre került sor súlykorlátozást figyelmen kívül hagyó és a behajtási tilalmat megszegő szabálysértőkkel szemben is. A felügyelői tapasztalatok szerint a gépjárművel elkövetett parkrongálási szabálysértések szankcionálását nehezítette, hogy a Polgármesteri Hivatal nyilvántartása szerinti zöldterületek jelentős részén a park jelleg nem állapítható meg, mivel kertészeti gondozásnak sok esetben nyoma sincs. Feljelentéseink nyomán a szabálysértési hatóságok sok esetben megszüntető határozatot hoztak, az esetleges elmarasztaló határozatot megtámadó állampolgárok számára pedig kedvező ítéletet hoz a bíróság azzal, hogy az állampolgároktól nem várható el, hogy tisztában legyenek a jelzett terület zöldterületi besorolásával, ha azon a park alapvető jegyei nem ismerhetők fel. 8

9 Az év folyamán rendszeresen és akció jelleggel is ellenőriztük a város területén található mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyeket. Minden szabálysértést szankcionáltunk, vagy távolléti helyszíni birság kiszabásával, vagy szabálysértési feljelentéssel. Sajnálatos módon megnövekedett az év folyamán a külföldi rendszámú gépjárművel elkövetett közlekedési szabálysértések száma. A gépjárművezetők tisztában vannak azzal, hogy amennyiben a szabálysértési eljárás során kiszabott bírság összege nem éri el a 75 eurót, velük szemben végrehajtást kezdeményezni a nemzetközi jogsegély alapján nem lehet. Miután évben az ilyen jellegű szabálysértők száma megháromszorozódott, és gyakorlatilag büntetés nélkül megússzák a szabálysértést, megoldást jelenthetne a kerékbilincs bevezetése, mely elképzelést a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság is támogatja. Roncs, üzemképtelen gépjárművek elszállítása A vonatkozó hatályos önkormányzati rendelet szerint hatósági érvényesítő jelzés nélkül gépjárművet 30 napon túl nem lehet tárolni a közterületen. A rendelkezés célja, hogy a város utcáin, parkolóban ne lehessen tárolni, illetve sorsára hagyni azokat a gépjárműveket, amelyeket tulajdonosaik már nem szándékoznak tovább használni. A módszeres és több éve tartó ellenőrzésnek köszönhetően városunk közterületein az elhagyott gépjárművek száma csökkent. A felügyelők az intézkedéseik során fényképfelvételt készítenek, majd jegyzőkönyvben rögzítik a tényállást. A forgalmi rendszámmal ellátott, de érvényes forgalmi engedéllyel nem rendelkező járművek esetében a BM on-line vonalán minden esetben lekérjük az Országos Gépjármű-nyilvántartótól az üzemben tartó személyi adatait, akinek értesítő levelet küldünk. A levél átvételét követő 30 nap elteltével, amennyiben a felszólítás eredménytelen a gépjárművet a Felügyelet elszállíttatja. Az év során a Felügyelet 133 db roncs, üzemképtelen vagy rendszám nélküli gépjárművet észlelt Szombathely közterületein, melyből ténylegesen 28 db került elszállításra. 105 db gépkocsit a tulajdonos felszólításunkra eltávolított a helyszínről vagy a szállítás megkezdésekor intézkedett a gépkocsi elvitelére. A gépjárművek elszállítását évben megkötött szerződés alapján a GUBA Autócentrum Kft. végzi térítésmentesen. A gépjárművek elszállíttatása a felügyelői állománynak folyamatos feladatot jelent, tekintettel arra, hogy a szállítások időpontjában felügyelői biztosítás szükséges a törvényesség és a szabályszerűség betartása érdekében. 9

10 Kiemelt feladat és hatásköre: Járőr és posztos szolgálati csoport tevékenysége a) a rendőrséggel naponta végrehajtásra kerülő gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálat ellátása b) lakossági bejelentésekre történő gyors reagálás c) a Fő téren folyamatos jelenlét biztosítása d) közterület foglalási engedélyek, teraszok, reklámtáblák, megállító táblák szabályszerűségének ellenőrzése e) lobogózási szabályok betartásának ellenőrzése f) városi rendezvények biztosítása g) cél és átfogó közterületi ellenőrzések végrehajtása h) az önkormányzati vagyon védelme i) közreműködés a jogkövető magatartásformák kialakításának elősegítésében, a bűnmegelőzésben A járőrszolgálatot teljesítő felügyelők elsődleges feladata az önkormányzat, iskolák, parkok, csomópontok, a piac, a lakótelepek, a kertvárosi részek közterületi ellenőrzése, valamint a lakossági bejelentésekre történő gyors reagálás. A Fő téren az állandó közterület-felügyelői posztos szolgálat ellátása kora tavasztól késő őszig folyamatosan biztosított volt. A csoportban szolgálatot teljesítő közterület-felügyelők jelentős túlmunkában - rendezvénybiztosítási feladatokat is elláttak, és részt vettek a társszervekkel szervezett akciókban is. A beérkezett lakossági bejelentések döntő többsége a szabálytalan parkolással, a közterületi szeszesital fogyasztással, az illegális szemétlerakásokkal, valamint az ebtartási szabálysértésekkel kapcsolatban érkezett. A bejelentések alapján a felügyelők szervezetten és rendszeresen tartottak ellenőrzést a parkok és játszóterek, valamint a lakótelepekhez tartozó zöldterület megóvására. A városképet, közhangulatot, közbiztonságot negatív irányban befolyásolta az ismeretlen eredetű és kétes minőségű termékek engedély nélküli árusítása, különösen a nagy forgalmú bevásárlóközpontok környékén. A szabálysértést elkövetők kivétel nélkül külföldi állampolgárok voltak. Az ilyen jellegű szabálysértések gyors és hatékony megszüntetése az állampolgárok körében elismerést váltott ki. A lakosság részéről egyre fokozódó ellenszenv volt tapasztalható az elszaporodó falfirkák és illegálisan elhelyezett falragaszok miatt. E szabálysértések megelőzése és 10

11 megszüntetése érdekében a járőr és posztos szolgálatos csoport felügyelői is aktívan kivették a részüket. A feladatok megkívánták ideiglenes posztos szolgálat biztosítását is a beszámolási időszakban, amely a reggeli órákban az iskolák környékén, valamint kedden és pénteken a piac környékén kerültek végrehajtásra. A csoport tevékenysége kibővült a taxiállomások rendeltetésszerű ellenőrzésével. Ennek során intézkedést kezdeményeztek az állomásokon parkoló nem taxiszolgáltatást ellátó gépjárművek vezetőivel szemben. Kiemelt célellenőrzések Anyák Napján virágárusítók ellenőrzése, Utánfutó reklámok ellenőrzése, Köztemetők környékének ellenőrzése, Közterületi szeszesital fogyasztás ellenőrzése, Piac környékének fokozott ellenőrzése, Engedély nélküli hirdetmény elhelyezés ellenőrzése. Célirányosan végrehajtott feladatok A közterület-felügyelő állomány korábbi évek gyakorlatának megfelelően az alábbi városi rendezvények biztosításában vett részt március 15-i ünnepségek Szentivánéjji vigasságok Hősök napi megemlékezés Savaria Történelmi Karnevál Szent György napi vásár Doni áttörés évfordulója Márton napi vásár Az 1956-os forradalom évfordulója Fő téri Karácsonyi vásár 11

12 Szombathely egyes városrészeire jellemző szabálysértések Fő tér Belváros Városunk központjára munkánk során nagy figyelmet fordítunk. A Fő tér és a szűkebb értelemben vett belváros ellenőrzését napi szinten fokozottan, állandó felügyelői jelenléttel végezzük. Az egyik legtöbbször visszatérő probléma a szemétgyűjtő konténerek illetve környezetük tisztasági állapota. Az üzlettulajdonos által a kukák, konténerek mellé kihelyezett nagy mennyiségű zsákos hulladék elszállítása általában nem történt meg. Felügyelőink intézkedéseik során amennyiben a kihelyezőre utaló nyomokat találtak, azokat rögzítették, és ennek alapján szabálysértési eljárást kezdeményeztek az érintettekkel szemben. A hozzánk érkezett lakossági panaszok és felügyelői észlelések alapján visszatérő probléma az illegális hirdetmények kihelyezése. E szabálysértéseket az esetek döntő többségében az éjszakai órákban követik el, ami nagyban nehezíti az elkövetők kilétének felderítését. Amennyiben konkrét tettenérésre nem kerül sor, úgy minden esetben azzal szemben indítunk eljárást kinek az érdekében a hirdetményt kihelyezték. A belváros vonatkozásában további gondot okoznak a falfirkák, melyek felderítése elsősorban az éjszaka folyamán és pillanatok alatt végrehajtva a tettenérést szinte lehetetlenné teszi. A belváros utcáinak döntő többsége fizetőparkoló övezet. Ennek egyik következménye, hogy a gépjárművezetők egy része járművét a tiltó táblák hatálya alatt vagy járdán, illetve zöldterületen helyezi el. Felügyelőinket mint minden szabálysértés észlelése esetétén ilyenkor is intézkedési kötelezettség terheli. A Fő téren a beszámolási időszakban jelentősen csökkent a szemetelők, csikket eldobók és a szabálytalanul kerékpározók száma, melynek oka az álladó posztos szolgálatot ellátó közterület-felügyelő jelenléte. Lakótelepek Városunk lakosságának jelentős része lakótelepeken él. A legfőbb gondot e területeken a szabálytalan parkolás jelenti. A lakótelepek évtizedekkel ezelőtti építése során nem számolhattak a gépjárművek számának jelentős emelkedésével. A kialakított parkolók mára már nem képesek befogadni a teljes gépjárműparkot. Az itt előforduló szabálysértések közül is kiemelkedik a füves, parkosított zöldterületen történő szabálytalan parkolás. Ugyancsak a lakótelepekkel összefüggő probléma a háztartási hulladék elhelyezése. A lakóközösségek egy része az előírtnál kisebb térfogatú gyűjtőedényt rendel meg, a heti ürítések száma pedig sokszor nem megfelelő mértékű, aminek következménye a gyűjtő mellé elhelyezett háztartási hulladék. A felügyelők ilyen esetekben felvették a kapcsolatot a lakásszövetkezetek elnökeivel, vagy a közös képviselőkkel, melynek eredményeként a kialakult helyzet általában rendeződött. 12

13 A lakótelepekről érkező lakossági panaszok másik jelentős része a hajléktalanok kapcsolatban merül fel. Ezek az emberek életvitelükkel, magatartásukkal sokszor súlyosan megszegik az együttélés társadalmi normáit. Csapatokba verődve szállásokat alakítanak ki a városi parkok sűrűbb növényzettel borított részein. Napi tevékenységüket és szükségleteiket e helyeken végzik ezzel súlyosan szennyezve környezetüket. Nappali életmódjuk fő eleme az italfogyasztás, és a zaklató módon történő koldulás. A kialakult helyzetben itt elsősorban a prevencióra törekedtünk bevonva a felvilágosító feladatba a Segítőház szakembereit is. Kertvárosi részek Közterületi hatósági ellenőrzéseink során, a kertvárosi részeken találkozunk a legkevesebb problémával. A gépjárművek tárolása e városrészeken megoldott, gondot leginkább az építő- és tüzelőanyagok közterületen huzamosabb ideig engedély nélkül történő tárolása okozott. A homok, sóder széthordása jelentősen szennyezte a közterületet. Ilyen esetek észlelésekor a felügyelők figyelmeztették az érintetteket, súlyosabb esetekben helyszíni bírságot szabtak ki. Visszatérő probléma e település részeken amikor az eb tulajdonosok nem akadályozzák meg házi kedvencük közterületre történő kijutását. A téli időszakban nem számottevő esetben intézkedtek a közterület-felügyelők a hó eltakarítás, valamint a síkosság-mentesítés elmulasztása miatt. Külterületek Ebben a kategóriában tartoznak azok a városkörnyéki beépítetlen területek, kiskertek, elkerülő utak, amelyek még a város közigazgatási határán belül vannak. Az e területeken történő járőrszolgálat technikai háttere nem biztosított (terepjáró gépkocsi hiánya). A terület kiterjedése és a földterületek egymástól való távolsága nagy, az utak egy része földes szorgalmi út, melyet esős időszakban kerékpárral megközelíteni nem lehet. E területeken a legnagyobb problémát az illegális szemétlerakó helyek kialakulása jelenti. A kihelyezők az esti illetve éjszakai órákban tevékenykednek, a tettenérés esélye kicsi. Megoldást jelenthetne a figyelőszolgálat bevezetése, azonban ennek technikai háttere nem megoldott. A felügyelői intézkedések alakulásának összegzése A Szombathelyi Közterület-felügyelet tevékenysége az év folyamán az intézkedési számokat tekintve jelentősen emelkedő tendenciát mutatott évhez képest. A felügyelők minden tőlük telhető hatékony intézkedést megtettek a közterület rendjének és tisztaságának megóvása, az állampolgárok komfortérzetének javítása érdekében. A megnövekedtet feladatokra, valamint az év folyamán bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel szükségesnek és időszerűnek tartottam a Felügyelet 13

14 szervezeti átalakítását, és egy új típusú szemlélet kialakítását. Ennek eredményeként Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 239/2008. (V.29.) számú határozatával elfogadta és jóváhagyta a Felügyelet új Szervezeti és Működési Szabályzatát. A közterület-felügyelők részéről évben megtett összes intézkedések száma eset, melyből helyszíni és távolléti helyszíni bírság kiszabására 9274 esetben Ft összegben került sor. Az összes megtett intézkedésből 1918 esetben került sor szabálysértési feljelentés megtételére, 124 esetben kellett intézkedni a bírságok adók módjára történő behajtásáról. Az egy intézkedésre jutó bírság átlagos összege Ft volt. Vezetői tevékenység Az intézmény igazgatójaként gyakoroltam mindazon jogokat, amelyeket a Köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény és más jogszabályok a hatáskörömbe utalnak. Folyamatosan ellenőriztem a vezető és beosztott köztisztviselők, közterület-felügyelők tevékenységét. Gondoskodtam a Felügyelet személyzeti ügyeinek ellátásáról, az intézmény köztisztviselőinek szakmai továbbképzéséről. Kiadmányoztam az intézkedéseket, feljelentéseket és egyéb levelezéseket. Meghatároztam a BM. rendelet alapján az egyenruházati alapellátás normáit, valamint az éves egyenruha utánpótlási pénz felhasználásának szabályait. Biztosítottam az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit. Kivizsgáltam a Felügyelet dolgozóival, azok tevékenységével kapcsolatban beérkezett panaszokat, bejelentéseket, illetve intézkedést kezdeményeztem azok kivizsgálására. Meghívás alapján részt vettem azokon a közgyűlési és bizottsági üléseken, melyeken a Felügyelet működését, tevékenységét érintő napirend kerül megtárgyalásra. Meghatározott időközönként a polgármester kérésére tájékoztatást adtam a Felügyelet tevékenységéről. Szükség szerint, de legalább kéthetente beszámoltattam munkatársaimat az elvégzett feladatokról, iránymutatást adtam a hatékonyabb munkavégzéshez. Biztosítottam a szakszervezet helyi képviselőjével való érdemi együttműködést. Személyesen illetve felhatalmazott személy útján képviseltem a Felügyeletet az írott és elektronikus sajtóban. A Felügyelet feladatainak eredményes végrehajtása érdekében jogszabályi kötelezettség alapján együttműködtem a Rendőrség, a Vám és Pénzügyőrség, az APEH, a Fogyasztóvédelem, az OMMF, a Tűzoltóság, a Katasztrófavédelem és a Polgárőrség illetékes szerveivel, és egyéb társadalmi szervezetekkel. A Felügyelet igazgatójaként végrehajtottam a Közgyűlés, a Polgármesteri Hivatal vezetése és az Önkormányzat szakmai bizottságai által meghatározott feladatokat. Együttműködtem a Polgármesteri Hivatal ügyosztályaival a közterületi rend és tisztaság terén felmerült feladatok gyors és szakszerű megoldása érdekében. 14

15 A Felügyelet működésével összefüggő szabályzatok: a) Közszolgálati szabályzat, b) Leltárkészítési és leltározási szabályzata, c) Pénzkezelési szabályzat, d) Munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzat, e) Iratkezelési szabályzat, f) Közterület-felügyelők szolgálati szabályzata, g) Adatvédelmi szabályzat. A Felügyelet tevékenységét érintően az alábbi igazgatói utasítások kiadására került sor évben: 1/2008. Intézkedés a közterületi járőrszolgálat végrehajtásáról 2/2008. Munkavégzés alóli mentesítésről március között 3/2008. Munkaidőn túl a Felügyelet helységeiben való tartózkodás szabályairól 4/2008. Május elsejei munkarendváltozásról 5/2008. A teljesítményértékelés és munkaértékelés végrehajtásával kapcsolatos teendőkről. A Felügyelet részére a évre meghatározott intézményi célkitűzések végrehajtásáról gondoskodtam. A Felügyeletnél évre meghatározott köztisztviselői egyéni teljesítménykövetelmények teljesítésének értékelését végrehajtottam. Meghatározásra kerültek a Felügyelet évi intézményi célkitűzései, melyet a Közgyűlés novemberi ülésén elfogadott. Az év folyamán rendszeresen részt vettem a közbiztonsági, közrendvédelmi és bűnmegelőzési bizottság ülésein. A Felügyelet szabálysértési, igazgatási ügyfélszolgálati tevékenysége E feladatköröket 3 fő, a szabálysértéseket feldolgozó ügyintéző, az igazgatási ügyintéző és kapcsolt munkakörben a személyügyi ügyintéző látta el. A Felügyelet éves iktatott ügyiratforgalma ügyirat volt, mely a évi 8414 db ügyiratszámhoz képest megközelítőleg 56 %-os emelkedést mutat. Míg az ügyfélszolgálatot évben 2650 fő kereste fel addig 2008-ban ez a szám 3456 főre emelkedett. A Felügyelethez évben 441, míg évben 627 lakossági bejelentés érkezett. 15

16 A szabálysértési ügyekhez kapcsolódó kérelmekkel kapcsolatos ügyintézést, az ügyek továbbítását az eljáró hatósághoz, illetve a szabálysértési hatóságokhoz történő felterjesztését a munkatársak minden esetben szakszerűen és határidőben végrehajtották. A munka eredményességét tanúsítja, hogy sem évben sem évben elévülés miatt irattárazott ügyirat nem volt. A Felügyelet az irattári terv és az Adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően folyamatosan végrehajtotta a két éven túli szabálysértési ügyiratok selejtezését évben 8745 ügyirat került selejtezésre, és megsemmisítésre. Az ügyintézők napi feladatát képezte a postabontás, érkeztetés, iktatás, ügyiratok továbbítása, az irattárazás és a kézbesítői feladatok ellátása, valamint a kiküldött befizetési felhívások visszaérkezett tértivevényeinek rögzítése is. A megnövekedett intézkedésszám és ügyiratforgalom miatt, több esetben csak túlmunkával lehetett a feladatokat eredményesen végrehajtani. Az e területen dolgozó munkatársak leterheltsége a tűréshatáron volt. A szabálysértési, igazgatási, és ügyfélszolgálati feladatokat ellátó köztisztviselők magas színvonalú szakmai felkészültségével és emberi hozzáállásával sikerült elérni, hogy évben egyetlen munkatárs ellen sem érkezett panaszbejelentés. A Felügyelet informatikai hálózatát év decemberében megkötött szerződés alapján a Pencom Technika KFT. rendszergazdaként felügyeli havi Ft + Áfa megbízási díj ellenében. Tevékenységük sokrétű és szerteágazó év során a következő feladatokat látták el: Megtörtént a jogosultságok beállítása és a munkavégzéshez szükséges programok optimalizálása. Az interneten terjedő vírusok és számítógépes férgek rendszerbe jutásának elkerülése érdekében tűzfallal rendelkező eszközök kerültek beépítésre. Elvégezték a szabálysértő program modul folyamatos karbantartását. Valamennyi formanyomtatványon elhelyezték a Felügyelet hivatalos bélyegzőlenyomatát. Ezáltal a postázási feladatok ellátása gyorsabbá vált. A Felügyelet a korábbi korszerűtlen Internet elérés helyett nagy sebességű ADSL Internet szolgáltatóra váltott át. Az új szolgáltatás sokszorosára növelte a sebességet, gyorsítva ezáltal az adatrögzítés idejét. Felmérték a számítógépen lévő szoftverek jogtisztaságát. Bővítették a szerver tárterületét. 16

17 Az informatikusok szükség szerinti rendszerességgel a következő visszatérő feladatokat végezték el: A szabálysértési modulban és a kapcsolódó programokban előforduló programhibák javítását, Az adatok biztonsági mentéseinek elvégzését, a víruskereső programok frissítését, A meghibásodott számítógépek, nyomtatók javítását, A felhasználók által jelzett hibák megszüntetését. A Felügyelet létszámhelyzete, humánpolitikai feladatok és fegyelmi helyzet A Közterület-felügyelet évi költségvetési rendeletében engedélyezett létszáma január 1. napján 20 fő volt. 1 fő igazgató 1 fő igazgató helyettes A Felügyelet létszáma munkakörönként: 4 fő ügyintéző (gazdasági, személyügyi, ügyfélszolgálati, igazgatási, szabálysértési ügyintézők kapcsolt munkakörben.) 14 fő közterület-felügyelő A közterület-felügyelők átlag életkora országos viszonylatban is nagyon magas 52 év. Köztisztviselőnk folyamatosan képezik magukat, egy fő főiskolai diplomát szerzett, egy fő pedig szeptemberben kezdte meg felsőfokú tanulmányit. A közterület-felügyelőknek évente több alkalommal is belső továbbképzéseket szerveztünk, melyben az aktuális törvényi változások megvitatása, helyi rendelet módosítások értelmezése történik. Ügyintézőink az év folyamán külső szervezésű előadásokon, továbbképzéseken vettek részt. A felügyeleten dolgozók munkavégzése fegyelmi szempontból jónak mondható, 2008-ban csak egy fő dolgozó kapott megrovás fegyelmi büntetést szolgálati hely elhagyása miatt. Dolgozóinkat év közben üdülési hozzájárulásban, iskolakezdési támogatásban részesítettük évben - három éves késéssel a vonatkozó BM rendelet előírásainak megfelelően új egyénruházattal láttuk el a közterület-felügyelői állományt. Lehetőségünk volt a munkájukat kiváló színvonalon ellátó dolgozóinkat a többlet bírságbevétel terhére Polgármester úr döntése és a Közgyűlés támogatása alapján jutalomban is részesíteni. 17

18 2008. évben a évi CLII. törvény rendelkezései alapján a vagyonnyilatkozattételre kötelezett köztisztviselők és vezetők vagyonnyilatkozatukat határidőre benyújtották. A teljesítményértékelések és munkaértékelések az előírt határidőben végrehajtásra kerültek augusztus 1-től megbízási szerződés keretében a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM rendelet alapján a Vasút Egészségügyi Kht. foglalkozás-egészségügyi szolgálata látja el. A közterület-felügyelők négyévente kötelezően előírt időszakos orvosi, pszichológiai alkalmassági vizsgálaton vesznek részt. A kullancs elleni védőoltást egyéni döntés alapján biztosítottuk felügyelőinknek. A közterület-felügyelők magas életkora miatt elsősorban a napi közel 10 km-es gyaloglás, kerékpározás következtében, figyelemmel a téli és nyári időjárási viszonyokra jelentősen megemelkedett elsősorban az izületi, mozgásszervi megbetegedések száma évben 317 munkanap, azaz 2536 munkaóra esett ki a szolgálatból a betegállományok miatt, mely az aktív szolgálatot ellátó állomány számára rendkívüli megterhelést jelentett. Tovább nehezítette az év közbeni folyamatos szolgálatellátást, hogy a felügyelők az Önkormányzat és intézményei által szervezett rendezvények biztosítása során 456 óra vezetői írásbeli intézkedés alapján elrendelt túlmunkát végeztek. Tekintettel arra, hogy a feladatokat szombati és vasárnapi napokon látták el a felügyelők, ezért annak ellentételezéseként a törvény szerint kiadott szabadidők száma 1368 munkaóra volt. Munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzés A Felügyelet vezetése évben kiemelt figyelmet fordított a szolgálatot ellátó állomány folyamatos ellenőrzésére. A végrehajtott ellenőrzések alkalmával a legtöbbször tapasztalt rendellenességek a terület elhagyás, a szükséges intézkedés elmaradása, a nem kellő odafigyelés a feladatra és az eligazítástól eltérő szolgálatellátás volt évben a vezetők ellenőrizték Felügyeletnél kialakult helyszíni bírságolási (HB) és távollévők helyszíni bírságolási (THB) gyakorlatot. Folyamatosan ellenőrzés tárgyát képezte a helyszíni és távolléti - szigorú elszámolás alá eső és sorszámozott bírságtömbök felhasználása. A Felügyelet szolgálatvezetője napi rendszerességgel ellenőrizte a jogszabályban előírt napi jelentések szakszerűségét, és valóságtartalmát. 18

19 A Felügyelet gazdálkodása A Szombathelyi Közterület - Felügyelet gazdálkodását évben a Közgyűlés költségvetési rendeletében meghatározott előirányzat határozta meg. Ennek alapján módosított költségvetésünk fő összegeit az alábbi táblázat tartalmazza: Önkormányzati támogatás: Egyéb saját bevételek: Kamatbevételek: Jóváhagyott pénzmaradvány: Összesen: e Ft 561 e Ft 175 e Ft e Ft e Ft évben a bázis alapú költségvetésünk dologi többletkiadásai a következő tételek miatt emelkedtek: 1. Jogszabályi kötelezettség alapján a közterület-felügyelők új egyénruházattal történő felszerelése Ft 2. Irodai bútorok beszerzése a költözködés miatt Ft A dologi kiadások emelkedésének további oka az ugyancsak jogszabályi rendelkezések alapján megemelkedett postaköltség, valamint az intézkedésszám emelkedés miatt szükséges nyomtatvány és irodaszer felhasználás évi dologi kiadások módosított előirányzata Ft, a tényleges felhasználás Ft volt. Költségvetésünkben év közben került jóváírásra a közös közterület-felügyelő - rendőr járőrpárok biztosítására szolgáló Ft, mely összegből a korábbi években jóváhagyott megállapodás alapján a szabadnapos szolgálatot ellátó rendőrök kifizetése történik bruttó 1150 Ft-os órabérben. Ezt a költségvetési tételt a közbiztonsági, közrendvédelmi és bűnmegelőzési bizottság előterjesztésére a Közgyűlés hagyta jóvá. A személyi juttatások oldalán melynek módosított előirányzata évben figyelemmel a járulékokra Ft volt évhez képest az emelkedés részben a köztisztviselői törvényből fakadó kötelező átsorolásoknak, részben a munkáltatói jogkörben végrehajtott teljesítményértékelés alapján megállapított illetményeknek, a nyugdíjazás miatt a felmentési időre járó átlagkereset kifizetésének, valamint a kötelezően kifizetendő jubileumi jutalmaknak tudható be. A bázis alapú tervezést figyelembe véve az eredeti előirányzat a dologi kiadások vonatkozásában alig változott, holott a termékek, szolgáltatások ára jelentősen nőtt. Az adók és egyéb befizetési kötelezettségek aránya és mértéke szintén jelentősen növekedett. Ennek okán került sor év közben költségvetésünk módosítására. Az Ady Endre tér 40. szám alatti, korábban a Pedagógia Intézet által használt helység felújítására a terveket a Polgármesteri Hivatal készítette. A jogszabályi 19

20 előírásoknak megfelelően történt a kivitelezői árajánlatok bekérése. A beruházó kiválasztásánál a bíráló bizottság két szempontot határozott meg. Egyrészt, hogy a vállalkozó szombathelyi illetőségű legyen, másrészt a legkedvezőbb árajánlatot vette figyelembe. A felújításra jóváhagyott összeg Ft volt. A bírságbevétel eredetileg tervezett előirányzata Ft volt. Ez az összeg a bevételek alakulása során két alkalommal került megemelésre. A módosított előirányzat az év végére Ft összegben került meghatározásra. Az év folyamán az informatikai rendszer fejlesztésére, és az új helységben történő kialakítására, új ISDN vonalak kiépítésére Ft-ot költöttünk. A dologi kiadások eredeti előirányzata Ft összegben került meghatározásra. Az év közbeni módosítás ezt az összeget Ft-ra megemelte. A tényleges felhasználás %-ban Ft összegben realizálódott. Munkavédelem és tűzvédelmi tevékenység A törvényi előírásoknak megfelelően a Felügyelet létszámából adódóan főállású munkavédelmi és tűzvédelmi előadót nem foglalkoztat. E feladatot megbízási szerződéssel külső szakember látja el havi Ft + Áfa megbízási díj ellenében. A Felügyelet rendelkezik az előírásoknak megfelelően Munkavédelmi Szabályzattal, Tűzvédelmi Szabályzattal, valamint Munkavédelmi kockázat elemzéssel. Az év folyamán egy esetben történ úti baleset, melynek során munkatársunkat hazafelé menet egy ittas gépjárművezető a kijelölt gyalogos átkelőhelyen elütötte. A rendészeti szervekkel való együttműködés évben tovább erősítettük a kapcsolatot úgy vezetői szinten, mint közös közterületi ellenőrzések rendszeressé tételével a Felügyelettel együttműködésben álló szervekkel, így különösen a Vas Megyei Rendőr-főkapitánysággal, a Szombathelyi Rendőrkapitánysággal, valamint a Vám- és Pénzügyőrség Regionális Parancsnokságával. A közrend, közbiztonság védelmében a Közterület-felügyelet munkatársai jelentős arányban veszik ki részüket, külön kiemelten a Szombathelyi Rendőrkapitánysággal történő együttműködés területén. Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere és a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 1996-ban együttműködési megállapodást kötött a közös járőrszolgálatok ellátására. E megállapodás alapján a költségvetési rendeletben jóváhagyott Ft összeg erejéig szabadidős rendőrök bevonásával az év folyamán folyamatosan tudjuk biztosítani a közös járőrözéseket. 20

21 Előzetesen egyeztetett terv alapján számos közös akciót hajtottunk végre a közbiztonság szempontjából fertőzöttnek ítélt területeken a jogsértő cselekmények megelőzése, megszakítása, az elkövetők felderítése és szankcionálása érdekében. A rendőrség városi és megyei vezetőivel, folyamatosan egyeztetjük a feladatok végrehajtását. Az együttműködés a rendőri szervekkel példaértékű. Vas Megye Rendőr-főkapitánya a kiváló szakmai és vezetői együttműködés elismeréseként április 24-e a Rendőrség Napja alkalmából Disz Kardot és oklevelet adományozott a Szombathelyi Közterület-felügyelet igazgatójának. A Felügyelet sajtó és PR tevékenysége A Felügyelet tevékenységét a beszámolási időszakban a korábbi évekhez hasonlóan - az írott és elektronikus sajtó képviselőinek folyamatos érdeklődése kísérte. A Felügyelet munkájáról rendszeresen tudósított a Vas Népe, a Savaria Fórum, a Nyugat.hu, az RTL valamint a TV 2, a Nyugat Rádió, valamint a Szombathelyi Rádió és Televízió. A Felügyelettel foglalkozó cikkek, riportok, interjúk jelentős mértékben hozzájárultak az együttélési szabályok ismertetésével és a közterületek használatára vonatkozó szabályok népszerűsítésével a lakosság jogkövető magatartásának kialakításához. 21

22 ÖSSZEGEZVE A beszámolási időszakban megítélésem szerint - jelentősen javult a város közterületi rendje. A köztisztaság és a közterületi rend javítására irányuló erőfeszítéseink, a jogsértések megelőzése terén elért eredmények ezen a területen már érzékelhetőek. Az elért eredmények mellett évben a következő kiemelt feladatok ellátását tervezzük: Folytatjuk a graffiti-ellenes ellenőrzéseket főként az éjszakai órákban a falfelületek további védelme érdekében, a parkok védelmére még nagyobb figyelmet kell fordítanunk, a társszervekkel együttműködve további megoldásokat kell keresnünk a hajléktalanok és kéregetők problémájának megoldására, Elindítjuk az ÉLHETŐ VÁROS, KULTURÁLT EBTARTÁS programot, melynek keretében a felügyelők szórólapok és kutyaürülék gyűjtő szett átadásával hívják fel a kutyatulajdonosok figyelmét a szabályok betartására. Létrehozzuk a Felügyelet saját önálló honlapját. A vázolt feladatok megvalósításához azonban a Felügyelet létszámának bővítése, és további 1 db gépjármű beszerzése elengedhetetlenül szükséges lenne. Végül szeretném megköszönni Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztségviselőinek, valamint azon városi képviselőknek és tanácsnokoknak a munkáját, akik folyamatosan figyelemmel kísérték és segítették a Szombathelyi Közterület-felügyelet tevékenységét. A fentiek alapján kérem Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi Bizottságát, hogy a Szombathelyi Közterület-felügyelet évi tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el. Szombathely, május 28. Varsányi Péter igazgató 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Közös ellenőrzés a társ rendészeti szervekkel 32

33 33

34 34

35 Szombathelyi életképek

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma

2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet 2014. évben végzett szakmai tevékenységéről. Készítette: Dr. Varsányi Péter igazgató

BESZÁMOLÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet 2014. évben végzett szakmai tevékenységéről. Készítette: Dr. Varsányi Péter igazgató BESZÁMOLÓ Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet 2014. évben végzett szakmai tevékenységéről Készítette: Dr. Varsányi Péter igazgató A Közterület-felügyelet jogállása, feladatai és illetékességi

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják,

Részletesebben

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL (a Pénzügyminisztérium átadás-átvételi dokumentumának melléklete) 2010. május Tartalomjegyzék Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal átadás-átvételi

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól Szám: 60/2010. A közlekedési balesetek, a közlekedési

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E G I O N Á L I S Á L L A M I G A Z G A T Á S I

NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E G I O N Á L I S Á L L A M I G A Z G A T Á S I NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E GIONÁLIS ÁLLAMIGA ZGATÁSI HIVATAL GYŐR BESZÁMOLÓ A NYUGAT-DUNÁNTÚLII REGIIONÁLIIS ÁLLAMIIGAZGATÁSII HIIVATAL 2009.. ÉVII TEVÉKENYSÉGÉRŐL GYŐR, 2010. JANUÁR 26. 2 I. 1. A törvényességi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 2-2/2012. MELLÉKLET: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2011. évi tevékenységérıl ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (VI.3.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának következményeiről Balatonfenyves Község

Részletesebben

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA 2009. április 29. B E V E Z E T Ő Szentgotthárd Vas megye egyik legbékésebb kisvárosa, az Őrség kapuja, a Vend-vidék központja,

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról B E S Z Á M O L Ó a i Hivatal 2010. évi munkájáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 8-i ülésére Elıterjesztı: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes fıjegyzı

Részletesebben

2005 ÉVI SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA

2005 ÉVI SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA HEVES MEGYEI RENDŐR FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYA E G E R 3300 Eger, Eszterházy tér 2. T: 06-(36)-522-111/11-95 BM: 31/11-95 ===================================== A HEVES MEGYEI

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2013. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Vendel téri buszmegálló biztonságos megközelíthetőségének ügye, tervezett lámpás kereszteződés

ELŐTERJESZTÉS. A Vendel téri buszmegálló biztonságos megközelíthetőségének ügye, tervezett lámpás kereszteződés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Vendel téri buszmegálló

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Marcali Város 2015. évi közrend, közbiztonsági helyzetéről.

B E S Z Á M O L Ó Marcali Város 2015. évi közrend, közbiztonsági helyzetéről. RENDŐRKAPITÁNYSÁG MARCALI Ügyszám: 14040/1116-1/2016.ált. Hiv. szám: 1254-1/2016. Tárgy: Beszámoló Marcali Város 2015. évi közbiztonsági helyzetéről. Üi: Bene Zsolt r. alezredes B E S Z Á M O L Ó Marcali

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése I. Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság célkitűzéseinek, útmutatásainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BALATONKENESE RENDŐRŐRS 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.; Tel/fax.: 88/584-970 (BM: 22/46-10) e-mail: fodort@veszprem.police.hu BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 25/2008. (VI.20.), valamint

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Módosítások: - 2/2016. (II.16.) ökr. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

B E SZ Á M O L Ó. az Ózdi Rendőrkapitányság - Ózd város vonatkozásában - végzett 2013. évi tevékenységéről

B E SZ Á M O L Ó. az Ózdi Rendőrkapitányság - Ózd város vonatkozásában - végzett 2013. évi tevékenységéről ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) 570-070, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-070/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu Szám: 05070-13690/2013. ált. B

Részletesebben

16/2013. (IV. 25.) rendelete az Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről

16/2013. (IV. 25.) rendelete az Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2013. (IV. 25.) rendelete az Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről Budapest Főváros VI.

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak.ferenc.gimnazium@gmail.com honlap: www.dfg-szeged.hu

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( IX..) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 29.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A PIACOKRÓL, VÁSÁROKRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 29.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A PIACOKRÓL, VÁSÁROKRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 29.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A PIACOKRÓL, VÁSÁROKRÓL Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 42

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009 (IV.30.)rendelete Balatonfenyves köztisztaságáról és közrendjéről (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves Község Önkormányzat

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelete A köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról a módosításokkal egységes szerkezetben Szendrő

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások 2010/26. szám Budapest, 2010. november 05. Szám: 29446/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 46/2010. (OT 26.) ORFK utasítás az Országos

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2006.(V.18.) sz. rendelete A STRAND HASZNÁLATÁNAK RENDJÉR L ÉS A BELÉP DÍJAIRÓL

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2006.(V.18.) sz. rendelete A STRAND HASZNÁLATÁNAK RENDJÉR L ÉS A BELÉP DÍJAIRÓL K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2006.(V.18.) sz. rendelete A STRAND HASZNÁLATÁNAK RENDJÉR L ÉS A BELÉP DÍJAIRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a (4) bekezdésben foglalt kivétellel minden közterületen szabálytalanul elhelyezett járműre.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a (4) bekezdésben foglalt kivétellel minden közterületen szabálytalanul elhelyezett járműre. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 52/2008. (XII. 22.) rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu; Web: http://www.ujszasz.hu Ú j s z á s z V á r o s

Részletesebben

Közigazgatási szerződés

Közigazgatási szerződés Közigazgatási szerződés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által működtetett Szélessáv Programban történő részvétel feltételeiről amely létrejött a XY (anyja neve, szig. száma, lakcíme) továbbiakban

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Somoskıújfalu Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról Somoskıújfalu

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. február 2-ától Jóváhagyta Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14./2016.(II.02.) Kt. határozatával, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 1. oldal, összesen: 10 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 22/1999. (VI.7.)sz. rendelete a köztisztasággal

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

Gyógymód Ügyészi vizsgálat az IM EI-ben

Gyógymód Ügyészi vizsgálat az IM EI-ben Gyógymód Ügyészi vizsgálat az IM EI-ben A Legfőbb Ügyészség 1997 első félévében megvizsgálta a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásának törvényességét ai, Igazságügyi

Részletesebben

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges.

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges. 2 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ 4 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5, a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott PM rendelet,

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1996. évi XXXI. Törvény, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának. 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Nagymaros Város Önkormányzatának. 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

Előterjesztés a 2008. szeptember 25-én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a 2008. szeptember 25-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2008. szeptember 25-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája által végzett hatósági és igazgatási munkáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján:

Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján: Munkavédelmi, tűzvédelmi felszerelések kereskedelme, szaktanácsadás www.munkavedelmiwebbolt.hu tel.: +36-70-339-8341 Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján: 2. Az A és B tűzveszélyességi

Részletesebben