ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉSHEZ 1. Általános rendelkezések A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ETS Európai Teherautó Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 6., cégjegyzékszám: , adószám: ), (a továbbiakban: Eladó) és az egyedi adásvételi szerződésben feltűntetett vevő (a továbbiakban: vevő) közötti szállítási szerződés (a továbbiakban: szerződés) elválaszthatatlan részét képezik. A szerződések eltérő rendelkezése hiányában a szerződés szerinti egyes szállítási és adásvételi jogviszonyok teljesítése során a szerződő felek, azaz eladó és vevő jogaira és kötelezettségeire nézve a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak. A jelen ÁSZF-től a felek a szerződésükben általános jelleggel, illetőleg a termékek megrendelése során eseti jelleggel szabadon eltérhetnek. A felek adásvételnek (a továbbiakban: adásvétel) tekintik azt az esetet, amikor a vevő az eladó üzlethelyiségében személyesen megjelenve adja le a rendelését azonnali elvitelre, és a megrendelt termék az üzlethelyiség raktárából azonnal átadásra is kerül vevő részére, vagy megrendelés alapján az eladó üzlethelyiségén kívül történik a tulajdonjog átruházás. Minden más olyan termékértékesítést, amikor a megrendelt termék átadásnak időpontja a megrendelés megtételének időpontjától elválik, a felek szállításnak (a továbbiakban: szállítás) tekintenek. Ahol a jelen ÁSZF a vevőt, vagy az eladót említi, ott a vevő a vagy az eladó nevében és képviseletében fellépő, a szerződésben megjelölt személyeket, alkalmazottakat, meghatalmazottakat is érteni kell, hacsak az ÁSZF szövege kifejezetten cégszerű aláírásról nem szól. Az eladó nem köteles a vevő nevében és képviseletében fellépő bármely személy képviseletei jogosultságát vizsgálni, kivéve a cégszerű aláírást, vagy a szerződést módosító nyilatkozatok esetét. A vevő nevében esetlegesen álképviselőként eljáró személyek eljárásával kapcsolatos mindennemű felelősségét ide nem értve a szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetét az eladó kizárja Megrendelés leadása és visszaigazolása 2. Megrendelés Vevő megrendelését írásban, telefax, vagy internetes Webshop használata útján (amennyiben a Webshop fogad megrendeléseket), vagy személyesen adhatja le az eladó részére. 1

2 Telefaxon történő, illetve személyes rendelés leadás esetén a fax beérkezésének, a Webshop útján a megrendelésnek a rendszer által történő befogadásának, míg útján történő beérkező megrendelésnél az nek a címzett által történő elolvasásának időpontja minősül a beérkezés időpontjának. Adásvétel esetén a megrendelés és az azonnali visszaigazolás is történhet szóban, a termék átadásával és a számla kiállításával egyidejűleg Megrendelések teljesítése, szállítási kötelezettség Az eladó csak az általa visszaigazolt megrendelések teljesítésére köteles. Vevő a megrendelések visszaigazolásáig, a visszaigazolásnak az eladó által történő elküldéséig jogosult a megrendelését megváltoztatni vagy visszavonni. Eladó rögzíti, hogy az általa vállalt teljesítési határidő tájékoztató jellegű. Amennyiben a megrendelt termékek beszerzése az eladónak fel nem róható módon nem lehetséges, vagy aránytalan többlet költségekkel járna az eladó mentesül a szállítási kötelezettség alól. Amennyiben a megrendelt termékből a tömeges megrendelés, vagy beszállítói késedelem folytán nem áll rendelkezésre valamennyi megrendelés teljesítéséhez elegendő készlet, az eladó csak a visszaigazolt megrendelések sorrendjében köteles a megrendelések teljesítésére, a raktári készlet erejéig. Az eladó köteles a kiszállítás jelen bekezdésben szereplő valamennyi akadályának felmerüléséről tudomásszerzését követően a vevőt megfelelő időben értesíteni. A megrendelések teljesítése során a megrendelés és a tényleges átadás közötti időszakban bekövetkező esetleges árfolyamváltozás, vagy gyári árváltozás miatti árváltozás a vevőt terheli aki köteles azt tudomásul venni Teljesítési határidő 3. Teljesítés, kiszállítás Az eladó adásvétel esetén amennyiben a megrendelt termék az adott üzletben raktáron van köteles a terméket számlával a vételár megfizetése ellenében azonnal átadni vevő részére. Szállítás esetén az eladó a megrendelt árut a vis maior és a neki fel nem róható okból eredő késedelem eseteit kivéve raktárkészletről a megrendelés visszaigazolása szerint köteles vevő részére kiszállítani. A kiszállításba beleértendő a szállító járműből a szállítási címen történő kipakolás is. Amennyiben a kiszállítást az eladó fuvarozó közbeiktatásával teljesíti, úgy az eladó és a fuvarozó felelősségére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadóak. A szokásostól eltérő szállítási körülményekről, igényekről (pl. nehezen megközelíthető telephely, behajtási engedély kötelezettség, stb.) vevő köteles az eladót kellő időben előre tájékoztatni. Teljesíthetetlen, vagy csak az ésszerűen elvárható mértéket meghaladó aránytalan nehézséggel teljesíthető feltételek esetén az eladó jogosult a kiszállítást megtagadni. Ilyen esetben a szállítási cím az eladó kijelölt üzlethelysége, erről az eladó haladéktalanul értesíti vevőt. 2

3 Termékimport, megrendelés továbbítás esetén a termékek kiszállítása a gyártó/szállító/fuvarozó teljesítési határidejétől függ, melynek várható időtartamáról az eladó a tudomására jutásától számított legrövidebb időn belül tájékoztatja vevőt. Amennyiben a megrendelés teljesítése a vállalt határidőben nem lehetséges, úgy eladó erről vevőt megfelelő időben tájékoztatja. Amennyiben az eladó nem tudja a megrendelést saját raktárkészletből teljesíteni, és erről a vevőt kellő időben tájékoztatta, úgy a kiszállítás határidejére vonatkozóan az eladó nem vállal szavatosságot és kizárja a felelősségét, köteles azonban a raktárkészleten kívüli termékek beszerzési idejéről és a kiszállítás várható időpontjáról megfelelő tájékoztatást nyújtani a vevő részére A megrendelés teljesítésének helye A megrendelés teljesítésének helye adásvétel esetén az eladó üzlethelyisége, szállítás esetén pedig a vevőnek a szerződésben megjelölt szállítási címe Kiszállítás költségének viselése A megrendelt terméket az eladó a vevő költségére vállalja a szállítási címre kiszállítani. Kivételt képez ez alól a vevő kérésére egyedileg, külföldről megrendelt áruk fuvarköltsége. Felek az egyedi megrendelések esetén ettől eltérhetnek. 4. Átadás/átvétel Adásvétel esetén a vevő számla másodpéldányán kézjegyével köteles igazolni, a termék kívülről felismerhető hibáktól, hiányosságoktól mentes, ép csomagolású állapotban történő átvételét és azt, hogy sort kerített annak mennyiségi megvizsgálására. Szállítás esetén az eladó köteles a megrendelt terméket sértetlen állapotban, szállítólevél vagy számla kíséretében átadni a vevő részére akként, hogy a vevő az átvétel alkalmával meggyőződhessen a csomagolás épségéről, a megrendelt és kiszállított termék azonosságáról, a megrendelt és kiszállított mennyiségi megfelelőségéről. A termékek kívülről felismerhető hibáktól és hiányosságoktól mentes, ép csomagolású állapotban történt átvételét Vevő köteles a számla másodpéldányának aláírásával igazolni, eltérés esetén azt a számlán és írásban is azt jelezni. Amennyiben az átvétel során a termékkel kapcsolatban kifogás merül fel, azt a vevő és a szállító kötelesek jegyzőkönyvben rögzíteni. Ennek elmulasztása vevő részéről jogvesztéssel jár. Vevő tudomásul veszi, hogy az átvételt követően reklamációval ekörben nem élhet. Az átadott termékek csomagolásának és mennyiségének ellenőrzése elmulasztásából eredő károkért vevő felel, a kifogástól mentes átvételt követően vevő mennyiségi kifogást már nem támaszthat. Vevő köteles gondoskodni arról, hogy az átvételt egyeztetett vagy az eladó rendszeres kiszállításának gyakorlatából vevő számára ismert időpontjában az átvétel helyén arra 3

4 jogosult személy által képviselve legyen. Ennek elmulasztása esetén az ismételt kiszállítás költségeit a vevő viseli. 5. Tulajdonjog-fenntartás, a tulajdonjog és a kárveszély átszállása Az eladó a tulajdonjogát fenntartja a termék vételárának hiánytalan kiegyenlítésének időpontjáig. Ennek megfelelően a vevő által átvett termékhez kapcsolódó kárveszély a termék átadásátvételével száll át vevőre, tulajdonjogot a terméken azonban csak akkor szerez a vevő, ha annak vételára teljes egészében kiegyenlítésre került az eladó részére. Amennyiben vevő több mint 60 napos késedelembe esik valamely vételár tartozásának kiegyenlítésével, az eladó jogosult a tulajdonjogának érvényesítése mellett a tartozással érintett termékeket a vevőtől visszavenni és az érintett szerződéstől elállni, valamint felmerült költségeit és kárát vevővel szemben érvényesíteni. 6. Minőségi szabályok, szavatosság, visszáruzás A minőségi kifogások kezelése, szavatossági igények teljesítése és a visszáruzás tekintetében az eladó a mindenkor hatályos, vonatozó jogszabályi előírások és egyedi megállapodások alapján jár el azzal, hogy a 3 napon belül - eredeti sértetlen csomagolásban lévő - alkatrészt az eladó visszaveszi. Nem terjed ki a jótállás a következőkre: a) olyan károkra, amelyek az alkatrész vagy a fődarab helytelen használatával kapcsolatosak (karbantartás hiánya, rossz minőségű olaj használata, balesetek stb.); b) olyan alkatrészeknek (gumiabroncsok, lengéscsillapítók, gömbfejek, szűrők, ablaktörlő lapátok, tengelykapcsoló- és fékbetétek, injektorok, izzók stb.) a cseréjére, amelyek rendes körülmények között is kopásnak és elhasználódásnak vannak kitéve, és a jármű rendes üzemeltetési költségét terhelik, kivéve, ha anyaghiba miatt válik szükségessé ezeknek a részeknek a cseréje; c) olyan szerelvényekre, amelyekről hiányzik az IVECO azonosító (például tachográf, sebességkorlátozó, befecskendezőszivattyú, elektronikus vezérlőegység, váltómű, tengelyek); d) olyan alkatrészre vagy fődarab egységekre, amelyeket nem eredeti IVECO alkatrészek felhasználásával javítottak meg Vételár 7. Vételár, fizetési feltételek A termékek vételára az eladó mindenkori, a megrendelés időpontjában hatályos árlistája szerint alakul. 4

5 Az eladó vevő részére a mindenkori listaárból a megrendelt termék mennyisége alapján kedvezményt nyújthat a szerződés, vagy eseti megállapodás alapján meghatározott mértékben és feltételekkel. Kizárólag a szerződésekben meghatározott kedvezményeket köteles az eladó az abban megjelöltek szerint a jövőbeni megrendelések tekintetében is biztosítani, de a jelen ÁSZF, illetőleg a szerződés szerinti esetekben az eladó részéről ezek a kedvezményvállalások egyoldalúan megvonhatók. Amennyiben a megrendelt alkatrész az eladónál nincs készleten, úgy 50 % vételárelőleg megfizetésével történik a megrendelés Számlázás Eladó a teljesített megrendelésekről számlát állít ki és ad át vevő részére. A számlázás az alábbi módon történhet: a) Adásvétel esetén a termék személyes átadásakor kerül a számla kiállításra, vevő részére történő átadásra, vevő által történő befogadásra, aláírásra és kézpénz útján történő kiegyenlítésre. b) Szállítás esetén: - A számlák kiegyenlítése a termékekkel együtt kiszállított és átadott, vevő által aláírt számla ellenében készpénzes fizetés útján azonnal történik - A termékek szállítólevéllel igazolt kiszállítása esetén a vételár megfizetése később a személyesen átadott, vagy postai úton kézbesített számla alapján, átutalás útján történik. Szállítólevéllel történő szállítás esetén a számla elválaszthatatlan mellékletét képezi a vevő által aláírt szállítólevél másolata. Vevő a részére megküldött számla ellenértékét a számlán meghatározott teljesítési határidőn belül banki átutalással köteles megfizetni az eladó számlán megjelölt bankszámlaszámára (a továbbiakban: halasztott fizetés). Vevő köteles a számlát az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálni és annak kiegyenlítéséről az előírt határidőben intézkedni. Amennyiben a számlával kapcsolatosan kifogás merül fel, vevő köteles az eladót haladéktalanul, halasztott fizetés esetén pedig a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül az eladót írásban értesíteni és számlaegyeztetést kezdeményezni. Ennek elmaradása esetén a számlát a felek vevő által elfogadottnak tekintik Halasztott fizetés Halasztott fizetésre vevőnek csak akkor van lehetősége, ha ahhoz a szerződésben az eladó kifejezetten hozzájárult. Halasztott fizetési lehetőség biztosítása esetén a fizetési határidő az egyedi szerződés szerint alakul. 5

6 Halasztott fizetés esetén vevő csak a részére szerződésben biztosított limit összegig (a továbbiakban: limit) jogosult vételártartozást felhalmozni. Amennyiben vevő vételártartozása eléri a számára engedélyezett limitet, vagy amennyiben az eladónak a vevővel szemben 30 napnál régebben lejárt bármilyen pénzkövetelése áll fenn, úgy az eladó jogosult azonnali hatállyal bármikor: a) megtagadni a vevő további megrendeléseinek teljesítését, és/vagy b) egyoldalúan csökkenteni vagy törölni a vevő részére a szerződésben biztosított árkedvezményt, és/vagy c) megtagadni a halasztott fizetés lehetőségét, vagy csökkenteni az irányadó limitet. Ezen jogkövetkezmények elrendeléséről az eladó köteles a vevőt írásban, legkésőbb a következő megrendelés beérkezésekor tájékoztatni. A fentiek szerint érvényesített kedvezménymegvonást (b) és c) pontok) az eladó időbeli korlát nélkül jogosult hatályban tartani, e tekintetben az eladónak egyoldalú és végleges szerződésmódosítási joga van, ezen jogát a felek kifejezetten elismerik és megerősítik Késedelem, késedelmi kamat, behajtási költség A számla kiegyenlítésének elmulasztása, illetve késedelmes kiegyenlítése esetére az eladó jogosult a számlaösszeg után kamatszámlát kiállítani és azt a vevő részére megküldeni. A kamatszámlát vevő köteles a kézhezvételtől számított 8 napon belül kiegyenlíteni. A késedelmi kamat mértéke a Polgári Törvénykönyv 301. illetve a 301/A. paragrafusainak előírásai szerint alakul. A vevő által bármilyen jogcímén teljesített befizetéseket az eladó először a lejárt tartozások behajtásával kapcsolatosan a jelen ÁSZF szerinti, vagy egyéb igazolt költsége összegével, egyéb díjakkal, kötbérekkel szemben, majd ezután a lejárt tartozások után járó késedelmi kamatkövetésekkel szemben számolja el és csak ezt követően számolja el a tőketartozásokkal szemben. Vevő tudomásul veszi, hogy az eladó jogosult a késedelemmel kapcsolatos jogi eszközök (felszólítás, fizetési meghagyás, peres eljárás, végrehajtási eljárás) igénybevételével felmerülő mindennemű költségét a vevőre hárítani, aki tudomásul veszi, hogy annak megtérítésére is köteles Követelések engedményezése Az eladó írásbeli hozzájárulása nélkül vevő nem engedményezheti, ruházhatja át, terhelheti meg a szerződésből eredő jogait és nem ruházhatja át szerződésből eredő kötelezettségeit. 8. Biztosítékok Amennyiben az eladó vevő számára halasztott fizetési lehetőséget biztosít, vevő a halasztott fizetési rendszeréből eredő esetleges tartozásai biztosítékaként a szerződés szerinti összegű és fajtájú biztosíték adására kötelezhető. 6

7 Biztosítéknyújtási kötelezettség esetén vevő a saját költségén az eladó rendelkezésére bocsátja az eladó által előzetesen jóváhagyott megfelelő biztosítékot, amely: - feltétel nélkül és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy - készfizető kezességvállaló nyilatkozat, vagy - egyéb megfelelő biztosíték lehet. A bankgarancia akkor fogadható el, amennyiben: - azt az eladó által elfogadott magyar hitelintézet bocsátotta ki; és - az visszavonhatatlan és feltétel nélküli. Vevő kötelezettsége és felelőssége saját költségén annak biztosítása, hogy az általa nyújtott biztosíték a szerződés hatálya alatt változatlan feltételekkel és megszakítás nélkül rendelkezésre álljon. Az eladó mindaddig jogosult a halasztott fizetés lehetőségét megtagadni, amíg az általa jóváhagyott biztosíték nem áll a szerződés szerinti összegben és módon a rendelkezésére. Amennyiben vevő lejárt tartozása eléri a limit 50 %-át, vagy a 60 napnál régebben lejárt vételártartozások összege eléri a limit 25 %-át és vevő lejárt tartozását felszólítás ellenére sem fizette meg, úgy az eladó jogosult a vevő valamennyi, már lejárt tartozásának összegéig igénybe venni részére adott biztosítékokat, így különösen jogosult a vevő által adott bankgaranciát előzetes figyelmeztetés nélkül lehívni. 9. Vásárlási vállalás Vevő a szerződésben vállalhatja, hogy az eladótól a meghatározott minimális értékben vásárol terméket meghatározott időtartamok alatt (a továbbiakban: vásárlási vállalás). A vásárlási vállalás teljesítésének esetére a szerződésben meghatározott előnyök, kedvezmények kötődhetnek, míg annak nem teljesítése esetén az eladó jogosult vevő limitjét és/vagy árkedvezményeit egyoldalúan csökkenteni. A vásárlási vállalás szempontjából teljesített vásárlásnak kizárólag azon adásvételek és szállítások vehetők figyelembe, amelynek a vételára az adott időszakban maradéktalanul kiegyenlítésre került az eladó részére. Vevő a vásárlási vállalásának teljesítését az eladó rendszeresen ellenőrizheti és annak eredményéről vevőt értesíti. 10. Kapcsolattartás, értesítési kötelezettség Felek a szerződés teljesítése során közléseiket és értesítéseiket a szerződésben megjelölt kapcsolattartóik útján intézik. A szerződés feltételeit módosító nyilatkozatokat és a szerződés megszűnését eredményező megállapodásaikat a felek kizárólag írásban, törvényes képviselőik vagy meghatalmazottjaik által történő cégszerű aláírással megerősítve tehetik meg. Fizetési emlékeztetőt, kamatszámlát és egyéb technikai jellegű közléseket a felek alkalmazottai is intézhetnek a másik félhez joghatályosan. 7

8 Vevő köteles a szerződés teljesülése szempontjából lényeges adatainak (így különösen nevének, székhelyének, szállítási címének, vezető tisztségviselőjének, bankszámlaszámának és adószámának), illetve kapcsolattartója személyének és elérhetőségeinek megváltozása esetén, legkésőbb a változás hatálybalépésétől számított 15 napon belül az eladót írásban értesíteni. Vevő vállalja, hogy a gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetében, irányításában bekövetkezett lényeges változásról, a vonatkozásában indult csődeljárásról, felszámolási eljárásról, végelszámolásról, a vele szemben elrendelt végrehajtási eljárásról és minden egyéb, a szerződés teljesítését érintő vagy veszélyeztető körülményről haladéktalanul, legkésőbb három munkanapon belül írásban tájékoztatja az eladót. Vevő az értesítési kötelezettség elmulasztásából eredő károkat köteles megtéríteni az eladó részére. Eladó köteles a szerződés teljesítését érintő lényeges eseményről ideértve különösen a szállítási késedelmet, a listán szereplő árú hiányát vevőt megfelelő időben értesíteni. Postai úton tértivevényes küldeményként küldött értesítés a tértivevényen szereplő átvételi napon minősül kézbesítettnek. Amennyiben a címzett fél megtagadja az értesítés átvételét, az az átvétel megtagadásának napján kézbesítettnek minősül. Amennyiben a címzett fél egymás után kétszer is elmulasztja átvenni a neki címzett ajánlott küldeményt, az a postai küldemény második sikertelen kézbesítésétől számított 5. napon kézbesítettnek minősül. Fax vagy útján küldött értesítés kézbesítésének napja a fax vagy elküldését követő első munkanap, feltéve, hogy a küldő fél a fax elküldéséről visszaigazolást, az elküldéséről kézbesítési igazolást kért és kapott. Egyik fél sem felelős az interneten keresztül, vagy egyéb elektronikus úton történő, helytelen és hiányos adatátvitelért, illetőleg információk késedelmes megérkezéséért. 11. Titoktartás A felek kölcsönösen vállalják, hogy a szerződés hatálya alatt és azt követően három (3) évig a szerződés fennállása alatt tudomásukra jutott, a másik felet érintő adatokat és információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelik. A másik fél előzetes hozzájárulása nélkül egyik fél sem jogosult az üzleti titkot képező információt harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni. A titoktartási kötelezettség megszegésével a másik félnek okozott kárt a károkozó fél köteles megtéríteni. A jelen pontban szabályozott titoktartási kötelezettség nem terjed ki a fizetési fegyelem megsértésével kapcsolatos információátadására. 12. Védett jogok Az eladó védet márkanevét, védjegyét és a hozzá kapcsolódó minden védett információt a vevő csak az eladó előzetes engedélyével jogosult felhasználni. 8

9 13. Záró rendelkezések Felek egyező akaratából a jelen szerződésre a mindenkor hatályos magyar jog irányadó, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. Felek kötelesek a jelen ÁSZF, illetőleg az annak alkalmazását előíró szerződések kapcsán felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton, közös megegyezés útján rendezni. A békés vitarendezés sikertelensége esetére a felek a jelen ÁSZF, illetőleg az annak alkalmazását előíró szerződések kapcsán felmerülő jogvita elbírálására az alábbi kikötéseket teszik: Felek a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdések eldöntésére az eladó székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság (Budaörsi Városi Bíróság- Pest Megyei Bíróság) kizárólagos illetékességét kötik ki. Amennyiben a jelen szerződés egyes rendelkezései hatálytalanok, vagy érvénytelenek lennének, ez nem érinti a szerződés érvényességét és hatályát. A felek ilyen esetben kötelesek az érvénytelen/hatálytalan rendelkezést a szerződés céljának legmegfelelőbb új rendelkezéssel pótolni. A szerződés mindenkor az eladó hatályos árlistájával együtt értényes. Az eladó a mindenkori aktuális árlistához való hozzáférést biztosítja vevő részére. Jelen ÁSZF visszavonásig érvényes. 9

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek Hatálybalépés napja: 2013.05.01. www.fizessenmobillal.hu I. fejezet ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A Mana Fashion ruha webáruház böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Mana Fashion webáruház használatára

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.kaviczky.hu weboldal használatáról. 2015. október 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.kaviczky.hu weboldal használatáról. 2015. október 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.kaviczky.hu weboldal használatáról 2015. október 1. 1. Preambulum Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA I. SZERZŐDŐ FELEK egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft. székhely: 5137 Jászkisér,

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015 1./ A szerződések megkötése Jelen Általános Szállítási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései kihatnak minden olyan szerződésre, amely egyrészről a Kingspan

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

Alapvetı szerzıdéses adatok:

Alapvetı szerzıdéses adatok: B É R L E T I S Z E R Z İ D É S amely létrejött Budapesten, egyrészrıl a MEVA Zsalurendszerek Zrt. (cégbejegyzés száma:, címe: 1047 Budapest, Labdarúgó u. 19., telefon: 272-2222, fax: 369-5885 képviselıje:

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.metabonwebshop.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.frizurakellek.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás regisztrált

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

Az EDIMART Tolmács-és Fordításszolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF)

Az EDIMART Tolmács-és Fordításszolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) Az EDIMART Tolmács-és Fordításszolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) Az EDIMART Tolmács- és Fordítóiroda Kft. Megrendelőinek garantált, áttekinthető feltételeket biztosít. A

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Fogalom meghatározások Takarékszövetkezet: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14.) továbbiakban (Takarékszövetkezet) Bankszámla: a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Juhász László Egyéni Vállalkozó (székhelye: H-6090 Kunszentmiklós-Kunbábony 200. adószáma: 43649220-2-23,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Tartalom Vásárlási Feltételek... 3 A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:... 3 Az üzemeltető adatai:... 3 A rendelés:... 4 Rendelés menete...

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

HC Központ Kft. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2015. május 15.

HC Központ Kft. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2015. május 15. HC Központ Kft Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2015. május 15. I. Bevezető rendelkezések A HC Központ Pénzügyi Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) az ügyfelek panaszainak

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez Budapest, 2016. március 16. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Értelmező

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2010.08.25 Hatálybalépés

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF ) tartalmazzák a Média 11 Tömegkommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1113

Részletesebben

Hatályba lép: 2014. március 15.-én

Hatályba lép: 2014. március 15.-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám: 11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 12/2014 (IV.29.) számú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére Üdvözöljük a IZINTA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29/33; Cg.: 01-09-261813; adószám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTİ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics Szilárd igazgató

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Confhotel- Net Kft. (1033

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók:

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A Jogi nyilatkozat, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat valamint a Szállítási, átvételi és fizetési feltételek minden pontja a narancsborstop.hu weboldal Általános

Részletesebben

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2013. szeptember 1. DEFINÍCIÓK Szolgáltató: UltraNet Kft - székhely: 1115. Budapest, Bartók Béla

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a Rondo Hullámkartongyártó Kft. és a beszállítói, valamint megrendelői közötti szerződésekhez. I.

Általános Szerződési Feltételek a Rondo Hullámkartongyártó Kft. és a beszállítói, valamint megrendelői közötti szerződésekhez. I. Általános Szerződési Feltételek a Rondo Hullámkartongyártó Kft. és a beszállítói, valamint megrendelői közötti szerződésekhez I. Preambulum A Rondo Hullámkartongyártó Kft. (1239 Budapest, Ócsai út 5.,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1. A Grand Tours Kft. (a továbbiakban Kft.) működési engedélyének száma R-0007/92/1999. A működéshez előírt vagyoni biztosítékról a QBE Insurance (Europe) Limited Magyar országi

Részletesebben

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25 Tartalomjegyzék 1. A szerződő felek... 3 1.1. A szolgáltató... 3 1.2. Ügyfél, Megrendelő... 3 2. A szerződés tárgya... 4 3. A szerződés létrejötte, módosítása... 4 3.1. A szerződés létrejötte:... 4 3.1.1.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gege Hungary Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Deák Ferenc u. 29. cégjegyzékszám: 11-09-014638; adószáma: 14548961-2-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 13-TŐL VISSZAVONÁSIG Tartalom 1. A szállító adatai, elérhetőségi és az általános szerződési feltételekben használt fogalmak... 2 2. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Tex and Co Net Kft. által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető rendszerek,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban 1. Fogalom meghatározások: 1.1. Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Székhely: 6065 Lakitelek, Liget u. 2. Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u.8. Telefon: (76) 502-650 e-mail: kozpont@lakitelek.tksz.hu Kirendeltségek: Lakitelek (76) 449-135 Nyárlırinc (76) 343-015

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Betatherm webáruház - ÁSZF - 2016. Betatherm webáruház Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15343006-2-04 Képviselő: Kőszegi Zoltán polgármester Pénzintézet: 64400099-10918018

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Zcomp - ÁSZF - 2016. Zcomp Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gege Hungary Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Deák Ferenc u. 29. cégjegyzékszám: 11-09-014638; adószáma: 14548961-2-11;

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

Hatályos a közzétételt követő 30. naptól

Hatályos a közzétételt követő 30. naptól A TV2 MÉDIA CSOPORT Kft. TV2 elnevezésű SD technikai formátumú lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása műsorterjesztésére vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos a közzétételt követő 30. naptól

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg a közöttük létrejött jogviszony a megrendelés elfogadásával (írásban történő visszaigazolásával) jön

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

~ 1 ~ Építési szerződés. Építőipari kivitelezési tevékenységre

~ 1 ~ Építési szerződés. Építőipari kivitelezési tevékenységre ~ 1 ~ Építési szerződés Építőipari kivitelezési tevékenységre amely létrejött egyrészről. (anyja neve:., szül. hely és idő:., szem. ig. száma:, adóazonosító jele:.., állandó lakcíme: megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS)

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS) EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAPELVI SZINTEN 4. (1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu

Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu Fogalmak Közszolgáltató A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató), 1067 Budapest, Eötvös u. 21., cégjegyzékszám: 01-09-466332,

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2012.03.23. napjától CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A LÍZINGBEADÓ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom 1. BEVEZETÉS... 2 2. FOGALMAK... 2 3. A SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK... 3 4. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IGÉNY

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015 I. Szállítási feltételek az Icopal Kft. által forgalmazott termékekre: Az Icopal Kft. az általa forgalmazott áruk szállítását harmadik fél bevonásával végzi. Az Icopal Kft. az árut a H-8900 Zalaegerszeg,

Részletesebben

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek TARTALOMJEGYZÉK I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A megrendelés módja, teljesítése...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

Your Dance - Magyarország első online tánciskolája. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Bemutatkozás

Your Dance - Magyarország első online tánciskolája. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Bemutatkozás Your Dance Online tánciskola Médiaajánlat 2012-2013 Bemutatkozás Weboldalunk 2009-ben alakult. Célunk hogy az emberek tánctanulási lehetőségeit és módszereit megkönnyítsük egy teljesen egyedülálló módon,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata székhelye: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. telefon: 06-1-289-2100 adószáma: 15523002-2-43 számlaszáma:

Részletesebben