SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: , adószáma: ; pénzforgalmi jelzőszáma: , képviseletében eljár: Mikó Zoltán ügyvezető igazgató és Kovács Attila főmunkatárs) a továbbiakban: Megrendelő, másrészről, az ÓZON Klímatechnikai Szerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 132/c. cégjegyzékszáma: , adószáma: , pénzforgalmi jelzőszáma: , képviseletében eljár: Bukó Béla ügyvezető igazgató) a továbbiakban: Szállító, együttesen és a továbbiakban: Felek között, a mai napon az alábbi feltételek szerint. Előzmények (A) Megrendelő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást bonyolított le Fan-coil berendezések beszerzése tárgyában. Szállító részt vett az eljárásban, és a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló bíráló bizottság javaslata alapján, Megrendelő döntése szerint a Szállító adta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatot és lett ezen eljárás nyertese. (B) (C) A Kbt. szerinti eljárás ajánlattételi felhívásához kapcsolódó valamennyi írásbeli dokumentum a jelen szállítási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) részét képezi, a Szerződéssel együtt értelmezendő annak ellenére, hogy a dokumentumok fizikailag nem kerültek csatolásra a Szerződés törzsszövegéhez. A Szerződés célja, hogy meghatározza mindazon feltételeket, melyek alapján a Felek az egyes jogokat érvényesítik, a kölcsönösen megállapított szolgáltatásokat, illetve kötelezettségeket teljesítik. (D) Szerződő Felek megállapítják, hogy jelen Szerződésben szabályozzák együttműködésüket és a Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, melyek a Felek Szerződéses jogviszonyára alkalmazandók. A Felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni. (E) A Szállító kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. A Szállító vállalja, hogy a másik Felet haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti. I. A jelen Szerződés tárgya és a Szerződés időbeli hatálya 1.1.) A Megrendelő a jelen Szerződés aláírásával megrendeli, a Szállító a jelen Szerződés aláírásával elvállalja a Megrendelő székházában (1051 Budapest, Nádor u. 31. és 1054 Budapest, Vécsey u. 4.) található Fan-Coil berendezések szállítási és telepítési munkálatainak elvégzését.

2 - 2 - A Szállító által elvégzendő tevékenységek műszaki tartalmát és a Szállító feladatait a jelen Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Szállító egyebekben köteles minden, a jelen Szerződésben esetlegesen fel nem sorolt tevékenységek elvégzésére is, amelyek a Szerződés tárgyát képező tevékenységek szakszerű, teljes körű és szerződésszerű teljesítéséhez a jogszabályok és a szakmai szokások szerint hozzátartoznak, illetve amelyek szükségesek a Fan-coil berendezések rendeltetésszerű használatához és működéséhez. A Szállító kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a Fan-coil berendezések telepítése és az ezzel járó szerelési munka műemléki környezetben lévő társasházban és egyúttal üzemelő épületben történik, Szállító a díjában a zajos munkavégzés és anyagmozgatás során várható akadályoztatást beszámította, azt figyelembe vette. 1.2.) A jelen Szerződés a Felek általi aláírása napján lép hatályba és augusztus hó 31-én hatályát veszti. II. A Szállítói díj és a fizetési feltételek 2.1.) A Megrendelő a Szállító tevékenységéért Ft.+ ÁFA, azaz: tizenkilencmillió háromszányolcvanezer forint plusz a mindenkor hatályos általános forgalmi adó összege mértékű szállítói díjat (a továbbiakban: Szállítói díj) fizet a Szállítónak. 2.2.) A Szállító kijelenti, hogy a Szállítói díjat a teljesítés helye és a teljesítési feltételek teljes körű ismeretében, a 1. számú mellékletben meghatározott munkák szakszerű megvalósításához szükséges valamennyi költség figyelembevételével alakította ki. A Szállító a Szállítói díjon túl semmi egyéb olyan igényt vagy követelést nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben, amely összefüggésben lenne a jelen Szerződésben vállalt feladatok teljesítésével. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a Szállító esetleges késedelmi kamat, illetve kártérítési követelésére. 2.3.) A Szállító a papír alapon kiállított számláját az alábbi címre köteles kiállítani és megküldeni: MFB Zrt., cím: 1365 Budapest Pf A számlához a Szállító köteles csatolni a Megrendelő által elismert teljesítési igazolás egy darab eredeti példányát. A Megrendelő részéről a teljesítés igazolására az Üzemeltetési és Közbeszerzési Igazgatóság képviselője jogosult. 2.4.) A Megrendelő a Szállítói díjat a Szállító számlája kézhezvételének napját követő naptól számított 15 napon belül a Szállító számlájában megjelölt pénzforgalmi számlaszámra történő átutalással köteles teljesíteni. A számla kifizetésére az adózés rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A -a is irányadó. 2.5.) A Megrendelő előleget nem fizet, Vállalkozónak részszámla benyújtására nincs lehetősége, Megrendelő csak végszámlát fogad el. A számla kiegyenlítése a Megrendelő mindazon jogainak fenntartásával történik, amelyek a Szállító esetleges hibás teljesítésével vagy egyéb szerződésszegésével kapcsolatosak. 2.6.) Ha a Szállító nem a Szerződés szerint állítja ki a számlát, a Megrendelő jogosult a számla kiegyenlítését megtagadni anélkül, hogy ez által késedelembe esne. Ebben az esetben a Szállító nem jogosult a Szerződés további teljesítését felfüggeszteni, vagy megszüntetni. 2.7.) A Szállító a jelen Szerződés aláírásával elfogadja, hogy a Megrendelő jogosult arra, hogy a Szállítóval szemben fennálló egynemű, lejárt és a Szállító által nem vitatott követelését a Szállítót megillető ellenértékbe beszámítsa.

3 ) A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy nem fog kifizetni, illetve nem fog elszámolni a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. III. Megrendelő jogai és kötelezettségei 3.1.) A Megrendelő köteles a tevékenység végzéséhez szükséges munkaterületet és információkat a Szállító rendelkezésére bocsátani. A Megrendelő a saját biztonsági előírásainak megfelelően biztosítja a Szállítónak a Szerződés teljesítése kapcsán a Megrendelő által használt és a Szállítói tevékenységet érintő területre való be- és kijutását, valamint az ott szükséges mozgásának a lehetőségét. A Megrendelőnél érvényben lévő biztonsági előírások részleteiről a Megrendelő a Szállítót a Szerződés aláírásakor tájékoztatja. 3.2.) A Megrendelő jogosult a Szállító munkájának előrehaladását, minőségét ellenőrizni, amely azonban a Szállító teljesítését nem teheti terhesebbé. A Megrendelő jogosult a Szerződésben előírt egyéb kötelezettségek teljesítésének megtörténtét folyamatosan ellenőrizni. 3.3.) A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy hiányos, szakszerűtlen szállítás, tervezés, vagy telepítésesetén amennyiben a Szállító a Megrendelő felszólításában meghatározott póthatáridőre sem teljesít Szerződésszerűen - a Szállító költségén, akár harmadik fél bevonásával is intézkedéseket tegyen vagy tehessen, amennyiben ezek halaszthatatlanul szükségesek az üzemvitel biztosításához. 3.4.) A beüzemelési és mérési jegyzőkönyvekbe a Megrendelő képviselője vagy az általa kijelölt személy a beüzemelés helyszínén betekinthet, illetve abba bejegyzést tehet. 3.5.) A Megrendelő térítésmentesen biztosítja a Szállító részére a Szerződés teljesítéséhez szükséges energia és vízvételi lehetőséget. 3.6.) A Megrendelő írásban, indokolás nélkül kérheti, hogy a Szállító valamely munkavállalója vagy a Szállító részéről a Szerződés teljesítésében közreműködő személy a Szerződés teljesítésének további szakaszában ne működjön közre. A Szállító a Megrendelő által a jelenlegi általános technikai színvonal keretei között meghatározott határidőn belül, de legfeljebb 5 munkanapon belül köteles a Megrendelő ezen kérésének eleget tenni és szükség esetén más alkalmas személyt munkába állítani. IV. Szállító jogaira és kötelezettségeire vonatkozó általános feltételek 4.1.) A Szállító a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés teljesítésében a Szállító oldalán közreműködő természetes személy gyanúsítottként nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, illetve amennyiben természetes személy ellen szándékos bűncselekmény elkövetése miatt büntetőeljárás indult, úgy ezt a Szállító a tudomásszerzést követően a Megrendelő részére haladéktalanul bejelenti. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés szerinti tevékenysége során csak olyan munkavállalót (személyt) foglalkoztat, aki az adott tevékenység végzésére feljogosító szakirányú végzettséggel és bizonyítvánnyal rendelkezik. 4.2.) A Szállító a teljesítésben részt vevő munkavállalók névsorát (részletezve a dolgozók személyi adataival: név, születési hely, időpont, anyja neve, lakcíme, személyi igazolvány száma) - a titoktartás és

4 - 4 - az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett - a Szerződés hatálybalépéséig köteles a Megrendelő részére megküldeni. Amennyiben ezekben az adatokban bárminemű változás történik (személycsere, adatváltozás) erről a tényről a Szállítónak az adatváltozást követő 3 napon belül a Megrendelőt értesítenie kell. 4.3.) A Szállító a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Megrendelő a jelen Szerződésben foglaltakat és azok teljesülését ellenőrizni, vizsgálni kívánja, a Megrendelővel együttműködik és számára a tevékenységei ellátásához szükséges információkat rendelkezésre bocsátja. 4.4.) A Szállító a Kbt. 40. (1) bekezdése és a polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint jogosult az ajánlatában megjelölt alvállalkozók igénybe vételére. A Megrendelő az alvállalkozók tekintetében is irányadónak tekinti a jelen Szerződésben és annak mellékleteiben írtakat. A Megrendelő a munkák megkezdését megelőzően és annak tartama alatt az ellenőrzési jogot fenntartja. A Szállító az általa bevont alvállalkozó(k)ért a jelen Szerződésbe foglalt felelősségkorlátozás keretein belül teljes körűen és közvetlenül felel a Megrendelővel szemben. Az alvállalkozó nem jogosult újabb alvállalkozót bevonni. A Szállító által a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak alvállalkozók felé történő megfizetéséről a Szállító köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj- vagy költségköveteléssel a Megrendelővel szemben fellépni. A Szállító tisztában van azzal, hogy az alvállalkozó igénybe vétele nem érinti a Szállító teljesítésért való felelóősségét. 4.5.) A Szállító a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult semmilyen értékesítési vagy marketing kiadványban vagy reklámban használni a Megrendelő bármely védjegyét vagy logóját, vagy jelen Szerződéssel kapcsolatos adatokat. A Felek rögzítik, hogy a Szállító jelen Szerződés keretében végzett tevékenységének harmadik személy részére megfogalmazott megrendelői ajánlásban történő minősítése a Megrendelő kizárólagos hatásköre. 4.6.) A Szállító munkálatai során mindent köteles elkövetni a Szállítói tevékenységével érintett megrendelői létesítmény üzembiztonságának fenntartása céljából. 4.7.) A Szállító köteles a tevékenységét úgy megszervezni, hogy a munkálatok a munkaterület üzemelését ne akadályozzák, továbbá úgy végezni és befejezni a munkálatokat, hogy azok a hatályos jogszabályoknak megfeleljenek. 4.8.) A Szállító felel azért, hogy az általa a jelen Szerződés keretében végzett tevékenység: fokozott gondossággal és szakértelemmel, hozzáértő módon kerül teljesítésre, alkalmas arra, hogy azt a Szerződésben a Megrendelő által kikötött vagy egyébként a szerződéskötéskor a Szállító által ismert célnak megfelelően lehessen felhasználni; harmadik személyek bármilyen természetű igényétől vagy jogától mentes. 4.9.) A Szállító köteles a Megrendelőt minden olyan tudomására jutott körülményről írásban értesíteni, amely jelen Szerződés teljesítését (pl. a Szerződésben meghatározott augusztus 31-i határidő betartását) veszélyeztetheti ) A munkaterület átvétele után az eltakart szerkezetek, és közművek mindennemű rongálása és az ebből származó károk a Szállítót terhelik, amennyiben azok a Szállító nem kellő gondossága következtében keletkeztek ) Szállító tudomásul veszi, hogy a Fan-coil rendszer telepítése csak Megrendelő előzetes jóváhagyásával, a munkavégzők adatainak a munkavégzést 72 órával megelőző átadása esetén lehet megkezdeni. Tűzveszélyes tevékenység csak tűzvédelmi szakvizsga bemutatását követően kiadott

5 - 5 - tűzgyújtási engedély birtokában végezhető. A tűzgyújtási engedély névre szóló, a teljesítésbe a bevont új munkavállaló tűzgyújtási engedélyének elbírálása a kérelem beérkezését követő 3 munkanapon belül történik meg ) Megrendelő rögzíti, hogy a Fan-Coil rendszer telepítését a Szállító hétvégén, 07 és 19 óra között, illetve munkanapon óra között köteles elvégezni oly módon, hogy a Fan-Coil rendszer a következő munkanapon 6:00-ra működőképes legyen ) A Szállító kötelezi magát arra, hogy a tevékenysége ellátása során csak olyan anyagokat és eszközöket épít be, amelyek az ő, vagy Megrendelő tulajdonában vannak, és amelyekkel szemben harmadik felek semmiféle jogokat nem érvényesíthetnek. Ha a Szállító ellen csőd vagy végelszámolási eljárás indulna vagy ellene az illetékes bíróság a felszámolást jogerős határozatával elrendelte, akkor a Szállító köteles a fentieket a Megrendelő részére 2 munkanapon belül írásban bejelenteni. A Megrendelő jogosult a csőd vagy végelszámolási eljárásról vagy a felszámolási eljárás jogerős elrendeléséről való tudomásszerzést követően, a munkák szakértővel való felmérésére és a munkáknak - a Szállító költségére történő - haladéktalan továbbadására egy másik Szállító felé ) A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés keretében a Szállító vagy esetleges alvállalkozói részéről foglalkoztatott személyek a jogszabályokban előírt módon, így különösen a Munka Törvénykönyvében előírt rendelkezések betartásával kerülnek foglalkoztatásra. A Szállító által a jelen Szerződés keretében foglalkoztatott személyek vonatkozásában, a foglalkoztatással kapcsolatos hatályos munkajogi- és egyéb jogszabályokban foglalt előírások betartásáért kizárólag a Szállító felel. A Szállító a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a jelen pontban leírtak Szállító általi teljesítését, akár az erre illetékes hatóságok bevonásával is ellenőrizhesse. A Szállító gondoskodik az általa végzett tevékenység jellegével összefüggésben lévő, és a teljesítésben résztvevő személyek munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásáról ) A Szállító részéről a Szerződés teljesítésében résztvevő, az 1.1.) pontban leírt teljesítési helyen munkát végző, személyek részére munkavégzésre alkalmas munkaruhát és eszközöket biztosít ) Szállító kötelezettséget vállal, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt (5) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. V. Minőségi követelmények 5.1.) A Szállító a jelen Szerződésben előírt munkákat a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírások, szabványok szerint, azok betartásával és az azokban meghatározott minőségi követelményeknek megfelelően végzi. 5.2.) Magyarországon nem honosított anyag és szerkezet felhasználása esetén a Szállító tartozik a CE minőséget saját költségén bizonyítani. A Szállító kötelessége szükség szerint az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégeztetése, az anyag és szerkezet minősíttetése.

6 - 6 - VI. Jótállás és szavatosság 6.1.) A Szállító szavatolja, hogy az általa szállítandó Fan-Coil berendezések elemei, valamint az általa elvégzett munka minősége a jelen Szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt minőségi követelményeknek megfelel. 6.2.) A Megrendelő tartozik a jótállási idő alatt fellépő hiányosságokat a Szállítónak haladéktalanul tudomására hozni. A Szállító a jótállási kötelezettsége alá eső hiba kijavítását a lehető leghamarabb köteles megkezdeni. A javítás költségei - beleértve a kiszállási költségeket is - a Szállítót terhelik. A jótállás alá eső javítás esetén a jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a Megrendelő az adott dolgot rendeltetésszerűen nem használhatta. 6.3.) A fentiek alapján a Szállító az általa szállítandó rendszerre, valamint az ezzel összefüggő telepítési munkákra az átadás-átvételtől számítva a Ptk szerinti szavatosságot, valamint a Ptk alapján 36 hónap jótállási időt köteles vállalni. VII. Biztosítás 7.1.) A Szállító köteles legkésőbb a Szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül legalább ,-Ft, azaz nyolcmillió forint összegű, a jelen Szerződés tárgyát képező tevékenységre vonatkozó általános és szolgáltatói felelősségbiztosítást kötni kiterjesztve a szolgáltatás tárgyában okozott károk fedezetére is, és az erről szóló igazolást a Megrendelőnek bemutatni, illetve amennyiben a Szállító már rendelkezik ilyen felelősségbiztosítással, akkor annak hatályát a Szerződés szerinti tevékenységre a fenti határidőben kiterjeszteni és az erről szóló igazolást a Megrendelő részére bemutatni. A Szállító a jelen pontban leírt biztosítását a jelen Szerződés időbeli hatálya+30 napos időtartamra köteles fenntartani. Amennyiben a Szállító felelősségbiztosítása a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt megszűnik, úgy ez súlyos Szerződésszegésnek minősül és erre való hivatkozással a Megrendelő jogosult a jelen Szerződést a Szerződésszegésre vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazása mellett- megszüntetni. A Szállító a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt jogosult más biztosítótársaságnál az eredetivel megegyező vagy annál szigorúbb feltételű felelősségbiztosítást kötni, amely változás nem minősül a jelen Szerződés megszegésének. VIII. A Szerződésszegés és annak a következményei és a Szerződés megszűnésének módjai 8.1.) A Felek nem sújthatóak kártérítéssel vagy a Szerződésnek a mulasztás miatti megszűntetésével, ha a késedelmes teljesítés vis maior következménye. A jelen pont értelmezése szempontjából vis maior alatt olyan körülményeket kell érteni, amelyek a jelen Szerződés megkötésének időpontjában előre nem láthatóak, és a Felek érdekkörén kívül álló elháríthatatlan események gyűjtőfogalmába tartoznak (pl. sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó). A kötelezetti fél a vis maior tényéről köteles a jogosulti felet értesíteni és tájékoztatni annak az okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben a jogosulti fél eltérő írásos utasítást nem ad, a kötelezetti félnek tovább kell teljesítenie Szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, amelyet a vis maior esete nem gátol. A Szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior

7 - 7 - időtartama meghaladja a 5 naptári napot, a Feleknek jogukban áll a Szerződést a Ptk. szabályai szerint megszüntetni. Vis maior esetében mindkét fél maga viseli a nála felmerült károkat. 8.2.) A Felek jogosultak a jelen Szerződést súlyos szerződésszegés esetén rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek különösen az alábbiak minősülnek: teljesítési póthatáridő Felek számára felróható okból történő be nem tartása, a Szállító felelősségbiztosításának a jelen Szerződés hatálya alatti megszűnése a Szállítónak felróható okból, titoktartási kötelezettség, vagy biztonsági, vagy munkavédelmi előírások súlyos megszegése, díjfizetési kötelezettség írásbeli felszólítás ellenére történő elmulasztása. a Szállító ellen jogerős bírósági határozat alapján csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás indult, vagy egyébként fizetésképtelenné vált, a Szállító elveszti a rendelkezési jogot eszközeinek egy része vagy egésze fölött végrehajtás, lefoglalás, zár alá vétel, vagy bármely egyéb ok folytán, és nem szerzi vissza a rendelkezési jogot kettő héten belül, és ez a körülmény gátolja a jelen Szerződés teljesítését. a Szállító valamely kötelezettségének teljesítését jogszerű indok hiányában - megtagadja, a Szerződéses tevékenység, vagy tevékenységek valamelyike a Szállítónak felróható okból lehetetlenül, a Szállító megkísérli vagy megkísérelte befolyásolni bármely, a Felek között megkötött, vagy tervezett Szerződés megkötését azáltal, hogy személyi hasznot ajánlott fel vagy nyújtott a Megrendelő bármely alkalmazottjának, vagy bármely olyan személynek, aki bármilyen módon kapcsolódik a Megrendelőhöz, és aki részt vesz a jelen Szerződés megkötésében, vagy a Szállító a fent említett módon viselkedik a Megrendelővel kötött bármely Szerződés teljesítése során, a Szállító Szerződés szerinti tevékenysége során, neki felróható okból a Megrendelő üzleti érdekei igazoltan sérülnek, illetve őt kár éri, amennyiben a Szállító által végzett tevékenység minősége írásbeli felszólítás ellenére nem felel meg a Megrendelő igényeinek, illetve a vonatkozó szabványoknak és technológiai előírásoknak, a jelen Szerződésben leírtaknak, amennyiben az adott kötbér összege eléri a maximális értéket, a Szerződés 8.3. pontja szerinti eset. 8.3.) A Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. A fenti okból történő felmondás esetén Szállító a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 8.4.) A Szállító jogosult a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, így különösen, ha a Megrendelő a Szállító által jelen Szerződésben meghatározott tartalmi, formai és időbeni követelményeknek megfelelően kiállított számla alapján a Szállítói díja megfizetésével több mint 15 (tizenöt) napos késedelembe esik, feltéve, hogy a Szállító a Megrendelőt a teljesítésre írásban felszólította 15 napos póthatáridő biztosítása mellett, vagy ha a Megrendelő a Szállító tevékenységének az elvégzését lehetetlenné teszi, akadályozza. 8.5.) A Szállító arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős nem, vagy nem Szerződésszerűen teljesít késedelmi és/vagy hibás teljesítés miatti kötbér fizetésére kötelezi magát.

8 ) Hibás teljesítésnek minősül különösen, amennyiben a jelen Szerződésben és mellékleteiben meghatározott minőségi követelmények, valamint jogszabályi és szerződéses előírások a Szállítónak felróható okból nem teljesülnek. Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor a Szállító a tevékenységét felróható okból nem végzi el a jelen Szerződésben meghatározott határidőre vagy póthatáridőre. 8.7.) Késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetén a Megrendelő a nettó Szállítói díj 0,5%-át jogosult kötbér jogcímén követelni a Szállítótól minden késedelemmel érintett naptári napra. A Felek a késedelmes és/vagy hibás teljesítés miatti kötbér összegét a nettó Szállítói díj 20%-ában maximálják. 8.8.) Meghiúsulás esetén: A Szerződés egészének, illetve egy részének a Szállítónak felróható meghiúsulása (nem teljesítése) esetén a Megrendelő a nettó Szállítói díj a 5 %-át jogosult meghiúsulási kötbér jogcímén követelni a Szállítótól. 8.9.) Ha a Szállító a jogszabályi előírások megsértésével, illetve a jelen Szerződésben rögzített kötelezettségeinek számára felróható okból történő megszegése folytán a jelen Szerződésen kívülálló harmadik személynek igazoltan kárt okoz, és a károsult harmadik személy a Megrendelővel szemben támaszt kártérítési igényt, úgy a Szállító köteles a Megrendelőt mentesíteni a kártérítési felelősség alól akként, hogy az igazolt kárt a károsult harmadik személynek közvetlenül megtéríti. Ebben az esetben a Szállító által nyújtott kártérítésnek ki kell terjednie azokra az igazolt közvetlen költségekre is, amelyek a kártérítési igénnyel kapcsolatban a Megrendelő részéről merülnek fel. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik személy által a Megrendelővel szemben a fentiek szerint indított bármely perbe a Megrendelő perbehívása esetén a Megrendelő oldalán beavatkozóként belép ) Minden esetben, amikor a Megrendelő a jelen Szerződés teljesítése érdekében valamely berendezést, felszerelést, anyagot, árut, dokumentumot, adatot ad a Szállító használatába, az átadott dolgok a Megrendelő tulajdonában maradnak, és a Szállító köteles azok megőrzéséről gondoskodni, kivéve, ha a dolog természetéből más nem következik, és felelős a dolgokban bekövetkezett minden kárért, ideértve a bűncselekménnyel okozott károkat is. A Szállító számára átadott dolgok tekintetében a kárveszély viselése abban a pillanatban száll át a Szállítóra, amikor azokat a Megrendelőtől átveszi. Szállító az átadott dolgokat kizárólag a jelen Szerződés teljesítése érdekében használhatja, és a jelen Szerződés megszűnését követően haladéktalanul köteles visszaszolgáltatni olyan állapotban, ahogy azt eredetileg átvette, ide nem értve a dolog rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenését. A Megrendelő jogosult a tulajdonát képező dolgot bármikor újra birtokba venni. 8.11) Nem jelentheti kötbér, kártérítés vagy felmondás alapját az olyan határidőn túli teljesítés, ahol a Szállító, a Megrendelő által előírt biztonsági követelményeket a Megrendelő és a jogszabályok által előírt módon teljesítette, ugyanakkor a beléptetést a Megrendelő biztonsági szolgálata a Szállítón kívülálló okból megtagadta ) A Felek a jelen Szerződés megszűnése esetén, a megszűnést követően haladéktalanul a kötelesek egymással elszámolni. A Szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek, valamint a szerzői jogi tárgyú rendelkezések teljesítését, illetve fennálltát. IX. Egyéb rendelkezések 9.1.) A Felek kijelentik, hogy az ügydöntő szerveik hozzájárulásával bírnak jelen Szerződés megkötéséhez. A Felek kijelentik továbbá, hogy a jelen Szerződést aláíró képviselőik jogszerűen képviselik a társaságot és rendelkeznek a jelen Szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással. 9.2.) A Felek kijelentik, hogy jelen Szerződés érvényességéhez nem szükséges harmadik személy vagy

9 - 9 - hatóság hozzájárulása. 9.3.) Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen Szerződés feltételeinek szigorú teljesítéséhez, illetve a jelen Szerződésben meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyanazon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. 9.4.) A Felek megállapodnak abban, hogy mindkét fél maga viseli a jelen Szerződés megkötésével kapcsolatos költségeit. 9.5.) Minden, a jelen Szerződéshez és az azt megelőző beszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentációt és egyéb okiratot a Szállító a jelen Szerződés tárgyának teljesíthetősége/megvalósíthatósága szempontjából a Szerződéskötést megelőzően saját felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a dokumentáció, illetőleg az egyéb okiratok esetleges hibájára vagy hiányosságára való hivatkozással a későbbiek során Szerződésmódosítás nem kezdeményezhető. A díj nem növelhető azon az alapon, hogy a Szerződés tárgyának teljesítéséhez szükséges munkarészt, illetve tételt a kiírás nem tartalmaz. Abban az esetben, ha a módosítás a Szállító érdekkörében merül fel, a Megrendelő jogosult a módosítás szakmai megalapozottságát a Szállító költségén ellenőriztetni. 9.6.) A Felek megállapodnak abban, hogy jelen jogviszonyukból keletkező követelés másra nem ruházható át, nem engedményezhető (ide nem értve a Szállító törvényes jogutódját, valamint a Szállító szerződéses jogutódját, feltéve, ha a Szállító szerződéses jogutódját a Megrendelő is írásban elfogadta szerződéses partnerének) és az sem hitel, sem kölcsön, sem egyéb jogviszony fedezeteként fel nem használható. 9.7.) Minden, a jelen Szerződésben előírt értesítést, kérést, igényt elsősorban írásban kell megtenni és az alábbiak szerint kell közöltnek tekintetni: a) kézben és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában; b) ajánlott, tértivevényes, küldeményként, futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában; c) telefaxon, -en történő továbbítás esetén a telefax berendezés vagy elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában (activity vagy delivery report). 9.8.) Megrendelő kapcsolattartója: döntést igénylő feladatok: név: Mikó Zoltán beosztás: ügyvezető igazgató telefon: telefax: cím: operatív feladatok: név: Kovács Attila beosztás: főmunkatárs telefon: telefax: cím: Szállító kapcsolattartója: döntést igénylő feladatok: név: Bukó Béla beosztás: ügyvezető igazgató telefon:

10 telefax: cím: operatív feladatok: név: Nagygyörgy Zoltán beosztás: műszaki vezető telefon: telefax: cím: 9.9.) A Szállító a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés a Megrendelő honlapján szkennelt formátumban megjelenjen. A Szállító a jelen Szerződés aláírásával elfogadja, hogy a jelen Szerződés szövege nem minősül üzleti titoknak ) Felek rögzítik, hogy a Szerződés kizárólag a Kbt szerinti szabályok alapján módosítható ) A jelen Szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a szerződő Felek elsődlegesen tárgyalások útján, peren kívül kísérlik meg ) A Felek a jelen Szerződés aláírásával megállapodnak, hogy amennyiben a Szerződés szöveg és annak mellékletei között szakmai vagy kereskedelmi szempontból esetlegesen ellentét állna fenn, úgy abban az esetben az ellentét feloldására a mellékletben leírtak az elsőlegesen alkalmazandóak ) A Szerződés elválaszthatatlan részei az alábbi okiratok: 1. számú melléklet: Szállító kivonatolt ajánlata 2. számú melléklet: Műszaki tartalom és feladatleírás 9.14.) Jelen Szerződésre és a jelen Szerződésben nem rendezett kérdésekre a Kbt., a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadóak ) A Felek a jelen Szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Budapest, június 13.. Mikó Zoltán Kovács Attila Bukó Béla ügyvezető igazgató főmunkatárs ügyvezető igazgató MFB Magyar Fejlesztési Bank ÓZON Klímatechnikai Szerelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Korlátolt Felelősségű Társaság

11 Szállító kivonatolt ajánlata 1. számú melléklet

12 számú melléklet MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS KÖVETELMÉNY SPECIFIKÁCIÓ FAN COIL BERENDEZÉSEK SZÁLLÍTÁSA 1. A meglévő állapot ismertetése Az MFB Zrt. (továbbiakban: Bank) Bp. V. Nádor u. 31. szám alatti székhelyén központi folyadékhűtőkből és csatlakozó Fan Coil beltéri egységekből álló hűtőrendszer üzemel. A központi folyadékhűtők 12C visszatérő hűtővíz hőmérsékletre szabályozva üzemelnek. A meglévő Fan Coil berendezések telepítése jellemzően évben történt, döntően kétcsöves típusokból. Elhelyezésüket a parapet előtt, a berendezésektől független, bontható fa burkolat mögött oldották meg. A csőcsatlakozások bekötése a berendezések bal oldalán található. A készülékek kizárólag légoldali, a helyiségekben elhelyezett, vagy a berendezés részét képező termosztátról vezérelt szabályozással rendelkeznek, így az elosztó vezetékhálózaton a hűtőfolyadék tömegáramában a hűtőenergia fogyasztás változása közvetlenül nem eredményez módosulást. A helyiségben elhelyezett fali termosztát a helyiségben telepített összes Fan Coil berendezés vezérlését ellátja az alábbi funkciókkal: - hőmérséklet szabályzás, - téli-nyári átváltás, - fokozat-kapcsolás. A 139-es iroda fali kezelője csak hőmérsékletszabályozásra képes, ventilátor fordulatszám kapcsolására és téli-nyári átváltásra nem, a 159-es iroda fali kezelője csak hőmérsékletszabályozásra és téli-nyári átváltásra képes, ventilátor fordulatszám kapcsolására nem. A 217-es iroda 2 db Fan Coil berendezése 4 csöves bekötésű, külön hűtési és fűtési kaloriferrel. Az érintett terület alaprajzai: MFB-1-emVécsey-FC -csere.pdf MFB-1-emNádor-FCcsere.pdf MFB-2-emNádor-FCcsere.pdf MFB-2-emVécsey-FC -csere.pdf

13 Meglévő berendezések táblázata: MAJOR 125 MAJOR 127 NCV 2NG NCV 2NG Iroda SPECIAL SPECIAL száma Qht=1,65kW Qht=2,45kW 40dB(A) 43dB(A) MAJOR 129 NCV 2NG SPECIAL Qht=3,95kW 48dB(A) MAJOR 131 NCV 2NG SPECIAL Qht=4,75kW 47dB(A) csatlakozó vízköri csövek száma Megjegyzés FC belső kezelő 102/a 1 2 FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő Fali termosztát FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő 112/a 2 2 FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő 120/a 2 2 FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő Fali termosztát FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő Fali termosztát FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő Fali termosztát FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő

14 Iroda száma MAJOR 125 NCV 2NG SPECIAL Qht=1,65kW 40dB(A) MAJOR 127 NCV 2NG SPECIAL Qht=2,45kW 43dB(A) MAJOR 129 NCV 2NG SPECIAL Qht=3,95kW 48dB(A) MAJOR 131 NCV 2NG SPECIAL Qht=4,75kW 47dB(A) csatlakozó vízköri csövek száma Megjegyzés FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő Fali termosztát Fali termosztát Fali termosztát Fali termosztát 218/a 1 2 FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő 221/a 2 2 FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő 256/a 1 2 FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő FC belső kezelő Összesen

15 A tervezett állapot ismertetése A beszerzés tárgya a Bank 1. és 2. emeletén elhelyezett Fan Coil berendezések (129 db) helyére csere berendezések szállítása az alábbi feltételeknek megfelelően: - A csere berendezéseknek a jelenleg beépített berendezések műszaki paramétereivel azonos, vagy felhasználó számára előnyösebb tulajdonságokkal kell rendelkezniük, és minimálisan teljesíteniük kell az alábbi műszaki feltételeket: o függőleges beépítéssel parapet elé szerelhető burkolat nélküli berendezés, beépített vezérlővel vagy fali termosztát csatlakozással, merev keretes szűrővel, melyről a szűrő szövetanyaga lehúzható és cserélhető, o beszívás alulról, vagy homloklapon keresztül, kifújás fölfelé o a kétcsöves berendezések esetében automatikus téli-nyári átváltással és beépített légtelenítővel, o A saját, belső termosztátos vezérlés esetén a kezelés felülről történik a kezelőszervek felülről láthatóak és hozzáférhetőek, o a kifújást a berendezést elhatároló faburkolat rácsozatához illesztett elasztikus átmeneti idomon keresztül, a burkolaton belüli levegő-visszakeveredést megakadályozó módon kell megvalósítani. A levegő visszakeverés megelőzése érdekében a berendezések felemelése megengedett, de ez a beépítendő FLAMCO automatalégtelenítő működését, illetve a kezelőszervek hozzáférhetőségét nem akadályozhatja, - A fali termosztátok, vagy kábeleik cseréje során keletkezett sérülések helyreállítása, - A hűtővíz hőfoklépcsője: 7/12ºC, a hűtőteljesítményeket 27ºC belépő léghőmérsékleten 48-52% közötti relatív páratartalom mellett kell összehasonlítani a jelenlegi berendezésekkel, - A berendezés zajszintje a meglévő berendezések táblázatában megadott teljes hűtési teljesítmény leadásakor nem lehet magasabb az ugyanott feltüntetett akusztikai komfortszintnél db(a) értékben meghatározva (a zajmérés jegyzőkönyve az átadás átvétel feltétele), - a jelenleg beépített berendezések légszállítási kapacitásával és hűtési teljesítményével egyenértékű, vagy nagyobb teljesítmény, - EUROVENT minősítés megléte. A fali kezelő-termosztátoknak és a Fan Coil berendezésre szerelt vezérlőknek az alábbi műszaki paramétereket kell teljesíteniük: - 3 fokozatú ventilátor fokozatkapcsoló, - fokozatmentes hőmérséklet beállítási lehetőség, - 230VAC tápfeszültség, - a teremhőmérséklet szabályozás pontossága a ±1K értéket nem haladhatja meg. - beállítások megőrzése áramkimaradás esetén, - automatikus tél/nyár átváltás, - KI-BE kapcsoló. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a telepítési munkákhoz szükséges összes szerelési anyagot, a bekötő csövek cseréjét GEBO csövekre, elzáró, légtelenítő és szabályozó szerkezetek cseréjét MOFÉM AHA ½ gömbcsapokra, FLAMCO légtelenítőkre, illetve Herz strömax-r mérőcsonk nélküli szabályozókra, a csőszigetelések cseréjét a cső felületének kezelését is beleértve minimum 13 mm vastagságú ragasztott, párazáró hőszigetelésre. A bekötések és szerelvények kialakítását és elhelyezését a karbantarthatóság figyelembevételével kell kivitelezni. A cseppvíz csatlakozás az új berendezésen nem lehet alacsonyabban, mint a cserélendő berendezésen. A cseppvíz elvezetést gravitációs módon kell megoldani, cseppvíz

16 szivattyú alkalmazása nem megengedett. A fűtés/hűtés funkció váltásához használt termosztát lehet merülő és csőhéjra szerelhető is. Merülő típusú hőmérő esetén az érzékelőnek merülő hüvely alkalmazásával a vízkör megbontása nélkül cserélhetőnek kell lennie. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá a telepítéshez szükséges feladatok elvégzését, így az előtét fa burkolatok szétszerelését, majd helyreállítását, a meglévő berendezések csatlakozásainak kikötését, a berendezések elbontását, a deponálási munkákat, a szállított berendezések bekötését, kapcsolódó szerelési, szakipari munkákat, illetve a kivitelezés során felhasznált anyagok műbizonylatait, a nyomáspróba jegyzőkönyveit a felszerelt berendezések szakszerű beszabályozását. A berendezések telepítésének eredményeként minden irodában azonos vezérlési, kezelési lehetőséget kell megvalósítani, ami a 139 és 159-es irodákban a vezetékezés cseréjét is jelentik. Az irodákban a kábelnyomvonalak hossza összesen 20 m, beleértve a berendezések közötti távolságot is. Felhívjuk Szállító figyelmét, hogy a gépészeti és elektromos csatlakozásokat csak az adott feladatra alkalmas szerelvényekből és kötőidomokból lehet elkészíteni az adott munkaművelethez előírt szerszámokkal, továbbá a beépített anyagokra, berendezésekre, az elvégzett munkákra 36 hónap jótállást köteles vállalni. A jótállás fenntartásának minden feltételét a karbantartási és üzemeltetési leírásban kell rögzíteni. 3. Kivitelezési előírások A kivitelezési munkák csak Megrendelő előzetes jóváhagyásával, a munkavégzők adatainak a munkavégzést 72 órával megelőző átadása esetén lehet megkezdeni. Tűzveszélyes tevékenység csak tűzvédelmi szakvizsga bemutatását követően kiadott tűzgyújtási engedély birtokában végezhető. A tűzgyújtási engedély névre szóló, a teljesítésbe a bevont új munkavállaló tűzgyújtási engedélyének elbírálása a kérelem beérkezését követő 3 munkanapon belül történik meg. A kivitelezési munkákat hétvégén, naponta 07 és 19 óra között, illetve munkanapon óra között lehet elvégezni oly módon, hogy a Fan-Coil rendszer a következő munkanapon 6:00-ra működőképes legyen. A kivitelezés megkezdése előtt Szállító köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról és akadályokról tájékozódni, a tűz-, baleset- és munkavédelmi feladatairól gondoskodni. Ez vonatkozik a helyszínen tárolt anyagok tűzveszélyességi fokának megfelelő tárolására és szállítására, a szállítási útvonal környezetének megóvására. Szállítónak rendelkeznie kell a műszaki meghibásodások (pl.: tömítési hiba) és balesetek helyszíni, gyors ellátásához, kezeléséhez szükséges ismeretekkel és eszközökkel. Minden üzemi balesetet az építési naplóban rögzíteni és Megrendelő felé jelenteni szükséges. 4. Az ajánlati ár kialakítása Az ajánlat elkészítésénél Szállító vegye figyelembe, hogy a telepítési munkák a társasház és a Bank üzemét nem zavarhatják. A telepítéseket és bontásokat kizárólag munkaidőn kívül, jellemzően hétvégén lehet elvégezni a kivitelezési előírásoknál feltüntetett időszakokban. A szállítási munkák ajánlati árának kialakításánál figyelemmel kell lenni az alábbiakra: - a jelenleg telepített berendezéseket szakszerű kell elbontani és elszállítani; - Szállító a beszállított készülékek, anyagok, eszközök és szerszámok elhelyezéséről, tárolásáról és őrzéséről saját költségén köteles gondoskodni. Szállító elfogadja, hogy a telepítés alatt Megrendelő nem biztosít tárolási területet; - A teljesítés feltétele a hiány és hibamentes, teljes körű beüzemelés, a berendezések beszabályozása, bemutatott próbaüzeme, mérési jegyzőkönyvek elkészítése és Megrendelőnek történő átadása, gépkönyvek, karbantartási utasítások, garancia levelek átadása. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: - az eszközök, berendezések, alkatrészek beszállítását a telepítésük helyszínére, beleértve minden csomagolási feladatot,

17 a szolgáltatás és felelősség biztosítási költséget, - a szükséges engedélyek beszerzésének és műszaki átvétel lebonyolításának, a teljesítéshez szükséges segéderők és szerkezetek költségét, - a hulladék-anyagok elszállítását és a munkaterület kitakarítását, - a munkaterületen lévő, a telepítési munkát akadályozó irodai asztalok és berendezések mozgatását, majd eredeti helyükre visszahelyezését, - egy alkalommal helyszíni betanítást és oktatást az üzemeltető személy részére, - minden, a szereléshez szükséges részletrajz, műhelyrajz elkészítését, - a berendezések erősáramú bekötését, vízköri csővezetékek csatlakoztatását, a bekötőcsövek cseréjét GEBO csövekre, a kondenzvíz vezeték csatlakoztatását.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, (adószám: 15390723-2-13; számlaszám:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015 1./ A szerződések megkötése Jelen Általános Szállítási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései kihatnak minden olyan szerződésre, amely egyrészről a Kingspan

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Város Önkormányzata Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

Részletesebben

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H.

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. SEFAG-AB09168 mely létrejött egyrészről: SEFAG-AB09168 KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. (székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21., cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA I. SZERZŐDŐ FELEK egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft. székhely: 5137 Jászkisér,

Részletesebben

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. december 15. I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS TÁRGYA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

ÉPíTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

ÉPíTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS , ÉPíTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő), képviseli: Dr. Kovács

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics Szilárd igazgató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS)

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS) EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAPELVI SZINTEN 4. (1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15516006-2-42

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 13-TŐL VISSZAVONÁSIG Tartalom 1. A szállító adatai, elérhetőségi és az általános szerződési feltételekben használt fogalmak... 2 2. Általános rendelkezések...

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában A jelen Szerződés létrejött egyrészről a(z) Magyar Áramszolgáltató Kft. mint energiakereskedő (továbbiakban, mint Kereskedő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., törzsszám: 722337, adószám: 15722335-2-10, bankszámla

Részletesebben

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek TARTALOMJEGYZÉK I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A megrendelés módja, teljesítése...

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amelyet az egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), a másik részről a B+N Referencia Kft.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

A Vevő a nyertes ajánlattevővel, mint Eladóval az alábbi Földgáz Értékesítési Szerződést köti.

A Vevő a nyertes ajánlattevővel, mint Eladóval az alábbi Földgáz Értékesítési Szerződést köti. TFÖLDGÁZÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15735791-2-42 Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Részletesebben

MEGBÍZÁSIszERzönÉS. (a továbbiakban együttes említésük során: Felek) kötöttek egymással az alulírott napon és feltétel ekkel.

MEGBÍZÁSIszERzönÉS. (a továbbiakban együttes említésük során: Felek) kötöttek egymással az alulírott napon és feltétel ekkel. MEGBÍZÁSIszERzönÉS amelyet egyrészről a név: Kaposvári Egyetem székhely: 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. képviselő: Prof. Dr. Babinszky László rector intézményazonosító: Fl 27153 adószám: 15329774-2-14 mint

Részletesebben

Alapvetı szerzıdéses adatok:

Alapvetı szerzıdéses adatok: B É R L E T I S Z E R Z İ D É S amely létrejött Budapesten, egyrészrıl a MEVA Zsalurendszerek Zrt. (cégbejegyzés száma:, címe: 1047 Budapest, Labdarúgó u. 19., telefon: 272-2222, fax: 369-5885 képviselıje:

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül fogyasztói

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom Paks-Cseresznyés bekőtőút Győrkőnyi utca autópálya felüljáró közötti 2,3 km-es szakaszának útburkolat felújítására, Megrendelő fly. száma: TPO/03/2013 ikt. száma: 1.6528-8/2013 Vállalkozó ny. száma: M-4/2013.

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához ELİTERJESZTÉS A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához Tisztelt Képviselı-testület! A Vodafon Magyarország Zrt megbízásából az IMM-ROHR Kft (Budapest)

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. (szerződésminta)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. (szerződésminta) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (szerződésminta) amely létrejött egyrészről Ügyfél megnevezése (név, cégnév): Ügyfél nyilvántartási száma: Ügyfél adószáma: Ügyfél bankszámlaszáma: Ügyfél székhelye: Képviselő neve,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban 1. Fogalom meghatározások: 1.1. Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz Általános Szerződési Feltételek A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. november 23-tól Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves u. IS. lépcsőház fel4jilásához kapcsolódó pótinunkákra VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom

Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves u. IS. lépcsőház fel4jilásához kapcsolódó pótinunkákra VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves u. IS. lépcsőház fel4jilásához kapcsolódó pótinunkákra Megrendelő ny. száma: MO/130/2010. ikt. száma: 11/5171/2010. ( VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tartalom 11 A szerződés

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről Dabas Város Önkormányzata mint villamos energia felhasználó,

Részletesebben

ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉSHEZ 1. Általános rendelkezések A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ETS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI "Malomvölgy Centrum" Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: Malomvölgy Centrum Kft.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) Internet Szolgáltatáshoz RG-NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltatói Kft. Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Módosítás dátuma: 2011. november 2. Hatályos: 2011.december

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Tex and Co Net Kft. által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető rendszerek,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben