ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt. Ha a Megrendelésben foglalt bármely szerződési feltétel az ÁVF rendelkezésitől eltér, akkor a Megrendelésben foglaltak az irányadók. Az Általános Vételi Feltételek kibocsátója a MOL Petrolkémia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MOL Petrolkémia Zrt.) (3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep, TVK Központi Irodaház, 2119/3. hrsz, 136. épület.) 1. FOGALMAK Vevő : Eladó : Felek : Áru : Információ : Vételár : Megrendelés : "Szerződés": Szállítólevél : a MOL Petrolkémia Zrt, amely az Áru beszerzése érdekében Megrendelést ad az Eladónak. az Áru tulajdonosa és/vagy gyártója, aki a Megrendelés elfogadásával kötelezettséget vállal az Áru szállítására, illetve a Megrendelésben foglaltak teljesítésére. Eladó és Vevő együttesen. a Megrendelésben meghatározott anyag, áru vagy eszköz bármilyen, az Áruval kapcsolatos ismeret, adat, rajz, specifikáció, kézikönyv, minta, szoftver, know-how, írásbeli vagy szóbeli kommunikáció. az Árunak a Megrendelésben meghatározott pénznemben megadott, a Megrendelésben rögzített ellenértéke. A Vételár magában foglalja a Megrendelésben rögzített és részletezett költségeket. Amennyiben a Megrendelés másként nem rendelkezik, a Vételár magában foglalja a csomagolás, a környezetvédelmi termékdíj,a teljesítési helyig történő szállítás, a biztosítás, illetve az összes járulékos és lebonyolítási költséget, ideértve az esetleges import engedély költségeit is. Az adók (pl. ÁFA) és egyéb adók módjára érvényesíthető díjak külön kerülnek feltűntetésre, melyek a vételárban benne foglaltatnak ("Teljes Vételár"). a Vevő ajánlata az Áru beszerzésére, amelynek Eladó általi változatlan tartalmú elfogadása, vagy a Vevő által elfogadott módosításokkal történő visszaigazolása a Felek között szerződéses jogokat és kötelezettségeket keletkeztet. a mindkét fél által elfogadott tartalmú Megrendelés, annak mellékletei, és jelen Általános Vételi Feltételek együttesen. az Áru átadás-átvételét igazoló dokumentum, amit az Eladó köteles az Áruval együtt elküldeni, vagy az Áruval együtt átadni a Vevő által meghatározott tartalommal és példányszámban. 1

2 2. MEGRENDELÉS ELFOGADÁSA 2.1 Eladó a Megrendelést, cégszerűen aláírt példány visszaküldésével vagy -ben történő visszaigazolással fogadja el a kézhezvételtől számított 5 munkanapon, illetve Vevő által meghatározott időtartamon belül. A Felek a Megrendelést és az Általános Vételi Feltételeket abban az esetben is elfogadottnak tekintik, ha Eladó a Megrendelést az előzőekben rögzített időtartamon belül nem igazolja vissza. 2.2 Vevő kizárja felelősségét olyan Áru Megrendelése vagy Megrendelésének módosítása tekintetében, mely nem az általa írásban meghatalmazott képviselőjétől származik. 2.3 Az elektronikus úton ( útján) küldött Megrendelésre és visszaigazolására a 14. pontban foglaltak is irányadóak. 3. TELJESÍTÉS 3.1 Eladó a Megrendelésben meghatározott mennyiségű, minőségű és fajtájú Árut a Vételár ellenében köteles - megfelelő szakértelemmel és gondossággal - Vevőnek a Megrendelésben meghatározott időben, helyen és feltételekkel, azokat kötelezőnek elismerve, (ideértve az azokhoz fűzött bármilyen kiegészítést, módosítást, minden specifikációt és más, a Megrendelésben hivatkozott dokumentációt) szolgáltatni. Eladó az áruátvétellel egyidejűleg köteles átadni az Áru minőségét tanúsító műbizonylatot, jegyzőkönyveket, gyártóművi bizonylatokat és az Áru rendeltetésszerű használatához, karbantartásához, javításához szükséges tájékoztatást (pl. használati utasítás). Az Eladó az Árukísérő okmányán köteles feltüntetni a leszállított termék egy egységére vetített súly/térfogat adatait, a vámtarifa számát és EAN kódját. A Vevő a jelen pontban meghatározott valamennyi követelmény együttes fennállása esetén tekinti a szerződést maradéktalanul teljesítettnek, amely az Eladó számlája kiegyenlítésének előfeltétele. 3.2 Eladónak az Árut az előírt csomagolásban kell leszállítani, ami biztosítja az Áru sértetlenségét a ki- és berakodás és a fuvarozás teljes időtartama alatt. Minden csomagon és okmányon fel kell tüntetni a Vevő megrendelési számát és a pontos szállítási címet. Minden csomagot részletes csomagolási lista kíséretében köteles Eladó továbbítani. 3.3 A teljesítési határidő az Áru Megrendelés szerinti teljesítési helyre történő beérkezésének dátumát jelenti. Teljesítési határidő előtt az Eladó csak a Vevő előzetes engedélye alapján jogosult teljesíteni. Jogosulatlan előszállítás esetén, ha a Vevő az árut teljesítésként nem veszi át, azt a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint köteles őrizni. Jogosulatlan előszállítás esetén a Vevőt nem terheli előteljesítési kötelezettség. A megbízás nélküli ügyvitel kapcsán felmerült költségek és károk, valamint a kockázat az eladót terhelik. Az Áru feladásáról Eladó a Vevőt az Árura, illetve a feladásra vonatkozó részletes adatok közlésével elektronikus úton köteles értesíteni a Megrendelésben meghatározott időpontban. 2

3 3.4 A teljesítés elfogadását megelőzően Vevő jogosult az Áru mennyiségét és minőségét tételesen vagy szúrópróbaszerűen megvizsgálni. A Vevő nem vizsgálja az Áru azon tulajdonságait, amelyet az Eladó tanúsít, vagy amelyre jótállást vállal. 3.5 Az Áru feletti tulajdon- és rendelkezési jog, valamint a kárveszély Vevőre az Áru átadás-átvételét követően száll át a teljesítés helyén. A teljesítési helyig Eladó által történő fuvarozás során az Áru elveszéséből/elvesztéséből és egyéb károsodásából származó kockázatot Eladó viseli A teljesítés helye amennyiben a Megrendelés eltérően nem rendelkezik- a Vevő telephelye. 4. SZÁMLÁZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 4.1 A Szerződésben meghatározott kötelezettségek szerződésszerű teljesítését követő 15 napon belül Eladó jogosult számlát benyújtani, a vonatkozó jogszabályi előírások és a Szerződésben előírtak szerint. A számla kötelező mellékletét kell, hogy képezze a Vevő képviselője által aláírt szállítólevél vagy teljesítést igazoló okmány. A benyújtott számlán minden esetben fel kell tüntetni a Vevő szerződés azonosítóját és beszerzési számát (BR szám). E nélkül a Vevő a számlát formailag hibásnak tekinti, és teljesítés nélkül jogosult visszaküldeni. A számlázás, elszámolás, fizetés devizaneme HUF/EUR/USD a Felek egyeztetésétől függően. HUF-ban feltüntetett vételár esetén a számlázás, az elszámolás, a fizetés devizaneme HUF. EUR-ban feltüntetett vételár esetén a számlázás, az elszámolás, a fizetés devizaneme EUR. USD-ben feltüntetett vételár esetén a számlázás, az elszámolás, a fizetés devizaneme USD. Az Eladó a HUF-tól eltérő deviza esetében a számlán köteles forintban is feltüntetni az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 80. -a és a alapján meghatározott fizetendő adó összegét. Az Eladó a MOL Petrolkémia Zrt. nevére kiállított számlát a Megrendelésen feltüntetett számlafogadási címre köteles megküldeni. Amennyiben a számla jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a Szerződésben a fizetés előfeltételeként előírt egyéb rendelkezések nem teljesülnek, Vevő a hiányok pótlására írásban szólít fel. Ebben az esetben a Szerződésben előírt fizetési határidő a hiány maradéktalan pótlásának napján kezdődik. 4.2 Vevő az Eladó mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő számláját a számla keltétől számított maximum hatvanadik napon egyenlíti ki. 3

4 Ha a teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja munkaszüneti napra vagy bankszüneti napra esik, akkor a Vevő az azt következő munkanapon jogosult teljesíteni. A számlának a kiállítástól számított 5 napon belül meg kell érkeznie Vevő számlafogadási címére. Amennyiben a számla 5 napon túl érkezik be, az Eladó nem jogosult késedelmi kamatot felszámítani a számlakiállítás és a kézhezvétel közötti időszaknak megfelelő időszakra. A Vevő fizetési kötelezettsége a bankszámlája megterhelésének napjával teljesítettnek tekintendő. EUR és USD-ben történő fizetés esetén a küldő bank költségeit a Vevő, a tranzakcióban részt vevő bármely egyéb bank (levelező és kedvezményezett) által felszámított költségeket az Eladó viseli. A számlázás, elszámolás, fizetés pénzneme a Megrendelésen feltüntetett deviza. 4.3 Amennyiben az Eladónak a Vevővel szemben határidőn túli fizetési kötelezettsége keletkezik, a Vevő jogosult az Eladóval szemben a Szerződésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe az Eladó lejárt tartozását beszámítani, és erről az Eladót egyidejűleg tájékoztatni. 4.4 Amennyiben a szerződés alapján a Vevő fizetési kötelezettségét annak esedékessége napjáig nem teljesíti, késedelembe esik, és köteles az Eladónak a HUF devizanemű lejárt összeg után, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig késedelmi kamatot fizetni. HUF-tól eltérő devizanem esetén a késedelmi kamat mértéke: referencia kamatláb + 8%. A referencia kamat a késedelmi kamat alapjául szolgáló összeg szerződés szerinti devizanemének megfelelő 1 hónapos EURIBOR vagy LIBOR, a késedelembe esés hónapjának első munkanapján jegyzett, a REUTERS Xtra 3000 oldalán közzétett bankközi kamat. A késedelmi kamatot a késedelmi kamat alapjául szolgáló összeg pénznemében kell megfizetni. A Vevő köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a kamatra jogosult Eladó írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a szerződő felek. 4.5 Vevőnek jogában áll a Vételárból visszatartani az Eladót terhelő kötbér összegét. 5. SZAVATOSSÁG és JÓTÁLLÁS 5.1 Az Eladó a Vevő részére köteles biztosítani az Árukra a jogszabályban előírt időtartamú szavatosságot, illetve jótállást. Az Eladó a szerződés teljesítéséért a 4

5 jogszabályban meghatározottaktól szigorúbb felelősséget vállalhat (jótállás) az egyedi szerződések megkötése (megrendelés és annak elfogadása) során. A szavatosság (jótállás) kezdő napja az Áru Vevő általi átvételének napja. Amennyiben az adott Áru beépítésre kerül vagy azt egymással összefüggő szolgáltatások részeként nyújtják (továbbiakban a kettő együtt: komplex szolgáltatás), a jótállás kezdő napja a komplex szolgáltatás Vevő általi átvételének napja. 5.2 Eladó kifejezett szavatosságot vállal Vevővel szemben a szerződésszerű teljesítésért, vagyis azért, hogy a teljesítés időpontjában az Áru alkalmas a rendeltetés szerinti célnak, azaz: a) megfelel a Megrendelésben előírt feltételeknek, a jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, b) megfelel azon cél(ok)nak, amely(ek)re eladták, amelyre Vevő az Árut használni fogja, ideértve azon speciális célokat is, amelyekről Eladó tudomással bír vagy tudnia kell, c) hibáktól (nyílt és rejtett) mentes, d) mentes harmadik személy bármilyen természetű igényétől vagy jogától, e) törvényes jogcímmel kerül tulajdonba. 5.3 Hibás teljesítés esetén Eladó köteles Vevő írásbeli felszólításának kézhezvételét követően haladéktalanul, saját költségén a Vevő választása szerint a) teljes egészében kijavítani a hibákat abban az Áruban, amely nem felel meg a Szerződésben foglaltaknak, és/vagy a Megrendelésben szereplő szavatosságnak, jótállásnak, vagy b) köteles kicserélni az Árut, vagy c) árleszállítást adni Vevőnek d) a Vevő a szerződéstől elállhat, ha az Eladó a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Ha Eladó Vevő felszólítását követően haladéktalanul vagy a Vevő felszólításában (hibabejelentésében) meghatározott időn belül nem javítja, vagy cseréli ki a hibás vagy nem megfelelő Árut, Vevő jogosult - Eladó előzetes értesítése mellett -, a kijavítást vagy cserét Eladó költségére saját maga elvégezni, vagy azt harmadik személlyel elvégeztetni. A kijavított, kicserélt részre vonatkozó jótállási idő újból kezdődik a hiba kijavításának időpontjától számítva Eladó kártérítési felelősséggel tartozik a Vevő ellen harmadik személy által érvényesített azon igénnyel szemben, mely bármely szavatossági jog megsértéséből származik, vagy azzal kapcsolatos. 5

6 5.5 Az pont rendelkezéseinek nem ellentmondva, ha Eladó az Árura jótállást vállal, Vevő az Eladóval szembeni igényét a jótállásra vonatkozó szabályok szerint érvényesítheti. 5.6 Jogszavatosság Az Eladó szavatolja az általa leszállított Áru per-, igény- és tehermentességét. 6. KÖTBÉR 6.1 Meghiúsulási kötbér Amennyiben az Eladó neki felróható okból a szerződést felmondja vagy attól eláll, az Eladó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke az ÁFÁ-val növelt Vételár 15%-a. 6.2 Kötbér titoktartási kötelezettség megszegése esetén Amennyiben Eladó megsérti a titoktartási kötelezettségét, kötbért köteles fizetni, melynek mértéke HUF. 6.3 Késedelmi kötbér Amennyiben az Eladó neki felróható okból kifolyólag a szerződésben vállalt kötelezettségeit határidőben nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti, az Eladó késedelmi kötbért köteles fizetni az alábbiak szerint. Késedelem esetén a kötbér mértéke a késedelembe esés napjától napi 0,5%, de legfeljebb az ÁFA-val növelt Vételár 15 %-a. A késedelmi kötbér a késedelem bekövetkeztével esedékessé válik. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti az Eladót a szerződés teljesítése alól. 6.4 Hibás teljesítési kötbér Amennyiben Eladó teljesítése neki felróható okból nem szerződésszerű, Eladó kötbért köteles fizetni, melynek mértéke, - ha a Vevő kijavítást, vagy kicserélést igényel -kijavítás vagy kicserélés idejére az AFA-val növelt vételár napi 0,5%, de legfeljebb az ÁFA-val növelt Vételár 15%-a. A hibás teljesítési kötbér a nem szerződésszerű teljesítéssel esedékessé válik. 6.5 Amennyiben Szállító előre látja, hogy teljesítése nem lesz szerződésszerű (késedelmesen vagy hibásan teljesít, illetve nem teljesít), de erről nem értesíti a Megrendelőt, kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Vételár 20 %-a. 6.6 Kötbérre vonatkozó általános szabályok 6

7 A Vevő jogosult Eladóval szemben az egyes kötbértípusokat együttesen is érvényesíteni. A Vevő a kártérítésre vonatkozó szabályok szerint jogosult Eladóval szemben a kötbért meghaladó kárát is érvényesíteni. A Vevő a kötbér összegét külön levélben terheli ki, melyet Eladó köteles annak kézhezvételét követő 15 napon belül banki átutalással kiegyenlíteni, illetve a 4.5 pont rendelkezése alapján- Vevőnek jogában áll a Vételárból visszatartani az Eladót terhelő kötbér összegét. A Szerződésnek nem megfelelő teljesítés Vevő részéről történő elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő igényekről. Az Eladó késedelmes vagy hibás teljesítés esetén köteles a teljesítésre póthatáridőt vállalni. A póthatáridő elmulasztása a Szerződés nem teljesítését (meghiúsulását) eredményezi, de ez nem mentesíti az Eladót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól. Ha nem vállal póthatáridőt, vagy a vállalt póthatáridő eredménytelenül telik el, vagy ha a vállalt póthatáridő a Vevő részéről nem elfogadható, Vevő a Szerződésben meghatározott Árut saját költségén, de az Eladó megtérítési kötelezettsége mellett beszerezheti, és/vagy érdekmúlás bizonyítása nélkül elállhat a Szerződéstől a meghiúsulásra kikötött jogkövetkezmények mellett. Ugyancsak elállhat Vevő, ha a Szerződésben feltüntetett és visszaigazolt teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy az Eladó az Árut csak olyan számottevő késéssel tudja Vevőnek átadni, ami már a Vevőnek nem áll érdekében. A póthatáridő elmulasztásával a kötbérfizetési kötelezettség újból kezdődik. A Vevő érdekmúlásának igazolása nélkül elállhat a szerződéstől, ha a megrendelésben a határidőben történő teljesítéshez fűződő kiemelt érdekéről az Eladót tájékoztatja. 6.7 A szavatossági, jótállási idő lejártát követően a Vevő a hibás teljesítés miatt az általános szabályok szerint a jogszabályban előírt feltételek fennállása eseténkártérítési igénnyel léphet fel az Eladóval szemben. 7. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 7.1 A Szerződés megszűnik az alábbi esetekben: Felek a Szerződésben foglaltakat maradéktalanul teljesítik, a 6.6 pont alapján elállással, a 7.2 és 7.3 pontok alapján felmondással. 7.2 Vevő jogosult a Szerződést indokolás és kártérítési fizetési kötelezettség nélkül felmondani az Eladóhoz intézett írásbeli értesítéssel. A felmondási időt Vevő jogosult meghatározni. A felmondási idő a felmondás kézhezvételének napján kezdődik. Felmondás esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig teljesített szerződéses kötelezettségeit és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét kötelesek egymással szemben elszámolni. 7

8 7.3 Jelen pontban foglalt események bekövetkezése esetén, amennyiben a szerződéskötést megelőző állapot maradéktalanul helyreállítható, a Vevő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal, kártérítés fizetési kötelezettség nélkül elállni vagy amennyiben a szerződéskötést megelőző állapot nem állítható helyre, a Vevő jogosult a szerződést akár azonnali hatállyal is, kártérítési kötelezettség nélkül felmondani, ha: Eladó vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy súlyosan megsérti a MOL-csoport Üzleti Partneri Etikai Kódexében foglaltakat, vagy Eladó vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy megsérti a Vevő területén érvényes EBK előírásokat, vagy Eladó megsérti a szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét, vagy Eladó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Vevő jó hírét, üzleti tisztességét, vagy Eladó elmulasztja a szerződésben rögzített teljesítési határidőt, vagy Eladó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten vagy a Vevő megítélése szerint súlyosan megszegi, vagy Eladónak bármely MOL-csoport taggal szemben 30 napot meghaladó, MOLcsoport tagonként legalább 1000 EUR összegű lejárt tartozása áll fenn, vagy a MOL-csoport tagokkal szemben fennálló 30 napot meghaladó lejárt összes tartozása eléri vagy meghaladja a EUR összeget (amennyiben bármilyen tartozás EUR-tól eltérő pénznemben áll fenn, az adott pénznemben fennálló tartozást az Európai Központi Banknak az adott deviza/euro árfolyama (ECB fixing) alapján számolják át EUR-ra), vagy Eladó fizetésképtelen, vagy Eladóval szemben felszámolási eljárás kezdeményezésére került sor. Az elállást, illetve a rendkívüli felmondást tartalmazó iratot személyesen vagy futárral, vagy tértivevényes levél útján kell az Eladónak kézbesíteni. A Vevő elállása esetén a Felek az elállás hatályának napjáig teljesített szerződéses kötelezettséget és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét kötelesek egymásnak visszaszolgáltatni és a szerződés megkötését megelőző állapotot helyreállítani. A Vevő rendkívüli felmondása esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig teljesített szerződéses kötelezettséget és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét - beleértve a szerződésszegést és a következményeit is - kötelesek egymással szemben elszámolni. Elállás, illetve rendkívüli felmondás esetén a Vevő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot is. 8. VIS MAIOR Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, földrengés, árvíz, tűzvész, 8

9 terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A szerződéses határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, a Felek kötelesek egyeztetést lefolytatni a szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem vezet eredményre, a szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja még abban az esetben is, ha az irányadó jog vagy a szerződés alapján a felmondásra egyébként nem jogosult, továbbá a Felek a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a szerződés megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást. A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel. 9. TITKOSSÁGI ÉS BIZALMASSÁGI KLAUZULA 9.1 Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan a Szerződés léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és a Szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel. Jelen rendelkezés nem vonatkozik a MOL-csoport tagjai részére történő információ átadásra. A MOL-csoport tagok titoktartási kötelezettségének teljesítését a Vevő szavatolja. Jelen rendelkezés nem vonatkozik továbbá a Vevő részére Szerződés alapján pénzügyi-számviteli, jogi, HR, biztosítási, illetve kiegészítő pénzügyi, valamint követelés behajtási szolgáltatást nyújtó harmadik fél részére adandó valamennyi, valamint a Szerződésből eredő követelés Vevő által történő engedményezése esetén az engedményes részére az engedményezési szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges információkra, továbbá amennyiben a Szerződés pénzügyi biztosíték nyújtását írja elő, az azzal kapcsolatos megállapodások megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, Vevő által harmadik fél részére adandó információkra. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra: (i) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az információt kapó szerződő fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy (ii) amelyek bizonyíthatóan már a Szerződés hatályba lépését megelőzően is ismertek voltak az információt megszerző fél számára, vagy 9

10 (iii) (iv) amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó fél tudomására, akit nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő féllel szemben, akire/amelyre az információ vonatkozik, vagy amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére. 9.2 Jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti az egyedi Szerződés bármilyen okból történő megszűnése, az a Szerződés megszűnésétől számított 5 évig fennáll. 10. A SZERZŐDÉS HATÁLYA: Az egyedi szerződés a benne foglalt rendelkezések megfelelő elfogadásával lép hatályba és a szerződésben vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítéséig marad életben. 11. ÁTRUHÁZHATÓSÁGI KLAUZULA Vevő jogosult a Szerződést vagy annak meghatározott részét (részeit) vagy a Szerződésben meghatározott egyes jogokat vagy kötelezettségeket, vagy követeléseket Eladó előzetes értesítése mellett harmadik személy részére átruházni. Eladó az átruházáshoz a Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul. Eladó nem jogosult a Szerződés vagy annak bármely része, vagy őt a Szerződés alapján megillető, bármely jog vagy követelés engedményezésére, illetve átruházására, kivéve, ha ahhoz Vevő előzetesen írásban kifejezetten hozzájárul. 12. REACH KLAUZULA Az Eladó vállalja, hogy az Európai Parlament és a Tanács vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelete (továbbiakban: REACH Rendelet ), valamint az Európai Parlament és a Tanács anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelete (továbbiakban CLP Rendelet ) által előírt kötelezettségeket maradéktalanul teljesíti a REACH Rendeletben, illetve CLP Rendeletben meghatározott határidők figyelembe vételével. Az Eladó a REACH Rendelet, illetve CLP Rendelet előírásainak betartásával értékesíti a terméket a Vevő részére. Eladó írásban nyilatkozott a termékkel összefüggésben a REACH Rendelettel, illetve CLP Rendelettel kapcsolatos információkról, a felek a nyilatkozatot a szerződés mellékleteként csatolják. A szerződés hatálya alatt Eladó köteles a nyilatkozatban foglalt adatok változásáról a Vevőt írásban értesíteni. Az Eladó köteles a szerződéshez vagy a megrendelés visszaigazolásához csatolni a REACH Rendelet minden előírásának megfelelő, magyar nyelvű biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Amennyiben a felek 10

11 a REACH Rendeletben a jelen szerződés alapján szállított termékre vonatkozóan meghatározott regisztrációs határidőt megelőzően kötötték a szerződést, úgy az Eladó vállalja, hogy a regisztrációt követően haladéktalanul közli a regisztrációs számot a Vevővel. Abban az esetben, ha az Eladó a REACH Rendeletből, illetve CLP Rendeletből eredő valamely kötelezettségét bármely okból nem teljesíti maradéktalanul a REACH Rendeletnek, illetve CLP Rendeletnek megfelelő módon, a teljesítése nem tekinthető szerződés szerinti teljesítésnek, és a Vevő a szerződés vagy jogszabály alapján őt megillető egyéb jogok mellett jogosult visszautasítani a termék átvételét és/vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni, és az Eladó felel a Vevőnek okozott minden kárért. Az Eladó kártérítési kötelezettsége magában foglalja a biztonsági adatlapon közölt információk hibájából vagy hiányosságából eredő károk megtérítését is. Ha a szerződést a Vevő a REACH Rendeletből, illetve a CLP Rendeletből származó fenti kötelezettségek megszegése miatt azonnali hatállyal felmondja, vagy ugyanezen ok miatt Vevő a szerződéstől eláll, akkor az Eladó köteles elszállítani Vevőtől minden olyan, korábban a Vevő részére szállított terméket, amely nem felel meg a REACH Rendelet, illetve CLP Rendelet előírásainak, és köteles megtéríteni minden költséget, amely ezen termékekkel kapcsolatban merült fel a Vevőnél, ideértve többek között, de nem kizárólagosan a szállítási és tárolási költségeket is. 13. ETIKAI KÓDEX ELFOGADÁSA A Szerződés aláírásával az Eladó igazolja, hogy a MOL-csoport Üzleti Partneri Etikai Kódexét a internetes oldalon elérte, az abban foglaltakat megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el. 14. ÉRTESÍTÉSEK Értesítés elektronikus levél ( ) útján A Felek megállapodnak, hogy az egyedi szerződés teljesítésével összefüggő információkról (beleértve ebbe a szerződések alapján való lehívások, megrendelések kibocsátását és elfogadását is) elektronikus levelezőrendszeren keresztül is értesíthetik egymást. A kapcsolattartók elektronikus elérhetőségét a megrendelés minden esetben tartalmazza. A megrendelésben szereplő kapcsolattartók által elektronikus formában, en küldött értesítés visszaigazolás hiányában a küldéstől számított egy munkanap elteltével kézbesítettnek tekintendő. 11

12 Az elektronikus formában, -ben küldött, a szerződés szerinti értesítések, visszaigazolások cégszerű aláírás és ezt helyettesítő azonosítás nélkül jutnak el az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz, amelyet a Felek tudomásul vesznek, és ellenkező bizonyításig elfogadottnak tekintenek. A szerződésben rögzített szabályoknak megfelelően létrehozott ek tekintetében Felek sem bíróságok, sem más hatóságok előtt nem hivatkozhatnak arra, hogy azok nem felelnek meg a cég nevében tett írásos dokumentumok követelményeinek, kivéve, ha alkalmazására bizonyíthatóan, csalárd vagy egyéb jogellenes szándékkal került sor. Abban az esetben, ha a küldő fél jével kapcsolatban vita merül fel a küldő személyét illetően, vagy a levél tartalmával kapcsolatban, a küldő felet terheli annak bizonyítása, hogy a levelet nem a feladóként megjelölt személy, vagy nem a megérkezett tartalommal küldte el. Felek kijelentik, hogy az alkalmazandó levelezési rendszert a szerződés aláírásának időpontjában biztonságosnak és alkalmasnak tekintik, és egyben vállalják, ha a működés során a rendszer biztonságát tudomásuk szerint veszély fenyegeti, e tényről, ismeretről haladéktalanul tájékoztatják a másik felet. Felek a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért felelősséggel tartoznak. Értesítés tértivevényes levél útján Amennyiben a Felek valamely jognyilatkozat megtételéhez tértivevényes levél útján történő kézbesítést alkalmaznak és a címzett Fél Megrendelésben meghatározott értesítési címére, illetve ennek hiányában székhelyére küldött tértivevényes levelet bármely okból nem veszi át, a levél kézbesítését ismételten meg kell kísérelni. A megismételt kézbesítés sikertelensége esetén a levél a megismételt feladástól számított 5 (öt) nap elteltével kézbesítettnek tekintendő. 15. BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZERBEN Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés teljesítése során a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályoknak, így különösen az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel (EKAER) kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tesznek. Felek kötelesek a jogszabályban előírt EKAER releváns adatokat egymás rendelkezésére bocsátani a fuvarozás megkezdése előtt. Felek megállapodnak, hogy az EKAER releváns adatszolgáltatást egymás felé írásban, útján teljesítik. 16. BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG 16.1 Eladó a Szerződés hatálya alatt azonnal köteles a Vevőnek írásban bejelenteni, ha ellene felszámolási eljárás kezdeményezésére kerül sor, illetve az arra illetékes szerve a végelszámolásáról, csődeljárás lefolytatása iránti kérelem benyújtásáról 12

13 dönt, vagy fizetőképessége bármilyen okból oly mértékben megromlik, hogy az veszélyeztetheti a Szerződés pontos teljesítését Eladó a Szerződés hatálya alatt köteles a Vevőt azonnal írásban tájékoztatni minden olyan körülményről, ami a Megrendelésben foglalt kötelezettségek határidőben történő teljesítését veszélyezteti, vagy indokolatlan költségnövekedést eredményezhet. 17. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA A Szerződés az ÁVF rendelkezései kivételével kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosítható. Nem minősül módosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában, számlavezető bankjában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet, a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül cégszerű aláírással ellátott hivatalos levélben köteles értesíteni. Amennyiben Vevő kéri, Eladó köteles a változásokat tartalmazó eredeti cégbírósági cégkivonatot, névváltozás esetén a bejegyző végzést is megküldeni. A Szerződés teljesítése során szerződő Felek kötelesek együttműködni, ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, a Szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. 18. EGYEBEK 18.1 A szerződésre, illetve az Eladóval kapcsolatos együttműködésre a Vevő jogosult referenciaként hivatkozni, amennyiben harmadik személy pályáztatás, közbeszerzési eljárás vagy szerződéskötésre irányuló tárgyalások során ezt kifejezetten kéri tőle. A referenciaként való hivatkozás keretében a Vevő az Eladó kifejezett írásbeli hozzájárulásának beszerzése nélkül kizárólag az Eladóval kötött szerződés létét és a szerződés tárgyát (a szerződés tárgyát képező áru, illetve szolgáltatás mennyiségének megjelölésével) jogosult közölni a referenciát kérő harmadik személlyel. Eladó a szerződésre, illetve a Vevővel kapcsolatos együttműködésre kizárólag akkor jogosult referenciaként hivatkozni, ha ahhoz a Vevő előzetesen és kifejezetten írásban hozzájárult. A Vevő jogosult a megadott hozzájárulást írásban, bármikor, indokolás nélkül visszavonni Felek megállapodnak, hogy a szerződésben szabályozott valamennyi kérdést ide értve a szerződés érvényességére, valamint a szerződéses kikötések, nyilatkozatok, megállapodások és kötelezettségek kérdését is a magyar jog szabályainak alkalmazásával kell eldönteni, ezen jog kollíziós szabályainak kizárásával. 13

14 18.3 Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére Felek a Vevő székhelye szerinti rendes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki Az egyedi Szerződés teljesítése során szerződő Felek kötelesek együttműködni, ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, a Szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő telephelyén hatályos EBK előírásokat (munka-, tűz-, környezetvédelmi, közlekedési stb.) szabályokat pontosan betartja. A Vevő telephelyére vonatkozó EBK előírások a weboldalon érhetőek el Amennyiben az Eladó képviselői/közreműködői a Vevő telephelyén balesetet szenvednek, vagy okoznak, kötelesek azt haladéktalanul jelenteni a Vevő EBK szervezete képviselőinek, kötelesek továbbá együttműködni az illetékes hatóságok és az EBK szervezet képviselőivel a baleset körülményeinek felderítése és tisztázása érdekében Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné, vagy hatálytalanná válna, az a többi rendelkezés, illetve a szerződés érvényességét nem érinti, kivéve, ha az érvénytelenné, vagy hatálytalanná vált rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg A Felek teljes megállapodását kizárólag a jelen ÁVF és az annak alapján létrejött szerződés testesíti meg. A szerződés megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti. Nem képezik a szerződés részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 19. ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA Eladó köteles az Általános Vételi Feltételekben foglaltakat elolvasni, az abban foglaltakat mindenre kiterjedően megismerni, annak tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit értelmezni, megérteni. Amennyiben az Eladó a Megrendelés alapján (a Megrendelés visszaigazolásával, vagy a,visszaigazolás teljesítése nélkül) a Megrendelésben meghatározott Árut szolgáltatja a Vevőnek, az Áru szolgáltatásával az Eladó egyben elismeri és kijelenti, hogy az Általános Vételi Feltételeket megismerte és magára nézve kifejezetten elfogadta. A Felek az Általános Vételi Feltételekben foglalt szövegezést egyértelműnek és érthetőnek találják. Elismerik, hogy az Általános Vételi Feltételek tartalma nem sérti a jóhiszeműség következményét, az abban foglaltakat indokoltnak tartják. Eladó a Megrendelés aláírásával tudomásul veszi, hogy Vevő jogosult az Általános Vételi Feltételeket egyoldalúan módosítani az Eladó megfelelő, a tervezett módosítás 14

15 hatályba lépését megelőző, írásbeli tájékoztatása mellett. Amennyiben Eladó 15 napon belül nem jelez írásban Vevő felé kifogást a módosítással kapcsolatban, azt úgy kell tekinteni, hogy a módosítást elfogadta és az a szerződés részévé válik. A Felek megállapodnak, hogy az Eladó esetleges általános szerződési feltételeinek alkalmazását jelen szerződéssel kapcsolatosan kizárják. 20. MEGJEGYZÉS Jelen Általános Vételi Feltételek magyar és angol nyelven készültek el. Amennyiben eltérés tapasztalható a két változatban, a magyar nyelvű dokumentum az irányadó. Ezen Általános Vételi Feltételek hó 10. napján lépnek hatályba és ezen időponttól alkalmazandók. 15

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA I. SZERZŐDŐ FELEK egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft. székhely: 5137 Jászkisér,

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül fogyasztói

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek TARTALOMJEGYZÉK I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A megrendelés módja, teljesítése...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

Siófok, 2010,.. aláírás

Siófok, 2010,.. aláírás Tel.:84 310-334 Fax: 84 510-053 8600 Siófok, Fő u. 204-210. E-Mail: supra@supraktv.hu URL: www.supraktv.hu EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Internet (MOBIL) hozzáférés ellátás szolgáltatására Szerződés száma:

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez Budapest, 2016. március 16. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Értelmező

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Alapvetı szerzıdéses adatok:

Alapvetı szerzıdéses adatok: B É R L E T I S Z E R Z İ D É S amely létrejött Budapesten, egyrészrıl a MEVA Zsalurendszerek Zrt. (cégbejegyzés száma:, címe: 1047 Budapest, Labdarúgó u. 19., telefon: 272-2222, fax: 369-5885 képviselıje:

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2012.03.23. napjától CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A LÍZINGBEADÓ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gege Hungary Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Deák Ferenc u. 29. cégjegyzékszám: 11-09-014638; adószáma: 14548961-2-11;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz. Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.: 17664 Tartalomjegyzék Klasszikus életbiztosítások általános szerződési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075)

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) www.allianz.hu Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás kiegészítő fedezete A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) Különös Szerződési Feltételek és

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gege Hungary Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Deák Ferenc u. 29. cégjegyzékszám: 11-09-014638; adószáma: 14548961-2-

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET VOXBONE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. SZ. MELLÉKLET VOXBONE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. SZ. MELLÉKLET VOXBONE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016.03.03 1 1. FOGALMAK 1.1 Megállapodás: Jelen Általános Szerződési Feltételek és bármely vonatkozó melléklet. 1.2 AUP: Az Elfogadható

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics Szilárd igazgató

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek

Általános Biztosítási Feltételek Az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei az ERSTE Bank Nyrt. által nyújtott, jelzálog alapú kölcsönszerződésekhez kapcsolódó

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a REGÁLIANUS CO.D Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.regalianusklima.hu weboldalon

Részletesebben

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Confhotel- Net Kft. (1033

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Tex and Co Net Kft. által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető rendszerek,

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉSHEZ 1. Általános rendelkezések A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ETS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.kaviczky.hu weboldal használatáról. 2015. október 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.kaviczky.hu weboldal használatáról. 2015. október 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.kaviczky.hu weboldal használatáról 2015. október 1. 1. Preambulum Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazzák a Honlapkészítő Kft. (székhely: 1125 Budapest,

Részletesebben

Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek

Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó bíróság:

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételei

Általános Üzleti Feltételei A Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe Általános Üzleti Feltételei Elfogadta: Módosítva: Deutsche Bank ZRt. vezet sége 1996. augusztus 26-án (ÁBF 30/1996. sz. határozata alapján) 2002. szeptember

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15516006-2-42

Részletesebben

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2013. szeptember 1. DEFINÍCIÓK Szolgáltató: UltraNet Kft - székhely: 1115. Budapest, Bartók Béla

Részletesebben

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt;

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt; "Tisztelt Érdeklődő! Ezennel kérjük, hogy amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni szolgáltatásunknak és a Web-boltunknak, akkor feltétlenül figyelmesen olvassa el jelen általános

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban 1. Fogalom meghatározások: 1.1. Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A GTS Hungary Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2002. március 01. Az utolsó módosítás időpontja: 2011. január 1. Hatályos:

Részletesebben

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítási Általános Feltételek Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS 7. sz. Melléklet Amely létrejött egyrészről Ügyfélszám: Dátum: ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS A KBC EQUITAS Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest, Roosevelt

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.metabonwebshop.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei

Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei Hatályos 2016. január

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2010-05TU)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2010-05TU) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2010-05TU) Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: biztosítási feltételek) ellenkező megállapodás hiányában az Európai Utazási Biztosító Zártkörűen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet PARTISCUM XI Takarékszövetkezet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta az Igazgatóság 10/VI/2015. (III.06.) Ig. sz. határozatával Hatályos: 2015. február 1-től

Részletesebben

GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 203-11-111-31/0/2010 TRADE_2_G1_MOL1.1 Szerződés száma: TRAN/GG/Ü/417/10 SAP kód: 16519 ÜZT Érvényesség ideje: 2011.01.01 2013.12.31 Török Gábor üzleti vezető Jelölő neve beosztása GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI

Részletesebben

Klasszikus életbiztosítások. általános és különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166

Klasszikus életbiztosítások. általános és különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166 Klasszikus életbiztosítások általános és különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166 Tartalomjegyzék Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14)....3 I. A biztosítási

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség [továbbiakban: MSZKSZ vagy Eladó ]

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség [továbbiakban: MSZKSZ vagy Eladó ] ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség [továbbiakban: MSZKSZ vagy Eladó ] Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B. Levelezési cím: 1037 Budapest,

Részletesebben

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15.

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16239 Tartalomjegyzék Generali Egészségprogram

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Általános rendelkezések Szerződő felek megállapítják, hogy az MIKÓ és Társa Kft. mezőgazdasági-, építőipari- és emelőgépek kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság. Az MIKÓ és Társa Kft Kft. az általa

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben