BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetbe foglalva az Alapszabály módosításával, mely készült a évi X. tv., valamint a 150/2012 VM. rendelet rendelkezései alapján, szürke mezőben kiemelve az aktuális módosításokat

2 2 I. FEJEZET Általános rendelkezések A szövetkezet a Vidékfejlesztési Minisztérium által Termelői Szervezetként a 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet szerint elismert olyan közösség, melynek célja, hogy a jelen Alapszabály által meghatározott tevékenységi körben, a tagok részére nonprofit jelleggel, a tagok által folytatott termelést megtervezze, a piaci igényekkel összehangolja, a tagok termékeit forgalmazza, a kínálatot koncentrálja, a termelési költségeket csökkentse és a termelői árakat stabilizálja, elősegítse a környezetvédő termesztési módszerek alkalmazását, biztosítsa a termesztési szaktanácsadást részt vegyen a közös piac szervezésben a közösségi pénzügyi támogatások igénylését, felhasználását szervezze, koordinálja, és bonyolítsa A szövetkezet cégneve: BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete 3./ A szövetkezet székhelye, telephelye: Székhelye: 2473 Vál, Vajda János u. 44. Telephelye: 8126 Sárszentágota, Központi major 0216/10. hrsz. 4./ A szövetkezet tevékenységi köre: Főtevékenység. Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem Egyéb tevékenységek: Növénytermesztési szolgáltatás Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme Egyéb élelmiszer nagykereskedelem Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme Vegyestermékkörű nagykereskedelem Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Mezőgazdasági gép kölcsönzése

3 3 II. FEJEZET A szövetkezet önkormányzati szervezete és annak működése A. KÖZGYŰLÉS A közgyűlés hatáskörébe tartozik: a.) az alapszabály módosítása; b.) az igazgatóság elnökének és tagjainak (ügyvezető elnökének), valamint a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása, tiszteletdíjuk megállapítása; c.) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; d.) a szövetkezeti vagyon egy részének közösségi alappá történő minősítése, valamint döntés a közösségi alap felhasználásának főbb elveiről; e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról, f.) az alapszabályban meghatározott esetekben a tag kizárása, illetőleg a tagot kizáró határozat felülvizsgálata; g.) döntés a szövetkezet vezető tisztségviselője elleni kártérítési per megindításáról; h.) döntés szövetkezeti szövetségbe történő belépésről, illetőleg az abból történő kilépésről; i.) döntés a szövetkezet egyesüléséről, szétválásáról, gazdasági társasággá történő átalakulásáról, valamint jogutód nélküli megszűnéséről; j.) döntés a csődeljárás iránti kérelem benyújtásáról, valamint csődegyezség jóváhagyásáról; k.) döntés a szövetkezet felszámolásának kezdeményezéséről, valamint a felszámolási eljárás során kötött egyezség jóváhagyásáról; l.) döntés befektető tagok felvételéről. Ennek során a befektető taggal meg kell állapodni a befektető tagi jogviszony megszűnése esetén az elszámolás időpontjáról és módjáról; m.) döntés pótbefizetés elrendeléséről; n.) a részjegyek névértékének megváltoztatása; o.) a tagsági jogviszony megszüntetése vagy megszűnése esetén a részjegy névértékén felüli összege kifizetése időpontjának megállapítása, amelyet a szövetkezet egyéb kötelezettségeire figyelemmel kell meghatározni, de a tagsági jogviszony megszűnésétől számított 8 évnél nem lehet hosszabb; p.) mindaz, amit törvény vagy alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal. q.) A működési alapba történő tagi befizetés mértékének és a befizetés határidejének a meghatározása. r.) A tagi működési költség hozzájárulás mértékének és a befizetés határidejének a meghatározása. A közgyűlést az igazgatóság hívja össze. A közgyűlésre minden tagot meg kell hívni. A közgyűlést - a napirend közlésével - a megjelölt időpont előtt legalább 15 nappal, írásban kell összehívni. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell: - a szövetkezet cégnevét és székhelyét, - a közgyűlés időpontját és helyét, - a közgyűlés napirendjét - a határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást - a közgyűlés későbbi időpontban történő esetleges folytatásának időpontját. A tagok demokratikus részvételének biztosítására irányuló szabályozás: A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a tag, aki az alapszabályban előírt, esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő az igazgatóság és a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, továbbá a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. A képviselő a közgyűlésen több tag

