SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó eszközök szállítása, üzembe helyezése tárgyában amely létrejött egyrészről Név: BODROGKÖZI JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG székhely: 3973 Cigánd, Fő utca 80. képviseli: Gönczi Zsolt ügyvezető cégjegyzékszám: Név: GÖNC ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG székhely: 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71. képviseli: Varga József László ügyvezető cégjegyzékszám: Név: KOPPÁNY-VÖLGYE KEK" EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG székhely: 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 56. képviseli: Dr. Szabóné Dr. Fekete Beáta ügyvezető cégjegyzékszám: Név: LÉT.A.MED LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG székhely: 4281 Létavértes, Baross u. 7. képviseli: Dr. Kiss Gyula igazgatóság elnöke és Szigetvári János igazgatósági tag cégjegyzékszám: Név: MEZŐCSÁTI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG székhely: 3450 Mezőcsát, Hősök tere 33. képviseli: Dr. Rublinszki Mihály ügyvezető cégjegyzékszám: Név: RÉTSÁGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. képviseli: Balogh Péter ügyvezető cégjegyzékszám: Név: SARKADI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI FEJLESZTŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG székhely: 5720 Sarkad, Béke sétány 5. képviseli: Dr. Pintér Lajos ügyvezető cégjegyzékszám:

2 Név: VÁMOSPÉRCS - KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG székhely: 4287 Vámospércs, Béke u. 1. képviseli: Dr. Rácz Norbert ügyvezető cégjegyzékszám: (a továbbiakban együtt és külön-külön is Ajánlatkérő(k) vagy (k) másrészről Siemens Zrt. székhely: 1143 Budapest, Gizella út nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság cégjegyzékszám: képviselő: Dr. Szokodi Csaba és Huszáros Gergely adószám: számlavezető pénzintézet neve: MKB Zrt. pénzforgalmi számla száma: mint Szállító (a továbbiakban: Szállító ) (a továbbiakban Szállító és (k) együttes említésük esetén: Felek ) között az alábbi helyen és napon, a lentebb részletezett feltételekkel. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK Kbt. jelenti a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvényt. Közbeszerzési eljárás jelenti a k által TIOP Kistérségi járóbetegszakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó eszközök szállítása, üzembe helyezése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást. Termék(ek) jelenti a Közbeszerzési Eljárás tárgyát képező eszközöket, berendezéseket, gépeket, felszereléseket. A Termékek műszaki, technikai jellemzőit Felek a Közbeszerzési Eljárás során rögzítették. Egységár jelenti valamely Termékre vonatkozó darabárat. Tehát az egységár 1 db termék ára. Kár jelent minden kárt, elmaradt hasznot (ideértve a következménykárokat is), helytállási kötelezettséget, felelősséget és költséget, amely a Félnél felmerült. Írásbeli Értesítés jelenti a szerződés V. 2. pontjában rögzített nyilatkozatot. Támogatás jelenti a TIOP Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázaton elnyert forrást. 2

3 I. ELŐZMÉNYEK 1. k, mint közös ajánlatkérők a Kbt. alapján Közbeszerzési Eljárást folytattak le. 2. Szállító, mint Ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett, ajánlatot tett. Figyelemmel arra, hogy (k) Szállító ajánlatát fogadták el nyertes ajánlatként, Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül szerződést kötnek egymással. II. A SZERZŐDÉS ALAPDOKUMENTUMAI, A SZERZŐDÉS STRUKTÚRÁJA 1. Felek szerződéses megállapodását az alábbi dokumentumok tartalmazzák: 1.1. jelen szerződés törzsszövege; 1.2. jelen szerződés mellékletei az egyes Ajánlatkérőkre vonatkozó egyedi feltételekről; 1.3. k által Ajánlatkérőként kiadott, a Közbeszerzési Eljárásra vonatkozó Részvételi Felhívás, Részvételi Dokumentáció, Ajánlattételi Felhívás és Ajánlattételi Dokumentáció; 1.4. a Közbeszerzési Eljárás során keletkezett kiegészítő tájékoztatások (amennyiben erre sor került) 1.5. a Szállító nyertes ajánlatának teljes tartalma. 2. Felek rögzítik, hogy a II terjedő pontokban említett dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, ám mindkét fél számára ismert azok tartalma. Bármely eltérés, értelmezési nehézség esetén jelen szerződés törzsszövegében és egyes ajánlatkérőkre vonatkozó mellékleteiben foglaltak az irányadók elsődlegesen. 3. Jelen szerződés törzsszövege tartalmazza a Szállító és a k vonatkozásában általános jellegűnek minősülő szabályokat. Jelen szerződés egyes mellékletei rögzítik az adott tekintetében a speciális szerződéses feltételeket. III. A FELEK SZERZŐDÉST ÉRINTŐ NYILATKOZATAI 1. Mindkét Fél kijelenti, hogy - kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére; - a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek (adott esetben); - a jelen szerződést a Fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt, regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel; 2. Szállító kijelenti, hogy: - kész és képes (k) szerződéses céljának megfelelő teljes körű, gondos és magas színvonalú teljesítésre. 3

4 - a (k) által rendelkezésére bocsátott információk alapján a díj kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére állnak. - Szállító ajánlatának szakmai kialakítása során figyelembe vette (k) által rendelkezésére bocsátott információkat. Szállító (k) által elvárt feladatokat teljesíthetőnek minősíti. - a (k) céljának teljes körű kielégítéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, erőforrásokkal és kapacitásokkal rendelkezik jelen szerződés teljes időtartama alatt. - a feladat teljesítéséhez szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi erőforrásokkal rendelkezik, és azokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. - rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához szükséges. - nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben, illetőleg az egyedi megállapodásokban foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 3. k kijelentik, hogy jelen szerződés hibátlan, hiánytalan teljesítéséhez kiemelt jogi érdekük fűződik, annak okán, hogy a Szállító jelen szerződés szerinti feladat-ellátása Támogatás felhasználásának szabályszerűségét alapvetően befolyásolja. IV. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 1. Szerződéses Termékmennyiség: Jelen szállítási szerződés alapján Szállító a Közbeszerzési Eljárás során meghatározott Termékmennyiség erejéig köteles k beszerzési igényeit kielégíteni. 2. Szállító köteles adott részére a Közbeszerzési Eljárás során az adott tekintetében meghatározott Termékmennyiséget leszállítani, majd az Írásbeli Értesítés szerinti véghatáridőre a termékeket üzembe helyezni, és amennyiben a Közbeszerzési Eljárás során rögzítésre került részére kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtani. 3. Amennyiben a teljesítés során a Felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő kérdés merül fel, úgy Szállító köteles t haladéktalanul írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően eljárni. Amennyiben Szállító úgy ítéli meg, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeihez képest többlet i igény merül fel, úgy köteles ezt a konkrét igény teljesítését megelőzően jelezni számára. A többletigények kapcsán a Felek a Kbt. alkalmazásával kötelesek eljárni, az adott műszaki kérdést a szerződés teljesítésétől elválasztva kötelesek kezelni. Amennyiben Szállító álláspontja az, hogy az adott kérdés a teljesítést (határidőben vagy ellenértékben) érinti, úgy köteles ésszerű időben írásban megindokolni azt, hogy (i) az adott kérdés miért nem tartozik a IV. 4. pontban foglaltak alá, valamint (ii) az adott kérdés eldöntése előkérdése-e a további teljesítésének. ésszerű határidőben köteles saját álláspontját közölni Szállítóval. 4. Szállító külön díjigény nélkül köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi jelen szerződésben vagy Közbeszerzési Eljárás során kifejezetten nem említett, de a szakmai szokások szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó tevékenység ellátására, részegység, termék szállítására. 4

5 V. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 1. Teljesítés helye: Valamely által igényelt termékmennyiséget Szállító értelemszerűen az adott re vonatkozó jelen szerződés adott re vonatkozó mellékletében megjelölt teljesítési helyen köteles üzembe helyezni. 2. Teljesítési határidő: Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés alapján Szállító még át nem adott épületekbe szállít eszközöket és azok üzembe helyezésére is ott kerül sor. Ezzel összefüggésben Felek számára világos, hogy előfordulhat az a nemvárt eset, hogy az épületekre vonatkozó építési tevékenység munkálatainak átadási időpontjai módosulhatnak. Jelen szerződés mellékletében tájékoztató jelleggel nként külön-külön megjelölésre került az az időpont, amikorra Szállítónak teljesítenie kell. Ezt az időpontot azonban a még át nem adott épületekben folyó építési tevékenységek befolyásolhatják. A fentiekre figyelemmel Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Termékek leszállításának és üzembe helyezésének tényleges és konkrét teljesítési véghatárideje Szállító számára attól az időponttól kezdődik, amikor az adott saját vonatkozásában írásban értesíti Szállítót ( Írásbeli Értesítés ). A Termékek leszállításának és üzembe helyezésének készre jelentési határideje az adott Írásbeli Értesítésének Szállítóval történő közlésétől számított 42 nap, kivéve amennyiben adott a Részvételi Felhívás alapján ennél rövidebb határidejű megrendelés leadására is jogosult. nyilatkozza, Szállító tudomásul veszi, hogy az üzembe helyezés kapcsán az épületet Szállító nem kizárólagosan fogja birtokolni, az épület kivitelezője még építésikivitelezési munkákat végezhet a szállítási, szerelési munkaterületen. Szállítónak és a kivitelezőnek együtt kell működnie egymással és úgy kell eljárniuk, hogy a másik fél teljesítését ne akadályozzák. Előteljesítésre Szállító kizárólag az adott előzetes, írásbeli hozzájárulása mellett jogosult. 4. Munkák eltakarása: Amennyiben eltakarásra kerülő munkákat is végez Szállító, úgy köteles az eltakarásra kerülő munkarészről az eltakarást megelőző 3 nappal t értesíteni és lehetővé tenni ezek ellenőrzését. Az értesítésnek tartalmaznia kell az eltakarás tervezett időpontját. Amennyiben az értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, Szállító jogosult az adott munkarész eltakarására, azonban ezen munkarészekért is teljes felelőséggel tartozik. 5. Próbaüzem: Amennyiben Közbeszerzési Eljárás során előírta, a készre jelentést megelőzően próbaüzemet tartanak a Felek. Ennek részleteit az Ajánlattételi Dokumentáció tartalmazza. 6. Átadás-átvétel: Felek rögzítik, hogy a készre jelentésre a valamennyi termék leszállítása, üzembe helyezéseamennyiben ez előírásra került a Közbeszerzési Eljárás során próbaüzeme után kerülhet sor. Szállító készre jelentésére nként külön-külön kerül sor. A készre jelentéssel egyidejűleg az alábbi dokumentumokat kell Szállítónak átadni számára: - magyar nyelvű használati utasítás, 5

6 - garancialevél. Szállító készre jelentését követően a Szállító és az érintett megkezdi az átvételi eljárás lefolytatását. Az átadás-átvételről a Felek jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. A termékek sikeres átadásátvételéről szóló jegyzőkönyv egyben a teljesítés igazolásnak minősül. Az átadás-átvétel során megállapított, a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibákat köteles Szállítóval írásban közölni. 7. Teljesítés Dokumentálása: Amennyiben a teljesítés eredményeként eltakarásra kerülő munkákra (pld. falban történő kábelezés) kerül sor, úgy Szállító köteles a létrejött, megvalósult állapotokat részletesen tartalmazó műszaki, technikai dokumentációt, rendszerrajzokat (elektronikus formában, címkézett DVD hordozón 3 példányban és papíralapon 1 példányban) számára a készre jelentéssel egyidejűleg átadni. 8. A kárveszély átszállása: A kárveszély a beszerelést követő átvétellel száll át re. 9. Jogszavatosság: Szállító szavatol azért, hogy a Termékek tulajdonjogát per-, teher- és bármely egyéb igénytől mentesen ruházza át re. 10. Kellékszavatosság: Szállítót jogszabályon alapuló kellékszavatosság terheli. Szállító továbbá szavatolja, hogy teljesítése keretében általa szállított Termékek újak. Szállító kötelezi magát arra, hogy hibabejelentésétől számított 24 órán belül helyszíni kiszállás útján gondoskodik a hibaelhárítás megkezdéséről. Alkatrészcserét igénylő meghibásodás esetén a Szállító a hibabejelentéstől számított 3 napon belül köteles kijavítani a hibát. A megfelelő szervízháttér (alkatrészek, minimálisan kettő magyar nyelvet beszélő, kiképzett szakember) biztosítása Szállító feladata. A kellékszavatosság gyakorlásának egyéb aspektusaira a Ptk. szabályait rendelik alkalmazni a Felek. 11. Szellemi alkotásokról szóló rendelkezések: Figyelemmel a Támogatás kapcsán létrejött támogatási szerződésre mely szerződés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi út ), mint Támogató képviseletében eljáró Strukturális Alapok Programiroda (1055 Budapest, Honvéd u. 20.) Közreműködő Szervezettel került megkötésre illetőleg a támogatási szerződés Általános Szerződési Feltételeire (továbbiakban: ÁSZF ); Felek megállapodnak abban, hogy Szállító az ÁSZF 12. pontja szerinti tartalommal a szellemi alkotásokra vonatkozó jogokat biztosítja a Támogatás Kedvezményezettje számára. Az ÁSZF vonatkozó részét a Részvételi Dokumentáció tartalmazza. 12. Felelősség az alvállalkozókért: Szállító felelős az alkalmazottainak, alvállalkozóinak magatartásáért. Szállító vállalja, hogy betartja a munkavégzés helyén érvényes különleges, által megfelelő időben vele közölt biztonsági szabályokat és korlátozásokat. 6

7 VI. AZ EGYSÉGÁR MÉRTÉKE, FIZETÉSI ÜTEMEZÉS 1. A Termékekre vonatkozó Egységárat Szállító nyertes ajánlata tartalmazza. 2. Felek rögzítik, hogy az Egységár magában foglalja a Szállító valamennyi költségét (így különösen a tárolási költséget is) és egyéb kiadását. Szállító kijelenti, hogy az Egységár kialakításához szükséges információkat, körülményeket megismerte, azokra figyelemmel ajánlotta meg annak mértékét, mint ajánlatkérő számára. 3. Az Egységár mértéke figyelemmel a bruttó módon meghatározott pályázati forrás meghatározásra bruttó módon értendő. Az ajánlattételt követő esetleges jogszabálymódosítások az Egységár mértékét nem érintik. 4. Szállító részére egyik sem fizet előleget. 5. Részteljesítések: Első részteljesítés: Ha az adott részére meghatározott termékmennyiség beérkezett a Magyar Köztársaság területére, ennek a ténynek általi vagy által kiállított megbízólevéllel rendelkező képviselő útján történő ellenőrzése után a tárolási nyilatkozat kiadását követően Szállító jogosulttá válik az adott re vonatkozó teljes ellenszolgáltatás 60%-ának megfelelő összeg kiszámlázására. Ennek megfizetését követően az adott re átszáll a termékek tulajdonjoga. Második részteljesítés: A fennmaradó részt az adott re vonatkozó teljes ellenszolgáltatás 40%-ának megfelelő összeget a termékek sikeres átadás-átvételéről szóló teljesítésigazolást követően jogosult Szállító számlázni. 6. Az adott a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő Szállítói részteljesítésről teljesítésigazolást állít ki. részéről a teljesítés igazolására kizárólag a jelen szerződés adott re vonatkozó mellékletében meghatározott természetes személy vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult. 7. Szállító a (rész)számlát, az adott által kiállított teljesítés-igazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki. Az adott re vonatkozó (rész)számlát a szóban forgó által aláírt teljesítés-igazolás kiállítását követő 3 munkanapon belül Szállítónak el kell juttatnia az adott részére - a szóban forgó által aláírt - teljesítés-igazolás egy eredeti példánya kíséretében. 8. Fizetési késedelem esetén a késedelmesen fizető a Kbt. 306/A. (1) bek. b) pontja alapján alkalmazandó Ptk. 301/A. (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Szállító számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül. 9. Felek rögzítik, hogy a kifizetések során az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A-ára is figyelemmel járnak el. 10. Valamennyi jelen szerződés aláírásával pénzforgalmi szolgáltatóját felhatalmazza arra, hogy amennyiben Szállító, mint az ajánlattevőként szerződést kötő fél a Kbt (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén beszedési megbízást nyújt be, azt teljesítse. A félreértések elkerülése érdekében a Felek rögzítik, hogy Szállító csak az adott esetében jogosult az azonnali beszedési megbízás benyújtására. 7

8 VII. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE/MÓDOSÍTÁSA 1. Jelen szerződés megszűnik a Felek bármelyikének jogutód nélküli megszűnésével, illetve megszüntethető közös megegyezéssel, valamint rendkívüli felmondással. A fenti megszűnési okok természetszerűleg nként külön-külön is bekövetkezhetnek. Ilyen esetben a megszűnés (ide értve különösen a Ptk (1) bekezdésében foglaltakat) csak a Szállító és az adott relációjában értelmezhető. 2. Bármely a saját vonatkozásában jogosult jelen szerződést súlyos szerződésszegésre hivatkozással, rendkívüli felmondással - azonnali hatállyal - felmondani, ha erre nek a VIII. 2. pont alapján megnyílik a joga, továbbá ha Szállító: - késedelme eléri a 30 naptári napot - bármilyen módon megtéveszti az adott t, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére; - a neki felróható mulasztásokon túl bármely szerződéses kötelezettségét vagy azzal kapcsolatos hatályos magyar jogszabályt megszeg, amennyiben az alapvetően befolyásolja a szerződésszerű teljesítést az adott vonatkozásában. 3. A felmondási határidő a felmondás ajánlott, vagy tértivevényes levélben, illetve a kapcsolattartó útján való kézbesítése napját követő napon kezdődik. 4. Jelen szerződés megszűnése és felmondása esetén a felek kötelesek elszámolni úgy, hogy az elszámolás után egymással a jövőre nézve anyagi és egyéb követelésük ne legyen. 5. jogosult jelen szerződést felmondani, amennyiben Szállító felfüggeszti a kifizetéseit, tárgyalásokat kezdeményez a hitelezőivel történő megegyezés céljából, ellene csőd- vagy felszámolási eljárás indul, Szállító legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, felszámolásának megkezdéséről határoz. 6. A szerződés módosítása: 6.1. A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek: Jelen szerződésben szabályozottakat az egyes k vonatkozásában csak írásban (papír alapú dokumentum), az adott és Szállító cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek: Jelen szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani. A szerződésmódosítás relatív hatályú főszabályként, azaz csak az adott és Szállító tekintetében irányadó, a szerződésmódosításban részt nem vevő re nem terjed ki a hatálya. VIII. SZERZŐDÉSSZEGÉS 1. A szerződésszegés és a szerződés megszűnésének relatív hatálya: Felek bármelyikének tekintetében felmerülő szerződésszegés/megszüntetés esetében a 8

9 szerződésszegés/megszüntetés jogkövetkezményeit csak a szerződésszegéssel/ megszüntetéssel érintett személyekre (az adott re, Szállítóra) vonatkozóan lehet érvényesíteni. 2. Szállító szerződésszegése esetén követendő eljárás: Szállító szerződésszegése esetén jogosult Szállítót felszólítani (továbbiakban: Felszólítás ) arra, hogy: - szüntesse meg a szerződésszegést, és tegyen eleget szerződéses kötelezettségének a Felszólításban jelzett ésszerű időtartamon belül; vagy - adjon be javaslatot és részletes ütemezést a szerződésszegés helyrehozatalára (továbbiakban: Program ) a Felszólítás kézbesítésétől számított 8 napon belül, megfelelő részletességgel meghatározva, hogy a Szállító a szerződésszegés helyrehozatalát milyen módon és határidővel javasolja. (A Programot a kizárólag arra hivatkozva utasíthatja el, hogy nem alkalmas a mulasztás ésszerű határidőn belül történő orvoslására. A a Program elutasítását megelőzően köteles a Szállítótól a Program további 7 napon belül történő ésszerű módosítását kérni). A fentiek nem érintik szerződésszegésből eredő igényeit. Amennyiben a a Programot megfelelő indokok alapján elutasítja, vagy a Szállító a által elfogadott Programban rögzített kötelezettségeinek határidőben történő teljesítését elmulasztja, vagy a Szállító nem szünteti meg a szerződésszegést a Felszólításban rögzített határidőn belül, vagy a szerződésszegés súlyára tekintettel a szerződés fenntartása a től nem várható el, úgy jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbérigényét érvényesíteni. A a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti Szállítóval szemben. 3. Kártérítés: A jogszabályon alapuló és jelen szerződésből eredő kártérítési igény érvényesítésén túl amennyiben Szállító késedelmes vagy hibás teljesítése okán valamely t érintően a nyújtott támogatást visszavonják, annak mértékét csökkentik, avagy kifizetését később foganatosítják, úgy Szállító köteles ezért az adott irányában helytállni. 4. Késedelmi kötbér: Amennyiben Szállító valamely feladatot saját érdekkörében felmerült okból nem tud ellátni, úgy haladéktalanul köteles az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével a késedelemmel érintett (ke)t erről írásban tájékoztatni (a továbbiakban: akadályközlő levél). Az akadályközlő levél, vagy annak (k) általi meg nem válaszolása a szerződés szerinti teljesítési határidőt önmagában nem módosítja, a késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti. Szállító tudomásul veszi, hogy az akadályközlő levél kézbesítésétől függetlenül, az egyedi Megrendeléseket tekintve, a neki felróható késedelme esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli. A késedelemmel érintett az őt megillető kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti Szállítóval szemben. A kötbér fizetése nem mentesíti a Szállítót a teljesítés 9

10 alól. Szállító késedelmes teljesítése esetén a kötbér érvényesítését elfogadja. A késedelmes teljesítésre megállapított kötbér mértéke napi ,- Ft. Szállító tudomásul veszi, hogy késedelmi kötbér követelése külön felszólítás nélkül esedékessé válik, amennyiben eléri a maximumát (30 nap). nek jogában áll az elismert, esedékessé vált kötbért az ellenértékbe beszámítani. 5. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Szállító hibás Terméket szállít és a szavatossági/jótállási kötelezettségének a szerződés V. 12. pontja szerinti határidőben nem tesz eleget kijavítási, kicserélési kötelezettségének, úgy köteles a határidő lejártát követő naptól kezdődően az érintett részére (naponta) ,- Ft mértékű kötbért fizetni. a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti Szállítóval szemben. A kötbér fizetése nem mentesíti a Szállítót a szerződésszerű teljesítés alól. Szállító tudomásul veszi, hogy a hibás teljesítési kötbér követelése külön felszólítás nélkül esedékessé válik, amennyiben eléri a maximumát (30 nap). nek jogában áll az esedékessé vált kötbért az ellenértékbe beszámítani. 6. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a saját vonatkozásában a Szállító szerződésszegésére alapozva szünteti meg a szerződéses jogviszonyt, illetve ha a Szállító jogellenesen szünteti megszerződést, úgy a Szállító köteles az adott számára ,- Ft mértékű meghiúsulási kötbért fizetni. Szállító a meghiúsulási kötbért felszólításától számított 15 napon belül köteles megfizetni részére. 7. Ellenőrzés: Valamennyi külön-külön jogosult arra, hogy Szállítónak az adott irányában vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységét önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén ellenőrizze olyan módon, hogy Szállító adott t érintő teljesítését ez irányú tevékenysége ne akadályozza. Felek tudomásul veszik, hogy a jogszabály meghatározott esetekben a Feleken kívüli szervek számára is meghatározhat ellenőrzési jogosultságot. 8. késedelme: megteszi mindazon munkáltatói intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy munkavállalói a szerződés teljesítése során Szállító rendelkezésére álljanak, vele együttműködjenek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy Szállító feladatait teljesítse. Felek rögzítik, hogy Szállító a fenti határidők elmulasztását nem mentheti ki arra hivatkozással, hogy a részéről közreműködő kollégáknak nem volt megfelelő az együttműködési hajlandósága. Abban a nem várt esetben, ha a valamelyik munkavállalója nem működik együtt a Szállítóval, akkor Szállító köteles ezt jelezni a kapcsolattartója részére, aki a szükséges intézkedéseket megteszi. Amennyiben Szállító e kötelezettségét elmulasztja, az egyes határidők elmulasztását nem mentheti ki arra hivatkozással, hogy a részéről közreműködő kollégáknak nem volt megfelelő az együttműködési hajlandósága. Amennyiben Szállító a teljesítés érdekében dokumentumok átadását, információk adását kéri től, úgy ezt köteles írásban jelezni kapcsolattartója felé. köteles a kért dokumentumot, információt Szállító részére legkésőbb 2 munkanapon belül átadni. Az átvett dokumentumokat Szállító köteles bizalmas információként kezelni, azok tartalmát harmadik személyeknek nem hozhatja tudomására. 10

11 késedelmének jogkövetkezménye a teljesítési határidő meghosszabbodása az adott vonatkozásában, mégpedig főszabályként a késedelem időtartamával. Amennyiben Szállító úgy ítéli meg, hogy késedelembe esett, úgy ezt köteles haladéktalanul írásban jelezni felé. 9. Jogról való lemondás hiánya: részéről jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. 10. Jótállás: Szállító jótállást vállal azért, hogy teljesítése, az abban szereplő Termékek és az azzal összefüggésben nyújtott szolgáltatások, munkák hiba- és hiánymentesek, továbbá mennyiségében és minőségében megfelelnek a szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban, a szakmai standard-okban, szabványokban foglalt előírásoknak. A jótállás időtartama amennyiben jogszabály e tekintetben szigorúbb követelményt nem állapít meg a teljesítés részét képező valamennyi termék és szolgáltatás általi végleges átvételétől számított 3 év, függetlenül attól, hogy az adott terméket Szállító ténylegesen mikor szállította le, az adott szolgáltatást ténylegesen mikor végezte el. A jótállás kezdő időpontja szempontjából az egyetlen releváns időpont a Szállítói teljesítés szerződésszerű átadás-átvételének időpontja. Szállítói teljesítéssel kapcsolatos minőségi kifogásait a jótállási időn belül bármikor, a hiba észlelését követő azonnali értesítéssel jogosult érvényesíteni. Mentesül a Szállító a jótállási kötelezettsége alól azon meghibásodások tekintetében, amelyek az alábbi esetekkel kapcsolatosan következnek be: - nem rendeltetésszerű, illetve nek felróható, nem a használati utasításban leírtak szerinti használat, - illetéktelen (3. személyek általi, jogosulatlan) beavatkozás esete, amennyiben az illetéktelen beavatkozást nem a Szállító által szállított rendszer Szállítónak felróható hibája tette lehetővé, - a hiba nem a Szállító által szállított termék meghibásodásából ered, - elemi kár, - az energiaellátó rendszer zavarából eredő meghibásodás. IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1. Nyilvánosság: Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés típusát, tárgyát, a felek nevét, a jelen szerződés értékét, időtartamát, valamint ezen adatok változását a hivatalos lapjában vagy honlapján közzéteheti az Áht. 15/B. -a szerinti esetben. Felek rögzítik, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. tv a, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 81. -a alapján a szerződés tartamáról való tájékoztatást nem lehet megtagadni üzleti titok címén. a Kbt. 73. (1) bekezdése értelmében nem hozhatja nyilvánosságra azokat a jelen szerződéssel összefüggő adatokat, amelyek nyilvánosságra hozatalát a Szállító a közbeszerzési eljárásban 11

12 benyújtott ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon (mellékletben) megtiltotta. Szállító azonban nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. 2. Irányadó jog: Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére - így különösen a szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések beszámíthatóságára, engedményezés útján történő átruházhatóságára és átvállalására - a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve a magyar kollíziós magánjogi szabályokat (nemzetközi magánjogról szóló évi 13. tvr.). 3. Részleges érvénytelenség: Amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen vagy jogszabályba ütközik és ezt bíróság jogerős határozata megállapítja, úgy a Felek ezt a rendelkezést a vonatkozó rendelkezéssel elérni kívánt szerződéses cél megvalósítására leginkább alkalmas, érvényes és jogszabályba nem ütköző írásbeli rendelkezéssel kötelesek pótolni a határozat jogerőre emelkedését követő harminc (30) napon belül. 4. Tájékoztatás, kapcsolattartás: Minden közlést, kérést, követelést, lemondást, bejelentést vagy a jelen szerződés által megkívánt, vagy megengedett más értesítést írásban kell elküldeni és azt az alábbiak szerint kell közöltnek tekinteni: a) kézben és átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában, b) ajánlott küldeményként vagy gyorsposta illetve más futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, c) faxüzenet formában az elküldést követő munkanapon, d) formában az elküldését követő munkanapon Minden, illetve a Szállító kijelöli azt a felelős személyt - illetve később szükség esetén ennek helyettesét -, aki a jelen szerződés teljesítése során kapcsolattartásra jogosult. A megjelölt képviselők jogosultak a Felek képviseletére, a jelen szerződés alapján. E személyek megjelölése nként külön-külön a szerződés mellékletében történik. A mellékletben megjelölt személyek képviseleti jogosultsága kiterjed: a jelen szerződés teljesítése vonatkozásában mindennemű közlés és utasítás átadása-átvételére. A mellékletben megjelölt személyek jogosultsága nem terjed ki: a szerződés módosítására, illetve olyan utasítás átadás-átvételére, amely közvetlenül vagy közvetve a jelen szerződés módosítását eredményezné. Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyben bekövetkezett változásról haladéktalanul tájékoztatják egymást. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat. 5. Vitás kérdések rendezése: Felek az egymás között a jelen szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatosan közöttük 12

13 esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket ésszerű határidőn belül, egymás között kísérlik meg rendezni. Felek alávetik magukat - helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyek esetén - a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. A polgári perrendtartás szerint megyei bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a felek nem kívánnak bírósági kikötéssel élni. Felek a jelen szerződést és annak mellékleteit elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá az egyes mellékleteknél. Jelen szerződés 9 darab egymással teljesen megegyező példányban készült. A szerződés eredeti példányaiból 8 darab a minden egyes t, 1 darab Szállítót illet meg. Kelt: Budapest, június 4. napján Dr. Szokodi Csaba és Huszáros Gergely Szállító Kelt: Cigánd, június 3. napján Kelt: Gönc, június 3. napján Gönczi Zsolt ügyvezető Kelt: Tab, június 4. napján Varga József László ügyvezető Kelt: Létavértes, június 3. napján Dr. Szabóné Dr. Fekete Beáta ügyvezető Kelt: Mezőcsát, június 3. napján Dr. Kiss Gyula igazgatósági tag és Szigetvári János igazgatósági tag Kelt: Rétság, június 4. napján Dr. Rublinszki Mihály ügyvezető Kelt: Sarkad, június 3. napján Balogh Péter ügyvezető Kelt: Vámospércs, június 3. napján Dr. Pintér Lajos ügyvezető Dr. Rácz Norbert ügyvezető 13

14 1. számú melléklet 1. neve: BODROGKÖZI JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2. Az üzembe helyezés teljesítési helye: 3973 Cigánd, Fő u. 43. Hrsz.: Teljesítés ütemezése: Termék-leszállítás és üzembe helyezés tájékoztató jellegű véghatárideje: szeptember részéről a teljesítés igazolására kizárólag Gönczi Zsolt ügyvezető vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult. 5. szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítést követő 60 napon belül, átutalással fizeti meg Szállító részére az ellenértéket. 6. pénzforgalmi szolgáltató(i) a szerződés VI. 10. pont szerinti beszedési megbízás kapcsán: OTP Bank Nyrt. által vezetett számla 7. Tájékoztatás, kapcsolattartás: részéről: Gönczi Zsolt ügyvezető Értesítési cím 3973 Cigánd, Fő utca 80. telefon / fax / Szállító részéről: Fodor József projektmanager értesítési cím 1143 Budapest, Gizella út telefon / fax ; / Kelt: Cigánd, június 3. napján Kelt: Budapest, június 4. napján Gönczi Zsolt ügyvezető Dr. Szokodi Csaba és Huszáros Gergely Szállító 14

15 2. számú melléklet 1. neve: GÖNC ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2. Az üzembe helyezés teljesítési helye: 3895 Gönc, Károlyi Gáspár u Hrsz.: 986/3 3. Teljesítés ütemezése: Termék-leszállítás és üzembe helyezés tájékoztató jellegű véghatárideje: július részéről a teljesítés igazolására kizárólag Varga József László ügyvezető vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult. 5. szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítést követő 60 napon belül, átutalással fizeti meg Szállító részére az ellenértéket. 6. pénzforgalmi szolgáltató(i) a szerződés VI. 10. pont szerinti beszedési megbízás kapcsán: Jógazda Szövetkezeti Takarékpénztár által vezetett számla 7. Tájékoztatás, kapcsolattartás: részéről: Varga József László ügyvezető Értesítési cím 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71. telefon / fax / Szállító részéről: Fodor József projektmanager értesítési cím 1143 Budapest, Gizella út telefon / fax ; / Kelt: Gönc, június 3. napján Kelt: Budapest, június 4. napján Varga József László ügyvezető Dr. Szokodi Csaba és Huszáros Gergely Szállító 15

16 3. számú melléklet 1. neve: KOPPÁNY-VÖLGYE KEK" EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2. Az üzembe helyezés teljesítési helye: 8660 Tab, Kossuth Lajos u. 56. Hrsz.: 1044/98 3. Teljesítés ütemezése: Termék-leszállítás és üzembe helyezés tájékoztató jellegű véghatárideje: július részéről a teljesítés igazolására kizárólag Dr. Szabóné Dr. Fekete Beáta ügyvezető vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult. 5. szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítést követő 60 napon belül, átutalással fizeti meg Szállító részére az ellenértéket. 6. pénzforgalmi szolgáltató(i) a szerződés VI. 10. pont szerinti beszedési megbízás kapcsán: OTP Nyrt. által vezetett számla 7. Tájékoztatás, kapcsolattartás: részéről: Dr. Szabóné Dr. Fekete Beáta ügyvezető Értesítési cím 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 49. telefon / fax / Szállító részéről: Fodor József projektmanager értesítési cím 1143 Budapest, Gizella út telefon / fax ; / Kelt: Tab, június 4. napján Kelt: Budapest, június 4. napján Dr. Szabóné Dr. Fekete Beáta ügyvezető Dr. Szokodi Csaba és Huszáros Gergely Szállító 16

17 4. számú melléklet 1. neve: LÉT.A.MED LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. Az üzembe helyezés teljesítési helye: 4281 Létavértes, Baross u. 7. Hrsz.: Teljesítés ütemezése: Termék-leszállítás és üzembe helyezés tájékoztató jellegű véghatárideje: január részéről a teljesítés igazolására kizárólag Dr. Kiss Gyula igazgatóság elnöke és Szigetvári János igazgatósági tag együttesen vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult. 5. szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítést követő 60 napon belül, átutalással fizeti meg Szállító részére az ellenértéket. 6. pénzforgalmi szolgáltató(i) a szerződés VI. 10. pont szerinti beszedési megbízás kapcsán: OTP Bank Nyrt. által vezetett számla 7. Tájékoztatás, kapcsolattartás: részéről: Dr. Kiss Gyula igazgatóság elnöke Értesítési cím 4281 Létavértes, Baross u. 7. telefon / fax / Szállító részéről: Fodor József projektmanager értesítési cím 1143 Budapest, Gizella út telefon / fax ; / Kelt: Létavértes, június 3. napján Kelt: Budapest, június 4. napján Dr. Kiss Gyula igazgatósági tag és Szigetvári János igazgatósági tag Dr. Szokodi Csaba és Huszáros Gergely Szállító 17

18 5. számú melléklet 1. neve: MEZŐCSÁTI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2. Az üzembe helyezés teljesítési helye: 3450 Mezőcsát, Hősök tere 33. Hrsz.: 6/18 3. Teljesítés ütemezése: Termék-leszállítás és üzembe helyezés tájékoztató jellegű véghatárideje: július részéről a teljesítés igazolására kizárólag Dr. Rublinszki Mihály ügyvezető vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult. 5. szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítést követő 60 napon belül, átutalással fizeti meg Szállító részére az ellenértéket. 6. pénzforgalmi szolgáltató(i) a szerződés VI. 10. pont szerinti beszedési megbízás kapcsán: OTP Bank által vezetett számla 7. Tájékoztatás, kapcsolattartás: részéről: Dr. Rublinszki Mihály ügyvezető Értesítési cím 3450 Mezőcsát, Hősök tere 33. telefon / fax Szállító részéről: Fodor József projektmanager értesítési cím 1143 Budapest, Gizella út telefon / fax ; / Kelt: Mezőcsát, június 3. napján Kelt: Budapest, június 4. napján Dr. Rublinszki Mihály ügyvezető Dr. Szokodi Csaba és Huszáros Gergely Szállító 18

19 6. számú melléklet 1. neve: RÉTSÁGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2. Az üzembe helyezés teljesítési helye:2651 Rétság, Hunyadi u. 2. Hrsz.: 356/38 3. Teljesítés ütemezése: Termék-leszállítás és üzembe helyezés tájékoztató jellegű véghatárideje: július részéről a teljesítés igazolására kizárólag Balogh Péter ügyvezető vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult. 5. szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítést követő 60 napon belül, átutalással fizeti meg Szállító részére az ellenértéket. 6. pénzforgalmi szolgáltató(i) a szerződés VI. 10. pont szerinti beszedési megbízás kapcsán: Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet Kirendeltsége által vezetett számla 7. Tájékoztatás, kapcsolattartás: részéről: Balogh Péter ügyvezető Értesítési cím 2651 Rétság, Rákóczi út 20. telefon / fax / Szállító részéről: Fodor József projektmanager értesítési cím 1143 Budapest, Gizella út telefon / fax ; / Kelt: Rétság, június 4. napján Kelt: Budapest, június 4. napján Balogh Péter ügyvezető Dr. Szokodi Csaba és Huszáros Gergely Szállító 19

20 7. számú melléklet 1. neve: SARKADI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI FEJLESZTŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2. Az üzembe helyezés teljesítési helye: 5720 Sarkad, Béke sétány 6. Hrsz.: 16/5 3. Teljesítés ütemezése: Termék-leszállítás és üzembe helyezés tájékoztató jellegű véghatárideje: július részéről a teljesítés igazolására kizárólag Dr. Pintér Lajos ügyvezető vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult. 5. szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítést követő 60 napon belül, átutalással fizeti meg Szállító részére az ellenértéket. 6. pénzforgalmi szolgáltató(i) a szerződés VI. 10. pont szerinti beszedési megbízás kapcsán: OTP Bank által vezetett számla 7. Tájékoztatás, kapcsolattartás: részéről: Dr. Pintér Lajos ügyvezető Értesítési cím 5720 Sarkad, Béke sétány 5. telefon / fax / Szállító részéről: Fodor József projektmanager értesítési cím 1143 Budapest, Gizella út telefon / fax ; / Kelt: Sarkad, június 3. napján Kelt: Budapest, június 4. napján Dr. Pintér Lajos ügyvezető Dr. Szokodi Csaba és Huszáros Gergely Szállító 20

21 8. számú melléklet 1. neve: VÁMOSPÉRCS - KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2. Az üzembe helyezés teljesítési helye: 4287 Vámospércs, Béke u. 1. Hrsz.: 476/ Teljesítés ütemezése: Termék-leszállítás és üzembe helyezés tájékoztató jellegű véghatárideje: március részéről a teljesítés igazolására kizárólag Dr. Rácz Norbert ügyvezető vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult. 5. szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítést követő 60 napon belül, átutalással fizeti meg Szállító részére az ellenértéket. 6. pénzforgalmi szolgáltató(i) a szerződés VI. 10. pont szerinti beszedési megbízás kapcsán: ERSTE BANK HUNGARY Nyrt. által vezetett számla 7. Tájékoztatás, kapcsolattartás: részéről: Dr. Rácz Norbert ügyvezető Értesítési cím 4287 Vámospércs, Béke u. 1. telefon / fax / Szállító részéről: Fodor József projektmanager értesítési cím 1143 Budapest, Gizella út telefon / fax ; / Kelt: Vámospércs, június 3. napján Kelt: Budapest, június 4. napján Dr. Rácz Norbert ügyvezető Dr. Szokodi Csaba és Huszáros Gergely Szállító 21

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics Szilárd igazgató

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H.

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. SEFAG-AB09168 mely létrejött egyrészről: SEFAG-AB09168 KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. (székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21., cégjegyzékszám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

MEGBÍZÁSIszERzönÉS. (a továbbiakban együttes említésük során: Felek) kötöttek egymással az alulírott napon és feltétel ekkel.

MEGBÍZÁSIszERzönÉS. (a továbbiakban együttes említésük során: Felek) kötöttek egymással az alulírott napon és feltétel ekkel. MEGBÍZÁSIszERzönÉS amelyet egyrészről a név: Kaposvári Egyetem székhely: 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. képviselő: Prof. Dr. Babinszky László rector intézményazonosító: Fl 27153 adószám: 15329774-2-14 mint

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához ELİTERJESZTÉS A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához Tisztelt Képviselı-testület! A Vodafon Magyarország Zrt megbízásából az IMM-ROHR Kft (Budapest)

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Kiírás

Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4. Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertőrákos település 1/2013. pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15516006-2-42

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere ÁSZF Jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek a http://www.iraspszichologia.hu weboldal (a továbbiakban Weboldal), illetve az általa nyújtott Termékek és Szolgáltatások igénybevételét, használatát

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek Hatálybalépés napja: 2013.05.01. www.fizessenmobillal.hu I. fejezet ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 13-TŐL VISSZAVONÁSIG Tartalom 1. A szállító adatai, elérhetőségi és az általános szerződési feltételekben használt fogalmak... 2 2. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 7/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. december 15. I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS TÁRGYA

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS

FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS Ügyletszám: HC/14/15010066 Ügyintéző: Ruzsa Norbert FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szigetvári Takarékszövetkezet (7900 Szigetvár, József A. u. 19. Adószám: 10043086-2-02; Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128646-2015:text:hu:html Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., törzsszám: 722337, adószám: 15722335-2-10, bankszámla

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15343006-2-04 Képviselő: Kőszegi Zoltán polgármester Pénzintézet: 64400099-10918018

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA I. SZERZŐDŐ FELEK egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft. székhely: 5137 Jászkisér,

Részletesebben

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekrıl Az Országgyőlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerő és

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉSHEZ 1. Általános rendelkezések A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ETS

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF ) tartalmazzák a Média 11 Tömegkommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1113

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában A jelen Szerződés létrejött egyrészről a(z) Magyar Áramszolgáltató Kft. mint energiakereskedő (továbbiakban, mint Kereskedő

Részletesebben

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS Balmazújváros település HB-169/2013 pályázati azonosító számú eljárásához amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett, a természetkímélő gazdálkodási módokat

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. adószám : 15300014-2-41) a továbbiakban : Megrendelő másrészről : Mészárosné Hartai Krisztina

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL *1766339795* Vonalkód: 1766339795 Iktatószám: 2139/23/1/2016 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tárgy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010.

VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010. VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Svájci Magyar Együttműködési Program Hatályos: 2010. TARTALOM Általános és adminisztratív rendelkezések 1 Értelmező rendelkezések 2 Alapelvek 3

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától)

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., Cg.: 01-10-041365

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.2 A Weboldal célja a 2016-os Márton Áron emlékévvel kapcsolatos információk, események és egyéb tartalmak megjelenítése.

1.2 A Weboldal célja a 2016-os Márton Áron emlékévvel kapcsolatos információk, események és egyéb tartalmak megjelenítése. A WWW.MARTONARON2016.HU WEBOLDAL ADATVEDELMI IRÁNYELVEI A Felhasználó a www.martonaron2016.hu weboldal használatának megkezdésével és az arra történő regisztrációval kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Interoute Magyarország Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek (1. számú Melléklet) üzleti (céges) előfizetők részére Hatálybalépés időpontja: 2014. május 2. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Mezőberény Város Önkormányzata (székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1. adószáma: 15345352-2-04, számlavezető neve: K&H Bank Zrt, bankszámla száma:

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez amely létrejött egyrészről Fundamenta-Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304) továbbiakban mint Letevő vagy Hitelező

Részletesebben

Hungária Informatikai Kft.

Hungária Informatikai Kft. 3. SZ MELLÉKLET ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés A (a továbbiakban: szolgáltató) az Elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről és az Elektronikus hírközlési szolgáltatások

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

\biwb-olh. löi-lct fö. l»l ^ -U H.Ql,/. 0. Ft. 4é?AV- #1' /> U k, v^ 241UAHR0).

\biwb-olh. löi-lct fö. l»l ^ -U H.Ql,/. 0. Ft. 4é?AV- #1' /> U k, v^ 241UAHR0). 241UAHR0). ' ; )CWi,i/,> o 0gyiratszám:JStr&/K/2011. PO 009/03 Ügyintéző: Tamus Béla Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Róna park 5-7. Móka-kacagás Bölcsőde,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Projekt címe:

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Projekt címe: Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Projekt címe: Kiskunhalas Város

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. november 23-tól Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

Genertel Lopás Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel Lopás Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel Lopás Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 3. oldal A GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. LOPÁS CASCO BIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 6. oldal Társaságunk az ISVAP

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek TARTALOMJEGYZÉK I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A megrendelés módja, teljesítése...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Az ideiglenes piac kialakítására

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Az ideiglenes piac kialakítására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte: Valamennyi

Részletesebben