NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319-2/2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319-2/2008. (XI.24.) számú h a t á r o z a t a a Város-Kép Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és 1. elhatározza, hogy a Város-Kép Szolgáltató Közhasznú Társaság január 1. napjától a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv (3) bekezdése alapján Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik tovább; 2. a Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének Diczkó József (an: Palozsa Erzsébet) 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Seregély u. 1/c. alatti lakost választja meg december 31. napjáig terjedő időre. Díjazását megbízási jogviszonyban, Ft/hó összegű személyi alapbérben állapítja meg. 3. a Város-Kép Szolgáltató Közhasznú Társaság könyvvizsgálóját, a B.PÁL és Társa Kft-t (Breznyiczky Pál) december 31. napjával megbízásából visszahívja. 4. A Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának B. Pál és Társa Kft. (001729) 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 66. Kijelölt Könyvvizsgáló: Breznyiczky Pál (001935) választja meg ig terjedő időszakra. 5. a Város-Kép Szolgáltató Közhasznú Társaság felügyelő bizottságából Dr. Fekete Antal, Terjék Katalin és Dr. Várady Gergely tagokat december 31. napjával megbízásukból visszahívja.

2 -2-6. a Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságába Dr. Fekete Antal Balmazújváros Gém Margit 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u Terjék Katalin Nyíregyháza Balla Katalin 4400 Nyíregyháza, Nyírfa u. 46. Dr. Várady Gergely Budapest Dr. Acsai Katalin 4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 55. tagokat választja meg ig tartó időszakra. 7. a Város-Kép Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának módosítását az 1. számú mellékletben szereplő változásokkal h a g y j a j ó v á; Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak. Felhatalmazza: Utasítja: Csabai Lászlóné polgármestert és Dr. Szemán Sándor jegyzőt a módosító, illetve az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, valamint Csabai Lászlóné polgármestert a megbízási szerződés megkötésére és aláírására. a társaság ügyvezetőjét, hogy a változások cégjegyzéken történő átvezetése iránt intézkedjen Határidő: december 31. k.m.f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ Város-kép Kht. (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.) 4./ Diczkó József Nyíregyháza-Sóstóhegy, Seregély u. 1/c. 5./ B.Pál és Társa Kft., 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u / Dr. Fekete Antal, 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u / Terjék Katalin, 4400 Nyíregyháza Nyírfa u / Dr. Várady Gergely, 4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 55.

3 1. számú melléklet a 319-2/2008.(XI.24.) számú határozathoz: ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Amelyet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tesz a 319-2/2008.(XI.24.) számú határozat tartalma szerint: 1. Az alapító okirat I fejezete az alábbiak szerint módosul: Elnevezése: VÁROSKÉP SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Rövidített elnevezése: Idegen nyelvű elnevezése: nincs VÁROSKÉP NONPROFIT KFT. 2. Az alapító okirat III.Fejezete az alábbiakban válik hatályossá: III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 2. A társaság közhasznú tevékenysége a Kszt. 26. c) pontja alapján: Kszt.26..c) 5.Kultúrális tevékenység 3 A társaság cél szerinti közhasznú, és egyéb tevékenységi körei TEÁOR megjelöléssel: A társaság által végzett közhasznú tevékenység: 58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység 59.11'08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás ( főtevékenység ) 59.12'08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 59.20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása 59.13'08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése 90.01'08 Előadó-művészet 61.10'08 Vezetékes távközlés 61.20'08 Vezeték nélküli távközlés 61.30'08 Műholdas távközlés 61.90'08 Egyéb távközlés A társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység: 58.11'08 Könyvkiadás 58.13'08 Napilapkiadás 18.11'08 Napilapnyomás 17.23'08 Irodai papíráru gyártása 18.12'08 Nyomás (kivéve: napilap) 18.14'08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 18.20'08 Egyéb sokszorosítás 68.32'08 Ingatlankezelés 81.10'08 Építményüzemeltetés

4 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 62.02'08 Információ-technológiai szaktanácsadás 62.01'08 Számítógépes programozás 63.11'08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 62.03'08 Számítógép-üzemeltetés 58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység 59.20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása 63.12'08 Világháló-portál szolgáltatás 73.20'08 Piac-, közvélemény-kutatás 70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 70.21'08 PR, kommunikáció 64.20'08 Vagyonkezelés (holding) 73.11'08 Reklámügynöki tevékenység 73.12'08 Médiareklám 74.20'08 Fényképészet 82.99'08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 85.59'08 Máshova nem sorolt egyéb oktatás 94.99'08 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 59.14'08 Filmvetítés 90.02'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 93.21'08 Vidámparki, szórakoztatóipari tevékenység 93.29'08 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 63.91'08 Hírügynökségi tevékenység 96.09'08 Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Üzletszerű gazdasági tevékenységet a társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése és megvalósítása érdekében folytathat, e tevékenység a közhasznú célokat nem veszélyeztetheti. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 3. Az alapító okirat az alábbi fejezettel egészül ki: VI. A TÁRSADALMI KÖZÖS SZÜKSÉGLET KIELÉGÍTÉSÉÉRT FELELŐS SZERV A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér 1.. sz. Az önkormányzattal, azaz a társadalmi közös szükségelt kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás nyilvános, azokban bármely érintett személy a jelen szerződés XI. pontjában meghatározott feltételekkel betekinthet.

5 -3-4. Az alapító okirat ügyvezetésre vonatkozó rendelkezése az alábbiak szerint változik és kiegészül egy ponttal, amely az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat rögzíti VII. A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE 1.) A társaság ügyeinek intézését, a társaság képviseletét től napjáig Diczkó József ( an: Palozsa Erzsébet ) 4481 Nyíregyháza Sóstóhegy, Seregély u.1/c.sz.alatti lakos látja el a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2008.(I.14.) számú határozata szerint. Az ügyvezető tevékenységét munkaviszony keretében látja el. A november hó 24. napján kelt és 319-2/2008.(XI.24.) számú alapítói határozat szerint Diczkó Jószef (an:palozsa Erzsébet) Nyíregyháza-Sóstóhegy, Seregély u. 1/c sz. alatti lakos ügyvezető megbízatása január 01. napjától december 31. napjáig tart. 5.) Összeférhetetlenségi szabályok 5.1. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerős szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül. Nem lehet ügyvezető, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt van. Nem lehet ügyvezető, akit valamely foglalkoztatástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt van, ha az abban megjelölt, tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság. Gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig nem lehet a társaság ügyvezetője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztviselő volt. Az ügyvezető a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével nem szerezhet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

6 -4- Közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a társaság ügyvezetője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki Az ügyvezető jogosítványai és kötelezettségei Az ügyvezető - Jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére - Köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályait szerinti szerződést kötni - Köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását - Gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismeretéről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről - Köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság társasági szerződősének módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változásait, valamint törvényben előírt más adatokat - Köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni - Köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok változása esetében a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani - A Gt. és a társasági szerződés által előírt egyéb feladatokat ellátni - Köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni. A társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. 5. Az alapító okirat VIII. fejezetének 1.) pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki: A Könyvvizsgáló megbízatása a november 24. napján kelt és 319-2/2008.(XI.24.) számú alapítói határozat szerint január 01. napjától június 30. napjáig tart. 6. Az alapító okirat IX fejezetének 1.) pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki: A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása a november 24. napján kelt és 319-2/2008.(XI.24.) számú alapítói határozat szerint január 01. napjától június 30. napjáig tart. 7. Az alapító okirat kiegészül a Közhasznú szervezetekről szóló tv. Rendelkezése szerint az alábbi fejezetekkel ( XI, XII, XIII. ): XI. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. Az adatok valódiságát a felügyelő bizottság vizsgálja felül, majd azt követően az ügyvezető az alapítónak benyújtja elfogadás végett. A közhasznúsági jelentést az alapító általi elfogadást követő 15 napon belül a Kelet- Magyarország napilapban kell közzétenni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az éves közhasznúsági jelentés tartalmazza: - a számviteli beszámolót,

7 -5- - a költségvetési támogatás felhasználását, - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, - a cél szerinti juttatások kimutatását, - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, - a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, - a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. Az éves közhasznúsági jelentésbe a társaság székhelyén, munkaidőben, az ügyvezetővel történt előzetes egyeztetés után bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. XII. A MŰKÖDÉS NYIVLÁNOSSÁGA, A MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT IRATOKBA VALÓ BETEKINTÉS RENDJE A társaság a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, beszámolóit, valamint az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, az igénybevétel módját és azok mértékét a megye területén megjelenő legalább egy napilapban aktuálisan és rendszeresen nyilvánosságra hozza. A társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokat, valamint a társaság éves beszámolóját, a közhasznúsági jelentést és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött szerződést a társaság székhelyén, munkaidőben lehet megtekinteni. A társaság könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását tartalmazó beszámolóját az adott üzleti év mérlegforduló napját követő 150.naptól a cégbíróságon is meg lehet tekinteni. Kérésre a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni és azt aláírásával hitelesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetére köteles helyettesről gondoskodni. XIII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 1. Jogutód nélküli megszűnés A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a jelen társaságéval azonos, vagy hasonló közhasznú tevékenységet folytató nonprofit gazdasági társaság ( közhasznú társaság ) részére adja át. 2. Jogutódlással történő megszűnés A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. 8. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Kelt: Nyíregyháza, november 25.

8 2. számú melléklet a 319-2/2008.(XI.24.) számú határozathoz: ALAPÍTÓ OKIRAT Amelyet az július 11. napján kelt, majd december 15., május 11., augusztus 27., október 1., december 17. és június 23. napján, valamint a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 314-1/2004. (XI.24.) számú határozatával, a 130/2006. (V.31. ) valamint a 21/2007.(I.22.) számú határozat alapján február. 28. napján, továbbá április. 28. napján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2008.( I.14.) számú határozata alapján módosított és a november 24. napján a 319-2/2008.(XI.24.) számú határozata alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1.) A közhasznú társaság I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, IDŐTARTAMA Elnevezése: VÁROS-KÉP SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Rövidített elnevezése: Idegen nyelvű elnevezése: VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. nincs 2.) A társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. 3.) A társaság megalakulásának napja: július 1. A táraság határozatlan időre alakult. II. A TÁRSASÁG FELADATA 1.) A társaság tevékenységének célja: Nyíregyháza Város és vonzáskörzetének lakossága számára közszolgálati műsorszolgáltatás, tovább szórakoztató és szolgáltató műsorok biztosítása, helyi lap kiadása, Nyíregyháza Megyei Jogú Város honlapjának üzemeltetése, reklám és PR szolgáltatás nyújtása, hír-és reklámértékesítése végzése, nagyrendezvények lebonyolítása, rendezvénykoordináció, közvélemény-kutatás végzése. III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 2. A társaság közhasznú tevékenysége a Kszt. 26. c) pontja alapján: Kszt.26..c) 5. Kultúrális tevékenység.. 4 A társaság cél szerinti közhasznú, és egyéb tevékenységi körei TEÁOR megjelöléssel:

9 -2- A társaság által végzett közhasznú tevékenység: 58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység 59.11'08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás ( főtevékenység ) 59.12'08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 59.20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása 59.13'08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése 90.01'08 Előadó-művészet 61.10'08 Vezetékes távközlés 61.20'08 Vezeték nélküli távközlés 61.30'08 Műholdas távközlés 61.90'08 Egyéb távközlés A társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység: 58.11'08 Könyvkiadás 58.13'08 Napilapkiadás 18.11'08 Napilapnyomás 17.23'08 Irodai papíráru gyártása 18.12'08 Nyomás (kivéve: napilap) 18.14'08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 18.20'08 Egyéb sokszorosítás 68.32'08 Ingatlankezelés 81.10'08 Építményüzemeltetés 62.09'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 62.02'08 Információ-technológiai szaktanácsadás 62.01'08 Számítógépes programozás 63.11'08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 62.03'08 Számítógép-üzemeltetés 58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység 59.20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása 63.12'08 Világháló-portál szolgáltatás 73.20'08 Piac-, közvélemény-kutatás 70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 70.21'08 PR, kommunikáció 64.20'08 Vagyonkezelés (holding) 73.11'08 Reklámügynöki tevékenység 73.12'08 Médiareklám 74.20'08 Fényképészet 82.99'08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 85.59'08 Máshova nem sorolt egyéb oktatás 94.99'08 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 59.14'08 Filmvetítés 90.02'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 93.21'08 Vidámparki, szórakoztatóipari tevékenység 93.29'08 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 63.91'08 Hírügynökségi tevékenység 96.09'08 Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás

10 -3- A társaság közhasznú a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló - tevékenységet végez. Szolgáltatásaiban tagjain kívül bármely rászoruló részesülhet. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Üzletszerű gazdasági tevékenységet a társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése és megvalósítása érdekében folytathat, e tevékenység a közhasznú célokat nem veszélyeztetheti. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. IV. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA 1.) A társaság alapítója: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.) Az alapító székhelye: Nyíregyháza, Kossuth tér ) Az alapító hatásköre: Az olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükségletek kielégítését felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről. b.) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a Gt a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 4.) Az alapító a döntését megelőzően legalább 15 nappal köteles írásban megküldeni a határozat-tervezetet az ügyvezető és a felügyelő bizottság részére. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság a véleményét írásban az ülést megelőzően legalább 8 nappal megküldi az alapító részére, vagy az alapító közgyűlésén szóban kifejti. Az alapító határozatait a meghozataltól számított 15 napon belül postai úton kell közölni az érintettekkel, és ezzel egyidőben legalább 30 napra a közhasznú társaság székhelyén található hirdetőtáblára ki kell függeszteni. 5.) Az alapító döntéséről az ügyvezető olyan nyilvántartást köteles vezetni, melyből annak tartalma, időpontja, hatálya a döntést támogatók és ellenőrzők számaránya (ha lehetséges, személye) az érintettekkel való közlés, illetőleg nyilvánosságra hozatal módja megállapítható. V. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA 1.) A társaság törzstőkéje: Ft, azaz Haminchatmillió-kettőszázezer forint, amely Ft készpénzből és apportból áll. 2.) A társaság tulajdonát képező és rendelkezésére bocsátott apportot a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet tartalmazza. Ezzel az alapító az általa a társaság tulajdonába véglegesen átadott eszközöket tőketartalékból a társaság törzstőkéjébe helyezi, illetőleg azt törzstőkeként jegyzi. A társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel.

11 -4-3.) Az ügyvezető minden év végén eredményt és eredménykimutatást készített, és ezt az alapító elé terjeszti a felügyelő bizottság véleményével együtt. VI. A TÁRSADALMI KÖZÖS SZÜKSÉGLET KIELÉGÍTÉSÉÉRT FELELŐS SZERV A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. Az önkormányzattal, azaz a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás nyilvános, azokban bármely érintett személy a jelen szerződés XI. pontjában meghatározott feltételekkel betekinthet. VII. A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE 1.) A társaság ügyeinek intézését, a társaság képviseletét től napjáig Diczkó József ( an: Palozsa Erzsébet ) 4481 Nyíregyháza Sóstóhegy, Seregély u.1/c.sz.alatti lakos látja el a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2008.(I.14.) számú határozata szerint. Az ügyvezető tevékenységét munkaviszony keretében látja el. A november 24. napján kelt és 319-2/2008.(XI.24.) számú alapítói határozat szerint Diczkó József (an:palozsa Erzsébet) Nyíregyháza-Sóstóhegy, Seregély u. 1/c. sz. alatti lakos ügyvezető megbízatása január 01. napjától december 31. napjáig tart. Az ügyvezető kijelenti, hogy a megbiztatást elfogadja, személyében kizáró körülmény nem áll fenn. 2.) Az ügyvezető feladata: a. A társaság munkájának irányítása, b. A társaság képviselete harmadik személlyel szemben, valamint a bíróságon és a hatóságok előtt., c. A társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, d. Gondoskodás a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, e. Gondoskodás a társaságmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, és azoknak az alapító elé terjesztéséről, f. Gondoskodás az alapító határozatainak a Határozatok Könyvében való nyilvántartásáról, a társaság tevékenységével kapcsolatos nyilvántartások és könyv vezetése, g. Kapcsolattartás az alapítóval, és az alapító társaságra vonatkozó határozatainak végrehajtása, h. A munkaszerződésben meghatározott egyéb feladatok. 3.) Az ügyvezető az alapító hozzájárulása nélkül: a. A társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat,

12 -5- b. Nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló tevékenységet végző más társaságban c. Nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló tevékenységet végző más társaságban. 4.) Az ügyvezető felelőssége: Az ügyvezető a társaságnak kötelezettsége megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel. 5.) Összeférhetetlenségi szabályok 5.1. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerős szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül. Nem lehet ügyvezető, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt van. Nem lehet ügyvezető, akit valamely foglalkoztatástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt van, ha az abban megjelölt, tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság. Gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig nem lehet a társaság ügyvezetője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztviselő volt. Az ügyvezető a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével nem szerezhet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. Közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a társaság ügyvezetője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki Az ügyvezető jogosítványai és kötelezettségei Az ügyvezető - Jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére

13 -6- - Köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerinti szerződést kötni - Köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását - Gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismeretéről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről - Köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság társasági szerződősének módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változásait, valamint törvényben előírt más adatokat - Köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni - Köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok változása esetében a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani - A Gt. és a társasági szerződés által előírt egyéb feladatokat ellátni - Köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni. A társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. VIII. A KÖNYVVIZSGÁLÓ 1.) A társaság gazdálkodásának ellenőrzését könyvvizsgáló végzi. A könyvvizsgálattal az alapító B. Pál és Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 66., könyvvizsgálói engedély száma: , Cg.: , felelős könyvvizsgáló: Breznyiczky Pál (szül.: Nyíregyháza, an.: Hadházi Julianna, könyvvizsgálói engedély száma: , 4400 Nyíregyháza, Korány F. u. 66.) bízza meg május 31.től május 31.-ig terjedő időre a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 130/2006. ( V. 31.) számú határozata szerint. A Könyvvizsgáló megbízatása a november 24. napján kelt és 319-2/2008.(XI.24.) számú alapítói határozat szerint január 01. napjától június 30. napjáig tart. 2.) A könyvvizsgáló feladata: Az alapító elé terjesztette minden jelentés, különösen a társaság mérlegének és vagyonkimutatásának vizsgálata az adatok valódisága és a jogszabályoknak való felelőssége szempontjából. 3.) A könyvvizsgáló jogai és kötelezettségei: a. Betekinthet a társaság könyveibe, b. Felvilágosítást kérhet az ügyvezetőtől a társaság alkalmazottaitól, c. A társaság pénztárát értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja, d. Részt vehet és felszólalhat az alapító közgyűlésen és a Felügyelő Bizottság ülésein, e. Köteles az alapítót és a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni, ha a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, az ügyvezető, vagy más vezető beosztású dolgozó felelősségét megalapozó tényről szerez tudomást.

14 -7- A könyvvizsgáló felelőssége a könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általánosan elvárható gondossággal köteles eljárni, a polgári jog szabályai szerint felelős kötelezettsége megszegésével a társaságnak okozott kárért. IX. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 1.) Az alapító a felügyelő bizottság révén részt vesz a társaság működésének ellenőrzésében. A felügyelő bizottság három-hét tagú. A felügyelő bizottság az alapító meghatározott időre, de legfeljebb öt évre választhatja. A felügyelő bizottság tagjai maguk közül választhatnak elnököt. Az alapító a felügyelő bizottság tagjának: Dr. Fekete Antal Balmazújváros Gém Margit 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u Terjék Katalin Nyíregyháza Balla Katalin 4400 Nyíregyháza, Nyírfa u. 46. Dr. Várady Gergely Budapest Dr. Acsai Katalin 4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 55. választja meg február 01 -től június 30-ig. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása a november 24. napján kelt és 319-2/2008. (XI.24.) számú alapítói határozat szerint január 01. napjától június 30. napjáig tart. 2.) A Felügyelő Bizottság feladata a társaság vezetésének ellenőrzése. 3.) A Felügyelő Bizottság kötelezettsége: a. Az ügyvezetőtől és a társaság alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet, b. Megtekintheti a társaság könyveit és nyilvántartásait, azokat szakértővel megvizsgáltathatja, c. Az ügyvezetővel kötendő szerződések esetén, valamint az ügyvezető ellen indítandó perekben a társaságot a felügyelő bizottság kijelölt tagja képviseli, d. Köteles megvizsgálni az alapító közgyűlés elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást. Vizsgálatának eredményét a

15 -8- e. felügyelő bizottság elnöke ismerteti, e nélkül a jelentésekről, a mérlegről érvényesen nem hozható határozat, f. Ha a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeit rendező szerződés megszegését észleli, haladéktalanul köteles az alapítót tájékoztatni és döntését kérni, g. A felügyelő bizottság tagjai az alapító közgyűlésén jelen lehetnek és felszólalhatnak. 4.) A felügyelő bizottság működése: a felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt jóváhagyás végett az alapító elé terjeszti. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha a tagok legalább kétharmada jelen van, minden tagnak egy szavazata van határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelő bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általánosan elvárható gondossággal köteles eljárni, kötelezettségei megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelősek. X. A CÉGJEGYZÉS FORMÁJA A cégjegyzés formája: a társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott elnevezése alá az ügyvezető önállóan, minden korlátozás nélkül ír alá az aláírási címpéldány szerint. XI. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. Az adatok valódiságát a felügyelő bizottság vizsgálja felül, majd azt követően az ügyvezető az alapítónak benyújtja elfogadás végett. A közhasznúsági jelentést az alapító általi elfogadást követő 15 napon belül a Kelet- Magyarország napilapban kell közzétenni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az éves közhasznúsági jelentés tartalmazza: - a számviteli beszámolót, - a költségvetési támogatás felhasználását, - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, - a cél szerinti juttatások kimutatását, - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, - a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, - a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. Az éves közhasznúsági jelentésbe a társaság székhelyén, munkaidőben, az ügyvezetővel történt előzetes egyeztetés után bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

16 -9- XII. A MŰKÖDÉS NYILVÁNOSSÁGA, A MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT IRATOKBA VALÓ BETEKINTÉS RENDJE A társaság a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, beszámolóit, valamint az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, az igénybevétel módját és azok mértékét a megye területén megjelenő legalább egy napilapban aktuálisan és rendszeresen nyilvánosságra hozza. A társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokat, valamint a társaság éves beszámolóját, a közhasznúsági jelentést és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött szerződést a társaság székhelyén, munkaidőben lehet megtekinteni. A társaság könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását tartalmazó beszámolóját az adott üzleti év mérlegforduló napját követő 150. naptól a cégbíróságon is meg lehet tekinteni. Kérésre a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni és azt aláírásával hitelesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetére köteles helyettesről gondoskodni. 3. Jogutód nélküli megszűnés XIV. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a jelen társaságéval azonos, vagy hasonló közhasznú tevékenységet folytató nonprofit gazdasági társaság ( közhasznú társaság ) részére adja át. 4. Jogutódlással történő megszűnés A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. A társaság ügyvezetője az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elkészítésével, ellenjegyzésével, és a cégbírósági eljárásban képviseletében Dr. Lőkös Eleonóra (4400 Nyíregyháza, Zrinyi I. u. 9. III./27.sz. ) egyéni ügyvédet bízza meg teljes jogú meghatalmazással.

17 10 Alapító képviseletében eljárásra jogosult személyek együttesen, a jogi képviseletre vonatkozó megbízás elfogadásával egyidejűleg a fenti Alapító Okiratot egységes szerkezetbe foglalva aláírásukkal látják el: Kelt: Nyíregyháza, november 25. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző Kelt: Nyíregyháza, november 25. A 2006.évi VI..tv.51..(3) bekezdése szerint: Készítettem az alapító Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 319-2/2008.(XI.24.) számú határozata alapján azzal, hogy igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosításai szerinti hatályos tartalomnak, amelyet ellenjegyzésemmel látom el: Nyíregyháza, Dr. Lőkös Eleonóra - ügyvéd

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2008. (XI.06.) A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 18.-án 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33-2/2009. (II. 16.) számú h a t á r o z a t a a Nyírsuli Kht alapító okiratának módosításáról szóló 319-4/2008. (XI. 24.) számú határozat módosításáról A Közgyűlés

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 88/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének

Részletesebben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Mely kibocsátásra került az alulírott alapító Önkormányzat által a gazdasági

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 24094/2015 Javaslat a Salgótarján, Klapka György út 4. szám alatt található 3876 hrsz.-ú ingatlan KLIK részére történő ingyenes használatba adására

Részletesebben

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület -2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület ülésén ismerteti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását, határozatát a Kőbányai

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 81/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést

Részletesebben

A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 14.

A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 14. A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 14. mely kibocsátásra került az alapító által a gazdasági társaságokról

Részletesebben

Ennek megfelelően javasoljuk az Alapító Okirat módosítását a következő képpen.

Ennek megfelelően javasoljuk az Alapító Okirat módosítását a következő képpen. v*. h! 1 >! ' ' > Krukt Kőbányai l - ^i «< -testület ülése Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft BuüapcsL,.:..,,...,,,,,,«,,,,,,.,,,,,,, Tárgy: A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft Alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása 1. melléklet A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése X-283/23.507-3/2011. sz. határozatával az

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A 1. sz. melléklet a 12. napirendi ponthoz A L A P Í T Ó O K I R A T A A /2009. (IV.29.) NYDRFT határozatában rögzített módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 20098. - 1 - ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA Melléklet a 322/2014. (X. 30.) számú önkormányzati határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA A Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az Önkormányzatot

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Alapító Okiratának módosítására Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Tisztelt

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 7. szám 2009. április 16. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 35/2009. (III. 19.) Ö.h.

Részletesebben

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás 3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei ALAPÍTÓ OKIRAT Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító (a továbbiakban: alapító) abból a célból, hogy Pécs városában a színházi kultúra és az előadóművészet fejlesztését támogassa a Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 91/2009

------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 91/2009 KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. május 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések:

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: 267/2009. Kth. A Vakáció Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása. 268/2009. Kth. Ingyenes óvodai és bölcsődei

Részletesebben

Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Informatikai Központ Korlátolt Felelsség Társaság

Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Informatikai Központ Korlátolt Felelsség Társaság Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Informatikai Központ Korlátolt Felelsség Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.), mint alapító a gazdasági

Részletesebben

A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata

A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Székhely: 7621 Pécs, Király u. 27. A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére. A Füzesgyarmati

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

Tömösi Katalin főosztályvezető Polgármesteri Kabinet. Kerezsi Gábor Pál főosztályvezető Jegyzői Kabinet

Tömösi Katalin főosztályvezető Polgármesteri Kabinet. Kerezsi Gábor Pál főosztályvezető Jegyzői Kabinet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE PK.: 44.031/2008. Mellékletek: 1. MISI megszüntető okiratának tervezete 2. MISI Kft. alapítók okiratának tervezete 3. Megbízási keretszerződés tervezete 4. Nyilatkozat

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: a Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért

VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A- 74/F. -ai alapján jogi személyként

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetbe foglalva az Alapszabály módosításával, mely készült a 2006. évi X. tv., valamint a 150/2012 VM. rendelet rendelkezései alapján,

Részletesebben

106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat. HEVA Kft. alapító okirata

106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat. HEVA Kft. alapító okirata 106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat HEVA Kft. alapító okirata 1, A HEVA KFT. telephelyei közül megszüntetésre kerülnek az alábbi telephelyek: - 3360 Heves, József Attila út 18. - 3360 Heves, Alkotmány

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

Vida Tamás polgármester

Vida Tamás polgármester Túrkeve Város Polgármestere Túrkeve, Petőfi tér 1. Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi bizottság Városfejlesztési, kulturális, oktatási és sport bizottság Előterjesztés a Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2004. április 16.) S z e g e d 1 P R E A M B U L U M A gazdálkodó szervezetek

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI XXIII. évfolyam 2. szám 2013. március 22. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD

Részletesebben

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. szervezeti és működési szabályzatának

Részletesebben

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR 08. 1. oldal, összesen: 10 A WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Audit Bizottságának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Audit Bizottságának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Audit Bizottságának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") audit bizottságának (a

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T önkormányzatunk részvételére a Weiss Manfréd Dél-pesti Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

J a v a s l a t az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője

J a v a s l a t az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője J a v a s l a t az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője Ó z d, 2011. október 20. A Képviselő-testület a 12/KH/2011. (I.20.) és a 13/KH/2011.

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat Szám: 26685/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Javaslat a VGÜ Kft. üzletrészének felosztására és értékesítésére, valamint nonprofit gazdasági társasággá alakítására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT HANGADÓK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT HANGADÓK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv) 74/A. -a alapján jelen alapító okirat készítésével jogi személyiséggel rendelkező alapítványt létesít (alapítványt rendel) az alábbiakban

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. HTEnet Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.

ALAPÍTÓ OKIRATA. HTEnet Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. HTEnet Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve:

Részletesebben

A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetbe foglalva az alapító okirat 2004. október 18-ai, valamint a 2008. szeptember 30-i, 2008. november 20-i és 2009. február 25. napján

Részletesebben

Karcagi Aikidó Egyesület Alapszabály Ez az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított, az 1959. évi IV. törvény, továbbá az Egyesülési jogokról szóló 1989. évi II: törvény alapján szabályozza

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 82 /2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a. az Ipari-Park Kft. alapító okiratának módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 82 /2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a. az Ipari-Park Kft. alapító okiratának módosításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 82 /2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a az Ipari-Park Kft. alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és az Ipari-Park

Részletesebben

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására 17/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására Tisztelt Bizottság! Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ELSŐ OLDALA

ALAPÍTÓ OKIRAT ELSŐ OLDALA ALAPÍTÓ OKIRAT ELSŐ OLDALA Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 74/A-F -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVL tv. (Khsz.) rendelkezései

Részletesebben

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely készült a Kunszentmiklós Város Önkormányzata által alapított KÉSZ KUNSZENTMIKLÓSI

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y A módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján az alapítók az alábbi egyesület létrehozását határozták el 1996. február 26.-án. Ennek

Részletesebben

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata A társaság valamennyi részvényének megvásárlása folytán egyszemélyessé vált Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata (a korábbi alapszabály változásokkal

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 29-i zárt ülésén hozott határozatok 118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2009. június

Részletesebben

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása

Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétől 16/2008 Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása Ásotthalom

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

Az SZMSZ célja: hogy a KFT gazdasági-jogi helyzetét az ügyviteli irányításának módját egységes, áttekinthető rendszerben foglalja össze.

Az SZMSZ célja: hogy a KFT gazdasági-jogi helyzetét az ügyviteli irányításának módját egységes, áttekinthető rendszerben foglalja össze. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1./ Az SZMSZ meghatározza a KFT jellemző adatait, a KFT jogállását és irányítási rendszerét, megszabja szervezeti felépítését, függelmi és együttműködési kapcsolatokat, előírja a szervezeti

Részletesebben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság Alapító Okirata módosításokkal egységes szerkezetben 2 A Magyar Állam, mint alapító nevében, mint a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában

Részletesebben

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 1996. november 22. napján elfogadott, 2000. november 23-án, 2004. november 19-én, 2008. május 22-én, 2009.május 21-én és 2012

Részletesebben

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve.

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. Budapest, 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok

Részletesebben

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 337/2004. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a az INNOHÍD Debrecen-Nyíregyháza Innovációs Részvénytársaság Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Közgyűlés a helyi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/102-19/2014. SÜRGŐS minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé.

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé. 1 2 3 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A képviselő-testület 2014.12.16-án tartandó ülésének előkészítése 1. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet, az alapítók elfogadtak 2000. március 3-án, az egyesület székhelyén megtartott alakuló közgyűlésen és amely módosításra került a1 /2014.(V.10.) sz.

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s s a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t ) A z 1 s z. m e l l é k l e t b e n f e

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Wenckheim Krisztina Városfejlesztési és Környezetvédelmi Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg: ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal

Részletesebben

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Fővárosi Bíróságon 1991. január 8. napján 3217 számon nyilvántartásba vett Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület 2012. augusztus 15.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere L~~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Szervezeti és.működési

Részletesebben

Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A

Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A BÁCS-KISKUN MEGYEI POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG Szám: 96/2010 Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban BKM PVSZ.)

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete (a továbbiakban Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Tételek. A gazdasági társaságok közös szabályai. Általános rendelkezések 2009.02.11. 2009. Február 12.

Tételek. A gazdasági társaságok közös szabályai. Általános rendelkezések 2009.02.11. 2009. Február 12. Tételek A gazdasági társaságok közös szabályai 2009. Február 12. 15. A társasági jogi szabályozás funkciója 16. A szabályozási rendszer; A gazdasági társaságok fajtái 17. A Gt. általános rendelkezései;

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület

MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2011. január 17. Készítette és ellenjegyezte: Dr. Keskeny Ildikó ügyvéd 1 MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület alapszabálya egységes

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

Jogi személyek. Jogalanyok a gazdasági jogban. A jogi személyiség kritériumai. Jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyok

Jogi személyek. Jogalanyok a gazdasági jogban. A jogi személyiség kritériumai. Jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyok GAZDASÁGI MAGÁNJOG Jogi személyek 2009. szeptember 24. 3. előadás Jogalanyok a gazdasági jogban Természetes személyek (ember) Jogi személyek (ember alkotta szervezet) Jogi személyiség nélküli jogalanyok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány Alapító Okiratának

Részletesebben

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal:

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: 274/2009. (VII. 21.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: A Törökbálinti Városfejlesztő

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya Az alapszabály a 2004. évi CXV. törvény előírásainak megfelelően készült. - 1 -/23 Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya I. Alapvető

Részletesebben

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1.

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1. A 348/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat melléklete A(z) 256/2014 (X.31.) és 259/2014 (X.31.) számú Kgy. határozat melléklete SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Részletesebben

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai:

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület ALAPSZABÁLY Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület 6750. Algyő, Bartók Béla u.7. Algyő, 2014. június 22. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Algyői Tisza Szabadidő,

Részletesebben

A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elrendelte: Sándor Zsolt vezérigazgató Hatályos 2013. június 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész 3 1.1. A társaság neve, székhelye, alapítása,

Részletesebben

A VONESZO HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VONESZO HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VONESZO HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA - VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN - Alulírott Alapító, a korábbiakban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A F.

Részletesebben