Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T"

Átírás

1 012 Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T a víziközmű szolgáltatások általános szerződési feltételei Változatszám: 2.3 Változás kelte: Egyedi szám: Változások átvezetésére kötelezett példány: igen: X nem: -- Elektronikus változat!

2 Alapszám: 012 Technikai oldal Változatszám: 2.3 oldal: 2 Technikai oldal Ez a szabályzat a DRV Zrt. szellemi terméke, a Ptk. 86. (3) alapján a készítő hozzájárulása nélkül más szervezetre nem alkalmazható. Összes oldalszám: 40 Előkészítő: ügyfélszolgálati vezető Elbíráló: Véleményezők: Szebényi Tibor értékesítési igazgató főkönyvelő üzemviteli osztályvezető Kiadás-elosztás: 2.3 elosztási jegyzék alapján Elektronikus változat elérhető: DRV Zrt. Belső Információs Portál CD-jogtár, Céghírek és egyéb rendszerdokumentációk megtalálhatók: Teljes hálózat / Microsoft Windows / DRV / Kp 131 Eredeti (jóváhagyott, aláírt példány) megtalálható: Jogi és Igazgatási Osztályon Hatályba helyezéssel egyidejűleg érvénytelen: 2.2 változat A szabályzatot a 2.3 változatszámú tartalomjegyzék szerint jóváhagyom, és hatályba helyezem. Hatályba helyezés kelte: március 15. Jóváhagyás kelte: március 14. Reményi Zoltán elnök vezérigazgató

3 Alapszám: 012 Tartalomjegyzék Változatszám:2.3 oldal:3 Tartalomjegyzék tartalom oldalszám Címlap 1 Technikai oldal... 2 Tartalomjegyzék... 3 I. Általános rész A szabályozás célja A szabályzat hatálya A Társaság bemutatása alapfogalmai... 6 II. A szolgáltatás A szolgáltatás tartalma A szolgáltatás létrehozása Lakossági ivóvízbekötés Igénybejelentés fogadása Az ivóvízbekötés megvalósítása Közületi ivóvízbekötés Igénybejelentés fogadása Az ivóvízbekötés megvalósítása Lakossági szennyvízbekötés Igénybejelentés fogadása Szennyvízbekötés megvalósítása Közületi szennyvízbekötés Igénybejelentés fogadása A szennyvízbekötés megvalósítása Bekötés hatósági kötelezés alapján Tűzoltási célú ivóvízbekötés Szolgáltatási pont, tulajdonjogi határ meghatározása Saját vízbeszerzési hely és a közműhálózat kapcsolata Szolgáltatási szerződés Szerződéskötési kötelezettség, szerződési ajánlat Szolgáltatási szerződések típusai Lakossági Fogyasztókkal kötött szolgáltatási szerződés Közületi Fogyasztókkal kötött szolgáltatási szerződés Mellékvízmérővel elkülönített vízhasználat szolgáltatási szerződés Elkülönített mérőeszköz nélküli szolgáltatási szerződés Közkifolyókra kötött szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés tartalmi követelményei A szolgáltatási jogviszony alanyainak jogai és kötelezettségei A Fogyasztó jogai A Fogyasztó kötelezettségei A Szolgáltató jogai A Szolgáltató kötelezettségei Szerződésszegés és jogkövetkezményei Szerződésszegés a Szolgáltató részéről Szerződésszegés a Fogyasztó részéről Szolgáltatási szerződés megszűnésének, szüneteltetésének esetei A szerződés megszüntetése... 21

4 Alapszám: 012 Tartalomjegyzék Változatszám:2.3 oldal: Szerződés felmondása a Fogyasztó részéről A Fogyasztó személyében történő változás Felmondás a Szolgáltató részéről Szüneteltetés Víziközművek üzemvitele A szolgáltatás folyamatossága A szolgáltatott ivóvíz minősége Vízminőségvédelem A közcsatornába beengedhető szennyvíz minősége Csatornabírság Tisztított szennyvíz minősége Hibaelhárítás Hibabejelentés A hibaelhárítás rendje A szolgáltatás ár - és díjtétel rendszere A szolgáltatás ár- és díjtétel rendszerének elemei A díjak kialakításának általános elvei Önköltségen alapuló árképzés Költségfedezeti elv Költségminimalizálási elv Ivóvízszolgáltatás, valamint szennyvízelvezetés és kezelés díjrendszere A hálózatra történő rákötés díja Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás A szolgáltatás ellenértékének elszámolása Az elszámolás alapját képező mérőberendezések Vízfogyasztásmérő Szennyvíz mennyiségmérő A fogyasztás megállapítása Ivóvíz mennyiségének meghatározása Szennyvíz mennyiségének meghatározása Locsolási kedvezmény igénybevétele Vízmérő leolvasás Számlázás A díjfizetés módja Készpénz-átutalási megbízás Banki átutalás Azonnali beszedési megbízás Csoportos díjbeszedés Befizetés a Szolgáltató kijelölt pénztáraiban Fizetési határidők Késedelmes fizetés A szolgáltatás korlátozása, szüneteltetése A fizetési hátralékok behajtása Fogyasztói megkeresések, panaszügyek kezelése Fogyasztói panaszok kezelése Mérők rendkívüli bevizsgálásának kérelme Kedvezmények, méltányossági kérelmek kezelése Szolgáltató részéről kezdeményezett megkeresések A szolgáltatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése... 40

5 Alapszám: 012 Általános rész Változatszám:2.3 oldal: 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban Szolgáltató) adatai: A Társaság központjának (székhely) címe: 8600 Siófok Tanácsház u. 7. Postacím: 8601 Siófok, Pf.: 59. Tel.: 84/ Fax: 84/ Honlap: Az összeállításánál figyelembe vett legfontosabb jogszabályok: évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról. 38/1995. (IV.05.) Kormányrendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról évi XLV. törvény a mérésügyről, és a végrehajtására kiadott 127/1991 (X.9) Korm. rendelet 21/2002 (IV.25) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről 201/2001 (X.25.) Korm.rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 123/1997. (VII.18.) számú Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 219/2004. (VII.21.) számú Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről 204/2001 (X.26) sz. Korm. rendelet a csatornabírságról 28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 220/2004 (VII.21.) Kormányrendelet a felszíni vizek védelmének szabályairól évi LXXXIX. Törvény a környezetterhelési díjról 47/1999.(XII.28) KHVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról. Az összhangban van az ISO 9001: minőségirányítási rendszer, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó ISO 14001: környezetközpontú irányítási rendszer szabványi előírásainak megfelelően rögzített víz- és csatornaszolgáltatási folyamatok szabályozásával.

6 Alapszám: 012 Általános rész Változatszám:2.3 oldal: 6 1. A szabályozás célja A Szolgáltató, az ában részletesen rögzíti a szolgáltatással és ennek igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Fogyasztó és Szolgáltató jogait és kötelességeit valamint egyéb, a szolgáltatással összefüggő lényeges feltételeket. 2. A szabályzat hatálya Az hatálya a Szolgáltató vízjogi engedélyében meghatározott működési területére, a Társasággal víziközmű szolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszonyban álló Fogyasztókra terjed ki. A Szolgáltató az ot köteles az érdekeltek részére hozzáférhetővé tenni. Az ot a társaság valamennyi ügyfélszolgálati irodájában a Fogyasztók részére jól látható helyen kell elhelyezni, abba betekintési lehetőséget kell biztosítani számukra. Ezen túlmenően az olvasható a Szolgáltató Internetes honlapján. 3. A Társaság bemutatása A Társaság működési területe A Társaság a jogszabályok és a vízjogi engedélyekben meghatározott feltételekkel és keretek között működik. Működési területe Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Zala és Veszprém megye egyes részeire terjed ki. A Társaság munkaszervezete A szervezet tagolódásának alapvető szintjeit a Társaság központja és az üzemvezetőségek képezik. 4. alapfogalmai Szolgáltató A víziközmű-létesítmény üzemeltetésével ivóvíz-szolgáltatást és/vagy szennyvízelvezetést és/vagy szennyvíztisztítást mint közszolgáltatást végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, jelen üzletszabályzatban a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fogyasztó A Fogyasztó a Szolgáltatótól ivóvíz - és/vagy szennyvízelvezetési szolgáltatást igénybevevő természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. A Fogyasztó lehet:

7 Alapszám: 012 Általános rész Változatszám:2.3 oldal: 7 Lakossági Fogyasztó: egy fogyasztási helyet képező ingatlan, lakóépület, lakás, üdülő, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség tulajdonosa, vagy más jogcímen használója, aki korlátozás alá nem eső lakossági ivóvíz szolgáltatására és/vagy az ingatlanon keletkező szennyvíz elvezetésére köt a Szolgáltatóval közüzemi szolgáltatási szerződést. Nem lakossági - a továbbiakban: közületi Fogyasztó: az a természetes, vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki (amely) meghatározott mennyiségű ivóvíz szolgáltatására, és/vagy az ott keletkező szennyvíz közcsatornába történő elvezetésére köt közüzemi szerződést a Szolgáltatóval. állandó fogyasztó idényfogyasztó - A víziközmű szolgáltatást az egész évben folyamatosan igénybevevő Fogyasztó. - A víziközmű szolgáltatást - a Fogyasztó nyilatkozata alapján - az év bizonyos időszakában igénybevevő Fogyasztó. Szolgáltatási pont A víziközmű, illetőleg a szennyvízelvezető mű, valamint a fogyasztói berendezések tulajdoni határa, és ahonnan kezdődően a Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét biztosítja. - ivóvíz szolgáltatási pont: az ivóvíz bekötővezetéknek a Fogyasztó felöli végpontja. - szennyvízelvezetés szolgáltatási pont: a szennyvíz bekötővezetéknek a Fogyasztó felöli végpontja. Ivóvíz bekötővezeték Az ivóvízellátásba bekapcsolt ingatlanon a törzshálózat és a házi vezetékhálózat, illetve a csatlakozó ivóvízvezeték-hálózat között kiépített vezeték a tartozékaival, valamint a bekötési vízmérő, amely - Úszótelkes és telekhatáron kialakított zártsorú beépítésnél az épület külső falsíkjáig, - Egyéb esetekben a bekötési vízmérőt követően a vízmérési helyen beépített elzárószerelvény vízmérő felőli csatlakozó pontjáig, ennek hiányában a vízmérőt követően 10 cm-es vezetékszakasz végéig, - Vízmérő hiányában az ivóvíz-törzshálózattól a közterület és az ingatlan határvonaláig húzódó vezetékszakasz végéig terjed. Szennyvíz bekötővezeték Az ingatlanon keletkező szennyvíznek, továbbá egyesített rendszerű szennyvízelvezetés esetén a csapadékvíznek a szennyvíz törzshálózatba történő bevezetésére szolgáló vezeték, amelynek a végpontja, ha: - gravitációs: A telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 m távolságra telepített ellenőrző aknáknak, vagy ellenőrző-tisztítónyílásnak a kimeneteli oldala, ezek hiányában a zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja, nem zártsorú beépítés esetén az ingatlan-határvonala; - kényszeráramoltatású: Az ingatlan szennyvizeit gravitációs szennyvíz törzshálózatba juttató rendszer csillapító aknájának a szennyvíz-törzshálózat felőli oldala, az ingatlan szennyvizeit kényszeráramoltatású szennyvíz-törzshálózatba juttató rendszer esetében az átemelő szivattyú

8 Alapszám: 012 Általános rész Változatszám:2.3 oldal: 8 elhelyezésétől függően, épületen belüli elhelyezés mellett az épület külső falsíkja, épületen kívüli elhelyezésnél az átemelő szivattyú nyomóoldali csonkját követő elzáró szelvény. Közüzemi (a továbbiakban:) Szolgáltatási szerződés Olyan szerződés, melynek alapján a Szolgáltató köteles a víziközmű hálózatba bekötött ingatlan tulajdonosának vagy egyéb jogcímen használójának ivóvizet szolgáltatni, illetőleg az ingatlanon keletkező szennyvizek összegyűjtését, elvezetését és tisztítását elvégezni, a Fogyasztó pedig a megállapított díjat megfizetni. Számlafizető A számlafizető az, aki (amely) szolgáltatási szerződésben vagy külön kötött fizetési megállapodásban vállalja meghatározott fogyasztási helyen (helyeken) felhasznált vízmennyiség, illetve az ott keletkezett szennyvíz elvezetési díjának megfizetését. A Számlafizető és a Fogyasztó - a felek megállapodásának megfelelően - tartósan vagy ideiglenesen is elkülönülhet egymástól. Ivóvízmérő A mérésügyről szóló évi XLV. törvény szerinti, az ivóvízhálózatba beépített az áramló víz mennyiségének meghatározására szolgáló hitelesített mérőeszköz (így például készülék, berendezés, műszer), ideértve annak tartozékait - Bekötési vízmérő: az ellátásba bekapcsolt ingatlanok vízhasználatának mérésére szolgáló, a bekötővezeték végpontjára telepített, - Mellékvízmérő: a bekötési vízmérő után beépített, elkülönített vízhasználat mérésére szolgáló, - Törzshálózati vízmérő: közvetlenül a törzshálózati fogyasztási helyekre, többek között közkifolyókra, tűzcsapokra telepített vízmérő. Víziközmű hálózat Az ivóvíz-közműhálózat, valamint a szennyvíz-közműhálózat és a csatlakozó, továbbá a házi ivóvíz, illetőleg szennyvízhálózatok együttesen. Víziközmű törzshálózat Ivóvíz főnyomóvezeték az elosztóvezetékekkel és berendezéseivel, illetőleg a szennyvíz főgyűjtő az erre kapcsolt mellékgyűjtőkkel és berendezéseivel. Csatlakozó víziközmű hálózat Több ingatlan ivóvíz bekötővezetékének végpontja és az egyes ingatlanok házi ivóvízhálózatai közötti vezetékhálózat, szerelvényekkel, illetőleg több ingatlan szennyvizét a házi szennyvízhálózattól a szennyvíz bekötővezetékbe vezető szennyvíz vezetékhálózat, amely az érintett ingatlanok közös tartozékát képezi. Házi ivóvízhálózat Az ingatlan ivóvízfogyasztását biztosító, az ingatlan tartozékát képező, a bekötővezeték vagy a csatlakozó vezetékhálózat végpontjához kapcsolódó vízvezeték és annak tartozékai, (így például a vízmérő elhelyezésére szolgáló akna), amely a rajta kialakított vízvételi helyekig szállítja a vizet.

9 Alapszám: 012 Általános rész Változatszám:2.3 oldal: 9 Házi szennyvízhálózat Az ingatlanon keletkező szennyvíz összegyűjtését szolgáló és azt a szennyvízbekötő vezeték vagy a csatlakozó szennyvízhálózat végpontjához továbbító az ingatlanon lévő felépítmény (épület) tartozékát képező szennyvízvezeték hálózat, annak kiegészítő elemeivel (így például szennyvízmennyiség-mérő, szennyvízminőség ellenőrző akna, szennyvíz-előkezelő mű) együtt. Szennyvizek fajtái: - háztartási szennyvíz: Emberi tartózkodás céljára szolgáló területről, vagy szolgáltatásból származó szennyvíz, amely az emberi anyagcseréből és háztartási tevékenységből származik és nem minősül veszélyes hulladéknak - ipari szennyvíz: Minden olyan szennyvíz, amelyet valamely ipari vagy kereskedelmi tevékenység folytatására szolgáló helyiségből bocsátanak ki, és ami nem háztartási szennyvíz vagy csapadékvíz és nem veszélyes hulladék. Szennyvízelvezetési hely A szennyvízelvezető műbe bekapcsolt ingatlan, illetőleg azon belül mindazon épület, épületrész, önállóan használható bérlemény, amelyek vízhasználata mellékszolgáltatási szerződés alapját képező mellékvízmérővel mért, és szennyvizei elvezetését a házi szennyvízhálózat biztosítja. Szennyvízmennyiség mérő Csatornadíj alapjául szolgáló szennyvízmennyiség mérő: a szennyvizek mennyiségének mérésére alkalmas műtárgy, berendezés, amelyet akkreditált, kalibráló (bemérő) laboratórium hiteles használati etalonnal rendszeresen ellenőriz.

10 oldal:10 II. A SZOLGÁLTATÁS 1. A szolgáltatás tartalma A víziközmű szolgáltatás a közüzemi szolgáltatások körébe tartozik, nevezetesen: - közműves ivóvíz-ellátási szolgáltatás, (vízkivételi, víztisztító vízszállító/elosztó művek üzemeltetése és fenntartása), - közműves szennyvízelvezetés és tisztítás, - valamint az ezekhez közvetlenül és közvetetten kapcsolódó egyéb szolgáltatások. A közműves ivóvíz-ellátási szolgáltatás akkor teljesül, ha a Szolgáltató a víziközműhálózatba bekötött ingatlan tulajdonosának, illetőleg egyéb jogcímen használójának meghatározott mennyiségű és minőségű ivóvizet a rendelkezésére bocsát. A közműves szennyvízelvezetési szolgáltatás akkor teljesül, ha a Szolgáltató az ivóvízhálózatba bekapcsolt vagy egyedi vízmérőhellyel rendelkező ingatlanon keletkező szennyvizek összegyűjtését, elvezetését és tisztítását elvégzi. A közüzemi szolgáltatás a vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzített feltételekkel és működési területen közüzemi illetve szolgáltatási szerződés alapján gyakorolható. 2. A szolgáltatás létrehozása Víziközmű törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója kezdeményezheti a Szolgáltató területileg illetékes szervezeti egységénél, amely a bekötés lehetőségeiről részletes tájékoztatást ad. A bekötés műszaki alapfeltétele, hogy az ingatlan az ivóvíz- és/vagy a szennyvízelvezető törzshálózat mentén feküdjön, vagy annak kiépítése a bekötéssel egy időben megtörténjen. Ha a bekötés nem a víziközmű törzshálózati beruházás részeként, azzal egy időben valósul meg, - a bekötővezeték megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez összességében az ingatlannak a közműves szennyvízelvezetést szolgáló törzshálózatba történő bekapcsolásához a jogszabály szerint egyébként szükséges hatósági engedélyek mellett a Szolgáltató, valamint az ipari szennyvizet bebocsátó üzem esetén a vízügyi, valamint a környezetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges - új üzem esetén a fenti pont szerinti hozzájárulás feltétele egyebek mellett a szennyvíz előzetes tisztítását szolgáló jogerős hatósági engedély alapján létesített berendezés

11 oldal:11 - a hozzájárulást a bebocsátónak kell megszerezni azzal, hogy amennyiben a hatóságok 30 napon belül nem nyilatkoznak, a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, kivéve, ha az előtisztító létesítésére irányuló kötelezettségét a bebocsátó nem teljesítette. Ha a víziközmű törzshálózat a szomszédos ingatlan mentén fekszik, a bekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával - az ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgalom) alapján a szomszédos ingatlan igénybevételével is elvégezhető. A szerződésnek tartalmaznia kell a létesítmény elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A szerződést a szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell. A bekötés létesítésére vonatkozó igényt a Szolgáltatónak írásban kell bejelenteni, az ivóvíz, szennyvíz bekötés létesítésére vonatkozó megrendelő lap kitöltésével. A Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezéséről szóló évi CXII. törvény értelmében az üdülőkörzet településeinek közigazgatási területén a megépült szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötés kötelező Lakossági ivóvízbekötés Igénybejelentés fogadása A lakossági igényeket a Szolgáltató fogadja, és tájékoztatást ad az eljárás rendjéről, valamint a bekötés műszaki megvalósíthatóságáról. A 38/1995.(IV.5.) Kormányrendelet mellékletében részletezett tartalmú ivóvíz bekötési tervet (3 pld-ban), valamint a kitöltött és aláírt megrendelő lapot Szolgáltatónak a tájékoztatóban megjelölt illetékes szervezeti egységéhez kell eljuttatni. A bekötésre vonatkozó tervdokumentációt nem kell elkészíteni, ha a törzshálózati ivóvízvezeték az ivóvízbekötéssel együtt épül ki, és mindezeket a kiviteli tervek tartalmazzák, valamint a geodéziai bemérése a törzshálózati ivóvíz vezetékkel együtt megtörtént. A tervhez csatolni kell az egyéb közszolgáltatók nyilatkozatát, illetőleg amennyiben a bekötést nem a tulajdonos kéri, a tulajdonos írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát. Önkormányzati tulajdonú víziközmű esetén a vízigény nagyságára vonatkozó önkormányzati igazolás csatolása szükséges a benyújtandó tervdokumentációhoz. Amennyiben a törzshálózati ivóvízvezeték kiépítése társulati úton valósult meg, úgy az ivóvízbekötésekhez szükséges a társulati hozzájárulás is. A területileg illetékes szervezeti egység vezetője, vagy általa megbízott dolgozója az elkészült tervet véleményezi, ha az műszakilag nem megfelelő, azt módosításra, hiánypótlásra a megrendelőnek visszaadja. Amennyiben megfelelő, akkor a tervek fedlapján a Szolgáltató a bekötővezeték megépítéséhez hozzájárulását megadja. Szolgáltató az álláspontjáról 15 napon belül nyilatkozni köteles. A jóváhagyott tervekből egy példányt a megrendelő részére visszaad. A Szolgáltató a jóváhagyott tervek és a bekötési árjegyzék alapján az elvégzendő bekötés bekerülési költségéről (bekötés létesítéséhez szükséges munkák, helyszíni szemle, vízzárósági, és nyomáspróbák, nyíltárkos bemérés) a megrendelőt tájékoztatja, az összegről

12 oldal:12 készpénz-átutalási megbízást és a Szolgáltató által aláírt 2 példányos szolgáltatási szerződést (II. 3 pont) ad a megrendelő részére. Az egyedi csatlakozási pont kiépítési díjának befizetését és a szerződés aláírását követően megrendelő és Szolgáltató a bekötés elvégzésének időpontját egyezteti Az ivóvízbekötés megvalósítása A fentiek teljesítése és a költségek megelőlegezése esetén Szolgáltató az ivóvízbekötést elvégzi. A bekötés elvégzésére vonatkozó dokumentumokat a helyszínen ki kell tölteni, valamint a megrendelővel és/vagy az ingatlan tulajdonosával, vagy megbízottjával alá kell íratni. Az új bekötés üzembe helyezése, csak érvényes szolgáltatási szerződés birtokában lehetséges Közületi ivóvízbekötés Gazdálkodó szervezet által megrendelt bekötés megvalósításához vagy a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének növeléséhez, illetőleg a szolgáltatás minőségének igényelt javításához - lakásszövetkezet és önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek elhelyezésére szolgáló ingatlanok kivételével - a Szolgáltató részére víziközműfejlesztési hozzájárulást kell fizetni Igénybejelentés fogadása A közületi igényeket a Szolgáltató fogadja, ahol a megrendelő üzemeltetői nyilatkozatban tájékoztatást kap az eljárás rendjére, valamint a műszaki megvalósíthatóságra vonatkozóan, amelyben az alábbiakat kell rögzíteni: - az ingatlan közüzemi ivóvízvezetékről ellátható-e, vagy már rendelkezik meglévő bekötéssel, - víziközműfejlesztési hozzájárulás mértéke, - szükséges tervdokumentáció A 3 példányban elkészített bekötési tervet Szolgáltató véleményezi, amennyiben szükséges módosításra, hiánypótlásra visszaadja. A tervek elbírálásra során kerül meghatározásra a víziközműfejlesztési hozzájárulás összege. Az üzemeltetői nyilatkozatot a tervek beérkezését követően 15 napon belül ki kell adni, mellyel párhuzamosan el kell készíteni a víziközműfejlesztési megállapodást. A Szolgáltató által aláírt 2 példányos szolgáltatási szerződést (II. 3 pont) is a megrendelő részére át kell adni Az ivóvízbekötés megvalósítása A bekötés elkészítésének előfeltétele a víziközműfejlesztési hozzájárulás amennyiben a megrendelő kötelezett annak megfizetésére és az új egyedi csatlakozási pont kiépítési (bekötés-szerelés) díjának befizetése, az egyéb hatósági hozzájárulások, engedélyek másolati példányának Szolgáltató részére történő átadása és a szolgáltatási szerződés megkötése. A bekötés időpontját Szolgáltató és megrendelő - szükség esetén az ingatlan tulajdonosát is bevonva - egyezteti. A fentiek teljesítése esetén a Szolgáltató az ivóvízbekötést elvégzi.

13 oldal:13 A bekötés elvégzését és üzembe helyezését a vonatkozó nyomtatványok aláírásával a helyszínen igazoltatni kell a megrendelővel és/vagy az ingatlan tulajdonosával, vagy megbízottjával Lakossági szennyvízbekötés Igénybejelentés fogadása A lakossági igényeket a Szolgáltató fogadja, és tájékoztatást ad az eljárás rendjéről, valamint a műszaki megvalósíthatóságra vonatkozóan. A szennyvíz bekötést igénylőnek személyesen, vagy megbízottja útján 3 példányban bekötési tervet, valamint megrendelőt kell benyújtani. A bekötésre vonatkozó tervdokumentációt nem kell készíteni akkor, ha a törzshálózati szennyvízcsatorna együtt épül ki, a bekötővezetékkel és mindezeket a kiviteli tervek tartalmazzák, és geodéziai bemérése a törzshálózati szennyvízcsatornával együtt megtörtént. Szolgáltató az elkészült tervet véleményezi, ha az műszakilag nem megfelelő azt módosításra, hiánypótlásra igénylőnek visszaadja. Amennyiben megfelelő, a tervek fedlapján Szolgáltató a bekötővezeték megépítéséhez a hozzájárulást megadja. A fentiekről Szolgáltató 15 napon belül nyilatkozni köteles. Amennyiben a megrendelő és Szolgáltató között korábban létrejött az ivóvíz biztosítására szolgáltatási szerződés, akkor a szennyvízbekötés megvalósításával egy időben érvénybe lép a korábban megkötött szerződés szennyvízelvezetésre vonatkozó része vagy új szolgáltatási szerződés kerül megkötésre Szennyvízbekötés megvalósítása A szennyvízbekötő vezeték megépítését és a törzshálózatra történő rákötését Szolgáltató a megrendelő igénybejelentése alapján köteles elvégezni. Fenti munkákat - Szolgáltató hozzájárulásával - a megrendelő által megbízott építéskivitelezési jogosultsággal rendelkező személy is elvégezheti. A költségeket mindkét esetben a megrendelő viseli. Amennyiben a szennyvízbekötést a Szolgáltató végzi: A jóváhagyott tervek alapján az elvégzendő bekötés áráról megrendelőnek tájékoztatást kell adni. A szolgáltatási szerződés megrendelő által történő aláírását és az egyéb hatósági hozzájárulások, engedélyek másolati példányának Szolgáltató részére történő átadását követően, megrendelő és Szolgáltató időpontot egyeztet a bekötés megvalósításáról. A szennyvízbekötést Szolgáltató a tervdokumentáció alapján elvégzi. A bekötésszerelési munka elkészítése, valamint a vízzárósági, kényszeráramlású rendszer esetén a működőképességi próba elvégzése után a bekötővezeték üzembe helyezhető. A vízzárósági, kényszeráramlású rendszer esetén a működőképességi próba eredményét a munkalapon rögzíteni kell. A bekötés elvégzésére vonatkozó dokumentumokat a helyszínen ki kell tölteni, megrendelővel és/vagy az ingatlan tulajdonosával, vagy megbízottjával alá kell íratni. Amennyiben a szennyvízbekötést nem a Szolgáltató végzi: Az eljárás azonos a fentiekkel, az alábbi különbséggel: A Szolgáltató a bekötés megvalósítása során szakfelügyeletet biztosít, melyről a megrendelőnek készpénz-átutalási megbízást ad át, aki a bekötés ellenértékét készpénzzel,

14 oldal:14 számla ellenében a helyszínen fizeti meg, amely összeg tartalmazza a geodéziai bemérés díját is. A szennyvízbekötést végző kivitelezőnek a vízzárósági, kényszeráramlású rendszer esetén a működőképességi próba eredményét rögzítő dokumentumokat át kell adni a Szolgáltatónak Közületi szennyvízbekötés A II pontban részletezettek szerint a gazdálkodó szervezetek által igényelt szennyvízbekötés megvalósításához a Szolgáltató részére víziközműfejlesztési hozzájárulást kell fizetni Igénybejelentés fogadása A közületi szennyvízbekötési igényeket a Szolgáltató fogadja, és a megrendelő tájékoztatást kap az eljárás rendjére, valamint a műszaki megvalósíthatóságra vonatkozó írásos üzemeltetői nyilatkozatban, amelyben az alábbiakat kell rögzíteni: - ingatlan a közüzemi szennyvízvezetékre bekapcsolható-e, vagy már rendelkezik meglévő bekötéssel, - víziközműfejlesztési hozzájárulás mértéke, - a szükséges tervdokumentáció A 3 példányban elkészített szennyvízbekötési tervet Szolgáltató véleményezi, amennyiben szükséges, módosításra, hiánypótlásra visszaadja. A tervek elbírálása során kerül meghatározásra a víziközműfejlesztési hozzájárulás összege. Az üzemeltetői nyilatkozat, melyet a tervek beérkezését követően 15 napon belül ki kell adni, részét képezi a víziközműfejlesztési megállapodás és a Szolgáltató által aláírt szükség szerinti példányszámú szolgáltatási szerződés A szennyvízbekötés megvalósítása A bekötés kivitelezésének előfeltétele a víziközműfejlesztési hozzájárulás és a bekötés díjának befizetése. Továbbiakban a szennyvízbekötés megvalósítása megegyezik a II pontban részletezettekkel Bekötés hatósági kötelezés alapján A települési önkormányzat jegyzője közegészségügyi, környezetvédelmi és vízgazdálkodási jogszabályok megsértése esetén az ingatlanok bekötését a tulajdonos költségére elrendeli. Ez esetben a tulajdonos előzetes írásbeli beleegyezése a Szolgáltató hozzájárulásának megadásához nem szükséges Tűzoltási célú ivóvízbekötés Az ivóvíz-törzshálózathoz csatlakozó tűzoltásra szolgáló, külön ivóvíz bekötővezeték létesítéséhez a Szolgáltató a tűzrendészeti jogszabályok megtartásával akkor köteles hozzájárulni, ha a tűzoltáshoz szükséges víz a házi ivóvízhálózatból vagy a vízművel össze nem függő, más vízvételezési helyről nem szerezhető be. A tűzoltásra szolgáló bekötővezetéket külön vízmérővel kell ellátni.

15 oldal: Szolgáltatási pont, tulajdonjogi határ meghatározása Víziközmű törzshálózathoz kapcsolódó bekötővezeték, valamint a házi szennyvízhálózat és a házi ivóvízhálózat közötti tulajdonjogi határ a szolgáltatási pont. (A bekötési mérőberendezés helye.) Szolgáltatási pont: - ivóvíz szolgáltatás esetén az ivóvíz bekötővezetéknek a Fogyasztó felöli végpontja, - szennyvízelvezetés szolgáltatás esetén a szennyvíz bekötővezetéknek a Fogyasztó felöli végpontja. A Szolgáltatónak szolgáltatási kötelezettsége és a szolgáltatás minőségéért való felelőssége a szolgáltatási pontig áll fenn. Tulajdoni jog: Az ivóvíz törzshálózat és bekötővezeték, illetve a szennyvíz törzshálózat és bekötővezeték, valamint az elszámolás alapját képező bekötési vízmérő-berendezések állami, vagy önkormányzati tulajdonban és a Szolgáltató kezelésében állnak. Rendeltetésszerű működésükről a Szolgáltató köteles gondoskodni. A házi ivóvízhálózat, a csatlakozó víziközmű-hálózat, valamint az elkülönített vízfogyasztás mérésére szolgáló mellékvízmérő, illetve házi szennyvízhálózat és a szennyvíz mennyiségmérő a Fogyasztó tulajdonát képezi. Ezek karbantartásáról, javításáról, ellenőrzéséről, szabványossági felülvizsgálatáról Fogyasztó köteles gondoskodni Saját vízbeszerzési hely és a közműhálózat kapcsolata Az ivóvíz közműhálózatba kapcsolt házi ivóvízhálózatot helyi (egyedi) vízbeszerzéshez (házi kúthoz) kapcsolt vezetékkel (hálózattal) összekötni tilos. Az ebből adódó esetleges károk elhárításának költségei az érintett Fogyasztót terheli. Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezető műbe mérés nélkül vezeti és a vizet nem, vagy nemcsak közműves vízellátáshoz csatlakozva, hanem saját vízműből vagy más vezetékes megoldással szerzi be, a beszerzett valamennyi vízmennyiség mérésére köteles hiteles vízmérőt működtetni, és a mért mennyiségekről a Szolgáltatót tájékoztatni köteles. A mért mennyiséget a Szolgáltató jogosult ellenőrizni. 3. Szolgáltatási szerződés 3.1. Szerződéskötési kötelezettség, szerződési ajánlat A Polgári Törvénykönyv ai, valamint a 38/1995. (IV.5) sz. Kormányrendelet a közműves ivóvízellátást és közműves szennyvízelvezetést közüzemi szolgáltatásnak minősíti. A víziközműveket üzemeltető Szolgáltatót a fenti kormányrendelet kötelezi a Fogyasztóval történő szolgáltatási szerződés megkötésére.

16 oldal:16 A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha a Fogyasztó a bekötéshez, vagy a használatbavételhez szükséges szolgáltatói hozzájárulás megadásához megkívánt jogszabályi előfeltételeinek nem tesz eleget. A Szolgáltató a közműves ivóvíz szolgáltatásra és/vagy szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevételére írásban köt szerződést, nevezetesen: - ivóvíz-szolgáltatásra - az ingatlanon a bekötési vízmérő szerinti Fogyasztóval, - az ivóvíz-törzshálózat közterületi vízkivételi helyeit érintő vízhasználatra a települési önkormányzattal vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott Fogyasztóval - ivóvíz mellékszolgáltatásra az elkülönített vízhasználóval, - szennyvízelvezetés szolgáltatásra (csapadékvíz-elvezetésre is szolgáló szennyvíz bekötővezeték esetében is) - a bekötési vízmérő szerinti Fogyasztókkal, - azokkal a Fogyasztókkal, akik a közműves ivóvízellátást nem, de a közműves szennyvízelvezetést igénybe veszik, - szennyvízelvezetés mellékszolgáltatásra az elkülönített vízhasználókkal, ha azok a közműves szennyvízelvezetés szolgáltatást igénybe veszik. A már folyamatosan teljesített szolgáltatásokra a szerződés megkötését a Szolgáltató kezdeményezi. A szerződésben a szerződési ajánlat megküldésének időpontjában teljesített szolgáltatástól csak mindkét fél egyetértése esetén lehet eltérni. Amennyiben a Szolgáltató és a Fogyasztó között meglévő szolgáltatási jogviszonyra a Fogyasztó hibájából, vagy mulasztásából adódóan az írásbeli szerződés nem jön létre, úgy a Felek szolgáltatási jogviszonyára a Ptk vonatkozó, valamint a 38/1995 (IV.5.) Kormányrendelet előírásai az irányadók. A szolgáltatás feltételeit tartalmazó szerződési ajánlatot Szolgáltató az ivóvízellátásba és/vagy szennyvízelvezetésbe való bekötés esetén a megépítéséhez adott hozzájárulással együtt megküldi a Fogyasztónak, aki azt a kézbesítéstől számított 15 napon belül aláírásával elfogadja, vagy esetleges véleményeltérését közli. Ha a Fogyasztó a szerződést - a szolgáltatás jogszabályban megállapított díját kivéve véleményeltérési nyilatkozattal írja alá, a Szolgáltató köteles a felek álláspontjának egyeztetését 15 napon belül kezdeményezni. A szerződési ajánlatban foglaltak a Szolgáltatót 30 napig kötik. Amennyiben Fogyasztó a részére megküldött szerződési ajánlatot változatlan tartalommal elfogadja, vagy Szolgáltató Fogyasztó véleményeltérési nyilatkozatával egyetért, felek jogviszonyára a Szolgáltatási Szerződésben foglaltak az irányadók. Amennyiben Fogyasztó az igénybejelentésre adott szolgáltatói válaszban közölt műszaki és gazdasági feltételeket az érvényességi határidőn belül teljesítette, Szolgáltató köteles a közölt feltételeknek megfelelően szolgáltatási szerződést kötni. Abban az esetben, ha közműves szennyvízelvezetésre irányuló igény a 38/1995. (IV.5) sz. Kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott anyagokat felhasználó üzem részéről merül fel, a közszolgáltatási szerződés a vízügyi, valamint a környezetvédelmi hatóság jóváhagyásával válik érvényessé.

17 oldal: Szolgáltatási szerződések típusai Lakossági Fogyasztókkal kötött szolgáltatási szerződés A szolgáltatási szerződés azon lakossági fogyasztókkal kötendő, ivóvíz szolgáltatásra és/vagy szennyvízelvezetésre, akik önálló bekötési vízmérővel rendelkeznek. A szerződés a Fogyasztó (az ingatlan tulajdonosa, vagy annak, a tulajdonos hozzájárulásával egyéb jogcímen használója) és a Szolgáltató aláírásával jön létre. Amennyiben a Fogyasztó nem az ingatlan tulajdonosa, a tulajdonos hozzájárulását is be kell szerezni Közületi Fogyasztókkal kötött szolgáltatási szerződés Önálló bekötési vízmérővel rendelkező gazdálkodó szervezetek ivóvíz-szolgáltatására és/vagy szennyvíz elvezetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés Mellékvízmérővel elkülönített vízhasználat szolgáltatási szerződés Az ingatlanon belül a mellékvízmérővel elkülönített vízhasználatra az elkülönített vízhasználó a Szolgáltatóval mellékszolgáltatási szerződést köthet. A szerződés megkötését, ha az elkülönített vízhasználó a 38/1995. (IV.5) sz. Kormányrendelet meghatározott feltételeknek eleget tesz, a Szolgáltató nem tagadhatja meg. A mellékszolgáltatási szerződés létrejöttének előfeltétele: - az ingatlan vízfogyasztásának bekötési vízmérővel történő mérése, és az ingatlan vízellátására vonatkozó szolgáltatói szerződés megkötése, - a mellékvízmérőnek a házi vízvezeték-hálózatba történő beépítéséhez a bekötési vízmérő szerinti Fogyasztó, valamint azt követően a Szolgáltató előzetes hozzájárulása - a 38/1995. (IV.5) sz. Kormányrendelet szerinti terv benyújtása. A mellékszolgáltatási szerződést az elkülönített vízhasználóval (az adott ingatlanhoz tartozó bekötési vízmérőn belüli fogyasztási hely tulajdonosa, vagy egyéb jogcímen használója) köti meg a Szolgáltató Elkülönített mérőeszköz nélküli szolgáltatási szerződés Ezt a típusú szolgáltatási szerződést a Szolgáltató olyan lakossági Fogyasztókkal köti meg ivóvíz-szolgáltatásra és/vagy szennyvízelvezetésre, akik nem rendelkeznek bekötési vízmérővel. A fogyasztott vízmennyiség a mindenkor érvényben lévő jogszabályok szerint, átalányban kerül megállapításra Közkifolyókra kötött szolgáltatási szerződés A Szolgáltató és a települési önkormányzat között létrejött olyan szolgáltatási szerződés, amelynek alapján a Szolgáltató közműves vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakóinak háztartási vízszükségletét biztosítja. Nem háztartási vízszükséglet kielégítésének céljára közkifolyón keresztül szolgáltatás csak a települési önkormányzat polgármesterének előzetes hozzájárulásával vehető igénybe.

18 oldal:18 A közkifolyókon keresztül történő vízfogyasztás mennyiségét vízmérő hiányában arányosítással, átalánnyal, vagy műszaki számítással kell megállapítani. A mennyiség megállapításának módjáról a polgármester a fenti hozzájárulásában határoz Szolgáltatási szerződés tartalmi követelményei A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell: - a szerződő felek és azonosító adatai körében a felek nevét, címét vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak székhelyét, cégjegyzékszámát, továbbá természetes személy esetén a személyi adatok körében anyja nevét, születési helyét, idejét, - a szerződés tárgyának fontosabb műszaki jellemzőit, mennyiségi és minőségi adatokat, - a szerződés időbeli hatályát, a szolgáltatás, illetőleg a víz- és szennyvízátadás megkezdésének időpontját, - a teljesítés helyét, - az ellenérték megállapításának, ezen belül a számlázásnak, a mérőeszköz leolvasásának és a számla kiegyenlítésének a módját, - a szerződésszegés következményeit, - a Fogyasztó, illetőleg az átvevő személyében bekövetkezett változás bejelentési kötelezettségét a Szolgáltató, illetőleg átadó részére, - egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételeket A szolgáltatási jogviszony alanyainak jogai és kötelezettségei A Fogyasztó jogai A Fogyasztó az érvényben lévő jogszabályok, valamint a Szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződés alapján jogosult: - a szolgáltatási szerződés tartama alatt az ivóvíz- és szennyvízelvezetési szolgáltatás szerződéses feltételek szerinti igénybevételére, - a saját adataiba ( fogyasztó adatai nyilvántartó lap, fogyasztói karton, folyószámla kivonat) történő betekintésre, - a szolgáltatással kapcsolatos panaszok, észrevételek bejelentésére, a panasz érdemi kivizsgálásának kérésére, illetőleg a vizsgálat eredményéről megfelelő tájékoztatásra, - bekötési vízmérő soron kívüli felülvizsgálatának és hitelesítésének igénylésére a költségek megelőlegezésével, (Ha a rendkívüli vizsgálat során a vízmérő megfelelőnek minősül, a rendkívüli vizsgálat és hitelesítés költsége a Fogyasztót terheli.), - a Szolgáltató által kibocsátott tájékoztatóban meghatározott számlázási rendtől eltérő időpontban, ellenőrzési célból, illetve esetenként és nem rendszeresen történő leolvasás és számlázás kérésére, - a szolgáltatás szüneteltetésének, illetve megszüntetésének igénylésére, - jogos számlareklamáció esetén amennyiben a kiszámlázott összeg már befizetésre került a visszatérítendő közüzemi díj után késedelmi kamat követelésére (II. 7.7.pont).

19 oldal:19 - Kártérítés követelésére, amennyiben a Szolgáltató a tevékenysége során neki kárt okoz A Fogyasztó kötelezettségei A Fogyasztó a szolgáltatási szerződés tartama alatt köteles: - az ingatlan vízellátását és szennyvízelvezetését szolgáló berendezések állapotát rendszeresen ellenőrizni, karbantartásukról gondoskodni, - a szolgáltatást kizárólag a szolgáltatási szerződésben meghatározott célra igénybe venni, - a Szolgáltató által végzett ellenőrzés lehetőségét biztosítani, az ellenőrzés során a házi és a csatlakozó víziközmű hálózaton észlelt hibák kijavításáról, illetőleg az előírásoktól eltérő víziközmű használat megszüntetéséről gondoskodni, - a vízmérő akna, illetve vízmérőhely hozzáférhetőségének biztosításáról és tisztántartásáról, a vízmérő fagy elleni védelméről gondoskodni, továbbá a vízmérő rendellenes működéséről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, - a vízmérő és leszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen megőrzését és védelmét biztosítani, - a neki felróható okból megrongálódott vagy elveszett vízmérő pótlásának, szerelésének és hitelesítésének költségét megfizetni, - az ingatlan vízellátásával és szennyvízelvezetésével kapcsolatos átalakítási, bővítési és megszüntetési munkákhoz a Szolgáltató írásbeli hozzájárulását beszerezni, - tartózkodni az ivóvíz közműhálózatba bekötött házi ivóvízhálózat helyi (egyedi) vízbeszerzési helyhez kapcsolt vezetékkel (hálózattal) való összekötésétől, - tartózkodni a bekötővezetéknek és a házi ivóvízhálózatnak elektromos hálózat és berendezés, villámhárítók földelési céljára történő használatától, - a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás díjának számla alapján határidőre történő megfizetésére, - a tulajdonában lévő mellékvízmérő(-ket) hitelesíttetni, illetve a mindenkori mérésügyi jogszabályokban foglalt előírásokat betartani, - a Fogyasztó, illetve elkülönített vízhasználó személyében beállt változást - az új Fogyasztóval együttesen - a vízmérőállás megjelölésével 30 napon belül írásban bejelenteni. - kártalanítás nélkül tűrni a szolgáltatás közérdekből történő korlátozását (II pont). - tartózkodni a csapadékvizek szennyvízelvezető hálózatba történő bevezetésétől. - tartózkodni, a veszélyes anyagok szennyvízbe történő bevezetésétől A Szolgáltató jogai A Szolgáltató a szolgáltatási szerződés tartama alatt jogosult: - ellenőrizni, hogy a Fogyasztó a szolgáltatást a hatályos Rendeletben meghatározott módon és célokra (pl. közületi Fogyasztónál a meghatározott mennyiségben) veszi-e igénybe, - a szolgáltatatás ellenértékének megállapítására és beszedésére, - eredménytelen fizetési felszólítás esetén a szerződésszegés szankcióinak alkalmazására,

20 oldal:20 - a szolgáltatás indokolt okból történő szüneteltetésére, illetőleg a rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból történő csökkenése esetén a vízfogyasztás korlátozására, a II pontban foglaltak szerint, - ha a díjelszámolás alapjául szolgáló vízmérő nem mér, rendellenesen vagy hibásan működik, illetőleg nem olvasható le, a fogyasztott víz mennyiségét a 38/1995 (IV.5.) Kormányrendelet 17.. negyedik bekezdés szerinti műszaki számítással megállapítani, - az elkülönített vízhasználók által beszereltetett mellékvízmérők hitelességét ellenőrizni A Szolgáltató kötelezettségei A Szolgáltató a szolgáltatási szerződés tartama alatt köteles: - az ivóvíz folyamatos szolgáltatására, a szennyvíz elvezetésére a vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt minőségben és mennyiségben, közületi Fogyasztók esetén a szerződésben megállapított kontingens erejéig, - ivóvíz szolgáltatási, illetve szennyvíz bebocsátási pontig terjedő, a Szolgáltató üzemelésében lévő vízmű, illetve szennyvízelvezető mű létesítményeinek kezeléséről, karbantartásáról és a folyamatos kártétel nélküli üzemeltetéséről gondoskodni, - a bekötési vízmérők, - mindenkori mérésügyi jogszabályokban előírt időszakonkénti hitelesíttetését, cseréjét, fém vagy egyéb zárral történő ellátását saját, illetve közmű vagyon tulajdonosának költségére elvégezni, - a Fogyasztó kérésére a vízmérő rendkívüli felülvizsgálatáról, illetve hitelesíttetéséről gondoskodni, - a bekötési vízmérőt leolvasni és a fogyasztásról kiállított számlát a Fogyasztó részére eljuttatni, - a fogyasztói panaszokat kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről a Fogyasztót írásban tájékoztatni, - a szolgáltatás tervezett műszaki okból szükségessé váló csökkentéséről vagy időszakos szüneteltetéséről, esetleges mennyiségi vagy minőségi változásairól a Fogyasztót a helyi önkormányzaton keresztül értesíteni, szükség esetén ideiglenes ellátásról gondoskodni (II pont), - mellékszolgáltatási szerződés megkötésekor, az elkülönített vízhasználó költségére, a mellékvízmérők üzembe helyezésekor azt bélyegzéssel és zárral ellátni Szerződésszegés és jogkövetkezményei Szerződésszegés a Szolgáltató részéről A Szolgáltató szerződésszegést követ el, amennyiben a II pontban kiemelt, illetve a szolgáltatási szerződéseiben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget. A Szolgáltató a szolgáltatási szerződés megszegésével okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik. A Fogyasztó felmerült és igazolt kárát a Szolgáltatónak írásban jelentheti be.

21 oldal: Szerződésszegés a Fogyasztó részéről A Fogyasztó szerződésszegést követ el, amennyiben a szolgáltatási szerződés, valamint az II pontjaiban kiemelt kötelezettségeit megszegi. A Fogyasztó a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegésével a Szolgáltatónak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. A szerződésszegés, díjfizetés elmulasztása miatti következményeit a II és 7.9 pontok tartalmazzák. A szolgáltatás szabályszerű igénybevételének megsértése esetén a Szolgáltató a helyi önkormányzat jegyzőjéhez fordulhat, aki hatósági jogkörében eljárva kötelezi a Fogyasztót az előírásoktól eltérő víziközmű használat megszüntetésére Szolgáltatási szerződés megszűnésének, szüneteltetésének esetei A szerződés megszüntetése A szolgáltatási szerződést a Fogyasztó és a Szolgáltató, közös megegyezéssel, 30 napos határidővel bármikor megszüntethetik Szerződés felmondása a Fogyasztó részéről A szolgáltatási szerződést ivóvízellátás esetén a Fogyasztó, ha egyben az ingatlan tulajdonosa az egyéb jogcímen használó pedig a tulajdonos hozzájárulásával, - 60 napos határidővel és írásban felmondhatja, amennyiben az ingatlanon nincs más felhasználó által igénybe vett közműves ivóvíz-szolgáltatás. A megkötött mellékszolgáltatási szerződést az elkülönített vízhasználatot igénybe vevő 30 napos határidővel és írásban felmondhatja. A mellékszolgáltatási szerződés felmondásáról a bekötési vízmérő Fogyasztóját a Szolgáltató köteles tájékoztatni A Fogyasztó személyében történő változás A Fogyasztó, illetőleg az elkülönített vízhasználó személyében beállott változást, a régi és az új Fogyasztó, illetőleg elkülönített vízhasználó, a vízmérő állásának megjelölésével, a változástól számított 30 napon belül együttesen köteles írásban a Szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő károkért a régi és az új Fogyasztó, illetőleg elkülönített vízhasználó egyetemlegesen felel. Szolgáltató az új Fogyasztóval abban az esetben is szolgáltatási szerződést köt, ha az más fogyasztási hely tekintetében szolgáltatásait már igénybe veszi. A Szolgáltató új Fogyasztóval csak mérősített fogyasztási helyre köt szerződést abban az esetben is, ha korábban az a fogyasztási hely átalányos elszámolású volt Felmondás a Szolgáltató részéről A termelési célú ivóvíz felhasználásnál, ha a Fogyasztó a szolgáltatás díját felszólítás ellenére sem fizeti meg, három hónapon túli díjtartozás esetén 30 napos határidővel és írásban Szolgáltató a szolgáltatási szerződést felmondhatja.

22 oldal:22 Az elkülönített vízhasználatra vonatkozó mellékszolgáltatási szerződést a Szolgáltató a fentieken túl, 15 napos felmondási határidővel és írásban, abban az esetben is felmondhatja, ha az elkülönített vízhasználó a mellékvízmérőnek a mindenkori mérésügyi jogszabályokban meghatározottak szerinti hitelesíttetését elmulasztja. Amennyiben a szerződés felmondása a szolgáltatás megszüntetését is eredményezi, a megszüntetés, illetve a szolgáltatás újra indításának költségei a Fogyasztót terhelik Szüneteltetés A szolgáltatás szüneteltetése - hasonlóan a szerződés megszüntetéséhez - bekövetkezhet a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kezdeményezésére. A Szolgáltató kezdeményezésére történő szüneteltetés részletezése a II pontban található. Mindkét esetben a szüneteltetés költségei ide értve a szolgáltatás újraindításának költségeit is, - a Fogyasztót terhelik. A Szolgáltató az ivóvíz szolgáltatás szüneteltetését a közegészségügyi veszélyeztetés (hálózati vízminőség romlás) megelőzése érdekében a bekötővezeték kiiktatásával, a törzshálózatról történő leválasztással végzi el. Ettől eltérő megoldást csak kivételesen, műszakilag indokolt esetben alkalmazhat. A szüneteltetés idejére rendelkezésre állási alapdíj nem számítható fel. 4. Víziközművek üzemvitele A víziközművek üzemeltetésének követelményeit a 21/2002 (IV.25) KöViM rendelet tartalmazza. A víziközművek szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos műszaki technológiai biztonságtechnikai, közegészségügyi, valamint környezet- és természetvédelmi előírásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit üzemeltetési szabályzatok határozzák meg. Az üzemeltetési szabályzatot a fent hivatkozott KöViM rendeletben foglaltak figyelembevételével a Szolgáltató készíti el, melyet az illetékes vízügyi igazgatóság, az állami népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálat, illetve a környezet- és természetvédelmi hatóság jóváhagyásával ad ki. Szolgáltató valamennyi általa üzemeltetett víziközműre rendelkezik üzemeltetési szabályzattal, amelyeket az azokban foglalt előírások betartásával működtet A szolgáltatás folyamatossága A Szolgáltató az ivóvíz szolgáltatását legalább 1,5 és legfeljebb 6 bar hálózati nyomás mellett, a szolgáltatási ponton köteles teljesíteni. Az ettől eltérő szolgáltatást Szolgáltatótól kérni lehet. Az ivóvíz-ellátási, illetőleg szennyvízelvezetési szolgáltatás folyamatosan, de nem szünetmentesen történik. A szolgáltatás folyamatossága érdekében Szolgáltató gondoskodik olyan szervezett munkarendről, ügyeleti, készenléti szolgálatról, amely a hiba felmerülése esetén azonnal be tud avatkozni a nagyobb károk elhárítása és a szolgáltatás folyamatosságának helyreállítása érdekében.

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről OptiJus Opten Kft. 1. 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről A 2012.7.1. és 2012.12.31. között hatályos szöveg

Részletesebben

A Tettye Forrásház. Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Tettye Forrásház. Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Tettye Forrásház Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA 2012 Változat: 4.0 Hatályos: 2012. szeptember 1. Felelős kiadó: Sándor Zsolt vezérigazgató 1 Tartalom

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2400 Dunaújváros, Építők útja 1.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2400 Dunaújváros, Építők útja 1. 2013 ÜZLETSZABÁLYZAT Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2400 Dunaújváros, Építők útja 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 8 I.2. A SZABÁLYZAT CÉLJA 8 I.3. A

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Változatszám: 2. Hatályba lépés időpontja: Készítette: A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vezetése. A szabályzatot hatályba helyezi:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Változatszám: 2. Hatályba lépés időpontja: Készítette: A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vezetése. A szabályzatot hatályba helyezi: ÜZLETSZABÁLYZAT Változatszám: 2. Hatályba lépés időpontja: Készítette: A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vezetése A szabályzatot hatályba helyezi: Dr. Lukács Endre vezérigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.május 2. Üzletszabályzat

Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.május 2. Üzletszabályzat Tartalom Tartalom... 1 I. Az célja... 4 II. Az tárgya és hatálya... 4 III. Fogalom meghatározások... 4 IV. Az tól való eltérés szabályai... 5 V. A Víziközmű-szolgáltató bemutatása... 5 VI. A Víziközmű

Részletesebben

Új szennyvízbekötés kiépítése tájékoztató

Új szennyvízbekötés kiépítése tájékoztató Új szennyvízbekötés kiépítése tájékoztató E01-01 M03v5 Ebben a kiadványban az új szennyvízbekötés kiépítésével kapcsolatos ügyintézés menetéről tájékoztatjuk. Az alábbiakban rövid áttekintést adunk erről,

Részletesebben

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 2016. március 17.

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 2016. március 17. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 8 I.1. Szabályzat hatálya... 8 I.2. Szabályzat célja... 8 I.3. Alapfogalmak... 9 I.4. Szolgáltató bemutatása... 16 I.4.1. Szolgáltató adatai... 16 I.4.2. Szolgáltató

Részletesebben

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közmûves ivóvízellátásról és a közmûves szennyvízelvezetésrôl

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közmûves ivóvízellátásról és a közmûves szennyvízelvezetésrôl 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közmûves ivóvízellátásról és a közmûves szennyvízelvezetésrôl (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2004. III. 14-tôl hatályos szöveg) A Kormány a vízügyrôl

Részletesebben

A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. szellemi tulajdona

A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. szellemi tulajdona ÜZLETSZABÁLYZAT 2007. 06. 01. Példány tulajdonosa (beosztás / név): Nyt.szám: 155/2007.... N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4401 NYÍREGYHÁZA,

Részletesebben

I.fejezet. Áralkalmazási feltételek 1.. 2

I.fejezet. Áralkalmazási feltételek 1.. 2 Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2002.(II.1.) rendelete A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat Általános rendelkezések

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat Általános rendelkezések Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat Általános rendelkezések 1. A Tszt. 52. (1) bekezdésében meghatározott Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat (a továbbiakban: TKSz) tartalmazza a távhőszolgáltató,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1..

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1.. Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tolna Város Önkormányzatának

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Vaskút Községi Önkormányzat

Részletesebben

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Gyál, 2014. október 15 Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 1 1.1 A Szolgáltató... 1 1.2 A szabályzat célja... 1 1.3 A szabályzat hatálya... 1

Részletesebben

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I.

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I. (2014. március 15-től hatályos szövegállapot) 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról

Részletesebben

Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../201...

Részletesebben

Pázmándfalu Község Önkormányzata

Pázmándfalu Község Önkormányzata Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 9/2013. (XII.10.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pázmándfalu

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Hantos Községi Önkormányzat

Részletesebben

2011. évi CCIX. törvény. a víziközmű-szolgáltatásról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapelvek

2011. évi CCIX. törvény. a víziközmű-szolgáltatásról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapelvek Hatály: 2015.VII.24. - 2015.XII.31. 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 1 Az Országgyűlés a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos alapvető jogok és kötelezettségek meghatározása, a nemzeti

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője ÜZLETSZABÁLYZAT Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője Miskolc, 2012. március MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Üzletszabályzat Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZENTES VÁROSI SZOLGÁLTATÓ KFT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T 2005. 2 A szolgáltató főbb adatai : Társaság cégneve : Szentes Város Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített

Részletesebben

(Egységes szerkezet) Általános rendelkezések 1.

(Egységes szerkezet) Általános rendelkezések 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 39/1999.(XII.21.), 1 19/2000.(IV.14.), 1/2001.(I.31.), 37/2001.(XII.19), 36/2002.(XII.12.), 42/2003.(XII.19.), 38/2004.(VII.5.), 72/2004.(XII.17.), 9/2005.(I.28.),

Részletesebben

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Üzletszabályzata az alábbiakban felsorolt jogszabályok figyelembevételével készült:

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Üzletszabályzata az alábbiakban felsorolt jogszabályok figyelembevételével készült: 1.sz. melléklet Jogszabálygyűjtemény A a az alábbiakban felsorolt jogszabályok figyelembevételével készült: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről, egységes

Részletesebben

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról OptiJus Opten Kft. I. 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A 2013.3.1. és

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(III.24.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/367./2015. Előkészítő: Kosler Zoltán/Mészáros Zoltán ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére

Részletesebben

SZEMÉLYI ADATLAP FELHASZNÁLÓI VÁLTOZÁSRÓL

SZEMÉLYI ADATLAP FELHASZNÁLÓI VÁLTOZÁSRÓL E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. H-100. Szekszárd, Epreskert u 9. tel.: (74)999-150, (80)621-126 fax.: (74)529-262; e-mail: ugyfel@erovzrt.hu honlap: www.erovzrt.hu SZEMÉLYI ADATLAP FELHASZNÁLÓI VÁLTOZÁSRÓL Új

Részletesebben

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról Magyar joganyagok - 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 1. oldal rendelkezéseinek vé 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról

Részletesebben

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére 1. A pályázat kiírójának adatai: Név: Tápiószőlős Község

Részletesebben

SZEMÉLYI ADATLAP FELHASZNÁLÓI VÁLTOZÁSRÓL

SZEMÉLYI ADATLAP FELHASZNÁLÓI VÁLTOZÁSRÓL E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. H-100. Szekszárd, Epreskert u 9. tel.: (74)529-260, (80)621-126 fax.: (74)529-262; e-mail: info@erovzrt.hu honlap: www.erovzrt.hu SZEMÉLYI ADATLAP FELHASZNÁLÓI VÁLTOZÁSRÓL Új felhasználó

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 1/2009. (I. 30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására 1 Nyergesújfalu Város

Részletesebben

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT A ZALAVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ZALAVÍZ ZRT. TARTALOM I. Általános rendelkezések 8 Általános rész 8 A szabályzat célja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i nyilvános ülésére Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu 7. napirendi pont Ügyszám: 87-100/2015.

Részletesebben

Veszprém, Pápai út 41. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzat hatályba lépésének napja: Az Üzletszabályzat alkalmazását kötelezően elrendelem:

Veszprém, Pápai út 41. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzat hatályba lépésének napja: Az Üzletszabályzat alkalmazását kötelezően elrendelem: Veszprém, Pápai út 41. ÜZLETSZABÁLYZAT Az Üzletszabályzat hatályba lépésének napja: Az Üzletszabályzat alkalmazását kötelezően elrendelem: Kugler Gyula vezérigazgató Veszprém, 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...

Részletesebben

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata a A Budajenői Vízművek Kft. részéről ellenjegyezte: Ribizsár Zoltán ügyvezető Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 5 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 6 II.1. Fogalom-meghatározások

Részletesebben

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. június 26-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. június 26-án, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 129/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. június 26-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nem közművel

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről A 2010.04.22. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZDÉS (3 oldalú megállapodás közületi bérl részére ivóvíz szolgáltatásra és közcsatorna használatára) Nysz.: Kp. 43-MB-14 3.

SZOLGÁLTATÁSI SZERZDÉS (3 oldalú megállapodás közületi bérl részére ivóvíz szolgáltatásra és közcsatorna használatára) Nysz.: Kp. 43-MB-14 3. SZOLGÁLTATÁSI SZERZDÉS (3 oldalú megállapodás közületi bérl részére ivóvíz szolgáltatásra és közcsatorna használatára) Nysz.: Kp. 43-MB-14 3.4 ISO 9001 Tanúsított cég amely egyrészrl a Dunántúli Regionális

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2012.02.22 Hatálybalépés

Részletesebben

Ikresítés kiépítése tájékoztató

Ikresítés kiépítése tájékoztató Ikresítés kiépítése tájékoztató E01-01 M07v1 A DRV Zrt. a víziközmű szolgáltatást az 58/2013. (II.27) Korm. rendeletben (továbbiakban Rendelet) leírtak szerint végzi. A Rendelet szerint, ha a bekötés nem

Részletesebben

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. 8600 SIÓFOK, TANÁCSHÁZ U. 7. B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére amely létrejött egyrészről Balatonhenye

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról és a településtisztaságról Előszállás Nagyközség

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Veolia Water Solutions & Technologies Zrt. VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 3 3. FEJEZET

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete A települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről

Részletesebben

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. I. Üzletszabályzat tárgya

ÜZLETSZABÁLYZAT. I. Üzletszabályzat tárgya ÜZLETSZABÁLYZAT A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u 1.) a fogyasztók korrekt tájékoztatása érdekében, a távhőszolgáltatásról rendelkező 2005. évi XVIII.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2010.(XII.22.), 20/2011.(XII.1.), 14/2012.(V.30.), 16/2012.(VI.22.), 17/2012.(IX.14.), 22/2012.(XI.30.), 23/2012.(XII.14.) és a 4/2013.(II.22.) önkormányzati

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2006. (II. 24.) rendelete. a távhőszolgáltatásról szóló

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2006. (II. 24.) rendelete. a távhőszolgáltatásról szóló Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (II. 24.) rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Balatonfüred város területén történő végrehajtásáról

Részletesebben

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről A 2009.03.01. óta hatályos

Részletesebben

Üzletszabályzat. A Wilson-Trading Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei. 1. Meghatározások. Tartalomjegyzék. 1.

Üzletszabályzat. A Wilson-Trading Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei. 1. Meghatározások. Tartalomjegyzék. 1. Üzletszabályzat A Wilson-Trading Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei 1. Meghatározások Tartalomjegyzék 1./ Meghatározások 2./ Vállalkozás adatai 3./ Általános tudnivalók 4./ Webáruházban található

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hatályos:2016-02-01-tól Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Üzletszabályzat A Ré + Ré Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei

Üzletszabályzat A Ré + Ré Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei 1. Meghatározások Üzletszabályzat A Ré + Ré Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék 1./ Meghatározások 2./ Vállalkozás adatai 3./ Általános tudnivalók 4./ Webáruházban található

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-874-5/2008 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

VILANT-SAT Bt. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érd, Kp lakótelep területén

VILANT-SAT Bt. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érd, Kp lakótelep területén VILANT-SAT Bt. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érd, Kp lakótelep területén Készítés időpontja: 2013. december 18. Hatályos: 2014. január 31.

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonlelle Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, illetőleg

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I.

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I. 1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006/XII.18./ számu rendelettel módosított 4/2003. (II.5./ sz. önk. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással

Részletesebben

Hatósági ügyek, ügyleírások. A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége

Hatósági ügyek, ügyleírások. A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége Hatósági ügyek, ügyleírások A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége I. Ingatlanügyi hatósági ügyek Ingatlanügyi hatóságként a Kormány a földhivatalt jelölte ki. Az ingatlanügyi hatósági ügyeket első

Részletesebben

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012.

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012. Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Szolnok, 2012. Tartalomjegyzék I. Általános rész..7. I.1. Szolgáltató bemutatása...7. I.1.1. Szolgáltató adatai.7.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2006.(II.16. ) Makó ör. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő

Részletesebben

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért.

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 144/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 71/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a 117/2011. (VI.30.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2013 (III.18.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

együtt, annak minden jogi és anyagi vonzatával együtt. 2.4 Megrendelői szolgáltatások

együtt, annak minden jogi és anyagi vonzatával együtt. 2.4 Megrendelői szolgáltatások ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes 2015. augusztus 19-től 2. Megrendelő teljesítéssel összefüggő feladatai Jelen Általános szerződési feltételek az Omexom Magyarország Kft., mint Megrendelő és a

Részletesebben

Madocsa Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

Madocsa Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelete Madocsa Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2014. (VI.2.)

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2002. (06. 29.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről A Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 14/2010. (IX. 10.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 14/2010. (IX. 10.) számú R E N D E L E T E MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2010. (IX. 10.) számú R E N D E L E T E a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Last-Mile Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 7635 Pécs,

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

V-h) 1,, szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi '\L.Q41G rendeletet alkotja:

V-h) 1,, szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi '\L.Q41G rendeletet alkotja: LJ l:i L-l'. VM.11..1:' 1 o -"rk.: 2012 JAN 16. 11g'-< b'l..1- Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (Xll.30.) önkormányzati rendelete \ a települési szilárd hulladék kezelésével

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jogszabály mai napon hatályos állapota (2010.05.01.) 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 47-31/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Béb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról Béb Önkormányzat

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Banknet Kft. 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz

Banknet Kft. 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz Banknet Kft. 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz Készítés dátuma: 2014. május 15. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG...

Részletesebben

2012. évi CVI. törvény. egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról1

2012. évi CVI. törvény. egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról1 2012. évi CVI. törvény egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról1 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Részletesebben

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta:

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az IP/PM/NS/A/54/6/2013. számú határozatával Tartalomjegyzék

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Feltételes Vállalkozási Szerződés

Feltételes Vállalkozási Szerződés Feltételes Vállalkozási Szerződés 1. Szerződő Felek, a szerződés tárgya, ellenértéke 1.1. Megrendelő: címe: adószám: bankszámlaszám: képviseli: telefon: telefax: e-mail cím: 1.2. 1.3. Vállalkozó neve:

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1..

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére. Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére. Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! Belső ellenőri vizsgálat folyt le 2014. évben.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. Telefon: 22/366-029, 576-070, Fax: 22/576-071 e-mail: info@vertikalrt.hu http://www.vertikalzrt.hu Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001420

Részletesebben

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA 7/2012. számú közgyűlési határozattal, 2012. december 18-án módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társulat elnevezése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a SOLAR GOLD Aranykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: West End Irodaház,

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben