218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekrıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekrıl"

Átírás

1 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekrıl A szabálysértésekrıl szóló évi LXIX. törvény ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következıket rendeli el: I. Fejezet A KÖZREND ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK I. Cím A KÖZTERÜLET ÉS A NYILVÁNOS HELY RENDJE ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK Közerkölcs megsértése 1. (1) Aki a közterületen vagy nyilvános helyen a közerkölcsbe ütközı magatartást tanúsít, tízezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. (2) Aki a szexuális árut mások számára észlelhetı módon közterületen vagy kirakatban elhelyez, illetıleg a szexuális áruk forgalmazására vonatkozó elıírásokat egyéb módon megszegi, (3) Aki erıszakot öncélúan bemutató reklámot tesz közzé, (4) A (3) bekezdés alkalmazásában öncélú a bemutatás, ha az erıszak bemutatását a reklám tárgya vagy témája nem teszi feltétlenül indokolttá. (5) Azt a szexuális árut, amelyre nézve a (2) bekezdésben meghatározott szabálysértést elkövették, el kell kobozni. (6) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendırség, a közterület-felügyelı helyszíni bírságot szabhat ki. (7) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szerve hatáskörébe is tartozik. 2. Veszélyeztetés kutyával 3. (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetıleg kóborolni hagyja, b) természeti vagy védett természeti területen, illetıleg vadászterületen - a vadászkutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vakvezetı, illetve mozgáskorlátozottakat segítı kutya kivételével - szállítja, d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdı területére vagy játszótérre - vakvezetı, illetve mozgáskorlátozottakat segítı kutya kivételével - beenged, illetıleg bevisz, e) aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelı figyelmeztetı táblát, harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. (2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott magatartással másnak nyolc napon belül gyógyuló sérülését okozza,

2 (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a helyi önkormányzat képviselıtestülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézıje, a közterület-felügyelı, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) regionális vagy kistérségi intézet erre felhatalmazott ügyintézıje, valamint a természeti és védett természeti területen természetvédelmi ır, helyi jelentıségő védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi ır helyszíni bírságot szabhat ki. 4. Koldulás 5. (1) Aki közterületen vagy nyilvános helyen másokat zaklató módon koldul, harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendırség helyszíni bírságot szabhat ki. (3) Az (1) bekezdés alkalmazásában másokat zaklató módon koldul: aki a járókelıket, illetve a nyilvános helyen jelenlévıket pénz átadása céljából leszólítja, illetıleg aki házról házra, lakásról lakásra járva kéreget. Csendháborítás 6. (1) Aki lakott területen, az ott levı épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetıleg a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetıjével szemben a rendırség, továbbá a helyi önkormányzat képviselı-testülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézıje, a közterület-felügyelı, a természeti és védett természeti területen a természetvédelmi ır, helyi jelentıségő védett területen az önkormányzati természetvédelmi ır helyszíni bírságot szabhat ki. A középületek fellobogózása szabályainak megsértése 6/A. (1) Aki a) a Magyar Köztársaság zászlajának (a továbbiakban: zászló), illetve lobogójának (a továbbiakban: lobogó) kitőzésére (felvonására) vonatkozó külön jogszabályban elıírt kötelezettségét nem tejesíti, b) a zászló (lobogó), illetve a zászlórúd és a lobogó felvonására szolgáló árboc külön jogszabályban meghatározott méretére és más jellemzıire, tisztítására, cseréjére, valamint gondozására (karbantartására) irányadó elıírásokat megszegi (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a jegyzı hatáskörébe tartozik. Nemzeti gyász megsértése 6/B. Aki a nemzeti gyászról szóló jogszabályban meghatározott kötelezettségeket megszegi, Köztisztasági szabálysértés 7. (1) Aki a) a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, illetıleg közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi,

3 b) a felügyelete alatt lévı állat által az a) pontban megjelölt helyen okozott szennyezés megszüntetésérıl nem gondoskodik, (2) Aki települési szilárd vagy folyékony hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, illetıleg nem a kijelölt lerakóhelyen rak le, vagy helyez el; (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértések miatt a rendırség, a helyi önkormányzat képviselı-testülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézıje, a közterületfelügyelı, valamint a természeti és védett természeti területen természetvédelmi ır, helyi jelentıségő védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi ır helyszíni bírságot szabhat ki. Hirdetményekkel kapcsolatos szabálysértés 8. (1) Aki a) a hatóság hirdetményét olvashatatlanná teszi vagy leszakítja, b) hirdetıberendezést, hirdetıtáblát, illetıleg hirdetés céljára szolgáló ábrázolást e célra ki nem jelölt helyen létesít vagy helyez el, c) a tevékenységére utaló cégtáblát a tevékenység szüneteltetése alatt vagy annak megszőnését követıen haladéktalanul nem távolítja el, (2) Azt a dolgot, amelyre nézve az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szabálysértést elkövették, el lehet kobozni. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a helyi önkormányzat képviselıtestülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézıje, valamint a közterület-felügyelı helyszíni bírságot szabhat ki. Veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, eldobásával 9. (1) Aki a) épületen, építményen tárgyat másokat veszélyeztetı módon helyez el, b) tárgyat másokat veszélyeztetı módon dob el, húszezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a helyi önkormányzat képviselıtestülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézıje, valamint a közterület-felügyelı helyszíni bírságot szabhat ki. A közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés 10. (1) Aki a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök birtoklására, szállítására, forgalmazására vonatkozó szabályokat megszegi, (2) Azt az eszközt, amelyre az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértést elkövették, el kell kobozni. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendırség hatáskörébe tartozik. Sportrendezvény rendjének megbontása 10/A. (1) Aki sportrendezvényen a létesítménynek a nézıktıl vagy a nézık meghatározott csoportjától elzárt területére jogosulatlanul belép, vagy ott tartózkodik, illetıleg e területre bármit bedob,

4 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetıjével szemben kitiltásnak is helye van. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendırség hatáskörébe tartozik. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerıs határozat végrehajtása átadható. 10/B. (1) Aki jogszabály tiltó rendelkezése ellenére hangtompítót tart, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendırség hatáskörébe tartozik. (3) Azt a hangtompítót, amelyre nézve az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértést elkövették, el kell kobozni. Kábítószer-rendészeti szabálysértés 11. Aki a) a kábítószerek, illetıleg a pszichotróp anyagok rendelésére, kiadására, forgalmazására, nyilvántartására, tárolására, illetıleg elszámolására, valamint ezek gyártására, exportálására, importálására, tranzitálására, az ilyen anyagokkal végezhetı kutatásra, továbbá az ezen anyagokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályokat megszegi, b) kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott elıállításához, gyártásához is használt vegyi anyagokkal (ellenırzött anyagok) végezhetı egyes tevékenységek végzésének szabályait megszegi, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendırség, illetıleg az ÁNTSZ regionális vagy kistérségi intézete hatáskörébe is tartozik. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerıs határozat végrehajtása átadható. Szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás tilalmának megszegése 12. (1) Aki a) a szeszes ital árusítására vagy a közterületen történı fogyasztására vonatkozó - törvényben, kormányrendeletben, illetıleg önkormányzati rendeletben meghatározott - tilalmat megszegi, b) vendéglátó üzletben 18. életévét be nem töltött személy részére szeszes italt szolgál ki, c) a szeszes ital eladása során közterületen vagy nyilvános helyen szemmel láthatóan részeg állapotban lévı személynek szeszes italt szolgál ki, d) közterületen vagy nyilvános helyen fiatalkorút szándékosan lerészegít, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szerve hatáskörébe is tartozik. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendırség, a közterület-felügyelı, illetıleg az ÁNTSZ regionális vagy kistérségi intézete erre felhatalmazott ügyintézıje helyszíni bírságot szabhat ki. Jogosulatlan személy- és vagyonvédelmi, illetıleg magánnyomozói tevékenység 13. (1) Aki a személy- és vagyonıri, illetıleg magánnyomozói tevékenységet a) engedély vagy a tevékenység személyes végzésére jogosító igazolvány nélkül, vagy b) a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló törvény rendelkezéseinek megszegésével végzi,

5 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendırség, illetıleg a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szerve hatáskörébe is tartozik. Jogosulatlan címhasználat 14. (1) Aki mások elıtt ıt meg nem illetı címet használ, illetıleg kitüntetést vagy egyenruhát jogosulatlanul visel, húszezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. (2) Aki mások elıtt a) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényben meghatározott szervek rendszeresített egyenruháját, rendfokozatát, jelvényét, kitüntetését, ezek utánzatát jogosulatlanul viseli, továbbá az e szervekre utaló feliratot, matricát ruháján vagy jármővén jogosulatlanul feltüntet, b) humanitárius, illetıleg egészségügyi szervezetek jelvényeit jogosulatlanul használja, (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendırség hatáskörébe tartozik. Kitiltás szabályainak megszegése 15. (1) Aki olyan helységben vagy az ország területének olyan részében tartózkodik, ahonnan a bíróság kitiltotta, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendırség hatáskörébe tartozik. Sportrendezvényrıl kitiltás szabályainak megszegése 15/A. (1) Aki olyan sportrendezvényen vagy sportlétesítményben tartózkodik, ahonnan a bíróság, illetve a szabálysértési hatóság kitiltotta, ötvenezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendırség hatáskörébe tartozik. 16. Tiltott fürdés 17. (1) Aki tiltott helyen fürdik, húszezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendırség, a helyi önkormányzat képviselı-testülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézıje, a közterület-felügyelı, bányatavak esetében a bányakapitányság, a természeti és védett természeti területen természetvédelmi ır, helyi jelentıségő védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi ır helyszíni bírságot szabhat ki. Jégen tartózkodás szabályainak megszegése 18. (1) Aki a szabad vizek jegén való tartózkodás szabályait megszegi, húszezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendırség, a helyi önkormányzat képviselı-testülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézıje, a közterület-felügyelı helyszíni bírságot szabhat ki.

6 A fás szárú növények védelmi szabályainak megsértése 19. Aki a) a fás szárú növények védelmérıl szóló jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú növény telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti, ötvenezer forintig terjedı; b) a fás szárú növények védelmérıl szóló jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú növényt jogellenesen kivág, százezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. II. Cím TŐZVÉDELMI ÉS FEGYVERRENDÉSZETI SZABÁLYSÉRTÉSEK Tőzvédelmi szabálysértés 20. (1) Aki a) a tőzvédelmi jogszabályokban vagy a tőzvédelmi szabályzatokban foglalt elıírásokat, továbbá a kötelezıen alkalmazandó tőzvédelmi szabványok elıírásait megszegi, b) a jogszabályi tilalom ellenére az erdıterületen vagy annak közelében tüzet gyújt, vagy más módon az erdı tőz elleni védelmének jogszabályi elıírásait megszegi, c) tőzesetet vagy tőzveszélyt észlel, és ezt a hatóságnak nem jelenti, d) tőzjelzésre távbeszélıjét nem bocsátja rendelkezésre, e) szándékosan megtévesztı tőzjelzést ad, f) nem tesz eleget a hatóság azon felhívásának, hogy a tőz oltásában személyesen közremőködjék, illetıleg hogy jármővét vagy a tőz oltására alkalmas eszközét a tőz oltásához bocsássa rendelkezésre, g) tőz esetén a tőzoltás vezetıjének intézkedését nem hajtja végre, vagy a tőzoltás eredményessége érdekében szükséges felvilágosítást nem adja meg, (2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bányakapitányság tőzvédelmi hatósági jogkörébe tartozó létesítmények tekintetében a bányakapitányság hatáskörébe tartozik. (3) Az (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott szabálysértés miatt a hivatásos tőzoltóság, az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szabálysértés miatt a természetvédelmi ır helyszíni bírságot szabhat ki. Számszeríj, szigonypuska jogellenes használata 21. (1) Aki számszeríjat, szigonypuskát a jogszabályban meghatározott rendelkezésektıl eltérıen használ, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendırség hatáskörébe tartozik. III. Cím AZ ÁLLAMHATÁR RENDJE ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK Tiltott határátlépés, útiokmánnyal kapcsolatos szabálysértés 22. (1) Aki a Magyar Köztársaság államhatárát engedély nélkül, vagy meg nem engedett módon lépi át, vagy ezt megkísérli,

7 (2) Aki az útiokmánnyal kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket megszegi, (3) (4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendırség hatáskörébe tartozik. (5) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendırség helyszíni bírságot szabhat ki. Határrendészeti szabálysértés 23. (1) Aki a) a határterületen fekvı ingatlan használatára vonatkozó jogszabály alapján elrendelt korlátozó vagy egyéb intézkedésnek nem tesz eleget, b) az államhatár rendjével és ırzésével vagy a határforgalom ellenırzésével összefüggı tiltó vagy korlátozó rendelkezést megszegi, (2) (3) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendırség hatáskörébe tartozik. (4) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott szabálysértés miatt a rendırség helyszíni bírságot szabhat ki. Határjel-hamisítás és jelrongálás 24. (1) Aki az államhatár megjelölésére szolgáló jelet gondatlanul megsemmisít vagy elmozdít, harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. (2) Aki a) a megye-, város- vagy községhatár megjelölésére szolgáló hivatalos jelet vagy létesítményt, b) természetvédelmi hatósági és tájékoztató táblát, c) a birtokhatár megjelölését vagy az egyéb közérdeket szolgáló jelet vagy létesítményt megsemmisít, elvisz vagy áthelyez, harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. (3) (4) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendırség, a (2) bekezdés b) pontja esetében a természetvédelmi ır helyszíni bírságot szabhat ki. II. Fejezet A KÖZIGAZGATÁS MŐKÖDÉSÉNEK ZAVARTALANSÁGÁT VESZÉLYEZTETİ SZABÁLYSÉRTÉSEK I. Cím ADATSZOLGÁLTATÁSI, NYILVÁNTARTÁSI, BEJELENTÉSI, TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG ELMULASZTÁSÁVAL ELKÖVETETT SZABÁLYSÉRTÉSEK Titokvédelmi szabálysértés 25. (1) Aki a) államtitkot, szolgálati titkot, valamint külföldi minısítéssel és jelöléssel ellátott, vagy korlátozottan megismerhetı adatot tartalmazó iratot a feladatának ellátása során jogszabályellenes módon készít, sokszorosít, minısít, nyilvántart, kezel és ıriz,

8 b) az államtitkot, szolgálati titkot, valamint külföldi minısítéssel és jelöléssel ellátott, vagy korlátozottan megismerhetı adatot tartalmazó iratba való betekintésre jogosultak kijelölésére és nyilvántartására vonatkozó szabályokat megszegi, c) az államtitkot, szolgálati titkot, valamint külföldi minısítéssel és jelöléssel ellátott, vagy korlátozottan megismerhetı adatot tartalmazó irat hiányával kapcsolatos bejelentési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget, d) az államtitkot, szolgálati titkot, valamint külföldi minısítéssel és jelöléssel ellátott, vagy korlátozottan megismerhetı adatot államtitoknak vagy a szolgálati titoknak minısített iratok ırzésének és kezelésének jogszabályban elıírt ellenırzésére vonatkozó kötelezettségét megszegi, e) jogszerően jutott államtitok, szolgálati titok, valamint külföldi minısítéssel és jelöléssel ellátott, vagy korlátozottan megismerhetı adatok birtokába, és megkísérli azt jogszabályellenes módon külföldre vinni, illetıleg a jogszabályoknak megfelelıen külföldre vitt vagy ott készített államtitkot, illetıleg szolgálati titkot tartalmazó iratot onnan visszahozni vagy behozni, f) szolgálati titkot, valamint törvényben, illetve nemzetközi szerzıdésben Titkos! -nak minısített iratot gondatlanságból elveszt, jogosulatlanul továbbít, vagy illetéktelen személy részére hozzáférhetıvé tesz, g) a titok minısítıjének hatáskörét gondatlanságból jogosulatlanul elvonja, h) hatáskörének gyakorlása során elmulasztja az adatok minısítésére, a minısítés megismétlésére, vagy felülvizsgálatára vonatkozó - az államtitokról és a szolgálati titokról szóló törvényben meghatározott - intézkedések megtételét, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendırség hatáskörébe tartozik. Adatvédelmi szabálysértés 26. Aki a) a technikai adatvédelem követelményeinek nem tesz eleget, b) az érintettet a személyes adatok védelméhez, illetıleg a közérdekő adatok nyilvánosságához való jogának gyakorlásában akadályozza, Személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése 27. (1) Aki személyazonosítására alkalmas okmányával kapcsolatos kötelezettségét megszegi, az igazoltatásra feljogosított személy felszólítására személyi adatainak bemondását, illetıleg az okmány átadását megtagadja, vagy az említett adatokra vonatkozólag az intézkedés során valótlant állít; (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendırség hatáskörébe tartozik. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendırség helyszíni bírságot szabhat ki. Anyakönyvezéssel kapcsolatos kötelesség megszegése 28. Aki a) a születés, illetıleg a haláleset bejelentésére elıírt kötelességének nem tesz eleget, b) anélkül, hogy erre feljogosítva lenne, nem azt a családi vagy utónevet viseli, amely ıt a születési, illetıleg a házassági anyakönyv szerint megilleti, húszezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható.

9 Lakcímbejelentési kötelesség elmulasztása 29. (1) Aki a lakcímbejelentésre elıírt rendelkezéseknek nem tesz eleget, harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendırség, valamint a helyi önkormányzat képviselı-testülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézıje helyszíni bírságot szabhat ki. Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés 30. (1) Aki a külföldiek bejelentésére, jelentkezésére vagy az ország területén tartózkodására vonatkozó szabályokat megszegi, (2) (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendırség hatáskörébe tartozik. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendırség helyszíni bírságot szabhat ki. Adatszolgáltatással, nyilvántartással, hatósági ellenırzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegése 31. (1) Aki a) a jogszabályban elıírt bejelentési, adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, b) szándékosan a valóságnak meg nem felelı adatot szolgáltat, c) tevékenységet érintı hatósági ellenırzést akadályozza, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás az ÁNTSZ regionális vagy kistérségi intézete, repülıtéri intézeteinek, a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal, továbbá a bányakapitányság hatáskörébe is tartozik. (3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szabálysértés országhatár átlépésekor történı elkövetése esetén magyar állampolgárral szemben a megyeszékhelyen mőködı vám- és pénzügyıri hivatal, Budapesten és Pest megyében a 17. számú Vám- és Pénzügyıri Hivatal, nem magyar állampolgárral szemben az Európai Unió külsı vámhatárán mőködı vám- és pénzügyıri hivatal jár el. 31/A. (1) Aki a Közösség területére belépı, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenırzésérıl szóló 1889/2005/EK rendeletben meghatározott nyilatkozattételi kötelezettségét elmulasztja, vagy a valóságnak meg nem felelı tartalmú nyilatkozatot tesz, százötvenezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a vámhatóság hatáskörébe tartozik. Magyar állampolgárral szemben a megyeszékhelyen mőködı vám- és pénzügyıri hivatal, Budapesten és Pest megyében a 17. számú Vám- és Pénzügyıri Hivatal, nem magyar állampolgárral szemben az Európai Unió külsı vámhatárán mőködı vám- és pénzügyıri hivatal jár el. Statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos szabálysértés 31/A. 31/B. Aki a) jogosulatlanul, vagy jogszabályban elıírt eljárási szabályok megszegésével, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó statisztikai adatszolgáltatást rendel el, illetve hajt végre, b) gondatlanul a valóságnak meg nem felelı adatot szolgáltat,

10 c) a szabályszerően elrendelt statisztikai adatszolgáltatást nem, vagy nem az elıírt határidıben teljesíti, d) a statisztikai adatok közlésére, közzétételére vagy átadására vonatkozó jogszabályokat megszegi, e) a személyes adatok statisztikai célú feldolgozásánál elıírt nyilvántartás vezetését elmulasztja, f) a statisztikai adatszolgáltatás ellenırzését akadályozza, az ellenırzés, illetıleg tájékozódás során kért felvilágosítás megadását megtagadja, illetıleg megırzési kötelezettségének nem tesz eleget, II. Cím A HONVÉDELMI, A POLGÁRI VÉDELMI ÉS A RENDÉSZETI IGAZGATÁS RENDJÉT VESZÉLYEZTETİ SZABÁLYSÉRTÉSEK Jelentkezési kötelezettség elmulasztása 32. Az a hadköteles, aki bejelentési vagy megjelenési kötelezettségét, illetıleg az utóbbi akadályoztatásával kapcsolatos jelentési kötelezettségét nem teljesíti, Tájékoztatási kötelezettség elmulasztása 33. Az a hadköteles, aki tájékoztatási (adatszolgáltatási) kötelezettségének nem tesz eleget, Sorkatonai vagy polgári szolgálathalasztással kapcsolatos kötelezettség elmulasztása 34. Aki a sorkatonai vagy polgári szolgálathalasztással kapcsolatos jelentési, közlési vagy igazolási kötelezettségének nem tesz eleget, húszezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. Orvosi vizsgálat alóli kibúvás 35. Aki a honvédelmi kötelezettséggel összefüggıen elrendelt orvosi vizsgálatnak magát nem veti alá, Katonai igazolvánnyal, behívó vagy bevonulási paranccsal kapcsolatos kötelezettség megszegése 36. (1) Az a hadköteles, aki katonai igazolványát, behívó vagy bevonulási parancsát a) másra átruházza, más ırizetére bízza, biztosítékul adja vagy külföldre viszi, b) az arra jogosult személy felhívására nem mutatja fel, húszezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. (2) Aki a talált katonai igazolványt vagy bevonulási parancsot az elıírt idın belül nem szolgáltatja be, húszezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. Katonai felszerelés rendeltetéstıl eltérı használata

11 37. Az a hadköteles, aki a neki átadott hadiruházatot, katonai felszerelési tárgyat a rendeltetésétıl eltérı célra használja, vagy másnak használatra átadja, A honvédelemmel kapcsolatos kötelezettség elmulasztása 38. Aki a) technikai eszköz igénybevételérıl szóló határozat átvételét megtagadja, b) a honvédelemmel kapcsolatos gazdasági vagy anyagi szolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, c) a honvédelmi célból igénybevételre kijelölt ingatlannal, létesítménnyel, továbbá ingó dologgal kapcsolatban elrendelt bejelentési vagy karbantartási kötelezettségét elmulasztja, Polgári védelmi kötelezettség elmulasztása 39. Az a polgári védelmi szolgálatra kötelezett személy, aki a polgári védelemrıl szóló törvényben meghatározott bejelentési, megjelenési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget Vadászati, halászati, legeltetési tilalom megszegése 40. Aki a polgári védelemmel összefüggésben elrendelt általános vadászati, halászati, legeltetési tilalmat megszegi, harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. Jogszerő intézkedéssel szembeni engedetlenség 40/A. (1) Aki a rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagja jogszerő intézkedésének nem engedelmeskedik, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendırség hatáskörébe tartozik. Az eljárás megindításának feltétele 41. A ban meghatározott szabálysértések miatt az illetékes hadkiegészítı parancsnoknak, a ban meghatározott szabálysértés miatt az illetékes polgári védelmi (katasztrófavédelmi) szerv vezetıjének feljelentése alapján indítható eljárás. III. Fejezet KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYSÉRTÉSEK I. Cím KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI SZABÁLYSÉRTÉSEK Ittas vezetés 42. (1) Aki a) vasúti vagy légi jármővet, gépi meghajtású vízi jármővet, úszó munkagépet, továbbá közúton vagy a közforgalom elıl el nem zárt magánúton gépi meghajtású jármővet úgy vezet,

12 hogy szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, vagy a jármő vezetését ilyen állapotban lévı személynek engedi át, b) nem gépi meghajtású jármővet szeszes italtól befolyásolt állapotban vezet vagy hajt, (2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság jármővezetéstıl eltiltást alkalmazhat. (3) (4) Az (1) bekezdésben meghatározott közúti közlekedési szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerıs határozat végrehajtása átadható. Sebességkorlátozás jelentıs túllépése 43. (1) Aki a km/órában meghatározott vagy a jelzıtáblával km/órában jelzett sebességet a) 100 km/órát meg nem haladó sebességkorlátozás esetén legalább a felével, b) 100 km/órát meghaladó sebességkorlátozás esetén legalább a harmadával túllépi, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság jármővezetéstıl eltiltást alkalmazhat, továbbá a rendırség helyszíni bírságot szabhat ki. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerıs határozat végrehajtása átadható. Az elsıbbség és az elızés szabályainak megsértése 44. (1) Annak a jármőnek a vezetıje, aki - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az elsıbbségre vagy az elızésre vonatkozó szabályokat megszegi, (2) Annak a jármőnek a vezetıje, aki az elsıbbségre vagy az elızésre vonatkozó szabályok megszegésével a közlekedés más résztvevıjét hirtelen fékezésre vagy irányváltoztatásra kényszeríti, (3) A (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság jármővezetéstıl eltiltást alkalmazhat, továbbá az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetében a rendırség helyszíni bírságot szabhat ki. (4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerıs határozat végrehajtása átadható. Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése 45. (1) Az a jármővezetı vagy állathajtó, aki jármővével vagy állatával (állataival) a közlekedési szabályok szerinti tilalom ellenére a vasúti átjáróba hajt, vagy azon áthajt, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság jármővezetéstıl eltiltást alkalmazhat, továbbá a rendırség helyszíni bírságot szabhat ki. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerıs határozat végrehajtása átadható. A közúti közlekedés rendjének megzavarása 46. (1) Aki a közúti közlekedés szabályait megszegi és ezzel másnak vagy másoknak életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki vagy könnyő testi sértést okoz,

13 (2) Az (1) bekezdésében meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság jármővezetéstıl eltiltást alkalmazhat. (3) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem tekinthetık közúti közlekedési szabálynak a gyalogosra és az utasra vonatkozó rendelkezések. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerıs határozat végrehajtása átadható. Engedély nélküli vezetés 47. (1) Aki vasúti jármővet, légi jármővet, gépi meghajtású vízi jármővet, úszó munkagépet, illetıleg a közúti forgalomban olyan gépi meghajtású jármővet vezet, amelynek vezetésére hatósági engedéllyel nem rendelkezik, továbbá aki e jármővek vezetését ilyen személynek átengedi, (2) Azzal szemben, aki a közúti forgalomban gépi meghajtású jármővet engedély nélkül vezet, a szabálysértési hatóság jármővezetéstıl eltiltást alkalmazhat, továbbá a rendırség helyszíni bírságot szabhat ki. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott közúti közlekedési szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerıs határozat végrehajtása átadható. 47/A. Biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármő vezetése 48. (1) Aki a közúti forgalomban olyan gépi meghajtású jármővet vezet, amelynek kormányberendezése hibás, üzemi fékberendezése elromlott, vagy féklámpája, irányjelzı berendezése (kivéve, ha kézzel megfelelı irányjelzés adható) továbbá - ha a látási viszonyok megkívánják - bal oldali elsı vagy hátsó helyzetjelzı lámpája elromlott (kivéve, ha ezek helyettesítése más lámpával megoldható), úgyszintén az is, aki a közúti forgalomban olyan villamost vezet, amelynek üzemi fékberendezése hatásosan nem mőködik, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság jármővezetéstıl eltiltást alkalmazhat, továbbá a rendırség helyszíni bírságot szabhat ki. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerıs határozat végrehajtása átadható. Közúti jelzéssel kapcsolatos szabálytalanság 49. (1) Aki jogosulatlanul a) közúti jelzést elhelyez, megváltoztat, felismerhetetlenné tesz, mőködtet vagy eltávolít, b) közúton jelzıırt állít, ha ezzel a közlekedés biztonságát nem veszélyezteti, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság jármővezetéstıl eltiltást alkalmazhat, továbbá a rendırség helyszíni bírságot szabhat ki. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerıs határozat végrehajtása átadható. Nehéz tehergépkocsikra vonatkozó korlátozások megszegése

14 50. (1) Az a jármővezetı, aki a tehergépkocsik, vontatók, mezıgazdasági vontatók és ezek pótkocsijának forgalmát korlátozó - külön jogszabályban meghatározott - rendelkezéseket megszegi, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság jármővezetéstıl eltiltást alkalmazhat, továbbá a rendırség helyszíni bírságot szabhat ki. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerıs határozat végrehajtása átadható. Érvényes gépjármő-felelısségbiztosítási szerzıdés nélküli vezetés 51. (1) Az az üzembentartó, akinek gépjármőve érvényes kötelezı felelısségbiztosítás nélkül vesz részt a közúti forgalomban, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendırség helyszíni bírságot szabhat ki. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerıs határozat végrehajtása átadható. 52. Közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése 53. (1) Aki a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési igazgatási szabályokat megsérti, harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendırség helyszíni bírságot szabhat ki. Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése 54. (1) Aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 51. -ában meghatározott rendelkezés megsértése kivételével a közúti közlekedés szabályait megszegi, ha a szerinti szabálysértés nem valósul meg, harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendırség, továbbá a KRESZ ának, valamint más megállási, várakozási vagy táblával jelzett behajtási tilalom vagy korlátozás megszegése esetén a közterület-felügyelı helyszíni bírságot szabhat ki. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerıs határozat végrehajtása átadható. Vasúti szabálysértés 55. Aki a) vasútállomásnak, illetıleg megállóhelynek az utasok használatára meg nem nyitott részébe engedély nélkül belép, vasúti pályaudvaron a vágányokon átjár, kivéve, ha ezt a vonat megközelítése vagy elhagyása teszi szükségessé, b) a vasút területének közúti jármőforgalomra meg nem nyitott részén kerékpárral vagy egyéb jármővel közlekedik, c) a vasúti kocsiba nem a felszállásra szolgáló helyen száll be, vagy onnan nem a leszállásra szolgáló helyen távozik, d) mozgó vonatra fel-, illetıleg mozgó vonatról leugrik, e) vasúti kocsinak nem az utazásra kijelölt részén utazik,

15 f) a sínpálya közvetlen közelében állatot jogosulatlanul, ırizetlenül vagy szabadon hagyva legeltet, g) a sínpályára tárgyat helyez, harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. Hajózási szabályok megszegése 56. Aki a) vízi jármővek, az úszó munkagépek és az úszómővek (a továbbiakban együtt: úszó létesítmény) üzemben tartásának feltételeire, b) az úszó létesítmény nyilvántartására, hajózásra alkalmasságára, üzemképességi vizsgálatára, c) a hajóutak és kikötık létesítésére, használatára, d) a vízi közlekedés rendjére, e) a hajózási tevékenység végzésére - ide nem értve a jogszabály által engedélykötelesnek minısített árufuvarozás és személyszállítás szabályait - vonatkozó szabályokat megszegi, húszezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. Légi jármő fedélzetén elkövetett szabálysértés 57. Aki a) a légi jármő parancsnokának a repülés biztonságát érintı intézkedését nem teljesíti, b) a légi jármővön repülés közben nem a kijelölt helyen tartózkodik, c) a légi jármő fedélzetére olyan anyagot vagy tárgyat visz fel, amelynek felvitelét megtiltották, d) a légi jármő fedélzetén engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérı módon mérıkamerával fényképez, filmez, e) a légi jármő parancsnokának engedélye nélkül rádióadót, rádióvevıt vagy más, a fedélzeti rendszerekben zavart okozó rádiófrekvenciás jelet kibocsátó eszközt üzemeltet, vagy bekapcsolt (üzemkész) állapotban tart, f) a légi jármő fedélzetérıl repülés közben engedély nélkül tárgyat ledob, ha ezzel a légi közlekedés biztonságát nem veszélyezteti, Repülıbalesettel kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása 58. Aki a repülıbalesettel kapcsolatos bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, húszezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. A légiközlekedés biztonságát szolgáló szabályok megszegése 58/A. (1) Aki a légiközlekedés biztonságát szolgáló szabályokat megszegi vagy a repülés biztonságát szolgáló létesítmények, illetıleg berendezések mőködését zavarja, százezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. (2) Aki a légiközlekedésben szakszolgálati engedélyhez kötött szakszolgálatot, továbbá jogszabályban meghatározott egyéb tevékenységet engedély nélkül lát el, (3) Aki a repülıtér rendeltetésszerő használatával és üzemben tartásával kapcsolatos szabályokat megszegi, Légi jármővel kapcsolatos szabályok megszegése

16 58/B. Aki a légijármővek a) gyártására, javítására, karbantartására, b) lajstromozására, illetıleg nyilvántartására, c) üzemeltetésére vonatkozó szabályokat megszegi, Hatásköri rendelkezés 59. A 42-58/B. -okban meghatározott szabálysértések miatt az eljárás a rendırség hatáskörébe tartozik. II. Cím KÖZLEKEDÉSÜGYI SZABÁLYSÉRTÉSEK Útügyi szabálysértés 60. (1) Aki a) engedély nélkül utat elzár, az úton, az alatt vagy a felett építményt vagy más létesítményt, illetıleg ezekhez csatlakozást létesít, b) utat engedély nélkül felbont vagy elfoglal, c) az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza vagy az árkot (átereszt) szennyezi, d) az úton elhelyezett útfenntartási anyagra szükségtelenül ráhajt vagy azt szétszórja, e) az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettségét megszegi, f) természeti és védett természeti területen az engedélyezett közlekedési útról letér, g) az utat vagy az út mőtárgyát gondatlanul megrongálja, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a helyi önkormányzat képviselıtestülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézıje, a közterület-felügyelı, valamint természeti és védett természeti területen a természetvédelmi ır, helyi jelentıségő védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi ır helyszíni bírságot szabhat ki. Veszélyes áru szabálytalan szállítása 61. (1) Aki a külön jogszabályban meghatározott veszélyes áru vasúti, belvízi, légi szállítási szabályait az áru feladása, illetıleg továbbítása során megszegi, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendırség hatáskörébe tartozik. (3) A radioaktív anyagokra vonatkozó szállítási szabályok megsértése esetén az eljárás az ÁNTSZ regionális vagy kistérségi intézete, repülıtéri intézetei hatáskörébe is tartozik. Vasúti építményre vonatkozó szabálysértés 62. Aki a) vasúti építményt vagy berendezést (ideértve a siklót, a függıpályát, a távolsági szalagpályát és sífelvonót is) az ahhoz szükséges engedély nélkül vagy az engedélytıl eltérı módon létesít, átalakít, illetıleg engedély nélkül üzembe helyez vagy megszüntet,

17 b) vasúti építményt vagy berendezést a használatbavételi engedélyben meghatározott, illetıleg a vasúti építményre, berendezésre vonatkozó üzemeltetési, mőszaki és biztonsági elıírások megszegésével üzemeltet, Gépjármő közlekedéssel összefüggı okmányokkal elkövetett szabálysértés 63. (1) Aki a közúti forgalomban ömlesztett árut szállító gépjármővel a külön jogszabályban meghatározott jármő tömegbizonylat vagy írásbeli nyilatkozat nélkül vesz részt, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerıs határozat végrehajtása átadható. Áru közúti jármőre történı felrakodása szabályainak megsértése 63/A. Aki az ömlesztett áru közúti jármővel történı szállításához kapcsolódó jármőtömegbizonylat vagy írásbeli nyilatkozat kiállítására vonatkozó külön jogszabályban meghatározott rendelkezéseket megszegi, Érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés 64. (1) Az az üzemben tartó, aki érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel vesz részt a közúti forgalomban, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendırség hatáskörébe tartozik. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerıs határozat végrehajtása átadható. A megkülönböztetı jelzést adó készülék felszerelésével és használatával kapcsolatos szabálysértés 64/A. (1) Aki a megkülönböztetı fényjelzést vagy a hangjelzést adó készüléket a) gépjármőre jogosulatlanul felszerel (felhelyez), b) közterületen lévı gépjármőben engedély nélkül birtokol, (2) Aki a megkülönböztetı fényjelzést vagy a hangjelzést adó készülék használatára vonatkozó szabályokat megszegi, (3) Azt a készüléket, amellyel az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértést elkövették, el kell kobozni. (4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendırség hatáskörébe tartozik. (5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerıs határozat végrehajtása átadható. Mőszaki vizsgálat elmulasztása 65. Aki átalakított vagy mőszaki vizsgálatra berendelt jármővet a jogszabályban meghatározott mőszaki vizsgálatra nem mutatja be és a forgalomban részt vesz, húszezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. Jármőalkatrészre elkövetett szabálysértés

18 66. Aki minısítési vagy jóváhagyási kötelezettség alá vont jármőalkatrészt vagy tartozékot minısítı-, illetve jóváhagyási jel nélkül hoz kereskedelmi forgalomba, illetıleg aki ilyen alkatrészt vagy tartozékot idegen jármő javításához felhasznál, IV. Fejezet V. Fejezet A FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYSÉRTÉSEK Áru hamis megjelölése 71. (1) Aki árut - a versenytárs hozzájárulása nélkül - olyan jellegzetes külsıvel, csomagolással, megjelöléssel vagy elnevezéssel állít elı, amelyrıl a versenytárs, illetıleg annak jellegzetes tulajdonsággal rendelkezı áruja ismerhetı fel, vagy ilyen árut forgalomba hozatal céljából megszerez, tart, illetıleg forgalomba hoz, feltéve, hogy az áru értéke a Ft-ot nem haladja meg, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szerve hatáskörébe is tartozik. (3) Azt az árut, amelyre nézve a szabálysértést elkövették, el kell kobozni. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerıs határozat végrehajtása átadható. Árdrágítás 72. (1) Aki áruért a hatósági árnál vagy a reá nézve egyébként kötelezıen megállapított árnál magasabb árat kér, köt ki vagy fogad el, feltéve, hogy az áru értéke a százezer forintot nem haladja meg, vagy húszezer forintot meg nem haladó nyereség elérése végett követi el, (2) Azt az árut, amelyre nézve az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértést elkövették, el lehet kobozni. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szerve hatáskörébe is tartozik. Árak megállapításának, közlésének és feltüntetésének elmulasztása 73. (1) Aki a) az általa elıállított termék vagy szolgáltatás hatósági árának, díjának megállapításához az árhatóság részére nem a rendelkezéseknek megfelelı adatot közöl, b) jogszabály ellenére a fogyasztói árakat (díjakat), az áruk minıségi osztályát, vagy minısítését, illetıleg az üzlet osztályba vagy kategóriába sorolását nem, vagy nem az elıírt módon tünteti fel, c) a vendéglátóipar értékesítı helyein a jogszabályban elıírt tájékoztatási kötelezettségét megszegi, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szerve hatáskörébe is tartozik. Minıség tanúsítási kötelezettség megszegése

19 74. (1) Aki a termék minıségének tanúsítását elmulasztja, illetıleg a vásárlási tájékoztató adására vonatkozó kötelességét megszegi, vagy a minıséget tanúsító okiratban a termék minıségérıl valótlan adatot tanúsít, harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. (2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértést építési termékkel (építési anyag, szerkezet, berendezés) kapcsolatban követi el, illetıleg építési terméket hazai megfelelıség igazolása nélkül hoz forgalomba, (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szerve, az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás az ÁNTSZ regionális vagy kistérségi intézete, illetıleg a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal hatáskörébe is tartozik. Megfelelıségi jelölés jogosulatlan használata 74/A. Aki megfelelıségi jelölést jogosulatlanul használ vagy megfelelıségi jelöléssel összetéveszthetı jelölést használ, Rossz minıségő termék forgalomba hozatala 75. (1) Aki a) rossz minıségő terméket jó minıségő termékként értékesít, használatba ad, illetıleg forgalomba hoz, vagy ezek iránt intézkedik, b) a termék minıségének megállapítására vonatkozó szabályokat megszegi és ezzel lehetıvé teszi, hogy a terméket a valóságosnál jobb minıségőként értékesítsék, adjanak használatba, illetıleg hozzanak forgalomba, feltéve, hogy a termék értéke a százezer forintot nem haladja meg, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szerve, illetıleg a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal hatáskörébe is tartozik. (3) Azt a terméket amelyre a szabálysértést elkövették, el kell kobozni. Kereskedésre vonatkozó szabályok megsértése 76. (1) Aki az árukapcsolással, az áru jogosulatlan visszatartásával, a Vásárlók Könyvének kezelésével, illetıleg az üzletek nyitvatartási idejével kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket megszegi, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szerve hatáskörébe is tartozik. Jogosulatlan kereskedés 77. (1) Aki jogosulatlanul kereskedelmi tevékenységet folytat, vagy szolgáltatást nyújt, (2) Azt az árut, amelyre nézve az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértést elkövették, el lehet kobozni. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szerve, az ÁNTSZ regionális vagy kistérségi intézete, illetıleg a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal hatáskörébe is tartozik.

20 Vásárlók megkárosítása 78. (1) Aki az árunak közvetlenül a fogyasztók részére történı forgalomba hozatala során hamis méréssel, számolással vagy az áru minıségének megrontásával a vásárlót megkárosítja, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szerve hatáskörébe is tartozik. Vásári és piaci szabályok megszegése 79. (1) Aki a vásár és piac fenntartására, jellegére, helyére és idejére vonatkozó szabályokat megszegi, (2) Aki vásáron vagy a piacon a jogszabály megszegésével árusít vagy szolgáltató tevékenységet végez, (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szerve, az ÁNTSZ regionális vagy kistérségi intézete, illetıleg a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal hatáskörébe is tartozik. (4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelı helyszíni bírságot szabhat ki. Mérlegelés ellenırzésének akadályozása 80. (1) Aki a) a mérleget az üzletben úgy helyezi el, hogy a vevı a mérlegnek a súly vagy az áru elhelyezésére szolgáló serpenyıjét, a mérleg mutatóját, a mérlegre tett súlyt és az árut nem láthatja, figyelemmel nem kísérheti, b) nem teszi lehetıvé, hogy a vevı a vásárolt áru súlyát az üzletben hitelesített ellenırzı mérlegen lemérje, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szerve hatáskörébe is tartozik. Bizonylati fegyelem megsértése 81. (1) Aki kereskedelmi vagy vendéglátó-ipari értékesítı helyen, illetıleg a raktározásra, tárolásra szolgáló egyéb helyen olyan árut tárol vagy értékesít, amelyrıl jogszabályban elıírt beszerzési bizonylattal nem rendelkezik, vagy azt az ellenırzés alkalmával nem mutatja fel, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szerve, az ÁNTSZ regionális vagy kistérségi intézete, illetıleg a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal hatáskörébe is tartozik. Kötelezı fizetési jegyzék, számla átadásának elmulasztása 82. (1) Aki a kötelezıen elıírt fizetési jegyzéket, számlát vagy jótállási jegyet a vevı, a fogyasztó vagy a megrendelı részére nem állítja, illetıleg adja ki, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szerve hatáskörébe is tartozik. Minıségi kifogás szabálytalan intézése

21 83. (1) Aki a vásárlónak, illetıleg a megrendelınek az áru minıségére vonatkozó kifogását nem az erre megszabott módon vagy idıben intézi el, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szerve hatáskörébe is tartozik. Élelmiszer minıségének megrontása 84. (1) Aki a) az elıírt, illetıleg a jelölt minıségi jellemzıknek nem megfelelı élelmiszert jó minıségő termékként való forgalomba hozatal céljából elıállít vagy forgalomba hoz, b) hamisított élelmiszert állít elı, illetıleg hoz forgalomba, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szerve, illetıleg a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal hatáskörébe is tartozik. (3) (4) Azt az élelmiszert, amelyre a szabálysértést elkövették, el kell kobozni. Élelmiszer jogosulatlan elıállítása, forgalomba hozatala 85. (1) Aki elıállítási engedélyhez kötött élelmiszert engedély nélkül állít elı, illetıleg élelmiszert házalás útján hoz forgalomba, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal hatáskörébe is tartozik. (3) Azt az élelmiszert, amelyre a szabálysértést elkövették, el lehet kobozni. Élelmezés-egészségügyi szabálysértés 86. (1) Aki a közfogyasztásra szánt élelmiszer vagy ital elıállítására, átvételére, csomagolására, tárolására, szállítására, forgalomba hozatalára vonatkozó élelmiszer-biztonsági elıírást tartalmazó jogszabályt, vagy az ilyen jogszabály alapján kiadott rendelkezést megszegi, (2) Azt az élelmiszert vagy italt, amelyre nézve a szabálysértést elkövették, el lehet kobozni. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal, az ÁNTSZ regionális vagy kistérségi intézete, illetıleg a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szerve hatáskörébe is tartozik. Minısítési kötelezettségre vonatkozó elıírások megszegése 87. (1) Aki mezıgazdasági termékek, illetıleg élelmiszerek kötelezı minısítésére, vizsgálatára, engedélyezésére vonatkozó külön jogszabálynak nem tesz eleget, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szerve, az ÁNTSZ regionális vagy kistérségi intézete, illetıleg a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal hatáskörébe is tartozik. Üzletkörbe nem tartozó árusítás 88. (1) Aki az üzlet, bolt, telep üzletkörébe tartozó árukon felül egyéb árut árusít, ilyen célra beszerez, vagy raktáron tart, harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható.

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekről. I. Fejezet A KÖZREND ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK. I. Cím

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekről. I. Fejezet A KÖZREND ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK. I. Cím A jogszabály mai napon hatályos állapota 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. -ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány

Részletesebben

2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma

2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország

Részletesebben

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól Erdőkertes község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(X. 19.) önkormányzati rendelete egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(X. 19.) önkormányzati rendelete egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(X. 19.) önkormányzati rendelete egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

KRESZ módosítás 2010

KRESZ módosítás 2010 KRESZ módosítás 2010 A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról 1. A rendszámmal kapcsolatos rendelkezések pontosítása (A rendelet 5. változásai) (1)

Részletesebben

I.7.3. Az egyen vagy formaruhával kapcsolatos tilalmak... 24 I.7.4. Az ellátási kötelezettség... 24 I.8. Az intézkedések taktikai ajánlásai...

I.7.3. Az egyen vagy formaruhával kapcsolatos tilalmak... 24 I.7.4. Az ellátási kötelezettség... 24 I.8. Az intézkedések taktikai ajánlásai... 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet: Szakmai ismeretek... 6 I.1. A tevékenységet maghatározó főbb jogszabályok... 6 I.1.1. A 2012. évi CXX. törvény hatálya, a rendészeti feladatokat ellátó személyek köre... 6

Részletesebben

I.7.1. Általános taktikai ajánlások... 22 I.7.1.1. Az intézkedés során alkalmazandó alapelvek... 22 I.7.1.2. Az intézkedések szakaszai... 22 I.7.1.3.

I.7.1. Általános taktikai ajánlások... 22 I.7.1.1. Az intézkedés során alkalmazandó alapelvek... 22 I.7.1.2. Az intézkedések szakaszai... 22 I.7.1.3. 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet: Szakmai ismeretek... 5 I.1. A tevékenységet maghatározó főbb jogszabályok... 5 I.1.1. A 2012. évi CXX. törvény hatálya, a rendészeti feladatokat ellátó személyek köre... 5

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK. 2012. szeptember 28-i rendes ÜLÉSÉRE

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK. 2012. szeptember 28-i rendes ÜLÉSÉRE AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 203. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetıkkel

Részletesebben

M Á S O L A T 3/2012. (I.

M Á S O L A T 3/2012. (I. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (I. 20.) számú rendelete a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben a 39/2007. (V.31.)* és az 58/2007.(IX.6.)** 88/2007.(XII.19.)*** 34/2008.(V.8.)****,

Részletesebben

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 4. SZ. MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2014. július 22. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1..

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1.. ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNBYZATÁNAK 17/2010.(XI.30.) sz. RENDELETE a közterület használatáról és a közterület rendjéről szóló 3/2002. ( III. 18) sz. rendeletének módosításáról Egységes szerkezetbe Újhartyán

Részletesebben

18. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére Tárgy: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítási Általános Feltételek Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (VI.3.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának következményeiről Balatonfenyves Község

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól OptiJUS Opten Kft. 1 2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2015.07.01. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a célból,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Európa-Transport

Általános Szerződési Feltételek Európa-Transport Általános Szerződési Feltételek Európa-Transport Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) az Európa-Transport (Szakmai Cégtudakozó Kft., 1141 Budapest, Szugló utca 82., adószám: 25431670-2-42) által

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

T/1917. számú. törvényjavaslat. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

T/1917. számú. törvényjavaslat. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1917. számú törvényjavaslat a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Petrétei József igazságügyi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Galambok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata (jogharmonizációs

Részletesebben

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják,

Részletesebben

I.7.1.2. Az intézkedések szakaszai... 21 I.7.1.3. Az intézkedés megkezdésének és lefolytatásának taktikája... 21 I.7.1.4. Az intézkedő állás,

I.7.1.2. Az intézkedések szakaszai... 21 I.7.1.3. Az intézkedés megkezdésének és lefolytatásának taktikája... 21 I.7.1.4. Az intézkedő állás, 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet: Szakmai ismeretek... 5 I.1. A tevékenységet maghatározó főbb jogszabályok... 5 I.1.1. A 2012. évi CXX. törvény hatálya, a rendészeti feladatokat ellátó személyek köre... 5

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Egységes szerkezetbe foglalta: dr. Fogarasi Gábor Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2012. december 28. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 30.)

Részletesebben

Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítási feltétel. Hatályos: 2016. március 25. Nysz.: 18399

Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítási feltétel. Hatályos: 2016. március 25. Nysz.: 18399 Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítási feltétel Hatályos: 2016. március 25. Nysz.: 18399 2 Tartalomjegyzék A) Milyen szolgáltatásokat nyújt a jogvédelmi biztosítás?...3 I. A biztosítás tárgya...3

Részletesebben

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÁREXPRESSZ KIEGÉSZÍTŐ ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a biztosítást, amely az Ön érdeklődését

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

3. (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. Szentendre, 2013.

3. (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. Szentendre, 2013. a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról felhatalmazás alapján Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület-használat

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI A TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. VASAS Önsegélyező Pénztár

SZOLGÁLTATÁSI A TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. VASAS Önsegélyező Pénztár SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA VASAS Önsegélyező Pénztár 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. SZOLGÁLTATÁSOK... 3 1.2. SZOLGÁLTATÁSOK ELSZÁMOLÁSA...

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (V.21.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (V.21.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. május 21. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (V.21.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. november 30. Tartalom Jogszabályok oldal 2013. évi CLXXXVI. törvény egyes büntetőjogi tárgyú és

Részletesebben

Kivonat. 1. A Kbsz. célja és hatálya

Kivonat. 1. A Kbsz. célja és hatálya Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. Tel: 37/372-025 Fax: 37/ 372-018 e-mail: gytarjanpolghiv@pr.hu Kivonat Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok Cserepes Sori Piac Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 2. Nyilvántartó Cégbíróság : Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám : 06-09-000020 Telefonszám : 62/420-394 E-mail : info@cserepessoripiac.hu Honlap:

Részletesebben

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 26/ 1980. számú. Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. BELSŐ HASZNÁLATRA! BELÜGYMINISZTÉRIUM

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 26/ 1980. számú. Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. BELSŐ HASZNÁLATRA! BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-22/26/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 26/ 1980. számú PARANCSA Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. ÁBTL - 4.2-10 - 22/26/1980 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

2011. évi CLXV. törvény. a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól 1

2011. évi CLXV. törvény. a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól 1 2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól 1 A közbiztonság és a közrend megteremtése és fenntartása az állam alapvető joga és kötelessége. A közbiztonság és a közrend

Részletesebben

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek Gépjárműben utazók közlekedési baleset-biztosítása Az UNION-Útitárs Extra közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj

Részletesebben

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. december 15. I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS TÁRGYA

Részletesebben

A hazai termőföldforgalom aktuális kérdései Dr. Simon Attila István közigazgatási államtitkár Földművelésügyi Minisztérium

A hazai termőföldforgalom aktuális kérdései Dr. Simon Attila István közigazgatási államtitkár Földművelésügyi Minisztérium A hazai termőföldforgalom aktuális kérdései Dr. Simon Attila István közigazgatási államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. Szeptember 04. 1 17/2015. (VI. 5.) AB határozat Az Alkotmánybíróság megerősítette

Részletesebben

Munkavédelmi szabályzat

Munkavédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/49. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta munkavédelmi (munkabiztonsági) szolgáltató Fire Electric New Molnár Csaba kancellár mb. műszaki

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Fővárosi Rendelettár - 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet - Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás 1. oldal rendjének egység 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros

Részletesebben

2005. évi CIX. törvény. a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérıl

2005. évi CIX. törvény. a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérıl 2005. évi CIX. törvény a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérıl A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának

Részletesebben

AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A jegyző és körzetközponti jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei

AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A jegyző és körzetközponti jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE A jegyző és körzetközi jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei Személyi adat- és lakcímnyilvántartás 1. Az adatkezelő gondoskodik az adatok 1992.

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelete A köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról a módosításokkal egységes szerkezetben Szendrő

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 42

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) jelképei: a címer, a zászló és a pecsét.

1. Általános rendelkezések. 1. (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) jelképei: a címer, a zászló és a pecsét. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 37/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a városi önkormányzati jelképekrıl és a Szekszárd név használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

14. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG ÜGYRENDJE

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG ÜGYRENDJE Iktatószám:. SZABOLCS SZATMÁR - BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG ÜGYRENDJE Hatályos: 2011. év április hó. napjától A szakmai irányító szerv vezetőjével történő egyeztetés igazolása.

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 Képviselő-testületének 19/2000. (IX. 11.) rendelete a közterület használatáról a módosító 25/2003. (VI. 27.), 12/2004. (IV. 16.), 41/2006. (XII. 27.), 13/2008. (IV.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotására

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Rendőrségi tájékoztató a Kresz szabályainak változásáról:

Rendőrségi tájékoztató a Kresz szabályainak változásáról: Rendőrségi tájékoztató a Kresz szabályainak változásáról: A közúti ellenőrzés során 2011. július 1-től a gyorshajtás, vagy a biztonsági öv használatának elmulasztása, illetve a tilos jelzésen való áthaladás

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város

Részletesebben

16/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet. a közösségi együttélés alapvető szabályairól

16/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet. a közösségi együttélés alapvető szabályairól 1 16/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi Beszámoló A Bordányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres

Részletesebben

OMV - Autópálya Matrica Csoportos Balesetbiztosítás Feltételei

OMV - Autópálya Matrica Csoportos Balesetbiztosítás Feltételei OMV - Autópálya Matrica Csoportos Balesetbiztosítás Feltételei A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a Szerződő által megfizetendő biztosítási díj ellenében

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi 1 / 15 218.29. 1:53 Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi Hatály: 21IX. tartalomszolgáltatójától Váltás a jogszabály Tetszik mai napon hatályos állapotára A jel

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Mezőberény Város Önkormányzata (székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1. adószáma: 15345352-2-04, számlavezető neve: K&H Bank Zrt, bankszámla száma:

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezeket az adatokat minden esetben a hatályos

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 31/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet célja és hatálya 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet célja és hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 32/2013. (VIII. 28.) rendelete a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról

Részletesebben

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009.(VIII. 27.) RENDELETE a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének..//2015. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról Balatonfüred

Részletesebben

Fejértó Vadásztársaság 6413 Kunfehértó, Béke tér 3. HÁZI SZABÁLYZAT. 1 Általános rendelkezések

Fejértó Vadásztársaság 6413 Kunfehértó, Béke tér 3. HÁZI SZABÁLYZAT. 1 Általános rendelkezések Fejértó Vadásztársaság 6413 Kunfehértó, Béke tér 3. HÁZI SZABÁLYZAT 1 Általános rendelkezések A Fejértó Vadásztársaság Házi Szabályzata a társaság területén, a társaság tagjai, vendégvadászok valamint

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE a közterület rendeltetésétől eltérő használatának szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

I. RÉSZ. A Szabályzat célja, hatóköre

I. RÉSZ. A Szabályzat célja, hatóköre PREAMBULUM Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (a továbbiakban: KK) és Általános Orvostudományi Kar (a továbbiakban: ÁOK) fontosnak tartja, hogy személyes adatokat csak a törvényes cél eléréséhez

Részletesebben

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet az üzletek mőködésének rendjérıl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A Kormány a kereskedelemrıl szóló 2005.

Részletesebben

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10748. számú törvényjavaslat a fémkereskedelemről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. április 2013. évi törvény a fémkereskedelemről Az Országgyűlés a

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az AESTHETICA Orvosi Központ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Az AESTHETICA Orvosi Központ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Az AESTHETICA Orvosi Központ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat célja 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja,

Részletesebben

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról Aba Nagyközség Képviselő-testülete 21/2003. (XI.1.) számú rendelete a közterületek használatáról /Egységes szerkezetbe foglalása 2008. április 17./ Aba Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez mezei őrszolgálat

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás. Vizy Gábor Munkavédelmi területi referens

Munkavédelmi oktatás. Vizy Gábor Munkavédelmi területi referens Munkavédelmi oktatás Vizy Gábor Munkavédelmi területi referens Munkavégzésre vonatkozó rendelkezések A munkavállalók kötelességei A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2013-ban a lakásfenntartási támogatásnál figyelembe vehető lakásnagyság az alábbiak szerint alakul:

HÍRLEVÉL. 2013-ban a lakásfenntartási támogatásnál figyelembe vehető lakásnagyság az alábbiak szerint alakul: 2012. december I. 2012. gazdasági év zárására HÍRLEVÉL Esemény megnevezése Időponttól Időpontig Almérő vízórák leolvasása 2012. november 30. 2012. december 16. Hulladékszállítási címkék átadása 2013. január

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009 (IV.30.)rendelete Balatonfenyves köztisztaságáról és közrendjéről (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves Község Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Ellend község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/1999. (VII.27.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról 1

1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi XLI. törvény 1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról 1 A 2009.10. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1996. évi XXXI. Törvény, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 409/2013. (XI. 21.) Kt. határozat melléklete SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165.,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25. ) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Egységes szerkezet 2014. december l. Budapest Főváros X.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. november 23-tól Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól Szám: 60/2010. A közlekedési balesetek, a közlekedési

Részletesebben

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Avtv) 24.

Részletesebben

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 15. napjától Bertóthyné Csige Tünde jegyző 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és adatvédelem helyi szabályait. A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre

Részletesebben

T/4410. számú. törvényjavaslat. a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról

T/4410. számú. törvényjavaslat. a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4410. számú törvényjavaslat a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007.

Részletesebben