1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei"

Átírás

1 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék Értelmezı rendelkezések Általános rendelkezések A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége Alvállalkozók, a Alkalmazottai A Megbízója Munkaterület átadása, ırzése, fenntartása A Szerzıdés teljesítésének ellenırzése, az Építési napló Biztonságtechnikai, munkavédelmi követelmények Minıségbiztosítás A munkaeszközei Környezetvédelem Energiaellátás A Munka ütemezése, határidık Az átadás átvételi eljárás Betanítás, oktatás Felelısség Biztosítékok A i díj, fizetési feltételek A teljesítés helye és ideje, a tulajdonjog és a kockázat átszállása A Szerzıdés megszőnése Szellemi tulajdon Vis maior Együttmőködési kötelezettség Bizalmas információ [ neve]

2 2/13 2. Értelmezı rendelkezések Alkalmazott a val munka-, megbízási-, vállalkozási vagy bármely egyéb jogviszony alapján szerzıdéses kapcsolatban álló harmadik személy; ÁVSZF jelen általános szerzıdési feltételek; Bizalmas információ bármelyik Fél által a másik Félnek átadott, a Szerzıdéssel kapcsolatos, vagy a Felek között született egyéb írásos dokumentum, információ, adat vagy know-how, amelyet valamely Fél ilyenként minısített, vagy amely jellegébıl egyébként következik annak bizalmas jellege és amely harmadik személy, illetve a nyilvánosság elıtt nem ismert; Felek és a együttesen; KVSZF különös vállalkozási szerzıdési feltételek; Megbízó a vel, mint vállalkozóval, és/vagy megbízottal szerzıdéses kapcsolatban álló harmadik személy; a SCHNEIDER; Mérföldkı a KVSZF-ben meghatározott olyan határidı, amelyhez számla kiállítási jogosultság, illetve kötbérfizetési kötelezettség kapcsolódik; Munka a Szerzıdés alapján a által valamely dolog tervezésére, elkészítésére, feldolgozására, átalakítására, üzembe helyezésére, megjavítására vagy munkával elérhetı más eredmény létrehozására a által jelen Szerzıdés szerint vállalt kötelezettség; Nap naptári napot jelent; Ptk évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvrıl; SCHNEIDER Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., (Cg: , Székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/b., Adószám: ) Szellemi tulajdon a Szerzıdéssel kapcsolatos valamennyi információ és adat, szabadalmaztatott technológia, know-how, valamint minden, a Szerzıdéssel kapcsolatos ipari és szellemi tulajdonjog; Szerzıdés a és a között létrejött KVSZF, ÁVSZF, valamint azok mellékletei, függelékei együttesen; Tender a Munka elvégzésére a SCHNEIDER által kiírt ajánlat, pályázat, felhívás; a vel a Munka elvégzésére Szerzıdést kötı fél, annak valamennyi alvállalkozója, valamint ezek megbízási-, munka-, egyéb jogviszony alapján eljáró alkalmazottai; 3. Általános rendelkezések 3.1. A jelen ÁVSZF hatálya valamennyi a által a val kötött vállalkozási szerzıdésre kiterjed, kivéve, ha a Felek valamely konkrét KVSZF-ben kifejezetten ettıl eltérıen rendelkeznek. A Szerzıdést a Felek kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosíthatják A a vel való szerzıdéskötéssel elismeri, hogy az ÁVSZF valamennyi rendelkezését megismerte, azokat magára nézve kötelezınek fogadja el, kijelenti, hogy az ÁVSZF rendelkezései a szokásos gyakorlattól, a szerzıdéses kikötésektıl, és a Felek közti esetleges korábbi szokásoktól jelentısen nem térnek el. A jelen ÁVSZF a Felek közötti Szerzıdés részét képezi. A esetleges általános szerzıdési feltételei vagy bármilyen kikötése kizárólag akkor képezi a Szerzıdés részét, ha abban a Felek kifejezetten, írásban megállapodtak. A KVSZF-et a jelen ÁVSZF figyelembevételével kell értelmezni és alkalmazni. Az ÁVSZF és a KVSZF esetleges ellentmondása esetén a KVSZF-ben foglaltak az irányadók azzal, hogy az ÁVSZF egyéb rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is alkalmazandóak A KVSZF, az ÁVSZF, azok esetleges mellékletei és függelékei a Felek közti valamennyi szerzıdéses megállapodást teljességükben tartalmazzák Az ÁVSZF mindenkori hatályos szövege a SCHNEIDER honlapján ismerhetı meg. Az ÁVSZF szabályainak módosulásáról a SCHNEIDER a honlapján a módosulást megelızıen legalább 45 nappal elıre köteles tájékoztatást közzétenni Az ÁVSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári törvénykönyv vállalkozási szerzıdésre vonatkozó szabályai az irányadók A tény, hogy a nem gyakorolja, vagy kényszeríti ki az ıt megilletı jogokat nem tekinthetı az adott jogról való lemondásként A Szerzıdésre a Magyar Köztársaság joga az irányadó. Amennyiben a magyar hatályos jog alapján a Szerzıdés bármely kikötése vagy rendelkezése jogellenes vagy semmis, vagy mindkettı, az ilyen kikötést vagy rendelkezést külön kell választani a Szerzıdés egyéb kikötéseitıl, amelyek változatlanul hatályban maradnak. Az ÁVSZF, a KVSZF, vagy a Szerzıdés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az ÁVSZF, a KVSZF és/vagy a Szerzıdés érvénytelenségét, kivéve, ha egyértelmő, hogy az érvénytelen rendelkezés nélkül a Felek a Szerzıdést nem kötötték volna meg A Szerzıdés alapján a nem kap meghatalmazást a bármilyen célból [ neve]

3 3/13 történı képviseletére. A semmilyen körülmények között nem vehet át, alapíthat vagy vállalhat kötelezettséget vagy felelısséget a nevében. 3.9 A mellékletek a Szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik. A Szerzıdés és a mellékletei közötti ellentmondás esetén, a KVSZF szerinti rendelkezés az irányadó. Ennek megfelelıen a Szerzıdéses dokumentumok ellentmondása esetén a dokumentumok értelmezési sorrendje a következı: 1. KVSZF, 2. ÁVSZF, 3. A KVSZF-hez csatolt mellékletek, rajzok, specifikációk 4. Megrendelés, 5. Tender, 6. A Felek közti megállapodás egyéb írott formái (pl.: jegyzıkönyvek, építési napló, stb.) A Szerzıdéssel kapcsolatos értesítések és a kapcsolattartás nyelve a magyar nyelv A Szerzıdéssel kapcsolatos értesítéseket ajánlott, tértivevényes küldeményként vagy bármilyen megfelelı eszköz útján, ideértve az t, faxot, kell megküldeni a Feleknek a jelen Szerzıdésben meghatározott székhelyére, illetve elérhetıségére. Az elérhetıség megváltozásáról az érintett Fél köteles a másik Felet haladéktalanul tájékoztatni. A tájékoztatás elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítésébıl fakadó felelısség a mulasztó Felet terheli Az értesítéseket személyes kézbesítés esetén az átadás pillanatában, ellenkezı bizonyítás hiányában faxon és en történı küldés esetében sikeres visszaigazolás esetén - a visszaigazolás megérkezésekor, ajánlott postai úton való küldés esetén a postázástól számított 2 napon belül, tértivevényes kézbesítés esetén a tértivevényen szereplı napon kell kézbesítettnek tekinteni. Külföldre, légipostai levél útján való kézbesítés esetén ellenkezı bizonyítás hiányában a feladást követı 10 munkanap elteltével kell az értesítést kézbesítettnek tekinteni Az ajánlott postai küldemény csak belföldi értesítésre alkalmas. Az átvételre vonatkozó bizonyíték az értesítés joghatályos kézbesítését támasztja alá (az értesítés átvétele személyes kézbesítés esetén az átvételi elismervénnyel történik, míg ajánlott postai küldemény küldésénél a levél megfelelı címzése és postázása elegendı bizonyíték, faxon és/vagy en küldött értesítések esetén pedig a visszaigazolás szolgál bizonyítékul) A Felek a szóbeli értesítéseket nem ismerik el joghatályos értesítésnek A Szerzıdéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére a Felek törvényes képviselıi és a KVSZF-ben megjelölt kapcsolattartói jogosultak. A kapcsolattartók által tett valamennyi jognyilatkozat a kapcsolattartót kijelölı Felet kötelezi, illetve jogosítja A Felek kijelentik, hogy a másik Fél elızetes írásos hozzájárulása nélkül a Szerzıdésbıl eredı jogukat és/vagy kötelezettségüket nem jogosultak harmadik személyre engedményezni és/vagy átruházni. 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége A Szerzıdés tárgya (Megrendelés) a KVSZFben kerül meghatározásra A az ıt, mint szakcéget terhelı alapossággal és szakértelemmel köteles ellenırizni, hogy a Megrendelésben meghatározottak alkalmasak-e a Szerzıdés céljának maradéktalan megvalósítására A a Megrendelés szakszerőségének ellenırzése során köteles megvizsgálni, hogy: - a megfelelı leírásokkal, utasításokkal, meghatározásokkal járt-e el a Megrendelés elkészítésekor; - a Megrendelésben szereplı leírások, meghatározások alapján a Szerzıdés céljának megvalósítása a Szerzıdés teljesítéséhez kapcsolódó környezetben maradéktalanul lehetséges-e Amennyiben a a Megrendelés szakszerőségének ellenırzése során bármely olyan körülményt észlel, amely a Szerzıdés céljának megvalósulását nehezítheti, késleltetheti, vagy megakadályozhatja, ezekrıl a körülményekrıl és a kiküszöbölésükre alkalmas módszerekrıl, javaslatokról köteles a t írásban értesíteni A pontban foglaltaknak megfelelıen közölt értesítés elmaradása esetén a a Megrendelés szakszerőtlenségére nem hivatkozhat, a Megrendelés szakszerőtlenségének kiküszöböléséhez szükséges valamennyi munka elvégzése a Megrendelés teljesítésének része, nem tekinthetı, és nem minısül pótmunkának. 4.2 A Megrendelésben nem szereplı munkák a Szerzıdés tekintetében utólagos, pótmunkának minısülnek. A a pótmunka felmerülésekor köteles a t írásban tájékoztatni arról, hogy az elvégzendı munka pótmunkának minısül, ezt követıen a a pótmunkát a Felek között létrejött egyedi vállalkozási szerzıdés alapján, az egyedi vállalkozási szerzıdésben meghatározott feltételekkel jogosult és köteles elvégezni. Amennyiben a a pótmunkát az erre vonatkozó figyelmeztetés nélkül elvégzi, a pótmunka ellenértékeként kizárólag a beépített anyagok számlával igazolt ellenértékének megfizetését követelheti a tıl Az esetlegesen felmerülı pótmunka jelentkezése, illetve elvégzése nem hátráltathatja, késleltetheti, és nem akadályozhatja meg a Szerzıdés szerzıdésszerő, határidıben való teljesítését A pótmunka jelentkezése, illetve elvégzése kizárólag abban az esetben befolyásolja a Szerzıdésben a teljesítésre meghatározott határidıket, amennyiben a Felek erre vonatkozóan írásban megállapodnak A pótmunka szükségességével kapcsolatos vita esetén a a erre vonatkozó utasítása esetén a pótmunka elvégzését nem tagadhatja meg: a pótmunkával kapcsolatos vitát a [ neve]

4 4/13 Felek a Munka átadás-átvételét követıen, a Szerzıdés teljesítését követıen rendezik egymással. 4.4 A i teljesítésnek meg kell felelnie a Szerzıdés szerint a által meghatározott feltételeknek és a mindenkori magyar és Európai Uniós szabványoknak, illetve az általánosan elfogadott hazai szakmai elıírásoknak és elvárásoknak. mőszakilag és minıségileg kifogástalan, I. osztályú minıségben határidıre, hiba- és hiánymentesen köteles teljesíteni. 4.5 A által alkalmazott minden anyagnak újnak, magyarországi felhasználásra engedélyezetteknek, és a legjobb minıségőnek kell lennie. A Szerzıdés teljesítésének minıségét és a benne alkalmazott anyagok minıségét gyártói, illetve amennyiben szükséges magyar hatósági minıségi bizonylatokkal vagy a igazolásával dokumentálni kell. Az e célból szükséges ellenırzéseket és vizsgálatokat a saját költségére köteles elvégezni vagy elvégeztetni. kérésére a köteles igazolni az ellenırzések és vizsgálatok megtörténtét. 4.6 Sem a hatóságoknak és/vagy a nek a 4.4. pont szerinti ellenırzéseken és vizsgálatokon való részvétele, sem az azokról esetleg felvett jegyzıkönyvek, stb. vagy az ellenırzés elmulasztása a részérıl nem mentesítik a t szerzıdéses kötelezettségeinek teljesítése alól, és nem fosztják meg a t a Szerzıdés szerinti igényei érvényesítésének jogától. 4.7 A Szerzıdés teljesítéséhez esetlegesen szükséges valamennyi engedélyt a saját költségére és felelısségére köteles beszerezni az illetékes hatóságoktól. 4.8 A köteles a jogszabályi és hatósági elıírásokat, engedélyeket teljes egészében betartani és a hatóságokkal szembeni bejelentési kötelezettségeinek elıírásszerően és határidıben eleget tenni, ezen kötelezettsége elmulasztásának a következményeit a viseli. A t sem a hatósági engedélyek megszerzése vagy az engedélykérelmek esetleges elutasítása, sem a, a vagy a hatóságok által végzett ellenırzések és vizsgálatok nem mentesítik a Szerzıdésbıl következı kötelezettségei alól. 4.9 Ha egyes munkarészeket a beépít (eltakar), és ezután az ellenırzés a Munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, a köteles a t legalább az eltakarást megelızıen 5 nappal a beépítésrıl értesíteni. Ha a az értesítés ellenére az ellenırzést elmulasztja, késıbb a beépített munkarészt csak akkor ellenırizheti, ha az újból végzett munkával kapcsolatos költségeket a nak megfizeti A elismeri, és kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szerzıdés teljesítésével kapcsolatos ideértve az esetleges jótállási-, szavatossági-, kártérítési, és egyéb felelısségi jellegő beavatkozásokat egyes munkálatokat a és/vagy a Megbízó munkarendjébıl következıen éjszaka és/vagy hétvégi munkavégzés keretében szükséges elvégeznie. A az éjszakai és/vagy hétvégi munkavégzés ellenértékeként semmilyen többletigényre nem jogosult. A jelen pont megállapításai különös tekintettel irányadóak abban az esetben, amennyiben a szerviztevékenységet lát el Amennyiben a Szerzıdés teljesítéséhez valamely mérıeszköz használata szükséges, a saját költségére és felelısségére köteles gondoskodni a mérıeszköz megfelelı idıben és módon való rendelkezésre állásának biztosításáról, és a mérıeszköz hitelességérıl Amennyiben a Szerzıdés tárgya, vagy ahhoz kapcsolódóan a valamely szoftver szolgáltatására (is) köteles, a a szoftver forráskódjának átadásán kívül a KVSZF-ben meghatározott részletezettségő és minıségő dokumentáció részére való szolgáltatására is köteles. A tudomásul veszi, hogy az általa szolgáltatott szoftverek tekintetében egyrészt köteles azok eredetiségét, vagy azok felhasználására való jogosultságát igazolni és ezek tekintetében teljes felelısséget vállalni, másrészt a szoftverek tekintetében külön díjazásra nem tarthat igényt a szoftverekkel kapcsolatos valamennyi ellenérték így különösen azok felhasználásának joga a i díj részét képezi Amennyiben a Szerzıdés tárgya, vagy ahhoz kapcsolódóan a valamely szoftver szolgáltatására (is) köteles, a Felek ellenkezı megállapodása hiányában a nem köteles a szoftverek frissítésére és/vagy supportálására. A supportra/szoftverfrissítésre vonatkozó igénye esetén a által szolgáltatott szoftver nem teremt annak frissítésére/supportálására vonatkozóan a részére kizárólagosságot, a a részére ajánlatot ad, mely ajánlat alapján a Felek új, egyedi szerzıdést köthetnek, vagy a döntése alapján harmadik személlyel szerzıdhet. 5. Alvállalkozók, a Alkalmazottai 5.1 A alvállalkozó igénybevételére kizárólag a elızetes írásbeli hozzájárulásával jogosult. A köteles alvállalkozóval való szerzıdéskötési szándéka esetén a t a szándékáról haladéktalanul értesíteni. Az értesítésnek tartalmaznia kell az alvállalkozó pontos nevét, címét, mőszaki vezetıjének nevét, az elérhetıségi adatokat, továbbá az alvállalkozó ismert referenciáit. A jogosult az alvállalkozót bármikor indokolással elutasítani. 5.2 A a vele szerzıdött alvállalkozók tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. [ neve]

5 5/ A köteles a erre vonatkozó írásos utasítása esetén a által megjelölt alvállalkozókat egyes részfeladatok elvégzésére alvállalkozóként igénybe venni, és munkájukat megfelelıen koordinálni. A köteles együttmőködni a által adott esetben közvetlenül megbízott más (párhuzamos) kkal illetve harmadik személyekkel is. A által kijelölt alvállalkozó alkalmazása esetén abban az esetben mentesül a felelısség alól, ha bizonyítja, hogy az alvállalkozó munkájának ellenırzése, koordinálása során úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható. 5.4 A és a alvállalkozói, Alkalmazottai nem állhatnak szerzıdéses jogviszonyban. 5.5 felelıssége, hogy a Szerzıdés teljesítésében a val bármilyen jogviszony (munka-, megbízás, vállalkozás, stb.) alapján résztvevı Alkalmazottai a Szerzıdés teljesítése folyamán folyamatosan rendelkezzenek érvényes a munka elvégzéséhez szükséges szakmai és a jogszabályban elıírt érvényes képesítéssel, és egészségügyi alkalmassággal. A köteles gondoskodni az Alkalmazottai megfelelı, rendszeres orvosi ellenırzésérıl a az orvosi alkalmasságot elızetes értesítés nélkül jogosult ellenırizni. 5.6 a felszólítására köteles azon Alkalmazottját a Szerzıdés teljesítésébıl kivonni, akinek munkájával vagy magatartásával kapcsolatosan a írásban súlyos vagy ismételt kifogás emel. 5.7 felelıssége annak biztosítása, hogy Alkalmazottai a Szerzıdés teljesítése során rendelkezzenek érvényes munka- és tőzvédelmi, illetve az adott feladat elvégzéséhez szükséges (szak)vizsgával. felelıssége annak biztosítása, hogy Alkalmazottai a munkaterületen érvényes munka és tőzvédelmi szabályokat, a belsı, a Szerzıdés teljesítéséhez szükséges szabályzatait megismerjék, elsajátítsák és betartsák. 5.8 A t az Alkalmazottaival kapcsolatos munkajogi-, adó- és társadalombiztosítási kötelezettségekkel kapcsolatos teljes felelısség terheli. Ennek keretében a kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag a hatályos jogszabályoknak maradéktalanul megfelelı, a szükséges társadalombiztosítással stb. rendelkezı Alkalmazottakat foglalkoztat. A a jelen pontban meghatározott kötelezettsége megszegésébıl eredı kárt a nek köteles megtéríteni (hitelrontás, üzletvesztés, külföldi munkavállalók alkalmazási lehetıségének megtiltása stb.). 6. A Megbízója 6.1 A kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a, mint vállalkozó, és/vagy megbízott szerzıdéses kapcsolatban állhat harmadik személy Megbízóval. 6.2 A a Megbízótól közvetlenül utasítást nem fogadhat el, a Megbízóval szerzıdéses kapcsolatot kizárólag a elızetes írásos hozzájárulása esetén köthet, illetve nem nyilatkozhat a Megbízónak. 6.3 A Felek rögzítik, hogy a 6.2 pontban foglaltak megszegése a súlyos szerzıdésszegésnek minısül, és így a jogosult a Szerzıdést az ÁVSZF 21.4 pontja alkalmazásával azonnali hatállyal megszüntetni. 7. Munkaterület átadása, ırzése, fenntartása 7.1 A a munkaterületet a által ismert, megtekintett állapotban adja át, melyrıl a Felek jegyzıkönyvet vesznek fel. A a Szerzıdés teljesítése során a Szerzıdés teljesítéséhez szükséges mértékben köteles a részére a munkaterületet biztosítani. Munkaterület szolgáltatáson olyan területek, helyiségek és szerkezetek átadása értendı, amelyeken a nak, vagy a alvállalkozóinak munkát kell végezniük. A a számára biztosítja a munkaterület megközelíthetıségét, valamint a teljesítéséhez szükséges berendezések, készülékek beszállíthatóságát. 7.2 A munkaterület lehatárolása, a munkaterületre vonatkozó tőzrendészeti-, munkavédelmi, stb. elıírások betartása, a által beszállított anyagok, berendezések, stb. és a munkaterület megfelelı védelme és ırzése a költségére a kötelezettsége. 7.3 A a veszélyes vagy egyéb külön kezelést igénylı saját hulladékot köteles saját költségére és felelısségére a munkaterületrıl elszállítani és annak elhelyezésérıl és ártalmatlanításáról megfelelıen gondoskodni. 7.4 A a Szerzıdés teljesítése során köteles betartani a munkavédelmi és munkajogi elıírásokat, különös tekintettel a biztonságos munkavégzés követelményeire, a szabályos munkaszerzıdések, munkavállalási engedélyek és bejelentések meglétére, és különösen köteles az idegenrendészeti szabályok betartására. Minden a jelen pontban említett szabályok megsértésébıl a t érı kárt, hátrányt a köteles megtéríteni. 7.5 A villamos és irányítástechnikai helyiségeket a szükséges építészeti, épületgépészeti munkák elvégzése után száraz, kifestett állapotban, zárható ajtókkal kell a részére átadni úgy, hogy a villamos berendezések telepítése után már harmadik személyek azokban ne okozhassanak károsodást. A berendezések építészeti munkák keretében elvégzendı alapkereteinek, födém és falátvezetéseinek az elhelyezését a által szolgáltatott adatok alapján kell elvégeztetni. [ neve]

6 6/ Technológiai berendezéseket, gépeket, technológiai szerkezeteket, nagy készülékeket készre-szerelve kell a villamos,irányítástechnikai munkák megkezdéséhez szolgáltatni. 7.7 A szerelési határa a, vagy az általa megbízott harmadik személy által szolgáltatott kiviteli terv, mőszaki leírás, illetve tételes anyag/tevékenységlista alapján a KVSZFben kerül meghatározásra. 7.8 a Szerzıdés bármely okból való megszőnése esetén a Szerzıdés megszőnését követı 8 napon belül köteles a munkaterületrıl levonulni, az általa a munkaterületre behozott saját vagy bérelt ingóságokat 8 napon belül elszállítani, vagy azok elszállíttatásáról gondoskodni. Amennyiben az ingóságok elszállításával késedelembe esik, úgy naponta a KVSZF-ben meghatározott mértékő Tárolási díjat számít fel, továbbá amennyiben a írásbeli felszólítását követı 15 napon belül nem intézkedik az ingóságok elszállításáról, jogosult azokat értékesíteni. 7.9 köteles a 7.8 szerint értékesített ingóságokból befolyt összeggel val elszámolni, amely befolyt összegbe beszámíthatja a val szemben fennálló követelését. 8. A Szerzıdés teljesítésének ellenırzése, az Építési napló 8.1 A a Szerzıdés teljesítését bármikor, elızetes értesítés nélkül jogosult ellenırizni. Az ellenırzés megtörténtérıl és annak eredményérıl a Felek jegyzıkönyvet vesznek fel. 8.2 A a KVSZF-ben meghatározott idıszakonként és terjedelemben köteles a Szerzıdés teljesítésének helyzetérıl a t írásban tájékoztatni (Elırehaladási jelentés). A tájékoztatás elmaradása, vagy késedelmes teljesítése Szerzıdésszegésnek minısül, a a jogosult a Szerzıdést az ÁVSZF 21.4 pontja alkalmazásával azonnali hatállyal megszüntetni. 8.3 A a vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott Építési napló vezetésére köteles, mely Építési naplót köteles a munkaterületen tárolni és a, illetve az ellenırzı hatóságok részére bemutatni. 8.4 A a Építési naplóját legalább 8 munkanaponként köteles ellenırizni, és az ellenırzés tényét cégszerő aláírásával igazolni. 9. Biztonságtechnikai, munkavédelmi követelmények 9.1 A a munkaterületen csak akkor kezdheti meg és csak akkor folytathatja a munkát, ha ott a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztetı munkavégzés feltételei minden tekintetben (személyi-, tárgyi és környezeti tényezık stb.) maradéktalanul biztosítottak. 9.2 A a kérésére köteles az adott munkaterület sajátosságainak figyelembevételével Biztonsági és Egészségvédelmi Tervet, valamint Kockázatfelmérés- és kockázatértékelést (melynek része az Egyéni védıeszköz juttatási terv) készíttetni, azokat a esetleges ugyanezen okirataival összehangolni, valamint köteles az elıbbi okiratokat a Munka helyszínén tartani és a Munka folyamán folyamatosan aktualizálni. 9.3 A az általa munkavégzés céljára átvett munkaterületen észlelt, a kivitelezési tevékenységét érintı bármilyen munkabiztonsági szabálytalanságot, közvetlen vagy közvetett veszélyforrást szóban és írásban is köteles a nek haladéktalanul bejelenteni. A a fentieken túlmenıen is köteles az általa észlelt baleseti veszélyhelyzet kockázatát a minimális szintre csökkenteni illetve megszüntetni. 9.4 A mint önálló munkáltató (megbízó, foglalkoztató stb., azaz mint szervezett munkavégzésre irányuló jogviszony alanya) - a munkaterület átvételét követıen saját felelısségére köteles a kivitelezést a munkavédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint folytatni. A kizárólag a részére a erre feljogosított képviselıje által átadott munkaterületen végezhet munkát. Az átadásátvétel tényét a által vezetett Építési naplóban közösen kell rögzíteni. 9.5 A a munkaterületen köteles biztosítani az elsısegélynyújtás tárgyi-, személyi és szervezeti feltételeit. 9.6 Az olyan munkahelyen, ahol a kivitelezésben több önálló vállalkozó vesz részt, ott a köteles a munkavégzését munkabiztonságilag úgy összehangolva megszervezni, hogy az ugyanott dolgozókra és a munkavégzés hatáskörében tartózkodókra (pl. gyalogos, látogató) veszélyt ne jelentsen. A munkabiztonsági elıírások be nem tartásából eredıen harmadik személynek okozott kárért a t teljes körő felelısség terheli. 9.7 A nak anyagot mozgatnia csak a mozgatni kívánt anyag tulajdonságainak mindenben megfelelı és arra alkalmas eszközzel, valamint a kijelölt helyen és módon, továbbá a súly- és mérethatárok megtartásával szabad. 9.8 A a kivitelezési helyszínen csak olyan munkaeszközöket tarthat, tárolhat valamint üzemeltethet, melyek az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégítik, és rendelkeznek az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott megfelelıségi nyilatkozattal, illetve megfelelıségi tanúsítvánnyal, a berendezéssel kapcsolatos munkabiztonsági üzembe helyezési eljárást lefolytatták, üzemeltetésüket írásban el- [ neve]

7 7/13 rendelték, a gépeken, berendezéseken az idıszakos munkabiztonsági felülvizsgálatokat stb. elvégezték. Az elızıekben felsorolt munkabiztonsági dokumentációkat a köteles a munkaterületen tartani és a kérésére a munkabiztonsági vizsgálatok megtörténtét a megfelelı dokumentumok bemutatásával igazolni. 9.9 Amennyiben a és/vagy a Megbízó a Szerzıdés teljesítésével kapcsolatban munkabiztonsági-, tőzvédelmi illetıleg környezetvédelmi mulasztást, hiányosságot észlel, erre a hiányosságra a a figyelmét írásban felhívja. Amennyiben a az írásban rögzített határidın belül, de legkésıbb a figyelmeztetés tudomására hozását követı 24 órán belül nem szünteti meg a hiányosságokat, illetve az ismételt helyszíni szemle során azok megismétlıdnek (pl. az egyéni védıeszközök használatának mellızése, magasból való leesés elleni védelem hiánya), úgy a jogosult: az adott munkaterületen a további tevékenységét azonnali hatállyal megtiltani, mely tilalom nem vonatkozik a azon kötelezettségére, hogy a veszélyhelyzetet saját felelısségére elhárítsa. A a veszélyek elhárítására tett intézkedéseit köteles a képviselıjével egyeztetni, késedelmes, szakszerőtlen intézkedés esetén a jogosult a veszélyhelyzetet, a szabálytalanságot a költségére maga megszüntetni, vagy mással elháríttatni. felülvizsgálni a val történı további együttmőködést A munkaterületen ellenırzést végzı Hatóságok vizsgálatainál a kizárólag saját és alvállalkozóinak tevékenységét illetıen tehet nyilatkozatot Amennyiben a munkaterületen tartott hatósági ellenırzés következményeként a vel szemben az ellenırzést végzı Hatóság bármilyen okból bármilyen mértékő bírságot szabna ki a mulasztása miatt, illetve annak szabálytalan munkavégzésébıl eredıen, úgy a köteles a nek ilyen módon okozott kárt megtéríteni. A az elıbbi nem várt esetben jogosult a val szemben bármilyen címen fennálló követelésébe (pl. számlakövetelés) kárátalány címén a nála jelentkezı kár összegét beszámítással érvényesíteni A köteles az általa felhasznált veszélyes anyagok biztonsági adatlapjainak (MSDS) meglétérıl gondoskodni, azok felhasználása elıtt a nek a dokumentumokat bemutatni és a dokumentumok másolati példányait a részére átadni. A veszélyes anyagok felhasználása során a köteles saját felelısségére az azokra vonatkozó elıírásokat maradéktalanul betartani és betartatni, beleértve a kiürült csomagolóanyagok szakszerő elhelyezését és elszállítását is A a munkaterületen folytatott bárminemő tevékenysége során a tőzvédelmi elıírásokban meghatározottakat saját felelısségére köteles maradéktalanul betartani A a végzett tevékenységtıl-, a munkahely, illetve munkaterület jellemzıitıl-, a használt munkaeszközöktıl valamint az általa felhasznált anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaitól függıen az átvett munkaterületeken esetlegesen keletkezhetı tüzek leküzdésére alkalmas eszközökkel köteles rendelkezni, és a erre irányuló észrevételét és utasítását haladéktalanul köteles teljesíteni A Felek eltérı írásos megállapodása hiányában a felel a munkaterületen való tartózkodásra nem jogosult személyek távol tartásának biztosításáról A köteles a munkaterület Szerzıdés teljesítése kapcsán számára hozzáférhetıvé tett részét szárazon és mindenféle szükségtelen akadálytól ésszerő módon mentesen tartani, valamint minden egyes mőszak végén, ebben a kérdésben a által adott bármely utasítással összhangban, köteles összetakarítani és eltávolítani minden hulladékot vagy fölösleges anyagot. A Munka befejezésekor a köteles a munkaterület számára hozzáférhetıvé tett részein összetakarítani és onnan saját költségére eltávolítani valamennyi felszerelést, fölösleges anyagot és hulladékot. Amennyiben a a jelen pontban meghatározott kötelezettségét megszegi, a erre vonatkozó felszólításának eredménytelenségét követıen a elvégezheti/elvégeztetheti ezeket a munkákat, mely munkák ellenértékének megfizetésére a köteles. 10. Minıségbiztosítás 10.1 A köteles a által megkövetelt minıségbiztosítási, biztonsági és környezetgazdálkodási kritériumoknak, eljárásoknak és ellenırzéseknek folyamatosan, saját költségén megfelelni A saját költségén köteles biztosítani minden a minıségbiztosítás megfelelıségére vonatkozó ellenırzés lehetıségét (az ehhez szükséges berendezések rendelkezésre bocsátásával, tájékoztatás és adatszolgáltatás megadásával), melyet a igényel. A köteles együttmőködni, és soron kívül eleget tenni a vagy ellenıre által tett bármely ajánlásnak vagy kért elhárító intézkedésnek Amennyiben a 10.2 pontban meghatározott kötelezettségét nem teljesíti, a jogosult a részére teljesítendı fizetéseit visszatartani a kötelezettség maradéktalan teljesítéséig. [ neve]

8 8/ A munkaeszközei A a Munka Szerzıdés szerinti teljesítéséhez szükséges valamennyi munkaeszközérıl saját költségére és felelısségére köteles gondoskodni. 12. Környezetvédelem A a Szerzıdés teljesítése során köteles mindent megtenni a környezet védelme érdekében. A környezetkárosításért, környezet megsértéséért és az okozott környezeti károkért a t korlátlan felelısség terheli. 13. Energiaellátás A Szerzıdés teljesítéséhez szükséges helyszíni munkavégzéshez, a beüzemeléshez kapcsolódó energiák, víz, egyéb közmővek biztosítása a Felek ellenkezı írásos megállapodása hiányában a felelıssége és kötelezettsége. 14. A Munka ütemezése, határidık 14.1 A a Szerzıdést a KVSZF-ben meghatározottak szerinti folyamatos és ütemes munkavégzéssel, illetve a Munka KVSZF-ben meghatározott véghatáridıre történı befejezésével köteles teljesíteni. A által teljesítendı (rész)határidıket, mérföldköveket a KVSZF tartalmazza Amennyiben a a KVSZF-ben rögzített határidıket nem tartja be, köteles a nek - külön-külön az egyes határidıkkel kapcsolatosan - a késedelmes munkarész Szerzıdés szerinti nettó értékéhez igazodó, a KVSZF-ben meghatározott mértékő késedelmi kötbért fizetni Amennyiben a a val szemben Késedelmi kötbér igényt érvényesít, ettıl függetlenül az esedékes teljes vállalkozói díj kiszámlázására jogosult. Amennyiben a esetlegesen a Késedelmi kötbér jogosultságát vitatja, a a által a i díjról kiállított számla kifizetése alól nem mentesül, az esetleges vitát a Felek egyéb úton kötelesek egymással rendezni. A a által fizetendı késedelmi kötbér összegét a i díj esedékes részébe beszámíthatja (abból levonhatja). A késedelmi kötbér beszámítás (levonása) nem mentesíti a t a Szerzıdéses kötelezettségei teljesítése, illetve a kártérítési és egyéb jogorvoslati igénye tekintetében való helytállás alól Amennyiben a Szerzıdéses kötelezettségei teljesítésével a KVSZF-ben meghatározott idıtartamon (Türelmi idı), de legfeljebb 30 napon túli késedelembe esik a Szerzıdéses határidıkhöz képest, a jogosult a KVSZF-ben meghatározott mértékő Meghiúsulási kötbér egyidejő követelésével a Szerzıdés még nem teljesített részétıl elállni, vagy ha a Szerzıdés már kivitelezett, illetve megtervezett részei a további kötelezettségek teljesítése nélkül nem használhatók rendeltetésszerően, vagy csak aránytalanul magas költségekkel, azaz nem hasznosíthatók gazdaságosan, akkor a Szerzıdésnek ezektıl a részeitıl is elállhat A a igazolt költségeinek egyidejő megtérítésével bármely idıpontban indoklás nélkül jogosult írásban felfüggesztetni a Munkák egészének vagy bármely részének elvégzését. i Munkák fentiek szerinti felfüggesztetése esetén, a köteles megtéríteni a nak az indokoltan felmerült, igazolható közvetlen költségeit, kivéve, ha a felfüggesztés az alábbi okok miatt vált szükségessé: 1. olyan idıjárási viszonyok, melyek kihatással vannak a i Munkák biztonságára vagy minıségére, vagy 2. a részérıl bekövetkezett hiba 3. vis maior esetén A KVSZF-ben meghatározott határidık, mérföldkövek módosítása csak a Felek kifejezett, írásos nyilatkozata alapján lehetséges. 15. Az átadás átvételi eljárás 15.1 Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének tervezett idıpontjáról a a t köteles készrejelentés formájában, az esedékes idıpont elıtt minimum 8 naptári nappal korábban írásban értesíteni. A mőszaki átadás-átvételi eljárás idıpontját az elıbbi készrejelentés alapján a tőzi ki-, a Feleket a hívja össze és a bonyolítja le az eljárást A és alvállalkozói a készrejelentés megküldésének idıpontjában kötelesek megkezdeni a munkaterületrıl való levonulást, valamint azt az átadás-átvételi eljárás lezárásáig maradéktalanul befejezni. A a Szerzıdés aláírásával tudomásul veszi azt, hogy az Építési napló lezárására és a végszámla vagy az utolsó számla benyújtására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a a munkaterületrıl a gépeit, berendezéseit maradéktalanul stb. elszállította, a munkaterületet megfelelıen kitakarította, és az esetlegesen okozott környezeti, illetve egyéb károkat maradéktalanul helyreállította, és pénzügyileg, illetve egyéb módon azokat véglegesen rendezte Az átadási-átvételi eljárás a következıket tartalmazza: a Munka illetve a részfeladatok elvégzésének megtekintését, bejárását, amelynek során a Felek megállapítják, hogy a szolgáltatásai megfelelnek-e a Szerzıdés és a vonatkozó hatósági engedélyek elıírásainak; a Munka illetve a által szolgáltatott részfeladat berendezéseinek hideg, meleg próbáit, üzembehelyezési procedúrán való részvétel a Munka illetve a által szolgáltatott részfeladat berendezéseinek próbaüzemét, amelynek során a Felek a Munka mőszaki berende- [ neve]

9 9/13 zéseit egyenként és együttesen üzemszerő mőködési feltételek mellett kipróbálják a Szerzıdés értelmében a nek átadandó mőszaki és egyéb dokumentáció megvizsgálását és átadását Próbaüzem esetén a Felek a KVSZF-ben meghatározottak szerint kötelesek a próbaüzemen részt venni. A próbaüzem feltételeit és idıtartamát, stb. a KVSZF tartalmazza Az átadás-átvételi eljárásról a Felek jegyzıkönyvet vesznek fel Amennyiben a Felek megállapítják a Szerzıdés hibátlan teljesítését, a a részére kiállítja a Teljesítésigazolást, mely Teljesítésigazolás a i díjról kiállított számla mellékleteként a számlához csatolásra kerül, az utolsó teljesítésnél a Felek lezárják az Építési naplót Amennyiben az átadás-átvétel során a azt állapítja meg, hogy valamely munkatétel teljesítése nem jog-, illetve Szerzıdésszerő I. osztályú minıségben és hibátlanul történt, - megtagadhatja a munkatétel átvételét és a Hiánypótlási jegyzıkönyvben tételesen meghatározott hibák tekintetében kérheti a megjelölt hibák Hiánypótlási jegyzıkönyvben meghatározott módon és határidıben való kijavítását. - jogában áll a teljesítést elfogadni és eltekinteni a hiba javításától, azonban erre a nem kötelezhetı. Ilyen esetben a a hibás munkarészre II. osztályú minıség esetén 15 %-os, III. osztályú minıség esetén 30 %-os árcsökkentésre jogosult csak hiba- és hiánymentes szolgáltatás átvételére köteles Amennyiben az elızetesen egyeztetett átadás-átvételi idıpontban a nem, vagy nem megfelelıen képviselteti magát, a jogosult az átadás-átvételi eljárást egyoldalúan lefolytatni. által a távollétében egyoldalúan felvett hibajegyzék a által elfogadottnak minısül. távolmaradása nem mentesíti a t a Szerzıdés szerinti javítási és egyéb kötelezettségének teljesítése alól. 16. Betanítás, oktatás 16.1 A KVSZF-ben erre vonatkozóan megfogalmazott írásos igénye esetén a köteles a Megbízónak és/vagy a nek az üzemeltetı személyzetét a szerelés és az átadásiátvételi eljárás alatt felkészíteni a berendezések üzemeltetésére, karbantartására, gondozására és javítására A betanítás folyamán a személyzetének olyan képzésben kell részesülnie, amely alkalmassá teszi arra, hogy a Munka mőszaki berendezéseinek üzemeltetéséhez, javításához, karbantartásához és ápolásához szükséges munkákat elvégezze A betanításnak valamint a betanítással kapcsolatos egyéb költségeknek az ellenértéke a i díjban benne foglaltatik, annak részét képezi Amennyiben a Szerzıdés teljesítéséhez a Megbízó a részére a Megbízó által tartott/szervezett valamely kötelezı oktatáson való részvételt határoz meg, az oktatáson való részvétel és az oktatás díjának megfizetése a kötelezettsége. 17. Felelısség 17.1 A a Munka hibátlan szolgáltatásáért, így különösen az általa szolgáltatott anyagokért, és az általa elvégzett szerelésért az üzembe helyezéstıl számított 18 hónapig (de legkésıbb az átadástól számított 24 hónapig) teljes körő jótállást vállal, valamint esetlegesen a KVSZF-ben meghatározott idıtartamú és tartalmú egyéb helytállási kötelezettséget vállalhat. A jótállási kötelezettsége nem terjed ki a szakszerőtlen kezelésbıl, karbantartás elmaradásából, vagy rendeltetéstıl eltérı használatból, továbbá idegen behatásból eredı és elemi kár okozta meghibásodásokra. A helytállási határidı kezdete az érintett (rész)teljesítésre vonatkozóan a által kiállított Teljesítésigazolás dátuma Jótállási kötelezettsége körében a garantálja az általa összeállított adatok, az általa elfogadott dokumentáció és tervek pontosságát, hibátlanságát, szakszerőségét és teljességét, valamint mőszaki és gazdasági kivitelezhetıségét. garantálja, hogy az általa szolgáltatott adatok, dokumentáció, tervek minden tekintetben és teljes mértékben megfelelnek a Szerzıdés elıírásainak, és hogy a dokumentáció az elıírásoknak és a utasításainak betartása mellett lehetıvé teszi a Szerzıdés tárgyának zavartalan üzemelését, használatát Jótállási kötelezettsége körében a garantálja, hogy az általa létrehozott Munka minısége mind az alkalmazott anyagok, mind annak szerkezete és kivitelezése szempontjából megfelel a vonatkozó jogi és a Szerzıdés elıírásainak és biztosítja a Szerzıdéses cél elérését. garantálja a Szerzıdésben rögzített minden jellemzı érték és mőszaki adat elérését Jótállási kötelezettsége körében a garantálja a Munkák szakszerő, teljes és hibátlan kivitelezését, a megfelelı felvonulási berendezések és segédanyagok alkalmazását, a létesítésre vonatkozó Szerzıdéses elıírások, normák és szabályok betartását, a mőszaki berendezések szakszerő, teljes és hibátlan szerelését, továbbá a Megbízó és/vagy a üzemeltetı [ neve]

10 10/13 személyzetének mőszaki berendezések üzemeltetésére és karbantartására való betanításának szakszerőségét Jótállási kötelezettsége körében a garantálja, hogy az általa a Szerzıdés alapján nyújtott szolgáltatások, harmadik személyek jogait nem sértik. Amennyiben harmadik személy a vel szemben fellép érdekei megsértése miatt, igényeket érvényesít, pert vagy más eljárást indít, a köteles a t teljesen kártalanítani és az ezzel kapcsolatos költségeket megtéríteni A kifejezetten tudomásul veszi, hogy a felelıssége a felé mind az általa elvégzett- valamint az alvállalkozói által az İ megrendelésére elvégeztetett munkák-, mind az általa szolgáltatott anyagok és berendezések tekintetében mindaddig fennáll, ameddig ugyanezen kötelezettséggel a a Megbízójával szemben tartozik (háttérfelelısség) A Felek az átadás-átvételt követı 12. hónapban, továbbá a KVSZF-ben meghatározott jótállási idı lejártát megelızı második hónapban utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utófelülvizsgálati eljárás során feltárt hiányosságokat, hibákat a köteles a jótállási kötelezettségének keretén belül a által tőzött határidın belül megfelelıen kiküszöbölni. Az utó-felülvizsgálati eljárást a köteles kezdeményezni. Amennyiben a a jótállási határidı lejártáig nem kezdeményezi az utó-felülvizsgálati eljárást, a mentesül az utófelülvizsgálat elvégzése alól. Az utó-felülvizsgálati eljárásra, a Felek jogaira és kötelezettségeire, a távolmaradására az átadás-átvételi eljárásra vonatkozó szabályok megfelelıen irányadók A a hibaelhárítás során köteles alkalmazkodni a üzemviteli- és munkarendjéhez és köteles viselni az ebbıl fakadó esetleges (éjszakai, hétvégi, stb.) túlmunka költségeit. 18. Biztosítékok 18.1 A jóteljesítési kötelezettségének biztosítására a i díjból 10 (tíz) % visszatartásra jogosult (Visszatartott Pénzösszeg). A a Szerzıdésben meghatározott kötelezettségének megszegése esetén közvetlenül kielégítést kereshet a Visszatartott Pénzösszegbıl. A Visszatartott Pénzösszeg 50%-át, vagy annak fel nem használt részét a végszámlájával egyidejőleg fizeti meg részére. Ezen összeg kifizetésének feltétele, hogy a Szerzıdéses kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette, és - amennyiben a Visszatartott Pénzösszeg egészben vagy részben Szerzıdésszegése miatt felhasználásra került, úgy - a részére történı kifizetését követıen a által visszatartott összeg elérje a Visszatartott Pénzösszeg 50%-át a Visszatartott Pénzösszeg másik 50%-át a sikeres Átadás-átvételt követıen a Szerzıdésben meghatározott jótállási kötelezettségének biztosítására jogosult visszatartani (Jótállási Garancia). A a jótállási kötelezettségeinek megszegése esetén közvetlenül kielégítést kereshet a jelen pont szerint visszatartott Jótállási garancia összegébıl. A a sikeres Átadás-átvételt követı 36 (harminchat) hónap elteltével köteles a val a Visszatartott Pénzösszeg kapcsán elszámolni Abban az esetben, ha a a Visszatartott Pénzösszeget vagy annak egy részét felhasználja, úgy a felhasznált összeg erejéig a köteles ugyanilyen feltételekkel a Visszatartott Pénzösszegeket kipótolni a felhasználásról szóló írásbeli értesítésének kézhezvételét követı 8 (nyolc) napon belül. Amennyiben a jelen pont szerinti kötelezettségével késedelembe esik, a késedelem idıtartamára a i Díj 0,05%-ával megegyezı mértékő napi kötbérre jogosult, vagy választása szerint jogosult a Szerzıdéstıl azonnali hatállyal elállni A jogosult a Jótállási Garancia összegét egy, a által elızetesen elfogadott elsı osztályú minısítéső magyarországi bank 36 hónapos határidejő, feltétel nélküli, visszavonhatatlan és átruházható, elsı felszólítására teljesítendı, részletekben lehívható, jótállási garancialevelével kiváltani (Jótállási bankgarancia). A garancialevél alapján a bank kötelezi magát arra, hogy amennyiben a nyilatkozata szerint a a Szerzıdés szerinti Jótállási kötelezettségét megszegi, a elsı írásos felszólítására kifizeti számára a által meghatározott összeget, anélkül, hogy a és a közötti jogviszonyt bármilyen szempontból vizsgálná. A Jótállási bankgaranciának a 36 (harminchat) hónapos jótállási idı lejártát követı 30. (harmincadik) napig érvényesnek kell lennie. Amennyiben a által biztosított Jótállási bankgarancia a fenti idıpont elıtt lejárna, a jogosult a Jótállási bankgarancia teljes összegét lehívni a lejárat elıtt 5 (öt) munkanappal, ha a addig az idıpontig nem adja át a részére a meghosszabbított Jótállási bankgarancia levelet. 19. A i díj, fizetési feltételek 19.1 A Vállalkozási díj a KVSZF-ben kerül meghatározásra munkanemenkénti, feladatonkénti részletezésben, a által alkalmazható egységárak rögzítésével kijelenti, hogy a KVSZF-ben meghatározott egységárakat a Szerzıdés, a Munka és a munkaterület adottságainak ismeretében úgy állapította meg, és úgy prognosztizálta, hogy abban megfelelı tartalékkeretet kalkulált az esetleg elıre nem látható munkákra, ráfordításokra, körülményekre az esetleges mőszaki igényszintbeli bizonytalanságokra, illetve inflációs várakozásokra. [ neve]

11 11/ A i díj fix díj, magában foglalja a Szerzıdés alapján elvégzett valamennyi munkájának összes ellenértékét, a i díj nem módosítható utólag, még rendkívüli, elıre nem látható körülmények (valutaingadozás, árfolyamváltozás, stb.) esetén sem A i díj esedékes részének kiszámlázására a a KVSZF-ben meghatározott mérföldkövekhez kapcsolódóan a által kiállított Teljesítésigazolás esetén jogosult A által a hatályos jogszabályi, és számviteli elıírásoknak mindenben megfelelı számlát a a KVSZF-ben meghatározott fizetési határidıben, a számlán szereplı bankszámlájára történı átutalással köteles megfizetni A számla azon a napon számít kifizetettnek, amely napon a számlavezetı pénzintézete a bankszámláját a számlán szereplı összeggel visszavonhatatlanul megterhelte, és azon a napon számít teljesítettnek, amelyik napon a bankszámláján jóváírásra került Fizetési késedelem esetén a a Ptk-ban meghatározott mértékő késedelmi kamat megfizetésére köteles A a i díjat, vagy annak részét jogosult a val szemben fennálló más jogügyletébıl fakadó tartozásába beszámítani. 20. A teljesítés helye és ideje, a tulajdonjog és a kockázat átszállása 20.1 A i adat-, dokumentáció- és tervszállítás teljesítésének helye a Felek ellenkezı írásos megállapodása hiányában a székhelye. Az adat-, dokumentáció- és tervszállítás teljesítésének idıpontja az az idıpont, amelyben a ezeket a teljesítés helyén megkapta A valamennyi egyéb szerzıdéses szolgáltatásának teljesítési helye a KVSZF-ben meghatározott létesítési hely (Létesítési hely); a teljesítés ideje a Munka átadás-átvétele, amennyiben a Szerzıdés az egyes esetekben nem ír elı kifejezetten más teljesítési idıpontot A Szerzıdés tárgyával kapcsolatos tulajdonjog a létesítési helyen, a Munka átadás-átvétele kapcsán kiállított Teljesítésigazolással száll át a ról a re A Szerzıdés teljesítése során a által a részére átadott, a Szerzıdés teljesítéséhez szükséges valamely dologra/termékre vonatkozó kárveszély a dolog/termék által való átvételével száll át a ra, aki az átvételkor számszerő, és a körülmények által lehetıvé tett legalaposabb minıségi átvizsgálásra köteles A Szerzıdés tárgyára vonatkozóan a re szálló kárveszély idıpontja megegyezik azzal az idıponttal, amikor a által a Megbízó részére szolgáltatott - a Szerzıdés tárgyát képezı dologra vonatkozó kárveszély a rıl a Megbízóra átszáll A szavatolja, hogy a Munka egyes, a által beépített szerkezeti elemeinek, részeinek, alkatrészeinek, tartozékainak, berendezéseinek, szerelvényeinek, berendezési tárgyainak, stb. (továbbiakban: a Munka egyes elemei) kizárólagos tulajdonosa. A által a Munka egyes elemeinek kizárólagos tulajdonjoga a munkaterületen történı felépítésével és/vagy a Munka átadásával száll át a ról a re, kivéve, amennyiben a Munka egyes elemeinek vételárát a a részére már megfizette, és a megfizetés idıpontja a Munka egyes elemeinek felépítését/átadását megelızi: ebben az esetben a Munka egyes elemeire vonatkozóan a tulajdonjog a Munka egyes elemei vételárának megfizetésével száll át a re. 21. A Szerzıdés megszőnése 21.1 A Szerzıdés megszőnik: a Végszámla kiállításától számított 36 hónap elteltének napján, vagy amennyiben a a KVSZF-ben a 36 hónaposnál hosszabb helytállást (jótállás, szavatosság) vállal, a KVSZF-ben szereplı határidı elteltével; a Szerzıdés rendes felmondásával a rendes felmondás közlését követı 60. naptári napon; a Szerzıdés rendkívüli felmondásával azonnali hatállyal a Szerzıdés 23.4 pontjában meghatározott lehetetlenülés esetén a lehetetlenülésrıl szóló bejelentés másik fél által való kézhezvételének napján A Szerzıdés megszőnése napján a Felek kötelesek egymással elszámolni A Szerzıdést bármely fél a másikhoz küldött rendes felmondással 60 naptári napos határidıvel indokolás nélkül írásban jogosult megszüntetni. A felmondási határidı kezdete az értesített fél tudomásszerzésével kezdıdik A Szerzıdést súlyos Szerzıdésszegés esetén azonnali hatállyal, indokolt, írásos rendkívüli felmondással bármelyik fél megszüntetheti. A rendkívüli felmondás az értesített fél tudomásszerzésének napján hatályosul. Súlyos szerzıdésszegésnek számít különösen: amennyiben a a KVSZF-ben meghatározott mérföldkövekhez, határidıkhöz képest több mint 30 (harminc) napos késedelembe esik; a valamely szerzıdéses kötelezettségét nem teljesíti és a szerzıdésszegést a [ neve]

12 12/13 erre irányuló felszólítását követı 15 (tizenöt) napon belül sem orvosolja; amennyiben a megszegi a munkára vonatkozó mindenkori magyar szabványokat és szakmai elıírásokat; amennyiben a ellen végrehajtási, felszámolási vagy csıdeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtottak be, vagy a anyagi helyzete olyannyira meggyengült, hogy az a Szerzıdés szerinti kötelezettségeinek teljesítését súlyosan veszélyezteti, így különösen amennyiben tudomására jut, hogy a nak ,- Ft, azaz Tízmillió forintnál magasabb összegő lejárt tartozása áll fenn az alvállalkozói vagy beszállítói felé Amennyiben a Szerzıdés megszüntetésére a és pontokban meghatározottak miatt kerül sor, a a KVSZF-ben meghatározott mértékő összeget meghiúsulási kötbér jogcímén köteles megfizetni a részére, a ezen felül követelheti kárai megtérítését. 22. Szellemi tulajdon 22.1 A elismeri, hogy a Szellemi Tulajdona a kizárólagos szellemi alkotását és tulajdonjogát képezi, a szellemi alkotásokkal kapcsolatos szabályok betartására vonatkozóan kifejezett kötelezettséget vállal A a védjegyének használatára nem jogosult A a Szerzıdés teljesítésével kapcsolatos valamennyi Szellemi tulajdona tekintetében a Szerzıdés aláírásával kifejezett felhasználási jogot enged a számára. Ennek keretében minden jelentés, rajz, specifikáció, számítás, számítógépes szoftver (beleértve számítógéppel támogatott tervezési modelleket), egyéb dokumentum és anyag és a Szerzıdés alapján vagy abból kifolyólag létrehozott más dolog tekintetében az azokkal kapcsolatos jogcím, azokhoz való hozzáférés, azok megtekintése, azokban megtestesülı a Szerzıdésben foglalt célra történı felhasználás joga a t illeti meg a szerzıdés aláírását követıen, illetve az adott cikk, dokumentum vagy tétel létesítésekor. 23. Vis maior A késedelemhez főzıdı jogkövetkezmények még fix határidı esetén sem alkalmazhatóak abban az esetben, ha a Szerzıdés teljesítését vis maior akadályozza, melynek ideje alatt a határidık futása felfüggesztıdik. Vis maiornak minısül a területen zajló háború, fegyveres felkelés, terrorcselekmény, sztrájk, tüntetés, blokád, bojkott, a teljesítést lehetetlenné tevı természeti esemény A Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni a vis maior esetein túl is - a Szerzıdés teljesítését veszélyeztetı, vagy lehetetlenné tevı valamennyi elıttük ismertté váló eseményrıl, tényrıl. Az értesítés késedelmes teljesítésébıl, vagy elmaradásából fakadó teljes felelısség a mulasztó felet terheli Az értesítés megtörténtének bizonyítása kétség esetén az értesítésre kötelezett felet terheli Amennyiben a vis maior folytán a teljesítés végleg lehetetlenné válik, illetve ha a vis maior folytán a teljesítés több mint 3 hónapot késik, úgy a Felek jogosultak a Szerzıdéstıl elállni. Ebben az esetben a vis maior következtében beálló kárt mindkét fél maga viseli. 24. Együttmőködési kötelezettség 24.1 A Felek a Szerzıdés teljesítése során folyamatos, fokozott együttmőködésre, egymás tájékoztatására kötelesek. Ennek keretében a Feleket különösen a következı kötelezettségek terhelik: az a Fél, amely valamely munkafolyamat késedelmét okozó akár érdekkörében, akár azon kívül felmerülı - tényrıl tudomást szerez, köteles a másik Felet az ok megjelölésével errıl haladéktalanul, írásban értesíteni; - a Szerzıdés teljesítése során kötelesek a teljesítésbe bevont harmadik személyekkel messzemenıen együttmőködni ideértve különösen a munkaterület megfelelı munkavégzést lehetıé tevı megosztásának kötelezettségét A a írásos megkeresése esetén köteles a megkeresésre annak kézhezvételétıl számított 8 napon belül érdemi, írásos választ adni. 25. Bizalmas információ 25.1 A Felek a Bizalmas információkat kötelesek a Szerzıdés hatálya alatt és annak megszőnését követıen is üzleti titokként kezelni A Felek kötelezik magukat, hogy a Bizalmas Információt még részben sem hozzák nyilvánosságra, vagy teszik a nyilvánosság, illetıleg harmadik személyek számára hozzáférhetıvé, és minden ésszerően elvárható intézkedést megtesznek abból a célból, hogy azok tartalma ne váljék a nyilvánosság, valamint harmadik személyek számára ismertté A 25.2 pontban meghatározott kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Bizalmas Információval kapcsolatos közlés jogszabály kötelezı rendelkezésén, illetve bíróság, Választott bíróság vagy hatóság jogerıs határozatán alapul. A Felek jogosultak a Szerzıdés, illetve a Felek között létrejött minden egyéb megállapodás tartalmát bírósági, választott bírósági, hatósági eljárás során bizonyítékként felhasználni, amennyiben az adott eljárás tárgyát az ezekkel a megállapodásokkal kapcsolatos valamely kérdés képezi A titoksértésért felelıs fél a titoksértésért korlátlan felelısséggel tartozik. [ neve]

13 13/13 Alapdokumentum verzió / Document revisions Verziószám / Revision Dátum / Date Készítette / By Leírás / Type of revision R. Kiss - [ neve]

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. december 15. I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS TÁRGYA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Alapvetı szerzıdéses adatok:

Alapvetı szerzıdéses adatok: B É R L E T I S Z E R Z İ D É S amely létrejött Budapesten, egyrészrıl a MEVA Zsalurendszerek Zrt. (cégbejegyzés száma:, címe: 1047 Budapest, Labdarúgó u. 19., telefon: 272-2222, fax: 369-5885 képviselıje:

Részletesebben

Tehergépjárművek casco biztosításának

Tehergépjárművek casco biztosításának Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2) Hatályos: 2014. december 13. Nysz.: 17481 Tartalomjegyzék Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2)......................................

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Mezőberény Város Önkormányzata (székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1. adószáma: 15345352-2-04, számlavezető neve: K&H Bank Zrt, bankszámla száma:

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

A jelen szerződés létrejött egyrészről VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Bélapátfalva Város Önkormányzat címe: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. képviseli: Ferencz Péter polgármester mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉSHEZ 1. Általános rendelkezések A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ETS

Részletesebben

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS)

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS) EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAPELVI SZINTEN 4. (1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Projekt címe:

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Projekt címe: Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Projekt címe: Kiskunhalas Város

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez Budapest, 2016. március 16. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Értelmező

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves u. IS. lépcsőház fel4jilásához kapcsolódó pótinunkákra VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom

Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves u. IS. lépcsőház fel4jilásához kapcsolódó pótinunkákra VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves u. IS. lépcsőház fel4jilásához kapcsolódó pótinunkákra Megrendelő ny. száma: MO/130/2010. ikt. száma: 11/5171/2010. ( VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tartalom 11 A szerződés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA I. SZERZŐDŐ FELEK egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft. székhely: 5137 Jászkisér,

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Különféle élelmiszer alapanyagok beszerzése az Országos Onkológiai Intézet számára tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2011/S 249-405945 1 Tisztelt Ajánlattevő! Az Országos Onkológiai

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15343006-2-04 Képviselő: Kőszegi Zoltán polgármester Pénzintézet: 64400099-10918018

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések 2008. évi XLV. törvény Hatályos: 2014.07.01-2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1 I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Általános rendelkezések 1. (1) Az e törvényben szabályozott,

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom Paks-Cseresznyés bekőtőút Győrkőnyi utca autópálya felüljáró közötti 2,3 km-es szakaszának útburkolat felújítására, Megrendelő fly. száma: TPO/03/2013 ikt. száma: 1.6528-8/2013 Vállalkozó ny. száma: M-4/2013.

Részletesebben

Munkaviszony létesítése, a munkaszerződés a 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján

Munkaviszony létesítése, a munkaszerződés a 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján Munkaviszony létesítése, a munkaszerződés a 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján Időállapot: 2014-07-01-2014-12-31 Szerző: Dr.Zatik Levente, Lektor: Zatik László, Módosítva: 2014-06-28 16:03:46 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül fogyasztói

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Város Önkormányzata Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS DAYTRADE ÜGYLETEK LEBONYOLÍTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS DAYTRADE ÜGYLETEK LEBONYOLÍTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS DAYTRADE ÜGYLETEK LEBONYOLÍTÁSÁRA amely létrejött egyrészről az SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. cégbíróság neve, cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015 1./ A szerződések megkötése Jelen Általános Szállítási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései kihatnak minden olyan szerződésre, amely egyrészről a Kingspan

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics Szilárd igazgató

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) valamint a Genertel Jogvédelmi Biztosítás feltételei (GJBF) Társaságunk az ISVAP (a pénzügyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

CBRE Corporate Outsourcing Kft.

CBRE Corporate Outsourcing Kft. . CBRE Corporate Outsourcing Kft 1. Meghatározások Az Alkalmazandó jog kifejezés a Magyar Köztársaság jogszabályait, törvényeit és más jogszabályait, az Európai Közösségek végrehajtható jogszabályait,

Részletesebben

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075)

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) www.allianz.hu Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás kiegészítő fedezete A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) Különös Szerződési Feltételek és

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2010.08.25 Hatálybalépés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Confhotel- Net Kft. (1033

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/480-1/2014/I Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a Béke utca 9. szám

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Fogalom meghatározások Takarékszövetkezet: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14.) továbbiakban (Takarékszövetkezet) Bankszámla: a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG Versenyző-nyilvántartási és Átigazolási Szabályzat 1. A Szabályzat hatálya (1) A Szabályzat hatálya kiterjed az erőemelő sportágban sporttevékenységet folytató versenyszerű sportolóra

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Bács Volán Autóbuszközlekedési ZRT. 6500 Baja, Nagy István utca 39. A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Elıkészítette: Ellenırizte: Jóváhagyta: Módosítás száma: 4. Pál Tamás technológus Németh Ferenc

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : 11 4 O.CeIc 1 ).1 Érkezett:

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : 11 4 O.CeIc 1 ).1 Érkezett: Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága Országgyűlés Hivatal a Irományszám : 11 4 O.CeIc 1 ).1 Érkezett: 2016 MÁJ 2 L Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

Tanúsítási eljárás Szabályzata

Tanúsítási eljárás Szabályzata Magyar Termék Nonprofit Kft. 2541 Lábatlan Rákóczi Ferenc út 105. Tanúsítási eljárás Szabályzata A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2010.11.02. 1/22.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 iktatószámú szerződés.. számú melléklete FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő: anyja leánykori neve: személyi azonosító (személyi

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában A jelen Szerződés létrejött egyrészről a(z) Magyar Áramszolgáltató Kft. mint energiakereskedő (továbbiakban, mint Kereskedő

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Általános rendelkezések Szerződő felek megállapítják, hogy az MIKÓ és Társa Kft. mezőgazdasági-, építőipari- és emelőgépek kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság. Az MIKÓ és Társa Kft Kft. az általa

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg a közöttük létrejött jogviszony a megrendelés elfogadásával (írásban történő visszaigazolásával) jön

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben