A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete"

Átírás

1 A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete Tervezet az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást eredményező sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésének általános előírásairól A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény 29. (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. (1) Ez a rendelet az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást eredményező sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésének általános előírásait és az ezekkel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatását szabályozza. (2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi földmérési és térképészeti tevékenységet folytató jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező (gazdasági) társaságra és természetes személyre, amely (aki) az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást eredményező, a külön jogszabályban meghatározott sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységet végez. Fogalom meghatározások 2. E rendelet alkalmazásában a) DAT szabvány: az MSZ :1997 digitális alaptérkép fogalmi modell szabvány, ahol a DAT a digitális (vektoros) alaptérképi adatállományokat, illetőleg a digitális (objektum orientált) adatbázisokat jelenti. A DAT szabályzat a DAT szabvány szerinti térképi adatbázisok készítésének szakmai előírásait tartalmazza; b) KÜVET: a hatályos analóg (papír, fólia stb. adathordozón lévő) külterületi ingatlan-nyilvántartási térképek digitális (vektoros) térképi adatállományai; c) BEVET: a hatályos analóg belterületi ingatlan-nyilvántartási térképek digitális (vektoros) térképi adatállományai. A KÜVET és BEVET adatállományokat digitális átalakítással (vektorizálással) hozták létre, és amelyek az ingatlannyilvántartási térképek hiteles digitális másolatai; d) DAT adatcsere formátum: a DAT szabványban meghatározott adatcsere formátum; e) Digitális változási vázrajz esetén 1. adat: határvonal, határvonalat alkotó pontok és azonosítók (azonosító: helyrajzi szám, alrészlet jel és alosztály jel);

2 2 2. alakzat: digitális alaptérkép állami alapadatai közül a felületszerű objektum; 3. geometriai változással érintett alakzat: az az alakzat, amely a változással érintett alakzathoz közvetlenül csatlakozik és a változás során létrejövő új határpontok (a geometriai változással érintett alakzat szempontjából vonalpontok) miatt geometriája megváltozik; 4. digitális változási vázrajz: digitális ingatlan-nyilvántartási térkép változásait dokumentáló, jelen szabályzatban meghatározott tartalommal készített vázrajz, amely magába foglalja az analóg megjelenítést és a változásról készített digitális térképi állományt is; 5. geometriai leírás: az alakzatok pontokkal és vonalösszekötésekkel (szakaszokkal) való leírása; 6. határpont: a földrészlet, az alrészlet vagy a minőségi osztály határvonal pontja; 7. határvonal: a földrészlet, az alrészlet vagy a minőségi osztály határpontjait összekötő egyenes szakaszok. I. FEJEZET A földmérési és térképészeti adatok és munkarészek nyilvántartása, illetve használata 3. (1) A külön jogszabályban meghatározott adat- és térképtárakban tárolt anyagokról közigazgatási egységenként nyilvántartást (községi törzskönyvet) kell felfektetni és vezetni. Ezzel egyenértékű számítógépes nyilvántartás is vezethető, amelyről mentést kell készíteni minden változásvezetés után és annak tárolását úgy kell megoldani, hogy legalább a két utolsó mentett állomány mindig rendelkezésre álljon. (2) A tárolt anyagokat munkanemenkénti csoportosításban, ezen belül minden munkarészt külön számmal kell nyilvántartásba venni. Ennek megfelelően minden munkarész nyilvántartási száma a községi, a csoport és a csoporton belüli sorszámból áll. Több azonos munkarésznél a csoporton belüli szám alátörését kell alkalmazni. A munkarészeken a nyilvántartási számot fel kell tüntetni. (3) Az ún. hideg-irattárban elhelyezett, illetve a levéltárnak átadott anyagokat a nyilvántartásban jelölni kell. A levéltárnak átadott munkarészek jegyzékét a térképtárban kell elhelyezni. 4.

3 3 (1) A külön jogszabályban meghatározott állami alapmunkák írásbeli munkarészeit közigazgatási egységenként, kerületenkénti nyilvántartás esetén kerületenként a térképtári nyilvántartásnak megfelelő csoportosításban kell tárolni. (2) A titkos minősítésű anyagokat a titokvédelmi törvénynek megfelelően páncél- vagy vaslemez szekrényben kell tárolni. (3) A bejelentésre nem kötelezett sajátos célú földmérési munkák munkarészeit településenkénti bontásban, munkánként elkülönítve, helyrajzi szám sorrendben kell elhelyezni. Ide kell besorolni a kitűzési és felmérési vázrajzokat, valamint a hatósági határozatok és bírósági ítéletek mellékletét képező változási vázrajzokat, továbbá az igazságügyi földmérő szakértő által a 72. (5) bekezdés alapján leadott szakértői véleményeket is. (4) A bejelentésre kötelezett sajátos célú földmérési munkát és a hozzá tartozó alappont-sűrítési munkarészek másolatát az illetékes körzeti földhivatal térképtárában a bejelentésre nem kötelezett sajátos célú fölmérési munkáktól elkülönítve, településenkénti bontásban, iktatószám sorrendben kell tárolni. 5. (1) A külön jogszabályban meghatározott adat- és térképtári anyagok használatakor a) a térképtárban elhelyezett valamennyi munkarészen csak a vonatkozó szakmai szabályzatok, utasítások szerinti beírást vagy bejegyzést szabad végezni, egyéb bejegyzést tenni sem ceruzával, sem tintával, sem tussal vagy más módon nem szabad; b) a térképek és munkarészek állagának megőrzését minden esetben (használatkor és szállításkor is) biztosítani kell; c) az analóg térkép munkában nem levő részét védő anyaggal (papír, textil stb.) kell letakarni; d) a térkép és az írásbeli munkarészek közvetlen közelében tust, tintát vagy más folyadékot tartalmazó üveget, csészét tartani, továbbá a térkép használata közben dohányozni vagy étkezni nem szabad; e) digitális adatállományok eredeti adathordozóit kiadni tilos, azokról másolatot kell készíteni. Adatszolgáltatáshoz csak a másolati példányok használhatók. (2) A térképtári leltárba felvett munkarészeket a földhivatal dolgozója csak felettesének engedélyével viheti ki a földhivatal helyiségeiből. Más szervek dolgozói a munkarészeket a földhivatali helyiségekben, hivatalos munkájukhoz, munkaidő alatt használhatják, de a földhivatali helyiségekből nem vihetik ki, kivéve, ha arra a körzeti földhivatal vezetője (megyei földhivatal esetében a földmérési osztályvezető) engedélyt adott. Az analóg ingatlan-nyilvántartási térképek kivételesen indokolt

4 4 esetben történő elvitelére csak a megyei földhivatal földmérési osztályvezetője adhat engedélyt. Az engedély az állami alapmunkák kivételével csak egy napra szólhat, a térképeket pedig csak földhivatali szakember kíséretével lehet a földhivatalból kivinni. (3) Az (1) és (2) bekezdésben lévő előírásokat a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) adat- és térképtárában tárolt anyagokra is értelemszerűen alkalmazni kell. 6. (1) Az adat- és térképtári anyagok kiadásáról nyilvántartást kell vezetni, amely az alábbiakat tartalmazza: a) a belső használatra kiadott anyagot leltári számával és megnevezésével füzetbe vagy megfelelő kartotékra kell bejegyezni, egyben a megjegyzés rovatban utalni kell a munkarész minősítésére, állapotára; b) külső felhasználó részére kiadott munkarészekről átadás-átvételi jegyzéket kell készíteni (munkarészek forgalmi naplója), melynek tartalmazni kell a munkarész(ek) leltári számát, megnevezését, a kiadás dátumát. A jegyzéket el kell látni záradékkal, amelynek az esetleges kártérítésre vonatkozó felhívást is tartalmaznia kell. A jegyzéket mind az átadó, mind pedig az átvevő félnek alá kell írnia. (2) Az eredetben, belső használatra átvett munkarészek állagáért, szakszerű kezeléséért és visszaszolgáltatásáért az átvevő fegyelmileg és anyagilag is felelős. Külső felhasználó a károkozásért kártérítéssel tartozik. (3) Visszavétel alkalmával a térképtáros köteles a munkarészek állapotát megvizsgálni. Ha az átadáskori állapothoz viszonyítva a munkarész állaga romlott pl. szakszerűtlen kezelés következtében vagy tartalma indokolatlanul megváltozott, jegyzőkönyvet kell felvenni és azt a földhivatal, illetve a FÖMI illetékes vezetője részére átadni. Az intézmény vezetője köteles a felelősségre vonás és a kártérítés, illetve a megrongálódott munkarészek pótlása iránt intézkedni. Adatszolgáltatás 7. (1) Az adatszolgáltatásra vonatkozó hatályos rendelet szerint a FÖMI, valamint illetékességi területén a megyei földhivatal és a körzeti földhivatal (a továbbiakban együtt: földhivatal) a földmérési adatokba és a térképekbe betekintést engedélyezhetnek, azok másolatait hitelesítés nélküli vagy hitelesített formában szolgáltathatják. Az adatszolgáltatást az igénylés beérkezésével egyidejűleg, de az adatszolgáltatás igényességétől függően legkésőbb a beérkezéstől számított 8 napon belül teljesíteni kell. Postán, távmásolón (faxon) vagy elektronikus úton érkezett

5 5 igénylés alapján készített másolat esetén az igénylőt értesíteni kell arról, hogy az igazgatási szolgáltatási díj beérkezése után a térképek és a földmérési adatok mikor állnak rendelkezésére. (2) A térképtárak ügyfélfogadási idejét a földhivatal munkarendjében kell meghatározni. 8. A digitális adatokból történő adatszolgáltatás speciális előírásai: a) a digitális változási vázrajz készítéséhez szükséges adatokat a digitális ingatlan-nyilvántartási térkép kivágataként úgy kell szolgáltatni, hogy az átadott részállományban a digitális változási vázrajz készítéséhez minden olyan adat rendelkezésre álljon, amely az ingatlan-nyilvántartási térkép részét képezi; b) az ingatlan-nyilvántartási térkép felirat és jelkulcs készletét a földhivatal szükség esetén a felhasználó rendelkezésére bocsátja; c) az ingatlan-nyilvántartási térképben előzetes változásként kezelt adatokat is ki kell szolgáltatni; d) a változási vázrajz készítéséhez szükséges digitális adatállomány szolgáltatása a felhasználó igénye szerint a földhivatali programrendszer formátumában, DAT adatcsere, DXF vagy ASCII formátumban történhet; e) az adatbázisban tárolt adatokról a földhivatali nyilvántartó rendszerből a földügyi információs hálózaton keresztül is, az ott szabályozott módon lehet adatot szolgáltatni; f) lakossági adatszolgáltatás esetén a digitális térképi adatállományból (adatbázisból) igényelt térképrészletet ki kell nyomtatni. 9. (1) A térképtári anyagokba való betekintés során a) a forgalomban lévő térképekbe, adatokba (változási vázrajz, területjegyzék) bárki korlátozás nélkül betekinthet, tartalmáról feljegyzést készíthet; b) a mérési és számítási adatokba, munkarészekbe, a forgalomból kivont állami alapadatokba való betekintés esetén a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 7. (5) bekezdésben foglalt rendelkezést kell alkalmazni; c) a titokvédelmi törvény hatálya alá tartozó anyagokba csak az a személy tekinthet be, aki betekintési jogát a vonatkozó jogszabályokban előírt módon igazolja. (2) Hitelesítés nélküli adatszolgáltatás a) hitelesítés nélkül adatszolgáltatás csak a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási

6 6 díjakról szóló 63/1999. (VI. 21.) FVM HM PM együttes rendeletben (a továbbiakban: FVM HM PM együttes rendelet) előírtak szerint történhet; b) az analóg munkarészekről készített nem hitelesített másolatok tartalmazzák a kiadás helyét és időpontját (dátumát), az adatszolgáltatást végző nevét (nyomtatott betűvel) és aláírását, valamint a földhivatal körbélyegzőjét; c) digitális adatok nem hitelesített kiadása kísérő bizonylattal történik, amely tartalmazza a kiadás helyét és időpontját (dátumát), az adathordozó azonosítóját, az adatszolgáltató nevét (nyomtatott betűvel) és aláírását, valamint a földhivatal körbélyegzőjét. Igény esetén költségtérítés ellenében az adathordozót a földhivatal biztosítja. (3) Hitelesített adatok szolgáltatása a) az analóg munkarészekről készített hiteles másolatokat az e) pont szerinti záradékkal kell ellátni. A hiteles másolatok tartalmazzák továbbá a kiadás helyét és időpontját (dátumát), az adatszolgáltatást végző nevét (nyomtatott betűvel) és aláírását, valamint a földhivatal körbélyegzőjét; b) digitális adatokról történő adatszolgáltatás esetén a másolatot az adatszolgáltatás napján kell elkészíteni, az adatállományban külön text típusú file-ban fel kell tüntetni az adathordozó azonosítóját; c) hitelesített digitális adatok átadása kísérő bizonylattal történik, amely tartalmazza a kiadás helyét és időpontját (dátumát), az adathordozó azonosítóját, az adatszolgáltató nevét (nyomtatott betűvel) és aláírását, az adatállomány byte-ban meghatározott méretét és az adatszolgáltató szerv körbélyegzőjét. A kísérő bizonylat egy példányát 10 évig meg kell őrizni. Igény esetén költségtérítés ellenében az adathordozót a földhivatal biztosítja; d) hitelesített digitális adatok átadásánál alkalmazható a minősített fokozatú digitális aláírás is, ha az adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történik; e) a hitelesítési záradék szövege: Ez a másolat a kiadását megelőző napig az eredetivel megegyezik. 10. (1) A földmérési adatokat és térképeket az adatszolgáltatás rendjéről szóló rendeletben előírt formanyomtatványon kell igényelni [FVM HM PM együttes rendelet 5. (2) bekezdése és a rendelet 3. számú melléklete]. (2) Egy adatigénylésre a munka befejezése előtt több esetben is lehet adatokat kiszolgáltatni. (3) Az igénylő részére a térképi és területi adatokat azok összhangjának biztosításával kell szolgáltatni.

7 7 (4) Számszerű (numerikus) munkához szükséges koordinátákat a földhivataltól, illetve a FÖMI-től kell beszerezni. (5) A fővárosi változási vázrajzok készítéséhez számítógépes feldolgozás esetén az új földrészlet határpontokat a Fővárosi Földhivatal illetékes körzeti földhivatala által előírt pontszámokkal kell megjelölni. 11. A kiadott térképmásolatnak tartalmaznia kell a) a fejlécben a kiállító földhivatal címbélyegzőjét, a település nevét, a fekvés megnevezését, az igényelt földrészlet helyrajzi számát, a térképmásolat méretarányát, analóg térkép esetén a térképszelvény számát, a térkép vetületi rendszerét; b) a rajzi részben az igényelt földrészlet geometriáját és annak környezetét a térképi megírásokkal; c) a láblécben hiteles másolat esetén az e rendelet 9. (3) bekezdés e) pontja szerinti hitelesítési záradékot, a kiadás helyét és időpontját (dátumát), valamint az adatszolgáltatást végző nevét (nyomtatott betűvel) és aláírását, továbbá a földhivatal körbélyegzőjét. A térképmásolat mintát e rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza. 12. (1) A térképmásolat kiadása előtt a földhivatalnak a rendelkezésre álló térképi és ingatlan-nyilvántartási adatokat a jogerős, de esetleg még át nem vezetett változásokkal ki kell egészíteni. (2) A még nem jogerős, de már előzetesen átvezetett változási adatokat is ki kell adni. Ebben az esetben a térképmásolaton az érvényes vonalak és az azokhoz tartozó adatok mellett az új vonalakat és helyrajzi számokat, valamint a módosított területeket megkülönböztetett módon kell feltüntetni megjegyezve, hogy ezek érvényességére még nem érkezett határozat. (3) Azokat a változásokat, amelyek az ingatlan-nyilvántartási térképen még nincsenek előzetesen átvezetve, de a változásra vonatkozó munkarészek már rendelkezésre állnak, a szolgáltatott adatokban előzetes változásként érvényesíteni kell, azonban ezek érvényességére a (2) bekezdésben foglaltak az irányadók.

8 8 (4) Átnézeti térképek szolgáltatása esetén a megrendelő figyelmét fel kell hívni arra, hogy a rendelkezésre álló térkép (nyomat, fénymásolási alapanyag) mikor készült és a változásvezetés milyen időpontra vonatkozik. (5) Az adatszolgáltatás keretében az alaptérkép vagy átnézeti térkép másolatán, az előírt pontossági és egyéb követelmények betartásával, esetenkénti vagy rendszeresen visszatérő alkalommal, a földhivatal a változásokat díjfizetés ellenében, külön kérelemre, soron kívül átvezetheti. (6) Az adatszolgáltatáskor az igényeket azzal a módszerrel kell teljesíteni, amely a megfelelő minőség biztosítása mellett a leggyorsabb és leggazdaságosabb. (7) A földhivatal másoló berendezésének üzemeltetését a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján a földhivatal vezetője szabályozza. 13. (1) Az adatszolgáltatás során biztosítani kell a kiszolgáltatott adatok megfelelő számlázásának ellenőrizhetőségét, amelynél különösen az alábbi szempontokat kell betartani: a) minden munkát külön kell számlázni, kivéve az egy tételszám alatt elszámolható munkákat (épületfeltüntetés, kitűzés stb.); b) a számlának tartalmaznia kell az alkalmazott tételszámokat, a kiszolgáltatott adat azonosítására alkalmas adatot (pontszám, településnév, helyrajzi szám stb.); c) az adatigénylő lapot a számla földhivatalnál maradó példányához kell csatolni; d) a vizsgálati díjról készített számlán a munka földhivatali iktatószámát fel kell tüntetni. (2) Az igazgatási szolgáltatási díjról készített számlán, illetve a szolgáltatott munkarészeken olyan adatokat (megrendelés száma, munkaszám, tervszám stb.) is fel kell tüntetni, amely alapján az adatok egyszeri felhasználása utólag is ellenőrizhető.

9 9 II. FEJEZET A változási vázrajz és fajtái 14. (1) A változási vázrajz az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmához kapcsolódó, az állami alapadatok változását dokumentáló analóg, illetve digitális földmérési munkarész. (2) Az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érintő változások átvezetéséhez a körzeti földhivatal által záradékolt változási vázrajz, valamint hatósági jóváhagyás szükséges. Az ingatlan természetben meghatározott vagy területnagyságban kifejezett részére vonatkozó jog bejegyzéséhez vagy tény feljegyzéséhez az ingatlan érintett részét ábrázoló és a körzeti földhivatal által záradékolt változási vázrajz szükséges. A változás ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez vázrajz is szükséges, ha a változás az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érinti, illetőleg jogszabály azt előírja. (3) Digitális térkép esetén változással érintettnek minősül minden olyan földrészlet, amelynek geometriája a változás során megváltozik. Objektumorientált adatbázis esetén a leíró adatokat nem kell aktualizálni azoknál a földrészleteknél, amelyeknek a geometriája csak új vonalpont meghatározása miatt változott. 15. (1) Közigazgatási egységek határvonalának változásával összefüggő változási vázrajz a) az államhatár változásával összefüggő változási vázrajz a 3. számú melléklet szerint, a hozzátartozó területkimutatással a 4. számú melléklet szerint, valamint b) a közigazgatási határ (ideértve a közigazgatási egység ebben az értelemben a település és megye határát és a fekvéshatárt is) változásával összefüggő változási vázrajz. (2) Földrészlet határ változásával összefüggő vázrajz a) a megosztással összefüggő változási vázrajz az 5. számú melléklet szerint, mérési és számítási vázlat a 6. számú melléklet szerint; b) a földrészletek összevonásával, telekegyesítéssel összefüggő változási vázrajz a 7. számú melléklet szerint; c) a telekhatár-rendezéssel összefüggő változási vázrajz a 8. számú melléklet szerint;

10 d) a kisajátítással összefüggő változási vázrajz (kisajátítási térkép). 10 (3) Földrészleten belüli változásokkal összefüggő változási vázrajz a) az épület feltüntetésére vagy megszüntetésére vonatkozó a 9. számú melléklet szerinti változási vázrajz és a 10. számú melléklet szerinti épületfeltüntetéshez tartozó mérési vázlat, az önálló tulajdonú épület feltüntetésére vonatkozó 11. és 12. számú mellékletek szerinti, valamint a közterületről nyíló pince ábrázolásával kapcsolatos, a 13. számú melléklet szerinti változási vázrajz; b) a művelési ág változással és a mezőgazdasági művelés alóli kivonással összefüggő változási vázrajz; c) a termőföld minőségi osztály változási vázrajz; d) a telki szolgalmi jog 14. számú melléklete szerinti és egyéb jog bejegyzésére vagy tény feljegyzésére szolgáló a 15. számú melléklet szerinti változási vázrajz; e) osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanra vonatkozó több kezelői jog bejegyzésére szolgáló a 16. számú melléklet szerinti változási vázrajz; f) földhasználati jog bejegyzésére szolgáló változási vázrajz. (4) A változási vázrajzokkal együtt kell kezelni az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmában változást nem eredményező egyéb vázrajzokat, amelyek a következők: a) kitűzési vázrajz és kitűzési vázlat a 17. és 18. számú mellékletek szerint, b) felmérési vázlat, c) földrészleten belüli használati megosztással összefüggő vázrajz. (5) A fővárosi változási vázrajzokat (19. számú melléklet) megkülönböztetésük érdekében következő betűjelekkel kell ellátni: a) T a (2) bekezdés a) c) pontok alatt felsorolt belterületi földrészleteket érintő változási vázrajz, b) M a (2) bekezdés a) c) pontok alatt felsorolt külterületi földrészleteket érintő változási vázrajz, c) K a (2) bekezdés d) pont alatti változási vázrajz, d) S a földhivatal saját hatáskörében készített kiigazító változási vázrajz, e) E a (3) bekezdés alatt felsorolt valamennyi változási vázrajz. A változási vázrajz készítésére vonatkozó általános előírások 16. (1) Változási vázrajz csak hitelesített adatok felhasználásával készíthető.

11 11 (2) A vázrajz megnevezése a 15. (4) bekezdés a) b) pontokban említettek kivételével minden esetben változási vázrajz. A fővárosban a változási vázrajzok számozása egységes rendszerben történik. Az új változási vázrajz számát az adatszolgáltatás során a Fővárosi Földhivatal illetékes körzeti földhivatala adja meg. (3) A változási vázrajzot az ingatlan-nyilvántartási térképnek megfelelő méretarányban kell elkészíteni. Indokolt esetben a jobb áttekinthetőség érdekében ettől el lehet térni. (4) A változási vázrajz lehetőleg északi irányú tájolású legyen. Nem északi tájolás esetén az északi irányt a vázrajzon fel kell tüntetni. (5) A változási vázrajzon és munkarészein az alaptérkép jelölésein kívül e rendelet 20. számú melléklete szerinti jelöléseket kell használni. Az eltérő jelöléseket a magyarázatban külön fel kell tüntetni a vázrajzon. (6) Digitális alaptérkép esetében készített digitális változási vázrajzokat és a hozzátartozó területkimutatást analóg formában ki kell nyomtatni, melyeknek ki kell elégítenie az analóg formában készített változási vázrajzok tartalmi követelményeit. 17. (1) A változási vázrajz címfelirata tartalmazza a település nevét, az érintett helyrajzi számot(kat), a változás jellegét, a vázrajz méretarányát, analóg térképek esetén az érintett térképszelvény(ek) számát, továbbá a készítő név és címbélyegzőjét, a munkaszámot vagy iktatószámot. (2) Több közigazgatási egységre kiterjedő változás esetén a változási vázrajzot közigazgatási egységenként kell elkészíteni. Közigazgatási egységen belüli több fekvést érintő változás esetén a változási vázrajzot fekvésenként kell készíteni. (3) A földrészlet határvonalának változásával és kitűzésével kapcsolatos földmérési munka megkezdése előtt a munkavégzőnek be kell szerezni a megrendelő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy az érintett földrészlet határvonalával kapcsolatosan volt-e vagy van-e folyamatban bírósági eljárás. Ha a határvonal helyét jogerős bírósági ítélettel állapították meg, akkor a munkát végző csak olyan vázrajzot készíthet, amely a bíróság által megállapított határvonalat és az ennek megfelelő területi adatokat tartalmazza. (4) Ha az adatok szolgáltatása és a munka leadása között 30 napnál hosszabb idő telik el, az adatszolgáltatáskor kiadott adatokat a munka leadása előtt a körzeti földhivatalnál egyeztetni kell. Az adatokban bekövetkezett időközi változásokat a munka elkészítése során a készítőnek figyelembe kell vennie.

12 (1) A változási vázrajznak tartalmazni kell a) időpont megjelöléssel a készítő, a minőséget tanúsító, valamint a vizsgáló (záradékoló) nevét (nyomtatott betűvel) és aláírását, a minőséget tanúsító és a vizsgáló ingatlanrendező földmérői minősítésének számát, továbbá az ingatlannyilvántartási bejegyzéshez az érdekelt felek aláírását, valamint a következő záradékot: A változás akaratunknak megfelelően történt. b) a földmérési záradékot az 53. (1) bekezdése szerinti tartalommal, c) a munkát készítő, illetve a minőséget tanúsító személy ingatlanrendező földmérői minősítésének számát, továbbá d) a feltüntetett méretek a helyszíni állapotra vonatkoznak szövegű záradékot. (2) A változási vázrajz érdekeltekkel való aláíratása nem földmérési feladat, arra az ingatlan-nyilvántartásról szóló CXLI. törvény (Inytv.) 32. (2) bekezdés f) pontjában, valamint az Inytv. végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (Inyvhr.) 70. -ában előírtakat kell alkalmazni. (3) Ha indokolt, a változási vázrajzon a pontosságra vonatkozó információk feltüntethetők. (4) E rendeletben előírt és meghatározott záradékokon kívül a vázrajzon más záradékot a készítő nem tüntethet fel. 19. (1) A változási vázrajzon ábrázolni kell az érvényes, valamint az előzetes változásokkal kiegészített ingatlan-nyilvántartási térképpel azonos tartalommal a változás előtti, valamint a változás után keletkező térképi állapotot. Ezen belül ábrázolni kell a meglévő és az új földrészletek helyrajzi számát, az alrészleteket és betűjelüket, az alosztályok határvonalait, a művelési ágakat és az alosztályok jeleit. (2) Az épület feltüntetéséről készített változási vázrajzon ábrázolni kell az új vagy változott épületet, az utcanevet és házszámot. (3) A változás utáni új földrészleteket és változott épületeket 0,5 mm vastag, folytonos fekete vonallal, az alrészlet határokat 0,3 mm vastag pontozott vonallal, valamint a megszűnt határvonalakat és egyéb térképi elemeket a megszüntetés jelével kiegészítve kell feltüntetni, a megváltozott régi helyrajzi számokat, alrészlet

13 13 betűjeleket, utcaneveket, házszámokat fekete színnel kell áthúzni és az újakat is fekete színnel kell beírni. (4) A változási vázrajzon ábrázolni kell a változással érintett földrészlethez csatlakozó szomszédos földrészletek helyrajzi számát, valamint a térképen mért legalább 2 cm hosszúságban a szomszédos földrészletek határvonalát. (5) A változási vázrajznak csak a változott vonalak jellemző terepi méreteit kell tartalmaznia. Egyéb ellenőrző, beillesztéshez szükséges stb. méreteket a mérési jegyzeten vagy a mérési vázlaton, illetve tömbrajzon kell feltüntetni. Ezt a munkarészt a változási vázrajz földhivatali példányához kell csatolni. 20. (1) A változási vázrajzokhoz az ingatlan-nyilvántartási átvezetés céljának megfelelő területkimutatást kell készíteni. (2) A változás előtti rész tartalmazza a hatályos ingatlan-nyilvántartásnak megfelelően a) a változás előtti helyrajzi számokat növekvő sorrendben; b) a földrészletek, illetve az alrészletek betűjelét, művelési ágát és minőségi osztályát; c) a földrészletek, alrészletek és alosztályok területi és kataszteri tiszta jövedelmi adatait (Ak), valamint d) a földrészletek területének összegét. (3) A változás utáni rész tartalmazza a) a változás utáni helyrajzi számokat növekvő sorrendben; b) a földrészletek, illetve az alrészletek betűjelét, művelési ágát és minőségi osztályát; c) a földrészletek, alrészletek és alosztályok területi és kataszteri tiszta jövedelmi adatait (Ak); d) az alrészletek (alosztályok) területének és kataszteri tiszta jövedelmének összegét földrészletenként; e) a földrészletek területének összegét, továbbá f) a változás utáni tulajdoni állapotot (ha a megrendelő kéri és az adatokat biztosítja). (4) A fővárosban a változás előtti és változás utáni rész között az eleső és hozzájövő részterületek kimutathatók.

14 14 (5) Ha a vázrajz új művelési ágat keletkeztet, annak minőségi osztályát és kataszteri tiszta jövedelmét a vizsgálat és záradékolás során a földhivatal állapítja meg. (6) A változott területi adatokat a munkarészekhez csatolt területszámítási jegyzőkönyvből kell átvenni. A területkimutatás külön munkarészként is elkészíthető, de ebben az esetben a változási vázrajzot az alábbi záradékkal kell ellátni: A vázrajz a területkimutatással együtt érvényes. (7) Numerikus területszámítás esetén a változás utáni terület a koordinátákból számított és m 2 -re kerekített érték. Digitalizált (numerizált) adatállományokból származó koordinátákkal végzett területszámítás esetében a grafikus területszámítás szabályai szerint kell eljárni [29. (3) bekezdés]. A változás előtti és utáni terület összegének azonosnak kell lenni. (8) A változási vázrajz készítésének általános földmérési előírásai 21. (1) A változási vázrajzot az érvényben lévő ingatlan-nyilvántartási térkép készítésénél alkalmazott mérési, térképezési és területszámítási pontossággal, állami alapadat tartalommal kell elkészíteni. (2) Változási vázrajzot az ingatlan-nyilvántartási térkép szükséges esetben az országos alappont-hálózatok hiteles adatainak felhasználásával kell készíteni. (3) Nyomtatott formában kiadott hitelesített vagy nem hiteles térképmásolatról méretlevétellel méreteket földmérési munkához megállapítani nem szabad. (4) A változási vázrajz helyszíni és irodai munkáihoz használt mérőeszközöknek ki kell elégíteni a mérésügyről szóló évi XLV. törvény és a végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait. (5) A változás után keletkező új határpontokat figyelemmel a 71. és a 72. -okban foglaltakra, továbbá a vonalas létesítmények építésére is a természetben ki kell tűzni és a 41. (5) bekezdés szerint meg kell jelölni. 22. (1) Vízszintes alappont-sűrítés esetén

15 15 a) a felmérő szerv rendűségre tekintet nélkül köteles azt a megyei földhivatalhoz bejelenteni [az Fttv. végrehatására kiadott 16/1997. (III. 5.) FM rendelet (a továbbiakban: FM vhr.) 34. (1) bekezdés]; b) a vonatkozó szakmai szabályzat előírásai szerint kell eljárni, és az ott előírt munkarészeket kell a megyei földhivatalnak átadni; c) azt egységes országos vetületi rendszerben (a továbbiakban: EOV) kell végezni. Ha a földmérési alaptérkép még a régi vetületi rendszerben készült, az EOVben újonnan meghatározott alappontok koordinátáit a földmérési alaptérkép vetületi rendszerébe, a földhivatal által díjfizetés ellenében szolgáltatott transzformációs állandókkal át kell transzformálni. (2) Magassági alappont-sűrítést a) a vonatkozó szakmai szabályzat előírásai szerint kell elkészíteni, és az ott előírt munkarészeket kell a földhivatalnak átadni; b) a sajátos célokat szolgáló földmérési munkák szabályzatának és jelkulcsának kiadásáról szóló 29/1974. (MÉM. É. 50.) MÉM utasítás (a továbbiakban: M1 szabályzat) 4. Magassági alappontok előírásainak megfelelően kell végezni. Az új pontokat a földhivatal által megadott számcsoporton belül folyamatosan kell számozni; c) az egységes országos magassági alappont-hálózat (EOMA) pontjainak felhasználásával kell elvégezni, ha adott területen azok már rendelkezésre állnak. 23. (1) A földrészletek határvonalának azonosítását és ellenőrzését függetlenül a változási vázrajz fajtájától minden esetben el kell végezni. (2) Az ingatlan-nyilvántartási térkép felhasználásával készülő sajátos célú földmérési munka megkezdése előtt a földmérési munkával érintett terület ingatlannyilvántartási adatainak digitális térképi adatbázisok esetében az attribútumokra is kiterjedően egymással, valamint a helyszíni állapottal való összhangját ellenőrizni kell. (3) A földrészletek határvonalainak azonosításához és ellenőrzéséhez fel kell használni a meglévő ingatlan-nyilvántartási térképet, valamint a rendelkezésre álló mérési, kitűzési és területi adatokat is. Analóg térképi ábrázolás esetén kiindulásként vizsgálni kell, hogy a térképi ábrázolás és a területi adatok összhangban vannak-e. Ha az ellentmondás mértéke a térképi ábrázolásra és a területszámításra a (6) és (8) bekezdés szerint megengedett legnagyobb eltérést meghaladja, akkor vizsgálni kell, hogy az ellentmondás felmérési, térképezési vagy területszámítási hibából származike. Ilyen esetben az észlelt hibát a megfelelő munkarészek csatolásával az illetékes körzeti földhivatalnak írásban be kell jelenteni. A hiba kijavításáról a körzeti földhivatal a földhivatal a külön jogszabályban meghatározott hatósági jogkörében

16 16 eljárva soron kívül köteles intézkednie. Ha a munkát a földhivatal végzi, akkor a kijavításról saját hatáskörben, hivatalból intézkedik. (4) A földrészletek határvonalának helyszíni ellenőrzése során a rendelkezésre álló mérési adatokat és az ingatlan-nyilvántartási térképről mért méreteket a helyszíni ellenőrző mérési eredményekkel össze kell hasonlítani. Az ellenőrző méreteket a mérési jegyzeten, a mérési vázlaton stb. a többi adattól eltérő módon kell dokumentálni a 6. számú melléklet szerint. (5) Az ingatlan-nyilvántartási térképen tervezett (szaggatott) vonallal ábrázolt határvonal helyzetét a tervezési méretek és a területi adatok alapján kell ellenőrizni. Ha a földrészletet részben folytonos, részben szaggatott vonalak határolják, a folytonos vonal helyzetét általában térképi adatok, a szaggatott vonal helyzetét pedig a tervezési méretek vagy ha más adat nem áll rendelkezésre, a területi adatok felhasználásával kell ellenőrizni. Ha a természetbeni használat iránya eltér a térképen szaggatott vonallal ábrázolt iránytól, akkor azt a természetbeni állapotot tartalmazó vázrajz és a vele összhangban levő mérési adatok átadásával egyidejűleg a munkát végzőnek jeleznie kell a körzeti földhivatalnak. A körzeti földhivatal megvizsgálja, hogy történt-e térképezési hiba, ha igen, azt soron kívül kijavítja. (6) A térképi és természetbeni állapotot azonosnak kell tekinteni és a terepmunkához a természetbeni állapotot, az irodai feldolgozáshoz a térképi állapotot és a nyilvántartott területi adatokat kell kiindulásként elfogadni, ha az eltérés nem lépi túl az 21. számú mellékletben meghatározott mértéket. (7) Tömbkontúros felméréssel, illetve digitális átalakítással készült térképi adatok, valamint tömbbelsők ellenőrzésekor az eredeti felmérés tűréshatárait kell alkalmazni. (8) Az ingatlan-nyilvántartás területi adata és a térképi ábrázolás összhangban van, ha az ellenőrző területszámítás a) egységes országos térképrendszerben (a továbbiakban: EOTR) készült ingatlan-nyilvántartási térkép esetében a nyilvántartott terület és az ellenőrző grafikusan számított terület közötti eltérés nem lépi túl a 22. számú melléklet táblázatában megadott értékek másfélszeresét; b) régi vetületi rendszerű (sztereografikus, henger-rendszerek) ingatlannyilvántartási térképek esetében a nyilvántartott és a grafikusan számított területi adatok közötti eltérés nem haladja meg a 23. számú melléklet táblázatában feltüntetett értékek másfélszeresét; c) alrészletek területszámítása esetén a 23. számú melléklet táblázatában feltüntetett értékek kétszeresét; d) eredetileg (számszerűen meghatározott) koordinátákból számított nyilvántartott terület és az ellenőrző numerikus területszámításból nyert területnek m 2 - re, öt tizedes élességgel meg kell egyeznie.

17 17 (9) Grafikus átszerkesztéssel, valamint analóg térképek digitalizálásával készített vektoros térképi állományok (KÜVET, BEVET vektoros térkép) esetében az eredeti térképre vonatkozó pontossági előírásokat kell alkalmazni. 24. Az ingatlan-nyilvántartás átalakítása során akkor kell azonosnak tekinteni az ingatlant, ha az ingatlan-nyilvántartásról szóló CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 119/B. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeken túl a földrészletnek az eljárás során megállapított új területe és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett régi terület közötti eltérés az e rendelet 23. (8) bekezdésében figyelemmel az e rendelet 23. (9) bekezdésében megfoglaltakra is meghatározott mértéket nem haladja meg. Részletmérés 25. (1) A részletmérés során az érintett terület állami alapadat tartalmában bekövetkezett változásokat be kell mérni. (2) A részletpontok csoportosítását és meghatározását a vonatkozó szakmai szabályzatok (szabvány) előírásai szerint kell végezni. (3) Épületfeltüntetéshez az új, illetve változott épületeket magasabb rendű vagy azonos rendű részletpontokra úgy kell bemérni, hogy a mérési adatok alkalmasak legyenek az ingatlan-nyilvántartási térképbe történő beillesztésére. (4) A mérési eredményeket mérési jegyzeten, illetve adathordozón kell rögzíteni. Az adatrögzítőben lévő adatokat ki kell nyomtatni és a munkarészekkel együtt le kell adni a földhivatalnak. A mérési jegyzet (manuálé) a helyszínen készült vázlat, amely alakhelyes, tartalmaz minden helyszínen mért méretet és gyűjtött adatot. (5) A mérési és számítási vázlat (tömbrajz) manuálisan vagy számítógéppel készített méretarányos vázlat, amely tartalmaz minden méretet és adatot, amelyek a térképezéshez szükségesek. A mérési és számítási vázlat a változás típusától függően értelemszerűen tartalmazza a) az ingatlan-nyilvántartási térképpel egyező változás előtti állapotot és a hozzá tartozó mérési adatokat a 20. számú melléklet szerinti jelölésekkel; b) az új állapotnak megfelelő vonalakat, a mérési eredményeket, az új helyrajzi számokat, művelési ágak és alrészletek jelölését a 6. számú melléklet szerint;

18 18 c) a megszűnt vonalakat kettős áthúzással érvénytelenítve; d) a mérési vonalakat (eredmény vonallal), az ordináta vonalakat vékony szaggatott vonallal; e) a térkép-terepazonosság megállapításához és egyéb célból történt ellenőrző mérés adatait az előzőektől eltérő módon feltüntetve; f) a település nevét, analóg térkép esetén a térképszelvény számát, a helyrajzi számot, a házszámokat és utcaneveket, valamint az északi irányt; g) a készítő nevét, a munka számát, a készítés dátumát, a készítő nevét (nyomtatott betűvel) és aláírását, illetve a készítő bélyegzőlenyomatát. 26. (1) A mérési vázlaton, tömbrajzon feltüntethető a tulajdonosok neve, lakcíme. Jelölni kell jelkulcsi jellel a földrészlet határ pontok megjelölésének módját (karó, kő stb.). (2) Digitális térképeknél, illetve numerikus, valamint grafikus koordinátákkal végzett területszámítás esetén a mérési vázlaton a pontszámokat is fel kell tüntetni. (3) A mérési vázlatot (számítási vázlatot) számítógépes feldolgozás esetén kinyomtatott formában is a földhivatalnak leadandó munkarészekhez kell csatolni. (4) Ha a mérési vázlat több lapból áll, a vázlatlapok elhelyezkedéséről, kapcsolatáról áttekintő vázlatot (krokit) kell készíteni. (5) A felmérő szervnél saját őrizetben maradó anyagot a készítő 10 évig köteles megőrizni és igény esetén a földhivatal rendelkezésére bocsátani. Térképezés 27. (1) A változási vázrajzon a változásokat az ingatlan-nyilvántartási térkép változás előtti állapotával azonos tartalmú munkarészen a okban foglalt előírások szerint kell ábrázolni. (2) Analóg térképek esetén a több térképszelvényen lévő vonalas létesítmény egy változási vázrajzra összemásolható. Digitális térkép esetén a vonalas létesítményt településenként egy adatállományban kell ábrázolni.

19 19 (3) Hosszan elnyúló, illetve több szelvényt érintő földrészletnél ha a változás csak a földrészlet egy részét érinti analóg térképek esetén a változási vázrajznak a földrészletből legfeljebb az érintett szelvényre eső részét kell tartalmaznia. Digitális térkép esetén a változási vázrajz adatállományának az egész földrészletre vonatkozó adatállományt tartalmaznia kell. Területszámítás 28. (1) Közigazgatási határvonal változása esetében a területváltozást numerikusan adott, fekvéshatárvonal változás esetén numerikusan adott, vagy ennek hiányában térképről (ellenőrzéssel) lemért koordinátákból kell meghatározni. Ezen belül a földrészletek változás utáni területének számítását az alaptérkép készítési előírásaival összhangban kell végezni. (2) A területszámítást az alkalmazott módszernek megfelelő területszámítási jegyzőkönyvben kell végezni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a változás előtti és a változás utáni területek szembeállítását és a területkiegyenlítési javításokat (ráosztásokat), valamint a megengedett legnagyobb eltérést. (3) A területszámítási jegyzőkönyvet a földhivatali vizsgálatra benyújtott változási vázrajzhoz kell csatolni. (4) A változott földrészletek helyrajziszámozását a külön jogszabályban foglaltak szerint elvégezni. 29. (1) A földrészletek változás utáni területét úgy kell meghatározni, hogy a változással érintett földrészletek változás előtti területének összege a változás utáni területek összegével, a földrészleten belüli alrészletek területének összege pedig a földrészlet területével legyen egyenlő. (2) A területszámítást az eredeti területszámítás módszerével (numerikusan, illetve grafikusan) kell végezni. Analóg térképről levett (grafikus) koordináták felhasználásával végzett területszámítás esetén a grafikus területszámítás szabályai szerint kell eljárni. (3) A mérési adatok alapján számított koordinátákból meghatározott területi adatok változásait (új területek számítása) szintén koordinátákból kell meghatározni. Ilyen esetekben a változott földrészletek területe összegének m 2 élességgel meg kell

20 20 egyeznie a változással érintett földrészletek határvonalán levő birtokhatárpontok koordinátáiból számított területtel. (4) Grafikus területszámítás, illetve grafikus koordinátákkal végzett területszámítás esetén a megengedett eltérési értékek a nagyobb egység (pl. csoport, alcsoport, földrészlet stb.) területére vonatkoznak. A megadott értékek között a tényleges területnek megfelelően interpolálni kell. A 0,02 ha alatti és 800 ha feletti (22. melléklet), továbbá a 0,1 ha alatti és a 400 ha feletti (23. melléklet) területnél extrapolálást nem kell végezni. (5) Numerikus területszámítás esetén a változás során meghatározott vonalpontot a területszámításnál töréspontként kell kezelni. A területszámításba az ilyen törésponttal érintett földrészleteket is be kell vonni. A változási vázrajz területkimutatásába ezeket a földrészleteket nem kell felvenni, ha területe nem változik. 30. (1) Ha grafikus területszámítás esetén a területi eltérés a változás előtti területek összegének és a változás utáni területek összegének különbsége nem haladja meg az EOTR nyilvántartási térképre a 22. számú melléklet táblázatában megadott értéket, régi vetületi rendszerben készült nyilvántartási térképre a 23. számú melléklet táblázatában megadott értéket, akkor az eltérést a számított területekre az egyes részletek területének és meghatározási módjának figyelembevételével rá kell osztani. Ha a számított terület az adott területtől a megengedettnél nagyobb mértékben tér el, a részterületek számítását meg kell ismételni. Ha az ismételt számítás a részterületek előbbi számításával megegyezik tehát a megállapított eltérés továbbra is fennáll, a földhivatal állásfoglalása szerint kell eljárni. (2) Ha a változás után keletkezett földrészletek területét numerikus és grafikus módszerek vegyes alkalmazásával számították, az eltérést területarányosan kell elosztani. Ilyen esetben (numerikus) koordinátákból vagy természetben mért méretekből számított területekre eltérést ráosztani nem szabad. (3) Analóg térképek esetén, ha a földrészlet, illetve az alrészlet határvonala részben megváltozott és a változás nem haladja meg a földrészlet területének 20%- át, illetve az alrészlet területének 30%-át a változással érintett területet egymástól függetlenül kétszer kell számítani. A változott területet a két érték számtani középértékeként kell elfogadni, ha a két érték között az eltérés nem lépi túl a 22. vagy a 23. számú melléklet táblázatában a változott terület nagyságára megengedett eltérést. A visszamaradó területet kivonással kell képezni.

21 (1) Az alrészletek területszámításánál, ha az alrészletek területének összege és a földrészlet területe közötti különbség nem haladja meg a 22. számú melléklet táblázatában, illetve a 23. számú melléklet táblázatában megadott értékek kétszeresét, az eltérést az alrészletek területére területarányosan kell ráosztani. (2) A minőségi osztályok területének összegét rá kell állítani a befoglaló alrészlet területére. (3) A kataszteri tisztajövedelem (aranykorona érték) elszámolásánál a területkimutatás változás előtti és változás utáni aranykorona értékei eltérhetnek egymástól. Változási vázrajz készítése folyamatban lévő új alaptérkép esetén 32. (1) Ha az új alaptérkép állami átvételi vizsgálatra való leadása, illetve az alkalmassági nyilatkozat kiadása még nem történt meg, a változási vázrajzot az érvényben levő ingatlan-nyilvántartási térkép és a hozzátartozó területi adatok, illetve egyéb munkarészek alapján kell elkészíteni. (2) Az új alaptérkép állami átvételi vizsgálatra való leadását, illetve az vizsgálatra való alkalmassági nyilatkozat kiadását követően (az ingatlan-nyilvántartás átalakításának megtörténtéig és vele együtt az új alaptérkép forgalomba adásáig terjedő időszakban) mind az új, mind az érvényben levő ingatlan-nyilvántartási térkép, valamint hozzátartozó munkarészek alapján kell a változási munkarészeket elkészíteni. A kettős munkarészek összhangjáról a készítő gondoskodik. (3) A forgalomba nem adott munkarészekből szolgáltatott adatokat Ingatlan-nyilvántartás átalakítása előtti állapot figyelmeztető felirattal kell ellátni. 33. (1) Az alaptérkép készítéséhez szükséges első földhivatali adatszolgáltatás időpontjától az alaptérkép készítésére vonatkozó szerződésben meghatározott időpontig az elkészült, sajátos célú új vagy változott állami alapadatot tartalmazó, jogerős változási munkarészeket összegyűjtve, rendszerezve, bedolgozás céljából a felmérést végző részére a földhivatal meghatározott időszakonként köteles átadni. Az átadás-átvételt a felmérési törzskönyvben dokumentálni kell. Jogerős határozat nélkül

22 22 az ingatlan-nyilvántartás tartalmát érintő változási vázrajz bedolgozására az épületfeltüntetési vázrajzok kivételével intézkedni nem szabad. (2) Az alaptérkép készítés helyszíni munkáinak befejezése, illetve a munka záróhelyszínelése után érkezett változási vázrajzok új állami földmérési alaptérképen történő átvezetéséről az állami átvétel megtörténte után a földhivatal gondoskodik. Változási vázrajz az államhatár változásáról 34. (1) Az államhatár változásával kapcsolatos földmérési tevékenységet hatósági jogkörében eljárva a FÖMI látja el. (2) Az érintett terület hiteles ingatlan-nyilvántartási adatait felhasználva a 3. és 4. számú melléklet szerinti változási vázrajzot a FÖMI készíti el, melyet állami átvételi vizsgálatra és záradékolásra átad az illetékes megyei földhivatalon keresztül az illetékes körzeti földhivatalnak. (3) A nemzetközi szerződésen alapuló okmányokat a hatályba lépését elrendelő jogszabály jogerőre emelkedése után a változás érvényesítése céljából a FÖMI az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges munkarészekkel együtt megküldi az illetékes megyei földhivatalon keresztül az illetékes körzeti földhivatalnak. Változási vázrajz a közigazgatási egységek és fekvések határvonalának változásáról 35. (1) Közigazgatási egységek és fekvések határvonalának változásához szükséges vázrajzokat az illetékes önkormányzat képviselőtestületi határozata és/vagy a részletes, illetve általános szabályozási terv alapján kell elkészíteni. Az ilyen munkarészek záradékolásához a képviselő testületi határozatot, illetve az általános szabályozási tervet is csatolni kell. (2) Közigazgatási egységek és fekvések között (közvetlenül) csak egész földrészletek csatolhatók át. Ha nem egész földrészletet érint az átcsatolás, akkor azt még az eredeti nyilvántartási egységben meg kell osztani. (3) Az átcsatolás után felhasználható helyrajzi számokat az adatszolgáltatáskor az illetékes körzeti földhivatal adja meg.

23 23 (4) A változási vázrajzot a határátcsatolással érintett teljes területre vonatkozóan az Fttv. 16. (3) bekezdésére figyelemmel, a változással érintett közigazgatási egységek (fekvések) hatályos ingatlan-nyilvántartási térképeit is figyelembe véve a nagyobb méretarányú, illetve a nagyobb pontosságot biztosító technológiai eljárás követelményeinek betartásával, a 3. és 4. számú mellékletekben lévő minta analógiájára kell elkészíteni. Változási vázrajz szolgalmi és egyéb jog vagy tény ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez, illetőleg feljegyzéséhez 36. (1) A telki szolgalmi jog és a földhasználati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges változási vázrajzon 0,5 mm vonalvastagságú, fekete színű hosszú szaggatott vonallal kell feltüntetni annak a területrésznek a határát, ameddig a szolgalmi jog, illetve a földhasználati jog terjed. (2) Az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanra vonatkozó több kezelői jog, vagyonkezelői jog, villamos-berendezések elhelyezését biztosító használati jog, vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos változási vázrajzon 0,5 mm vonalvastagságú fekete szaggatott vonallal kell feltüntetni annak a területnek a határvonalát, amelyre a kezelői, vagyonkezelői, illetve egyéb jog kiterjed. Az így kialakult földrészlet-részeket római számokkal kell megjelölni. (3) A változási vázrajzon fel kell tüntetni a megjelölt területrészre vonatkozó szolgalmi, (vagyon)kezelői vagy földhasználati jog tárgyát, területét és annak jogosultjait, amelyekre a felsorolt jogok valamelyike kiterjed. (4) A villamos-berendezések elhelyezését biztosító használati jog ingatlannyilvántartási bejegyzéséhez szükséges változási vázrajzon a villamos-berendezéshez csatlakozó vezeték nyomvonalát is ábrázolni kell a 15. számú melléklet szerint. (5) A földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog ingatlannyilvántartási bejegyzéséhez nem kell változási vázrajzot készíteni, azt az alappont térképi ábrázolása helyettesíti. A térképi ábrázolás tényét az ügyiratra fel kell jegyezni. (6) A földrészlet meghatározott részét terhelő szolgalmi jog vagy jogok esetén a változási vázrajz változás utáni oldalán a területkimutatás jegyzet rovatában fel kell tüntetni, hogy melyik földrészletet melyik szolgalmi jog vagy jogok terhelik. Változási vázrajz épületfeltüntetéshez 37.

24 24 (1) Az épületfeltüntetéshez készített változási vázrajzon az új épületet (épületeket) 0,3 mm vonalvastagságú fekete folytonos vonallal kell jelölni. A térképezéshez szükséges méreteket a mérési jegyzeten kell feltüntetni. (2) Az épületfeltüntetéshez készített változási vázrajz kötelező tartalma a művelési ág feltüntetése (a kivett terület megnevezése is). (3) Ha a földrészletnek és a rajta lévő épületnek nem azonos a tulajdoni állása (önálló tulajdonú épület), az épületfeltüntetéshez készített változási vázrajzon az épületet a földrészlethez kell kapcsolni. Az épületet vagy épületeket a külön jogszabályban foglaltak értelemszerű alkalmazásával az abc nagy betűivel kell megjelölni. A vázrajzon fel kell tüntetni a földrészlet helyrajzi számát, összterületét és az épület(ek) betűjelét, az épület(ek) alapterületét, rendeltetését, az utca nevét és a házszámot a 11. számú melléklet szerint. (4) Az önálló tulajdonú épületről a változási vázrajzot abban az esetben is el kell készíteni, ha az épület térképi ábrázolása már korábban megtörtént (12. számú melléklet). Az önálló tulajdonú épület betűjelét az ingatlan-nyilvántartási térképen nem kell feltüntetni. Változási vázrajz művelési ág változáshoz és a termőföld más célú hasznosításához 38. (1) A változási vázrajzon feltüntetett változott művelési ágat és annak minőségi osztályát a mezőgazdász erdő esetében az erdészeti szakhatóság állásfoglalása alapján a záradékolással egy időben hivatalból állapítja meg. (2) Ha a termőföld időleges vagy végleges más célú hasznosításához változási vázrajz készül, a vázrajzon a földrészlet ábrázolásától eltérő módon (pl. sraffozással, színezéssel stb.) fel kell tüntetni a más célú hasznosításra kerülő területrészt. A területkimutatásban meg kell adni a más célú hasznosításra felhasználni kívánt rész(ek) területét, művelési ágát, minőségi osztályát és kataszteri tiszta jövedelmét. (3) A változási vázrajz készítésekor a megosztásra vonatkozó előírásokat kell értelemszerűen alkalmazni. Földrészlet határvonalának kitűzése 39.

46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet. az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről

46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet. az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Nagyméretarányú térképezés 19.

Nagyméretarányú térképezés 19. Nagyméretarányú térképezés 19. A térképi változások átvezetése a Dr. Vincze, László Nagyméretarányú térképezés 19.: A térképi változások átvezetése a Dr. Vincze, László Lektor: Dr. Hankó, András Ez a modul

Részletesebben

a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott, hiteles ingatlannyilvántartási

a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott, hiteles ingatlannyilvántartási 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről A Kormány

Részletesebben

161/2004. (XI. 8.) FVM-HM-PM együttes rendelet

161/2004. (XI. 8.) FVM-HM-PM együttes rendelet 161/2004. (XI. 8.) FVMHMPM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 2) FVMHMPM együttes

Részletesebben

63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet. igazgatási szolgáltatási díjakról. A rendelet tárgya

63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet. igazgatási szolgáltatási díjakról. A rendelet tárgya 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelésérő l, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról A földmérési és térképészeti tevékenységrő

Részletesebben

Hatósági ügyek, ügyleírások. A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége

Hatósági ügyek, ügyleírások. A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége Hatósági ügyek, ügyleírások A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége I. Ingatlanügyi hatósági ügyek Ingatlanügyi hatóságként a Kormány a földhivatalt jelölte ki. Az ingatlanügyi hatósági ügyeket első

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 61. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 22., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 61. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 22., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 61. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 22., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi XLVI. törvény A földmérési és térképészeti tevékenységrõl 9916 2012. évi XLVII. törvény A bányászatról

Részletesebben

Térképmásolat, földmérési tevékenység igazgatási szolgáltatási díjai

Térképmásolat, földmérési tevékenység igazgatási szolgáltatási díjai Térképmásolat, földmérési tevékenység igazgatási szolgáltatási díjai Térképmásolat díja Több földrészlet egy térképmásolaton történı ábrázolása esetén elsı földrészlet után további földrészletek után földrészletenként

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrő l, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

16/1997. (III. 5.) FM rendelet. a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról 1

16/1997. (III. 5.) FM rendelet. a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról 1 16/1997. (III. 5.) FM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról 1 A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény (a

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

6. Földmérési alaptérkép...6-2

6. Földmérési alaptérkép...6-2 Dr. Csepregi Szabolcs: Földmérési ismeretek 6. Földmérési alaptérkép...6-2 6.1. A földügyi szakigazgatás szervezetének kialakulása...6-2 6.1.1. A földügyi szakigazgatás kezdetei...6-2 6.1.2. Országos Kataszteri

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010.(II.12.) rendelete a központi közműnyilvántartásról

Hidegség Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010.(II.12.) rendelete a központi közműnyilvántartásról Hidegség Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.12.) rendelete a központi közműnyilvántartásról Hidegség Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

A földügyi szakigazgatás és a HM ingatlanok specialitásai

A földügyi szakigazgatás és a HM ingatlanok specialitásai Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. Jogi Divízió Ingatlanértékesítési Osztály A földügyi szakigazgatás és a HM ingatlanok specialitásai Sándor József ingatlanértékesítő

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és ESZKI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény székhelye, címe: 8100 Várpalota Dankó u. 16/V. Intézmény fenntartója: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

A földmérési jogszabályok aktualitásai, ezen belül az ingatlanrendező és tervezői minősítések kérdésének helyzete

A földmérési jogszabályok aktualitásai, ezen belül az ingatlanrendező és tervezői minősítések kérdésének helyzete Földügyi Főosztály A földmérési jogszabályok aktualitásai, ezen belül az ingatlanrendező és tervezői minősítések kérdésének helyzete Dr. Vigh Ágota Földmérési jogi referens Változó jogszabályi és technológiai

Részletesebben

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02 -

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02 - 81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02-81/2015. (XII. 16.) FM rendelet a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

Részletesebben

Fogalommeghatározások. 1. E rendelet alkalmazásában: a) adatszolgáltatással kapcsolatos fogalmak:

Fogalommeghatározások. 1. E rendelet alkalmazásában: a) adatszolgáltatással kapcsolatos fogalmak: 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei),

Részletesebben

Vázlatok és vázrajzok Térképek Analóg térkép Eredeti másolat /nyomat Tónusos (fotó-) térkép 1. ábra: Adatok a megjelenési forma szerint

Vázlatok és vázrajzok Térképek Analóg térkép Eredeti másolat /nyomat Tónusos (fotó-) térkép 1. ábra: Adatok a megjelenési forma szerint Az adatok megjelenési formája alapján történo csoportosítás A megjelenítési forma szerinti elkülönítés gyakorlatilag a legegyszerubb csoportosítási módszer, mivel az adatok fizikai (vizuális) megjelenése

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2014 Beosztás Név Aláírás L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 2/34 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. gazdasági Szenátus nevében: kancellár

Részletesebben

gondolatok a földmérési törvény közbizalmi hatásainak szabályozásához

gondolatok a földmérési törvény közbizalmi hatásainak szabályozásához gondolatok a földmérési törvény közbizalmi hatásainak szabályozásához Kurucz Mihály Bevezetés Egyes földterületek határvonalának pontos meghatározása, kimérése, majd térképi formában való megjelenítése,

Részletesebben

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről A víziközlekedésről szóló

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola Bizonylati szabályzat Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 4-2010/2011. (2010.11.30.) számú határozatával 2010.11.30-án elfogadta, hatályos 2010. 12. 01. napjától 2010. Dunaújváros 1.

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Tartalomjegyzék Bevezető rész... 4 A szabályzat hatálya... 4 I.... 6 A SZEMÉLYI IRATOK KEZELÉSE

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (IV. 4.) önkormányzati rendelete Terézváros helyi építészeti örökségének védetté nyilvánításáról Budapest Főváros VI.

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

T/1746. számú. törvényjavaslat. egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról

T/1746. számú. törvényjavaslat. egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1746. számú törvényjavaslat egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2010. november 1 2010. évi törvény

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Városi Művelődési Központ Veszprém

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Városi Művelődési Központ Veszprém IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK E szabályzat alkalmazása során: Beadvány: intézkedésre, vagy tájékoztatás céljából érkező hagyományos vagy elektronikus

Részletesebben

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről A 2009.03.01. óta hatályos

Részletesebben

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 1. oldal 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről A természet védelméről szóló 1996.

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

2015/6. SZÁM TARTALOM

2015/6. SZÁM TARTALOM 2015/6. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 7/2015. (II. 04. MÁV-START Ért. 6.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt., valamint az érintett leányvállalati csoport Iratkezelési Szabályzatáról szóló 57/2014.

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag... Page 1 of 19 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php)

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET)

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) - 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) A gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII.

Részletesebben

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról. A Tv. 2. -ához. A Tv. 5. -ához

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról. A Tv. 2. -ához. A Tv. 5. -ához 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Tv.) 48. -ának (2) bekezdésében kapott

Részletesebben

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet. A temető létesítményei

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet. A temető létesítményei 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat. Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata

Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat. Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata Borsodvíz Zrt.. 3527 Miskolc, Tömösi u. 2. Ügyirat szám: Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata A beszerzési és anyagellátási tevékenységnek meghatározott szabályok

Részletesebben

VÁROSVEZETÉSI ÉS AM/FM RENDSZEREK. Dr. Csemniczky László

VÁROSVEZETÉSI ÉS AM/FM RENDSZEREK. Dr. Csemniczky László VÁROSVEZETÉSI ÉS AM/FM RENDSZEREK Dr. Csemniczky László Térinformatikai rendszerek: GIS.. LIS (Land Information System) Földmérési/kataszteri információs rendszer, Nemzetközi szövetsége a FIG UMS (Urban

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete a közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában Dr. Bá bits K r isztina jogász Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában 54 1. A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Nagyméretarányú térképezés 7.

Nagyméretarányú térképezés 7. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Vincze László Nagyméretarányú térképezés 7. NMT7 modul Digitális fotogrammetriai módszerek és dokumentálása DAT készítéséhez SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen

Részletesebben

Ingatlannyilvántartás 8.

Ingatlannyilvántartás 8. Ingatlannyilvántartás 8. Az ingatlan-nyilvántartás adatainak Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Ingatlannyilvántartás 8.: Az ingatlan-nyilvántartás adatainak Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

: Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. : Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetve:

: Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. : Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetve: Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008.(I. 31.) rendelete A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2007.(III.29.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az FGSZ Zrt. gázipari létesítményei megvalósulási dokumentációjának készítése

Az FGSZ Zrt. gázipari létesítményei megvalósulási dokumentációjának készítése Az FGSZ Zrt. gázipari létesítményei megvalósulási dokumentációjának Operatív szabályzat Szabályzat készítéséért és kiadásáért felelős: Simon Gyula geodézia vezető Jóváhagyta: Kreszné Meggyes Noémi üzemeltetés

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS 1 a) AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS (Az egyes tételeknél a felsorolásokból a lényeget és az összefüggéseket kell ismertetni!) A magánjog és a közjog specifikus vegyülése folytán kialakuló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel E L Ő T E R J E S Z T É S Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartandó képviselő-testületi

Részletesebben

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 1. oldal, összesen: 13 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról A mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről A 2010.04.22. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete A települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel) Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek

Részletesebben

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor.

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor. 1. A Vevő nek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes áru (megrendelése és) megvásárlása, valamint kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl A szılıtermesztésrıl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. -ának

Részletesebben

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete Csákánydoroszló község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. 1 Jogszabályi alap: Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Részletesebben

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01 -

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01 - 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01-127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01. 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01. Szám: 35425/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 23/2011. (XI. 25.) ORFK utasítás a rendőrség

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A

Részletesebben

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. 09. 01-től Jóváhagyta: PH... igazgató 0 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti

Részletesebben

www.termekdijszakerto.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

www.termekdijszakerto.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1908-3/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Részletesebben

Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása. Budapest, 2014. március 5.

Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása. Budapest, 2014. március 5. Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása Budapest, 2014. március 5. Előadás tartalma Jelentési kötelezettség, háttéranyagok Pénzügyi jelentés készítése, felépítése

Részletesebben

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről UZSA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. I. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. I. Általános tudnivalók 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozat kitöltéséhez I. Általános tudnivalók 1. Vagyonnyilatkozat-tételre

Részletesebben

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól 1. oldal 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében, továbbá a termőföldről

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Meggyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I.

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I. (2014. március 15-től hatályos szövegállapot) 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

Elnöki ügyvitel szabályai

Elnöki ügyvitel szabályai Elnöki ügyvitel szabályai Elnöki ügynek minősül minden olyan ügy, amelyben a bíróság elnöke, illetőleg jogszabályban vagy OBH Elnöke által kiadott szervezetirányító eszközben, a bíróság szervezeti és működési

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat Általános rendelkezések

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat Általános rendelkezések Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat Általános rendelkezések 1. A Tszt. 52. (1) bekezdésében meghatározott Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat (a továbbiakban: TKSz) tartalmazza a távhőszolgáltató,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2014.11.05 -

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2014.11.05 - 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2014.11.05-127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és Működési Szabályzat 8. számú melléklete A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2016. Tartalom Tartalom...1 A szabályzat hatálya...2 A szabályzat felügyelete...2

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

A 3. kötet felépítése. A Vállalkozó műszaki feladatait és kötelezettségeit leíró Megrendelő követelményei három fő részből állnak:

A 3. kötet felépítése. A Vállalkozó műszaki feladatait és kötelezettségeit leíró Megrendelő követelményei három fő részből állnak: A 3. kötet felépítése A Vállalkozó műszaki feladatait és kötelezettségeit leíró Megrendelő követelményei három fő részből állnak: 3/1 kötet Általános követelmények 3/2 kötet Általános műszaki és minőségi

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2003. (VIII.25.) Kgy rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet

21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet 21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységrıl szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A földmérési és térképészeti tevékenységrıl

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. november 15. Jóváhagyta : Dr. Karsai Éva Jegyző Egyet értek: Petró Ferenc polgármester Ásotthalom Község Önkormányzata leltározásával összefüggő

Részletesebben

Új szennyvízbekötés kiépítése tájékoztató

Új szennyvízbekötés kiépítése tájékoztató Új szennyvízbekötés kiépítése tájékoztató E01-01 M03v5 Ebben a kiadványban az új szennyvízbekötés kiépítésével kapcsolatos ügyintézés menetéről tájékoztatjuk. Az alábbiakban rövid áttekintést adunk erről,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. szeptember 01. Szervezeti és működési szabályzat Az Aranykéz Középiskola és Szakiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Aranykéz

Részletesebben

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról Magyar joganyagok - 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 1. oldal rendelkezéseinek vé 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról

Részletesebben

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről

27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. -ának

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Egységes elszámolási útmutató az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 3 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS...

Részletesebben

Különös követelményeihez

Különös követelményeihez II. KÉRDÉSSOR a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. Korm. rendelet szerinti főépítészi vizsga építészeti, területrendezési, településfejlesztési és - rendezési Különös követelményeihez (okl. építészmérnökök

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY 2014. 05. 19. CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY 2014. 05. 19. CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY Elfogadva a Taggyűlés 6/ 2014 (V.19.) Tgy. sz. határozatával. A lábjegyzetben kurzív betűkkel a kamarai törvény kivonata olvasható. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben