Északdunántúli Vízmű Zrt május 2. Üzletszabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.május 2. Üzletszabályzat"

Átírás

1

2

3 Tartalom Tartalom... 1 I. Az célja... 4 II. Az tárgya és hatálya... 4 III. Fogalom meghatározások... 4 IV. Az tól való eltérés szabályai... 5 V. A Víziközmű-szolgáltató bemutatása... 5 VI. A Víziközmű szolgáltató által nyújtott szolgáltatások... 7 VII. Víz- és szennyvízszolgáltatás igénybevételének feltételei... 8 VII.1. Lakossági Felhasználó ivóvízbekötése... 9 VII.1.1. Igénybejelentés rendje, elbírálása... 9 VII.1.2. Az ivóvízbekötés megvalósítása VII.2. Lakossági Felhasználó szennyvízbekötése VII.2.1. Igénybejelentés rendje, elbírálása VII.2.2. Szennyvízbekötés megvalósítása VII.3. Nem lakossági Felhasználó ivóvíz- és szennyvízbekötése VII.3.1. Igénybejelentés VII.3.2. Az ivóvíz- és szennyvízbekötés megvalósítása VII.4. Ivóvíz-szolgáltatás biztosítása közkifolyóról VII.5. Bekötés hatósági kötelezés alapján VII.6. Tűzoltási célú ivóvízbekötés VII.7. Bekötési vízmérők telepítése és cseréje VII.8. Szennyvízmennyiség- mérő kalibrálása VIII. Mellékszolgáltatás igénybevétele VIII.1. Elkülönített vízhasználatot igénybe vevő Felhasználó részére VIII.1.1 Igénybejelentés rendje, elbírálása VIII.1.2. Vízmérő beépítése és működtetése VIII.2. Locsolási vízhasználat mérése VIII.2.1. Igénybejelentés rendje VIII.2.2. A locsolási vízmérő beépítése és működtetése IX. Általános szerződési feltételek IX.1. Szerződéskötési kötelezettség

4 IX.2. A közüzemi szerződés létrejötte, hatálya IX.2.1. Szerződéskötés új bekötés esetén IX.2.2. Szerződéskötés a Felhasználó személyében bekövetkezett változás esetén IX.2.3. Mellékszolgáltatási szerződés IX.3. A Felhasználó jogai és kötelezettségei IX.4. A Víziközmű-szolgáltató jogai és kötelezettségei IX.5. Vízszolgáltatás és szennyvízelvezetésre vonatkozó követelmények IX.5.1. A vízszolgáltatás minőségi követelményei IX.5.2. A szolgáltatás folyamatossága IX.5.3. Eljárás üzemzavar, szüneteltetés, korlátozás esetén IX.5.4. Szennyvízelvezetés és tisztítás minősége IX.6. A víziközmű-szolgáltatás mérése és elszámolása IX.6.1. A fogyasztás mérése IX.6.2. A fogyasztásmérők leolvasása IX.6.3. Az igénybevett víziközmű-szolgáltatás elszámolása, számla kibocsátása IX A fogyasztás mértékének meghatározása a bekötési vízmérő meghibásodása, sérülése esetén IX A fogyasztás meghatározása a házi vezetékhálózat meghibásodása esetén IX A fogyasztás meghatározása a bekötővezetéken (szolgáltatói oldalon) történt meghibásodás esetén IX.7. Alkalmazott díjak IX.7.1. Szolgáltatási díjak IX.7.2. Vízterhelési díj IX.7.3. Egyéb díjak IX.8. Locsolási kedvezmény igénybevétele IX.9. Az igénybevett víziközmű-szolgáltatás díjának megfizetése IX.10. Részletfizetés vagy fizetési halasztás iránti kérelem IX.11. A késedelmes fizetés esetei IX. 12. Késedelmi kamatfizetés IX.13. Egyéb rendelkezések IX A szerződés megszűnésének esetei IX A szerződésszegés különös esetei IX A víziközmű-szolgáltatás szüneteltetése

5 IX Víziközmű-szolgáltatás szabálytalan igénybevétele IX Vitarendezés, bírósági kikötések IX Kölcsönös értesítések rendje, határideje, módja IX Az idegen ingatlanok tulajdon- és használati jogának korlátozására vonatkozó eljárások rendje X. Ügyfélszolgálat X.1 Adatkezeléssel, azonosítással, dokumentációval kapcsolatos szabályok X.2. Megkeresések érdemi kivizsgálása és megválaszolása X.3. Ügyfélfogadási csatornákon intézhető ügyek meghatározása XI. Panaszkezelés XII. A szerződés teljesítésében résztvevő harmadik személyek és a velük fennálló kapcsolat XIII. Mellékletek jegyzéke melléklet Ügyfélszolgálatok elérhetőségei melléklet A tervdokumentáció feltételei melléklet Fogalom meghatározások melléklet - Adatvédelmi tájékoztató melléklet - Vízfogyasztás, szennyvízkibocsátás átalány mennyisége melléklet - Egyéb megrendelhető szolgáltatások díjszabása (27% Áfával növelt díjak) melléklet - Felügyeleti szervek elérhetőségei melléklet Szerződés teljesítésében részt vevő harmadik felek, és a velük érvényben lévő szerződések melléklet Irányadó jogszabályok megjelölése melléklet Víziközmű szolgáltatási szerződés melléklet Mellékszolgáltatási szerződés

6 I. Az célja Az Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Víziközműszolgáltató) jelen a azokat az általános szerződési feltételeket tartalmazza, amely a Víziközmű-szolgáltató által nyújtott ivóvíz-, valamint szennyvíz-elvezetés és tisztítás szolgáltatás igénybevétele esetén rendezi a felek jogviszonyát. Amennyiben az adott szolgáltatás tekintetében a részletes szabályokat külön eseti szerződés tartalmazza, úgy az eseti szerződésben nem szabályozott kérdésekre jelen alkalmazandó. II. Az tárgya és hatálya Az hatálya a Víziközmű-szolgáltatótól ivóvíz-, valamint szennyvíz-elvezetés és tisztítás szolgáltatást igénybe vevő Felhasználókra és Elkülönített Vízhasználókra terjed ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott működési engedélyben meghatározott ellátási területen. Az személyi hatálya a Víziközmű-szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevők körére, a Víziközmű-szolgáltatóval közüzemi szerződéses kapcsolatban álló Felhasználókra, valamint a Víziközmű-szolgáltatóra terjed ki. Az nem vonatkozik a Víziközmű-szolgáltatótól szolgáltatást igénybe vevő szolgáltatói működési engedéllyel rendelkező Víziközmű-szolgáltatókra. Az a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásával lép hatályba. Az visszavonásig hatályos, annak módosítási jogát fenntartjuk. Az ot eltérő írásbeli megállapodás hiányában a hatálybalépés előtt megkötött szerződésekre is alkalmazni kell. Az hozzáférhető a Víziközmű-szolgáltató internetes oldalán, valamint az ügyfélszolgálati irodáiban. III. Fogalom meghatározások A fogalom meghatározásokat az 3. számú melléklete tartalmazza. 4

7 IV. Az tól való eltérés szabályai A Víziközmű-szolgáltató a nem lakossági szerződés általános szerződési feltételeitől műszaki, pénzügyi-gazdasági, illetve jogi szempontok szerint indokolt esetben az tól eltérően is megállapodhat. Ebben az esetben az egyedi szerződés eltérő szabályozása az irányadó a felek jogviszonyára az ban foglaltakkal szemben. Egyedi feltételek alkalmazása esetén a Víziközmű-szolgáltató köteles azokat nyilvánosságra hozni, és minden, a feltételeket teljesítő szerződő fél részére biztosítani. A feltételek nyilvánosságra hozatala a Víziközmű-szolgáltató honlapján és az ügyfélszolgálat irodáiban kifüggesztett tájékoztató anyagokon történik. V. A Víziközmű-szolgáltató bemutatása Az Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelyének címe: 2800 Tatabánya, Sárberek 100. levelezési címe: 2801 Tatabánya, Pf.: 117. telefonszáma: 34/ faxszáma: 34/ címe: honlap címe: Vevőszolgálat elérhetőségei: telefon: fax: 34/ levelezési cím: 2801 Tatabánya, Pf cím: személyes ügyfélfogadás:1.számú melléklet szerint. Az Északdunántúli Vízmű Zrt. az ország egyik legnagyobb Víziközmű-szolgáltatója. Alapvető feladata az állami és önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű rendszerek üzemeltetése, működési területén a folyamatos, zavartalan víziközmű-szolgáltatások biztosítása. A Víziközmű-szolgáltató tevékenységi körébe tartoznak még az ivóvízellátáshoz és a szennyvízelvezetés szolgáltatáshoz kapcsolódó és egyéb szolgáltatások, amelyekről 5

8 bővebben a vevőszolgálat elérhetőségein és a honlapon tájékozódhatnak a Felhasználók. A Víziközmű-szolgáltató összhangot kíván teremteni üzleti céljainak elérése és a környezet megóvása között, vezetési tevékenységben kiemelt szerepet szán a természeti környezet állapotának megőrzésére, javítására, a fenntarthatóságra. Legjelentősebb környezetvédelmi tevékenység, egyben alapfeladat a működési területen keletkező szennyvizek összegyűjtése, megtisztítása, valamint a szennyvíztisztítás során keletkező szennyvíziszapok kezelése és ártalommentes elhelyezése. Ez a tevékenység a 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet előírásainak betartásával történik. A tisztított szennyvizek minőségének vizsgálata a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott önellenőrzés keretében folyamatos, így a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerinti kibocsátási határértéknek minden tekintetben megfelelnek. A szennyvíztisztítási technológia optimalizálása folyamatos, hogy egyrészt a kibocsátott, tisztított szennyvíz a környezetet legkevésbé terhelje és elősegítse a felszíni befogadó öntisztuló képességét, másrészt, hogy csökkentse az erőforrások felhasználását. A szennyvízelvezetés során fellépő szaghatások csökkentésének megoldását hangsúlyozottan kezeli. A környezetvédelem folyamatos biztosítása érdekében a víziközmű rendszereken rendszeres ellenőrzések és tervszerű karbantartások, valamint javítások történnek. Folyamatos az ipari szennyvízbebocsátók ellenőrzése, melynek célja a csatornahálózatba bebocsátott a határérték feletti, illetve rendkívüli szennyezések kiszűrése. A környezetvédelmi tevékenység fontos része a víziközmű szolgáltatói tevékenység során keletkező hulladékok megfelelő kezelése. A nem veszélyes hulladékok gyűjtése elkülönítetten, a veszélyes hulladékoké pedig a vonatkozó előírásoknak megfelelően kialakított üzemi gyűjtőhelyeken történik. A hulladékok elszállíttatását és ártalmatlaníttatását az ezekre a tevékenységekre feljogosított, hatósági engedéllyel rendelkező szakcégek végzik. A Víziközmű-szolgáltató integrált környezetirányítási rendszert működtet, melynek ellenőrzése, felülvizsgálata évente belső és külső auditok keretében történik. 6

9 VI. A Víziközmű szolgáltató által nyújtott szolgáltatások Ivóvíz-szolgáltatás A közműves ivóvíz-ellátási szolgáltatás akkor teljesül, ha a Víziközmű-szolgáltató a víziközmű-hálózatba bekötött ingatlan tulajdonosának, illetőleg egyéb jogcímen használójának a szolgáltatási ponton a jogszabályokban meghatározottaknak megfelelő ivóvizet szolgáltat. A közüzemi vízszolgáltatás a vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzített feltételekkel és működési területen, a jogszabályi, a szerződéses feltételek, valamint jelen alapján gyakorolható. Szennyvízelvezetés A közműves szennyvízelvezetési szolgáltatás akkor teljesül, ha a Víziközmű-szolgáltató a szennyvíz törzshálózatba bekapcsolt ingatlan, illetve azon belül mindazon elkülönített Felhasználói hely, amelyeknek vízhasználata mellékszolgáltatási szerződés alapját képező mellékvízmérővel mért, és szennyvizei elvezetését a házi szennyvízhálózat bekötött ingatlan tulajdonosának, illetőleg egyéb jogcímen használójának a szolgáltatási ponton a jogszabályokban meghatározottaknak megfelelő szennyvizet elvezet. Mellékszolgáltatás Az elkülönített felhasználói hely vízfelhasználása mellékvízmérővel, illetve mellékvízmérőkkel mért és az Elkülönített Vízhasználó a Víziközmű-szolgáltatóval írásban mellékszolgáltatási szerződést köt, melyhez a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó valamint az ingatlan tulajdonosa hozzájárulása szükséges. A bekötési vízmérő szerinti Felhasználó és az ingatlan tulajdonosa a hozzájárulást csak az épületgépészeti rendszerének a beépítés miatt szükségessé váló jelentős átalakítási igénye esetén tagadhatja meg. A szolgáltatás tartalmazza a mellékvízmérő számlázási nyilvántartásba vételét, rendszeres leolvasását, számlázását, valamit az esetleges változások nyilvántartását. A locsolási célú mellékmérő alapján történő elszámolási jogviszony megállapodás megkötésével jön létre, amelyben meghatározzák a biológiailag aktív területek gondozására szánt víz felhasználásához kapcsolódó fogyasztási feltételeket. 7

10 VII. Víz- és szennyvízszolgáltatás igénybevételének feltételei A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény értelmében az ingatlan tulajdonosa - ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül köteles az ingatlant víziközmű-rendszerbe beköttetni, ha - a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításához szükséges víziközmű-rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült és műszakilag rendelkezésre áll, és - az ingatlan használata rendszeres emberi tartózkodáshoz kötődik. A kötelezettség már meglévő víziközmű-rendszer esetében annak bővítésétől számított egy éven belül kell teljesíteni. Ha a bekötés feltételei teljesültek, a Víziközmű-szolgáltató az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő bekötését nem tagadhatja meg. Ha az ingatlan tulajdonosa a kötelezettségét nem teljesíti, a települési önkormányzat jegyzője hivatalból kötelezi az ingatlan beköttetésére. Adott ingatlan tekintetében mentesül a tulajdonos - a vízellátó rendszerre történő bekötési kötelezettség alól, ha hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel üzemeltet saját célú vízellátó létesítményt, - a szennyvízelvető rendszerre történő bekötési kötelezettség alól, ha hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel üzemeltet egyedi szennyvízkezelő létesítményt, egyedi zárt szennyvíztárolót vagy saját célú szennyvíztisztító telepet. A környezetvédelmi és vízügyi hatóság az ingatlan tulajdonosát közérdekből kötelezi az ingatlan beköttetésére, és ezzel a víziközmű-szolgáltatás igénybevételére, ha a saját célú vízellátó létesítmény, egyedi szennyvízkezelő létesítmény vagy egyedi zárt szennyvíztároló közegészségügyi, környezetvédelmi vagy vízgazdálkodási szempontból káros hatása állapítható meg. Víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója kezdeményezheti a Víziközműszolgáltatónál, ahol a bekötés lehetőségeiről részletes tájékoztatást kap. 8

11 A bekötés műszaki alapfeltétele, hogy az ingatlan az ivóvíz- és/vagy a szennyvízelvezető törzshálózat mentén feküdjön. Ha a bekötés nem a víziközmű törzshálózati beruházás részeként, azzal egy időben valósul meg, akkor a bekötővezeték megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez összességében az ingatlannak a közműves ivóvíz ellátást és szennyvízelvezetést szolgáló törzshálózatba történő bekapcsolásához a jogszabályban előírt hatósági engedélyek mellett a Víziközmű-szolgáltató, valamint az ipari szennyvizet bebocsátó üzem esetén a vízügyi, valamint a környezetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges. Új üzem esetén a fentiek szerinti hozzájárulás feltétele egyebek mellett a szennyvíz előzetes tisztítását szolgáló jogerős hatósági engedély alapján létesített berendezés. A hozzájárulást a bebocsátónak kell megszerezni azzal, hogy amennyiben Víziközmű-szolgáltató 15 napon belül, a hatóságok 30 napon belül nem nyilatkoznak, a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, kivéve, ha az előtisztító létesítésére irányuló kötelezettségét a bebocsátó nem teljesítette. Ha a víziközmű-törzshálózat a szomszédos ingatlan mentén fekszik, a bekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával - az ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgalom) alapján a szomszédos ingatlan igénybevételével is elvégezhető. A szerződésnek tartalmaznia kell a létesítmény elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A szerződést a szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell. VII.1. Lakossági Felhasználó ivóvízbekötése VII.1.1. Igénybejelentés rendje, elbírálása A vízbekötési, vízmérő beépítési, valamint átalány megszüntetési igényeikkel a területileg illetékes ügyfélszolgálati irodákhoz és a központi telefonos ügyfélszolgálathoz - fordulhatnak a lakossági megrendelők. A Víziközmű-szolgáltató fogadja az igényeket, és tájékoztatást ad az eljárás rendjéről, valamint a bekötés műszaki megvalósíthatóságáról. Az 2. számú mellékletében részletezett tartalmú ivóvíz bekötési tervet 2 példányban, valamint a kitöltött és aláírt megrendelő lapot az igénybejelentőnek a Víziközmű-szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodájába kell benyújtania. Amennyiben a Felhasználónak a Víziközmű-szolgáltatóval szemben lejárt határidejű díjhátraléka van, a Víziközmű-szolgáltató a Felhasználó igénylését elutasíthatja. 9

12 A bekötésre vonatkozó tervdokumentációt nem kell elkészíteni, ha az ivóvíz bekötővezeték a törzshálózati ivóvízvezetékkel együtt épül ki, és mindezeket a kiviteli tervek tartalmazzák, valamint a geodéziai bemérése a törzshálózati ivóvíz vezetékkel együtt megtörtént. Ez a bekötési dokumentáció az engedélyezéstől számított 1 évig érvényes. A tervhez csatolni kell az érintett területen üzemelő közműszolgáltatók nyilatkozatát, illetőleg amennyiben a bekötést nem a tulajdonos kéri, a tulajdonos írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát. Amennyiben a Víziközmű-szolgáltató a tervben hibát, hiányosságot talál, úgy a tervezőt, illetve az igénybejelentőt írásban hiánypótlásra, javításra kéri fel. Átalánydíjas fogyasztási hely megszüntetése esetén a Víziközmű-szolgáltató helyszíni szemle során felméri a műszaki megvalósíthatóságot. Átalánydíjas fogyasztási hely megszüntetése esetén is szükséges a megvalósított műszaki állapot dokumentálása, amely egy helyszínrajzot, valamint a bekötés vázlatát, az aknában lévő szerelvények műszaki adatait, esetleg egy digitális fotót jelent. E bekötési vázrajzot a Víziközmű-szolgáltató szakembere készíti el. Nem adható hozzájárulás a vízbekötéshez: - olyan ingatlanra, amely nem a víziközmű törzshálózat mentén fekszik, és a szomszédos ingatlanon történő átvezetéssel sem csatlakoztatható a törzshálózatra; - ha a bekötést nem az ingatlan tulajdonosa kezdeményezi - a jegyző által elrendelt bekötés kivételével - a tulajdonos előzetes írásbeli beleegyezésének hiányában; - a szükséges közműkezelői hozzájárulások hiányában; - közös bekötés kérelmezése esetén az ingatlantulajdonosoknak a létesítmény közös használatából eredő jogokat és kötelezettségeket rögzítő szerződése hiányában; - ha a szolgáltatási ponton a 1,5 és 6,0 bar közötti hálózati nyomás nem biztosítható, (ettől eltérni csak egyedi megállapodás alapján lehet); - ha az ingatlan egyébként már rendelkezik ivóvíz bekötéssel és sem tűzvédelmi, sem műszaki okból nem indokolható az újabb bekötés; A kérelem és a csatolt dokumentációk felülvizsgálatának eredményéről a Víziközműszolgáltató 15 napon belül értesíti a megrendelőt és megküldi a szolgáltatásra vonatkozó szerződés ajánlatot. 10

13 A dokumentációk, jogi és műszaki feltételek megfelelősége esetén a megrendelőnek vízbekötési előleget kell fizetnie. VII.1.2. Az ivóvízbekötés megvalósítása A megrendelőnek a jóváhagyott tervdokumentáció szerint kell megépítenie a vízmérőhelyet, vízmérőaknát, amihez csatlakozik legalább egy - vízmérőaknán kívül elhelyezett - vízvételi hely. A vízmérőhely kialakításának szabályai: - A vízmérő aknája betonból, vasbetonból vagy műanyagból épüljön. - Az akna mérete tegye lehetővé a vízmérő és a szükséges szerelvények szabályos elhelyezését. - Az akna mérete tegye lehetővé a lejutást és a biztonságtechnikai szempontból megfelelő munkavégzést, szerelést. - Az akna oldalfalának és a födémnek statikai kialakítása a földnyomás, valamint a beépítés helyén várható legnagyobb terhelés hordására alkalmas legyen. Legkisebb terhelésként gyalogosokat mindig figyelembe kell venni. - A födém lebúvó nyílása olyan méretű legyen, hogy a szerelvényeket ki lehessen emelni. Mászható akna esetében a födémnyílás egyik mérete sem lehet 60 cm-nél kisebb. - Az akna fedlapnak a terheléshez igazodó teherbírásúnak kell lennie. A gyalogos terhelésére a műanyag akna fedlapnak is alkalmasnak kell lennie. Közúti terhelés esetén csak kör alakú öntöttvas fedlap használható. Ha a fedlap acélból vagy műanyagból készül, zárószerkezettel szükséges védeni az illetéktelen (pl. kisgyermekek által való) felnyitástól. - Ha a várható legmagasabb talajvízszint az akna fenékszintjét meghaladja, az akna vízzáróságát biztosítani kell, továbbá szükséges az aknát felúszás ellen méretezni (szükség esetén felúszás ellen terhelni). 11

14 - Ha a várható legmagasabb talajvízszint az akna fenékszintjét 0,5 m-nél jobban nem közelíti meg, a fenéklemezben kaviccsal kitöltött szivárgót kell kialakítani. - A mászható aknában az MSZ 15670:1989 szabvány szerinti hágcsót vagy létrát kell beépíteni. - Az akna kialakításánál biztosítani kell a mérő kizárólagos őrizetének feltételeit. - A visszacsapó-szelep beépítése kötelező. Tilos összekapcsolni a közműves ivóvízellátó rendszert és a saját vízmű (kút) vízhálózatát. A Víziközmű-szolgáltató felé a megrendelőnek kell jeleznie a vízmérőhely, vízmérőakna elkészültét. A Víziközmű-szolgáltató a helyszínen ellenőrzi a vízmérőhely, illetve vízmérő akna megfelelőségét és kijelöli a terv szerinti bekötővezeték nyomvonalát és meghatározza a vízbekötés időpontját. A vízbekötés elvégzésére meghatározott időpontra a megrendelőnek közterületi felbontási engedély birtokában a földmunkát el kell végeznie. A fentiek teljesítése és a költségek megelőlegezése esetén a Víziközmű-szolgáltató az ivóvízbekötést elvégzi. A bekötés elvégzésére vonatkozó dokumentumokat a helyszínen ki kell tölteni, valamint a megrendelővel és/vagy az ingatlan tulajdonosával, vagy megbízottjával alá kell íratni. Az új bekötés üzembe helyezése, csak írásban megkötött közüzemi szerződés birtokában lehetséges. Az ivóvízellátás üzembe helyezését követően 3 napon belül a Víziközmű-szolgáltató gondoskodik a bekötővezeték geodéziai nyílt-árkos beméréséről. Ennek megtörténte után végezheti el a megrendelő föld visszatöltését és a burkolat eredeti állapotnak megfelelő helyreállítását. A Víziközmű-szolgáltató a megrendelővel igazolt munkalap alapján elkészíti a bekötéssel kapcsolatos végszámlát és megküldi a megrendelőnek. VII.2. Lakossági Felhasználó szennyvízbekötése VII.2.1. Igénybejelentés rendje, elbírálása Szennyvízbekötési igényeikkel a területileg illetékes ügyfélszolgálati irodákhoz és a központi telefonos ügyfélszolgálathoz - fordulhatnak a lakossági megrendelők. A Víziközműszolgáltató fogadja az igényeket, és tájékoztatást ad az eljárás rendjéről, valamint a bekötés 12

15 műszaki megvalósíthatóságáról. Víziközmű-szolgáltató felhívja a szennyvízbekötést tervező és terveztető figyelmét, hogy a gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat üzemeltetőjeként az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz, károkozás nélküli elvezetését biztosítja. A fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén a Felhasználó köteles az ingatlan elöntés elleni védelmét visszaáramlás elleni műszaki védelem (pld.: visszacsapószeleppel) beépítésével biztosítani. A szennyvízelvezetés törzshálózatra való csatlakozás helyi adottságoktól függően lehet: - bekötővezetékkel és házi tisztító-ellenőrző aknával együtt épült szennyvízelvezetési törzshálózat - bekötővezetékkel épült szennyvízelvezetési törzshálózat - bekötővezeték nélkül épült szennyvíz törzshálózat Az 2. számú mellékletében részletezett tartalmú szennyvíz-törzshálózatba való bekötés iránti hozzájáruláshoz szükséges tervet, valamint a megrendelő lapot az igénybejelentőnek a Víziközmű-szolgáltató ügyfélszolgálati irodájába kell eljuttatni. A bekötésre vonatkozó tervdokumentációt nem kell elkészíteni, ha a szennyvíz bekötővezeték a házi tisztító-ellenőrző aknával a törzshálózati szennyvízelvezetéssel együtt épül ki, és mindezeket a kiviteli tervek tartalmazzák, valamint a geodéziai bemérése a törzshálózati szennyvíz vezetékkel együtt megtörtént. A kérelem és a csatolt dokumentációk felülvizsgálatának eredményéről a Víziközműszolgáltató 15 napon belül értesíti a megrendelőt és megküldi a szolgáltatásra vonatkozó szerződés ajánlatot. A dokumentációk, jogi és műszaki feltételek megfelelősége esetén a megrendelőnek szennyvízbekötési előleget kell fizetnie. VII.2.2. Szennyvízbekötés megvalósítása A szennyvíz-bekötővezeték megépítését és a törzshálózatra történő rákötését a Víziközműszolgáltató, a Felhasználó, mint megrendelő igénybejelentése alapján, a jogszabályokban meghatározott módon köteles elvégezni. Fenti munkákat a Víziközmű-szolgáltató 13

16 hozzájárulásával - a megrendelő által megbízott építési-kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy is elvégezheti. A költségeket mindkét esetben a megrendelő viseli. Kényszeráramoltatású törzshálózat esetén csak a szolgáltató végezheti el a törzshálózatra való rákötést. A bekötés használatba vétele előtt nyomás, vízzárósági, illetve működőképességi próbát, valamint nyíltárkos felmérést kell végeztetni. Ezek megtörténte és megfelelő eredménye után lehet használatba venni a csatornát. A használatbavételi engedély után külön nyilvántartásba vételi díjat is fizetni kell a megrendelőnek a Víziközmű-szolgáltató árszabályzata alapján. A szennyvízbekötéssel kapcsolatos valamennyi költség a megrendelőt terheli. A megrendelő által igazolt munkalap és a Víziközmű-szolgáltató árszabályzata alapján készül el a végszámla. VII.3. Nem lakossági Felhasználó ivóvíz- és szennyvízbekötése A nem lakossági Felhasználó által megrendelt bekötés megvalósításához, vagy a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének növeléséhez, illetőleg a szolgáltatás minőségének igényelt javításához, továbbá az illetékes hatóság által előírt a tűzivíz biztosításához a Víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni. Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és annak költségvetési intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, valamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek. A nem lakossági Felhasználó a Víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint, a Víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet: - közüzemi szerződéskötés esetében a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolni kívánt ingatlanhoz biztosítandó szolgáltatási kapacitásért, - a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa kezdeményezett bővítéséért, - a víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paramétereinek) általa igényelt emelése esetében, - a hatóság által előírt tűzivíz mennyiségért. 14

17 A hozzájárulás mértéke az igényelt szolgáltatáshoz szükséges fejlesztés költségeinek arányos része. A közműhálózat saját beruházásból történő megvalósítása nem mentesít a víziközműfejlesztési hozzájárulás megfizetése alól. A hozzájárulás tartalmazza a szolgáltatás nyújtásához, a Víziközmű-szolgáltató által végzett fejlesztés költségeit is (kapacitásbővítés, szabad kapacitás felhasználásának értéke). A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mennyiségi alapja az éves fogyasztás egy napjára számított fogyasztási mennyiség. A Víziközmű-szolgáltató a Felhasználó szerzett, megváltott kontingensét éves rendszerességgel felülvizsgálja, és 0,1 m 3 /nap-nál nagyobb növekedés esetén Felhasználónak a növekmény nagyságának megfelelő víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a Víziközmű-szolgáltató részére meg kell fizetnie. A befizetés elmaradása esetén a víziközmű szolgáltató kizárja a Felhasználót a szolgáltatásból az adott évben, amennyiben az éves szerzett, vagy megváltott kvótát felhasználta. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díjait (víz, szennyvíz, tűzivíz) a Víziközmű-szolgáltató mindenkori hatályos árszabályzata rögzíti. VII.3.1. Igénybejelentés A vízbekötési, vízmérő beépítési valamint szennyvízbekötési igényeikkel a Víziközműszolgáltatóhoz - közvetlenül a területileg illetékes Ügyfélszolgálati Irodákhoz és a Központi Telefonos Ügyfélszolgálathoz - fordulhatnak a nem lakossági megrendelők. A Víziközműszolgáltató fogadja az igényeket, és tájékoztatást ad az eljárás rendjéről, valamint a bekötés műszaki megvalósíthatóságáról. Az 2. mellékletében részletezett tartalmú ivóvíz-, csatornabekötési tervet 2 példányban, valamint a kitöltött és aláírt megrendelő lapot Víziközmű-szolgáltatóhoz kell eljuttatni. A hozzájáruláskor az alábbiakat kell rögzíteni: - az ingatlan közüzemi ivóvízvezetékről ellátható-e, a közüzemi szennyvízvezetékre bekapcsolható-e vagy már rendelkezik meglévő bekötéssel, - víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke. 15

18 A Víziközmű-szolgáltató felhívja a szennyvízbekötést tervező és terveztető figyelmét, hogy a gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat üzemeltetőjeként az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz, károkozás nélküli elvezetését biztosítja. A fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén a Felhasználó köteles az ingatlan elöntés elleni védelmét visszaáramlás elleni műszaki védelem beépítésével (pld.: visszacsapószeleppel)biztosítani. A beküldött bekötési tervet a Víziközmű-szolgáltató 15 napon belül véleményezi, amennyiben szükséges módosításra, hiánypótlásra visszaküldi. A tervek elbírálásra során kerül meghatározásra a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összege. A Víziközmű-szolgáltató a fenti dokumentumok alapján dönt a közműfejlesztési hozzájárulás mértékéről és intézkedik a víziközmű szolgáltatási szerződés elkészítéséről. Az üzemeltetői nyilatkozatot a tervek beérkezését követően 15 napon belül ki kell adni, mellyel párhuzamosan el kell készíteni a víziközmű-fejlesztési megállapodást. A Víziközműszolgáltató által aláírt víziközmű-fejlesztési megállapodást a megrendelő részére megküldi, majd a befizetés igazolását követően küldi meg az általa szintén aláírt víziközmű szolgáltatási szerződést. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás befizetésének elmaradása esetén a bekötés nem valósítható meg. A szerződéses ajánlatban foglaltak a Víziközmű-szolgáltatót a közléstől számított 30 napig kötik. VII.3.2. Az ivóvíz- és szennyvízbekötés megvalósítása A bekötés elkészítésének előfeltétele a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás amennyiben a megrendelő kötelezett annak megfizetésére és az új egyedi csatlakozási pont kiépítési (bekötés-szerelés) díjának előleg befizetése, az egyéb hatósági hozzájárulások, engedélyek másolati példányának a Víziközmű-szolgáltató részére történő átadása és a közüzemi szerződés megkötése. A bekötés időpontját a Víziközmű-szolgáltató a megrendelő kérelmére szükség esetén az ingatlan tulajdonosát is bevonva egyezteti. A fentiek teljesítése esetén a Víziközműszolgáltató az ivóvíz-, szennyvízbekötést, a Felhasználóval egyeztetett időpontban elvégzi. A bekötés elvégzését és üzembe helyezését a vonatkozó nyomtatványok aláírásával a helyszínen igazoltatni kell a megrendelővel és/vagy az ingatlan tulajdonosával, vagy megbízottjával. 16

19 Amennyiben a szennyvízbekötést a Víziközmű-szolgáltató végzi: A jóváhagyott tervek alapján az elvégzendő bekötés áráról megrendelőnek, a terv jóváhagyását közlő üzemeltetői hozzájárulás kiadásával egy időben, Víziközmű-szolgáltató tájékoztatást ad. A közüzemi szerződés megrendelő által történő aláírását és az egyéb hatósági hozzájárulások, engedélyek másolati példányának a Víziközmű-szolgáltató részére történő átadását követő 15 napon belül, a megrendelő és a Víziközmű-szolgáltató időpontot egyeztet a bekötés megvalósításáról. A szennyvízbekötést a Víziközmű-szolgáltató a tervdokumentáció alapján elvégzi. A bekötésszerelési munka elkészítése, valamint a vízzárósági, kényszeráramlású rendszer esetén a működőképességi próba elvégzése után a bekötővezeték üzembe helyezhető. A vízzárósági, kényszeráramlású rendszer esetén a működőképességi próba eredményét a munkalapon rögzíteni kell. A bekötés elvégzésére vonatkozó dokumentumokat a helyszínen ki kell tölteni, megrendelővel és/vagy az ingatlan tulajdonosával, vagy megbízottjával alá kell íratni. A Víziközmű-szolgáltató a megrendelővel igazolt munkalap alapján elkészíti a bekötéssel kapcsolatos végszámlát és megküldi a megrendelőnek. VII.4. Ivóvíz-szolgáltatás biztosítása közkifolyóról A Víziközmű-szolgáltató a közterületi vízvételi hely ivóvízmérőiről nyilvántartást vezet, melyben köteles feltüntetni a Felhasználó nevét, a felhasználási helyet magában foglaló törzshálózati közkifolyó pontos megjelölését, az ivóvízmérő azonosító adatait, a leolvasáskori vízmérő állásokat, a leolvasási időszak alatti fogyasztásokat és minden lényeges egyéb adatot. A nyilvántartásba a Felhasználó az őt érintő felhasználási hely vonatkozásában betekinthet. Az önkormányzat ellenőrzi, hogy a közkifolyóról történő ivóvíz vételezést csak a közműves vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakói, illetve az igénybe vételre jogszabály alapján jogosultak vehessék igénybe. A települési önkormányzat hozzájárulása szükséges a közkifolyók nem háztartási vízszükséglet kielégítése (pld. építkezés, gépkocsi mosás, locsolás) céljából történő 17

20 igénybevételhez. A víznek a közterületen lévő tűzcsapról nem tűzoltási célra történő rendszeres igénybevételéhez a Víziközmű-szolgáltató hozzájárulása szükséges. VII.5. Bekötés hatósági kötelezés alapján A Kormányhivatal járási hivatala jogosult eljárni adott településen a közegészségügyi, környezetvédelmi és vízgazdálkodási jogszabályok megsértése esetén, és ingatlanok szennyvíz hálózatba történő bekötését a tulajdonos költségére elrendelni. Ez esetben a tulajdonos előzetes írásbeli beleegyezése a Víziközmű-szolgáltató hozzájárulásának megadásához nem szükséges. VII.6. Tűzoltási célú ivóvízbekötés Az ivóvíz-törzshálózathoz csatlakozó tűzoltásra szolgáló, külön ivóvíz bekötővezeték létesítéséhez a Víziközmű-szolgáltató a katasztrófavédelmi jogszabályok megtartásával akkor köteles hozzájárulni, ha a tűzoltáshoz szükséges víz a házi ivóvízhálózatból vagy a vízművel össze nem függő, más vízvételezési helyről nem szerezhető be. A tűzoltásra szolgáló bekötővezetéket külön ivóvízmérővel kell ellátni. VII.7. Bekötési vízmérők telepítése és cseréje Üzembe helyezett ivóvíz törzshálózaton a bekötési vízmérő felszerelését, cseréjét, leszerelését, valamint a csatlakozás készítését a Víziközmű-szolgáltató vagy megbízottja végzi. A bekötési vízmérőt üzembe helyezésekor a szolgáltató illetéktelen beavatkozás, leszerelés bizonyítása érdekében plombával vagy záróelemmel látja el, ennek megtörténtét a Felhasználónak vagy képviselőjének aláírásával igazoltatja. A Felhasználó felelős a vízmérő és a zárak sértetlen megőrzéséért és védelméért. Sérülés vagy megsemmisülés esetén haladéktalanul köteles azt a szolgáltatónak bejelenteni. A Víziközmű-szolgáltató a kezelésében lévő vízmérőknek az időszakos hitelesítéséről a külön jogszabályban meghatározott időközönként saját költségén köteles gondoskodni. A mérőcsere időpontjáról a Víziközmű-szolgáltató a Felhasználót tértivevényes levélben vagy egyéb igazolható módon értesíti a cserét megelőzően legalább 15 nappal. 18

21 A Felhasználó köteles a Víziközmű-szolgáltató által megküldött értesítésben megjelölt vagy a közös megegyezéssel kijelölt időpontban a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen a munkavégzést lehetővé tenni. A Víziközmű-szolgáltató a Felhasználó vagy megbízottja jelenlétében végzi el a mérőcserét, aki a ki- és beszerelt vízmérők rögzített jellemzőit, adatait, mérőállását illetve a zárak rögzített állapotát, azonosítóját, ellenőrzi, papír alapú munkalapon aláírásával igazolja. A sikeres mérőcseréről készült munkalap a szolgáltató által átadásra kerül. A vízmérő a csőhálózatra oldható kötéssel kerül rögzítésre. A kötést csak arra feljogosított személy bonthatja meg, végezhet azon szerelési munkákat. Ennek szavatolására szolgál a vízmérő csatlakozásán elhelyezett plomba vagy záróelem, melynek eltávolítása, megrongálása kötbérfizetési kötelezettséget eredményez. VII.8. Szennyvízmennyiség- mérő kalibrálása Amennyiben a szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyiség mérése szennyvízmennyiség-mérővel történik, a szennyvízmennyiség-mérő működtetéséről, karbantartásáról, kalibrálásáról a Felhasználónak saját költségén kell gondoskodnia. A kalibrálás gyakoriságát a felek megállapodásban határozzák meg, megállapodás hiányában 2 év. Amennyiben a szennyvízmennyiség mérő kalibrálása nem történik meg, és a Felhasználó - rendelkezik saját vízvételi lehetőséggel, a számlázás alapja a szennyvízmennyiségmérőn mért fogyasztás előző 12 havi átlaga, - nem rendelkezik saját vízvételi lehetőséggel, a számlázás alapja a bekötési vízmérőn mért mennyiség. 19

22 VIII. Mellékszolgáltatás igénybevétele VIII.1. Elkülönített vízhasználatot igénybe vevő Felhasználó részére Az Elkülönített Vízhasználó a mellékmérővel elkülönített vízhasználatra a Víziközműszolgáltatóval írásban mellékszolgáltatási szerződést köthet. A bekötési vízmérő szerinti Felhasználó, valamint az ingatlan tulajdonosa a hozzájárulást csak az épületgépészeti rendszernek a beépítés miatt szükségessé váló jelentős átalakítási igénye esetén tagadhatja meg. A mellékvízmérő beépítése esetén sem változik meg az ivóvíz-szolgáltatási pont, ami ebben az esetben is az ivóvíz bekötővezetéknek a fogyasztó felőli végpontja. Mellékvízmérő: a bekötési vízmérő után beépített, elkülönített vízhasználat mérésére szolgáló vízmérő. Mellékvízmérőként kezelendő: - a többlakásos lakóépület lakásainak vagy egyéb helyiségének ivóvíz fogyasztását mérő vízmérők, melyek a kérelmező tulajdonát képezik, - a többlakásos lakóépületben lévő hőközpontok ivóvíz minőségű hidegvíz fogyasztását mérő vízmérő, amennyiben a bekötési vízmérő után házi ivóvízhálózaton van beépítve, - a csatlakozó víziközmű hálózat egyes ingatlanjainak ivóvíz fogyasztását mérő vízmérők, melyek a kérelmező tulajdonát képezik, - a locsolási célú ivóvíz fogyasztását mérő vízmérők, melyek a kérelmező tulajdonát képezik. VIII.1.1 Igénybejelentés rendje, elbírálása Az 2. számú mellékletében részletezett tartalmú vízmérő elhelyezési tervet, valamint a kitöltött és aláírt megrendelő lapot, a Víziközmű-szolgáltató Ügyfélszolgálati irodájába kell eljuttatnia az igénylőnek. Amennyiben az elkülönített vízhasználónak a Víziközmű-szolgáltatóval szemben lejárt határidejű díjhátraléka van, a Víziközmű-szolgáltató a Felhasználó igénylését elutasíthatja. 20

23 A mellékszolgáltatási szerződésből eredő kötelezettségekért a Felhasználó és az ingatlan tulajdonosa egyetemlegesen felel. A mellékszolgáltatási szerződés megkötését ha az Elkülönített Vízhasználó a meghatározott feltételeknek eleget tesz a Víziközmű-szolgáltató nem tagadhatja meg. A mellékszolgáltatási szerződés létrejöttének együttes előfeltétele: - az elkülönített vízhasználatra vonatkozó írásbeli igénybejelentés, - a Víziközmű-szolgáltató előzetes hozzájárulása, - a mellékvízmérőnek a házi ivóvíz-hálózatba történő beépítéséhez a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó, valamint az ingatlan tulajdonosának hozzájárulása, - a felhasználási hely vízfogyasztásának bekötési vízmérővel történő mérése, és közüzemi szerződés megléte, amelyhez az elkülönített vízhasználat csatlakozni kíván, - új elkülönített vízhasználat létesítése és a meglévő elkülönített felhasználói hely esetén a bekötési vízmérő szerinti felhasználási helynek, és a szerződni kívánó Elkülönített Vízhasználónak lejárt határidejű számlatartozása a Víziközműszolgáltató felé nem lehet, - víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett Felhasználó esetén a hozzájárulás megfizetése és a megfizetés Víziközmű-szolgáltató felé történő igazolása. VIII.1.2. Vízmérő beépítése és működtetése Az előzmények teljesítése esetén Felhasználó maga is felszerelheti, vagy felszereltetheti a mellékvízmérőt. Ebben az esetben a Víziközmű-szolgáltató a Felhasználóval előzetesesen telefonon, személyesen, vagy levélben történő egyeztetést követő ellenőrzés után a mérőt plombálja, és kezelésre átveszi. A Felhasználó köteles a Víziközmű-szolgáltatónál az ellenőrzéssel, plombálással, valamint a mellékvízmérő átvételével kapcsolatban felmerült költségeket megtéríteni. Amennyiben Felhasználó a mellékmérő felszerelésével a Víziközmű-szolgáltatót bízza meg, úgy a költségek megelőlegezése esetén Víziközmű-szolgáltató a mérőelhelyezést elvégzi. A mérőelhelyezés elvégzésére vonatkozó dokumentumokat a helyszínen ki kell tölteni, valamint a 21

24 megrendelővel és az ingatlan tulajdonosával, vagy megbízottjával alá kell íratni. Az Elkülönített Vízhasználó a saját tulajdonában lévő és mellékszolgáltatási szerződés alapjául szolgáló mellékvízmérő hitelesítéséről, rendkívüli vizsgálatáról saját költségére köteles gondoskodni. Amennyiben ezzel a költségek megelőlegezése mellett a szolgáltatót bízza meg, úgy a Szolgáltató a megbízás teljesítését nem tagadhatja meg. Ha a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt határidőn belül a mérőeszköz hitelesítéséről az Elkülönített Vízhasználó nem gondoskodott, a Víziközműszolgáltató a mellékszolgáltatási szerződést 30 napos határidővel felmondhatja. VIII.2. Locsolási vízhasználat mérése A Felhasználó azokon az ingatlanokon, melyek rákötése a szennyvízhálózatra már megtörtént, locsolási célú vízhasználat elkülönítésére, a házi ivóvízhálózatra a Víziközmű-szolgáltató és a Felhasználó írásbeli megállapodása alapján locsolási vízmérőt telepíthet. Locsolási célú mellékmérők felszerelésének feltételei: - mellékmérő csak öntözési célú vízhasználatnak a bekötési mérőn mért fogyasztása elkülönítésére szerelhető fel - mellékmérőt kizárólag azon az ingatlanon lehet felszerelni, amely ingatlan rendelkezik szennyvízbekötéssel - kizárólag szabadtéri kerti csap vagy locsolóvíz-hálózat látható el mellékvízmérővel VIII.2.1. Igénybejelentés rendje Az elkülönítetten mért, locsolási vízmérő telepítéséhez szükséges kérelmet és az 2. számú mellékletében részletezett tartalmú locsolási vízmérő elhelyezési tervet 2 példányban jóváhagyásra a Víziközmű-szolgáltató ügyfélszolgálati irodájába kell eljuttatnia az igénylőnek. Amennyiben az Elkülönített Vízhasználónak a Víziközmű-szolgáltatóval szemben lejárt határidejű díjhátraléka van, a Víziközmű-szolgáltató a Felhasználó igénylését elutasíthatja. A műszaki leírások és tervrajzok Víziközmű-szolgáltató által történő elfogadása, és a locsolási célú mellékmérő alapján történő elszámolási jogviszonyról készült megállapodás aláírását követően kerülhet sor az elkülönítetten mért, locsolási célú vízhasználatot szolgáló mellékmérő beépítésére. 22

25 Locsolási célú mellékmérő felszerelésének műszaki követelményei: - a mellékmérő a terepszint felett közvetlen a kerti csap elé helyezhető el, vagy a bekötési vízmérő aknájába - automata locsolórendszer esetén az automatikát és szerelvényeit közvetlen a mellékmérő után szerelve kell elhelyezni, ez lehet a bekötési vízmérő aknájában, illetve azon kívül az automata locsolórendszer vezérlőberendezése elhelyezésére szolgáló aknában, vagy a felszínre telepítve VIII.2.2. A locsolási vízmérő beépítése és működtetése A vízmérő beépítésére és működtetésére eltérő rendelkezés hiányában - az VIII.1.2. pontja vonatkozik. A Víziközmű-szolgáltató a locsolási célú mellékmérőn mért fogyasztás után szennyvízelvezetési díjat nem érvényesít. IX. Általános szerződési feltételek IX.1. Szerződéskötési kötelezettség A Víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési szerződésekben meghatározott keretek között, a víziközmű-rendszer mennyiségi és minőségi teljesítőképességének mértékéig a Felhasználók részére víziközmű-szolgáltatást nyújt, és víziközmű-szolgáltatás nyújtása céljából a szolgáltatást igénybe venni kívánók rendelkezésére áll. A víziközmű-szolgáltatásra a Víziközmű-szolgáltató és a Felhasználó közüzemi szerződést köt, amely tartalmazza: - a szerződő felek és azonosító adatai körében természetes személy esetén annak nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, statisztikai számjelét, képviselőjének nevét és adatait (lakcíme, anyja neve), 23

26 - a szerződés tárgyának fontosabb műszaki jellemzőit, a mennyiségi és minőségi adatokat, - a szerződés időbeli hatályát, a víziközmű-szolgáltatás megkezdésének időpontját, - a felhasználási helyet, illetve a teljesítés helyét, a szolgáltatási pontot, - a szolgáltatási díj megállapításának, különösen a mérésnek, a mérőeszköz leolvasásának, a számlázásnak és a számla kiegyenlítésnek a módját, a szolgáltatási díj visszatérítésének módját, - a szerződésszegés következményeit, különösen a víziközmű-szolgáltatás korlátozásával vagy felfüggesztésével kapcsolatos szabályokat, - a Felhasználó személyében bekövetkezett változás-bejelentési kötelezettségének részletes szabályait a Víziközmű-szolgáltató részére, - egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételeket. A 18/1999. (II. 5.) Kormányrendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével a Víziközműszolgáltató a víziközmű szolgáltatási szerződést egyoldalúan módosíthatja. IX.2. A közüzemi szerződés létrejötte, hatálya A víziközmű-szolgáltatási jogviszony a lakossági Felhasználó esetében a közüzemi szerződés megkötésével vagy a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével /ráutaló magatartással/ jön létre. A víziközmű-szolgáltatási jogviszony a nem lakossági Felhasználó esetében kizárólag a közüzemi szerződés aláírásával jön létre. A Felhasználó a közüzemi szerződés aláírásával hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez, aláírásával elismeri, hogy az 4. számú mellékletében foglalt adatvédelmi tájékoztatót megismerte, és elfogadja. A szolgáltatási jogviszony megszűnésétől számított 5 év elteltével a Víziközmű-szolgáltató a személyes adatokat törli a nyilvántartásából. A víziközmű-szolgáltatás megkezdésének időpontja: - új bekötés esetén a bekötés időpontja, - tulajdonosváltás esetén a bejelentésében szereplő időpont. A közüzemi szerződés határozatlan időre szól. 24

27 A létrejött közüzemi szerződés alapján a Víziközmű-szolgáltató folyamatosan és biztonságosan köteles a Felhasználó számára a meghatározott közüzemi szolgáltatást nyújtani, és azért a Felhasználó a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott időszakonként és módon díjat fizetni. A Víziközmű-szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és a szolgáltatás minőségéért való felelőssége a közműves ivóvízellátás esetében a szolgáltatási pontig, a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetében a szolgáltatási ponttól a tisztított szennyvíz befogadójába, illetve az átvevő társ-szolgáltató rendszerébe történő bevezetéséig áll fenn. A közüzemi szerződésben szabályozott jogviszonyra a Víziközmű-szolgáltató ának rendelkezései is irányadóak. Az ban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Felhasználóval kötött közüzemi szerződés, továbbá a Polgári Törvénykönyv, a évi CCIX. törvény, 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet és a mérésügyről szóló évi XLV. törvény rendelkezései az irányadóak. A közüzemi szerződés aláírásával a Felhasználó elismeri, hogy a Víziközmű-szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit megismerte, és hozzájárul, hogy a 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével azt a Víziközmű-szolgáltató egyoldalúan módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek bármely okból történő tartalmi módosítása csakis az egyidejű módosításával történhet meg, mellyel kapcsolatban a Víziközműszolgáltató köteles a Felhasználót a jogszabályban előírt közzétételi módon tájékoztatni és véleményezési lehetőséget biztosítani számára. Az új -tervezet a Hivatal jóváhagyása után léphet hatályba. Az változásáról a Víziközmű-szolgáltató 8 napon belül tájékoztatja Felhasználóit az ügyfélszolgálati irodákban kifüggesztett hirdetmény útján, a internetes oldalon, valamint a Hivatal jóváhagyását követően esedékes számla kiküldésekor. A közüzemi szerződés megszűnik, ha: - a Felhasználó személyének megváltozása miatt a felhasználási helyre nézve a Víziközmű-szolgáltató új közüzemi szerződést kötött; - a felhasználási hely megszűnt; - a Felhasználó felmondja; - a Víziközmű-szolgáltató az alábbi okok miatt felmondja: 25

28 - a Felhasználó nem működik együtt a felhasználási hely szabályos kialakítása vagy a fogyasztásmérő berendezés elhelyezése és leolvasása érdekében, - a közüzemi szerződés fenntartása a víziközmű-rendszer teljesítőképességét meghaladó igénybevételt eredményez, kivéve, ha ez a Víziközmű-szolgáltató beleegyezésével történik. A közüzemi szerződés megszűnésével egyidejűleg a Víziközmű-szolgáltató a Felhasználó számára végszámlát (záró számlát) készít, a szerződés megszűnési időpontjával és mérőállásával. IX.2.1. Szerződéskötés új bekötés esetén A víziközmű-szolgáltatás feltételeit tartalmazó közüzemi szerződési ajánlatot a Víziközműszolgáltató az ivóvízellátásba vagy szennyvízelvezetésbe való bekötés esetén a megépítéséhez adott hozzájárulással együtt megküldi a megrendelőnek, aki azt a kézbesítéstől számított 15 napon belül aláírásával elfogadja, vagy véleményeltérését közli. Ha a megrendelő a szerződéstervezetet 15 napon belül aláírva visszaküldi, akkor a szerződéses jogviszony létrejön. Ha 15 napon belül nem küldi vissza a megrendelő a szerződéstervezetet, akkor azt a Víziközmű-szolgáltató tértivevénnyel ismét megküldeni a megrendelőnek. Ha a megrendelő így sem köti meg a szerződést, akkor a víz és vagy szennyvízbekötés nem végezhető el. A bekötés gyakorlati végrehajtása a szerződéses jogviszony, valamint a Társasági Árszabályzat szerinti szerelési és egyéb díjak előlegének befizetését nem lakossági fogyasztók esetében még a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetését követően, történik. Amennyiben a megrendelő a vízbekötési előleg befizetése és a szolgáltatási szerződés megkötése ellenére az általa elvégzendő munkákat a kérelem elfogadásától számított 60 napon belül nem megfelelően végzi el, és a hiányosságokat a póthatáridőre sem pótolja, a kérelmét megindokolva a Víziközmű-szolgáltató visszautasítja és a befizetett összeget a ténylegesen felmerült költségekre vonatkozó számla kiállítása után, és annak összegével csökkentve a kérelmezőnek visszafizeti. 26

29 Ha a szennyvízbekötést igénylő már rendelkezik vízbekötéssel és az erre vonatkozó szerződést a Víziközmű-szolgáltatóval már megkötötte, akkor a szennyvízelvezetésre is vonatkozó paraméterek kiegészítésével új víziközmű-szolgáltatási szerződést kell kötni. A szennyvíz törzshálózatba történő Felhasználó általi szabályos becsatlakozást a helyszínen a Víziközmű-szolgáltató a Felhasználóval előzetesesen telefonon, személyesen, vagy levélben történő időpont egyeztetést követően ellenőrzi, melynek költsége a Felhasználót terheli. IX.2.2. Szerződéskötés a Felhasználó személyében bekövetkezett változás esetén A Felhasználó személyében bekövetkezett változást a korábbi és az új Felhasználó köteles a vízmérőállás megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a Víziközműszolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén a felhasználási helyen fennálló díjtartozás megfizetéséért és a Víziközmű-szolgáltatót ért károkért a korábbi és az új Felhasználó egyetemlegesen felel. A Víziközmű-szolgáltató a Felhasználó személyében bekövetkező változás esetére, a szerződés megkötésének feltételeként előírhatja a házi ivó- és szennyvízhálózat ellenőrzését. Az ellenőrzés költségét a lakossági Felhasználók esetében a Víziközmű-szolgáltató, míg a nem lakossági Felhasználók esetében ide nem értve az közintézményeket az új Felhasználó viseli. A korábbi vagy az új Felhasználó a szerződés megkötése előtt akkor is kérheti saját költségére az ellenőrzést, ha annak elvégzése nem kötelező. Az ellenőrzés eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell minden lényeges tényt, adatot és nyilatkozatot. A jegyzőkönyv felek által aláírt egy példányát a Víziközmű-szolgáltató köteles a Felhasználónak átadni, másik példányát megőrizni és az esetleges hatósági ellenőrzés vagy Felhasználói panasz esetén az eljáró hatóságnak bemutatni. A bejelentés megtételének bizonyítása a Felhasználót, a helyszíni ellenőrzés akadályoztatásának bizonyítása a Víziközmű-szolgáltatót terheli. A felhasználási hely lakossági Felhasználóról nem lakossági Felhasználóra történő átírása esetén, amennyiben az új nem lakossági Felhasználó nem természetes személy, akkor meg 27

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Gyál, 2014. október 15 Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 1 1.1 A Szolgáltató... 1 1.2 A szabályzat célja... 1 1.3 A szabályzat hatálya... 1

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata (Tervezet)

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata (Tervezet) Üzletszabályzata (Tervezet) Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 7 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 8 II.1. Fogalom-meghatározások 8 II.2. Rövidítések

Részletesebben

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata a A Budajenői Vízművek Kft. részéről ellenjegyezte: Ribizsár Zoltán ügyvezető Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 5 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 6 II.1. Fogalom-meghatározások

Részletesebben

Ikresítés kiépítése tájékoztató

Ikresítés kiépítése tájékoztató Ikresítés kiépítése tájékoztató E01-01 M07v1 A DRV Zrt. a víziközmű szolgáltatást az 58/2013. (II.27) Korm. rendeletben (továbbiakban Rendelet) leírtak szerint végzi. A Rendelet szerint, ha a bekötés nem

Részletesebben

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Püspökladány

Részletesebben

CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2016. április 12-től Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (a továbbiakban: ÉTCS Kft.) víziközmű szolgáltatási tevékenységét a víziközmű-szolgáltatásról szóló

Részletesebben

TÖRSVÍZ CSATORNAMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT 1.sz módosítása egységes szerkezetbe foglalva (TERVEZET)

TÖRSVÍZ CSATORNAMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT 1.sz módosítása egységes szerkezetbe foglalva (TERVEZET) TÖRSVÍZ CSATORNAMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT 1.sz módosítása egységes szerkezetbe foglalva (TERVEZET) 1 TECHNIKAI OLDAL A szabályzatot jóváhagyta: Oszoly Tamás ügyvezető 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI.04.) rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatásról Nyékládháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4.

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4. Hatályos: 2014.04.01-157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2014. május 26-tól Az 1. sz. módosítása jóváhagyásra benyújtva: 2016. január 15.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T 012 Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T a víziközmű szolgáltatások általános szerződési feltételei Változatszám: 2.3 Változás kelte: 2007. 03. 15. Egyedi szám: Változások átvezetésére kötelezett példány: igen:

Részletesebben

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012.

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012. Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Szolnok, 2012. Tartalomjegyzék I. Általános rész..7. I.1. Szolgáltató bemutatása...7. I.1.1. Szolgáltató adatai.7.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Alföldvíz Zrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Alföldvíz Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT Alföldvíz Zrt. Tartalomjegyzék I. célja, hatálya, a Víziközmű-szolgáltató adatai, a tevékenység bemutatása... 7 I.1. A szabályozás célja... 7 I.2. Az üzletszabályzat hatálya... 7 I.3. A

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. A DAKÖV Kft. víziközművekkel kapcsolatos felújítási és beruházási tevékenységének SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. január 01-től Jóváhagyta: Jasper Lóránt ügyvezető Ritecz György

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Polgári Törvénykönyv 387. -a szerint a Közüzemi Szerződés alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól a felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI. 20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI. 20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI. 20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 2 Adásztevel

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata MÓRHŐ Kft. közüzemi szabályzat Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési Üzletág Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata Mór, 2010... Jóváhagyta: Előszó A Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről egységes szerkezetben a 25/2002. (XII. 17.) számú rendelettel

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról* Paks Város

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki.

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki. Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./XII.30./ rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezéséről 1 Adásztevel Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 1/2014.(I.15.)

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Győjteménye

Hatályos Jogszabályok Győjteménye 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet - a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.... Page 1 of 64 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php)

Részletesebben

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.21.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról

a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 108/2015. (IX. 24.) számú határozata a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és a 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Bács Volán Autóbuszközlekedési ZRT. 6500 Baja, Nagy István utca 39. A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Elıkészítette: Ellenırizte: Jóváhagyta: Módosítás száma: 4. Pál Tamás technológus Németh Ferenc

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről

Részletesebben

Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítási feltétel. Hatályos: 2016. március 25. Nysz.: 18399

Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítási feltétel. Hatályos: 2016. március 25. Nysz.: 18399 Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítási feltétel Hatályos: 2016. március 25. Nysz.: 18399 2 Tartalomjegyzék A) Milyen szolgáltatásokat nyújt a jogvédelmi biztosítás?...3 I. A biztosítás tárgya...3

Részletesebben

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

amely egyrészről másrészről

amely egyrészről másrészről M U N K A M EG O S Z T Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely egyrészről másrészről harmadrészről PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2010. (XII. 30.) rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EDE-MK05-05-v03. Idegen eszközök elhelyezése hálózati létesítményeken. Műszaki kézikönyv

EDE-MK05-05-v03. Idegen eszközök elhelyezése hálózati létesítményeken. Műszaki kézikönyv MK E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. EDE-MK05-05-v03 Idegen eszközök elhelyezése hálózati létesítményeken Műszaki kézikönyv Azonosító: EDE-MK05-05-v03 Oldalszám: 1/50 Azonosító: EDE-MK05-05-v03 Oldalszám:

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Homokbödöge Község Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

2000. évi XCVI. törvény

2000. évi XCVI. törvény 1. oldal 2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl 1 Az Országgyőlés a demokratikus közélet tisztaságának további elımozdítása, a helyi önkormányzás gyakorlásában

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG ÜGYRENDJE

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG ÜGYRENDJE Iktatószám:. SZABOLCS SZATMÁR - BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG ÜGYRENDJE Hatályos: 2011. év április hó. napjától A szakmai irányító szerv vezetőjével történő egyeztetés igazolása.

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről

Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről Tartalomjegyzék 1. Telekalakítási engedélyezése...2 2. Az építési jogosultság igazolása...3

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya 29/2011. (X. 07.) önkormányzati rendelete a zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól (A 17/2012. (V.31.) önkormányzati rendeletek módosításával egységes szerkezetben) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M12. számú melléklet Közcélú közvilágítási használati szerződés és üzemviteli megállapodás 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERZŐDŐ

Részletesebben

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT.

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TERVEZET! (egységes szerkezetben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2237/2016. számú határozatában előírt módosításokkal)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a 1 Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. a 2014. április 1-t követően elindított közbeszerzés EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Járdák felújítása Kétegyházán 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató Ajánlattevőknek... 3

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 42

Részletesebben

Bérleti és Szolgáltatási szerződés

Bérleti és Szolgáltatási szerződés Szerződés száma: /2011. Bérleti és Szolgáltatási szerződés amely létrejött a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (1117 Budapest, Kőrösy J. u. 7-9.), mint Bérbeadó továbbiakban Bérbeadó),

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének a 19/2014.(XII. 11.) önkormányzati rendelettel, valamint az 5/2016.(II.16.)

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 1 Az Országgyűlés a felhasználók biztonságos, megfelelő minőségű és gazdaságos távhőellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől

Részletesebben