2005. évi CIX. törvény. a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2005. évi CIX. törvény. a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérıl"

Átírás

1 2005. évi CIX. törvény a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérıl A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezése, továbbá egyes haditechnikai termékekhez kapcsolódóan Magyarország nemzetközi kötelezettségei teljesítése érdekében az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: Értelmezı rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában: a) felelıs vezetı: a hadiipari tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet (gazdasági társaság, egyéni cég, külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepe, szövetkezet) vezetı tisztségviselıje vagy bármely vezetı állású munkavállalója, illetve az egyéni vállalkozó, aki a haditechnikai termék gyártását vagy a haditechnikai szolgáltatás nyújtását irányítja; b) hadiipari tevékenység: haditechnikai termék gyártása vagy haditechnikai szolgáltatás nyújtása; c) haditechnikai termék, szolgáltatás: a védelem terén alapvetı biztonsági érdekeket érintı, kifejezetten katonai, nemzetbiztonsági, rendvédelmi és rendészeti célokra alkalmas, az Európai Unió közös katonai listáján található, illetve nemzeti érdekbıl ide sorolt termék vagy szolgáltatás; d) haditechnikai termék gyártása: a haditechnikai termék elıállítására, átalakítására irányuló tevékenység; e) haditechnikai szolgáltatás nyújtása: a gyártási folyamattól esetenként elkülönült mőszaki és gyártástechnikai tervezés, a termék élettartamán belül annak készletezése, tárolása, belföldi forgalmazása, minıségi vizsgálata, üzembe helyezése, üzemben tartása, karbantartása, javítása, korszerősítése, szét- és összeszerelése, hatástalanítása, megsemmisítése, felkutatása, továbbá a haditechnikai termékkezelıi kiképzés, oktatás; f) hatástalanítás: olyan technológiai folyamat, melynek eredményeként a haditechnikai termék visszafordíthatatlanul elveszíti eredeti funkcióit, ezzel alkalmatlanná válik a rendeltetés szerinti használatra; a folyamat eredményeként egyéb célra alkalmas eszköz, anyag, alkatrész keletkezhet; g) megsemmisítés: olyan technológiai folyamat, melynek során a haditechnikai termék visszafordíthatatlanul elveszíti eredeti funkcióját; a folyamat eredményeként tovább-, illetve újrahasznosítható anyag vagy hulladék keletkezik; h) elhagyott haditechnikai termék: harci cselekményekbıl, a harci cselekményekkor vagy békeidıben történt hanyag anyagkezelésbıl az élı környezetben, a talaj felszínén, talajban, vagy víz alatt visszamaradt, robbanó töltetet tartalmazó haditechnikai termék; i) felkutatás: olyan folyamat, melynek során elhagyott haditechnikai termék felderítésre, feltárásra és azonosításra kerül. Az engedély 2. (1) Magyarország területén hadiipari tevékenység végzéséhez engedély szükséges. Az engedély megadásával egyidejőleg a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet nyilvántartásba veszi az engedélyest. (1a) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza a jogosult nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, adószámát, engedélye számát és az engedély hatályosságának megjelölését.

2 (1b) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az (1a) bekezdésben meghatározott adatok tekintetében - a természetes személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minısül. (2) Nem végezhetı olyan tevékenység, mely Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásába ütközik. (3) Nem kell külön engedélyt beszerezniük a Magyar Honvédség, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendvédelmi és rendészeti szervek - e törvény alkalmazásában ideértve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt is - kutatással és fejlesztéssel, javítással és karbantartással foglalkozó, valamint hatástalanítást,és megsemmisítést, múzeumi tevékenységet végzı szervezeti egységeinek. Nem kell külön engedélyt beszerezniük az állam nevében eladóként eljáró, honvédelmi szempontból feleslegesnek nyilvánított haditechnikai termékek elidegenítését végzı szerveknek azonban az elidegenített haditechnikai termékek körérıl, illetve a vásárlók személyérıl kötelesek tájékoztatni a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeletet. (4) Az engedély kiadására a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet jogosult kormányrendeletben meghatározott szervek véleménye alapján. (5) A hadiipari tevékenység abban az esetben engedélyezhetı, ha a) a tevékenység nem ellentétes Magyarország nemzetközi kötelezettségeivel, b) a kérelmezı, tulajdonosa vagy valamely felelıs vezetıje rendelkezik a termék gyártásához, vagy a szolgáltatás nyújtásához szükséges - jogszabályban megjelölt - szakirányú végzettséggel és gyakorlattal; c) a kérelmezı rendelkezik olyan székhellyel (telephellyel) és eszközökkel, melyek mőszakilag alkalmassá teszik a kérelmezett tevékenység végzésére, azok biztonságtechnikailag alkalmasak a haditechnikai termék biztonságos mozgatására, szállítására, tárolására és ırzésére, d) a kérelmezı felelıs vezetıje rendelkezik a külön jogszabály szerinti nemzetbiztonsági ellenırzéssel, e) a tervezett gyártáshoz vagy a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó munkakörben alkalmazottak megfelelnek az 5. -ban meghatározott követelményeknek, f) a kérelmezı vállalja, hogy a külön jogszabályban elıírt termékekrıl nyilvántartást vezet, illetve arról adatot szolgáltat. (6) Ha a kérelmezett tevékenység akadályozza a rendvédelmi szervek jogszabályban meghatározott tevékenységének ellátását a hadiipari szolgáltatásfelügyelet az engedélyben mőszaki, vagy forgalmi korlátozó feltételeket szabhat meg. (7) Kérelem jogerıs elutasítását, vagy a kiadott engedély 4. szerinti visszavonását követı 6 hónapon belül ugyanazon kérelmezı vagy engedélyes új kérelmet csak a visszautasított kérelemben, vagy visszavont engedélyben szereplı tevékenységi körtıl vagy köröktıl teljes mértékben különbözı tevékenységekre terjeszthet elı. (8) Jogszabály a felkutatási tevékenység tekintetében az (5) bekezdésben meghatározott feltételek mellett további feltételeket állapíthat meg. 2/A. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkezı szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történı haditechnikai szolgáltatási tevékenységének a folytatásához a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet által kiadott engedély szükséges. Az engedély megadásával egyidejőleg a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet nyilvántartásba veszi a szolgáltatót. 2/B. Magyarország területén haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelével, behozatalával, transzferjével és tranzitjával összefüggı kereskedelmi tevékenység, ideértve az ilyen tevékenységnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános

3 szabályairól szóló törvény szerinti határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történı folytatását is, - ha az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó, kötelezı jogi aktusa eltérıen nem rendelkezik - csak a Kormány rendeletében meghatározott külön engedéllyel folytatható. Az engedély kiadása, visszavonása 3. (1) A 2. szerinti engedély gazdasági társaság, egyéni cég, külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepe, szövetkezet, egyéni vállalkozó, valamint - a 2/A. szerinti esetben - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti más EGT-államban letelepedett vállalkozás részére adható ki. (2) Engedély - a (3) bekezdésben szabályozott eset kivételével - csak annak a kérelmezınek adható, amelynek a) b) a kérelemben megjelölt tevékenység irányítására kijelölt felelıs vezetıje a külön jogszabályban megjelölt szakirányú végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik; c) nyilvántartásba vett tevékenységi körei között a haditechnikai termék gyártása vagy a termékhez kapcsolódó szolgáltatás nyújtása szerepel. (3) A (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti feltételek fennállását a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet az érintett szerv nyilvántartásában ellenırzi. (4) A 2/A. szerinti esetben a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet annak ad engedélyt, aki a) az engedélyezési eljárásban hitelt érdemlıen igazolja, hogy az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes valamely más államban gazdasági társaságként bejegyezték, és ott a jogszabályoknak megfelelıen mőködik; b) a bejegyzés helye szerinti országban hadiipari tevékenység folytatására engedéllyel rendelkezik, vagy ilyen tevékenységet a bejegyzés helye szerinti országban és külföldön jogszerően végezhet; c) a kérelemben megjelölt tevékenység irányítására kijelölt felelıs vezetıje a külön jogszabályban megjelölt szakirányú végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik; d) megfelel az e törvény vagy a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek. (5) (6) Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje hatvan nap. 4. (1) Az engedélykérelmet el kell utasítani, ha a) a nemzetbiztonsági szolgálatok írásos véleménye alapján a kérelmezı személye, tulajdonosa, felelıs vezetıje nemzetbiztonsági kockázatot jelent, b) a kérelmezett tevékenység a 2. (4) bekezdése szerinti szervek írásos véleménye alapján nemzetbiztonsági kockázatot jelent, c) a kérelmezınek a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelettel szemben korábbi eljárásból származó, befizetetlen bírságtartozása van. (2) Az engedélyt vissza kell vonni, ha a) a kiadásának bármely feltétele megszőnt, b) az engedélyes a jogszabályban meghatározott, a tevékenységérıl idıszakonként igazolandó feltételek tanúsítását ismételten elmulasztja, c) az engedély kiadását követıen jut a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet tudomására olyan körülmény, amely alapján az engedély nem lett volna kiadható,

4 d) az engedélyes ellen a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény szerint hivatalból indult versenyfelügyeleti eljárás során jogerıs marasztaló döntés született, e) az engedélyes az e törvényben, az e törvény alapján kiadott kormányrendeletben vagy az engedélyben meghatározott feltételeket ismételten megszegi, f) az engedélyes ellen irányuló csıdeljárás, felszámolás vagy végelszámolás során azt nemzetgazdasági vagy nemzetbiztonsági érdek indokolja, és g) a hadiipari tevékenység a 2. (4) bekezdése szerinti szervek írásos véleménye alapján nemzetbiztonsági érdeket sért, nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Hadiipari bírság 4/A. (1) Aki a hadiipari a) tájékoztatási kötelezettségét megszegi, vagy ismételten megszegi; b) adatszolgáltatási-, jelölési- és nyilvántartási kötelezettségét megszegi; c) elszámolási kötelezettségét megszegi; d) tevékenységi engedélyezési kérelemében valótlan adatot közöl; e) tevékenysége felfüggesztésére vonatkozó elıírást megsérti; f) tevékenységi engedélyében meghatározott feltételeket megszegi; vagy g) tevékenységet engedély nélkül végzi a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet bírsággal sújthatja. (2) A bírság mértékét a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet a jogsértés súlyára, idıtartamára, a jogsértınek való felróhatóságára, a jogsértı magatartás ismétlıdésére, a jogsértéssel elért elınyre tekintettel, az eset összes körülményét mérlegelve állapítja meg. (3) A bírság ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén, ismételten is kiszabható. Ugyanazon kötelezettség többszöri megszegésének egy eljárásban való elbírálása esetén a bírság felsı határa az alapérték kétszeresére emelkedik. Több különbözı kötelezettségnek ugyanabban az eljárásban való elbírálása esetén a legsúlyosabb kötelezettségszegésre megállapított bírság felsı határa a felével emelkedik. (4) A bírság kiszabásának elévülési határideje az elkövetés idıpontjától számított öt év. Ha a jogsértı magatartás folyamatos, a határidı a magatartás abbahagyásakor kezdıdik. Ha a jogsértı magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidı mindaddig nem kezdıdik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll. (5) A bírság a központi költségvetés bevétele, beszedésérıl a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet gondoskodik. (6) A jogerısen kiszabott és be nem fizetett bírságot adók módjára kell behajtani. Személyi követelmények 5. (1) A 2. szerinti engedély akkor adható ki, ha a kérelmezı tulajdonosa, bármely vezetı tisztségviselıje, valamint a tervezett haditechnikai termék gyártásához vagy szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó munkakörben az alkalmazottja olyan személy, aki a) kormányrendeletben meghatározott sima csövő fegyverek 20 mm-nél kisebb és nagyobb kaliberrel; más kézifegyverek és automata fegyverek 12,7 mm-nél kisebb és nagyobb kaliberrel és ezek tartozékai, valamint kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; tőzvetık és tartozékok, valamint az azokhoz tervezett különleges részegységek; lıszerek és mechanikus gyújtószerkezetek, valamint az azokhoz tervezett különleges részegységek; bombák, torpedók,

5 nem irányított és irányított rakéták, más robbanó eszközök és töltetek, valamint a hozzájuk tartozó eszközök és részegységek, továbbá a kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek; energiahordozó anyagok és kapcsolódó összetevık, titkosszolgálati eszközökhöz kapcsolódó termék gyártása vagy azokhoz kapcsolódó szolgáltatás nyújtása esetén megfelel a munkakör betöltéséhez elıírt biztonsági követelményeknek, b) kormányrendeletben meghatározott egyéb tevékenységekhez kapcsolódó termékek gyártása vagy azokhoz kapcsolódó szolgáltatás nyújtása esetén büntetlen elıélető. (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti haditechnikai termék gyártásához vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó munkakörben nem alkalmazható, aki a) büntetett elıélető; b) büntetlen elıélető, de akinek a büntetıjogi felelısségét a bíróság jogerısen megállapította ba) a június 30-ig hatályban volt, a Büntetı Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: évi IV. törvény) X. fejezetében meghatározott állam elleni bőncselekmény, XI. fejezetében meghatározott emberiség elleni bőncselekmény, személy elleni bőncselekmény, emberölés, erıs felindulásban elkövetett emberölés, öngyilkosságban közremőködés, 170. (2)-(6) bekezdése szerinti testi sértés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, kényszerítés, lelkiismereti és vallásszabadság megsértése, közösség tagja elleni erıszak, egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási győlésen való részvétel jogának megsértése, személyi szabadság megsértése, emberrablás, emberkereskedelem, 176. (2) bekezdés b) pontja, (3) és (4) bekezdése szerinti magánlaksértés, erıszakos közösülés, szemérem elleni erıszak, 207. (3) bekezdés b) pontja szerinti kerítés, XV. fejezet IV. címében meghatározott hivatali bőncselekmény, V. címében meghatározott hivatalos személy elleni bőncselekmény, embercsempészés, 259. (1)-(3) bekezdés szerinti közveszélyokozás, közérdekő üzem mőködésének megzavarása, terrorcselekmény, nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, légi jármő, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármő hatalomba kerítése, visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel, visszaélés lıfegyverrel vagy lıszerrel, visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetıleg kettıs felhasználású termékkel, bőnszervezetben részvétel, a visszaélés radioaktív anyaggal, visszaélés nemzetközi szerzıdés által tiltott fegyverrel, tiltott állatviadal szervezése, állatkínzás, garázdaság, önbíráskodás, közokirat hamisítás, visszaélés kábítószerrel, visszaélés kábítószer-prekurzorral, visszaélés új pszichoaktív anyaggal, lopás, sikkasztás, csalás, hőtlen kezelés, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás, orgazdaság, jármő önkényes elvétele, 343. (2) bekezdés a) pontja és (4) és (5) bekezdése szerinti szökés és a 355. (2) bekezdés a) pontja szerinti elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erıszak elkövetése miatt, bb) a Büntetı Törvénykönyvrıl szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti emberiesség elleni bőncselekmény (Btk. XIII. Fejezet), háborús bőncselekmény (Btk. XIV. Fejezet), emberölés (Btk ), erıs felindulásban elkövetett emberölés (Btk ), öngyilkosságban közremőködés (Btk ), testi sértés [Btk (3)-(8) bekezdés], foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk ), kábítószer-kereskedelem (Btk ), kábítószer birtoklása (Btk ), kóros szenvedélykeltés (Btk ), kábítószer készítésének elısegítése (Btk ), kábítószer-prekurzorral visszaélés (Btk ), új pszichoaktív anyaggal visszaélés (Btk ), emberrablás (Btk ), emberrablás feljelentésének elmulasztása (Btk ), emberkereskedelem (Btk ), személyi szabadság megsértése (Btk ), kényszerítés (Btk ), szexuális erıszak (Btk ), kerítés [Btk (4) bekezdés c) pont], lelkiismereti és vallásszabadság megsértése (Btk ), közösség tagja elleni erıszak (Btk ), egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási győlésen való részvétel jogának megsértése (Btk ), magánlaksértés [Btk (2)

6 bekezdés b) pont és (3)-(4) bekezdés], állatkínzás (Btk ), tiltott állatviadal szervezése (Btk ), radioaktív anyaggal visszaélés (Btk ), állam elleni bőncselekmény (Btk. XXIV. Fejezet), hivatali bőncselekmény (Btk. XXVIII. Fejezet), hivatalos személy elleni bőncselekmény (Btk. XXIX. Fejezet), terrorcselekmény (Btk ), terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk ), terrorizmus finanszírozása (Btk ), jármő hatalomba kerítése (Btk ), bőnszervezetben részvétel (Btk ), közveszély okozása [Btk (1)-(3) bekezdés], közérdekő üzem mőködésének megzavarása (Btk ), robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (Btk ), lıfegyverrel vagy lıszerrel visszaélés (Btk ), nemzetközi szerzıdés által tiltott fegyverrel visszaélés (Btk ), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk ), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk ), haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk ), kettıs felhasználású termékkel visszaélés (Btk ), garázdaság (Btk ), közokirathamisítás (Btk ), embercsempészés (Btk ), vagyon elleni erıszakos bőncselekmény (Btk. XXXV. Fejezet), lopás (Btk ), rongálás (Btk ), sikkasztás (Btk ), csalás (Btk ), hőtlen kezelés (Btk ), orgazdaság (Btk ), jármő önkényes elvétele (Btk ), a Btk (2) bekezdés a) pontja vagy (3)-(4) bekezdése szerinti szökés vagy a Btk (2) bekezdés a) pontja szerinti elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erıszak elkövetése miatt vagy bc) olyan bőntett miatt, amelyet bőnszervezet keretében követett el, szándékos bőncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig, szándékos bőncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érı végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig, szándékos bőncselekmény miatt kiszabott közérdekő munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig, szándékos bőncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig, szándékos bőncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított három évig, c) bőntett vagy háromévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztés büntetéssel büntetendı vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetıeljárás alatt áll, a büntetıeljárás jogerıs befejezéséig, d) ellen a tervezett alkalmazását megelızı két évben ipari robbantóanyaggal és pirotechnikai termékekkel, lıfegyverrel, közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés, rendzavarás, számszeríj vagy szigonypuska jogellenes használata, veszélyes fenyegetés, jogosulatlan vadászat, természetvédelmi szabálysértés elkövetése miatt büntetést szabtak ki vagy intézkedést alkalmaztak. (3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személy azt a tényt, hogy büntetlen elıélető, az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személy azt a tényt, hogy a (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti biztonsági feltételeknek megfelel, a 2. -ban meghatározott engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejőleg vagy - ha a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésére az engedély kiadását követıen kerül sor, a jogviszony létesítését megelızıen - hatósági bizonyítvánnyal igazolja. (4) A hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet a hadiipari tevékenység folytatásának idıtartama alatt lefolytatott hatósági ellenırzés keretében ellenırzi azt is, hogy az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személy büntetlen elıélető, valamint, hogy az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személy a (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti biztonsági feltételeknek megfelel. A hatósági ellenırzés céljából a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet adatot igényelhet a bőnügyi nyilvántartási rendszerbıl. Az adatigénylés kizárólag annak megállapítására irányulhat,

7 hogy az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személy büntetlen elıélető-e, illetve, hogy az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személy a (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti biztonsági feltételeknek megfelel-e. 5/A. A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezésérıl, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. fejezet a)-c) pontjában és III. fejezetében, valamint az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bőnözés elleni egyezményét kiegészítı, a tőzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lıszerek tiltott gyártásáról és kereskedelmérıl szóló jegyzıkönyve 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a tőzfegyverek, tőzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lıszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról szóló március 14-ei 258/2012/EU parlamenti és tanácsi rendelet I. Mellékletében is felsorolt haditechnikai eszközök kivitelét végzı vállalkozás tulajdonosának és vezetı tisztségviselıjének meg kell felelnie az 5. -ban meghatározott, ezen termékkörökre vonatkozó személyi követelményeknek. Adatkezelés 6. (1) A hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet nyilvántartja és kezeli a) az engedélyes adatait: nevét, székhelyét vagy lakcímét, levelezési címét, cégjegyzékszámát vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, statisztikai és adóazonosító számát, képviselıjének nevét, telefon- és telefaxszámát, címét, b) a felelıs vezetı személyes adatait: természetes személyazonosító adatait, lakcímét, telefon- és telefaxszámát, címét, szakirányú végzettségét, a végzettséget igazoló okirat sorszámát, c) az alkalmazottak 5. (3) és (4) bekezdése alapján megismert személyes adatait. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatok kezelésének célja a benyújtott kérelem elbírálásának biztosítása, valamint a jogszabály által meghatározott és az engedélyezés alapjául szolgáló feltételrendszereknek való megfelelés folyamatos ellenırzése. (3) Eltérı törvényi rendelkezés hiányában a 2. (4) bekezdésében meghatározott szervek jogosultak az e törvényben meghatározott eljárás lefolytatása céljából a hadiipari gyártás- és szolgáltatás felügyelet elıtt folyó eljárásban kezelt adatok megismerésére. (4) A hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet a kérelem kézhezvételétıl a kérelem jogerıs elutasítását vagy az engedély visszavonását követı 6 hónapig jogosult az (1) bekezdés a) és b) pontjában szerinti adatok kezelésére. A kezelési idı lejárta után az adatokat meg kell semmisíteni. (5) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyes adatokat a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet a) a hadiipari tevékenység engedélyezése iránti eljárás jogerıs befejezéséig, b) a hadiipari tevékenység engedélyezése esetén a hatósági ellenırzés idıtartamára vagy az engedély visszavonására irányuló eljárásban az eljárás jogerıs befejezéséig kezeli. 7. (1) A hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet nyilvántartást vezet a kiadott engedélyek érvényességi idejérıl, azonosító számáról. (2) A hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet nyilvántartja a visszavont engedélyek (1) bekezdés szerinti adatait. 7/A. (1) Ha törvény másképpen nem rendelkezik, a 6. (1) bekezdésében meghatározott adatoknak a kérelmezı által az adattovábbítási kérelemben pontosan meghatározott köre, az adatátvétel pontos célját indokoló kérelemre az alábbi szervezeteknek továbbítható:

8 a) a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóságok részére bőncselekmények megelızése, felderítése, büntetıeljárás lefolytatása vagy büntetés és intézkedés végrehajtása céljából; b) a rendırségrıl szóló törvényben meghatározott belsı bőnmegelızési és bőnfelderítı feladatokat ellátó szervek, valamint a rendırség terrorizmust elhárító szerve részére a hatáskörébe tartozó bőncselekmények megelızése és felderítése céljából; c) a nemzetbiztonsági szolgálatoknak a törvényben meghatározott felderítési, nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belsı biztonsági és bőnmegelızési célból; vagy d) a külföldi nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, nemzetközi igazságügyi és bőnüldözı szerv, a bőnügyi jogsegélyrıl szóló jogszabályokban, nemzetközi szerzıdésben vagy egyéb nemzetközi kötelezettségvállalásban foglaltak szerint. (2) A hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet nyilvántartásából a Nemzetközi Bőnügyi Együttmőködési Központ, a Magyarország nemzetközi szerzıdésben adattovábbításra feljogosított és megnevezett szerve az (1) bekezdés c) pontjában felsoroltak részére adatszolgáltatás teljesítése céljából az adatok átvételére és továbbítására jogosult. Záró rendelkezések 8. Ez a törvény december 1-jén lép hatályba. 9. (1) A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérıl szóló évi CIX. törvény módosításáról szóló évi CLXVI. törvény (a továbbiakban: 1. módosító törvény) hatálybalépésekor érvényes tevékenységi engedéllyel rendelkezıknek július 1-jétıl kell megfelelniük az 5. -ban meghatározott személyi követelményeknek. (2) E törvénynek az 1. módosító törvénnyel megállapított rendelkezéseit az 1. módosító törvény hatálybalépését követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. (3) A gyártó vagy a szolgáltatást nyújtó - amennyiben a rendelkezésre álló határidın belül nem nyújtott be a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelethez a tevékenység továbbfolytatása iránti engedély megszerzésére irányuló kérelmet - e törvény hatálybalépése elıtt megkötött, érvényes szerzıdése szerinti kötelezettségének eleget tehet. 10. (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben a) jelölje ki a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeletet vagy -felügyeleteket, b) szabályozza a hadiipari tevékenység folytatásának részletes feltételeit, az e tevékenységre jogosító engedély kiadásának rendjét, az engedéllyel rendelkezıkrıl vezetett nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá az e tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban elıírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, c) szabályozza a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelével, behozatalával, transzferjével, tranzitjával összefüggı kereskedelmi tevékenységnek az engedélyezését, d) határozza meg az engedélyköteles haditechnikai termékek és szolgáltatások körét; az 5. (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetköröket, e) határozza meg a 4/A. szerinti bírság mértékére, a bírságolási eljárásra vonatkozó szabályokat, f) jelölje ki a 2. (4) bekezdése szerinti szerveket. (2) Felhatalmazást kap az iparügyekért felelıs miniszter, hogy az érdekelt miniszterekkel egyetértésben rendeletben szabályozza a haditechnikai termékek jelölését és nyilvántartását.

9 (3) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelıs miniszter, hogy a rendészetért felelıs miniszterrel egyetértésben szabályozza a felkutatási tevékenység folytatásának e törvény 2. (5) bekezdésében meghatározottakon felüli feltételeit, a szakmai kivitelezés eljárási rendjét és szabályait, a kérelmezınek vagy valamely felelıs vezetıjének a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és technikai feltételeit. 11. Ez a törvény a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. a) a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, b) az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bőnözés elleni egyezményét kiegészítı, a tőzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lıszerek tiltott gyártásáról és kereskedelmérıl szóló jegyzıkönyve 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a tőzfegyverek, tőzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lıszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról szóló, március 14-ei 258/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletének való megfelelést szolgálja. Melléklet a évi CIX. törvényhez

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról A Kormány

Részletesebben

T/12614/11. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/12614/11. számú EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA I Q, s Dr Pint rr Sándor b " miniszter ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2013 NOV 07. T/12614/11. számú EGYSÉGES JAVASLAT a nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében

Részletesebben

155/2003. (X. 1.) Kormány rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről

155/2003. (X. 1.) Kormány rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről 155/2003. (X. 1.) Kormány rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről Kivonat a szilveszteri árusítással kapcsolatosan. Legfelsőbb bírósági határozat tűzijátékok hirdetésével kapcsolatosan.

Részletesebben

1 / 34 2013.02.18. 14:42

1 / 34 2013.02.18. 14:42 1 / 34 2013.02.18. 14:42 Kezdőlap Szolgáltatások Képtárak Mestereim Kapcsolat Fegyvertörvények 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

Részletesebben

T/1917. számú. törvényjavaslat. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

T/1917. számú. törvényjavaslat. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1917. számú törvényjavaslat a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Petrétei József igazságügyi

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Főosztály Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya

1999. évi XLIII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról 1

1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi XLI. törvény 1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról 1 A 2009.10. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

T/9601. számú. törvényjavaslat. az uniós vámjog végrehajtásáról

T/9601. számú. törvényjavaslat. az uniós vámjog végrehajtásáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9601. számú törvényjavaslat az uniós vámjog végrehajtásáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. március 1 2016. évi. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól OptiJUS Opten Kft. 1 2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2015.07.01. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a célból,

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes - a nemzeti érdekeket előtérbe helyező - állam

Részletesebben

I.7.3. Az egyen vagy formaruhával kapcsolatos tilalmak... 24 I.7.4. Az ellátási kötelezettség... 24 I.8. Az intézkedések taktikai ajánlásai...

I.7.3. Az egyen vagy formaruhával kapcsolatos tilalmak... 24 I.7.4. Az ellátási kötelezettség... 24 I.8. Az intézkedések taktikai ajánlásai... 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet: Szakmai ismeretek... 6 I.1. A tevékenységet maghatározó főbb jogszabályok... 6 I.1.1. A 2012. évi CXX. törvény hatálya, a rendészeti feladatokat ellátó személyek köre... 6

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

Tehergépjárművek casco biztosításának

Tehergépjárművek casco biztosításának Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2) Hatályos: 2014. december 13. Nysz.: 17481 Tartalomjegyzék Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2)......................................

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről [1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjérő

Részletesebben

Alapvetı szerzıdéses adatok:

Alapvetı szerzıdéses adatok: B É R L E T I S Z E R Z İ D É S amely létrejött Budapesten, egyrészrıl a MEVA Zsalurendszerek Zrt. (cégbejegyzés száma:, címe: 1047 Budapest, Labdarúgó u. 19., telefon: 272-2222, fax: 369-5885 képviselıje:

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 85172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 213. szám 6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 17. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

A FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC SZEREPLŐIT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC SZEREPLŐIT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA A FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC SZEREPLŐIT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA A fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségének meghatározásáról szóló 2010. október

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A.

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A. A nemzetgazdasági miniszter 9/2016. (III. 25.) NGM rendelete a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

I.7.1. Általános taktikai ajánlások... 22 I.7.1.1. Az intézkedés során alkalmazandó alapelvek... 22 I.7.1.2. Az intézkedések szakaszai... 22 I.7.1.3.

I.7.1. Általános taktikai ajánlások... 22 I.7.1.1. Az intézkedés során alkalmazandó alapelvek... 22 I.7.1.2. Az intézkedések szakaszai... 22 I.7.1.3. 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet: Szakmai ismeretek... 5 I.1. A tevékenységet maghatározó főbb jogszabályok... 5 I.1.1. A 2012. évi CXX. törvény hatálya, a rendészeti feladatokat ellátó személyek köre... 5

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésrıl ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésrıl ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai Az Országgyőlés a környezetkímélı és energiatakarékos víziközlekedés fejlıdése, a közlekedéspolitikai célok megvalósítása érdekében, továbbá a hajózási tevékenységnek az egységesülı nemzetközi közlekedési

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9942. számú törvényjavaslat a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Juhász Ferenc honvédelmi miniszter Budapest, 2004. április 2 2004. évi törvény a honvédelmet

Részletesebben

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról A törvény célja, hogy az Európai Közösség jogi aktusai, illetve egyéb

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

10/2001.(X.30.) számú rendelete

10/2001.(X.30.) számú rendelete Csévharaszt Községi Önkormányzat 8/2005. (VI.8.) számú rendeletével módosított 10/2001.(X.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére, vonatkozó szabályokról Csévharaszt Község

Részletesebben

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK Fejezetek I. A Közbeszerzési szabályzat hatálya II. Közbeszerzési eljárás nyilvánossága III. A közbeszerzési terv és egyéb

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 98 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai / 30 2013.12.20. 10:13 A jogszabály mai napon (2013.XII.20.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről Az Országgyűlés a környezetkímélő

Részletesebben

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 2016. január 1-jén hatályos 2016. július 1-jén hatályos 2017. január 1. 2017. március 1. 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról Az Országgyűlés felismerve azt,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz Általános Szerződési Feltételek A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 26. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai

Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai Dr. Kovács Ferenc Okleveles adószakértő Igazságügyi adó- és járulékszakértő Alapelvi változások: Eltérő minősítés tilalma visszakerül a törvénybe (már

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól A

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1 A Vtv. 2017. március 1-jétől hatályos szövege, kiemelve a 2017. február 28-áig hatályos törvényszöveghez képest életbe lépő változások 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint

Részletesebben

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Irányadó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente

Részletesebben

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013.

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Az Ügyfél beadványában tájékoztatta a Felügyeletet arról, hogy egy más ügyből kifolyólag perben áll ( ) és ( ).

Az Ügyfél beadványában tájékoztatta a Felügyeletet arról, hogy egy más ügyből kifolyólag perben áll ( ) és ( ). A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-8178/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005.(IX.30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, az elidegenítés szabályairól Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10748. számú törvényjavaslat a fémkereskedelemről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. április 2013. évi törvény a fémkereskedelemről Az Országgyűlés a

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

ATLASZ GÉP-ÜZEMSZÜNETI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: GTÜSZ 001-2015) GTÜSZ 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/8

ATLASZ GÉP-ÜZEMSZÜNETI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: GTÜSZ 001-2015) GTÜSZ 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/8 ATLASZ GÉP-ÜZEMSZÜNETI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: GTÜSZ 001-2015) GTÜSZ 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/8 GÉP-ÜZEMSZÜNETI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: GTÜSZ 001-2015) I). A

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 6 CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Jogszabály keresés A jogszabály mai napon

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 1. oldal 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI 1 Tartalom 1. Az egyéni vállalkozói tevékenység... 3 2. Egyéni vállalkozók bejelentési és nyilvántartási kötelezettsége... 6 3. Egyéni cég alapítása... 8 4. A közkereseti (kkt.)

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási,

Részletesebben

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról Iktató szám: [*] Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról amely egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Bankkal szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Bankkal szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-III/B-5931/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

KIZÁRÓ OKOK ÉS IGAZOLÁSUK

KIZÁRÓ OKOK ÉS IGAZOLÁSUK KIZÁRÓ OKOK ÉS IGAZOLÁSUK A Kbt. alábbi pontjai értelmében: a) pontja b) pontja c) pontja szereplı, aki végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csıdeljárás elrendelésérıl szóló bírósági végzést közzétettek,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény a baromfi telepek korszerűsítése

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25. ) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Egységes szerkezet 2014. december l. Budapest Főváros X.

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény

1999. évi XLIII. törvény Pirossal jelzett sorok: 2015. január 01-én lép hatályba 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés

Részletesebben

Tartalom. SIGNAL PLUSZ Diákbiztosítás általános szerződési feltételek (ÁSZF)... 3

Tartalom. SIGNAL PLUSZ Diákbiztosítás általános szerződési feltételek (ÁSZF)... 3 Tartalom SIGNAL PLUSZ Diákbiztosítás általános szerződési feltételek (ÁSZF).... 3 Kiemelt gyermekbalesetekre vonatkozó kiegészítő biztosítás feltételei.... 20 Csonttörésre vonatkozó kiegészítő biztosítás

Részletesebben

A magyar hatóságok véleménye 1557/2009. számú petícióval kapcsolatban

A magyar hatóságok véleménye 1557/2009. számú petícióval kapcsolatban A magyar hatóságok véleménye 1557/2009. számú petícióval kapcsolatban Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága elnöke a magyar hatóságok véleményét kérte a Mészárosné Győrvári Izabella által a Vállalkozások

Részletesebben

1993. évi LV. törvény. a magyar állampolgárságról. Alapelvek. A magyar állampolgárok. A magyar állampolgárság keletkezése

1993. évi LV. törvény. a magyar állampolgárságról. Alapelvek. A magyar állampolgárok. A magyar állampolgárság keletkezése 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról Az Országgyűlés a magyar állampolgárság erkölcsi súlyának megőrzése és az állampolgárok Magyarországhoz való kötődésének erősítése érdekében, a természetes

Részletesebben

A TRUMPF Hungary Kft. szerszámgépek és lézertechnika területére érvényes Általános Szállítási és Szolgáltatási Feltételei

A TRUMPF Hungary Kft. szerszámgépek és lézertechnika területére érvényes Általános Szállítási és Szolgáltatási Feltételei A. Általános rész: A TRUMPF és a Vevő közötti valamennyi jogviszonyra irányadó szerződési feltételek I. Általános rész II. Szállítási és teljesítési határidő, szállítási és teljesítési késedelem III. Szállítási

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY 1 / 79 2016.03.29. 10:35 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás,

Részletesebben

2009. évi LXII. törvény. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást

2009. évi LXII. törvény. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást 1. oldal 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjárműfelelősségbiztosításról 1 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott

Részletesebben

Hungária Informatikai Kft.

Hungária Informatikai Kft. 3. SZ MELLÉKLET ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés A (a továbbiakban: szolgáltató) az Elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről és az Elektronikus hírközlési szolgáltatások

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza igazgató f orvos: Dr. Bálint Beatrix Ph.D. 6772 Deszk, Alkotmány u. 36. Tel.: 62/571-511, Fax: 62/571-551 www.deszkikorhaz.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I.7.1.2. Az intézkedések szakaszai... 21 I.7.1.3. Az intézkedés megkezdésének és lefolytatásának taktikája... 21 I.7.1.4. Az intézkedő állás,

I.7.1.2. Az intézkedések szakaszai... 21 I.7.1.3. Az intézkedés megkezdésének és lefolytatásának taktikája... 21 I.7.1.4. Az intézkedő állás, 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet: Szakmai ismeretek... 5 I.1. A tevékenységet maghatározó főbb jogszabályok... 5 I.1.1. A 2012. évi CXX. törvény hatálya, a rendészeti feladatokat ellátó személyek köre... 5

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától Tartalomjegyzék Preambulum 65 1. fejezet 76 A pénztár adatai, jogállása 76 1.1 a pénztár

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

M Á S O L A T 3/2012. (I.

M Á S O L A T 3/2012. (I. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (I. 20.) számú rendelete a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

OMV - Autópálya Matrica Csoportos Balesetbiztosítás Feltételei

OMV - Autópálya Matrica Csoportos Balesetbiztosítás Feltételei OMV - Autópálya Matrica Csoportos Balesetbiztosítás Feltételei A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a Szerződő által megfizetendő biztosítási díj ellenében

Részletesebben

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzatot Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2013. (III.12.) számú határozatával, Nagysáp

Részletesebben