4 4 képviseletére is jogosult. Egy képviselő által képviselhető tagok száma nem haladhatja meg a szövetkezeti tagok 10 %-át. A közgyűlésen egy tag csak abban az esetben képviselhet más termelő tagot, amennyiben erre írásban, a leadandó szavazatra vonatkozó rendelkezés megjelölésével felhatalmazzák. Kapcsolt vállalkozások, illetve közeli hozzátartozók szavazati aránya nem haladhatja meg a leadható szavazatok 49 %-át. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szövetkezeti tagok több mint a fele jelen van. A szavazatok kétharmadát kitevő szavazattöbbség szükséges a II. fejezet A. Közgyűlés pontjában felsorolt k), l), m) pontjaiban meghatározott ügyekben, az a) pontjában foglalt határozathoz a szövetkezet összes tagja felének, de legalább a jelenlévők kétharmadának, illetve/és a közgyűlésen megjelent termelő tagok legalább felének a szavazata szükséges, az i) és n) pontjában foglalt határozathoz pedig a szövetkezet összes tagja kétharmadának szavazata szükséges. A vezető tisztségviselők megválasztásához és visszahívásához, kötelezettségeket megállapító szabályzatok elfogadásához, valamint pénzügyi hozzájárulás fizetésének, és annak mértékének megállapításához a közgyűlésen megjelent termelő tagok legalább felének a szavazata szükséges. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a.) a közgyűlés megtartásának helyét, időpontját, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztott tagok nevét; b.) a közgyűlés határozatképességének megállapításához szükséges adatokat; c.) a közgyűlés napirendjének megállapítását, illetőleg azoknak az ügyeknek a számbavételét, amelyeket az erre vonatkozó indítvány ellenére nem vettek napirendre; d.) a közgyűlés által meghozott döntéseket, illetőleg a szavazás eredményére vonatkozó adatokat; e.) a közgyűlés által elutasított javaslatokat, az ezekre vonatkozó szavazás eredményét; f.) azokat a nyilatkozatokat, amelyeknek a jegyzőkönyvbe vételét kérték. A jegyzőkönyv mellékletét képezik a jelenléti ív, valamint a képviseleti meghatalmazásokat tartalmazó okiratok. A jegyzőkönyvet az alapszabályban meghatározott módon megválasztott levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítő két szövetkezeti tag írja alá. A tagok közgyűlés összehívása nélkül a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben írásban szavazhatnak, ha a döntés ilyen módon is meghozható. A közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a tagoknak az igazgatóság írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a tagoknak legalább 5 nap álljon rendelkezésre. A tagok e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 5 munkanapon belül, vagy ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított 5 munkanapon belül a szövetkezet igazgatósága megállapítja a szavazás eredményét és azt további 3 napon belül írásban közli a tagokkal. Nem lehet írásban szavazni az alapszabály II. fejezet A közgyűlés pontjában felsorolt a.), b.), i.), k.), l.), m.), és n.) pontjaiban meghatározott kérdésekben. Egyebekben a közgyűlés összehívására és működésére a évi X. tv-ben foglaltak az irányadók. A szövetkezet bármely tevékenységének teljesítésével 3. felet bízhat meg, ha az elismerés iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg, vagy a kiszervezésre vonatkozó szerződés megkötése előtt hitelt érdemlően bizonyítja, hogy ez a célkitűzések, illetve intézkedések megvalósításának megfelelő módját jelenti. A kiszervezés feltétele, hogy a kiszervezésre vonatkozó szerződés rendelkezéseket tartalmazzon, a kiszervezett tevékenység megvalósításának fontosabb következményeire, a kiszervezett tevékenység szövetkezet által történő ellenőrzésének, és a kiszervezett tevékenység elvégzésére szerződésben kötelezettséget vállaló fél beszámoltatásának módjára. A kiszervezésre vonatkozó szerződést a szövetkezet közgyűlésének jóvá kell hagynia. Közgyűlés által történő jóváhagyás során a kiszervezett tevékenység elvégzésére szerződésben kötelezettséget vállaló fél, illetve annak képviselője nem szavazhat. B. IGAZGATÓSÁG

5 5 A szövetkezet közgyűlése a szövetkezeti tagok közül titkos szavazással 5 tagú igazgatóságot, az Igazgatóság tagjai közül Kocsis Bálintnét (szül. név: Bartik Mária) választotta elnöknek, aki elnöke mind az Igazgatóságnak, mind a szövetkezetnek. Az igazgatóság elnöke és tagjai tekintetében a munkáltatói jogokat a közgyűlés gyakorolja. Az Igazgatóság tagjává bármely szövetkezeti tag megválasztható. Az igazgatóság tagjai: Név: Márkli Ákos Anyja neve: Németh Valéria Lakcím: 7012 Alsószentiván, Sallai u. 7. Az igazgatósági tag megbízatása napjáig szól. Név: Németh Zoltán Anyja neve: Kiss Teréz Rozália Lakcím: 7200 Dombóvár, Radnóti út 44. Az igazgatósági tag megbízatása napjáig szól. Név: Kocsis Bálintné (szül. név: Bartik Mária) Anyja neve: Baladik Mária Lakcím: 2473 Vál, Damjanich u.70. Az igazgatósági tag megbízatása napjáig szól. Név: Csizmadia György Anyja neve: Almási Katalin Lakcím: 2421 Nagyvenyim, Kölcsey u. 2. Az igazgatósági tag megbízatása napjáig szól. Név: ifj. Pethes Sándor Anyja neve: Jantsits Klára Lakcím: 2422 Mezőfalva, Bartók B. u. 1. Az igazgatósági tag megbízatása napjáig szól.

6 6 Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik a döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket törvény vagy az Alapszabály nem utal a közgyűlés vagy a felügyelő bizottság hatáskörébe. Az igazgatóság gondoskodik a közgyűlés összehívásáról, valamint a közgyűlési döntések előkészítéséről és végrehajtásáról. 3./ Az igazgatóság köteles a tevékenységéről, a szövetkezet vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról legalább évente egy alkalommal a közgyűlésnek és három havonként a felügyelő bizottságnak beszámolni. Az igazgatósági ülés határozatképes, ha azon a tagjai közül legalább 6 fő jelen van. 4./ Az igazgatóság üléseit szükség szerint, de legalább kéthavonta tartja. Az igazgatóság határozatképes, ha a tagok kétharmada, de legalább 6 fő jelen van. Határozatait a jelenlévők egyszerű többségével hozza meg. Az igazgatósági ülésékről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a megjelent tagok számát, a tárgyalt ügyek rövid összefoglalását, a határozatokat és a szavazás eredményére vonatkozó adatokat. A jegyzőkönyvet az igazgatósági ülésen jelenlévő két igazgatósági tag és a jegyzőkönyvvezető írják alá. 5./ A működési alap felhasználásának módjáról az igazgatóság dönt. Az igazgatóság hatáskörébe tartozik a működési költség, és a működési alap hozzájárulás alóli egészben vagy részbeni felmentés megadása. Az igazgatóság hatáskörébe tartozik, hogy a termelő kilépő tagot a működési programban vállalt kötelezettségei alól egészben vagy részben mentesítheti. Az igazgatóság hatáskörébe tartozik, annak a kérelemnek az elbírálása, amelyben a természetes személy tag bejelenti, hogy a gyümölcstermesztéssel végleg felhagyott vagy azt átmenetileg szünetelteti, de a szövetkezetnek továbbra is tagja kiván maradni. Az igazgatóság a földhasználat megszüntetésének vagy szüneteltetésének az ingatlanügyi hatósághoz történő bejelentését a jogerős határozat alapján ellenőrzi, és amennyiben a feltételek fennállnak, úgy a tagot a nem termelői tagok közé sorolja át és tartja nyilván. A döntésben nem vehet részt az a tag, akinek a gazdaságában a működési alap felhasználásával beruházás történik, vagy aki a működési programban foglalt intézkedés vagy tevékenység végrehajtására a termelői szervezettel saját nevében, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében szerződést köt. C. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG A szövetkezet közgyűlése titkos szavazással 3 tagú felügyelő bizottságot választott. A felügyelő bizottság megbízatása napjáig szól. A felügyelő bizottság tagjai közül Kőszegi Vilmost választotta elnöknek. A felügyelő bizottság tagjai: Név: Dr. Szabari Miklós Anyja neve: Demény Margit Rozália Lakcím: 5008 Szolnok, Krúdy Gy. u Név: Kőszegi Vilmos Anyja neve: Herbert Teréz Lakcím: 2477 Vereb, Vajda J. u. 16. Név: Szendi Antal Anyja neve: Buvári Erzsébet Lakcím: 2473 Vál, Rákóczi u. 59.

7 7 A felügyelő bizottság feladatai a következőek: a.) a szövetkezet szerveinek működésével és a gazdálkodással kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálhat, a szövetkezet irataiba betekinthet; b.) felhívhatja az igazgatóságot, hogy az a jogszabályoknak, az alapszabálynak vagy más szabályzatnak megfelelően járjon el; c.) indítványozhatja az igazgatóság egészének vagy egyes tagjainak a visszahívását, felelősségre vonását, továbbá a közgyűlés összehívását; d.) összehívhatja a közgyűlést, ha az igazgatóság nem tesz eleget erre vonatkozó kötelességének; e.) az igazgatóság jogszabályba ütköző vagy a szövetkezet érdekeit súlyosan sértő működése esetén haladéktalanul összehívja a közgyűlést; f.) a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján véleményt nyilvánít a közgyűlés részére a szövetkezet gazdálkodásáról; e nélkül a számviteli törvény szerinti beszámoló tárgyában érvényes határozat nem hozható; g.) javaslatot tesz a közgyűlésnek a vezető tisztségviselők díjazásának megállapítására; h.) büntető feljelentést tesz a szövetkezet vezető tisztségviselője ellen. 3. / A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább két fő jelen van. Határozatait a jelenlévők egyszerű többségével hozza meg. 4./ A felügyelő bizottság üléseit az elnök vagy az általa megbízott tag hívja össze. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelő bizottság üléseit szükség szerint de legalább félévenként tartja. 5./ A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, a tagoktól, a munkavállalóktól a szövetkezet tevékenységéről felvilágosítást kérhet. A felvilágosítás megadása nem tagadható meg. A felügyelő bizottság elnöke vagy az általa megbízott bizottsági tag a szövetkezet bármely testületének ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A szövetkezet testületei és vezető tisztségviselői kötelesek a felügyelő bizottság indítványairól az alapszabályban meghatározott időn belül határozni, illetve állást foglalni. A felügyelő bizottság a tevékenységéről legalább évente egyszer beszámol a közgyűlésnek. D. A SZÖVETKEZET TISZTSÉGVISELŐI A szövetkezet tisztségviselői: - az igazgatóság elnöke és tagjai A szövetkezet vezető tisztségviselőinek csak nagykorú természetes személy választható, ideértve a jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli gazdasági társasági tagokat a szövetkezetnél képviselő természetes személyeket is. A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy által való elfogadással jön létre. Nem lehet vezető tisztségviselő: a.) aki nem tagja a szövetkezetnek, illetőleg nem a jogi személy (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) tag képviselője. b.) akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett; c.) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, mindaddig, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült; d.) akit valamely foglalkozástól jogerős ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató szövetkezetnél;

8 8 e.) aki olyan szövetkezetben vagy gazdasági társaságnál, amelyet a cégjegyzékből megszüntetési eljárás során töröltek, a törlést megelőző két éven belül vezető tisztségviselő volt, a törlést követő két évig; f.) aki olyan szövetkezetben vagy gazdasági társaságnál, amelyet felszámolási eljárás folytán megszüntettek, a felszámolást megelőző két évben vezető tisztségviselő volt, a felszámolás befejezésétől számított két évig; g.) aki az alapszabályban előírt szakmai követelményeknek nem felel meg. h.) A nem termelő tagok vezető tisztségviselőnek nem választhatóak meg. A szövetkezet igazgatóságának elnöke és tagja, illetőleg az ügyvezető elnök nem lehet egyidejűleg a felügyelő bizottság tagja. Megszűnik a vezető tisztségviselő megbízatása: a.) a megbízatás időtartamának lejártával, b.) a vezető tisztségviselő halálával c.) lemondással d.) a közgyűlés általi visszahívással e.) a tagsági jogviszony megszűnésével, kivéve, ha a tisztség ellátásához tagsági jogviszony nem szükséges. A szövetkezet igazgatóságának hozzájárulásával és a tagok tájékoztatása mellett lehet vezető tisztségviselő a szövetkezettel azonos főtevékenységet végző gazdasági társaságban, szövetkezetben. A szövetkezet vezető tisztségviselőire egyebekben a évi X. tv. rendelkezései az irányadóak. E. KÖNYVVIZSGÁLÓ A Közgyűlés a szövetkezet ügyeinek ellenőrzésére könyvvizsgálót választ. A szövetkezet a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval ellenőrizteti. A Közgyűlés döntéshozatal előtt meghallgatja a könyvvizsgáló véleményét a számviteli törvény szerinti beszámolóról. Nem lehet könyvvizsgáló a szövetkezet tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója [Ptk b) pontja], továbbá a szövetkezet munkavállalója, e minőségük megszűnésétől számított három évig. A könyvvizsgáló jogai: - a könyvvizsgáló betekinthet a szövetkezet könyveibe, az igazgatóságtól, a szövetkezet munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a szövetkezet pénzügyi helyzetével, gazdálkodásával, szerződéseivel kapcsolatos dokumentumokat megvizsgálhatja. a szövetkezet bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. A könyvvizsgáló a szövetkezet közgyűlésén köteles részt venni, az igazgatóság ülésein tanácskozási joggal részt vehet. A könyvvizsgáló feladatai: a.) A könyvvizsgáló a Közgyűlés határozathozatala előtt köteles előterjeszteni véleményét a számviteli törvény szerinti beszámolóról. b.) A könyvvizsgáló a Közgyűlés határozathozatala előtt minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. c.) Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a szövetkezet vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az Igazgatóság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Közgyűlés összehívását kérni. Ha a Közgyűlés összehívására nem kerül sor, illetve a Közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni. d.) A könyvvizsgáló a szövetkezet ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

9 9 A könyvvizsgáló eljárása: a.) A könyvvizsgálóval, megválasztását követően az Igazgatóság köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint. b.) Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak a Közgyűlés jóváhagyásával kerülhet sor. A könyvvizsgálói megbízás megszűnik: a.) közgyűlési határozat alapján visszahívással, b.) a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával, c.) a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, d.) a szerződés felmondásával. A Szövetkezet első könyvvizsgálója: MoBaudit Könyvvizsgáló és Számviteli szolgáltató Bet. (1214 Budapest, Erdősor u. 127., Cg ) Megbízott könyvvizsgáló: Molnár Zoltán (anyja neve: Bajkai Erzsébet, 1035 Budapest, Vörösvári út 31., kamarai eng.sz.: ) A könyvvizsgáló megbízatása határozatlan időtartamra szól. III. FEJEZET A szövetkezet képviselete A szövetkezetet az elnök és az igazgatóság tagjai képviseli. A szövetkezet cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, illetve előnyomott vagy előnyomtatott cégnév alá az igazgatóság elnöke, valamint az igazgatóság tagjai önállóan írják a teljes nevüket a hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően. 3./ Az igazgatóság által erre felhatalmazott munkavállalók cégjegyzésének érvényességéhez két képviseleti joggal rendelkező személy együttes aláírása szükséges. IV. FEJEZET A szövetkezeti tagsági viszony, a tagsági jogviszony létrejötte A szövetkezeti tagsági jogviszony a szövetkezet alapításakor, vagy írásbeli kérelem alapján tagfelvétellel keletkezik. A szövetkezet a nyitott tagság elvén működik, tagja lehet minden gyümölcstermesztéssel foglalkozó nagykorú természetes személy, valamint jogi személy, és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a jelen alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elismeri, és aki vállalja, hogy a szövetkezetből a belépését követő egy éven belül nem lép ki. A szövetkezetnek tagjai lehetnek nem termelő természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok is, azonban ezek összesített aránya nem haladhatja meg a tagok tíz százalékát. A tag belépési kérelmét a szövetkezet igazgatóságának kell címezni, amely a tagfelvételről leghamarabb a beadást követő 90 napon belül dönt. Az igazgatóság felvételi kérelmet elutasító határozata ellen a kérelmező a közgyűléshez fordulhat, amely a

10 10 kérelemről soron következő ülésén köteles dönteni. A szövetkezet a tagokról nyilvántartást vezet. A nem termelő tagok nem vehetnek részt az elismerési feltételeket és a működési alapot érintő döntések meghozatalában, működési alap hozzájárulás fizetésére nem kötelezhetőek, működési költség hozzájárulás fizetésére kötelezhetőek, a nem termelő tagok vezető tisztségviselőnek nem választhatók. A tag alapvető joga, hogy a.) részt vegyen a szövetkezet tevékenységében, személyes közreműködésének, vagyoni hozzájárulásának és egyéb érdekeltségének megfelelően részesedjen a gazdálkodás eredményéből; b.) igénybe vegye a szövetkezet által a tagok részére rendszeresített szolgáltatásokat, és élvezze a szövetkezés egyéb előnyeit; c.) tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a közgyűlésen; d.) tisztséget viseljen a szövetkezetben, e.) a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérjen a szövetkezetet érintő bármely kérdésről. 3./ A tagsági viszonyon alapuló szervezeti jogok és a személyes közreműködéssel összefüggő jogok a vagyoni szolgáltatás mértékétől függetlenül egyenlők. 4./ A tag alapvető kötelessége, hogy a.) teljesítse vagyoni hozzájárulását és vállalásának megfelelően részt vegyen a szövetkezetnek és önkormányzati szerveinek tevékenységében, b.) a szövetkezet vagyonát gondosan kezelje és védje, c.) tartsa be a szövetkezet által meghatározott termelési, forgalmazási és környezetvédelmi előírásokat, d.) a tag kötelessége, hogy az általa az adott évben, mint mezőgazdasági termelő által a TÉSZ elismerései tervében meghatározottak szerint regisztrált termés teljes termékmennyiségét a szövetkezeten keresztül forgalmazza. A termelői szervezet tagja azon termék tekintetében, amelyet a termelői szervezeten keresztül tagként értékesít, más zöldség-, gyümölcs termelői csoportnak vagy termelői szervezetnek, tagja nem lehet. e.) az igazgatóság felhívására, a felhívásban megjelölt határidőre köteles az igazgatóság által erre rendszeresített adatlap kitöltésével adatokat szolgáltatni a termőterületéről, a betakarított termék mennyiségéről, hozamáról, az alapszabály IV./4./d. pontjában megfogalmazott tilalom ellenére esetlegesen megvalósuló, TÉSZ-en kívüli termékértékesítésről annak érdekében, hogy a szövetkezet eleget tehessen a mindenkor hatályos alapszabályi és TÉSZ előírások szerinti jelentéstételi, adatszolgáltatási kötelezettségének. A szövetkezetnek napra kész tagnyilvántartást kell vezetni, amely a tagjaik azonosító adatait, regisztrációs számát, termelői státuszát, tagsággal érintett termékeiket, ezek helyrajzi számmal azonosított termőterületét és termésmennyiségét, valamint a tagság időtartamát tartalmazza. f.) a szövetkezet működéséhez költség hozzájárulást fizessen, melynek mértékét és befizetési határidejét a közgyűlés évenként határozza meg. g.) a szövetkezet elismert TÉSZ-ként termelői szervezetként - való működése során működési alapot hoz létre. A működési alap UNIÓ-s és nemzeti támogatásokból, a szövetkezet működési eredményéből és a tagi hozzájárulásból áll, amelynek mértékét és a befizetés határidejét a közgyűlés határozza meg h.) a termelői szervezet igazgatóságának engedélye esetén a termelő tagok termésük illetve termékeik legfeljebb 25 %-át közvetlenül a gazdaságukban, illetve azon kívül a fogyasztók személyes szükségleteinek kielégítésére értékesíthetik abban az esetben, ha erről az értékesítésről hiteles bizonylatokkal rendelkeznek, és ezek alapján hiteles tájékoztatást adnak a szövetkezetnek. Az igazgatóság engedélyével a csekély jelentőségű termékmennyiségeket a tagok értékesíthetik, akár saját maguk, akár a BOTÉSZ igazgatósága által kijelölt másik termelői szervezeten keresztül. A tagok akár saját maguk, akár a BOTÉSZ igazgatósága

11 11 által kijelölt másik termelői szervezeten keresztül értékesíthetnek olyan termékeket, amelyek tulajdonságaik révén rendszerint nem tartoznak a BOTÉSZ szokásos kereskedelmi tevékenységébe. i.) a szövetkezet termelő tagja ha figyelembe véve a h.) pontban foglaltakat - a d.) pontban foglaltakat megszegve a szövetkezetet megkerülve értékesíti a termékét vagy termését, köteles az igazgatóság felhívására 30 napon belül kártérítés jogcímén megfizetni azt az összeget, amelytől a szövetkezet termelői szervezeti támogatásként esett el. A kiesett termelői szervezeti támogatást a termelő tag szövetkezetet megkerülő értékesítése esetén az adott gazdasági évben a szövetkezet hektár alapú értékesítés átlagmennyiségére vonatkoztatva kell számítani. 5./ A tagsági jogviszony megszűnik, ha: a.) a tag a szövetkezetből kilép; b.) a tag a vagyoni hozzájárulását (pótbefizetési kötelezettségét) - az alapszabályban (V. fejezet 1. pontjában) meghatározott határidő alatt - nem teljesítette; c.) a tag meghal (megszűnik); d.) a szövetkezet a tagot kizárja; e.) a szövetkezet átalakulással vagy jogutód nélkül megszűnik. 6./ A kilépési szándékot az igazgatóságnak írásban kell bejelenteni legkésőbb az év november 1. napjáig. A nem termelő tag tagsági viszonya megszűnik, a kilépésre vonatkozó bejelentéstől számított 60 nap elteltével. A termelő tag esetében a kilépés a tárgyévi kötelezettségek teljesítésével a gazdasági év végén, december 31.-én lép hatályba, a tagsági viszony ezen a napon szűnik meg. TÉSZ termelői szervezet - esetében a termelő kilépő tagnak a működési programban vállalt kötelezettségeit teljesítenie kell, kivéve, ha a szövetkezet igazgatósága ettől eltekint. A termelői szervezet és a kilépő tag közötti erre vonatkozó megállapodás a szövetkezet külső kötelezettségeit különösen a kapott támogatások tekintetében nem érinti. A termelői szervezet korábbi tagja a termelői szervezettel szemben vállalt kötelezettségei maradéktalan teljesítését követő 6 hónap elteltével, legkorábban a kilépést követő év január hónapjának első napját követően létesíthet tagsági jogviszonyt zöldség-, gyümölcs termelői csoportban, ugyanazon termék vagy termékek tekintetében. A szövetkezet a kilépő tagja kérelmére annak kilépését követően igazolja annak az időszaknak a hosszát, amely alatt a kérelmező által megtermelt terméket az értékesített termék értékének a támogatás igénybevétele érdekében történő meghatározása során figyelembe vette. A kilépésre vonatkozó, a szövetkezet által érkeztetett írásos bejelentést, és a szövetkezet által kiállított igazolást arról, hogy a tag a szövetkezettel szemben vállalt kötelezettséget mely időpontban teljesítette a szövetkezetnek másolatban meg kell küldenie a minisztérium részére. A kilépő és a belépő tag a szövetkezeten keresztül forgalomba hozott termékének értéke tekintetében a tagsági jogviszony fennállása alatt leszállított termék értéke vehető figyelembe a szövetkezet által forgalmazható, vagy forgalomba hozott termék értékében. Amennyiben a kilépési szándék bejelentését követő 6 hónap úgy telt el, hogy ezalatt a tag nem lépett ki, és kilépési szándékának bejelentését sem vonta vissza, vagy a tag a tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségeit a szövetkezet ismételt felszólítását követő 60 napon belül sem teljesíti, úgy kell tekinteni, mint aki kilépett a szövetkezetből. Ezt a tényt a szövetkezet vezető tisztségviselője írásban megállapítja, és a kilépés időpontjának megjelölésével közli a szövetkezet volt tagjával, valamint a minisztériummal. A kilépett tagnak a döntéseknél leadott szavazatát nem lehet figyelembe venni. 7./ A szövetkezet igazgatósága kizárhatja azt a tagot, aki - neki felróható módon a.) a szövetkezet érdekeit sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy b.) a tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségeinek a felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül - nem tesz eleget.

12 12 Az igazgatóság kizárást tárgyaló ülésére az érintett tagot meg kell hívni. A kizárásról indoklással ellátott határozatot kell hozni, s azt az érintett taggal írásban is közölni kell. A kizárásról hozott határozat ellen a tag a határozatról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a közgyűléshez fordulhat, e napirend tárgyalása során azonban nem gyakorolhatja a szavazati jogát. A tag a közgyűlés kizárásról hozott vagy a kizárást megerősítő határozatának felülvizsgálatát a bíróságtól kérheti, a évi X. tv ban foglaltak szerint. A keresetindításnak halasztó hatálya a van. A tagsági jogviszony a kizárást kimondó határozat közlésétől a évi X. tv ban foglaltak alapján számított harminc nap elteltével szűnik meg, kivéve, ha: a.) a határozat későbbi időpontot állapít meg, b.) a határozat bírósági felülvizsgálata céljából keresetet indítottak és a bíróság a kizárást kimondó határozatot megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, c.) a tag kérelmére a közgyűlés korábbi időpontot állapít meg. 8./ A tag kérésére a szövetkezetnek tagja maradhat az a természetes személy, aki a gyümölcstermesztéssel végleg felhagyott vagy azt átmenetileg szünetelteti. A termelő tagnak a végleges termesztés megszüntetést, vagy az átmeneti szüneteltetést az igazgatóságnak írásban kell bejelentenie legkésőbb az év november 1. napjáig. A földhasználat megszüntetést vagy szüneteltetést az ingatlanügyi hatóság jogerős határozatával kell a termelő tagnak igazolnia, legkésőbb a bejelentés évének december 31. napjáig. TÉSZ termelői szervezet- esetében a termelő tagnak a működési programban vállalt kötelezettségeit teljesítenie kell, kivéve, ha a szövetkezet igazgatósága ettől eltekint. A termelői szervezet és a tag közötti erre vonatkozó megállapodás a szövetkezet külső kötelezettségeit különösen a kapott támogatások tekintetében nem érinti. A volt termelő tag, amennyiben a földhasználat megszüntetést vagy szüneteltetést az ingatlanügyi hatóság jogerős határozatával határidőben igazolta, úgy a következő gazdasági évben a működési költség hozzájárulás és működési alap hozzájárulás fizetésére nem kötelezhető. A volt termelői tagokat a IV. fejezet 1. pontjában foglalt nem termelői tagoknak a szövetkezet taglétszámához viszonyított arányának megállapításánál nem kell figyelembe venni nem termelői tagként. V. FEJEZET A szövetkezet vagyona A szövetkezet vagyona a szövetkezet saját tőkéje, amely magában foglalja részjegytőkét (jegyzett tőkét), a jegyzett, de be nem fizetett tőkét, a tőketartalékot, az eredménytartalékot, a lekötött tartalékot, az értékelési tartalékot, valamint a tárgyév mérleg szerinti eredményét. A szövetkezet részjegytőkéje (jegyzett tőke) a tagok vagyoni hozzájárulásainak összege, amelyek teljesítését, illetve az erre vonatkozó kötelezettségvállalást a tagok részére kiállított részjegyek igazolják. A részjegytőke (jegyzett tőke) értéke melyet a tag belépéskor köteles jegyezni, a jelen alapszabály módosítás időpontjában fennálló tagok esetén - 1 db ,- Ft névértékű részjegy, július 1. napját követően belépő új tagok esetén 2 db ,- Ft névértékű részjegy. A részjegytőke értékét a tag a Szövetkezet bankszámlájára, vagy a szövetkezet házi pénztárába köteles befizetni, melynek határideje a tagfelvételről szóló igazgatósági döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A tag örököse (jogutóda) a évi X. tv.-ben meghatározottak szerint kérheti a taggá való felvételét. Felvétel hiányában vele el kell számolni. A tagsági jogviszony megszüntetése vagy megszűnése esetén a tagot, illetve örökösét (jogutódát), a részjegy névértéke, valamint a tagsági jogviszony alatt keletkezett, a részjegyre jutó saját tőke lekötött tartalékkal csökkentett összege illeti meg, abban az esetben, ha az a veszteség fedezésére nem került felhasználásra. A részjegy névértékének az elszámolására a tagsági jogviszony megszűnését követő, számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlés napjától számított 30 napon belül kerül sor.

13 13 Ha az elszámolás alapjául szolgáló összeg a névértéket meghaladja, akkor a különbözet összegét a közgyűlés által meghatározott időszak alatt kell kifizetni. A részjegy a szövetkezet adózott eredményéből részesedésre jogosít. Közösségi alap képzése és felhasználása: A szövetkezet az adózás utáni eredményének a közgyűlés által meghatározott mértékét a közösségi alapba helyezi, amelynek a terhére a tagjai és hozzátartozóik számára az alábbi juttatásokat biztosítja, illetőleg támogatásokat folyósítja: a.) Szakmai kirándulásokat szervez és finanszíroz. b.) A tag hozzátartozójának halála esetén temetési segélyt nyújt. c.) A tag szociális helyzetének indokoltsága esetén a gyermekének iskoláztatásához eseti támogatást ad. d.) A tag szociális rászorultsága esetén étkezési hozzájárulást biztosít. Az adózás utáni eredmény közösségi alapba helyezhető részét a közgyűlés évenként határozza meg. A fentiekben meghatározott támogatási módok közül az a.) pontokban foglaltakat valamennyi tag, a b,) c.) és d.) pontokban meghatározottakat valamennyi tag és hozzátartozója igénybe veheti. A támogatások igénybevételének szociális indokoltságát az Igazgatóság bírálja el, a tag által benyújtott írásbeli kérelem alapján, a kérelem beérkezését követő 60 napon belül. A szövetkezet jogutód nélküli megszűnése, illetőleg gazdasági társasággá való átalakulása esetén a közösségi alap más szövetkezet, illetőleg a szövetkezeti szövetség részére kerül átadásra. Pótbefizetés: A szövetkezet veszteségének rendezése érdekében tagok vagyoni hozzájárulásuk arányában pótbefizetésre kötelezhetők. Pótbefizetés elrendelésére évente legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor, mértéke alkalmanként nem haladhatja meg a vagyoni hozzájárulás harminc százalékát. A pótbefizetés a szövetkezet lekötött tartalékát növeli. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a tagok részére vissza kell fizetni; a visszafizetésre csak a vagyoni hozzájárulás teljes befizetése után kerülhet sor. Ha a tag a pótbefizetési kötelezettségét a közgyűlés által megjelölt időpontig nem teljesíti, a évi X. tv. 61. b) pontja alapján a tagsági jogviszonya megszűnik. VI. FEJEZET A szövetkezet gazdasági tevékenysége A szövetkezet gazdasági tevékenységét az arra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok, és a jelen alapszabály előírásai szerint köteles folytatni. A szövetkezet az I. fejezet 4. pont szerinti tevékenységi köre gyakorlását megalakulása napján kezdi meg, így az első gazdasági éve január 14-től december 31-ig tartott, azt követően minden gazdasági év a tárgyév január 1. napjától a tárgyén december 31. napjáig tart. VII. FEJEZET Érdekképviselet A szövetkezet a közgyűlés határozata alapján csatlakozik azokhoz a belföldi, vagy külföldi székhelyű érdekképviseleti szervekhez, továbbá kapcsolatot tart olyan szövetkezetekkel, amelyek

14 14 elősegítik az I. fejezet szerinti célkitűzései elérését, a tevékenysége minél eredményesebb gyakorlását. VIII. FEJEZET A szövetkezet megszűnése A szövetkezet a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. A szövetkezet megszűnik, ha a.) az alapszabályban meghatározott időtartam eltelt; b.) a közgyűlés elhatározza a jogutód nélküli, vagy jogutódlással való megszűnését; c.) tagjainak száma a törvényben meghatározott szám alá csökken és hat hónapon belül nem jelentenek be megfelelő számú új tagot a cégbíróságon; d.) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja; e.) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti. A felszámolási eljárás, illetőleg a végelszámolás befejezése után fennmaradó vagyoni eszközöket, a évi X. tv. 71. (5) bekezdésében foglalt kivétellel, a tagok és befektető tagok között - vagyoni hozzájárulásuk arányában - fel kell osztani, és részükre ki kell fizetni a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvényben, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvényben foglalt határidők betartásával. IX. FEJEZET Záró rendelkezések A jelen alapszabály a cégbejegyzés napján lép hatályba. A szövetkezet megalakításával kapcsolatos költségeket a szövetkezet viseli. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a évi X. tv. előírásai vonatkoznak. A szövetkezetnek és tagjainak vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 3./ A szövetkezet a jelen alapszabály elkészítésével, ellenjegyzésével Dr. Borbás Péter ügyvédet (2400 Dunaújváros, Vasmű út 39. 3/305.) bízta meg. Dunaújváros, március 08. Kocsis Bálintné elnök Pethes Sándor Lajosné jegyzőkönyv-hitelesítő Somfai András jegyzőkönyv-vezető Szőnyi László jegyzőkönyv-hitelesítő

15 15 Ellenjegyezte:. Dr. Borbás Péter ügyvéd Záradék: Ezt az Alapszabályt a BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete Válon, január 14-én megtartott alakuló közgyűlése 1/1999. (I.14.) alakuló közgyűlési határozata állapította meg. A jelen Alapszabály egységes szerkezetbe foglaltan tartalmazza a Válon, február 1-jén, március 6-án, március 25-án, december 9-én, május 19-én, a december 15-én, a december 6. napján, a március 28. napján, a napján, a június 25. napján, május 31-én, valamint március 08.-án megtartott közgyűlésen meghozott közgyűlési határozatok szerinti módosításokat.

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő és Fogyasztó Szövetkezet 9400 Sopron, Baross út 20. ALAPSZABÁLY Az alapító tagok a 2010. április 10-i alakuló közgyűlésükön elhatározzák, hogy a szövetkezetekről

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva

ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva Alulírottak, mint a MEGÚJULÓ HANGYA-2010 Általános, Integrációs, Termelő, Feldolgozó, Értékesítő, Vagyonkezelő és Szolgáltató

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya Az alapszabály a 2004. évi CXV. törvény előírásainak megfelelően készült. - 1 -/23 Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya I. Alapvető

Részletesebben

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés 1 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. (1) bekezdés c) pontjában,

Részletesebben

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve.

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve. B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A 2007. évi március hó 27. napján történt módosításával Egységes szerkezetben A módosított

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat 2013. augusztus 27-én tartandó rendkívüli Képviselőtestületi

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat 2013. augusztus 27-én tartandó rendkívüli Képviselőtestületi Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat 2013. augusztus 27-én tartandó rendkívüli Képviselőtestületi ülésére Tárgy: Dévaványai Szociális Szövetkezet megalakítására Tisztelt Képviselő-testület! A szövetkezetek,

Részletesebben

A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY

A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2014. április 24-én kelt közgyűlési határozatok alapján készült,

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET)

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) - 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) A gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII.

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) 2 T Á R S A S

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 1165 Budapest, Hilda utca 1. Telefon: 402 2270 e-mail: titkarsag@osszefogaslakszov.hu

ALAPSZABÁLY. 1165 Budapest, Hilda utca 1. Telefon: 402 2270 e-mail: titkarsag@osszefogaslakszov.hu ALAPSZABÁLY amely az 1992. június 1-én és 2005. november 07-én, valamint 2012. március 26-án és 2015. március 30-án módosított Alapszabályt a 2004. évi CXV. törvény (Lsztv.), valamint a 2011. évi LXXVI.

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: a Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a Tűzliliom Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok ALAPSZABÁLY A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan MűködőRészvénytársaság - melyet a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága a cégek között 11-10-001604 számon tart nyilván egységes szerkezetű Alapszabálya

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2004. április 16.) S z e g e d 1 P R E A M B U L U M A gazdálkodó szervezetek

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben amely a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. - a továbbiakban: Gtv. - alapján készült. A BorsodChem Rt. - a továbbiakban:

Részletesebben

A 2013. március 28. napján tartott közgyűlésen elfogadott EGYSÉGES SZERKEZETBE foglalt ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések

A 2013. március 28. napján tartott közgyűlésen elfogadott EGYSÉGES SZERKEZETBE foglalt ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések A 2013. március 28. napján tartott közgyűlésen elfogadott EGYSÉGES SZERKEZETBE foglalt ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A hegyközség elnevezése : Szent György-hegy Hegyközség 2. A hegyközség székhelye:

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

Alapszabály. Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY

Alapszabály. Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY (. közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály) BUDAPEST Alapítás éve: 1992 ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

Részletesebben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság Alapító Okirata módosításokkal egységes szerkezetben 2 A Magyar Állam, mint alapító nevében, mint a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 88/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének

Részletesebben

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR 08. 1. oldal, összesen: 10 A WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. HTEnet Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.

ALAPÍTÓ OKIRATA. HTEnet Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. HTEnet Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve:

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA 7/2012. számú közgyűlési határozattal, 2012. december 18-án módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társulat elnevezése

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2008. (XI.06.) A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére Tárgy: Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítása

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319-2/2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319-2/2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319-2/2008. (XI.24.) számú h a t á r o z a t a a Város-Kép Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA Melléklet a 322/2014. (X. 30.) számú önkormányzati határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA A Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az Önkormányzatot

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet, az alapítók elfogadtak 2000. március 3-án, az egyesület székhelyén megtartott alakuló közgyűlésen és amely módosításra került a1 /2014.(V.10.) sz.

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1.

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1. A 348/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat melléklete A(z) 256/2014 (X.31.) és 259/2014 (X.31.) számú Kgy. határozat melléklete SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014.

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. Alapszabály A Szociálpolitikai és Szociológiai Közhasznú Egyesület alapítói (Berényi András Attila, Brezina Anett, Cseh Evelin, Farkas Éva, Farkas Krisztián, Nagy Gábor,

Részletesebben

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 2013.09.01 5 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

Részletesebben

A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve.

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. Budapest, 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület

Részletesebben

A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság

Részletesebben

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák

Részletesebben

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás 3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 Az Egyesület közgyűlése 2015. február 17.-én, az 1991. október 17-én kelt alapszabályát több pontban módosította, és a módosításokkal

Részletesebben

Tételek. A gazdasági társaságok közös szabályai. Általános rendelkezések 2009.02.11. 2009. Február 12.

Tételek. A gazdasági társaságok közös szabályai. Általános rendelkezések 2009.02.11. 2009. Február 12. Tételek A gazdasági társaságok közös szabályai 2009. Február 12. 15. A társasági jogi szabályozás funkciója 16. A szabályozási rendszer; A gazdasági társaságok fajtái 17. A Gt. általános rendelkezései;

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK A GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart /Carl Lutz rakpart/ 29., Klaris Irodahajó, Cg. 01-10-046598,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. Az Egyesület Alapszabálya 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Jelen okirat a Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) A jelen SZMSZ-t a Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az Egyesület alapszabálya

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2006. október 16.) Szeged 1 PREAMBULUM A gazdálkodó szervezetek és a

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

VORSZ Alapszabály tervezet

VORSZ Alapszabály tervezet 1. Általános rendelkezések (1) A Szövetség neve: Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége (2) A Szövetség rövidített neve: VORSZ (3) A Szövetség idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Kidney Patients

Részletesebben

Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat

Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Szeged 2012. augusztus 14. Dr. Ollé György ügyvéd (6722 Szeged, Gutenberg u. 3. mfsz. 3., tel./fax.: 62-477-920) 2 A Szeged

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 337/2004. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a az INNOHÍD Debrecen-Nyíregyháza Innovációs Részvénytársaság Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Közgyűlés a helyi

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére. A Füzesgyarmati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei ALAPÍTÓ OKIRAT Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító (a továbbiakban: alapító) abból a célból, hogy Pécs városában a színházi kultúra és az előadóművészet fejlesztését támogassa a Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

I. AZ EGYESÜLET ADATAI Családokért Határon Innen és Túl Egyesület Székhely: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 30. Elnök:Deák Zsuzsanna Tünde e-mail:borokamesei@gmail.com ALAPSZABÁLY módosítás Családokért Határon Innen és Túl

Részletesebben

Ignácz László Tamásné (ln: Horváth Edit) Anyja neve: Tóth Margit Lakcím: 4600 Kisvárda, Virágh Ferenc utca 87.

Ignácz László Tamásné (ln: Horváth Edit) Anyja neve: Tóth Margit Lakcím: 4600 Kisvárda, Virágh Ferenc utca 87. A Szeretet hatalma Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Fővárosi Bíróságon 1991. január 8. napján 3217 számon nyilvántartásba vett Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület 2012. augusztus 15.

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 81/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete (a továbbiakban Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Korlátolt Felelősségű Európai Szövetkezet SCE Alapszabálya

HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Korlátolt Felelősségű Európai Szövetkezet SCE Alapszabálya HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Korlátolt Felelősségű Európai Szövetkezet SCE Alapszabálya I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK: 1. 1. Az európai szövetkezet neve: HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Korlátolt Felelősségű Európai Szövetkezet SCE

Részletesebben

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása ALAPSZABÁLY A Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Az egyesület neve, székhelye és jogállása és egyéb adatai: 1. Az egyesület neve: Vulkán Tömegsport Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 2800 Tatabánya, Népház u. 3. 3.

Részletesebben

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1 1. oldal 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 ---->>----->>--

Részletesebben

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 1/ Napirendi pont A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására alapítandó gazdasági társaság társasági szerződésének jóváhagyása. HATÁROZATI

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

Berettyó Vízgazdálkodási Társulat Cg. 09 16 000005. cjsz. B E V E Z E T Ő

Berettyó Vízgazdálkodási Társulat Cg. 09 16 000005. cjsz. B E V E Z E T Ő B E V E Z E T Ő 1996. január 1-én lépett hatályba a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a végrehajtására kiadott 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet, amely részben új jogi helyzetet teremtett

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT 1. A szervezet neve, működési területe 1. A szakszervezet neve: Közgyűjteményi és Közművelődési

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2016. január 11-i soron kívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2016. január 11-i soron kívüli ülésére Tárgy: A KBC Nonprofit Kft. társasági szerződésének Sorszám: IV/1. módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Tari Béla aljegyző Döntéshozatal módja: Minősített többség Véleményező bizottság:

Részletesebben

A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 14.

A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 14. A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 14. mely kibocsátásra került az alapító által a gazdasági társaságokról

Részletesebben

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabály Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Aerial Cartographic and Remote Sensing Association A Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabálya The Statutes of the Aerial Cartographic

Részletesebben

Az SZMSZ célja: hogy a KFT gazdasági-jogi helyzetét az ügyviteli irányításának módját egységes, áttekinthető rendszerben foglalja össze.

Az SZMSZ célja: hogy a KFT gazdasági-jogi helyzetét az ügyviteli irányításának módját egységes, áttekinthető rendszerben foglalja össze. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1./ Az SZMSZ meghatározza a KFT jellemző adatait, a KFT jogállását és irányítási rendszerét, megszabja szervezeti felépítését, függelmi és együttműködési kapcsolatokat, előírja a szervezeti

Részletesebben

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Alapító Okiratának módosítására Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Tisztelt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY. létrehozását határozta el a következő feltételekkel:

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY. létrehozását határozta el a következő feltételekkel: ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő létrehozását

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 24094/2015 Javaslat a Salgótarján, Klapka György út 4. szám alatt található 3876 hrsz.-ú ingatlan KLIK részére történő ingyenes használatba adására

Részletesebben

I. Fejezet Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

I. Fejezet Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma Pirossal jelöltük a 2013. december 31.-ével életbe lépett szabályokat. Lábjegyzetben az látható, hogy melyik -t mikor módosították, illetve mikortól hatályos a módosítás. 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33-2/2009. (II. 16.) számú h a t á r o z a t a a Nyírsuli Kht alapító okiratának módosításáról szóló 319-4/2008. (XI. 24.) számú határozat módosításáról A Közgyűlés

Részletesebben