A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Bács Volán Autóbuszközlekedési ZRT Baja, Nagy István utca 39. A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Elıkészítette: Ellenırizte: Jóváhagyta: Módosítás száma: 4. Pál Tamás technológus Németh Ferenc mőszaki üzletág és minıségügyi vezetı Jerkovitsné Kélesi Mária vezérigazgató Kiadás dátuma:

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ II. III. IV. VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŐ ÁTVÉTELE A MEGRENDELİTİL SZOLGÁLTATÁS DOKUMENTÁLÁSÁNAK ÜGYRENDJE V. SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSE SORÁN ADÓDÓ ESENÉNYEK VI. GÉPJÁRMŐ ÁTADÁSA, SZÁMLÁZÁS VII. SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS PANASZOK ÜGYINTÉZÉSE VIII. JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK X. HIVATKOZÁSOK 2. oldal (11)

3 I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetı: A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A Bács Volán Autóbuszközlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (továbbiakban: BÁCS VOLÁN) szabad mőhelykapacitásának kihasználása érdekében vállal idegen jármővek javítását. Az idegen jármővek javítása, és a vevıszolgálati szerzıdések alapján végzett szervíztevékenység a BÁCS VOLÁN, MSZ EN ISO 9001: 2009 szabvány szerint tanúsított minıségbiztosítási rendszerének részét képezik. A szabvány elıírásainak értelmében folyamatosan fejlesztjük szolgáltatási tevékenységünk minıségi színvonalát, kiemelt hangsúlyt fektetve Megrendelıinktıl kapott visszajelzésekre. 2. A törvényességi felügyeletet ellátó felettes szerv neve, címe: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1054 Budapest, Akadémia utca 3. Központi tel: nfm.gov.hu Ügyfélfogadás rendje: hétfı: kedd, csütörtök: szerda: péntek: - Ügyfélszolgálati Információs Vonal: Tel: Fax: A vállalt gépjármő típusok: A Gépjármő karbantartási szabályzat mellékletét képezı Javítási kézikönyvek jegyzéke alapján minden olyan jármőtípus amelyhez rendelkezésre áll a javításhoz szükséges szakmai dokumentáció, technológiai utasítás. 4. A vállalt szolgáltatások: - gépjármő javítás, - átalakítás, gyártás, - karbantartás, - diagnosztikai vizsgálatok, - márkaszerviz-i feladatok ellátása (szerzıdések alapján), - elızetes gépjármőfenntartói vizsgálat (hatósági szerzıdés alapján), - nemzetközi autóbuszok megvizsgálása, tanúsítása (hatósági szerzıdés alapján), 3. oldal (11)

4 II. III. VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK 1. A megrendelés felvétele során a vállalkozó vizsgálja a szolgáltatás elvállalásának lehetıségét az 1/1990 (IX.29.) KHVM rendelet vonatkozó elıírásainak figyelembevételével. 2. A garancia és a szavatosság keretében elvállalt gépjármővek kötelezı átvizsgálási és javítási munkáira vonatkozó feltételeket, a gépjármővet értékesítı szerv által kibocsátott jótállási füzetben leírtakat tartalmazzák. 3. Az elızetes gépjármőfenntartói tevékenység (mőszaki vizsgáztatás) csak az NKH DA/KJ/NS/A/4065/8/2010. Iktatószámú Hatósági Szerzıdésben szereplı jármőtípusok esetében az elıírt feltételekkel és idıpontban végezhetı. 4. Amennyiben a megrendelés az adott jármőtípusra vonatkozó karbantartási, javítási technológiától, vagy a KRESZ elıírásaitól eltér, a vállalkozó a munka elvégzését megtagadhatja. 5. A vállalás feltételeinek elbírálására és a szükséges tájékoztatás megadására a vállalkozó munkafelvevıje jogosult. 6. A szabványok, mőszaki és technológiai elıírások szerint végzett jármőjavítási szolgáltatások, diagnosztikai vizsgálatok és hatósági tevékenységek végzése során esetlegesen bekövetkezett meghibásodásért a vállalkozó felelısséget nem vállal. A GÉPJÁRMŐ ÁTVÉTELE A MEGRENDELİTİL 1. Amennyiben a vállalkozó rendelkezik a kért szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételekkel, akkor a gépjármővet mőszaki szakemberével megvizsgáltatja (elızetes vizsgálat elsısorban szemrevételezéssel, futáspróbával), aki a hibafelvételezés után meghatározza a szolgáltatás technikai kivitelezésének módját. 2. A vállalkozó munkafelvevıje megnyitja a MUNKALAPOT amelyen az alábbi azonosítókat és adatokat köteles feltüntetni: Gépjármő azonosító adatai: Forgalmi rendszám, Jármőtípus, Motorszám, Alvázszám, Megrendelı adatai: Név, Cím, Telefonszám, Megrendelés adatai: Elıkalkulált összeg, Érkezés dátuma, Vállalási határidı, Fizetési feltétel, Megrendelt munkák tételes, lehetıség szerinti részletes felsorolása, Vevıszolgálati adatok: gépjármő tartozékainak listája (amennyiben a megrendelı nincs jelen a szolgáltatás folyamatában), gépjármő karosszériális sérülései, gépjármő kilóméteróra állása. 3. A gépjármőben hagyott személyi holmikért és egyéb vagyontárgyakért a vállalkozó felelısséget nem vállal, és ezekrıl a dolgokról leltárjegyzéket sem készít. 4. A vállalkozó munkafelvevıje az elıírások szerint kitöltött MUNKALAPRÓL MEGRENDELİ- LAPOT nyomtat, amelyet a vállalkozó munkafelvevıje és a megrendelı egyaránt aláír. A MEGRENDELİLAP egy példánya a megrendelıé, akinek ez egyúttal a vállalkozó részére történı gépjármő-átadás elismervényeként is szolgál. A megrendelt munka elkészülte után a megrendelı a munkalappal igazolja a jármő átvételének jogosságát a vállalkozónál. 4. oldal (11)

5 5. A megrendelés alkalmával a megrendelı köteles a vállalkozó részére átadni a gépjármővel együtt annak azonosító okmányait és a gépjármő kulcsait is. A gépjármő további tárolása és mozgatása a vállalkozó feladata, amelynek elıírásait a 10/2000-es Vezérigazgatói utasítás tartalmazza. A tárolás és mozgatás során a gépjármőben keletkezett kárért a vállalkozó teljes felelısséget vállal. 6. Ha a megrendelı részletes árajánlatot kér a gépjármő javításba vétele elıtt, úgy külön írásbeli megbízásra - díjazás ellenében - a vállalkozó azt számára elvégzi, beleértve a hibafeltárással kapcsolatos esetleges részleges megbontást és a mőszeres vizsgálat költségeit is. Ha az ilyen módon elkészített árajánlat után a megrendelı a szükséges munkák elvégzését mégsem kéri, úgy a gépjármővön megbontott egységek visszaszerelése, illetve a gépjármő üzemképes állapotba hozása a vállalkozónak nem képezi feladatát. Ez esetben a megbontott gépjármő elszállításáról a megrendelı köteles gondoskodni. 7. Amennyiben a megrendelı külön megbízást ad a vállalkozónak az eredeti állapotú üzemképesség helyreállítására, akkor a vállalkozó azt felelısség nélkül, szükségjavítás jelleggel, díjazás ellenében elvégzi, ha a hibafeltárás során közlekedésbiztonsági hiányosság nem volt észlelhetı. 8. A megrendelı részére készített árajánlat 3 naptári napig érvényes. Ez arra az esetre vonatkozik, ha a megrendelı gépjármőjét nem hagyja a vállalkozó telephelyén, hanem azt tovább kívánja üzemeltetni. Az említett határidın belül is megszőnik az érvényesség, ha a gépjármőben a felvételi állapothoz képest változás következik be. /Pl.: újabb meghibásodás, karambol stb./ IV. SZOLGÁLTATÁS DOKUMENTÁLÁSÁNAK ÜGYRENDJE 1. A gépjármő azonosítása és nyomonkövethetısége a szolgáltatás folyamatában a kinyomtatott MEGRENDELİLAP egy példányának a gépjármőben történı elhelyezésével biztosított. 2. A szolgáltatás folyamatában minden elvégzett munkafázis rögzítésre kerül a MEGRENDELİLAP gépjármőben elhelyezett példányára, a munkát végzı dolgozó aláírásával hitelesítve, ezáltal az elvégzett munka minıségéért a dolgozó felelısséget vállal. 3. Joghatással járó mérések esetében a MEGRENDELİLAPHOZ csatolni kell a MÉRÉSI JEGYZİKÖNYVEKET. 4. A szolgáltatás folyamatában felhasznált alkatrészek kiírása a MIKI 95 Készletinformációs rendszerben, közvetlenül a MUNKALAPRA történik, a MIKI 95 Felhasználói utasításban foglaltak alapján. 5. Az elıírások szerint vezetett MEGRENDELİLAP adatai alapján a vállalkozó munkafelvevıje folyamatosan rögzíti a MUNKALAPON (a MIKI 95 Készletinformációs rendszerben) az elvégzett munkafázisokat. 6. A szolgáltatás folyamatában keletkezett bizonylatok kezelési, kitöltési, irattározási követelményeit a BÁCS VOLÁN - mindenkor érvényben lévı - folyamatszabályozással és dokumentációkezeléssel kapcsolatos eljárásleírásai szabályozzák. 5. oldal (11)

