Hatósági ügyek, ügyleírások. A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatósági ügyek, ügyleírások. A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége"

Átírás

1 Hatósági ügyek, ügyleírások A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége I. Ingatlanügyi hatósági ügyek Ingatlanügyi hatóságként a Kormány a földhivatalt jelölte ki. Az ingatlanügyi hatósági ügyeket első fokon az ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal, másodfokon a megyei földhivatal látja el. Illetékességi terület: A körzeti földhivatalok illetékessége az 1. sz. melléklet szerinti, a BAMKH Földhivatala vonatkozásában az illetékesség Baranya megye területére terjed ki. 1 A Baranya megyében működő földhivatalok elérhetőségére és ügyfélfogadására vonatkozó adatok a linken keresztül érhetőek el. Az ügyintézési határidő valamennyi hatósági ügy kapcsán a Ket. szerinti 30 nap, a fellebbezés előterjesztésére nyitva álló határidő pedig kivéve az ingatlan-nyilvántartási eljárást 15 nap. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás során ha a beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érint, az érdemi határozatot - az általános ügyintézési határidőtől eltérően - három hónapon belül kell meghozni. A körzeti földhivatal ingatlan-nyilvántartási ügyben született döntése ellen a kézbesítéstől számított harminc napon belül lehet fellebbezni. 1. Ingatlan-nyilvántartási eljárás: Az ingatlan-nyilvántartási eljárásra vonatkozó fontosabb jogszabályok: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény ( Ket. ) az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény ( Inytv. ) az illetékekről szóló évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló évi LXXXV. törvény ( Díjtv. ) a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006.(XII.23.) Korm. rendelet az Inytv. végrehajtásáról szóló 109/1999.(XII.29.) FVM rendelet ( Inyvhr. ) 1 338/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 1. melléklete

2 a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009.(XII.28.) FVM rendelet ( Díjvhr. ) Az ingatlan-nyilvántartás vezetése, valamint az ingatlan-nyilvántartási ügyek intézése az ingatlanügyi hatóság hatáskörébe tartozik. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, módosítására, illetve törlésére, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult és az ingatlan adataiban bekövetkezett változások átvezetésére irányuló közigazgatási hatósági eljárás. Az ingatlanhoz kapcsolódó jog vagy tény keletkezését, módosulását, illetve megszűnését a miniszter e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott nyomtatványon benyújtott kérelemre vagy megkeresés alapján kell az ingatlannyilvántartásba átvezetni. A eljárás során benyújtandó, kötelezően használatos kérelem formanyomtatványok a linken elérhetőek. A kérelemre induló olyan eljárásokban, amelyekben a jogváltozás bejegyzésének alapjául közjegyző által készített okirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgál, a jogi képviselet kötelező. Jogi képviselőnek kell tekinteni az ügyvédet (ügyvédi irodát), jogtanácsost és a fél képviseletében eljáró közjegyzőt [1991. évi XLI. törvény 175. (1) bek.]. A kérelmet a bejegyzés alapjául szolgáló szerződés (jognyilatkozat) keltétől számított 30 napon belül az ingatlanügyi hatósághoz kell benyújtani. Ha a szerződés (jognyilatkozat) létrejöttéhez harmadik személy beleegyezése vagy - ide nem értve az ingatlanügyi hatósági engedélyt - hatósági jóváhagyás szükséges, a kérelmet a beleegyezéstől, illetve a jóváhagyástól számított 30 napon belül kell az ingatlanügyi hatósághoz benyújtani. A kérelemhez két eredeti és egy másolati példányban kell csatolni a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot, közjegyzői okirat esetén a közjegyzői okirat hiteles kiadmányának vagy hiteles másolatának két eredeti és egy másolati példányát, amelyeknek tartalmazniuk kell a jogszabályban meghatározott esetekben az okiratra vezetett záradékot, továbbá a bejegyzéshez és az illeték megállapításához szükséges egyéb iratokat. Az ingatlan adatainak, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult nevének (cégnevének) és lakcímének (székhelyének vagy telephelyének) a megváltozását az ingatlanügyi hatóság az érdekelt bejelentése vagy megkeresés alapján vezeti át az ingatlan-nyilvántartásban. Az ingatlan adataiban bekövetkezett változás átvezetéséhez a külön jogszabályban meghatározott hatósági engedély, jóváhagyás vagy igazolás, az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érintő változás átvezetéséhez pedig jogszabályban meghatározott, ingatlanügyi hatóság által hatályos záradékkal ellátott változási vázrajz is szükséges. A vázrajzot mindazoknak alá kell írniuk, akik a változás alapjául szolgáló okiratot aláírják. Ez esetben az ügyfél megbízása alapján az ingatlanrendező minősítéssel rendelkező földmérő az elkészített földmérési munkarészeket vizsgálat és záradékolás céljából benyújtja a földhivatalhoz.

3 A földhivatal által záradékolt, és a hatóság (jellemzően építésügyi hatóság) által jóváhagyott vázrajzot a bejegyzéshez szükséges okiratokkal együtt kell benyújtani ingatlan-nyilvántartási átvezetés céljából. Jogok bejegyzésének és tények feljegyzésének - ha törvény másként nem rendelkezik - olyan közokirat, teljes bizonyító erejű magánokirat vagy ezeknek a közjegyző által hitelesített másolata (a továbbiakban: okirat) alapján van helye, amely a bejegyzés tárgyát képező jog vagy tény keletkezését, módosulását, illetve megszűnését igazolja, továbbá tartalmazza a bejegyzést, feljegyzést megengedő nyilatkozatot az ingatlannyilvántartásban bejegyzett, vagy közbenső szerzőként bejegyezhető jogosult részéről (bejegyzési engedély). A bejegyzési engedélyt a jogosult külön, a bejegyzés alapjául szolgáló okirattal azonos alakisággal rendelkező okiratban is megadhatja. Bejegyzés alapjául szolgálhat a bíróság ítélete, illetőleg a hatóság határozata, ha bejegyezhető jogra és tényre vonatkozik. Ügyintézési határidő: 30 nap Ha a beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érint, az érdemi határozatot - az általános ügyintézési határidőtől eltérően - három hónapon belül kell meghozni. A körzeti földhivatal döntése ellen a kézbesítéstől számított harminc napon belül lehet fellebbezni. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjai: Az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásáért a Díjtv.-ben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni. A díjmentes ingatlan-nyilvántartási eljárások körét a Díjtv. 32/B. és 32/C..-ai szabályozzák. A díjat annak kell megfizetnie, aki az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatását kéri, illetve amely szerv az erre irányuló megkeresést előterjeszti. Ha a kérelmet vagy a megkeresést előterjesztő és a bejegyzés, feljegyzés, vagy törlés által jogot szerző, illetve a jogosult nem azonos, a díjat annak kell megfizetni: a) aki a bejegyzés által jogot szerez, illetve jogosulttá válik, ennek hiányában

