Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7 I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak - így a távhőszolgáltatónak is - ki kell dolgoznia üzletszabályzatát. Az üzletszabályzat a működési engedélyt kiadó közigazgatási szerv - KOMTÁVHŐ Zrt. esetében Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője - által jóváhagyott és az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség által véleményezett szabályzat, amely a helyi szolgáltatási sajátosságok figyelembevételével szabályozza a távhőszolgáltató működését, és meghatározza a távhőszolgáltató kötelezettségeit és jogait. Szabályozza a távhőszolgáltató és a felhasználó szerződéses viszonyát, a mérés és elszámolás rendjét, valamint a szolgáltatónak a felhasználóval, a fogyasztóvédelmi felügyelőségekkel és a felhasználók társadalmi érdekképviseleti szervezeteivel való együttműködését. A távhőszolgáltató és a felhasználó közötti jogviszonyra vonatkozó alapvető szabályokat a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény, a végrehajtására kiadott 157/2005 (VIII. 15.) Kormányrendelet, részletes szabályokat Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletben határozza meg. Ezekben a jogszabályokban foglaltakon túlmenő szabályokat a távhőszolgáltató által kidolgozott, az engedélyező hatóság által jóváhagyott üzletszabályzat tartalmazza. Az üzletszabályzat már csak olyan szabályokat tartalmazhat, amelyek nem igényelnek jogszabályi rendezést. A KOMTÁVHŐ Zrt. üzletszabályzata részletesen meghatározza a szolgáltató működési kereteit, valamint azokat a legfontosabb feltételeket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a felhasználó és a szolgáltató eredményes együttműködéséhez. Az üzletszabályzat elsődleges feladata a szolgáltató és a felhasználók kapcsolatában a távhőszolgáltatással, illetve a hőenergia vételezéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek tisztázása és ezek harmóniájának minél teljesebb biztosítása. Az üzletszabályzat tükrözi a Részvénytársaság legfontosabb célkitűzését: a szolgáltatói és felhasználói igényeknek jól megfelelő, megbízható és korrekt távhőszolgáltatás folyamatos biztosítását, valamint a felhasználók valós és rejtett igényeinek feltárására, megértésére és maximális kielégítésére törekvést. 1. oldal, összesen: 46

8 I I. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T T Á R G Y A, H A T Á L Y A 1. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA Az üzletszabályzat szabályozási körébe Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/2005. (XII. 20.) Önkormányzati rendelete által meghatározott feltételek és feladatok tartoznak, különös tekintettel a fogyasztó és a szolgáltató közötti jogviszonyra. Szolgáltató üzemi- és üzletszabályzatát - annak mellékleteivel együtt - hozzáférhető helyen (Ügyfélszolgálati Irodák) kell elhelyezni. 2. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA 2.a) Területi hatály Jelen üzletszabályzat területi hatálya - a működési engedély szerint - Tatabánya város és Baj község területe. 2.b) Személyi hatálya Jelen üzletszabályzat hatálya kiterjed: a) az engedélyesek (hőtermelő - távhőszolgáltató) egymás közötti jogviszonyára, b) távhőszolgáltatóra, c) a távhőszolgáltató és a felhasználók közötti jogviszonyra, d) a KOMTÁVHŐ ZRt-vel távhőszolgáltatásra vonatkozóan jogviszonyban álló felhasználókra, távhőszolgáltatóval - a távhőszolgáltatás teljesítése érdekében - kapcsolatba kerülő egyéb természetes és jogi személyekre. 2.c) Időbeli hatálya Az üzletszabályzat rendelkezéseit Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzőjének és Baj Község Jegyzőjének jóváhagyásától kell alkalmazni. Módosítás esetén az üzletszabályzat módosított részei az alapjául szolgáló jogszabályi változás hatályba lépésétől, míg a kizárólag szolgáltató döntési körébe tartozó kérdésekben a módosított Üzletszabályzat jóváhagyásától lép hatályba. 3. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELE Szolgáltató jóváhagyott üzemi- és üzletszabályzatát - annak mellékleteivel együtt az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben, jól látható módon kell elhelyezni, kérésre bárkinek rendelkezésre kell bocsátani és internetes honlapján hozzáférhetővé kell tenni. Térítés ellenében arról másolat kérhető. 4. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS A FOGYASZTÓK TÁJÉKOZTATÁSA Az általános szerződési feltételek az üzletszabályzat 4. sz. mellékletében találhatók, az üzletszabályzat jóváhagyásával hatályba lépnek és alkalmazhatók. A távhőszolgáltató ügyfeleit honlapján tájékoztatja az általános szerződési feltételek változásáról. A közüzemi szerződésre irányadó, annak részét képező általános szerződési feltételek megváltozása esetén a változás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal honlapján, 2. oldal, összesen: 46

9 ügyfélszolgálati irodáján értesíti az érintett felhasználókat, díjfizetőket arról, hogy az általános szerződési feltételek megváltoznak. Az ügyfélszolgálati irodákban nyilvánosan közzéteszi az általános szerződési feltételek megváltozásának tényét, valamint biztosítja a megváltozott általános szerződési feltételek megtekintésének lehetőségét. III. A KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ FŐBB CÉGJOGI JELLEMZŐI 1. A közüzemi szolgáltató feladata, alapadatai A társaság alapvető feladata a hőenergia elosztása, hőtermelő-, hőelosztó és hőfelhasználó berendezések létesítése, üzemeltetése, fenntartása, javítása és fejlesztése. A részvénytársaság foglalkozik még a szolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységekkel, felhasználói berendezések megrendelésre történő javításával, felújításával, cseréjével. Másodlagos tevékenységi körébe tartozik mindazon kiszolgáló és melléktevékenységek végzése, amelyek a fenti tevékenységek végzését valamilyen módon elősegítik. A tevékenységi körök tételes felsorolását az Alapító Okirat tartalmazza. A távhőszolgáltató feladata, valamint kizárólagos joga és kötelezettsége a működési engedélyében meghatározott területén lévő közüzemi felhasználók részére távhőszolgáltatás biztosítása. Ennek érdekében, az üzletszabályzatban meghatározottak szerint, biztosítja a közüzemi felhasználó távhőrendszerre csatlakozását és a közüzemi szerződésben meghatározottak, illetőleg a tőle elvárható módon és minőségben biztosítja a fűtés- és melegvíz-szolgáltatást. A társaság elnevezése, cégneve: Komárom-Esztergom Megyei Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített név: KOMTÁVHŐ Zrt. Székhelye: 2800 Tatabánya V., Győri u. 23. Telefonszáma: (34) , (34) Telefax száma: (34) Honlap: www. komtavho.hu Alapításának időpontja: december 22. Cégbejegyzés száma: A működés megkezdésének időpontja: január 01. A Társaság főtevékenységi köre: 2. Általános működési feltételek és keretek: TEAOR számú Gőz-, melegvíz-ellátás. Szolgáltató működése Tatabánya város és Baj község településre terjed ki. A városok lakásállományából Tatabányán db, Bajon 283 db lakás, db egyéb helyiség (nem lakás céljára szolgáló helyiség) intézmény, ipari és kereskedelmi tevékenységet folytató felhasználók távfűtéssel és használati melegvízzel történő ellátására irányul. 3. oldal, összesen: 46

10 A szolgáltató a távhőszolgáltatási tevékenységet a felhasználói igény maradéktalan kielégítése érdekében a mindenkor hatályos jogszabályok, a Részvénytársaság Alapító Okirata, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feltételekkel és keretek között köteles végezni. I V. F O G A L O M M E G H A T Á R O Z Á S O K Az üzletszabályzat alkalmazásában irányadó a évi XVIII. törvény 3. -ában, a Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat 2. -ában, a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet, az 51/2005. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 2.1. pontjában meghatározott fogalmakból következően és azon túlmenően a felhasználó és szolgáltató közötti jogviszonyban. használati melegvíz szolgáltatás: a távhőszolgáltató nevén nyilvántartott vízmérőn mért, a hőközpontban felmelegített jogszabályban, távhőszolgáltatási közüzemi szerződésben vagy egyéb szerződésben foglaltaknak megfelelő hőmérsékletű melegvíz szolgáltatása; primer rendszer: a távhőrendszernek a hőtermelőtől a hőközponti hőcserélők hőátadó felületéig terjedő része; szekunder rendszer: a távhőrendszernek a hőközponti hőcserélők hőátadó felületétől a felhasználó berendezésekig és a használati melegvíz vételezőhelyekig (csapolókig) terjedő része; primer hőfogadó állomás A hőközpont azon része, mely a primer távhőrendszerből érkező hőenergiát fogadja, méri, továbbítja a hőhordozó jellemzőinek megváltoztatása nélkül. szekunder hőfogadó állomás A szolgáltatói hőközpontból érkező hőhordozó közeg fogadására, és/vagy átalakítására, elosztására, a felhasznált hőenergia mérésére szolgáló technológiai berendezés. ellátó épület: amelyben elhelyezett szolgáltatói hőközpontból a távhőszolgáltató más épület felhasználóját is ellátja távhővel; ellátott épület: amelynek hőellátása az ellátó épületben elhelyezett szolgáltatói hőközpontból, vagy a benne lévő felhasználói hőközpontból történik ; használati melegvíz-szolgáltatás tekintetében felhasználói vezetékhálózat: az a csővezetékrendszer, amely a víznek a csatlakozási ponttól a felhasználható berendezésekhez, kifolyó csapokhoz továbbítását szolgálja; használati melegvíz szolgáltatás tekintetében felhasználói berendezés: a felhasználó által használt kifolyócsapok; használati melegvízvételi hely: a melegvizet szállító vezeték azon része, ahol a beépített szerelvények rendeltetésszerű használatával a vezetékből melegvíz vételezés lehetséges; fűtési időszak: az év szeptember 15. napja és a következő év május 15. napja közötti időszak; elszámolási mérő: a távhőhálózatba, illetve a vízhálózatba beépített - a felhasznált hő-, illetve vízmennyiség meghatározására szolgáló - hitelesített mérőeszköz; mellékmérő: az elszámolási mérő után beépített elkülönített víz-, vagy hőfelhasználás mérésére szolgáló berendezés; költségosztó: az elszámolási mérő által meghatározott hőmennyiség arányos szétosztására szolgáló, nem hitelesített mérőeszköz (pl. hőmennyiségmérő, elpárologtatásos-, elektronikus aránymutató) ; 4. oldal, összesen: 46

11 felhasználói közösség: a Tszt. 3.. g) pontja szerinti közösség; felhasználói közösség megbízottja: a felhasználói közösség érdekében és képviseletében az épület, illetőleg épületrész tulajdonosok által megbízott személy (Ptk ); hőfelhasználó: a lakóépületben, továbbá a részben, vagy egészben bérbeadás útján hasznosított vegyes célra, vagy nem lakás céljára szolgáló épületben lévő helyiségek tulajdonosa; szabályozatlan vételezés: mérés nélküli szolgáltatás esetén a szerződéses jogviszony nélküli távhőfogyasztás, vagy vízfogyasztás és a távhő más felhasználótól való elvonása (hőelvonás) közüzemi szerződés: Felhasználó és a távhőszolgáltató között írásba foglalt szerződés, amely a távhőszolgáltatás műszaki, gazdasági és jogi, - egyedi vagy általános feltétel rendszerét szabályozza és/vagy határozza meg. kikapcsolás: felhasználó kizárása a távhőszolgáltatásból a közüzemi szerződés egyidejű megszűntetése mellett szüneteltetés: a Tszt-ben felsorolt esetekben a közüzemi szerződés érvényességének fenntartása mellett a felhasználó távhő ellátásának átmeneti szüneteltetése. vis maior: Egyik félnek sem felróható okból felmerülő, külső elháríthatatlan ok, erőhatalom (vis maior), melynek károsító hatása emberi erővel objektíve nem hárítható el (pl. természeti katasztrófa) vezeték Olyan technológiai berendezések összessége, amelyeken keresztül a hőtermelő helyen előállított hőenergiát, hőhordozó közeg segítségével, a szolgáltató a fogyasztó rendelkezésére bocsátja gerincvezeték Melyen keresztül a hőenergia nagyobb hőfogyasztó csoportokhoz juttatható el hőhordozó közeg segítségével (pl: városrészek). elosztóvezeték A gerincvezetékről lecsatlakozva kisebb hőfogyasztó csoportok hőigényének kielégítéséhez szükséges hőenergiát szállítják hőhordozó közeg segítségével. bekötő vezeték: Gerinc-, vagy elosztóvezetékekről lecsatlakozó olyan vezeték, melyen keresztül egy hőfogyasztó közösség egy, vagy több hővételezési pontjára juttatható el a hőenergia hőhordozó közeg segítségével, a primer távvezeték hálózatnak az elosztóvezeték és a hőközpont primer hőátadó állomása közötti vezetékszakasza; primer vezeték A hőtermelő helyről szállított (paraméterek változtatása nélküli) hőenergia továbbítására szolgáló technológiai eszközök. szekunder vezeték A közvetlenül (hőközponti átalakítás után) felhasználható hőenergia továbbítására szolgáló technológiai eszközök. V. K A P C S O L A T T A R T Á S 1. Kapcsolat a fogyasztóvédelmi, érdekvédelmi szervezetekkel A KOMTÁVHŐ Zrt. olyan szolgáltatást kíván fogyasztóinak nyújtani, amely a fogyasztó és a szolgáltató kölcsönös megértésén, megelégedésén alapul. A távhőszolgáltatásról szóló törvényben foglalt általános, valamint a gazdasági miniszter rendeletében foglalt részletes szabályok szerint, a Magyar Energia Hivatal által kidolgozott ajánlások, Tatabánya Megyei Jogú Város és Baj Község Önkormányzatai által kiadott rendeletek figyelembe vételével együttműködik az országos és helyi fogyasztóvédelmi szervekkel, felhasználói érdekképviseletekkel annak érdekében, hogy a felhasználókat érintő 5. oldal, összesen: 46

12 kérdésekben: - megismerje azok véleményét, - tájékoztassa azokat tervezett intézkedéseiről, - visszajelzést adjon az általuk közvetített panaszok és észrevételek kivizsgálásának eredményéről - tájékoztassa a felhasználókat a gazdasági társaság tervezett elképzeléseiről, a helyi önkormányzati rendelet módosításához benyújtott javaslatairól, a tervezett díjemelésről. A távhőszolgáltató a fogyasztóvédelmi szerveknek, valamint önkormányzati rendeletben meghatározott társadalmi érdekképviseleti és érdekvédelmi szervezeteknek megküld minden olyan kiadványt és tájékoztató anyagot, amelyek a fogyasztó és a távhőszolgáltató kapcsolatára vonatkoznak. Fogyasztók társadalmi érdekképviseleti szervezetének minősülnek azok a társadalmi szervezetek illetőleg azok a szövetségek, melyet a felhasználók az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján kifejezetten a felhasználók érdekképviselete céljából hoztak létre, és annak megfelelően működtetnek. A szolgáltató a fogyasztóvédelmi szervezet és a társadalmi érdekképviseleti szervezetek illetékességéhez tartozó, a fogyasztókat érintő kérdésekben az együttműködést nem tagadhatja meg, köteles a közérdekű adatokat - kivéve a szolgálati titok - hozzáférhetővé tenni, a felhasználókat érintő tervezett intézkedésekről tájékoztatást adni. Közérdekű adatnak minősül a hatályos jogszabály előírásainak megfelelő adat. A fogyasztók által kezdeményezett egyéni ügyiratokba a társadalmi képviselő csak a felhasználó beleegyezésével tekinthet bele. A tudomására jutott adatokat köteles az üzleti titokra érvényes módon kezelni. Szolgáltató olyan nyilvántartási és elszámolási rendszert köteles kialakítani, amely a díjak áttekinthetőségét biztosítja. Távhőszolgáltató az együttműködés, a közvetlen kapcsolattartás biztosítására Ügyfélszolgálati irodát működtet, amelyek az érdekképviseletekkel történő kapcsolattartás elsődleges fóruma is. Amennyiben az érdekképviselet által felvetettek meghaladják az ügyfélszolgálat hatáskörét, akkor az ügyfélszolgálat a távhőszolgáltató belső szabályozásának megfelelően tájékoztatja az érdekképviseletet az általa képviselt ügy leggyorsabb megoldási módjáról. Amennyiben ezzel az érdekképviselet nem ért egyet, akkor írásban közvetlenül az távhőszolgáltató Igazgatóságához fordulhat. Amennyiben a társadalmi képviselő és a Szolgáltató között a felhasználókat érintő vitás ügyben egyezség nem jön lére, annak létrehozására, vagy döntés miatt a felek kötelesek a vitás ügyet a működési engedélyt kiadó Jegyző elé beterjeszteni. A helyi fogyasztóvédelmi és érdekvédelmi szervekkel történő együttműködés és a közvetlen kapcsolattartás egyrészt a PR és marketing tevékenység kereteiben történik, másrészt együttműködési megállapodások alapján. A szolgáltató közvetlenül is kezdeményezheti az egyeztetést a fogyasztóvédelmi szervezetekkel és érdekvédelmi képviseletekkel, melynek eredményéről értesíti az önkormányzat jegyzőjét. 2. Kapcsolat a beszállítókkal A hőenergia szolgáltatás zavartalan és biztonságos ellátása érdekében a külső beszállítókkal 6. oldal, összesen: 46

13 rendszeres és folyamatos kapcsolattartás szükséges. A kapcsolattartás módját a megkötött szerződések foglalják keretbe. A beszállítók minősítése az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségügyi rendszer eljárása szerint rendszeres időközönként megtörténik. Szerződő partnereitől azt várja el, hogy a jelen üzletszabályzatban, az általános közüzemi szerződésekben, illetve az egyedi közüzemi szerződésekben, valamint az egyéb megállapodásokban leírtakat maradéktalanul tartsák be, magatartásukkal járuljanak hozzá a közüzemi szolgáltató általi biztonságos, folyamatos és magas színvonalon történő megvalósításához. 3. Adatvédelem, adatbiztonság A távhőszolgáltató a Tszt 45. -a felhatalmazása alapján adatkezelésre jogosult. Ennek keretében jogosult az érintettek tájékoztatása mellett a) a közüzemi szerződés hatálybalépésétől, a közüzemi szerződés megszűnése után a követelések elévülési idejéig a felhasználók és a díjfizetők adatai közül azokat kezelni, amelyek a felhasználók és a díjfizetők azonosításához, a közüzemi szerződés teljesítéséhez szükségesek. Ennek keretében jogosult a felhasználók és a díjfizetők azonosító adatai közül természetes személyek vonatkozásában a névre, lakcímre, születési időre és helyre vonatkozó adatokat, egyéb szervezetek vonatkozásában a névre, székhelyre, képviselő nevére vonatkozó adatokat, és mindkét esetben a felhasználási helyre, a fogyasztásra, a számlázásra és a díjfizetésre vonatkozó adatokat a közüzemi szerződésen alapuló kötelezettségeinek teljesítése, jogainak gyakorlása céljából kezelni. Ugyanezen adatkezelői jogok illetik meg a felhasználók képviselőit, a felhasználók és a díjfizetők előbbiekben megjelölt adatai tekintetében; b) az általa kezelt adatok közül azokat, amelyek a tevékenységgel összefüggő adatkezelés céljából szükségesek, átadni azoknak, akik a távhőszolgáltató megbízásából a díjak számlázását és beszedését, a követelések kezelését vagy az ügyfél-tájékoztatást végzik. Adatkezelőként feladata, hogy meghatározza az általa kezelt természetes személyekre vonatkozó (fogyasztói) személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a fogyasztói adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását. A felhasználók személyes adatai kezelésének alapvető célja: a szolgáltatás elérhetővé tétele, az igénybevett szolgáltatások ellenértékének kiszámlázása, a kiszámlázott, de be nem fizetett ellenérték beszedése, behajtása, a kiszámlázott és befizetett díjak, valamint a díjszámítás helyességének ellenőrzése, és további intézkedések megtétele. A közszolgáltatói tevékenysége során folytatott adatkezelői tevékenység közérdekű feladatának jogszerű ellátásához, a felhasználókkal és díjfizetőkkel létrejött közüzemi szerződések teljesítéséhez, valamint a távhőszolgáltató, illetve szükség esetén a felhasználók, díjfizetők jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A távhőszolgáltató a számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése valamint a közüzemi szerződések figyelemmel kísérése céljából a közüzemi szerződésekben meghatározott adatokon túl, a következő adatokat kezeli: 7. oldal, összesen: 46

14 a felhasználó, díjfizető azonosítója, a fogyasztás időpontja, tartama, a fogyasztás mennyisége, a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok, a közüzemi szerződés felmondásának eseményei, A felhasználókhoz, díjfizetőkhöz kapcsolódó valamennyi olyan dokumentumot és/vagy ezen dokumentumok számítástechnikai rendszerben rögzített adattartalmát, melyek gazdasági esemény megtörténtét dokumentálják, s így számviteli bizonylatnak minősülnek, a szolgáltató a hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott megőrzési időig tárolja. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen: szerződések, azok módosításai, az azokon alapuló számlák, befizetési bizonylatok, ellenőrzések, beavatkozások bizonylatai, dokumentumai. A távhőszolgáltató a szolgáltatással illetve a távhővezeték-hálózat üzemeltetésével kapcsolatban a tudomására jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli. Az adatokat a fentiekben írt kivételekkel, harmadik személyeknek nem továbbítja, és nem teszi hozzáférhetővé mindaddig, amíg a felhasználó, díjfizető a közüzemi szerződésben foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti. A felhasználó, díjfizető a közüzemi szerződés aláírásával feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szolgáltató. a szükséges felhasználói, díjfizetői adatokat a szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére azonosítás és/vagy követelés érvényesítés céljából kiadja. A távhőszolgáltató adatbiztonságra vonatkozó részletes eljárásait a belső adatkezelési szabályzata tartalmazza, mely biztosítékot nyújt az általa kezelt fogyasztói személyes adatok jogosulatlan hozzáférése, megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, törlése, sérülése, megsemmisülés ellen. Az Adatvédelmi törvény 11. szakasza alapján a fogyasztó jogosult tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről, valamint adataiba betekinteni, adatainak helyesbítését kérni. Az adatkezelő köteles a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a kért tájékoztatást (Adatvédelmi törvény ). Fogyasztó kérésére a saját személyes, illetőleg számlázási adatai vonatkozásában a betekintés lehetőségét a távhőszolgáltató a fogyasztó számára biztosítja. A távhőszolgáltató adatvédelmi felelősének nevét, beosztását, elérhetőségét az adatvédelmi szabályzat rögzíti. Ezen információk az ügyfélszolgálaton kifüggesztésre kerülnek. A felhasználó, díjfizető amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése kapcsán jogsérelem érte, az adatvédelmi felelőstől tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, és kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabálynak megfelelő adatkezelések kivételével - törlését. Amennyiben ezt a tájékoztatást nem tartja kielégítőnek, abban az esetben a fogyasztó az adatvédelmi biztos eljárását kezdeményezheti. A felhasználó, díjfizető a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A távhőszolgáltató a jogellenes adat kezeléssel, vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 8. oldal, összesen: 46

15 V I. Ü G Y F É L S Z O L G Á L A T 1. Ügyfélszolgálat Az ügyfélszolgálati tevékenység magában foglalja mindazon ügyek intézését, ami a szolgáltatói jogviszonyból adódik, lehetőséget biztosít a fogyasztókkal történő közvetlen kapcsolattartásra, a fogyasztók tájékoztatására, a távhőszolgáltatással kapcsolatos ügyek intézésére, az igények megismerésére és a panaszok kezelésére. A fogyasztók a távhőszolgáltatással kapcsolatos kérdéseikkel, észrevételeikkel, panaszügyeikkel, számlareklamációval a távhőszolgáltató 2800 Tatabánya, Győri u. 23. sz. alatti Ügyfélszolgálati Irodájához és az Üzemhez fordulhatnak. Ügyfélfogadási idő: Hétfő, szerda Kedd, csütörtök, péntek óráig A távhőszolgáltató olyan ügyfélszolgálatot kíván működtetni, amelynél a fogyasztó minden szükséges tájékoztatást meg tud kapni, észrevételeit, panaszait meg tudja tenni és észrevételeire, panaszaira reális időn belül választ, orvoslást kap. 2. Ügyfélszolgálat hatásköre A távhőszolgáltató ügyfélszolgálati irodái alapvető tevékenységeinek ellátását, feladat- és hatáskörét az alábbi szabályzatok, utasítások határozzák meg: Üzletszabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Behajtási Szabályzat Panaszok ügyintézésének szabályozása Ügyfélszolgálat hatásköre a következőkre terjed ki: A) ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI FELADATKÖR 1. a távhőszolgáltatást érintő általános kérdések és a tevékenységi körbe tartozó konkrét kérdések megválaszolása 2. a szolgáltatás teljesítésével, minőségével kapcsolatos tájékoztatás, észrevételek kezelése 3. a fogyasztók tájékoztatása a távhőellátás díjtételeiről, az elszámolási módokról és a számlázás rendjéről 4. tájékoztatás a csatlakozás, a bővítés, a kikapcsolás feltételeiről, 5. tájékoztatás a távhőellátás igénybevételével kapcsolatos szerződéskötésekről 6. a felhasználó tulajdonában lévő berendezések meghibásodásával, üzemeltetésével, felülvizsgálatával kapcsolatos tájékoztatás 7. lakossági és egyéb fogyasztók számláinak ismertetése, a számlázás alapadatainak felülvizsgálata, szükség esetén korrigálása 8. a fogyasztó tájékoztatása a távhő és a használati melegvíz mérés szerinti elszámolásának lehetőségéről és feltételeiről 9. felvilágosítás az egyéni használati melegvízmérő alapján történő elszámolásról, a már megtörtént elszámolásról, díjjóváírásról 10. használati melegvíz-szolgáltatás elszámolásával összefüggő leolvasási, adat nyilvántartási, szervezési feladatok 9. oldal, összesen: 46

16 11. a fűtés és melegvíz-szolgáltatás szüneteltetésével kapcsolatos teljes körű felvilágosítás és ügyintézés 12. fogyasztó (tulajdonos, bérlő) változás okozta mérési és elszámolási problémák kivizsgálása, mért hőmennyiség esetén a hőfogyasztás megosztása az egyes felhasználók között 13. egyes szolgáltatási minőségi kifogással, problémával kapcsolatos ügyintézés (fűtés- és használati melegvíz szolgáltatással kapcsolatos panasz, zajpanasz, stb.) 14. tájékoztatás a fogyasztóvédelmi szervek, érdekképviseletek és a távhőtörvényben megjelölt hatóság (ok) jogköréről, feladatáról, a felhasználó sérelme orvoslására biztosított lehetőségekről 15. hőközpont, hőfogadó kizárólagos használatával kapcsolatos igények fogadása, kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése 16. kapcsolattartás a fogyasztók folyószámláit vezető pénzintézetekkel 17. annak elősegítése, hogy a fogyasztók az általuk meghatározott díjfizetési módnak megfelelően tudjanak eleget tenni díjfizetési kötelezettségüknek 18. a fogyasztók tájékoztatása a távhőszolgáltatást érintő jogszabályokról és ezek összefüggéseiről 19. a fogyasztók tájékoztatása a jogorvoslati lehetőségekről 20. a fogyasztók tájékoztatása a szociális- és egyéb támogatások igényléséről, az adósságkezelési programokról, a felhasználókat érintő pályázati lehetőségekről B) FELHASZNÁLÓ FELHASZNÁLÁSI HELY SZOLGÁLTATÁSOK VÁLTOZÁSAIVAL KAPCSOLATOS FELADATKÖR 21. névváltozás bejelentésének fogadása, átvezetése a számlázási és könyvelési adatokon 22. felhasználó változás bejelentésének fogadása, egyedi számla elkészítés 23. fizetési mód változással kapcsolatos igazolási és átvezetési feladatok 24. postai levélcím bejelentés fogadása, átvezetése 25. új belépő felhasználók teljes törzsadatának számlázási és könyvelési rendszerben történő rögzítése 26. új felmérés miatti adatváltozás (légtér) kezelése 27. melegvízmérők mérőállásainak felvétele, fogyasztási átlag és megállapodások módosítása, téves elszámolás korrigálása 28. kézbesíthetetlen (elköltözött, megszűnt, meghalt, stb.) jelzéssel visszaérkezett számlák felhasználóinak felkutatása, felhasználó személyének tisztázása C) SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS FELADATKÖR 29. új felhasználói szerződések előkészítése, szerződés-tervezetek megküldése, véleményeltérések kezelése 30. megkötött hő- és használati melegvíz-szolgáltatási szerződések nyilvántartásba vétele, 31. tájékoztatás és ügyintézés a közüzemi szerződés felmondásával kapcsolatban (épület fűtésből, lakás, közös helyiség, stb. melegvíz-szolgáltatásból történő kikapcsolás). 32. fűtött légtér felméréssel kapcsolatos tájékoztatás megadása és szükség esetén a számlázás 10. oldal, összesen: 46

17 módosítása, az üggyel kapcsolatos teljes körű ügyintézés. 33. hő-, és használati melegvíz szolgáltatási szerződések megkötése, módosítása, felmondása, felbontása, felmondás elfogadása 34. teljesítmény lekötés felhasználónkénti összegyűjtése évente 35. a Polgári Törvénykönyv /A -aiban szabályozottaktól eltérő késedelmi kamat mértékére vonatkozó megállapodás előkészítése és - a megkötött megállapodások alapján nyilvántartása 36. szolgáltatás felfüggesztés, kikapcsolás műszaki, számlázási koordinációja, nyilvántartása 37. szolgáltatással összefüggő szerződések nyilvántartása az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségügyi rendszer eljárása szerint D) DÍJHÁTRALÉKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK 38. fogyasztói díjhátralékok nyilvántartása, évenkénti egyenlegközlése, eseti kérelmek alapján nyújtott tájékoztatás 39. díjhátralékok behajtására vonatkozó teljes körű ügyintézés, így fizetési felszólítás, részletfizetési és halasztási megállapodások megkötése, 40. díjhátralékok peres eljárás keretében történő érvényesítésének előkészítése a Részvénytársaság kintlévőség kezelésére vonatkozó szabályzata szerint 41. végrehajtási eljárások megindítása és az eljárásokban a Részvénytársaság képviselete 42. behajthatatlan követelések leírásra előkészítése, leírt követelések nyilvántartása és kezelése 43. díjhátralék helyszínen történő beszedésével kapcsolatos koordináló és előkészítő feladatok 44. szabályozatlan, vagy engedély nélküli vételezés, illetve 30 napnál régebbi tartozás esetén a szolgáltatás felfüggesztésének, vagy a közüzemi szerződés felmondásának kezdeményezése 3. Ügyfélkapcsolati jellemzők A felhasználók személyesen, írásban, vagy telefonon kérhetnek felvilágosítást, illetve kezdeményezhetik ügyeik intézését, kérhetnek tanácsot és tájékoztatást. Fogyasztók telefonon történő ügyintézéskor a felhasználói azonosító számuk, vagy egyéb beazonosításra alkalmas személyi adatuk közlését követően kaphatnak tájékoztatást az adatvédelmi törvény szerinti személyes adatokról. Az ügyfélszolgálat dolgozói fontos információt telefonon csak akkor továbbíthatnak, ha ez a leggyorsabb megoldás, ha nem áll fenn az elhallás, félreértés veszélye, és ha a közlés nem juthat illetéktelenek tudomására, ezért az adatokat faxon, levélben is meg kell erősíteni. Hátralékok pontos összegéről információ - a személyiségi jogok védelmében - telefonon nem adható, csak kizárólag személyesen az adósnak, vagy hivatalos meghatalmazással rendelkező képviselőjének. Az ügyfélszolgálat a személyesen megtett fogyasztói panaszokat a lehető leggyorsabban helyben megoldják, a felhasználó küldözgetése, ismételt ügyintézésre késztetése nélkül. Amennyiben a helyszíni ügyintézés során az ügyfél számára nem tudnak azonnal megnyugtató választ adni, az információ beszerzését követően ezt utólag telefonon, helyszínen történő felkeresés alkalmával, vagy írásban kell megadni. 11. oldal, összesen: 46

18 VII. ÜZEMI ESEMÉNYEK RENDSZERE. ÜZEMZAVAR, SZÜNETELTETÉS, KORLÁTOZÁS SZABÁLYAI 1. A távhőszolgáltatás megbízhatósága A távhőszolgáltató az ügyfelei részére biztosítja a távhőszolgáltatáshoz szükséges forrásokat a hőtermelővel kötött szerződések alapján. A kötött szerződés biztosítja a hosszú távú, az éves, a havi és a napi hőigények, valamint teljesítményigények kielégítését. A távhőszolgáltató engedélyesként gondoskodik arról, hogy felhasználói részére biztonságos, folyamatos távhőszolgáltatás (fűtés- és melegvíz) álljon rendelkezésre, a szolgáltatói berendezések megfelelő műszaki állapotúak legyenek. Minőségirányítási rendszere biztosítja, hogy a távhőszolgáltatás a vonatkozó előírások, szabályok, szabványok és a megfelelő biztonság figyelembevétele mellett kerüljön szolgáltatásra, jusson el a felhasználókhoz. 2. Az Üzem feladatköre 1. önkormányzati tulajdonban, szolgáltató kezelésében lévő berendezések meghibásodásával, üzemeltetésével, felülvizsgálatával és korszerűsítésével kapcsolatos tevékenység ellátása, ezzel kapcsolatos jelzések, bejelentések orvoslása, 2. felhasználók tulajdonában lévő berendezések meghibásodásával, üzemeltetésével, felülvizsgálatával és korszerűsítésével kapcsolatos megrendelések, bejelentések fogadása, 3. szolgáltatás teljesítésével és minőségével kapcsolatos észrevételek kezelése, 4. hibabejelentések fogadása, reklamációk felvétele és kivizsgálása, 5. felhasználók tájékoztatása a szolgáltatás szüneteltetés és az újraindítás feltételeiről, 6. felhasználói rendszerek fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos tanácsadás, ügyintézés. 3. Előre nem tervezhető szüneteltetés, üzemzavar 3.1. Hibaelhárítás Hibabejelentés A hiba bejelentése történhet személyesen a Társaság központjában, telefonon, faxon, levélben. A hibabejelentés fogadása folyamatos (0-24 h-ig). Hibabejelentéseket az alábbi telefonszámokon lehet tenni: (34) körzetszám , , , telefonszámok A hiba elhárításának rendje A bejelentett hibákat rangsorolni kell, és elhárításukról a következő sorrendben kell gondoskodni: - A bejelentett hiba élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztet. Az elhárítását azonnal, de legkésőbb a hiba bejelentését követő 1 órán belül meg kell kezdeni. - A hiba több lakóépületben, vagy lakásban okoz szolgáltatás kiesést. A javítást azonnal, de legkésőbb a bejelentés időpontjától számított 2 órán belül meg kell kezdeni. - A bejelentett hiba egy lakást érint. A javítást lehetőleg óra között, a bejelentővel egyeztetett időpontban meg kell kezdeni. 12. oldal, összesen: 46

19 A telephelyen kívül munkát végző dolgozók a felhasználókhoz előre bejelentett és egyeztetett időpontban, pontosan jelennek meg, az ügyfélhez való érkezéskor arcképes igazolvánnyal igazolják magukat. A távhőszolgáltató dolgozója csak az ügyfél engedélyével léphet be lakásba, helyiségbe, még veszély (pl. vízfolyás) esetén is. Amennyiben a helyiségbe való bejutás veszély elhárításához szükséges és az engedélyt kellő indok nélkül a felhasználó megtagadta, a távhőszolgáltató dolgozója hatósági segítséget igényelhet a bejutáshoz. A szerelők csak a megrendelt munkát végezhetik el, kivéve, ha pótmunka szükségessé válik és a megrendelő vállalja annak kifizetését. Munkavégzés során a falvéséseket, fal és mennyezetátfúrásokat, szereléseket olyan módon kell elvégezni, hogy az kárt, szükségtelen lármát és rendetlenséget ne okozzon. A padozatot a hegesztési hely alá tett speciális lemezzel kell óvni. A munkavégzés során keletkezett törmeléket, szemetet, anyaghulladékot a munka végeztével a távhőszolgáltató dolgozójának kell összetakarítani és a munkavégzés helyét tisztán átadni. Mérők és felhasználói rendszerek ellenőrzésekor a feltárt hiányosságot, visszaéléseket, szerződéstől eltérő, illetve szabályozatlan vételezés tényét az ügyféllel azonnal közölni kell, arról jegyzőkönyvet kell készíteni és a helyszínen aláíratni Szolgáltatás szüneteltetése Hibából, üzemzavarból eredő szüneteltetés - A város egészét vagy egyes városrészeket érintő szolgáltatás kimaradásakor a helyi médiában kell közzé tenni az üzemzavar jellegéről és az elhárítás befejezésének várható idejéről, amit kétóránként friss információkkal kell kiegészíteni. Ha a hiba elhárítása több napot vesz igénybe, a tájékoztatást naponként friss információkkal kell megismételni. - Egy hőközpontról ellátott épület(ek) üzemzavara esetén a lépcsőház(ak) bejáratánál falragaszon kell tájékoztatni az érintetteket az üzemzavar jellegéről, az elhárítás befejezésének várható idejéről. - Hibaelhárítási munkák végzésénél szolgáltató köteles a szükséges legkisebb körben és időtartamban a távhőszolgáltatást szüneteltetni Előre tervezhető szüneteltetés - A távhőszolgáltatói berendezéseken végzett, előre tervezhető éves karbantartási és felújítási munkák miatt szükségessé váló szüneteltetés időpontjait a honlapon a fűtési időszak végén közzéteszi. Ezen felül az érintett területek megjelölésével előzetes értesítések közzétételére kerül sor közlemény formájában a szüneteltetés időpontját megelőző héten. - Kisebb területet érintő karbantartási munkák esetén a fogyasztók kiértesítését a lépcsőházak bejáratánál elhelyezett falragaszokon legalább 24 órával a munka megkezdését megelőzően kell biztosítani Korlátozás Országos tüzelőanyag hiány miatt, valamint környezet-, és levegőtisztaság-védelmi okokból, továbbá a hőtermelőnél fellépő tartós hőtermelés kiesés miatt szolgáltató a évi 51/2005. (XII. 20.) Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletében foglaltak szerint 13. oldal, összesen: 46

20 jár el. Ennek során a különböző korlátozási csoportokba sorolt 1 MW feletti hőteljesítményigénylő fogyasztókat nemcsak a helyi sajtón és rádión keresztül, hanem közvetlenül (telefon, telefax) is értesíti Hatósági korlátozás Országos tüzelőanyag hiány miatt, valamint környezet-, és levegőtisztaság-védelmi okokból, továbbá a hőtermelőnél fellépő tartós hőtermelés kiesés miatt szolgáltató Önkormányzat által elfogadott korlátozási sorrend szerint jár el. Ennek során a különböző korlátozási csoportokba sorolt 1.MW feletti hőteljesítményigénylő fogyasztókat nemcsak a helyi sajtón és rádión keresztül, hanem közvetlenül (telefon, telefax) is értesíti. V I I I. P A N A S Z Ü G Y I N T É Z É S 1. Panaszügyek kezelésére vonatkozó általános rendelkezések A panasz olyan kérelem, mely egyéni, vagy csoportos jog- vagy érdeksérelem orvoslására illetve megszüntetésére irányul. A panaszok törvényes elintézése segíti a jogos egyéni érdekek érvényre juttatását. A közérdekű bejelentés olyan körülményre, hibára, vagy hiányosságra hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a felhasználói közösség érdekét szolgálja. A felhasználó a távhőszolgáltatással kapcsolatos panaszával, észrevételével az Üzemhez, Ügyfélszolgálati Irodához, a részvénytársaság Igazgatóságához, Jegyzőhöz, Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez, a fogyasztói érdekképviseleti szervekhez fordulhat. Szolgáltatónál a panasz kivizsgálására első fokon az az illetékes szervezeti egység köteles, aki a bejelentés elbírálására, a távhőszolgáltatás teljesítésére, vagy a közüzemi szerződés kötésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Amennyiben a felhasználó a panaszbejelentést nem az illetékes szervezeti egységnél tette, úgy a bejelentést fogadó szervezeti egység továbbítja azt az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező felé. A panaszok, észrevételek kivizsgálását és az orvoslásukhoz szükséges intézkedések megtételét lehetőleg nyolc (8) munkanapon belül meg kell kezdeni. A felhasználók/díjfizetők, más érintettek írásos bejelentéseire legkésőbb 30 napon belül választ kell adni, amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. Amennyiben a fogyasztó a panasz bejelentésére kapott válasszal nem ért egyet, vagy a panaszait nem orvosolták, úgy ismételt panaszbejelentéssel az elbíráló szervezeti egység felettes szervénél, a Részvénytársaság Igazgatóságánál élhet, továbbá sérelmének elintézését kérheti a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségnél. 2. Kifogás a számla ellen A felhasználó a számla ellen kifogást a számla esedékességétől számított - egy éven belül tehet. A számlakifogás a számla kiegyenlítésének határidejére halasztó hatállyal nem bír, ha a számla összege az előző év azonos időszakára vetített díj kétszeresét nem haladja meg. Felhasználó által benyújtott valamennyi kifogást ki kell vizsgálni, és indokoltság esetén a számla korrekcióját el kell végezni - jogtalan számlázás esetén a díjjóváírásról gondoskodni - és a felhasználót a reklamáció szolgáltatóhoz történő benyújtásától számított 30 napon belül 14. oldal, összesen: 46

21 írásban értesíteni kell. Az indokolt számlareklamációból eredő fizetési kötelezettség, vagy díjjóváírás legfeljebb 12 hónapra visszamenőleg érvényesíthető, mind a Felhasználó, mind a Szolgáltató részéről. Közüzemi díjhátralék hiányában a visszatérítés a szolgáltató részéről az értesítés közlésétől számított 8 napon belül elsősorban készpénzben - házipénztárból -, valamint folyószámlára való utalással teljesíthető. Ha - a szolgáltatónak felróható okból - téves, vagy elmaradt számlázás történt és emiatt a szolgáltatót díjkülönbözet illeti meg, a díjat a korrekciós számlán feltüntetett fizetési határidőig, vagy egyedi megállapodásban részletezett módon egyenlítheti ki a felhasználó. A részletfizetési megállapodással módosított fizetési határidő nem haladhatja meg a téves, vagy elmaradt számlázás időtartamát. Számlakorrekció esetén késedelmes fizetésnek minősül, ha a felhasználó a számla esedékessége, vagy a módosított határidő után egyenlíti ki a számla összegét. Késedelmi kamat csak az új fizetési határidő lejártát követően érvényesíthető. 3. Légtér reklamáció A légtér reklamáció kezelésére és elbírálására a felhasználói közösség jogosult. Ha a felhasználó/díjfizető a díjfizetés alapjául szolgáló helyiség légtérfogatának, vagy alapterületének mértékét közvetlenül a távhőszolgáltatónál kifogásolja, a szolgáltató köteles a felhasználói közösség (közös) képviselőjét erről tájékoztatni, megrendelése esetén az ellenőrző felmérést elvégeztetni. A fűtött légtérfogat meghatározásánál Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/ (XII. 20.) sz. rendelete 2. f) pontja szerint kell eljárni. Szolgáltató a felmérés elvégzésére egy független, szakmai ismeretekkel bíró jogi személlyel együttműködési megállapodást kötött, akit a felhasználók közvetlenül megbízhatnak a felmérések elvégzésére. A felmérés adatait a szolgáltató saját szakembereivel ellenőrizheti. Ha az ellenőrző mérés alapján a számlázás adataiban korrekciót kell végrehajtani, annak visszamenőleges hatálya nincs. Az új számlázási adatokat a felhasználói közösség rendelkezésének megfelelő időponttól kell érvényesíteni, egyidejűleg a felhasználói közösség többi tagjának számlázási adatai szükséges módosításával. Amennyiben a felhasználói közösség módosítással kapcsolatos rendelkezései hiányosak vagy nem teljesíthetőek, úgy annak korrigálásáig vagy pótlásáig a korábbi számlázási adatok alapján kerül sor a számlázásra. A felmérés összes költsége a felhasználói közösséget terheli. 4. Kifogás a fogyasztásmérő berendezéssel szemben Az elszámolás alapjául szolgáló mérők OMH hiteles állapotban tartásáról annak tulajdonosa köteles gondoskodni. A hőközponti, hőfogadói, hő-, és vízmennyiség-mérők, a lakásokban, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben, lévő szolgáltatói tulajdonú - használati melegvízmérők a szolgáltató felelősségi körébe tartoznak. Az épületrészben a felhasználók költségviselése mellett beszerelt hőmennyiségmérő felhasználók tulajdona és felelősségi köre. 15. oldal, összesen: 46

22 Az elszámolási mérő meghibásodására utaló bejelentéseket Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodájára kell megtenni, azt nyilvántartásba kell venni, a kérelem kézhezvételétől számítottan öt (5) munkanapon belül intézkedni kell a kivizsgálásról. A kivizsgálás során ellenőrző fogyasztásmérő berendezéssel, vagy egyéb módon kell ellenőrizni a mérő működését. A meghibásodás jellegétől függően az intézkedéseket azonnal meg kell tenni. Amennyiben a berendezés a külön jogszabályban előírt hibahatárt pozitív irányban túllépi köteles a szolgáltató azt kicserélni. Hőmennyiségmérő cseréjéről azonnal intézkedni kell. Az elvégzett helyszíni ellenőrzés vagy újrahitelesítés költségei abban az esetben, ha a mérőberendezés a mérésről szóló jogszabályokban megengedett hibahatárt túllépi, a szolgáltatót terheli, ellenkező esetben a költségeket a felhasználó köteles megtéríteni. A leszerelt és/vagy cserélt mérőeszközök adatait jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet a felhasználó és a szolgáltató képviselőjének aláírással kell ellátni. A meghibásodás időszakának elszámolására a külön megállapodásban leírtakat kell alkalmazni. 5. Elszámolás hibás mérés esetén Az elszámolási mérő, vagy annak valamely része hibásan működik, a leolvasás adatai a számlázás alapjául nem szolgálhatnak. A meghibásodott készüléket soron kívül meg kell vizsgálni és a vizsgálat eredményétől függően az alábbiak szerint kell eljárni. Amennyiben a meghibásodás időtartama és mértéke megállapítható, a mért (rögzített) adatokat a szolgáltató helyesbíti. A helyesbített adatok meghatározásáig ideiglenes elszámolásnak van helye. Az ideiglenes elszámolás alapjául az előző, a meghibásodás előtti elszámolási időszak adatai szolgálnak. Ha a meghibásodás időtartama és mértéke nem állapítható meg, vagy ha időközben a felhasználó vételezésében változás következett be, a méretlen időszakra szolgáltatott, illetőleg vételezett hő, és használati melegvíz mennyiségét az előző elszámolási időszakban még helyesen mérő, és csere folytán felszerelt új mérő legalább egy fűtési időszak adatai átlaga alapján a beállított változások figyelembevételével Szolgáltató határozza meg, arról felhasználói közösség megbízottját tájékoztatja. Nem hibás a mérő, ha a hitelesítéskor, illetőleg ellenőrzéskor a mindenkor hatályos szabványokban és a mérő műbizonylataiba foglalt, mérőberendezésekre megállapított hibahatáron belül mér. A használati melegvíz-szolgáltatás díjának mérés szerinti elszámolására alkalmazott melegvízmérők meghibásodása, hitelesítése miatti kiszerelést a felhasználó 8 napon belül köteles a távhőszolgáltatónak írásban bejelenteni. A mérő kiszerelése előtt valamint a visszaszerelés után a felhasználó ugyancsak köteles a szolgáltatót írásban értesíteni és lehetővé tenni, hogy a felek a mérő számlálójának utolsó, illetve induló állását közösen rögzítsék. 6. Minőségi kifogások A távhőtörvény szerint a szolgáltató a távhő folyamatos és biztonságos szolgáltatására kötelezett július 01. napjától a lakóépületek és vegyes célra szolgáló épületek átalány elszámolású távhőszolgáltatása a Távhőszolgáltatásra vonatkozó törvény rendelkezései értelmében 16. oldal, összesen: 46

23 megszűnt. A mérés szerinti szolgáltatás elvárt minőségét az általános és az egyedi közüzemi szerződések tartalmazzák, melyet a felhasználói közösségek, felhasználók kötnek a szolgáltatóval. A szolgáltatás teljesítettnek minősül, ha az épület hőellátásához szükséges és szerződésben rögzített, vagy a tervezői energia az épület hőközpontjában (csatlakozási pont) rendelkezésére áll. Hőközponti, hőfogadói mérés esetén a Felhasználó tulajdonában álló lakás és nem lakáscélú helységek fűtöttsége ezzel együtt a felhasznált hőenergia mennyisége épületrészenként, lakásonként nem befolyásolható. A szolgáltatás főbb paramétereit a felhasználói közösség határozza meg. Rendelkezés hiányában a szolgáltató a lakások átlag hőmérsékletét biztosítja. Az egyes épületrészek belső hőmérséklete eltérő lehet, s ezért reklamációval nem élhet. A Felhasználói közösség csak olyan minőségű szolgáltatást kérhet a Szolgáltatótól, melyet a tulajdonában lévő felhasználói berendezések műszaki színvonala és állapota lehetővé tesz. A Szolgáltató által a Felhasználói közösség kérésére megváltoztatott fűtővíz hőfoka alapján kialakult fűtöttségi szint megfelelőségéről a felhasználói közösség Megbízottjainak kell nyilatkozniuk. Ha a távhőszolgáltató által szolgáltatott távhő mennyiségi és minőségi paraméterei eltérnek a közüzemi szerződésben, vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott értékektől, a felhasználó minőségi reklamációval fordulhat a szolgáltatóhoz és jogos reklamáció esetén a szerződésben meghatározott díjvisszatérítés illeti meg. A távhőszolgáltató a szóban és írásban tett bejelentéseket regisztrálja, lehetőleg 36 órán belül kivizsgálja, és indokolt esetben a szükséges intézkedéseket megteszi. Szolgáltató elfogadott minőségi kifogás esetén járó díjvisszatérítése, és felróható magatartása miatti kártérítési felelőssége csak a szolgáltatói berendezések meghibásodása esetén áll fenn. Az esetleges fűtetlenségből eredő károsodásokért (pl.: penészesedés, statikai problémák) felelősség nem terheli. Ha a fűtés, vagy a melegvíz szolgáltatás egymást követő kettő, vagy több napon át a távhőszolgáltatónak felróható okból szünetel (ide nem értve a tervezett karbantartást), a panasz szolgáltatóhoz történő benyújtása napjától a szüneteltetés időtartamával arányosan a felhasználót a fűtési alapdíjból, illetőleg a használati melegvíz díjból 100 % díjvisszatérítés illeti meg. Csökkent mértékű a fűtés, vagy a melegvíz szolgáltatás, ha a a távhőszolgáltatónak felróható okból, kettő, vagy több napon át a) valamely távfűtött épületben a helyiségek tényleges belső átlag hőmérséklete a közüzemi szerződésben foglaltakhoz képest 5 0 C-nál kevesebb b) a melegvíz hőmérséklete kifolyónál mérve C A felhasználót a csökkent értékű szolgáltatás időtartamára 0 C-onként a fűtési hődíjból, illetőleg a melegvíz-szolgáltatás egytarifás díjából az egy éves fogyasztás időarányos része 20 %-nak megfelelő mértékű díjvisszatérítés illeti meg. Felhasználó által bejelentett minőségi kifogás esetén elsőként azt kell megvizsgálni, hogy a társasházközösségek tulajdonában lévő fűtési és vízvezetékrendszer, berendezések megfelelő műszaki állapotban voltak-e, alkalmasak-e a megfelelő minőségű szolgáltatói teljesítésre. A tulajdonosok osztatlan közös tulajdonában lévő berendezés, vezeték hibájára, a karbantartás, 17. oldal, összesen: 46

24 felújítás elmaradására visszavezethető, nem megfelelő szolgáltatói teljesítésért szolgáltató felelősséggel nem tartozik. A felhasználó sérelmével a tulajdonosi közösséghez (Társasházközösséghez) fordulhat és igényét a Polgári Törvénykönyv és a Társasházi törvény szabályai szerint érvényesítheti. Amennyiben a panasz, a kifogás a használati melegvízmérő működésére vonatkozik és annak beszerelése függőleges, az óra mérési pontosságát A pontosságúként kell meghatározni. A tényleges mértékére vonatkozó panasz megítélésekor a függőlegesen beszerelt használati melegvízmérő hibahatára: minimálnál + / - 5 %, normál és maximumnál + / - 2 %, melyet a vélelmezett megállapításakor figyelembe kell venni. A távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) minőségi követelményeinek ellenőrzése hőfok méréssel történhet. Az egyes épületrész (lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség) szolgáltatási minőségének megítélését az azonos strangon lévő felhasználói helyeken elvégzett sorozat mérés alapján kell megítélni. Ennek során helyiségekben azok alapterületének mértani középpontjában 1,5 m magasságban óvodában, bölcsödében a foglalkoztató helyiségek alapterületének mértani középpontjában 0,3 m magasságban kell a mérést elvégezni. I X. I G É N Y B E J E L E N T É S A távhőszolgáltató teljes körű piaci információ alapján összeállított ajánlattal rendelkezik a távhőellátási hálózatra csatlakozni szándékozó, vagy a meglévő rendszerét bővíteni kívánó felhasználói igények kielégítésére. 1. Előzetes tájékoztatás Távhőt vételezni kívánó új, vagy többletteljesítményt igénylő meglevő hely tulajdonosa, a fogyasztási hely létrehozásában, vagy a többletteljesítmény lekötésében érdekelt építtető, vagy megbízottja (tervező, kivitelező; a továbbiakban együtt: érdekelt) a távhőszolgáltatás, illetőleg a többletteljesítmény iránti igény kielégítésének műszaki-gazdasági feltételeiről még az igénybejelentés előtt tájékoztatást kérhet. A távhőszolgáltató köteles az előzetes tájékoztatásnak eleget tenni és a legkedvezőbb vételezési mód meghatározásában az igénylővel együttműködni. A távhőszolgáltatói előzetes tájékoztatás tartalmazza az érdekelt kérelmében előadott és ahhoz mellékelt iratokban, tervekben foglalt adatok és igények figyelembevételével a szükséges műszaki-gazdasági követelményeket, az esetleg fizetendő csatlakozási díj összegét, az egyes engedélyek, hozzájárulások szükségességét és eljárás módját, valamint a tervező kérésére a felhasználói hőközpont kiviteli tervének elkészítéséhez szükséges adatokat. 2. Igénybejelentés A távhőszolgáltatásra, illetőleg többletteljesítményre vonatkozó felhasználói igényt szolgáltatói, illetve a felhasználói berendezés tervezésének megkezdése előtt, a felhasználónak a távhőszolgáltatóhoz be kell jelentenie. Új hőigény esetén, ha a beruházás lebonyolítását nem a felhasználó végzi, az igény bejelentést a beruházó, vagy a beruházást lebonyolító szerv is megteheti. Az igénybejelentés tartalmi követelményei: 18. oldal, összesen: 46

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hungária Informatikai Kft.

Hungária Informatikai Kft. 3. SZ MELLÉKLET ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés A (a továbbiakban: szolgáltató) az Elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről és az Elektronikus hírközlési szolgáltatások

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1.

ÜZLETSZABÁLYZATA. HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1. BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1. BUDAPEST, 2014. október 7. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE... 3 1.

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata MÓRHŐ Kft. közüzemi szabályzat Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési Üzletág Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata Mór, 2010... Jóváhagyta: Előszó A Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 1 Az Országgyűlés a felhasználók biztonságos, megfelelő minőségű és gazdaságos távhőellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft.

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. A tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2010.04.01. Utolsó módosítás: 2009.03.01. Készült:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 6 CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Jogszabály keresés A jogszabály mai napon

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

AZ ARA SHOES HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ARA SHOES HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA AZ ARA SHOES HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2016 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az adatkezelő... 3. oldal 2. Fogalmak... 3. oldal 3. Az

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

Allianz Online Otthonbiztosítás Komplex csomag

Allianz Online Otthonbiztosítás Komplex csomag www.allianz.hu Allianz Online Otthonbiztosítás Komplex csomag Otthonbiztosítások Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek 1/41 Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató...3 A biztosítási csomagokhoz kapcsolódó

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT. 2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT. 2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) valamint a Genertel Jogvédelmi Biztosítás feltételei (GJBF) Társaságunk az ISVAP (a pénzügyi

Részletesebben

Az AESTHETICA Orvosi Központ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Az AESTHETICA Orvosi Központ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Az AESTHETICA Orvosi Központ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat célja 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja,

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016.

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 37/2014.(03.18.) számú

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ I. BEVEZETÉS... 2 II. ADATKEZELÉS... 2. 2.1 Adatkezelő adatai és elérhetőségei... 2. 2.2 Az adatkezelés célja...

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ I. BEVEZETÉS... 2 II. ADATKEZELÉS... 2. 2.1 Adatkezelő adatai és elérhetőségei... 2. 2.2 Az adatkezelés célja... ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 II. ADATKEZELÉS... 2 2.1 Adatkezelő adatai és elérhetőségei... 2 2.2 Az adatkezelés célja... 2 2.3 Az adatkezelés jogalapja... 3 2.4 A kezelendő

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Webfotel.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Webfotel.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

SZABÁLYZAT-ot alkotja:

SZABÁLYZAT-ot alkotja: ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT FÜREDHŐ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KFT. Hatályba lépés időpontja: 2012. július 1. Készítette: L Tender-Consulting Kft. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. A panaszok és fellebbezések kezelése

TÜV Rheinland InterCert Kft. A panaszok és fellebbezések kezelése 1. A szabályozás célja Jelen eljárásutasítás célja a TÜV Rheinland InterCert Kft. (TRI) szakmai tevékenységével kapcsolatban érkezett panaszok, fellebbezések kezelésének szabályozása, beleértve annak dokumentálását

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata 2013. október 30. 1 / 68 oldal TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezeket az adatokat minden esetben a hatályos

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. számú melléklet a 30515-3/36/2015. sz. intézkedéshez A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

BKK Budapesti Közlekedési Központ

BKK Budapesti Közlekedési Központ BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapesti közösségi közlekedési jegyrendszer BKK-automatáihoz tartozó ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014 1. BEVEZETÉS... 2 2. DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

4. Adatkezelő: AGE Optima Bt.. (székhely: 1094 Budapest, Berzenczey utca 39-41.)

4. Adatkezelő: AGE Optima Bt.. (székhely: 1094 Budapest, Berzenczey utca 39-41.) Adatvédelmi szabályzat Hatályos: 2016.01.01. napjától I. A szabályzat hatálya Jelen Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a www.horvatorszagszeretlek.hu címen elérhető oldalhoz

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 159/2015.(08.07.) számú

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT, ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT, ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT, ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ az ITL GROUP Kft. internetes honlapjának felhasználói, valamint az általa nyújtott szolgáltatásokat igénybevevők részére 2015. június 1 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.frizurakellek.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás regisztrált

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és adatvédelem helyi szabályait. A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Játékshop.eu Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A White Crystal KFT. (Székhely: 2600 Vác Zrínyi u 39., Telephely - üzlet cím: 1064 Bp. Rózsa u 59/a, 2600 Vác Kodály Z. u 2., Panaszkezelés cím: 2600 Vác

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt;

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt; "Tisztelt Érdeklődő! Ezennel kérjük, hogy amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni szolgáltatásunknak és a Web-boltunknak, akkor feltétlenül figyelmesen olvassa el jelen általános

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel Pécs, 2015.. Tartalom: 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2

Tartalomjegyzék. Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2 Tartalomjegyzék Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2 I. Feladatkör... 3 II. Kérelem, panaszbejelentés... 7 III. Ügyintézés határideje:... 7 IV. Tájékoztatás az ügyfelet megillető

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

I. RÉSZ. A Szabályzat célja, hatóköre

I. RÉSZ. A Szabályzat célja, hatóköre PREAMBULUM Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (a továbbiakban: KK) és Általános Orvostudományi Kar (a továbbiakban: ÁOK) fontosnak tartja, hogy személyes adatokat csak a törvényes cél eléréséhez

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

Genertel Lopás Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel Lopás Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel Lopás Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 3. oldal A GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. LOPÁS CASCO BIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 6. oldal Társaságunk az ISVAP

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

Cor@Net Távközlési Zrt.

Cor@Net Távközlési Zrt. Cor@Net Távközlési Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, időtartama A személyes adatok kezelésének jogi háttere

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. január 01. Verzió: 2015/01/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 85172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 213. szám 6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 17. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 15. napjától Bertóthyné Csige Tünde jegyző 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Gyékényes, Győrtelek, Ököritófülpös, Őrtilos, Rápolt,

Részletesebben

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT.

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TERVEZET! (egységes szerkezetben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2237/2016. számú határozatában előírt módosításokkal)

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére Üdvözöljük a IZINTA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29/33; Cg.: 01-09-261813; adószám:

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. december 15. I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS TÁRGYA

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI SATURNUS BT BAJA INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2004. május 25-én Módosítva: 2012. február 22-én 1 Tartalom SATURNUS BT BAJA... 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek Hatálybalépés napja: 2013.05.01. www.fizessenmobillal.hu I. fejezet ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. december 7.

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. december 7. 2015. december 7. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK... 6 1.1 Az Üzletszabályzat hatálya és

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4.

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4. Hatályos: 2014.04.01-157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Tiszántúli Első Hitelszövetkezet KM5. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató Hatályos: 2016. május 01. Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet (a továbbiakban: [Hitelszövetkezet)

Részletesebben

A SunCity Tattoo & Piercing Szalon Szeged Adatvédelmi,- És Adatkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK

A SunCity Tattoo & Piercing Szalon Szeged Adatvédelmi,- És Adatkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK A SunCity Tattoo & Piercing Szalon Szeged Adatvédelmi,- És Adatkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE... 2 2. FOGALOMMEGHATÁROZÁS... 2 3. A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz AUTOMATIKA KKT. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Beleg, Szabás, Kutas, Visonta települések területén Hatályba

Részletesebben

117-3/2014 számú igazgatói utasítás FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

117-3/2014 számú igazgatói utasítás FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 117-3/2014 számú igazgatói utasítás ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Hatályba lépés időpontja: 2014. április 1. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság az

Részletesebben

ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉSHEZ 1. Általános rendelkezések A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ETS

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat Az Adatkezelési Szabályzat a Gál és Társa Kft. (1032 Budapest, Kiscelli u. 74.). (a továbbiakban: Szolgáltató ) a weboldalon (a továbbiakban: Weboldal ) történő regisztráció során,

Részletesebben

Pro-Terminál Security Kft

Pro-Terminál Security Kft 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT PRO-TERMINÁL SECURITY KFT. Hatályba lépés időpontja: 2012. július 1. 2 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés

Részletesebben

info@victoriairodaszer.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

info@victoriairodaszer.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. Szabályzat célja victoriairodaszer.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a weboldalt üzemeltető CORWELL Kft. (székhely: 1113 Budapest, Villányi út 52. fsz.

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2010-05TU)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2010-05TU) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2010-05TU) Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: biztosítási feltételek) ellenkező megállapodás hiányában az Európai Utazási Biztosító Zártkörűen

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Adatkezelési szabályzata 1

Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Adatkezelési szabályzata 1 Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Adatkezelési szabályzata 1 1 Jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának 185/2015.(11.30.) számú határozata TARTALOM A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3

Részletesebben

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma 2.SZ. MELLÉKLET A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete

Részletesebben

II. fejezet A regionális hulladékgazdálkodási rendszerben kijelölt hulladékkezelő központok és hulladékártalmatlanító, elhelyező létesítmények

II. fejezet A regionális hulladékgazdálkodási rendszerben kijelölt hulladékkezelő központok és hulladékártalmatlanító, elhelyező létesítmények 6) Közszolgáltató, az egységes közösségi tehervállalás elve alapján a hulladékkezelési közszolgáltatási díjak számítása során nem tesz különbséget az egyes települések hulladékkezelő központokhoz mért

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés keretében használt autóbusz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 Tartalom I. Általános rész... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmező rendelkezések... 4 I.1 Nyugtalotto Játék... 4 I.2 Bizonylat... 4 I.3 Alapregisztráció... 4 I.4

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Szeged Kiskundorozsma, 2011.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2014. május 26-tól Az 1. sz. módosítása jóváhagyásra benyújtva: 2016. január 15.

Részletesebben