6 V. SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSE SORÁN ADÓDÓ ESEMÉNYEK VI. 1. Ha a szolgáltatás elvállalásakor nem volt pontosan megállapítható, hogy milyen munkák elvégzésére van szükség, akkor az elıre nem látott és a megrendelt munkával közvetlenül összefüggésben levı hibák Pl.: megbontás útján, vagy mőszeres bevizsgálás útján történı felfedezése esetén a vállalkozó azokat, külön megrendelés nélkül is megjavítja, ha a javítás összes költsége nem haladja meg azt az összeget amit a megrendeléskor a szolgáltatás várható legmagasabb díjaként meghatároztak. 2. Ha a munka végzése során a vállalkozó olyan elıre nem látott hibát fedez fel, mely a./ b./ a megrendelt munkával nincs összefüggésben, függetlenül attól, hogy ez közlekedésbiztonságot érinti-e vagy sem, illetve a felfedezett hiba a megrendelt munkával összefüggésben ugyan, de annak kijavításával a szolgáltatás várható legmagasabb díjaként meghatározott összeg emelkedne akkor köteles a hiba felfedezésérıl és az ezzel kapcsolatos munka díjáról a megrendelıt haladéktalanul értesíteni. Ezt a munkát a vállalkozó csak külön megrendelésre végezheti el, új elkészítési határidı kijelölése mellett. 3. A 2./b. pont figyelembevételével a közlekedésbiztonsági szempontból szükséges javítás meg nem rendelése esetén a hibás gépjármő megrendelınek történı átadásakor a vállalkozó köteles írásban közölni, hogy a gépjármő a forgalomban nem vehet részt, és ennek tudomásulvételét a megrendelı fél aláírásával köteles igazolni. A hibás gépjármő elszállításáról a megrendelı fél köteles gondoskodni. 4. Amennyiben a megrendelt munka elvégzését elıre nem látható - a 2. pontban leírtakon kívül - egyéb ok akadályozza, azt a megrendelıvel haladéktalanul, de még a vállalási határidı lejárta elıtt közölni kell. 5. A szolgáltatás folyamatában nem az elıírásoknak (technológiai utasítások, javítási kézikönyvek) megfelelıen végzett tevékenységek következtében a gépjármőben okozott károkért (Pl.: karosszéria sérülés, egyéb alkatrész rongálódása) a vállalkozó felelısséggel, és kártérítési kötelezettséggel tartozik. A kártérítési igényt írásban kell bejelenteni. GÉPJÁRMŐ ÁTADÁSA, SZÁMLÁZÁS 1. A szolgáltatás befejezésével a vállalkozó munkafelvevıje a vonatkozó többszörösen módosított 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM és 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendeletekben foglalt ellenırzési kritériumoknak megfelelıen a MEGRENDELİLAP aláírásával igazolja a gépjármővön végzett szolgáltatás elıírások szerinti, és a megrendelésben foglaltak szerinti megfelelıségét. 2. A vállalkozó a gépjármő javításának elkészültérıl értesíti a megrendelıt. Amennyiben a megrendelı a készre jelentéstıl számított 8 napon belül a gépjármővet nem veszi át a vállalkozó tárolási díj felszámítására jogosult. Ha a megrendelı az ajánlott levélben megküldött készre jelentés ellenére a gépjármővet 6 hónapon belül nem veszi át, a vállalkozó a javítási és tárolási díj érvényesítése érdekében jogi eljárást kezdeményez. 6. oldal (11)

7 VII. 3. A vállalkozó a gépjármő átadásakor a gépjármő azonosító okmányain és a gépjármő kulcsain kívül a megrendelınek az alábbiakban felsorolt bizonylatokból kell egy példányt kapnia: Elızetes gépjármőfenntartói vizsgálat (mőszaki vizsgáztatás) esetében: MEGRENDELİLAP, TANÚSÍTVÁNY, SZÁMLA. Minden szolgáltatás esetében: MEGRENDELİLAP, SZÁMLA. 4. A vállalkozó az elvégzett munkáról és a beépített anyagról az évi LXXIV. Törvény figyelembe vételével a 24/1995. (XI.22.) PM. rendelet elıírásainak alapján - jóváhagyott számlaformátumot alkalmazva - köteles SZÁMLÁT adni a szolgáltatást igénybevevınek. 5. A SZÁMLA a MIKI 95 Készletinformáció rendszerben vezetett MUNKALAP adatai alapján készül, tartalmazza az elvégzett munkák és felhasznált anyagok tételes felsorolását, valamint tanúsítvány arról, hogy az elvégzett munka megfelelı, a felhasznált anyag és alkatrész rendeltetésszerő használatra alkalmas. 6. Az érvényes díjjegyzéket a munkafelvételi helyiségben, vagy a pénztárnál kifüggesztett tájékoztató ismerteti. Olyan gépjármőtípusok esetében, melyekre javítási idınormajegyzék nem készült, a vállalkozó által meghatározott, mőszakilag indokolt idınek megfelelı javítási díjat fizet a megrendelı. 7. A megrendelı részére történı gépjármő és azonosító okmányainak átadása helyszíni számlakiegyenlítés esetén a SZÁMLA, egyéb fizetési mód (Pl.: átutalás) esetén a kinyomtatott MUNKALAP megrendelı és vállalkozó általi aláírásával dokumentált. 8. A javítás során lecserélt fıdarabok és alkatrészek a csereköteles alkatrészek kivételével - a megrendelı tulajdonát képezik. Amennyiben a vállalkozó ajánlatot tesz ezek megvásárlására, akkor a térítés ellenértékét kölcsönös megegyezés alapján alakítják ki. SZOLGÁLTATÁSSAL SZEMBENI PANASZOK INTÉZÉSE 1. A munkavégzéssel kapcsolatban felmerült minıségi kifogások bejelentését, a megrendelınek írásban kell megtenni a számla bemutatása mellett. 2. A téves hiba-felvételezés alapján a szükségtelenül végzett munka ellenértékének kifizetését a megrendelı a gépjármő átvételekor megtagadhatja. 3. A megrendelı a számára megjelölt jótállási idın belül követelheti: - a hibásan, vagy hiányosan végzett munka kijavítását, - a kifizetett díj arányos csökkentését, illetve visszafizetését, - az elvégzett munkával összefüggésben keletkezett hiba díjmentes kijavítását. 4. A hibás teljesítés folytán kijavítandó gépjármő beszállításáról a megrendelı köteles gondoskodni. A vállalkozó jótállási kötelezettségének saját telephelyén tesz eleget. 5. Vállalkozó a megrendelı minıségi kifogásait lehetıleg azonnal, de legkésıbb 15 nap alatt köteles megvizsgálni, és ha az alapos, a jótállásra vonatkozó rendelkezésnek megfelelıen köteles azt mindkét fél számára elfogadhatóan rendezni. 7. oldal (11)

8 6. Amennyiben a reklamáció okát a megrendelı által elfogadott határidın belül a vállalkozó alkatrészhiány miatt megszüntetni nem tudja, úgy arról a megrendelıt tájékoztatja, és újabb határidıt ad. Ha a vállalkozó a minıségi kifogást nem ismeri el, köteles errıl a megrendelıt írásban tájékoztatni. 7. A szolgáltatás akkor tekinthetı hibásnak, ha a vállalkozó a munkafelvétel során feltárt hibákat és a megrendelt javításokat bizonyítható módon nem, vagy rosszul végezte el, de a munkaellenértékét a számlában felszámítja. 8. Nem tekinthetı hibásnak a szolgáltatás, ha a vállalkozó a jármő megbontása során olyan hibát észlel, ami a hibafelvétel alkalmával nem volt megállapítható és a megrendelı az utólagosan tudomására hozott hiba kijavítását a vállalkozónál nem rendeli meg. 9. A 7. és 8. pontban meghatározott alapelvek figyelembevételével a panasz kivizsgálása az alábbi módszer szerint történik: a. A munkavégzés mennyiben szolgálta a munkavállalásra vonatkozó bizonylatokban (hibafelvételi vagy vizsgálati lapon) rögzített és a megrendelı tudomására hozott, vagy az általa kért hiba elhárítását. b. A jármő megbontása és javítása során elıállt-e olyan újabb hiba, ami a hibafelvétel során nem jelentkezett, és errıl a megrendelı kapott-e tájékoztatást. c. A számlán feltüntetett javítási mőveletek alapján megállapítható-e az anyagfelhasználási bizonylatokon szereplı alkatrészek és anyagok szükségszerősége. d. A mőszaki beavatkozás eredményeként bekövetkezett-e a mőködı egységek javulása, és ha a beállítási, mőködési paraméterek mérhetık, azok mennyiben felelnek meg a gyári javítóipari technológiákban meghatározott értékeknek. e. A jármő rendeltetésszerő üzeme szempontjából lényeges, de diagnosztikai eszközökkel nem minısíthetı szerkezeti egységek ellenırzésére a szemrevételezés, a mőködés-, ill. a futáspróba szolgál. Ennek során vizsgálni kell az erıátviteli szerkezetek és jelzıberendezések mőködıképességét, a külsı és belsı szerkezeti zajokat, valamint a jármőre jellemzı menettulajdonságokat. 10. Amennyiben a panasztevı a vizsgálatkor jelen kíván lenni, úgy számára a vállalkozónak azt lehetıvé kell tenni. 11. A vizsgálat eredményérıl a vállalkozó a megrendelıvel közösen jegyzıkönyvet vesz fel, ahol mindkét fél közli a vizsgálat megtörténte utáni észrevételeit. Véleménykülönbség esetén a jegyzıkönyv egy példányát a vállalkozó köteles a panaszt továbbiakban elbíráló a területileg illetékes külsı szerv részére eljuttatni. Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség 1088 Bp. József krt. 6. Levélcím: 1428 Bp. Pf. 20 Tel.: Fax szerver: Gazdasági Kamarák mellett mőködı Békéltetı Testület Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Tel.: , Fax: oldal (11)

9 12. Ha a javítás módjával kapcsolatban lényeges mőszaki kérdésben vita merül fel a megrendelı és a vállalkozó között, akkor a vállalkozó köteles 3 napon belül a vállalkozó telephelye szerinti területileg illetékes szerv szakvéleményét kikérni. A minıségvizsgáló szervezet köteles a vizsgálatot soron kívül, de legkésıbb 10 napon belül elvégezni, továbbá biztosítani kell, hogy a vállalkozó képviselıje a vizsgálaton jelen lehessen. A vizsgálatot végzı szerv tájékoztatja a vállalkozót arról, hogy a vizsgálatot, a szolgáltatást végzı telephelyén vagy a mőszaki vizsgálóállomáson végzi-e el. 13. Lényeges mőszaki kérdésnek a következıket kell tekinteni: a. A jármő fı és részegységein javítást, vagy beszabályozást végeznek és ennek ellenére a mőködésben a javítás elıtti állapothoz képest az elvárható mértékő javulás nem, vagy esetleges romlás következett be, illetıleg a javítással összefüggésbe hozható újabb hiba állt elı. b. A sérült, vagy elhasználódott jármővek kocsiszekrényén végzett javítások után a jármő fıbb gépészeti egységeinek (motor, futómővek, kormány, hordozó szerkezetek, önhordó karosszéria, vagy alváz) felfüggesztési pontjai a gyári elıírásokban megengedett tőréshatáron kívülre esnek, továbbá az ajtók, ablakok zárása nem megfelelı, az utas- vagy csomagtér beázik. c. A jármő részleges vagy teljes újrafényezése után - de még a jótállási idın belül - a fényezett részekrıl a festék leválik, a szín az eredeti, illetve az újra nem fényezett karosszéria-elemek színétıl lényegesen eltér. 14. A minıségi kifogás elbírálására külsı szerv csak akkor vehetı igénybe, ha a javítást végzı mőhely vagy területi-mőszaki vizsgálóállomás (Nemzeti Közlekedési Hatóság) feltételi körülményei a felek között felmerülı vita eldöntéséhez nem megfelelıek, mert objektív szakvélemény kialakításához laboratóriumi feltételek szükségesek (anyaghibából eredı kifogások). 15. A megrendelı a hatósági szolgáltatói tevékenységekkel szembeni panaszaival elsısorban a kijelölt vizsgálóállomás vezetıjéhez (mőszaki üzletágvezetı), másodsorban a Bács Kiskun Megyei Nemzeti Közlekedési Hatósághoz (Kecskemét, Szent István Krt. 19/a.) fordulhat. VIII. JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK A vállalkozó az általa elvégzett javítási munkáért és a javítás során beépített alkatrészekért az alábbi feltételek melletti jótállást vállal: a. A végzett javítások után a jótállás mértéke: Beállítások: 6 hónap vagy km Szerkezeti javítás: 6 hónap vagy ,-Ft-ig km, ,-Ft felett km Sérült, de nem korrodált gépjármő lakatos munkái: 6 hónap vagy ,-Ft-ig km, ,-Ft felett km 9. oldal (11)

10 A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Korrodált gépjármővek lakatosmunkái: ,-Ft-ig 3 hónap ,.-Ft felett - 6 hónap Részleges vagy teljes fényezés: ,-Ft-ig 6 hónap ,-Ft felett 12 hónap b. A jótállási idı a szolgáltatás elvégzése után a gépjármő megrendelı részére történı átadásával kezdıdik. c. A megrendelı a jótállási igényét a szolgáltatás alkalmával kapott számla bemutatásával a hiba észlelése után azonnal, de legkésıbb 2 munkanapon belül történı bejelentéssel érvényesítheti. d. Nem. érvényesíthetı a jótállási igény, ha: 1./ - az alkatrészt a megrendelı hozta, 2.,/ - a hiba természetes elhasználódás következménye, 3./ - természetes elhasználódás miatt a beszabályozás sikertelen. Megjegyzés az 1./ ponthoz: A megrendelı által hozott alkatrészeket a vállalkozó szemrevételezéssel ellenırzi, amennyiben hibát nem állapít meg, az alkatrészt beszereli, és ebben az esetben a végzett munkára garanciát vállal. Az ügyfél által hozott alkatrész rejtett hibája esetén a vállalkozót jótállási kötelezettség nem terheli. Hibás, minısítéssel, illetve jóváhagyási jellel nem rendelkezı alkatrészek (ha az alkatrészekre elıírt) beszerelését a vállalkozó nem vállalhatja. e. A jótállás feltételeként a vállalkozó a javítással kapcsolatban mőszakilag indokoltan elıírhat meghatározott km-teljesítményhez kötött, a gyári elıírásokkal azonos, kötelezı - nem díjmentes - átvizsgálást, olajcserét. f. Megszőnik a jótállási kötelezettség, ha: a javítás során a km-óra meghajtás két végén és a javított szerkezeti részen elhelyezett védıjelzés, zár hiányzik, vagy sérült. a megrendelı a gépjármőre elıírt átvizsgálásokat, karbantartást egyáltalán nem, vagy nem a megadott km-határérték elérésekor végezteti el. a gépjármővön a javított részt, a javítást végzı vállalkozón kívül más megbontja, átalakítja, javítja. a gépjármővön a javított egység megsérül, megsemmisül (elemi csapás, balesetes sérülés). a gépjármővet nem a gyártómő által adott kezelési utasításnak megfelelıen, illetve szakszerőtlenül üzemeltették. a gépjármővet hibás km-órával tartósan üzemeltetik. 10. oldal (11)

11 Szakszerőtlen kezelésnek minısül, ha: nem az elıírt tüzelıanyagot, kenıanyagot használják a gépjármővet nem megfelelı módon tárolják a meghibásodás után tovább üzemeltetik, ami további rongálódást idéz elı a gépjármővel versenyen vesznek részt a gépjármővet oktatásra használják a gépjármővet túlterhelik, vagy nem rendeltetésszerően használják. g. Nem vonatkozik a jótállás az izzókra, valamint a különbözı üvegféleségekre, mőanyag búrák törésére, ékszíjakra. IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az elızetes gépjármőfenntartói vonatkozó szabályozás szerinti végzéséért, és az elıírások betartásáért felelıs személyek: alkalmazotti vizsgabiztosok, tanúsítványadók, ügyintézık. A Vállalási szabályzatban foglaltak betartásának egészéért felelıs személyek: mőszaki üzletágvezetı, jármőjavítás vezetı, szervizmesterek. A szolgáltatások és gépjármővek elıírások szerinti ellenırzését egyaránt lehetıvé kell tenni a külsı és belsı ellenırzési szervek számára. X. HIVATKOZÁSOK A Vállalási szabályzat az alábbiakban felsorolt szabályzó dokumentumok elıírásainak figyelembe vételével készült évi CLV. Törvény: A fogyasztóvédelemrıl évi IV. Törvény: A magyar köztársaság polgári törvénykönyvérıl évi LXXIV. Törvény: Az általános forgalmi adóról 249/2004. (VIII.27.) Korm. Rendelet: Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelezı jótállásról 49/2003. (VII.30.) GkM rendelet: A fogyasztói szerzıdés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésérıl 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet: A közúti közlekedés szabályairól mőszaki vonatkozásai 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet: A gépjármő fenntartói tevékenység személyi és dologi feltételeirıl 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet: A közúti jármővek mőszaki megvizsgálásáról 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet: A közúti jármővek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mőszaki feltételeirıl 24/1995. (XI.22.) PM. Rendelet: A számla, egyszerősített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról, 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet: A közúti jármővek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet: A közúti jármővek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenırzésével, továbbá a gépjármőfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról 105/2004. (IX. 11.) GKM rendelet: A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet, valamint az autóbuszokra vonatkozó mőszaki követelményeket meghatározó egyes további jogszabályok módosításáról Vonatkozó NKH szabályzatok Vonatkozó NKH módszertani útmutatók Minıségügyi Kézikönyv Minıségbiztosítási Eljárásleírások Vezérigazgatói, Üzletágvezetıi utasítások, szabályzatok MIKI 95 Felhasználói utasítás Gépjármő-karbantartási szabályzat Szabványok Technológiák Javítási Kézikönyvek 11. oldal (11)

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA AutoCarma Szerviz Kft. VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Telephelyei: AutoCarma Szigetszentmiklós 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21. Telefon: 24 443 443 E-mail: szigetszentmiklos@autocarma.hu AutoCarma. Debrecen

Részletesebben

Tehergépjárművek casco biztosításának

Tehergépjárművek casco biztosításának Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2) Hatályos: 2014. december 13. Nysz.: 17481 Tartalomjegyzék Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2)......................................

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Alapvető rendelkezések A WayteQ Europe Kft. által üzemeltetett www.newteq.eu webáruház használatára, megrendelések leadására és a létrejövő adásvételi szerződésre vonatkozó

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÁREXPRESSZ KIEGÉSZÍTŐ ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a biztosítást, amely az Ön érdeklődését

Részletesebben

Genertel Lopás Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel Lopás Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel Lopás Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 3. oldal A GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. LOPÁS CASCO BIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 6. oldal Társaságunk az ISVAP

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a (4) bekezdésben foglalt kivétellel minden közterületen szabálytalanul elhelyezett járműre.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a (4) bekezdésben foglalt kivétellel minden közterületen szabálytalanul elhelyezett járműre. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 52/2008. (XII. 22.) rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében,

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhelye: Dunaföldvár Fehérvári u. 4. Cégjegyzékszáma: 17-02-000615, PSZÁF tevékenységi engedély száma: E-I. 543/2006 Levélcím: 7020 Dunaföldvár Pf.:20 Tel:75/541-510

Részletesebben

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS)

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS) EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAPELVI SZINTEN 4. (1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Juhász László Egyéni Vállalkozó (székhelye: H-6090 Kunszentmiklós-Kunbábony 200. adószáma: 43649220-2-23,

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 3050/2 Hatályos 2014. március

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) valamint a Genertel Jogvédelmi Biztosítás feltételei (GJBF) Társaságunk az ISVAP (a pénzügyi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.május 2. Üzletszabályzat

Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.május 2. Üzletszabályzat Tartalom Tartalom... 1 I. Az célja... 4 II. Az tárgya és hatálya... 4 III. Fogalom meghatározások... 4 IV. Az tól való eltérés szabályai... 5 V. A Víziközmű-szolgáltató bemutatása... 5 VI. A Víziközmű

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2

Tartalomjegyzék. Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2 Tartalomjegyzék Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2 I. Feladatkör... 3 II. Kérelem, panaszbejelentés... 7 III. Ügyintézés határideje:... 7 IV. Tájékoztatás az ügyfelet megillető

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

Tisztelt fogyasztó! Amikor szolgáltatást veszünk igénybe szerződés jön létre, amelyhez különböző színtű jogszabályok

Tisztelt fogyasztó! Amikor szolgáltatást veszünk igénybe szerződés jön létre, amelyhez különböző színtű jogszabályok Tisztelt fogyasztó! Amikor szolgáltatást veszünk igénybe szerződés jön létre, amelyhez különböző színtű jogszabályok kapcsolódnak. A jogaink érvényesítéséhez sok információra és az előírások pontos ismeretére

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014. 6.11. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 315/2014. SZ. HATÁROZATA

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje NORDTELEKOM NYRT. ÁSZF KIVONAT (a 16/2003. (XII.27.) IHM rendeltnek megfelelően) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2011.05.02 Hatályba lépés: 2012.05.01. Utolsó módosítás:2012.03.21 Utolsó Módosítás:2014.09.01

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. január 01. Verzió: 2015/01/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CSNÁDPLOT NGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT Záradék: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.

Részletesebben

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

A jelen szerződés létrejött egyrészről VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Bélapátfalva Város Önkormányzat címe: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. képviseli: Ferencz Péter polgármester mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től Petriventei Sportegyesület Petrivente A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2013. március 01-től Tartalomjegyzék oldal Hatályba léptető határozat 3 1. A szabályzat célja: 4 2. A Társaság

Részletesebben

Vásárlási feltételek, Adatvédelmi szabályzat, Vásárlói tájékoztató

Vásárlási feltételek, Adatvédelmi szabályzat, Vásárlói tájékoztató Vásárlási feltételek, Adatvédelmi szabályzat, Vásárlói tájékoztató A web-áruházat a BentoPc Szolgáltató Betéti Társaság (6724 Szeged, Hétvezér u.7-9. A ép. 13., cg.: 06-06-016161, adószám: 22592075-2-06,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

Komplett casco. biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16442

Komplett casco. biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16442 Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16442 Tartalomjegyzék Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosításokra vonatkozó

Részletesebben

Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítási feltétel. Hatályos: 2016. március 25. Nysz.: 18399

Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítási feltétel. Hatályos: 2016. március 25. Nysz.: 18399 Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítási feltétel Hatályos: 2016. március 25. Nysz.: 18399 2 Tartalomjegyzék A) Milyen szolgáltatásokat nyújt a jogvédelmi biztosítás?...3 I. A biztosítás tárgya...3

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA - TERVEZET - 2013. január Érvényes: 2013. március 1-jétıl Jóváhagyta:

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

Részletesebben

HC Központ Kft. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2015. május 15.

HC Központ Kft. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2015. május 15. HC Központ Kft Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2015. május 15. I. Bevezető rendelkezések A HC Központ Pénzügyi Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) az ügyfelek panaszainak

Részletesebben

32/2005. (X. 21.) PM rendelet. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

32/2005. (X. 21.) PM rendelet. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 32/2005. (X. 21.) PM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV.

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus RH/6/2016. (II.23.) sz. határozatával) 2016. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata 2012 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések A közbeszerzési szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya 4 Értelmező rendelkezések

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Kettős könyvvitel HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1. Pénztáros és helyettese 2.2. Pénztári ellenőr 2.3.

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Általános rendelkezések Szerződő felek megállapítják, hogy az MIKÓ és Társa Kft. mezőgazdasági-, építőipari- és emelőgépek kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság. Az MIKÓ és Társa Kft Kft. az általa

Részletesebben

TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004)

TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004) TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004) A QBE Atlasz Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a fővállalkozó, tervező (továbbiakban: Biztosított) helyett, a jelen szerződésben meghatározott

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. január 01.-től Egyetértek: Készítette: Salgótarján, 2011. december 28. Salgótarján,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

Tájékoztató. c. illetőleg a 06 1 501 9770 (központi) információs telefonvonalon hétköznap hétfőtől péntekig 8.00 16.00 óra között.

Tájékoztató. c. illetőleg a 06 1 501 9770 (központi) információs telefonvonalon hétköznap hétfőtől péntekig 8.00 16.00 óra között. Tájékoztató Köszönjük, hogy az Extra Garancia biztosítást választotta, üdvözöljük ügyfeleink között! Tudjuk, hogy a biztosítási szakszövegek nem tartoznak a könnyen értelmezhető kellemes olvasmányok közé,

Részletesebben

Ikresítés kiépítése tájékoztató

Ikresítés kiépítése tájékoztató Ikresítés kiépítése tájékoztató E01-01 M07v1 A DRV Zrt. a víziközmű szolgáltatást az 58/2013. (II.27) Korm. rendeletben (továbbiakban Rendelet) leírtak szerint végzi. A Rendelet szerint, ha a bekötés nem

Részletesebben

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere ÁSZF Jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek a http://www.iraspszichologia.hu weboldal (a továbbiakban Weboldal), illetve az általa nyújtott Termékek és Szolgáltatások igénybevételét, használatát

Részletesebben

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 4. SZ. MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2014. július 22. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A GTS Hungary Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2002. március 01. Az utolsó módosítás időpontja: 2011. január 1. Hatályos:

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Mezőberény Város Önkormányzata (székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1. adószáma: 15345352-2-04, számlavezető neve: K&H Bank Zrt, bankszámla száma:

Részletesebben

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Az Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók:

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A Jogi nyilatkozat, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat valamint a Szállítási, átvételi és fizetési feltételek minden pontja a narancsborstop.hu weboldal Általános

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.05.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a REGÁLIANUS CO.D Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.regalianusklima.hu weboldalon

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK...

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... 10 V AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK... 11 VI. A PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A.

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A. A nemzetgazdasági miniszter 9/2016. (III. 25.) NGM rendelete a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tanúsítási eljárás Szabályzata

Tanúsítási eljárás Szabályzata Magyar Termék Nonprofit Kft. 2541 Lábatlan Rákóczi Ferenc út 105. Tanúsítási eljárás Szabályzata A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2010.11.02. 1/22.

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. május 19-től Az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa

Részletesebben