Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál"

Átírás

1 FÖLDMÉRÉS - INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Bábits Krisztina - Karli Ildikó Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlannyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (Kormányrendelet), valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 246/2009. (XI.3.) Korm. rendelet január 1-től hatályba lépett rendelkezései értelmében, a Kormány építésügyi hatóságként az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti telekalakítási eljárásokban a műemléki védettség alatt álló, valamint a honvédelmi és katonai célú ingatlanok kivételével első fokon a körzeti földhivatalt, másodfokon a megyei földhivatalt jelölte ki. A telekalakításról szóló 85/2000. (XI.8.) FVM rendelet továbbra is hatályban maradt, bár rendelkezéseinek jelentős részét az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet január elsejével hatályon kívül helyezte. A telekalakítási engedélyezési eljárás jogszabályi háttere A Kormány évben újraszabályozta az építésügyi hatóságok hatáskörét és január elsejétől a telekalakítások engedélyezésével kapcsolatos eljárást a földhivatalok hatáskörébe utalta. A Kormányrendelet április 30. napjáig hatályos 6. -a értelmében a Kormány építésügyi hatóságként az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti telekalakítási eljárásokban a műemléki védettség alatt álló, valamint a honvédelmi és katonai célú ingatlanok kivételével első fokon a körzeti földhivatalt, másodfokon a megyei földhivatalt jelöli ki. Az egyes ingatlanügyi jogszabályok módosításáról szóló 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet (Mr.) május elsejével hatályba lépett 2. -a pontosította a Kormányrendelet 6. -át a tekintetben, hogy kizárta a földhivatal hatáskörét az olyan ingatlanok vonatkozásában, melyek jogi jellege az ingatlan-nyilvántartásban műemlékként vagy műemlék jellegűként van feljegyezve. A jelen munka tárgyából, valamint a fenti rendelkezésből adódóan a legfontosabb a telek, a telekalakítás fogalmának, továbbá annak a meghatározása, illetőleg lehatárolása, hogy mely telekalakítási eljárok vonatkozásában rendelkezik hatáskörrel a földhivatal. A legfontosabb jogforrás e tekintetben az Étv., amely az alapvető fogalmakat, szabályokat határozza meg a telekalakításra vonatkozóan. Ezek közül kiemelendő a 23. (1) bekezdésében foglalt rendelkezés, melynek értelmében telket csak úgy szabad alakítani,

2 26 RES IMMOBILES hogy az a terület rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas legyen, továbbá annak alakja, terjedelme, beépítettsége és megközelíthetősége a jogszabályoknak megfeleljen. Ide sorolható a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet (Kéh. R.), valamint a telekalakításról szóló 85/2000. (XI.8.) FVM rendelet (FVM rendelet) is, melyek további fontos fogalommeghatározásokat tartalmaznak. Az Étv. a telekalakítást a településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézményként definiálja, négy típusát különbözteti meg, melyek tartalmát a fogalom-meghatározó rendelkezések 1 között határozza meg: a) telekcsoport újraosztása: a szomszédos telkek csoportjának összevonása és egyidejűleg a helyi építési szabályzatban és településrendezési tervben meghatározott rendeltetés céljára szolgáló új telkekként történő felosztása. b) telekfelosztás: a telek új telkekre történő osztása. c) telekegyesítés: az egymással közvetlenül szomszédos telkek egy telekké történő összevonása. d) telekhatár-rendezés: az egymással közvetlenül szomszédos telkek közös határvonalának megváltoztatása. 2 Az Étv. 2. -ának 21. pontja szerint telek az egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett földterület. A telekalakítási eljárás során alkalmazandó további fogalom-meghatározásokat az FVM rendelet tartalmazza. E rendelet 2. -a értelmében: a) nyúlványos (nyeles) telek a telekfelosztás során keletkező olyan telektömbön belüli telek, amely csak a ki- és bejárásra, valamint a közművek elhelyezésére alkalmas nyélszerű résszel kapcsolódik a köz- vagy magánúthoz, b) tömbtelek az január 1-je előtti előírások alapján már kialakított, több épülettel beépített építési telek, c) úszótelek a b) pontban meghatározott tömbtelken álló külön tulajdonú épületek részére kialakított telek, d) telek homlokvonala a teleknek a közúttal vagy magánúttal közös határvonala. Az FVM rendeletnek a telekalakítás sajátos szabályaira vonatkozó rendelkezései értelmében a telket a nem építési telek telekegyesítése és telekhatár-rendezése kivételével úgy kell alakítani, hogy a kialakuló telkek köz- vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthetőek legyenek. Meglévő telkek esetében a telekegyesítés, továbbá a telekhatárrendezés abban az esetben is engedélyezhető, ha az új telek, illetőleg telkek területnagysága, egyéb mérete nem felel meg a területre vonatkozó jogszabályok előírásainak. Ez az előírás azonban telekhatár-rendezés esetén csak akkor alkalmazható, ha a kialakuló telkek méretei a korábbiakhoz képest az építésügyi előírásoknak jobban megfelelnek. A fentieken túlmenően, meglévő beépített telket érintő telekalakítás csak akkor engedélyezhető, ha a kialakuló telkek beépítettsége az építésügyi előírásoknak megfelel. Ezen előírás vonatkozik az olyan telkekre is, 1 Étv pont 2 Étv. 24. (1) bekezdés

3 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 27 amelyekre érvényes építési engedélyt adtak ki. Amennyiben az építésügyi szabályoknak megfelelő telekalakítás a telken fennálló építményt részekre osztaná, a telekalakításra engedély csak abban az esetben adható, ha az építményt elbontják, áthelyezik vagy a kialakuló új telekhatárnak megfelelően határfalakkal, továbbá a belső épületgépészeti hálózat és a tartószerkezetek, valamint a tetőzet és tetőfedés teljes szétválasztásával és a közműcsatlakozások külön-külön bekötésével önálló építményekké (épületrészekké) alakították át. 3 A műemléki védettség alatt álló, valamint a honvédelmi és katonai célú ingatlanok telekalakítási engedélyezési eljárásairól A telekalakítás alapvető fogalmainak, szabályainak megismerését követően, szükséges megvizsgálni azon jogszabályokat, melyek a földhivatal hatáskörébe nem tartozó műemléki védettség alatt álló, valamint a honvédelmi és katonai célú ingatlanok telekalakítási engedélyezési eljárásairól rendelkeznek. A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény 45. (3) bekezdése szerint, műemlék ingatlanon telekalakítás külön jogszabályban meghatározottak szerint akkor engedélyezhető, ha azzal a védett érték nem sérül. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) eljárásaira vonatkozó szabályokról szóló 10/2006.(V. 9.) NKÖM rendelet 7. (1) bekezdése értelmében a műemlék ingatlant érintő telekalakítási ügyekben a Hivatal az Étv. és a telekalakításról szóló 85/2000.(XI. 8.) FVM rendelet alapján jár el. Az Mr. 13. módosította a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet (KÖHr.) 1. (1) bekezdését, melynek értelmében az építésfelügyeleti hatósági feladatok kivételével, a műemléken végzett építési munka és az olyan ingatlanon végzett telekalakítás esetén, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban jogi jellegként műemlék vagy műemlék jellegű tény van feljegyezve, az Étv.-ben meghatározott hatósági feladatok ellátására építésügyi hatóságként a KÖH-t mint országos illetékességű központi hivatalt jelöli ki. A KÖHr. jelenleg hatályos és a módosítással nem érintett 1. (6) bekezdése az alábbiakat tartalmazza: A Hivatal a honlapján, bárki számára korlátozás nélkül hozzáférhetővé teszi a régészeti lelőhelyek, a régészeti védőövezetek, a műemléki területek és a műemlékek, valamint az azonosításukhoz szükséges és a védettségükre vonatkozó adatok naprakész, az adatok közötti keresés lehetőségét biztosító adatbázisát. E rendelkezés alkalmazásában azonosításhoz szükséges adat annak a földrészletnek a helyrajzi száma is, amelyen régészeti lelőhely, régészeti védőövezet, műemléki terület vagy műemlék található. A tekintetben tehát, hogy mely esetben kell az engedélyezési eljárást a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál megindítani, a KÖH honlapján közzétett adatbázis adatai, valamint a tulajdoni lap ad eligazítást, tekintettel arra, hogy a műemlék jogi jelleg a tulajdoni lapra feljegyzésre kerül. 4 A KÖHr. május elsejével bekövetkezett módosítása pontosította azon ingatlanok körét, melyeket érintően a telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatására a földhivatalnak nincs hatásköre. Az Mr a május elsejével módosította a Kéh. R. 1. -át, mely szerint: E rendeletet a honvédelmi és katonai célú 3 FVM rendelet 3. (1) bekezdés 4 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény 17. (1) bekezdés g) pont, az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 2. h) pont

4 28 RES IMMOBILES építmények építésügyi hatósági eljárásaiban, valamint a honvédelmi és katonai célú ingatlanokat érintő telekalakítási eljárásokban kell alkalmazni. Egyidejűleg a Kéh. R. 2. -a azzal egészült ki, hogy e rendelet alkalmazásában honvédelmi és katonai célú ingatlan, az ingatlan-nyilvántartás szerint a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló földrészlet. A honvédelmi és katonai célú ingatlanok esetében a telekalakítási eljárás lefolytatására a Kormány a katonai építésügyi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel első fokon a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal vezetőjét, másodfokon a honvédelemért felelős minisztert jelölte ki. 5 A földhivatal ezen ingatlanok tekintetében a telekalakítási eljárás lefolytatására hatáskörrel nem rendelkezik, továbbá a katonai építésügyi hatóság eljárásában szakhatóságként sem vesz részt. 6 A Kéh. R. május elsejével bekövetkezett módosítását követően, a jogszabály egyértelműen meghatározza a honvédelmi és katonai célú ingatlanok körét, így az ingatlan tulajdoni lapja alapján egyértelműen megállapítható, hogy mely hatóságnak van hatásköre a telekalakítási eljárás lefolytatására. Kiemelendő továbbá, hogy a kisajátítással kapcsolatos telekalakítások hatályos rendelkezései nem módosultak. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdése szerint: a Kormány által rendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokkal összefüggő kisajátítási tervek záradékolása a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve, egyéb kisajátítási tervek záradékolása az első fokú építésügyi hatóság hatáskörébe tartozik. A földhivatal az általa záradékolt kisajátítási tervet a kisajátítást kérő egyidejű értesítése mellett záradékolás céljából megküldi az építésügyi hatóságnak. Tehát ebben az esetben az I. fokú építéshatósági engedélyezési eljárást nem a földhivatal, hanem továbbra is az egyéb (nem telekalakítási) építésügyi hatósági ügyekben első fokon eljáró építésügyi hatóság folytatja le. Megjegyezni szükséges továbbá, hogy címe ellenére az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. XII. 13.) ÖTM rendelet, valamint az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésekről szóló 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet nem tartalmaz rendelkezéseket a telekalakítással kapcsolatban. A telekalakítási engedélyezési eljárás, mint részeljárások összessége A január elseje előtt hatályos jogi szabályozás szerint a telekalakítások megvalósításához a tervezéstől a módosítás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésig három egymásra épülő hatósági eljárást kellett végigvinni, több közigazgatási szerv előtti eljárás keretében. Első lépésként a földmérő által elkészített változási vázrajzot a földhivatalban záradékoltatni kellett, majd a záradékolt vázrajz birtokában lehetett elindítani az építéshatósági engedélyezési eljárást, végül az építéshatósági engedélyező határozat jogerőre emelkedése után kerülhetett sor a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére. Az egyablakos ügyintézés megvalósítása érdekében, a hatályos jogi szabályozás 5 Kéh. R. 3. (1) bekezdés 6 Kéh. R. 4. (1) bekezdés

5 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 29 kialakította azt az ügyviteli eljárási rendet, mely az ügyfelek számára már biztosítja, hogy a földrészlet-határok változtatására, valamint a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló ügyeinek intézése egyetlen helyen keresztül, egyszeri kezdeményezéssel történhessen január elseje után tehát mindhárom eljárásfajta lefolytatható egyidejűleg az egyesített telekalakítási engedélyezési eljárás keretén belül. Amennyiben a telekalakítási engedélyezési eljárás során a kérelem mellékleteként benyújtott dokumentáció nem került előzetesen záradékolásra, a földhivatal a telekalakítási dokumentáció vizsgálatát és záradékolását is elvégzi a telekalakítási engedélyezéssel egy eljárásban, majd a telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követően a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése is megtörténik. Kiemelendő, hogy a módosítást követően e három lépés továbbra is lefolytatható külön-külön eljárás keretében, vagyis lehetőség van a telekalakítási dokumentáció önálló záradékolására és a változás előzetes nyilvántartásba vételére, majd egy későbbi időpontban az építéshatósági engedélyezési eljárás megindítására, végül önálló eljárás keretében az ingatlan-nyilvántartási átvezetésre, ha az egyesített telekalakítási eljárás megindítása bármely okból nem áll az érintett felek érdekében. A legfontosabb korlátot ebben az esetben az idő jelenti, ugyanis a telekalakítási dokumentáció földhivatali záradékolása, valamint a telekalakítást engedélyező építéshatósági határozat is egy évig érvényes. 7 Az ingatlan-nyilvántartási átvezetésnek feltétele többek között, hogy az ingatlan-nyilvántartási kérelem előterjesztésekor mind a záradékolt vázrajz, mind az építéshatósági engedély az egy éves érvényességi időn belül legyen. 8 A kérelem formája, tartalma A telekalakítási engedélyezési eljárás kérelemre induló eljárás, melynek részletes szabályait a Kormányrendelet II/A. fejezete állapítja meg. A kérelem tartalma szerint a telekalakítási eljárás két típusát különböztethetjük meg: a telekalakítási engedélyezési eljárást és az egyesített telekalakítási eljárást. Egyesített telekalakítási eljárás lefolytatására irányuló kérelem alapján a telekalakítás engedélyezésére, továbbá az engedély jogerőre emelkedését követően a telek adataiban, a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére irányuló eljárás is megindul. 9 Az egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelem benyújtása esetén, az ingatlan-nyilvántartási eljárás a beadvány széljegyzésével a telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követő munkanapon indul meg. A széljegyzés tehát nem történik meg a kérelem benyújtásakor, az ingatlan-nyilvántartási eljárás kezdő napja a telekalakítási határozat jogerőre emelkedését követő munkanap. Kivétel képez e szabály alól a másodfokon jogerőre emelkedő határozatok köre, mely esetben a változásvezetési eljárás a jogerős határozat első fokú ingatlanügyi hatósághoz történő beérkezésének napján indul meg. 10 A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített, és a földhivatalok honlapján közzétett forma- 7 Kormányrendelet 17/B. (2) bekezdés 8 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény 8., valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet Kormányrendelet 17/A. (1) - (2) 10 Kormányrendelet 17/B. (3) - (4) bekezdés

6 30 RES IMMOBILES nyomtatványon kell benyújtani. 11 (Lásd a kérelem formanyomtatványt a következő oldalakon.) A nyomtatvány elektronikus formában a honlapon megtalálható és on-line is kitölthető. A szükséges adatokat folyamatosan haladva, mezőről mezőre kell megadni, a csillaggal megjelölt mező kötelezően kitöltendő. A rendszer a kérelemben szereplő adatok alapján a kérelem kitöltését követően ellenőrzést végez, ezután a kérelem kinyomtatható. A kérelem elektronikus elküldése egyelőre nem lehetséges. 12 Az egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelem benyújtása esetében mellékelni kell az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 1. sz. melléklete szerinti kérelmet is. Az eljárás megindítására jogosultak körét a Kormányrendelet 17/A. (3) bekezdése szabályozza. A kérelmet előterjesztheti a telekalakítással érintett bármelyik telek bármelyik tulajdonosa, közös tulajdonban álló telek esetén bármelyik tulajdonostárs. Kérheti még az eljárás megindítását az, aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít, az aki elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményez, illetve az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott. Ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, a tulajdonostársak közül a telek területnagyság szerinti többségének kell a kérelmet benyújtania. Egyesített telekalakítási eljárás esetén, az előbb felsorolt jogosultak közül a kérelmet az nyújthatja be, aki az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben foglaltak szerint az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására is jogosult. A Kormányrendelet 17/A. (5) bekezdése alapján, a telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemnek a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényben (Ket.) foglaltakon túl a következő adatokat tartalmaznia kell: természetes személy kérelmező esetén a természetes személyazonosító adatokat, gazdálkodó szervezet kérelmező esetén a gazdálkodó szervezet statisztikai számjelét, valamint a telekalakítással érintett telkek helyrajzi számát, a telkek fekvése szerinti település megjelölésével, a kérelmezett telekalakítási eljárás típusát (telekalakítási engedélyezési eljárás vagy egyesített telekalakítási eljárás), a telekalakítás célját (telekcsoport újraosztása, telekfelosztás, telekegyesítés, telekhatár-rendezés), valamint az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását. Az egyesített telekalakítási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtása esetében, a kérelemnek meg kell felelnie az Inytv.-ben foglalt előírásoknak is. A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemhez minden esetben mellékelni kell a telekalakítási dokumentációt. 13 A telekalakítási dokumentáció A telekalakítási dokumentációval kapcsolatos egyik legsarkalatosabb kérdés, hogy ki jogosult elkészíteni. Az Mr május elsejével módosította a Kormányrendelet 17/A. (8) bekezdését, valamint a következő (9) bekezdéssel egészítette ki a 17/A. -t: (8) Telekalakítási dokumentációt a) építészeti-műszaki tervezési szakterületen geodéziai tervezési jogosultsággal és ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő, vagy 11 Kormányrendelet 17/A. (7) Kormányrendelet 17/A. (8) bekezdés

7 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 31 Érkezési idő: Iktatószám KÉRELEM a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti telekalakítás-engedélyezési eljárás megindítására I. A TELEKALAKÍTÁST KÉRŐ (MEGBÍZÓ) ADATAI I. 1. Természetes személy esetén családi név:..... utónév:..... születési hely:.. születési id : - - anyja születési neve: lakcím: elérhet sége: telefon:..fax:.. I. 2. Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén megnevezése székhelye.. elérhet sége: telefon:..fax:.. . gazdálkodó szervezet statisztikai számjele II. A MEGBÍZOTT ADATAI (amennyiben a telekalakítás engedélyezése tárgyában megbízott/képviselő jár el) neve (megnevezése):... címe (székhelye):. természetes személy esetén születési hely:..születési id : - - elérhet sége: telefon:..fax:.. .. Kérelem a telekalakítási engedélyezési eljárás megindításához 1. oldal

8 32 RES IMMOBILES III. A TELEKALAKÍTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEINEK VISELŐJE (BEFIZETŐJE) (a megfelelő válaszokat X jellel kérem megjelölni!) a megbízó a megbízott A befizetés módja: készpénz befizetés készpénz átutalási megbízás átutalási megbízás átutalással történ fizetés esetén: pénzintézet megnevezése:... számlaszám: IV. A TELEKALAKÍTÁSI ELJÁRÁS TÍPUSÁNAK MEGJELÖLÉSE telekalakítási engedélyezési eljárás egyesített telekalakítási eljárás V. A TELEKALAKÍTÁSI ELJÁRÁS CÉLJÁNAK MEGJELÖLÉSE telekcsoport újraosztása telekfelosztás telekegyesítés telek-határrendezés VI. A KÉRELEMMEL ÉRINTETT INGATLAN(OK) FELSOROLÁSA Település::... Fekvés::... Az érintett földrészlet(ek) helyrajzi száma telekalakítás előtt Kérelem a telekalakítási engedélyezési eljárás megindításához 2. oldal

9 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 33 VII. A KÉRELEMMEL EGYIDEJŰLEG BENYÚJTOTT MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA Dokumentáció elnevezése db száma terjedelme (lap/pld.) Telekalakítási dokumentáció tartalomjegyzék szerint BECSATOLT ELŐZETES SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁSOK Szakhatóság Az érvényesség lejárata VIII. A TELEKALAKÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓ VIZSGÁLATÁVAL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ÉRTESÍTÉS TOVÁBBÍTÁSÁT a kérelmez (megbízó) részére kéri a megbízott (képvisel ) részére kéri a dokumentáció készít je részére kéri IX. A TELEKALAKÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTŐJÉRE VONATKOZÓ ADATOK A telekalakítási dokumentáció készít jének neve: Értesítési címe (székhelye):... Elérhet sége (telefonszám vagy cím): Kérelem a telekalakítási engedélyezési eljárás megindításához 3. oldal

10 34 RES IMMOBILES X. A TELEKALAKÍTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL ÉRTESÍTÉST kérek nem kérek Megjegyzések: XI. AZ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGFIZETÉSRE VONATKOZÓ ADATOK (a földhivatal tölti ki!) [A 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet 1. (2) bekezdése szerint] az eljárásban érintett földrészletek száma...db a telekalakítás engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díja:..ft. a szakhatósági közrem ködés díja..ft. fizetend összes díj..ft. Készpénz befizetés esetén a földhivatali pénztáros nyilatkozata:..,.év.hó..nap..... a kérelmez (vagy megbízott) aláírása Kérelem a telekalakítási engedélyezési eljárás megindításához 4. oldal

11 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 35 b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, de a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló jogszabályokban meghatározott földmérési és térképészeti szakképzettséggel rendelkező személy a (9) bekezdésben foglaltak figyelembevételével készíthet. (9) Ha a telekalakítási dokumentációt a (8) bekezdés b) pontja szerinti szakképzettséggel rendelkező személy készíti, a dokumentáció minőségét, valamint a tartalmi és pontossági előírásoknak való megfelelőségét felelős tervezőként a (8) bekezdés a) pontja szerinti jogosultsággal rendelkező szakember tanúsítja a változási vázrajzon és a telekalakítási helyszínrajzon. A telekalakítási dokumentáció alapja az F2. szabályzat szerint készített sajátos célú földmérési munka során elkészített dokumentáció. Az F2. Szabályzat és a Kormányrendelet egy munkarész, a telekalakítási helyszínrajz kivételével szinte teljesen azonos módon szabályozza a telekalakítási munkavégzés során elkészítendő dokumentáció tartalmát. Abban az esetben, amikor a telekalakítási engedélyezési eljárás során kerül sor a dokumentáció záradékolására, a záradékolást az F2. Szabályzat megfelelő előírásai szerint kell elvégezni. A teljes dokumentációt természetesen csak ebben az esetben kell csatolni, hiszen a már korábban elvégzett záradékolás során a vázrajz mellékletei leadásra kerültek a földhivatalhoz. A telekalakítási helyszínrajz készítéséről az F2. Szabályzat nem rendelkezik, a Kormányrendelet azonban 3. számú mellékletében, a telekalakítási eljárás iránti kérelemhez mellékelt telekalakítási dokumentáció kötelező tartalmára vonatkozó rendelkezései között szabályozza a tartalmi elemeit. A telekalakítási dokumentáció kötelező tartalmi elemei: 1. Az állami alapadatok adatszolgáltatási számlájának száma, 2. felhasznált hiteles adatok megjelölése, 3. mérési és számítási jegyzőkönyv, 4. mérési és számítási vázlat, 5. koordinátajegyzék, 6. területszámítási jegyzőkönyv, 7. digitális változási vázrajz, 8. a digitális változási vázrajz legalább 5 kinyomtatott eredeti példánya, aláírásokkal és bélyegzővel ellátva, 9. területkimutatás, 10. tervezési és kitűzési (kiosztási) vázlatot, 11. ha a változás előtti és utáni telkek együttes száma 5 db-nál több a) műszaki leírás, b) vizsgálati jegyzőkönyv, 12. telekalakítási helyszínrajz, az ingatlannyilvántartási térképnek megfelelő méretarányban, amely a következőket tartalmazza: a) a telekalakítással érintett telkek, a telekalakítás utáni állapot szerint, b) a telekalakítással érintett telkeken meglévő (és nem bontásra szánt) építmények kontúrvonalai, c) c) a telekalakítással érintett teleken meglévő építmények közül a telekalakítással érintett telekhatárhoz 4,0 m-en belül eső építmények távolsága, d) a telekalakítással érintett teleken tervezett, jogerős és végrehajtható építési engedéllyel rendelkező, vagy bejelentés alapján nyilvántartásba vett építmények közül a telekalakítással érintett telekhatárhoz 4,0 m-en belül eső építmények távolsága a tervezett telekhatártól,

12 36 RES IMMOBILES e) a 20%-nál nagyobb átlagos lejtésviszonyok esetén a másfél méterenkénti szintvonalak, f) utat érintő telekalakítás esetén az útka- tegóriának, a közút területváltozásának feltüntetése, g) a tervezett telekalakítás után létrejövő telekméretek, beépített telkek esetén megjelölve a telek beépítettsége mértékének a változását is, 13. digitális adatállományok (változási vázrajz, változási állomány, telekalakítási helyszínrajz, egyéb digitális munkarész) nem újra írható adathordozón, 14. kísérő bizonylat (a készítő neve, a munkaszáma, a munka megnevezése, település, fekvés, érintett telek(ek) helyrajzi száma(i), változás típusa), 15. a telekalakítási dokumentáció tartalomjegyzéke. Az Mr. a május elsejét követően indult eljárások esetében módosította a telekalakítási dokumentáció tartalmát. A módosítás összhangba hozza az F2 szabályzat, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szabályait. A telekalakítási dokumentáció kötelező tartalmi elemei a május elsejét követően indult eljárások esetében:

13 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 37 A benyújtott kérelmek alapján megállapítható, hogy típushiba a benyújtott dokumentációt illetően, hogy a telek beépítettsége mértékének változása a telekalakítási helyszínrajzon nem kerül feltüntetésre. A beépítettség százalékának számításakor figyelembe kell venni a nem engedélyköteles bontásokat és építéseket, valamint a további jogszabályban előírt egyéb építményeket is. 14 A telekalakítási engedélyezési eljárásban résztvevő szakhatóságok A Kormányrendelet 4. számú melléklete meghatározza a földhivatal által lefolytatott telekalakítási engedélyezési eljárásába bevonandó szakhatóságok körét. A Ket. 36. (1) bekezdése értelmében, mellékletként nem lehet az ügyféltől szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági hozzájárulás csatolását kérni. Azonban a Ket. 44. (8) bekezdése lehetőséget ad az ügyfelek részére a telekalakítási eljárás megindítása előtt történő előzetes szakhatósági hozzájárulás beszerzésére, a hivatkozott rendelkezés értelmében, ha azt törvény vagy kormányrendelet azt lehetővé teszi, az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt a szakhatósági eljárásért fizetendő illeték vagy díj megfizetése mellett benyújtott kérelmére a szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával az ügyfél meghatározott joga érvényesítésére irányuló eljárásban, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott időpontig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. A hatóság a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást szakhatósági állásfoglalásként használja fel. Tekintettel arra, hogy a Kormányrendelet 17/C. (1) bekezdése lehetőséget ad az ügyfél részére a hozzájárulás előzetes beszerzésére, így az érintett szakhatóságokat a záradékolt változási vázrajz és terület-kimutatás birtokában a kérelmező is megkeresheti, és tőlük előzetes szakhatósági hozzájárulást kérhet. A szakhatóság előzetes hozzájárulása 6 hónapig használható fel a telekalakítási eljárásban azzal, hogy a Ket. 44. (7) bekezdésében foglalt rendelkezés nem alkalmazható, azaz az előzetes szakhatósági engedély módosítására nincs lehetőség. 15 A szakhatóság előzetes szakhatósági hozzájárulása, állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, a telekalakítási engedélyezésről döntő határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 16 A földhivatal a Kormányrendelet 17/C. (2) bekezdése alapján a kérelem 14 Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet pont 93. Telek beépített területe: a telken álló, a terepcsatlakozáshoz képest 1,0 m-nél magasabbra emelkedő építmények vízszintes síkban mért vetületi területeinek összege. A 35. (9) bekezdésének a) pontja szerinti épületkiugrás vízszintesen mért vetületi területét a telek beépítettségének számítása során figyelembe kell venni. A vetületi területek számítása során figyelmen kívül kell hagyni: a) az árnyékszék, a terepszint alatti építmény, a melléképítmények és a telken és a telek határain álló kerítés, b) mezőgazdasági, gazdasági és különleges beépítésre szánt területen a legfeljebb 9,0 m-es, egyéb területen a legfeljebb 4,50 m-es gerincmagasságú növényház (üvegház) és fóliasátor, c) az építményhez tartozó előlépcső, valamint a terepcsatlakozástól legalább 2,0 m-rel magasabban lévő erkély, függőfolyosó, ereszpárkány, előtető - az építmény tömegétől kiálló részeinek - az építménytől számított 1,50 m-es sávba eső vízszintes vetületét. 94. Telek legnagyobb beépítettsége: a telek beépített területének a telek teljes - nyúlványos telek esetében a teleknyúlvány területével csökkentett - területéhez viszonyított megengedett mértéke. 15 Ket. 44. (8) bekezdés 16 Ket. 44. (9) bekezdés

14 38 RES IMMOBILES mellékleteként benyújtott telekalakítási dokumentációt 10 munkanapon belül megvizsgálja, amennyiben a változási vázrajz adattartalma az állami alapadatok közé beilleszthető, az ennek megfelelő záradékkal látja el. A földhivatal a záradékolt változási vázrajz, a hozzá tartozó terület-kimutatás, valamint a telekalakítási helyszínrajz hiteles másolatának megküldésével keresi meg a szakhatóságokat állásfoglalásuk beszerzése céljából, amennyiben előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre. Ha az ingatlan-nyilvántartásban a kérelem tárgyát képező telket vagy telkeket érintően változtatási vagy telekalakítási tilalom van feljegyezve, a Kormányrendelet 17/C. (3) bekezdésére hivatkozással a földhivatal a telekalakítási kérelmet a szakhatóságok megkeresése nélkül elutasítja. A földhivatal telekalakítási eljárásában közreműködő hatóságok

15 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 39

16 40 RES IMMOBILES Az Mr. a telekalakítási eljárásban közreműködő szakhatóságok körét kibővítette a KÖH-el. A KÖH területi szerveinek szakhatóságként való bevonását, és annak feltételeit a 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza, amely a Kormányrendelet 4. mellékletében foglalt táblázatot egészíti ki a következő 8. sorral: Meg kell jegyezni továbbá, hogy a Kormányrendelet mellékletében felsorolt szervek mellett egyéb jogszabály is tartalmaz rendelkezéseket a telekalakításban részvevő szakhatóságok körére vonatkozóan. A természet védelméről szóló évi LIII. törvény 39. (1) bekezdése szerint, védett természeti területre közvetlen kihatással lévő vagy azt közvetlenül érintő más hatósági eljárás során a természetvédelmi hatóság kivéve, ha a tevékenység környezeti hatásvizsgálat vagy egységes környezethasználati engedély köteles szakhatóságként működik közre a telekalakítási eljárásban. A kérelemhez kapcsolódó határidők A telekalakítási engedélyezési eljárás a kérelem benyújtásával indul. A kérelem és a hozzátartozó dokumentáció a földhivatalhoz történő beérkezés napján iktatásra kerül, azonban még egyesített eljárás kérelmezése esetén sem történik az érintett ingatlanok tulajdoni lapján széljegyzés, tekintettel a Kormányrendelet 17/B. (3) bekezdésében foglaltakra. A beérkezett kérelemmel kapcsolatban meg kell vizsgálni, hogy a földhivatal rendelkezik-e hatáskörrel és illetékességgel a kérelemben foglaltakkal kapcsolatban. Ismét ki kell emelni, hogy kisajátítási eljárások, műemléki védelem alatt álló ingatlanok esetén, és honvédelmi vagy katonai célú ingatlanok érintettségekor az építéshatósági engedélyezési eljárást nem a földhivatal folytatja le, így a kérelem földhivatalhoz történő benyújtása esetén a Ket. 22. (2) bekezdésében foglaltak alapján a kérelmező egyidejű értesítése mellett haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem megérkezésétől, folyamatban lévő ügyben a hatáskör és illetékesség hiányának megállapításától számított öt napon munkanapon belül átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.. A kérelem vizsgálata során ellenőrizni kell, hogy az érintett ingatlanok tulajdoni lapján nincs-e feljegyezve változtatási vagy telekalakítási tilalom. Amennyiben a tilalom az ingatlanon feljegyzésre került, a Kormányrendelet 17/C. (3) bekezdése értelmében a kérelmet a szakhatóságok

17 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 41 megkeresése nélkül a földhivatalnak el kell utasítani. A kérelem és a telekalakítási dokumentáció alaki vizsgálata keretében, ki kell térni arra, hogy a kérelmet arra jogosult nyújtotta-e be, megfelelő formanyomtatványt használt-e, a telekalakítási dokumentáció készítője rendelkezik-e jogszabályban előírt jogosultsággal, 17 a telekalakítási dokumentáció tartalmazza-e a Kormányrendeletben előírt munkarészeket. Körültekintően meg kell határozni az eljárásba bevonandó szakhatóságok körét, valamint a fizetendő igazgatási szolgáltatási díj és illeték összegét. Amennyiben a dokumentáció e tekintetben hiányosságokkal rendelkezik, úgy 5 munkanapon belül hiánypótlási felhívást kell kibocsátani a kérelmező részére. 18 A hiánypótlás keretén belül a kérelmező 10 munkanapon belül pótolhatja a megállapított hiányosságokat. Az ügyintézés idejébe a Ket. 33. (3) bekezdése alapján nem számít bele a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, illetve az eljáró hatóság kijelölésének időtartama, valamint a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. Amennyiben a kérelmező a hiánypótlási határidőn belül a befizetést nem igazolta, vagy a hiányzó dokumentumokat nem pótolta, a földhivatal az eljárást a Ket. 31. (1) bekezdés h) pontja, illetve 31. (2) bekezdése alapján végzéssel megszünteti. Az eljárás folytatása esetén a földhivatal megvizsgálja, hogy az adott eljárásban ki tekinthető ügyfélnek. Telekalakítási engedélyezési eljárás esetén a kérelmezőn túl ügyfélnek tekinthető valamennyi kiinduló ingatlan minden tulajdonosa, illetve a tulajdoni lapokra bejegyzett egyéb jogok jogosultjai. Egyesített telekalakítási eljárás esetén ügyfélnek minősülnek még az Inytv. 25. (2) bekezdésében meghatározott személyek és szervezetek. A földhivatal az eljárás megindításáról 5 munkanapon belül értesíti valamennyi ügyfelet. 19 A földhivatal a kérelem mellékleteként benyújtott telekalakítási dokumentációt 10 munkanapon belül megvizsgálja, és amenynyiben a változási vázrajz adattartalma az állami alapadatok közé beilleszthető, ennek megfelelő záradékkal látja el. 20 Ezt követően a földhivatal a záradékolt változási vázrajz és a hozzá tartozó terület-kimutatás, valamint a telekalakítási helyszínrajz hiteles másolatának megküldésével keresi meg a szakhatóságokat állásfoglalásuk beszerzése céljából, ha előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre. A szakhatóság ügyintézési határideje 10 munkanap, ez az idő, valamint az ügyirat által postán töltött idő nem számít bele az ügyintézés idejébe. A szakhatóságok állásfoglalásai alapján a földhivatal hozza meg a telekalakítási engedélyezésről, vagy annak elutasításáról szóló határozatot. A telekalakítási engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidő 30 munkanap. Amennyiben a telekalakítási dokumentáció záradékolása a kérelem benyújtása előtt megtörtént, az ügyintézési határidő 22 munkanap. 21 A határozatot valamennyi ügyféllel közölni 17 Kormányrendelet 17/A. (8)-(9) bekezdés 18 Ket. 37. (3) bekezdés 19 Ket. 29. (3) bekezdés b) pontja 20 Kormányrendelet 17/C. (2) bekezdés 21 Kormányrendelet 17/A. (8) bekezdés

18 42 RES IMMOBILES kell, továbbá a telekalakítás engedélyezése esetén a záradékkal ellátott változási vázrajz is mellékelve megküldésre kerül a kérelmező részére. 22 A telekalakítási engedélyezési eljárásban fi zetendő díjak és illetékek A telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet 1. -a, az első fokú eljárás során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat érintett ingatlanonként ,- Ft-ban határozza meg. Az engedélyezési eljárásban érintett ingatlanként telekegyesítés és telekhatár-rendezés esetén a kiinduló földrészletek számát, telekfelosztás és telekcsoport újraosztása esetén a kialakuló földrészletek számát kell figyelembe venni. A telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követően a telek adataiban és a bejegyzett jogok és tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét külön jogszabály, az illetékekről szóló évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilapmásolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló évi LXXXV. törvény határozza meg. A 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet 9. (1) bekezdés b) pontja pedig meghatározza, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításánál érintett ingatlanként a telekalakítással az ingatlan(ok) adataiban, a bejegyzett jogok és a feljegyzett tények vonatkozásában bekövetkező változások ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló eljárásokban: - telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a kiinduló állapot szerinti földrészletek számát, - telekfelosztás, telekcsoport újraosztás esetén a kialakuló földrészletek számát, - minden más esetben a kérelem benyújtásakor önálló földrészletként nyilvántartott ingatlanokat kell figyelembe venni. A díjfizetés az ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a földhivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával, vagy az illetékes megyei földhivatal előirányzat-felhasználási keret számlája javára történő készpénz-átutalási megbízással, illetve átutalással teljesíthető. A díjnak a megyei földhivatal előirányzatfelhasználási keret számlája javára történő készpénz-átutalási megbízással, illetve átutalási megbízással történő megfizetése esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát. 23 Amennyiben a kérelmező a kérelem előterjesztéséig nem fizeti meg az eljárási díjat, a földhivatal hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet, aki 10 munkanapon belül köteles a díj megfizetését igazolni. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 44. (4) bekezdésében szabályozza a szakhatósági eljárásokért fizetendő díjak vagy illetékek megfizetésének kérdését. A szabályozás szerint a szakhatósági közreműködésért fizetendő 22 Kormányrendelet 17/C. (4) bekezdés 23 A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet 12. (1)-(2) bekezdés

19 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 43 díjat vagy illetéket az alapeljárás megindításakor kell megfizetni. Tekintettel arra, hogy a Kormányrendelet 4. mellékletében kijelölt szakhatóságok esetén díjfizetési kötelezettség nem áll fenn, ezekért az eljárásokért az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (Itv.) 29. -ában meghatározott 2.200,- Ft összegű általános tételű eljárási illetéket kell fizetni. Eltérő a fentiektől az építésügyi szakhatósági eljárásért fi zetendő illeték mértéke, melyet az Itv. mellékletében lévő XV. fejezet 1. m) pontja Ft-ban határoz meg. Az Itv. 31. (8) bekezdése értelmében a szakhatósági eljárásért fizetendő illetéket az alapeljárás illetékével vagy igazgatási szolgáltatási díjával egyidejűleg kell megfizetni. Törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet előírhatja, hogy a szakhatósági eljárásért fizetendő illetéket az alapeljárásért fizetendő díjjal azonos módon kell megfizetni, azonban jelenleg nincs ilyen jogszabály. Ebből következik, hogy a szakhatósági hozzájárulásért fizetendő illetéket illetékbélyegben kell leróni. A telekalakítási engedélyezési eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja forint. 24 Összegzés Az egyablakos ügyintézés megvalósítása érdekében, a hatályos jogi szabályozás kialakította azt az ügyviteli eljárási rendet, mely az ügyfelek számára már biztosítja, hogy a földrészlet-határok változtatására, valamint a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló ügyeinek intézése egyetlen helyen keresztül, egyszeri kezdeményezéssel történhessen. A cikk már tartalmazza az egyes ingatlanügyi jogszabályok módosításáról szóló 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet május elsejével hatályba lépett telekalakítási engedélyezési eljárást érintő módosító rendelkezésit. * * * 24 A telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009.(XII.9.) FVM rendelet 1. (3) bekezdés

20

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrő l, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az

Részletesebben

Hatósági ügyek, ügyleírások. A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége

Hatósági ügyek, ügyleírások. A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége Hatósági ügyek, ügyleírások A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége I. Ingatlanügyi hatósági ügyek Ingatlanügyi hatóságként a Kormány a földhivatalt jelölte ki. Az ingatlanügyi hatósági ügyeket első

Részletesebben

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában Dr. Bá bits K r isztina jogász Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában 54 1. A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1 1. (1) 2 Ez a törvény - az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel bevezetett és változatlan formában gépi adathordozóra rögzített - ingatlan-nyilvántartás szabályait határozza meg. A jogalkotással szemben

Részletesebben

A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai

A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai A megváltozott gazdasági viszonyok következtében az utóbbi években jelentősen nőtt a végrehajtási eljárások,

Részletesebben

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól 1. oldal 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében, továbbá a termőföldről

Részletesebben

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában FÖLDHASZNÁLAT Zachariás Márton Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában Magyarországon a termőföldek tulajdoni és használati viszonyai jelentősen eltérnek egymástól. Az

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól.

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július

Részletesebben

I. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 31. alapján:

I. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 31. alapján: II/6 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása,

Részletesebben

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/605-18/2013. Ügyintéző: Hadabásné Csegöldi Erzsébet :+36 56 512-322 : +36 56 512-337 E-mail: erzsebet.csegoldi@mbfh.hu A határozat 2013.

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10525. számú törvényjavaslat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben Előadó: dr. Kristó Annamária dr. Bene Beáta Az eljárás megindítása A panaszos azért fordult hivatalomhoz, mert Jánoshida külterületén

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Előadó: dr. Juhász Zoltán Az eljárás megindulása A panaszos beadvánnyal fordult az Országgyűlési Biztos Hivatalához,

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A végrehajtási eljárás költségei a végrehajtást kérő szemszögéből. Szerző: Dr. Decsi Ágnes Eszter

A végrehajtási eljárás költségei a végrehajtást kérő szemszögéből. Szerző: Dr. Decsi Ágnes Eszter A végrehajtási eljárás költségei a végrehajtást kérő szemszögéből Szerző: Dr. Decsi Ágnes Eszter Pécs 2015. október 26. I. Bevezetés A végrehajtási eljárás célja egy követelést, marasztalást tartalmazó

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Bontási engedély

Ügytípus megnevezése. Bontási engedély Ügytípus megnevezése Az ügy leírása Bontási engedély 1. Mikor kell bontási engedélyt kérni? A következő bontási tevékenységek bontási engedély alapján végezhetőek: 1. a műemléket érintő, 2. a helyi építészeti

Részletesebben

a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott, hiteles ingatlannyilvántartási

a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott, hiteles ingatlannyilvántartási 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről A Kormány

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jogszabály mai napon hatályos állapota (2010.05.01.) 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007.

Részletesebben

25/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet. az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes miniszteri rendeletek módosításáról

25/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet. az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes miniszteri rendeletek módosításáról 25/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi

Részletesebben

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet Hatályos: 2013.01.01 -

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet Hatályos: 2013.01.01 - 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet Hatályos: 2013.01.01-44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól Az illetékekről l szóló 1990.

Részletesebben

Különös követelményeihez

Különös követelményeihez II. KÉRDÉSSOR a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. Korm. rendelet szerinti főépítészi vizsga építészeti, területrendezési, településfejlesztési és - rendezési Különös követelményeihez (okl. építészmérnökök

Részletesebben

Határozatot: építési engedélyt adok. meglévő épület bővítése melegítő konyhával és étkezővel

Határozatot: építési engedélyt adok. meglévő épület bővítése melegítő konyhával és étkezővel HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA Ügyintéző szervezeti egység: Gyöngyösi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201500041386 Iratazonosító: IR-000492700/2015

Részletesebben

Jogesetek a földhasználat köréből

Jogesetek a földhasználat köréből FÖLDHASZNÁLAT Dr. Szentgyörgyi Ágota Jogesetek a földhasználat köréből A földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás, és annak szabályozása lassan egy évtizedes múltra tekint vissza, azonban annak körében

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Előadó: dr. Herke Miklós Az eljárás megindítása A panaszos aki jelenleg fehérgyarmati állandó lakos azt kifogásolta, hogy a lakcímnyilvántartásba

Részletesebben

A kötelező jogi képviselet

A kötelező jogi képviselet INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Delbó Erika - dr. Hernádi László A kötelező jogi képviselet A kötelező jogi képviseletet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (Ütv.) módosításáról rendelkező 2003. évi XI.

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről 43./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. fejezet... 2 Az előfizetői jogviszony létrejötte, módosulása, megszűnése... 2 Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai... 2 1. Igénybejelentés... 2 1.4. Az igénybejelentés

Részletesebben

A földügyi szakigazgatás és a HM ingatlanok specialitásai

A földügyi szakigazgatás és a HM ingatlanok specialitásai Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. Jogi Divízió Ingatlanértékesítési Osztály A földügyi szakigazgatás és a HM ingatlanok specialitásai Sándor József ingatlanértékesítő

Részletesebben

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet. a telekalakításról

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet. a telekalakításról 1. oldal 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (2) bekezdésének a) pontjában kapott

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során

Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során Ingatlan- nyilvántartás a bírósági végrehajtási eljárásban a vagyonkutatástól az árverési vétel hatályáig Szerző: Dr. Király András polgári

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 2009.10.1. és 2010.4.30. között hatályos szöveg A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA Ügyiratszám: BA-04D/E/28-14/2013. Tárgy: Dr Hódosi László és társai használatbavételi engedély kérelme Pécs, Rákóczi u. 65. helyrajzi szám:

Részletesebben

Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata

Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata Tartalomjegyzék Üzemeltetési Szabályzat... 3 I. Az elektronikus ingó és ingatlan árverés közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció...

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Jogszabályok felülvizsgálata és jogszabályi keretek összefoglalása. a Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc MJV Önkormányzatánál

Jogszabályok felülvizsgálata és jogszabályi keretek összefoglalása. a Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc MJV Önkormányzatánál Jogszabályok felülvizsgálata és jogszabályi keretek összefoglalása a Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc MJV Önkormányzatánál ÁROP-1.A.5-2013-2013-0047 azonosító számú projekt keretében 1

Részletesebben

Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénylés

Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénylés FŐNIX Takarékszövetkezett Átvétel dátuma:. 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Átvette:... Telefon: (52) 417-497 Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénylés 1. Igénylők adatai Titulus: Családnév: Utónév:

Részletesebben

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S :

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S : Vagyongyarapodás lakáscélú kedvezmény Fővárosi Bíróság 1055. Budapest, Markó u. 27. 11.K. 31.800/2006/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság Kövesdy Ügyvédi Iroda (..., ügyintéző: dr. Kövesdy Attila

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter /2008. E l ő t e r j e s z t é s az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007.

Részletesebben

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA I. Általános szabályok 1. Az illetéktörvény tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen... 1 / 15 2012.02.03. 10:42 Kisajátítás 2011. április 26. kedd, 06:39 Ingatlan tulajdonjogának állami kényszerrel történő elvonásával - kisajátításával - kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a kisajátítási

Részletesebben

O n k a z m á n y z a t a

O n k a z m á n y z a t a KÖZ[iasZi :lt Kft. Község O n k a z m á n y z a t a 2015CKf F 3 Szám: N/142-6/2015. El őadó: dr. Erdélyi Szerződés száma: 200003709D Aláírás: Tárgy: szerződés módosítási kérele m,, R%,szám= Breznovits

Részletesebben

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Ügyiratszám: 29422/4/2009. ELİTERJESZTÉS a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

Részletesebben

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései Dr. Csala Erika Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXX. törvény

Részletesebben

HATÁROZAT. 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint. adatvédelmi bírság

HATÁROZAT. 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint. adatvédelmi bírság Ügyszám: Ügyintéző: Kérjük, válaszában hi vatkozzon iktatószámunkra! NAIH-510-6/2012/H. Tárgy: A Weltimmo S.R.O. általi jogellenes adatkezelés - adatvédelmi bírság HATÁROZAT A Weltimmo S.R.O. -t (székhely:

Részletesebben

energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése. Ügyintéző: Veres Zsolt Hiv. szám: 151/10851/2015.

energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése. Ügyintéző: Veres Zsolt Hiv. szám: 151/10851/2015. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSS/01/3360-13/2015. Tárgy: Csanádapáca, 0130/58 hrsz. vízmű átadási pont villamos energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése.

Részletesebben

VBK/3726-20/2011. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu. Tárgy: Sopron I - homok 2012-2016 évi kitermelési MÜT

VBK/3726-20/2011. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu. Tárgy: Sopron I - homok 2012-2016 évi kitermelési MÜT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3726-20/2011. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Sopron I - homok 2012-2016 évi kitermelési

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Az ügyfélfogadás rendje... 3. 2. Az ügyintézés határidő:... 4. 3. Alapvető eljárási szabályok:... 5

Tartalomjegyzék. 1. Az ügyfélfogadás rendje... 3. 2. Az ügyintézés határidő:... 4. 3. Alapvető eljárási szabályok:... 5 Tartalomjegyzék I. Általános szabályok 3 1. Az ügyfélfogadás rendje... 3 2. Az ügyintézés határidő:... 4 3. Alapvető eljárási szabályok:... 5 4. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, illetve az

Részletesebben

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről A víziközlekedésről szóló

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete. A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete. A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Előadó: Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Budapest,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás

A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat figyelembevételével,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. módosítom: I. Az engedély 2. oldalán A tevékenység, telephely adatai az alábbiakkal egészül ki:

H A T Á R O Z A T. módosítom: I. Az engedély 2. oldalán A tevékenység, telephely adatai az alábbiakkal egészül ki: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-93/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. környezetvédelmi

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet

176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról,valamint

Részletesebben

Kedves Olvasó! 2005. november 1-jén az Államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló

Kedves Olvasó! 2005. november 1-jén az Államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló Kedves Olvasó! 2005. november 1-jén az Államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény, az Áe. (1957. évi IV. tv.) helyett a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

Ingatlannyilvántartás 8.

Ingatlannyilvántartás 8. Ingatlannyilvántartás 8. Az ingatlan-nyilvántartás adatainak Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Ingatlannyilvántartás 8.: Az ingatlan-nyilvántartás adatainak Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

Víziváros Vár Krisztinaváros Tabán Gellérthegy JEGYZŐ TÁJÉKOZTATÓ

Víziváros Vár Krisztinaváros Tabán Gellérthegy JEGYZŐ TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL Víziváros Vár Krisztinaváros Tabán Gellérthegy JEGYZŐ TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ADÓKKAL KAPCSOLATOS ELEKTRONIKUS SZÁMLAEGYENLEG

Részletesebben

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 1. oldal 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről A természet védelméről szóló 1996.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Hatályba lépés napja: 2013. november 15. Ezen önkormányzati rendelet

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-6142/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Generali-Providencia Biztosító Zrt. számára

Részletesebben

Módosítások: /2010. V. 1-

Módosítások: /2010. V. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2000. (XII. 12.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2102-31/2013. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2005. (III. 4.) MVH közleménye. a feldolgozóipari támogatások igénybevételéről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2005. (III. 4.) MVH közleménye. a feldolgozóipari támogatások igénybevételéről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2005. (III. 4.) MVH közleménye a feldolgozóipari támogatások igénybevételéről I. A támogatás igénybevételének feltételei Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának

Részletesebben

A R. 1. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: A rendelet hatálya

A R. 1. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: A rendelet hatálya /2006. (..). HM rendelet a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái kártérítési felelősségének egyes szabályairól szóló 17/2002. (IV. 5.) HM rendelet módosításáról A Magyar Honvédség

Részletesebben

324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Győr,

H A T Á R O Z A T Győr, Iktatószám: VIII-B-005/2431-18/2012. Ügyintéző: Varga Csaba Telefon: (96) 507-230 Tárgy: Az Audi Hungária Motor Kft-nek a győri 5475/83 hrsz-ú ingatlanon építendő G78 jelű benzinkúthoz tartozó kiszolgáló

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Aszófő és Tihany település a 36-3577 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Aszófő és Tihany település a 36-3577 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Puskás Zoltán igazgató Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Aszófő és település a 36-3577 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek

Részletesebben

Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 1102 Budapest, Szent László tér 29., tel.: +3614338100, fax.

Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 1102 Budapest, Szent László tér 29., tel.: +3614338100, fax. Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 1102 Budapest, Szent László tér 29., tel.: +3614338100, fax.: +3614338390 Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201600005807 Iratazonosító: IR-000125776/2016

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2003.(V.30) KT. rendelete. A rendelet célja 1. A támogatásban részesíthetők köre

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2003.(V.30) KT. rendelete. A rendelet célja 1. A támogatásban részesíthetők köre Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003.(V.30) KT. rendelete A lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről, (egységes szerkezetben a módosító 16/2005. (IX.1.), a 22/2005. (X.28.)

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Ügyszám: 03/ 416-1/2011. Tárgy: Törvényességi felhívás Ügyintéző: Lorbert Ferenc Telefonszám: 34/515-143 Tata

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, valamint a házszám megállapításának rendjéről

Részletesebben

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra! VBK/44/3/2010.

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom.

h a t á r o z a t o t hozom. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-JÉ-I-B-1588/2012. számú határozata az ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben átfogó vizsgálat lezárása során hozott felügyeleti

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek A visszterhes vagyonátruházási illeték 1. Mire terjed ki a visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség? 1 Ingatlannak, valamint a lentebb meghatározott ingónak és vagyoni értékű jognak visszteher

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal

Részletesebben

1. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 343/2015. (XI. 13.) Korm. rendelete a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, valamint a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről

Részletesebben

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról 3886 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 39. szám 7. Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

Részletesebben

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések.

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1 Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos jogorvoslati eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos jogorvoslati eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA. SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK (vízép., stb.) 1

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA. SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK (vízép., stb.) 1 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból nyújtott támogatások építési beruházásokhoz való felhasználásának

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely Kifizetési kérelem EMVA III.-IV. tengely 1 Kifizetési kérelmek Jogszabályi háttér: 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), jogcímrendeletek, MVH közlemények ezeket foglalják össze, érthető

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Ügyiratszám: 10434-22/2015. Ügyintéző: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Inke, 072 hrsz. alatti ingatlanon majorközpont létesítésének előzetes vizsgálati eljárása

Részletesebben

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet. A rendelet célja. A rendelet hatálya 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy a pihenés alkotmányos jogának érvényesítése érdekében meghatározza

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Puskás Zoltán igazgató Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 93.056-1-9/2013. Tárgy: DÉBÁK Kft., Hódmez vásárhely, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Hargitai Attila

Részletesebben

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet. az építésfelügyeleti bírságról

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet. az építésfelügyeleti bírságról Hatályos: 2014.01.01-238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1)

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről

Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről Tartalomjegyzék 1. Telekalakítási engedélyezése...2 2. Az építési jogosultság igazolása...3

Részletesebben