4 b) aki a tény feljegyzését, vagy törlését indítványozza a megkeresés alapjául szolgáló eljárásban, ennek hiányában c) aki a törlésre kerülő joggal, ténnyel terhelt ingatlan, illetve tulajdoni hányad tulajdonosa, ennek hiányában d) annak, aki a kérelmet, megkeresést előterjeszti. (2) Több fizetésre kötelezett esetén a feleket egyetemleges díjfizetési kötelezettség terheli. A díjfizetés az ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a földhivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával, vagy az illetékes megyei földhivatal - ideértve a Fővárosi Földhivatalt is (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal) - előirányzat-felhasználási keret számlája javára történő készpénz-átutalási megbízással (fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel), illetve átutalással teljesíthető. 2. A földvédelmi eljárás: A földvédelmi és a földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó fontosabb jogszabályok: a termőföldről szóló évi LV. törvény ( TFtv.) a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény ( Ket. ) a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII.23.) Korm.rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII.23.) Korm.rendelet, valamint a 155/2009. (XI.16.) FVM rendelet a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól. a tájvédelmi szakhatósági hatáskörbe tartozó engedélyezési eljárásokról szóló 166/1999. (XI.19.) Korm.rendelet az erdőről és az erdő védelméről szóló évi XXXVII. törvény az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény bányászatról szóló évi XLVIII. törvény szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény hegyközségekről szóló évi CII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM. rendelet A földvédelmi eljárás a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatásával, valamint a termőföld más célú hasznosításának engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárás. A földvédelmi eljárás az ügyfél (igénybevevő) kérelemére indul. Az eljárást az ingatlanügyi hatóság folytatja le. A más célú hasznosítási kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány linken elérhető.

5 A kérelemhez mellékelni kell az ingatlan-nyilvántartási térképnek a más célú hasznosításra tervezett területet feltüntető másolatát és a területkimutatást-kivéve, ha a kérelem az érintett földrészlet teljes területére vonatkozik. Az ingatlanügyi hatóság a földvédelmi eljárás során minden esetben helyszíni szemle alapján dönt. Ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termőföldet más célra hasznosítani. Az engedélyek hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt a törvényben foglalt jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a külön jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. A más célú hasznosítás megkezdésének napját az igénybevevő köteles előzetesen bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak. Ennek elmulasztása bírság kiszabását vonja maga után. Termőföld más célú hasznosítása időleges vagy végleges lehet. A termőföld más célú hasznosítására kiadott engedély, ha e hasznosítás megkezdésére 4 év alatt nem kerül sor, érvényét veszti. 2/A) Termőföld időleges más célú hasznosítása A termőföld-igénybevétel akkor minősül időleges más célú hasznosításnak, ha az érintett területen a lábon álló termény megsemmisül, vagy terméskiesés következik be, vagy az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor, vagy a talajszerkezet károsodik. Termőföld időleges más célú hasznosítása csak meghatározott időre, legfeljebb 5 évre engedélyezhető, abban az esetben, ha a kérelemhez mellékelik a terület eredeti állapotának helyreállítására készített tervet, amely előirányozza a helyreállításhoz szükséges munkák elvégzését. Az engedély lejártát követően az igénybevevő köteles a termőföldet mező-vagy erdőgazdasági tevékenység folytatására alkalmassá tenni - eredeti állapot helyreállítása- melyet az ingatlanügyi hatóság a talajvédelmi hatósággal közösen lefolytatott helyszíni szemlén ellenőriz. 2/B) A belterületbe vonásra, mint a végleges más célú hasznosítás egyik esetére vonatkozó külön szabályok Külterületi föld belterületbe vonását kizárólag az önkormányzat terjeszthet elő. A kérelem megalapozottságát településszerkezeti terv kivonatával vagy terület felhasználási célt tartalmazó képviselőtestületi döntéssel kell az önkormányzatnak igazolnia.

6 Az önkormányzatnak mellékelnie kell arra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát, hogy a területet 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezi. 2/C) Más célú hasznosítás engedély nélkül A más célra engedély nélkül hasznosított termőföldet eredeti állapotába helyre kell állítani, kivéve, ha indokolt esetben az ingatlanügyi hatóság kérelemre a más célú hasznosítás folytatásához hozzájárul. Az engedély nélküli más célú hasznosítás miatt indult eljárást az igénybevevővel szemben kell lefolytatni. Termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának minősül, ha a más célú hasznosítás megkezdésekor az engedélyezés még nem történt meg, vagy az igénybevevő az engedély előírásaitól eltérően hasznosítja más célra a termőföldet. Mellőzni kell az engedély nélküli más célú hasznosítással kapcsolatos eljárás lefolytatást, ha a fent megjelölt esetek valamelyike több, mint 10 éve bekövetkezett. A 10 éves időtartam beálltának bizonyítása az igénybevevőt, illetőleg a tulajdonost terheli. Ha az ingatlanügyi hatóság a más célú hasznosítás folytatásához hozzájárul, ezzel egyidejűleg rendelkezik a földvédelmi járulékról és bírságról. 2/D) A földvédelmi eljárás igazgatási szolgáltatási díja Első fokon kérelemre indult eljárás Az eljárásban igénybe vehető valamennyi jogorvoslat ,- Ft ,- Ft A díjat a földvédelmi eljárás lefolytatását kérelmezőnek kell megfizetnie. A díjfizetési kötelezettség kizárólag az ingatlanügyi hatóságnál a kérelem előterjesztésével egyidejűleg a pénztárba történő készpénzbefizetéssel vagy az ingatlanügyi hatóság keretszámlája javára történő készpénz-átutalási megbízással, illetve átutalási megbízással teljesíthető. 2/E) A földvédelmi járulék A termőföld végleges más célú hasznosításáért egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni, melynek mértéke függ a művelési ágtól, a termőföld minőségi osztályától, valamint az AK értéktől. (földvédelmi járulék= AK érték x minőségi osztály szorzószáma, de legalább ,- Ft.)

7 A végleges más célú hasznosításért fizetendő földvédelmi járulék: Minőségi osztályok Szántó, szőlő, kert, Rét, legelő (gyep), nádas, gyümölcsös fásított terület AK szorzószáma AK szorzószáma I II III IV V VI VII VIII Az időleges más célú hasznosításért fizetendő földvédelmi járulék: Az igénybevétellel érintett termőföld más célú időleges hasznosítása esetén a fizetendő földvédelmi járulék mértéke a minőségi osztályra tekintet nélkül az első évre vonatkozóan a termőföld AK értékének 1000-szeres szorzatának megfelelő forintösszeg, azzal, hogy a járulék összege forintnál nem lehet kevesebb. A szorzót évente 500-al növelni kell mindaddig, amíg a terület eredeti állapotába helyreállítva vissza nem kerül a mezőgazdasági termelésbe. A járulék megfizetésére az igénybevevőt kell kötelezni. A járulék teljes összegének megfizetése: végleges más célú hasznosítás esetén az igénybevétel megkezdésének napján; termőföld belterületbe vonásának engedélyezése esetén, illetve engedély nélküli más célú hasznosítás esetén az engedélyező, illetőleg az eredeti állapot helyreállítását elfogadó, illetve a más célú hasznosítás folytatásához hozzájáruló határozatot jogerőre emelkedését követő 30 napon belül. időleges más célú hasznosítás esetén az eredeti állapot helyreállítását elfogadó határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül. A járulék fizetése alól felmentés nem adható és részletfizetés vagy egyéb kedvezmény sem engedélyezhető. Nem kell földvédelmi járulékot fizetni, ha a termőföld más célú hasznosítását talajvédelmet szolgáló létesítmény (meliorációs tervekben előirányzott munkálat, létesítmény, valamint a káros belvizek elvezetését szolgáló csatorna és vízfolyás létesítése) talajvédelmet szolgáló véderdő, öntözőcsatorna és belvízcsatorna, közüzemi lakossági ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetést éstisztítást szolgáló műtárgyak és azok védőterülete, természetvédelmi beruházás, illetőleg természetvédelmi hasznosítás, 2 hektárt meg nem haladó nagyságú területen települési vagy megyei szociális intézmény, egészségügyi, sportlétesítmény építése, temető létesítése, bővítése (engedély akkor adható, ha az engedély jogosultja írásban kötelezettséget vállal arra, hogy az építményt a használatbavételi

8 engedély jogerőre emelkedése napjától számított 15 évig rendeltetésszerűen csak az engedélyben meghatározott célra használja), vízkár-elhárítási töltés és műtárgyai létesítése vagy bővítése, állandó jellegű hegy-és dombvidéki vízkár-elhárítási tározó létesítése vagy bővítése, belterületbe vonás esetén az önkormányzati bérlakásépítés megvalósítása, belterületbe vonás esetén új község alakítása, településegyesítés megszűntetése céljából, magánszemély tulajdonos részére, 400 négyzetméternél nem nagyobb területre, külön jogszabály szerinti ügyfél-nyilvántartásban regisztrált mezőgazdasági termelő magánszemély tulajdonos részére, mezőgazdasági tevékenység céljára és 1000 négyzetméternél nem nagyobb területre, illetve leghátrányosabb helyzetű kistérségekben létesítendő ipari parkok 10 hektárt meg nem haladó nagyságú területére engedélyezik. 2/F) Földvédelmi bírság Földvédelmi bírságot köteles fizetni az, aki: termőföld hasznosításával kapcsolatos kötelezettségét (ideiglenes-, mellékhasznosítást ) neki felróhatóan elmulasztja, **bírság az AK érték 2000-szerese. újrahasznosítást elmulasztja, **bírság az AK érték 2000-szerese. művelési ág megváltozásának, a más célú hasznosítás megkezdésének illetve megszűntetésének bejelentését elmulasztja, **bírság: ,- Ft. időleges hasznosítást követően a termőföldet eredeti minőségi osztályánál alacsonyabb minőségi osztályú termőföldként teszi termelésre alkalmassá, **a bírság, ha a termelésbe visszabocsátott termőföld minőségi osztálya az ingatlan-nyilvántartás szerintinél egy osztállyal gyengébb, akkor a két minőségi osztály szerint számított földvédelmi járulék különbözetének 3- szorosa. **a bírság, ha a termelésbe visszabocsátott termőföld minőségi osztálya az ingatlan-nyilvántartás szerintinél legalább két osztállyal gyengébb, akkor az ingatlan-nyilvántartásban szereplő minőségi osztály alapján számított földvédelmi járulék 3-szorosa. illetve a határozatban megállapított határidő eltelte után teszi termelésre alkalmassá, **a határidő lejárta és a tényleges helyreállítás időpontja közötti időre a földvédelmi járulék 3-szorosa. termőföldet engedély nélkül hasznosítja más célra **a bírság az időleges más célú hasznosításért fizetendő földvédelmi járulék 3-szorosa **vagy az engedély előírásaitól eltérően más célra hasznosított termőföld más célú hasznosítása folytatásához az ingatlanügyi hatóság hozzájárult a bírság a föld végleges más célú használatáért fizetendő földvédelmi járulék 3-szorosa.

9 3. Földhasználati nyilvántartás: A földhasználati nyilvántartás a számítógépes adatbázisban rögzített, számítástechnikai eszközzel olvasható és kinyomtatható formában is megjeleníthető földhasználati lapból és okirattárból áll, mely az érintett földrészlet használatára vonatkozóan bejegyzett adatokat hitelesen tanúsítja. (A földhasználati lapot a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.) A földhasználati lapon kell nyilvántartani a földhasználó használatában lévő valamennyi termőföldet településenként, a helyrajzi számok emelkedő sorrendjében, belterület, külterület csoportosításban. Aki termőföldet használ és annak területe az 1 hektárt meghaladja köteles a használat megkezdésétől számított 30 napon belül az ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartásba-vétel céljából bejelenteni. A nyilvántartásba vételi eljárás a bejelentési adatlapnak vagy az eredeti szerződésnek az illetékes földhivatalnál történő benyújtásával indul. A bejelentési adatlap a linken elérhető. Ha a használat nem a teljes földrészletre vagy nem a földrészletnek az ingatlannyilvántartási térképen azonosítható alrészletére vonatkozik, az adatlap mellékleteként, illetőleg a szerződéshez a bejelentéskor a használattal érintett terület nagyságát és földrészleten belüli elhelyezkedését feltűntető vázlatot is csatolni kell a használt terület egyértelmű beazonosíthatóság érdekében. A vázlatot melyet az ingatlan-nyilvántartási térkép 30 napnál nem régebbi hiteles másolatán kell elkészíteni - a földhasználónak és a használatba adónak is alá kell írni. A haszonbérelhető terület nagysága A földhasználó a bejelentéssel egyidejűleg köteles nyilatkozni arról, hogy használatában álló termőföld nagysága a törvényi korlátozásokat nem sérti. a magánszemély földhasználó esetében ez a korlát 300 ha, vagy 6000 AK gazdasági társaság és szövetkezet legfeljebb 2500 ha vagy AK értékű termőföldet haszonbérelhet. A földhasználó a használatban bekövetkezett változásokat 30 napon belül köteles az ingatlanügyi hatósághoz bejelenteni. A földhivatal a bejelentés alapján vezeti át a nyilvántartáson az adatokban bekövetkezett változásokat. A bejelentést elmulasztó földhasználót a hatóság bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének 1000-szeres szorzata. A bírság kiszabásával egyidejűleg az ingatlanügyi hatóság a bejelentés pótlására szólítja fel a mulasztó földhasználót. A használat jogcímében, időtartamában, területnagyságában bekövetkezett változásokat a felek közös kérelmére, illetve adatlap vagy szerződés alapján vezeti át a földhivatal a nyilvántartáson.

10 Ha a használat felmondással vagy a felek közös megegyezésével szűnik meg, a bejelentéshez az írásbeli felmondást és annak elfogadásáról szóló nyilatkozatot, vagy a közös megegyezést tartalmazó okiratot is mellékelni kell. A földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás igazgatási szolgáltatási díja Első fokon kérelemre indult eljárás díja Ha a bejelentés 20 vagy annál több földrészletet érint az eljárás díja Az eljárásban igénybe vehető valamennyi jogorvoslat díja Másolatok igazgatási szolgáltatási díja: Földhasználati lap oldalanként: 6.000,- Ft/db ,- Ft ,- Ft Ft 4. Földminősítés: A földminősítés az az eljárás, amelynek során a termőföldek minőségi osztálya és kataszteri tiszta jövedelme (AK értéke) az ingatlanügyi hatóság által külön jogszabály rendelkezései szerint megállapításra kerül. A földminősítési feladatokat a föld fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóság látja el. A termőföldek 1-től 8-ig terjedő minőségi osztályát osztályba sorozással kell megállapítani. Az osztályba sorozás helyszíni földminősítési eljárás. A minőségi osztályt a vizsgált földterület jellemző talajtulajdonságainak, a termelés feltételeinek és természeti adottságainak a községi mintatér jegyzékben (a településen belül művelési áganként, minőségi osztályonként előforduló különböző minőségű földek jellemző tulajdonságainak szemléltetésére szolgál) feltüntetett adatokkal történő összehasonlításával kell meghatározni. Az ingatlanügyi hatóság a helyszíni földminősítési eljárása során bármely ingatlanba beléphet, illetve osztályba sorozási tevékenységet végezhet, melyet az ingatlan tulajdonosa - a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény 30. (1) bekezdésében foglaltak értelmében - tűrni köteles. A földminősítési munkák végzéséről, az ingatlan tulajdonosát előzetesen értesíteni kell. A tűrési kötelezettséget az ingatlanügyi hatóság szükség esetén, határozatban rendelheti el. Ha az eljárás kár okozásával jár és az értesített személyek nem jelennek meg, a földminősítést végző személynek jegyzőkönyvet, feljegyzést kell készíteni a helyszíni eljárásról, mely tartalmazza a keletkezett károk megnevezését. Az érintett ingatlan fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóság a kár bekövetkeztéről, mértékéről és a kártalanításról határozatot hoz, melyet a károsultnak megküld.

11 5. Földmérési és térképészeti tevékenység: A földhivatalok a földmérési és térképészeti tevékenységük során a térképi adatok gyűjtését, a változások vezetését, a térképek tárolását és a térképekről történő adatszolgáltatást végzik. Ezeken felül az ügyfelek megrendelésére meghatározott szolgáltató (földmérési) tevékenységet (pl. épület feltüntetés, telekalakítások, telekhatár kitűzések, stb.) is vállal. A földmérési és térképészeti tevékenység fontosabb jogszabályai, szabályzatai: A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény és a végrehajtására kiadott 16/1997. (III. 5.) FM. és 21/1997. (III. 12.) FM-HM rendeletek, az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet a globális mûholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett pontmeghatározások végrehajtásáról, dokumentálásáról, ellenõrzésérõl, vizsgálatáról és átvételérõl szóló 47/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás részletes szabályairól (KET) szóló évi CXL. törvény, Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény és a végrehajtására kiadott 109/1999. (XII. 29.) FVM. rendelet, A kisajátításról szóló évi CXXIII. törvény és a 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről, A 44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről, MSZ DAT Szabvány és /1996. Szabályzat: Digitális alaptérképek tervezése, előállítása, felújítása, adatcsere-formátuma, dokumentálása ellenőrzése, minőségellenőrzése, hitelesítése és állami átvétele. Az ingatlan-nyilvántartási térkép : Az ingatlan-nyilvántartási térkép az állami földmérési alaptérkép másolati példánya. Feladata, hogy a nyilvántartással összhangban ábrázolja az ingatlanok földrajzi elhelyezkedését. A térkép belterület esetében 1:1000 vagy 1:2000, külterület esetében 1:4000 méretarányban készül. Egyéb önálló ingatlan esetén (pl. társasházi lakás) az alaprajz legalább 1:100 méretarányú. Az ingatlanokkal kapcsolatos térképi változások (pl. megosztás) vezetése az ingatlan-nyilvántartási térképen történik. Az ingatlannyilvántartási térkép - mely településenként, fekvésenként és térképszelvény felosztásban készül - tartalma az ingatlan-nyilvántartás szempontjából a következő: - település neve, fekvése, térképszelvény száma, - település, fekvés, földrészlet határvonala, - helyrajzi szám, - épület, építmény, - alrészlet, művelési ág, minőségi osztály, mintatér, - utca, házszám. A térképet és tulajdoni lapot egyaránt érintő változásokat csak egymással összhangban lehet átvezetni. Térképmásolat: Térképmásolat jellemzően más hatóságok előtti eljáráshoz szükséges (pl.: építési engedélyhez, elvi telekalakítási engedélyhez stb.). A térképmásolat minden esetben

12 díjköteles! A hatósági eljárásokhoz hiteles térképmásolatok szükségesek, melyek csak és kizárólag az illetékes körzeti földhivataltól szerezhetők be. Földmérési szolgáltatások: A Baranya megyei földhivatalok a lakosság, vállalkozások, intézmények részére kiegészítő tevékenységként földmérési munkát is vállalnak. A munkavégzés az alábbi földmérési munkákat foglalja magában: Épületfeltüntetés, leszüntetés Telek megosztás, telek egyesítés Telekhatár-rendezés Telekhatár kitűzés Telki szolgalmi jog bejegyzési vázrajz Kisajátítási munkarészek Megvalósulási térkép Terepfelmérések Társasház alapító okiratok műszaki melléklete Érdeklődni, munkát megrendelni a honlapon megjelölt munkatársaknál lehet. Teljeskörű adatszolgáltatás: Földmérési tevékenységet folytató magán és jogi személyek igénylik általában a teljeskörű adatszolgáltatást, melynek során a térképi állomány megfelelő kivágata, a szükséges mérési vázlatok, a geodéziai alappontok és a tulajdoni lap területi adatai kerülnek kiadásra díjfizetés ellenében. Ezen adatok ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező megrendelőnek szolgáltathatók ki. Az állami alapadatokba a törvényi kivételektől eltekintve bárki betekinthet. Viszont az állami alapadatok előállításakor készült mérési és számítási adatokba, vázlatokba, továbbá egyéb munkarészekbe és forgalomból kivont állami alapadatokba kizárólag földmérési, illetve térképészeti tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező személy tekinthet be és igényelhet másolatot. Ebből következik, hogy méretezett térképmásolatok kiadása tilos! Térképi adatváltozás átvezetése: Az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát is érintő változás átvezetéséhez jogszabályban meghatározott változási vázrajz szükséges. Ez esetben az ügyfél megbízása alapján az ingatlanrendező minősítéssel rendelkező földmérő az elkészített földmérési munkarészeket vizsgálat és záradékolás céljából benyújtja a földhivatalhoz, melyet a földhivatal előzetesen térképez. A záradékolt, és a hatóság (jellemzően építési hatóság) által jóváhagyott vázrajzot a bejegyzéshez szükséges okiratokkal együtt kell

13 benyújtani ingatlan-nyilvántartási átvezetés céljára. Amennyiben az átvezetésnek már akadálya nincs, az ingatlan-nyilvántartási átvezetéssel egy időben a térképi változás végleges térképezése is megtörténik. Abban az esetben, amikor nem kell az építésügyi hatóság jóváhagyását kérni (épületfeltüntetés, szolgalmi jog, stb.) az okirat és a változási vázrajz, valamint a bejegyzési kérelem alapján térképi átvezetés nyomban véglegesen történik. Alappontok elhelyezése, felhasználása és karbantartása: A Megyei Kormányhivatal Földhivatalának feladatai közé tartozik a meglévő vízszintes és magassági alapponthálózat fenntartása. Az alappontok elhelyezése és rendszeres karbantartása és a pontról történő mérés miatt az adott ingatlanra használati jogot is be kell jegyezni a megyei földhivatal javára, ez az ingatlanra történő bejutást is magában foglalja. Ingatlanokon történő földmérési munka végzése: A földmérésről és térképészetről szóló évi LXXVI. törvény 17. -a értelmében A földmérési és térképészeti munkák végzésére jogosult személy (a továbbiakban: földmérő) a mérés helyét, illetve a földmérési jelet bármely ingatlanon keresztül megközelítheti, azokon mérést végezhet, és ideiglenes földmérési helyet helyezhet el. A mérés végzése érdekében az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével bármely ingatlanra a lakás és lakás céljára szolgáló helyiségek kivételével beléphet. Erről az ingatlanok tulajdonosait előzetesen értesíteni kell. A földmérőnek a mérési jogosultságát arcképes földmérő igazolvánnyal és megbízólevéllel igazolnia kell. Földrészletek határának kitűzése: A telekhatárok kitűzése váltja ki a legtöbb vitát az érintettekből, ezért egy-két fontos tudnivalót közzéteszünk. A kitűzés előtt meg kell bizonyosodni, hogy az adott ingatlan határvonalával kapcsolatban volt-e, vagy van-e peres vagy hatósági eljárás folyamatban. Peres eljárás alatt levő földrészleten kitűzési munka nem végezhető, kivéve, ha a felek kérelmére a kitűzési munka elvégzéséig a bíróság a peres eljárást felfüggesztette, illetve természetesen, ha a földmérő igazságügyi szakértő bírósági kirendelés alapján végez kitűzési munkát. A kitűzés pontosságát az eredeti alaptérkép készítési technológiája alapvetően meghatározza. Nem biztos, hogy egy műholdas műszerrel (pl.: GPS) vagy mérőállomással végzett kitűzés abszolút pontos eredményt ad! Ha a kitűzött telekhatár eltér a helyszíni állapottól, akkor csak abban az esetben helyezhető át a kerítés, ha az áthelyezéshez a szomszédos ingatlan tulajdonosa hozzájárult. Végső megoldásnak a jogerős hatósági határozatot vagy az ugyancsak jogerős bírósági ítéletet lehet tekinteni. Más célú hasznosítás földmérési feladatai: A termőföld más célú hasznosításához (művelésből történő kivonásához) változási vázrajzot kell készíteni. A vázrajzon fel kell tüntetni a más célú hasznosításra kerülő területrészt. A terület-kimutatásban meg kell adni a más célú hasznosításra kerülő rész(ek) területét, művelési ágát, minőségi osztályát és kataszteri tiszta jövedelmét. Ez a munkarész azonban csak a más célú hasznosításra vonatkozik. A következő ütem az alrészletezés, amit szintén változási vázrajz alapján kell elvégezni, de már a megvalósult állapotnak megfelelően. Amennyiben az új alrészleteknek megfelelően az ingatlant meg is akarják osztani, az már csak a harmadik ütemben történhet. A

14 megosztáshoz szükséges építésügyi hatósági jóváhagyás miatt ez utóbbi két ütem nem vonható egy ügymenet alá. II. Építésügyi hatósági ügyek A Kormány építésügyi hatóságként az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti telekalakítási eljárásokban - a honvédelmi és katonai célú ingatlanok, valamint az olyan ingatlanok kivételével, amelyek jogi jellege az ingatlannyilvántartásban műemlékként vagy műemlék jellegűként van feljegyezve - első fokon a körzeti földhivatalt, másodfokon a megyei földhivatalt jelöli ki. A telekalakítási eljárásra vonatkozó fontosabb jogszabályok: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény ( Ket. ) a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény és a végrehajtására kiadott 16/1997. (III. 5.) FM. és 21/1997. (III. 12.) FM-HM rendeletek, 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról, a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlannyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006.(XII.23.) Korm. rendelet, a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009.(XII.9.) FVM rendelet, az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet a globális mûholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett pontmeghatározások végrehajtásáról, dokumentálásáról, ellenõrzésérõl, vizsgálatáról és átvételérõl szóló 47/2010. (IV. 27.) FVM rendelet, az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 24/2011.(VII.21.) BM rendelet A telekalakítási eljárás kérelemre induló eljárás. A kérelem tartalma szerint a telekalakítási eljárás típusai a következők: a) telekalakítási engedélyezési eljárás, b) egyesített telekalakítási eljárás. A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet benyújthat: a) a telekalakítással érintett bármelyik telek bármelyik tulajdonosa, b) közös tulajdonban álló telek esetén bármelyik tulajdonostárs, c) aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít, d) az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményező, e) ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, a tulajdonostársaknak a telek területnagyság szerinti többsége, f) az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott. Egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelmet az - a (3) bekezdés szerinti kérelem benyújtására jogosult - nyújthat be, aki az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben foglaltak szerint az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására egyébként jogosult. A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelmet a miniszter által rendszeresített, és a földhivatalok honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A

15 telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemhez mellékelni kell a telekalakítási dokumentációt. A telekalakítási eljárás megindításához szükséges formanyomtatvány a linken elérhető. A telekalakítási engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidő negyvenöt nap. Amennyiben a telekalakítási dokumentáció záradékolása a kérelem benyújtása előtt megtörtént, az ügyintézési határidő harminc nap. A telekalakítási engedély és a hozzá tartozó telekalakítási dokumentáció az engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig hatályos. A Kormány a földhivatal telekalakítási eljárásában a 338/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 4. melléklete szerinti feltételek fennállása esetén, és az ott megjelölt szakkérdés elbírálása kérdésében a 4. melléklet szerinti hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság - hat hónapig felhasználható - előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. Az előzetes szakhatósági állásfoglalás csak a földhivatal által záradékolt változási vázrajz és területkimutatás alapján kérhető. Telekalakítás engedélyezése iránti eljárás igazgatási szolgáltatási díja: Az engedélyezési eljárásban érintett ingatlanként - telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a kiinduló állapot szerinti földrészletek számát, - telekfelosztás, telekcsoport újraosztása esetén a kialakuló földrészletek számát kell figyelembe venni. A díjat annak kell megfizetnie, aki a telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatását kéri. A díjfizetési kötelezettség kizárólag a kérelem előterjesztésével egyidejűleg a körzeti földhivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy a megyei, fővárosi földhivatalnak (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal) a mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára történő készpénzátutalási vagy átutalási megbízással teljesíthető. A díjnak a megyei földhivatal előirányzat-felhasználási keret számlája javára történő készpénz-átutalási megbízással vagy átutalási megbízással történő megfizetése esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát.

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrő l, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az

Részletesebben

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában FÖLDHASZNÁLAT Zachariás Márton Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában Magyarországon a termőföldek tulajdoni és használati viszonyai jelentősen eltérnek egymástól. Az

Részletesebben

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól 1. oldal 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében, továbbá a termőföldről

Részletesebben

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában Dr. Bá bits K r isztina jogász Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában 54 1. A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások

Részletesebben

1. Közjegyzői díjszabás

1. Közjegyzői díjszabás Tájékoztató a kölcsönszerződések, tartozáselismerő nyilatkozatnak közokiratba foglalásának közjegyzői díjszabásáról, az ingatlan-nyilvántartási eljárás díjszabásáról, a fizetési meghagyásos és peres eljárások

Részletesebben

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Előadó: Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Budapest,

Részletesebben

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS 1 a) AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS (Az egyes tételeknél a felsorolásokból a lényeget és az összefüggéseket kell ismertetni!) A magánjog és a közjog specifikus vegyülése folytán kialakuló

Részletesebben

Ingatlannyilvántartás 8.

Ingatlannyilvántartás 8. Ingatlannyilvántartás 8. Az ingatlan-nyilvántartás adatainak Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Ingatlannyilvántartás 8.: Az ingatlan-nyilvántartás adatainak Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál

Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál FÖLDMÉRÉS - INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Bábits Krisztina - Karli Ildikó Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete Tervezet az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást eredményező sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésének

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1 1. (1) 2 Ez a törvény - az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel bevezetett és változatlan formában gépi adathordozóra rögzített - ingatlan-nyilvántartás szabályait határozza meg. A jogalkotással szemben

Részletesebben

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről A víziközlekedésről szóló

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Az ügyfélfogadás rendje... 3. 2. Az ügyintézés határidő:... 4. 3. Alapvető eljárási szabályok:... 5

Tartalomjegyzék. 1. Az ügyfélfogadás rendje... 3. 2. Az ügyintézés határidő:... 4. 3. Alapvető eljárási szabályok:... 5 Tartalomjegyzék I. Általános szabályok 3 1. Az ügyfélfogadás rendje... 3 2. Az ügyintézés határidő:... 4 3. Alapvető eljárási szabályok:... 5 4. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, illetve az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jogszabály mai napon hatályos állapota (2010.05.01.) 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007.

Részletesebben

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Az ingatlan-nyilvántartás a) településenként tartalmazza aa) az ország valamennyi ingatlanának e törvény szerint meghatározott adatait, ab) az ingatlanhoz

Részletesebben

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA I. Általános szabályok 1. Az illetéktörvény tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA DÍJTÁBLÁZAT

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA DÍJTÁBLÁZAT VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA DÍJTÁBLÁZAT Vonatkozó jogszabályok: - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelen gazdálkodó szervezeteknek csődeljárás útján történő újjászervezése, ha pedig ez nem lehetséges, felszámolás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adóigazgatósága Sopron, 2011. október 7. Előadás témái Jogszabályi háttér Visszterhes vagyonszerzések

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Puskás Zoltán igazgató Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek

Részletesebben

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 1121 Budapest, Költő u. 21. Postacím: 1525 Budapest, Pf. 86. Tel.: 06-1-391-4610, fax: 06-1-200-1168, e-mail: dinpi@dinpi.hu Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 61. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 22., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 61. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 22., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 61. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 22., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi XLVI. törvény A földmérési és térképészeti tevékenységrõl 9916 2012. évi XLVII. törvény A bányászatról

Részletesebben

A földmérési jogszabályok aktualitásai, ezen belül az ingatlanrendező és tervezői minősítések kérdésének helyzete

A földmérési jogszabályok aktualitásai, ezen belül az ingatlanrendező és tervezői minősítések kérdésének helyzete Földügyi Főosztály A földmérési jogszabályok aktualitásai, ezen belül az ingatlanrendező és tervezői minősítések kérdésének helyzete Dr. Vigh Ágota Földmérési jogi referens Változó jogszabályi és technológiai

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete A települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Aszófő és Tihany település a 36-3577 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Aszófő és Tihany település a 36-3577 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Puskás Zoltán igazgató Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Aszófő és település a 36-3577 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

FÖLDHIVATALI ÜGYVITEL I.

FÖLDHIVATALI ÜGYVITEL I. Jegyzet FÖLDHIVATALI ÜGYVITEL I. A FÖLDHIVATALI ÜGYINTÉZÉS 1. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEZET KIALAKULÁSA... 1-3 2. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE... 2-5 2.1. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁS

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen... 1 / 15 2012.02.03. 10:42 Kisajátítás 2011. április 26. kedd, 06:39 Ingatlan tulajdonjogának állami kényszerrel történő elvonásával - kisajátításával - kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a kisajátítási

Részletesebben

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek A visszterhes vagyonátruházási illeték 1. Mire terjed ki a visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség? 1 Ingatlannak, valamint a lentebb meghatározott ingónak és vagyoni értékű jognak visszteher

Részletesebben

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről A 2010.04.22. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről A 2009.03.01. óta hatályos

Részletesebben

Kedves Olvasó! 2005. november 1-jén az Államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló

Kedves Olvasó! 2005. november 1-jén az Államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló Kedves Olvasó! 2005. november 1-jén az Államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény, az Áe. (1957. évi IV. tv.) helyett a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Ügyiratszám: 29422/4/2009. ELİTERJESZTÉS a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 23/2014.(XII.16.) és a 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra! VBK/44/3/2010.

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

ANYAKÖNYVI ÜGYEK. Haláleset anyakönyvezése

ANYAKÖNYVI ÜGYEK. Haláleset anyakönyvezése ANYAKÖNYVI ÜGYEK A kérelem kötelező tartalma Hivatalból beszerzendő mellékletek Az irat benyújtására nyitva álló határidő Haláleset anyakönyvezése A bemutatott iratok alapján a haláleset adatairól jegyzőkönyv

Részletesebben

KÉPVISELŐ RENDELETTERVEZET. a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról

KÉPVISELŐ RENDELETTERVEZET. a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ RENDELETTERVEZET a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról Készítette: Kernné dr. Kulcsár Dóra igazgatási irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XIX/1375/2 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól Budapest, 2010. október látta: norbert.kis@vm.gov.hu

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi

Részletesebben

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 1. oldal 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről A természet védelméről szóló 1996.

Részletesebben

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02 -

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02 - 81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02-81/2015. (XII. 16.) FM rendelet a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

Részletesebben

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 1121 Budapest, Költő u. 21. Postacím: 1525 Budapest, Pf. 86. Tel.: 06-1-391-4610, fax: 06-1-200-1168, e-mail: dinpi@dinpi.hu Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Az

Részletesebben

LX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. augusztus 14.

LX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. augusztus 14. LX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. augusztus 14. T A R T A L O M S z á m T á r g y Oldal Kormányrendeletek 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet Az erdõgazdálkodási

Részletesebben

A R. 1. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: A rendelet hatálya

A R. 1. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: A rendelet hatálya /2006. (..). HM rendelet a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái kártérítési felelősségének egyes szabályairól szóló 17/2002. (IV. 5.) HM rendelet módosításáról A Magyar Honvédség

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról 3886 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 39. szám 7. Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

Részletesebben

1. Jogorvoslati eljárás

1. Jogorvoslati eljárás 1. Jogorvoslati eljárás Az ügyfél kérelmére megindítandó jogorvoslati eljárások: - fellebbezési eljárás, - a döntés módosítása vagy visszavonása fellebbezés alapján, - a hatósági határozat bírósági felülvizsgálata,

Részletesebben

A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról

A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016. évi 19. szám 2463 I. Utasítások A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról A jogalkotásról

Részletesebben

Melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról

Melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.

Részletesebben

energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése. Ügyintéző: Veres Zsolt Hiv. szám: 151/10851/2015.

energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése. Ügyintéző: Veres Zsolt Hiv. szám: 151/10851/2015. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSS/01/3360-13/2015. Tárgy: Csanádapáca, 0130/58 hrsz. vízmű átadási pont villamos energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése.

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 1 Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól. I. fejezet Alapvető rendelkezések A törvény célja

1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól. I. fejezet Alapvető rendelkezések A törvény célja 1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól I. fejezet Alapvető rendelkezések A törvény célja 1. Ennek a törvénynek az a célja, hogy a közigazgatási szervek hatósági eljárásának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a végrehajtási eljárás költségeiről. - a jogszabályokban meghatározott minimális vételi árakról. I. A végrehajtási eljárás költségeiről

TÁJÉKOZTATÓ. - a végrehajtási eljárás költségeiről. - a jogszabályokban meghatározott minimális vételi árakról. I. A végrehajtási eljárás költségeiről TÁJÉKOZTATÓ - a végrehajtási eljárás költségeiről - a jogszabályokban meghatározott minimális vételi árakról I. A végrehajtási eljárás költségeiről A végrehajtási eljárás költségeit a bírósági végrehajtói

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1..

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T 012 Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T a víziközmű szolgáltatások általános szerződési feltételei Változatszám: 2.3 Változás kelte: 2007. 03. 15. Egyedi szám: Változások átvezetésére kötelezett példány: igen:

Részletesebben

A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai

A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai A megváltozott gazdasági viszonyok következtében az utóbbi években jelentősen nőtt a végrehajtási eljárások,

Részletesebben

Adásvételi szerződéssel szemben támasztott követelmények, amennyiben az adásvétellel érintett és a fedezeti ingatlan megegyezik. A.

Adásvételi szerződéssel szemben támasztott követelmények, amennyiben az adásvétellel érintett és a fedezeti ingatlan megegyezik. A. Adásvételi szerződéssel szemben támasztott követelmények, amennyiben az adásvétellel érintett és a fedezeti ingatlan megegyezik Az adásvételi szerződés tartalmával kapcsolatban, az alábbi elvárásokat fogalmazza

Részletesebben

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2 1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról 1 a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2013. március 28-án Tesoro Invest Kft. Iktatószám:

Részletesebben

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA 1 A Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK Cégadatok 5. oldal 1. Felhasználói igénybejelentés, tájékoztatás 6. oldal 1.1. Előzetes tájékoztatás

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Hatályba lépés napja: 2013. november 15. Ezen önkormányzati rendelet

Részletesebben

ÉPÍTÉSÜGYI VIZSGA FELKÉSZÍTŐ ANYAG. Lezárva: 2013. október 7. Készítette: Belügyminisztérium Építésügyi Főosztály

ÉPÍTÉSÜGYI VIZSGA FELKÉSZÍTŐ ANYAG. Lezárva: 2013. október 7. Készítette: Belügyminisztérium Építésügyi Főosztály ÉPÍTÉSÜGYI VIZSGA FELKÉSZÍTŐ ANYAG Lezárva: 2013. október 7. Készítette: Belügyminisztérium Építésügyi Főosztály Tartalomjegyzék I. RÉSZ Az építésügyi vizsga-követelményekhez tartozó jogszabályok jegyzéke...

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Végleges területrendezéséhez, kezelői lehatárolási terv és ingatlan összevonási terv elkészítése (az 502. sz. főút Szeged nyugati elkerülő út III. ütem és a 451. sz. főút Csongrád elkerülő szakasz) Közbeszerzési

Részletesebben

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvények engedélyezéséről

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvények engedélyezéséről Tájékoztató a zenés, táncos rendezvények engedélyezéséről Illetékesség: Az eljárás lefolytatására a rendezvény helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője jár el. Hatálya: Rendezvénytartási

Részletesebben

KÖRTÁNC AZ ALAPRAJZOK KÖRÜL

KÖRTÁNC AZ ALAPRAJZOK KÖRÜL KÖRTÁNC AZ ALAPRAJZOK KÖRÜL Szóhasználat tisztázása: - Ahol társasházról beszélek, ott ide értem természetesen a szövetkezeti házakat is - Ahol alapító okiratot említek, ott ide értem a szövetkezeti házak

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 64. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 64. szám MAGYAR KÖZLÖNY 64. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. május 5., csütörtök Tartalomjegyzék 2016. évi XXIX. törvény Az igazságügyi szakértőkről 5036 2016. évi XXX. törvény A védelmi és biztonsági célú

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3760-20/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős: 06.01. Tárgy: Ugod kutatási

Részletesebben

161/2004. (XI. 8.) FVM-HM-PM együttes rendelet

161/2004. (XI. 8.) FVM-HM-PM együttes rendelet 161/2004. (XI. 8.) FVMHMPM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 2) FVMHMPM együttes

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának második pillérét képező vidékfejlesztési politika intézkedései közé tartozik a Mezőgazdasági területek első erdősítése támogatás. Az intézkedés

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről 43./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2003. (VIII.25.) Kgy rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

A nemzeti forrásból finanszírozott támogatások felhasználásának ellenőrzése... 8

A nemzeti forrásból finanszírozott támogatások felhasználásának ellenőrzése... 8 A birtok-összevonási célú földvásárlási támogatás intézése (első fok)... 1 Családi gazdaságok nyilvántartásba vétele és a nyilvántartások vezetése... 3 Mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának

Részletesebben

Ingatlan biztosítására elrendelt zár alá vétel kinek a jogát biztosítja, azaz ki fizeti az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási díját?

Ingatlan biztosítására elrendelt zár alá vétel kinek a jogát biztosítja, azaz ki fizeti az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási díját? Ingatlan biztosítására elrendelt zár alá vétel kinek a jogát biztosítja, azaz ki fizeti az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási díját? Szerző: dr. Szalai-Almádi Ildikó 2015. A törvényszéki végrehajtói

Részletesebben

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetbe foglalva az Alapszabály módosításával, mely készült a 2006. évi X. tv., valamint a 150/2012 VM. rendelet rendelkezései alapján,

Részletesebben

Jogszabályok felülvizsgálata és jogszabályi keretek összefoglalása. a Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc MJV Önkormányzatánál

Jogszabályok felülvizsgálata és jogszabályi keretek összefoglalása. a Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc MJV Önkormányzatánál Jogszabályok felülvizsgálata és jogszabályi keretek összefoglalása a Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc MJV Önkormányzatánál ÁROP-1.A.5-2013-2013-0047 azonosító számú projekt keretében 1

Részletesebben

63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet. igazgatási szolgáltatási díjakról. A rendelet tárgya

63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet. igazgatási szolgáltatási díjakról. A rendelet tárgya 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelésérő l, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról A földmérési és térképészeti tevékenységrő

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 2009.10.1. és 2010.4.30. között hatályos szöveg A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

Belügyminiszter. az ügytípusnak megfelelő

Belügyminiszter. az ügytípusnak megfelelő I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Ügytípus: megvizsgálja és elbírálja az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos felügyeleti intézkedés iránti kérelmeket, hivatalból felügyeleti intézkedést

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. január 31. 2. szám R E N D E L E T E K 1/2008. (II.1.) sz. önk. rendelet Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.11.) és 4/2012 (III.27.) és 1/2012. (I.31.) önkormányzati rendelettel módosított 15/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.31) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról (módosításokkal

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága... 4

Tartalomjegyzék. Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága... 4 Tartalomjegyzék Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága... 4 Önerdősülés nyilvántartásba vétele az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 11.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben