SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: Képviselő: Kőszegi Zoltán polgármester Pénzintézet: Bankszámla: Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Telefon: Fax: (továbbiakban Megrendelő), másrészről a Név: HOGE Kft. Cím: 1033 Budapest, Szőlőkert u.7. Adószám: Cégjegyzékszám: Képviselő: Ónody Péter Pénzintézet: UniCredit Bank Bankszámla: Telefon: 06-1/ Fax: 06-1/ (továbbiakban Szállító) között a mai napon az alábbiakban meghatározott feltételekkel. PREAMBULUM A jelen szerződés tárgyában Megrendelő Eszközbeszerzés a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódóan elnevezéssel közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese a Szállító. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a közbeszerzésekről szóló többször módosított évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján, a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel írják alá. 1. A szerződés tárgya 1.1. A szerződés tárgya az alább meghatározott eszközök (továbbiakban: áru) leszállítása, üzembe helyezése, illetve betanítása, valamint mindazon tevékenység elvégzése, mely a jelen szerződésben meghatározott.

2 II. Sterilizálás eszközei Db 1. Automata műszermosó 1 2. Autokláv 4 STE 1 3. Plazma steril 1 4. Fólia hegesztő asztallal 1 5. Átfúvó pisztoly 1 6. Csomagoló asztal 1 7. Tároló polc steril csomagoknak 1 8. Ágytálmosó 1 Szállító szerződéses feladatát képezi a fenti áruk teljes körű, hiány- és hibamentes leszállítása, illetve a jelen szerződésben meghatározott tevékenység (pl. üzembe helyezés) I. osztályú minőségben történő elvégzése, megfelelve a vonatkozó magyar és Európai Uniós szabványoknak, valamint a jelen szerződésben és mellékleteiben foglalt minden dokumentációnak és előírásnak, az alábbi dokumentumok szerint, melyek a szerződés részét képezik, attól függetlenül, hogy fizikailag a szerződés mellékleteként csatolásra kerülnek-e: a) A hatályos jogszabályok b) a jelen Szállítási Szerződés, c) a közbeszerzési eljárás Ajánlati Felhívása és Dokumentációja, beleértve a műszaki specifikációt, d) Szállító Ajánlata, a beárazott mennyiség kimutatásokkal és a tételek tartalmával együtt, e) egyéb, a Szerződést alkotó, annak részeként minősített további dokumentumok (a továbbiakban együttesen: Szerződés) A fent említett dokumentumok egymást kiegészítik, és kölcsönösen magyarázzák, de kétértelműség és eltérések esetén a Szerződés értelmezése szempontjából a szigorúbb előírást tartalmazó dokumentumban foglaltak a mértékadók. 2. Szerződéses ellenérték 2.1. A jelen szerződés tárgyát képező áru ellenértéke összesen 30,812,350,- Ft + Áfa, azaz harmincmillió-nyolcszáztizenkétezer-háromszázötven forint + Áfa. Az árban benne foglaltatik az áru szállítása, beállítása, üzembe helyezése és betanítása is, illetve valamennyi olyan költség, melyet az ajánlatkérési dokumentáció előír. Az ár a befejezési határidőre prognosztizált fix összegű ár, mely tartalmaz minden költséget, adó-, vám, illeték, járulék összeget, minden ráfordítást, ami a feladat elvégzésével kapcsolatban felmerülhet. A fent meghatározott ellenértéken felül más jogcímen számla nem nyújtható be, más fizetési kötelezettséget Megrendelő nem vállal. Az HUF pénznemben meghatározott egyösszegű ár nem kötött devizaárfolyamhoz, illetőleg egyéb ár módosulási feltétel sem alkalmazható. A szerződéses ár tartalmazza a teljes körű szállítást a megfelelő mennyiségben és minőségben, határidőre, a megadott helyszínekre, az árut védő megfelelő csomagolásban, az összeszereléssel, a beállítással és üzembe helyezéssel együtt. Szerződéses ár így különösen tartalmazza az ajánlatkérési dokumentációban található műszaki specifikációban meghatározott valamennyi berendezés, részegység, tartozék szállítását, az adott berendezés vonatkozásában meghatározott speciális feladat, illetve a szállítási szerződés-tervezetben a szállítás teljesítésével kapcsolatban meghatározott

3 feladat (pl. beépítési többletköltségek) elvégzését. A szerződéses ár tehát tartalmaz minden költséget, adó-, vám, illeték, járulék összeget, minden ráfordítást, ami a feladat elvégzésével kapcsolatban felmerülhet Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés tárgyát képező áru üzembe helyezéséről felvett jegyzőkönyv aláírását követően 60 napon belül a szerződéses ellenértéket számla ellenében átutalja a Szállító UniCredit banknál vezetett számú bankszámlájára Szállító a jelen szerződés tárgyát képező áru vonatkozásában tulajdonjogát a teljes vételár maradéktalan kiegyenlítéséig fenntartja Megrendelő fizetési késedelme esetén a Szállító jogában áll késedelmi kamatot felszámítani, melynek mértéke a jegybanki alapkamat. A kamatszámítás alapja a szerződéses bruttó ellenérték. 3. Szállítási feltételek és határidők kiíró felvetett kérdésre adott válasza alapján 3.1. Szállító az árut az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott teljesítési helyre szállítja le a Megrendelő részére, ahol a Megrendelő a Szállító képviselőjének közreműködésével szállítólevél alapján, tételesen átveszi a beépítést, speciális csatlakozást nem igénylő, üzembe helyezett árut. Az összes épületgépészeti és villamos kialakítás tekintetében a következő, Szállító Szerviz és Szolgáltatási csomag nyilatkozatában foglaltak az irányadóak: Az összes épületgépészeti és villamos kialakítás tekintetében ajánlattevő vállalja, hogy nyertessége esetén a szerződéskötést követő 2 héten belül részletes adatszolgáltatást nyújt az orvos-technológiai, gépész és villamos tervezők részére az általa szállítandó technológiai berendezések csatlakozási (hideg- és melegvíz, ioncserélt/ro-víz, csatorna, villamos, légtechnikai) igényeiről és az igényelt teljesítményről. Ezek alapján a szaktervezők elkészíthetik a végleges kiviteli terveket, melyek alapján a közeljövőben kiírásra kerülő építési közbeszerzési eljárás nyertese meg tudja valósítani a szükséges gépészeti, villamos átalakításokat. Ezzel elkerülhetővé válna az utólagos már kész épületen történő bontások és átalakítások kényszerű elvégzése Előteljesítés csak Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. Megrendelő Dabas város (Magyarország), 2370 Dabas, Bartók Béla út 61. szám alatt a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet rekonstrukcióját végzi el, mely a jelen szerződés szerinti szállítás előfeltétele. Az építési kivitelezési szerződés teljesítésének tervezett határideje: I. ne. Tekintettel arra, hogy az eszközök a ben épülő létesítménybe kerülnek leszállításra várhatóan I. negyedévében, a szállítás legkorábbi időpontját Megrendelő az építmény készültségi állapotának függvényében a legkorábbi szállítási időpontot 90 nappal megelőzően írásban közli Szállítóval. A szállítás, próbaüzem stb. ütemezését a szerviz és szolgáltatási csomag szabályozza, az abban foglaltak az irányadóak. Szállítónak a szállítás fenti ütemezése okán felmerülő valamennyi díját és költségét az egyösszegű szállítási díj (ár) tartalmazza. A szállítási határidőt Megrendelő nem határozhatja meg úgy, hogy a végső átadás-átvétel időpontja (jótállási időszak kezdő napja) későbbi időpontra essen, mint augusztus 31.

4 3.3. Szállító beszerzi, a szerződés 1.1. pontjában meghatározott árut, helyszínre szállítja, a szükséges technológiai szereléseket elvégzi, és a berendezést üzembe helyezi. Gondoskodik a kezelőszemélyzet jegyzőkönyvvel igazolt oktatásáról, illetve mindazon feladat elvégzéséről, melyet a szerviz és szolgáltatási csomag előír. Annak érdekében, hogy a közmű hálózati bekötéseket, fogadó infrastruktúrát a szállítandó gép specifikációjának, kialakításának megfelelően készítse elő az épületet kivitelező vállalkozó, Megrendelő e tárgyban együttműködési kötelezettséget ír elő Szállító részére, az építési beruházást kivitelező vállalkozóval A szállítási határidőn belül a Szállító a szállítási készségről 3 nappal a szállítás előtt értesítést küld a Megrendelő részére, aki a fenti értesítés kézhezvételétől számított 48 órán belül visszaigazolja, hogy a szállítmányt milyen időpontban tudja fogadni, figyelembe véve a 3.2-es pontban foglaltakat is Szállító a jelen szerződés tárgyát képező árut a szállítás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A szállítmányon a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó címkéket a szállító feltünteti A Szállító a jelen szerződés tárgyát képező áruhoz mellékeli a megfelelő szállítási okmányokat, a 16/2006. (III.27.) EüM rendelet által meghatározott minőségi tanúsítvány 1 példányát, valamint az önálló ismeretszerzésre alkalmas magyar nyelvű használati utasításokat, illetve mindazon dokumentumot, melyet a szerviz és szolgáltatási csomag előír. Az engedélyek beszerzése a Szállító feladata. 4. Az áru átvétele és tárolása 4.1. Az árut leszállítása, a fuvareszközből történő lerakása és rendeltetési helyen történő elhelyezése saját költségére és veszélyére Szállító kötelezettsége Az átadás-átvételt, a próbaüzemet, a rész-teljesítés, teljesítésigazolás kiállításának módját, időpontját, feltételeit a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező szerviz és szolgáltatási csomag(ok) tartalmazzák Az áru elvesztéséből vagy megrongálódásából, illetve bármely más okból eredő kárveszély a Szállítóról a Megrendelőre az üzembe helyezésről felvett jegyzőkönyv felek általi aláírásával száll át A ládabontást a rendeltetési helyen Szállító szakemberei végzik. A ládabontás során tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról Szállító jegyzőkönyvet vesz fel. A megállapított hiányokat és sérüléseket Szállító az üzembe helyezésre előírt határidőn belül utánszállítással, vagy cserével saját költségére tartozik pótolni, illetve elvégezni. 5. Felszerelés, üzembe helyezés és betanítás 5.1. Az áru felszerelése és installálása, illetve üzembe helyezése a Szállító feladata, beleértve a 3.1 pontban foglaltakat is Szállító az áru felszerelését, illetve üzembe helyezését a szerviz és szolgáltatási csomagban foglaltak szerint végzi el.

5 5.3. Szerződő felek az áruk üzembe helyezéséről és a berendezések próbaüzemének sikeres befejezéséről jegyzőkönyvet vesznek fel, melynek keltétől számít az áru megrendelő részére történő műszaki átadása, valamint az áru jótállási ideje is. A jegyzőkönyv felvétel napján állítja ki Megrendelő a rész-teljesítésigazolást A jegyzőkönyv aláírására jogosult személyek, beosztásuk és elérhetőségük Szállító részéről: Madács László, szervizvezető telefon: 0630/ , fax: 06-1/ Megrendelő részéről: Lovassy Ádám, telefon: 70/ , fax: Szállító köteles az üzembe helyezés során az állag-, vagyon és kapcsolódó életvédelem biztonságának garantálására, az esetlegesen Megrendelőnek okozott károk megtérítésével együtt. Szállító a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel költségátvállalás mellett felel Szállító a szállítandó berendezés minőségét az érvényes rendeletek és szabványok szerint vállalja, és azt a szállítás, vagy a beépítés előtt minőségtanúsítvánnyal igazolja, azt átadja Megrendelőnek Szállító az áru üzemeltetéséhez a Megrendelő által kijelölt személyzet részére a szerviz és szolgáltatási csomagban foglaltak szerint oktatást végez Szállító a jelen szerződésben rögzített teljesítéseit határidőben teljesíti, amennyiben az áru üzembe helyezését, a próbaüzem sikeres befejezését a jelen szerződésben foglalt határidőre elvégzi. 6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, jótállás, szavatosság, szervízelés Teljesítési biztosíték 6.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító a szerződés aláírásáig a nettó szerződéses összeg 3 %-ára teljesítési biztosítékot ad a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 53. (6) bekezdés a) pontja szerint. A teljesítési biztosíték abban az esetben hívható le, ha a Szállító szerződésszegést követ el. A teljesítési biztosítéknak a hiány- és hibamentes teljesítés napját követően 12 hónapig kell rendelkezésre állnia Amennyiben a teljesítési biztosíték nyújtása bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított és a biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó kötelezvénnyel történt, úgy az akkor megfelelő, ha - a nettó szerződéses összeg legalább 3 %-ára vonatkozik, - korlátozás nélküli és visszavonhatatlan; - 5 banki munkanap alatt igénybe vehető, - futamideje (érvényessége) a szerződésben vállalt szállítás sikeres teljesítését követő 12 hónap Fentieken túlmenően a teljesítési biztosítékra vonatkozó levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a bank, illetőleg a biztosító kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Szállító esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, a jogviszony

6 vizsgálata nélkül, a bank, illetőleg a biztosító saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti a Megrendelőnek a Megrendelő által írásban megjelölt összeget. Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér 6.4. Szállító késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke napi Ft, legfeljebb azonban összesen a nettó szerződéses érték 20 %-a Szállító hibás teljesítése esetén kötbért köteles fizetni, a hiba Megrendelő által elismert kiküszöböléséig terjedő időre, melynek mértéke napi Ft, legfeljebb azonban összesen a nettó szerződéses érték 20 %-a Szállító meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek összege a meghiúsult teljesítés nettó összegének 20 %-a, melybe a teljesítési biztosíték még érvényesíthető része - beszámításra kerül. Amennyiben a Szállítói késedelem a 15 napot meghaladja, és Megrendelő írásbeli felszólítására a Szállító 15 napon belül nem ad a Megrendelő számára elfogadható írásbeli tájékoztatást a késedelem okáról és a késedelem megszüntetésének módjáról, vagy a Szállító az ilyen tájékoztatást megadja, de azt a Megrendelő nem fogadja el, a Megrendelő egyoldalúan jogosult jelen szerződéstől elállni. Jótállás, jótálláson túli szervizelés, szavatosság, felelősség 6.7. Szállító a jelen szerződés alapján leszállított árura üzembe helyezés napjától számított 2 év időtartamban, a gyári garancia-feltételek szerinti teljes körű jótállást vállal Szállító a készülék üzembe helyezésekor üzembe helyezési jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a telepített eszköz és gyári számmal rendelkező részegységei azonosító számát és a vonatkozó garanciaidő hosszát A garanciavállalás nem vonatkozik a készülékkel szállított kopó- és fogyóanyagokra, tartozékokra, azonban az üzembe helyezést követő sikeres próbaüzem esetén az ár tartalmazza a teljes körű karbantartást a vonatkozó közbeszerzési eljárásban meghatározott jótállás minimális időtartamaként meghatározott időszak alatt a teljes rendszerre, alkatrészekkel együtt, beleértve a kiszállást és munkadíjakat is Amennyiben az áru meghibásodott vagy hiányos, a Szállító haladéktalanul köteles azt kijavítani, illetve a felmerült hiányt pótolni Amennyiben a jótállási idő alatt fellépő hiba nem javítható, a Megrendelő követelheti az áru, illetve a meghibásodott alkatrész haladéktalan kicserélését. A le- és felszerelésről, valamint a szállításról a Szállító gondoskodik saját költségén. Kivételt képeznek azon kopó- és fogyóanyagok, melyek nem tartoznak a karbantartás körébe Írásos hibabejelentés esetén Szállító annak kézhezvételét követő legfeljebb a szerviz és szolgáltatási csomagban foglalt időtartamon belül köteles a helyszínre kiszállni, és dokumentált hibafeltáró vizsgálatot tartani, valamint a hiba elhárításáról intézkedni. Szállító munkalapon rögzíti azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba kiküszöbölése érdekében megtett.

7 6.13. Szállító vállalja, hogy a jótállási idő lejártát követően külön szerződésben rögzített feltételek mellett, térítés ellenében ellátja az áru szervizelését. A Szállító az áruhoz szükséges tartalék-alkatrészeket az üzembe helyezéstől számított minimum 8 évig biztosítja. 7. Szoftverrendelkezések 7.1. Szállító a jelen szerződés tárgyát képező áruval együtt rendelkezésre bocsátott szoftverek felhasználási jogait korlátozás nélküli időtartamra át nem ruházható, illetve nem kizárólagos jelleggel adja át Megrendelőnek Az áruval együtt leszállított szoftvereket a Megrendelő a leszállított áruval együtt annak működtetése céljából jogosult változatlan formában és a műszaki leírásban megnevezett célra használni A szoftvereket és az ehhez tartozó dokumentációt a Megrendelő harmadik fél részére kizárólag az eszköz tulajdonjogának átruházása esetén adhatja át, amennyiben az átruházás egyéb feltételei fennállnak. Elidegenítés esetén a szoftver rendelkezéseket azonos tartalommal Megrendelő köteles előírni a vevő részére A szoftverek használati díját a vételár tartalmazza. Szállító kijelenti, hogy a szállított szoftverekkel kapcsolatos rendelkezési jog harmadik féltől mentes Megrendelő a szoftvereket nem másolhatja le, nem fejlesztheti tovább, nem fejlesztheti vissza, illetve nem törölheti azokat A leszállított áru teljesítményének, illetve teljesítőképességének növelése érdekében az azzal együtt szállított szoftver módosítása, illetve bővítése a szerviz és szolgáltatási csomagban foglaltak szerint történhet. 8. Kapcsolattartás A szerződő felek közötti kapcsolattartás írásban történik. A szerződő felek közötti kapcsolattartás során fel kell tüntetni a szerződés megnevezését, az azonosító számát, és azt postán, faxon, en kell elküldeni, vagy személyesen kézbesíteni az alábbi címekre: A Megrendelő részére: név: Lovassy Ádám cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. telefon, fax, , , A Szállító részére: név: Madács László cím: 1033 Budapest, Szőlőkert u.7. telefon, fax, / ; 06-1/ ; 9. Vegyes rendelkezések 9.1. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés keretében átvett dokumentációkat csak a jelen szerződés alapján, a vállalt feladat teljesítése érdekében használják fel Felek megállapodnak, hogy a szerződésben meghatározottakon kívül, egyik fél sem kezdeményez a másik fél írásbeli tájékoztatása nélkül olyan folyamatot, vagy

8 tevékenységet, amelyik a másik félnek a szerződésben nem szabályozott költséget, vagy többletköltséget okozhat Szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem-, vagy részleges nem-teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha az a szerződés hatályának beálltát követően felmerülő ellenállhatatlan erő következménye. A vis maior helyzet bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről szerződő felek egymást haladéktalanul értesítik, és a megszűnést követően mindent megtesznek a szerződésszerű teljesítés érdekében A jelen szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével, a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett módon és feltételek fennállása esetén módosíthatók. A szerződés módosításának írásbeli formában kell történnie, a Kbt. szerződés módosításra vonatkozó rendelkezéseivel összhangban A jelen szerződésből eredő jogvitákat szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, szerződő felek a jogvitájuk elbírálása céljából kikötik a Dabas Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. Amennyiben a per a pertárgy értékére tekintettel megyei bíróság hatáskörébe tartozna, úgy a Pest Megyei Bíróság kizárólagosan illetékes A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak Szállító vállalja, hogy dolgozói, alkalmazottai balesetbiztosítással rendelkeznek Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés bármely kikötése érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyulna, az a Szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, hatálytalanság okát orvosolni lehet, úgy mindent megtesznek az adott szerződésrész érvényben, illetve hatályban tartása érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy hatályos rendelkezéssel pótolják, amely a legjobban megfelel az adott szerződésrész szellemének és gazdasági célkitűzéseinek. A szerződő Fél nem köteles e pontban meghatározott célkitűzés érvényesítésére, ha súlyos szerződésszegés miatt a szerződés fennmaradása már nem áll a szerződő Fél érdekében A szerződő Felek megállapodnak abban, ha cégszerűen aláírt levelet, vagy okiratot a jelen szerződésben megadott székhely és/vagy levelezési címre ajánlottan elküldik, azt a levél átvételének napján, de legkésőbb a feladást követő 8. napon kézbesítettnek tekintik. Tértivevénnyel elküldött levél esetén a visszaérkezett tértivevényen igazolt átvételi napon tekintik kézbesítettnek. Amennyiben a tértivevény a feladást követő 8 napon belül nem érkezik vissza, úgy a levelet a 8. napon kézbesítettnek tekintik Felek az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ának betartására és betartatására is kötelezettséget vállalnak. A számla vonatkozásában be kell nyújtani: a) 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást (figyelem: az együttes adóigazolásnak a tényleges kifizetés időpontjában 30 napnál nem régebbinek kell lennie), vagy b) nyilatkozatot arról, hogy együttes adóigazolást azért nem nyújtott be, mert szerepel a köztartozás mentes adózói adatbázisban.

9 9.11. Szállító feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy megrendelő a Kbt. 17/C. -ban és egyéb, a Kbt-ben meghatározott nyilvánosság biztosításával kapcsolatosan előírt kötelezettségének eleget tehessen Jelen szerződés pályázati támogatásból valósul meg. Pályázat neve: Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép-Magyarországi régióban (Kódszám: KMOP ) Projekt megnevezése: Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztése Amennyiben a pályázati támogatást Megrendelő hibáján kívüli okból részben, vagy egészben nem sikerül lehívni, úgy a jelen szerződést Megrendelő kártérítési, kártalanítási és egyéb térítési kötelezettség nélkül felmondhatja, illetőleg a szerződés módosítását kezdeményezheti. Megrendelő felmondása esetén Szállító az elvégzett munkájával arányosan jogosult díjazásra és költségei megtérítésére, a közbeszerzési ajánlata szerint, a szerződéskötéstől a felmondásig végrehajtott Szállítói teljesítmény alapján A Kbt. 99. (1) bekezdésében foglaltak alapján a 305. (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére Megrendelő az alábbiakat jelenti ki: Dabas Város Önkormányzata kijelenti, hogy felhatalmazza a jelen szerződésben meghatározott pénzintézetét, hogy a jelen szerződében meghatározott fizetési számlájára a Szállító a Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a Kbt (3) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően a Megrendelő jelen felhatalmazó nyilatkozata alapján beszedési megbízást nyújtson be Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal látták el. Dabas, május 6... Megrendelő Szállító

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H.

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. SEFAG-AB09168 mely létrejött egyrészről: SEFAG-AB09168 KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. (székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21., cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics Szilárd igazgató

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Budapest III. kerület Óbuda Békásmegyer Önkormányzata Címe: 1033 Budapest, Fő tér 3. Képviseli: Bús Balázs polgármester Adószám:15503004-2-41 Számlaszám:12001008-0013-1713-00100007

Részletesebben

A jelen szerződés létrejött egyrészről VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Bélapátfalva Város Önkormányzat címe: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. képviseli: Ferencz Péter polgármester mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., törzsszám: 722337, adószám: 15722335-2-10, bankszámla

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

-biztonsági kamera rendszer kiépítése-

-biztonsági kamera rendszer kiépítése- A Szegedi Közlekedési Kft, mint Ajánlatkérő, felhívást tesz közzé ajánlattételre Szeged Repülőtér biztonságtechnikai fejlesztések beszerzési eljárás ajánlattételi felhívására az alábbi rész vonatkozásában

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉSHEZ 1. Általános rendelkezések A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ETS

Részletesebben

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14.

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 12690 /2014. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Projekt címe:

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Projekt címe: Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Projekt címe: Kiskunhalas Város

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről Dabas Város Önkormányzata mint villamos energia felhasználó,

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Város Önkormányzata Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Ajánlati felhívás. Iktató szám: ALT/141-1/2013

Ajánlati felhívás. Iktató szám: ALT/141-1/2013 Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Ajánlati

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

Tervezési szerződés tervezet

Tervezési szerződés tervezet Tervezési szerződés tervezet amely létrejött egyrészről Budafok Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata címe: 1221 Budapest, Városház tér 11. adószáma: 15735856-2-43 bankszámlaszáma: 11784009-15522001-00000000

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15516006-2-42

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Orient-Web Bt. Általános szerződési feltételek Az ORIENT- WEB Bt. (3534 Miskolc, Gőz u. 7.), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) internetes szolgáltatásaira (domain név- regisztrációs, fenntartási

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Kivonat. 1. A Kbsz. célja és hatálya

Kivonat. 1. A Kbsz. célja és hatálya Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. Tel: 37/372-025 Fax: 37/ 372-018 e-mail: gytarjanpolghiv@pr.hu Kivonat Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Átrium Idősek Otthona épületének energetikai fejlesztése mely létrejött egyrészről Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15730363-2-13 Képviselő:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (minta)

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (minta) *1371548870* Vonalkód: 1371548870 Iktatószám: BL/2 192/2/2011 1. számú példány MVH VSZ/66-2011 Keretmegállapodás azonosító: KM KM0109FMRK10/2010 Az üzemeltetési szerződés száma: ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15391126-2-13 Bankszámlaszám: 64400099-10918018, Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Az ideiglenes piac kialakítására

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Az ideiglenes piac kialakítására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte: Valamennyi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához ELİTERJESZTÉS A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához Tisztelt Képviselı-testület! A Vodafon Magyarország Zrt megbízásából az IMM-ROHR Kft (Budapest)

Részletesebben

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. december 15. I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS TÁRGYA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Mezőberény Város Önkormányzata (székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1. adószáma: 15345352-2-04, számlavezető neve: K&H Bank Zrt, bankszámla száma:

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

\biwb-olh. löi-lct fö. l»l ^ -U H.Ql,/. 0. Ft. 4é?AV- #1' /> U k, v^ 241UAHR0).

\biwb-olh. löi-lct fö. l»l ^ -U H.Ql,/. 0. Ft. 4é?AV- #1' /> U k, v^ 241UAHR0). 241UAHR0). ' ; )CWi,i/,> o 0gyiratszám:JStr&/K/2011. PO 009/03 Ügyintéző: Tamus Béla Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Róna park 5-7. Móka-kacagás Bölcsőde,

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Sürgősségi indítvány napirendre vétele A közgyűlés 17 igen, egyhangú

Részletesebben

Alapvetı szerzıdéses adatok:

Alapvetı szerzıdéses adatok: B É R L E T I S Z E R Z İ D É S amely létrejött Budapesten, egyrészrıl a MEVA Zsalurendszerek Zrt. (cégbejegyzés száma:, címe: 1047 Budapest, Labdarúgó u. 19., telefon: 272-2222, fax: 369-5885 képviselıje:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) Kölcsönszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

ny. száma: MO / 119 / 2010. ny. száma: 720062 ikt. száma: II/4393/2010. ikt. száma: 946/2010 VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 119 / 2010. ny. száma: 720062 ikt. száma: II/4393/2010. ikt. száma: 946/2010 VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ Vállalkozó ny. száma: MO / 119 / 2010. ny. száma: 720062 ikt. száma: II/4393/2010. ikt. száma: 946/2010 VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom Paks-Cseresznyés bekőtőút Győrkőnyi utca autópálya felüljáró közötti 2,3 km-es szakaszának útburkolat felújítására, Megrendelő fly. száma: TPO/03/2013 ikt. száma: 1.6528-8/2013 Vállalkozó ny. száma: M-4/2013.

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató (Timpanon Kft.) projektmenedzser (Timpanon Kft.)

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató (Timpanon Kft.) projektmenedzser (Timpanon Kft.) Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató (Timpanon Kft.) Készítette: Kékedi Kitti projektmenedzser (Timpanon Kft.) Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata és a

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

MEGBÍZĂSI SZERZ DÉS. mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között a mai napon, az alábbi feltételek szerint: 1. A szerz dés tárgya

MEGBÍZĂSI SZERZ DÉS. mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között a mai napon, az alábbi feltételek szerint: 1. A szerz dés tárgya Jo/~4. Iktatászám: K-VASC/201 1/0492 Szerz désszám: Sze-VASC/201 1/15 MEGBÍZĂSI SZERZ DÉS Amely létrejött egyrészr l Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér

Részletesebben

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Utazási feltételek A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Érvényes: 2015. január 1-től visszavonásig 1. Az Utazásszervező 1.1. A Last Call Travel

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben