Tömösi Katalin főosztályvezető Polgármesteri Kabinet. Kerezsi Gábor Pál főosztályvezető Jegyzői Kabinet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tömösi Katalin főosztályvezető Polgármesteri Kabinet. Kerezsi Gábor Pál főosztályvezető Jegyzői Kabinet"

Átírás

1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE PK.: /2008. Mellékletek: 1. MISI megszüntető okiratának tervezete 2. MISI Kft. alapítók okiratának tervezete 3. Megbízási keretszerződés tervezete 4. Nyilatkozat apportról 5. Ingatlan értékbecslés 6. Ingóság értékbecslése 7. Tervezett mérleg 8. Üzleti terv tervezete 9. Ügyvezető nyilatkozata 10. Könyvvizsgáló nyilatkozata 11. FB tagok nyilatkozata Javaslat a Miskolc Városi Sportiskola szervezeti átalakítására Összeállította: Tömösi Katalin főosztályvezető Polgármesteri Kabinet Egyeztetve: Kun Attila igazgató Miskolc Városi Sportiskola Kerezsi Gábor Pál főosztályvezető Jegyzői Kabinet Nyilas Ferencné főosztályvezető Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Mihalecz Péter jegyző

2 Tisztelt Közgyűlés! I. Tartalmi összefoglaló: A kulturális élet és a humán szféra több más területéhez hasonlóan, a sportkultúra fejlesztése is csak hosszú távon érvényesülhet, működtetése csak tervezetten lehet hatékony. A meghozott jelentős döntések következményei általában esztendőkkel később jelentkeznek. A nemzetközi, az országos és a helyi társadalmi, gazdasági változásokhoz igazodva, azok várható hatásaira építve figyelembe véve a jogszabályok által előírt önkormányzati kötelezettségeket szükségessé vált egy több mint tíz évvel ezelőtti struktúra modernizálása és az új kihívásokhoz való igazítása. A sportkoncepció egyes területeit külön /a kidolgozás befejezése után azonnal/ kívánjuk a Tisztelt Közgyűlés elé terjeszteni. Az egyes területek elfogadása esetén alakul majd ki a végleges sportkoncepció. A jelen előterjesztés az új megváltozott helyzethez való alkalmazkodás első eleme, javaslat a Miskolc Városi Sportiskola szervezeti átalakítására. A Sportról szóló évi I. törvény alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a sportutánpótlás nevelésével kapcsolatos feladatát jelenleg a költségvetési szervként működő Miskolc Városi Sportiskola (továbbiakban: Sportiskola) útján látja el. A Sportiskola jelenlegi finanszírozási rendszere, és a napjainkra jellemző gazdálkodási szemléletváltási kényszer megköveteli a rugalmas alkalmazkodás képességének fejlesztését a sporttal kapcsolatos feladatellátás terén is. Az eredményes gazdálkodás, az önfinanszírozó, fenntartható működés és fejlesztés elérésének és a működés racionalizálási követelménye jelen szervezeti keretek között nem vagy csak nehézségek és veszteségek árán teljesíthető. E mellett a Sportiskola költségvetési intézményi jellegéből fakadó bevételi lehetőségek korlátozottsága és a költséggazdálkodási korlátai a jelenlegi működési formában jelentősen megnehezítik a feladatellátást. A fentiekre is tekintettel időszerű a sportiskolát nonprofit gazdasági társasággá átalakítani. A nonprofit jelleg azért indokolt, mert azok a sporttal kapcsolatos feladatok, melyeket a sportiskola ellát, nem tekinthetők profitorientált feladatoknak. A Sportiskola átalakításának indokai - Az önkormányzatok sportfeladatainak ellátásának finanszírozási rendszerében jelentős változás nem várható, ezért a Sportiskola számára a piaci környezethez való alkalmazkodás kitörési lehetőséget jelenthet, - A Sportiskola jelenleg az Önkormányzat költségvetésének oktatási funkciójában szerepel annak ellenére, hogy OM azonosítója nincs, tehát hivatalosan nem oktatási intézmény. Ennek következményeként állami normatív támogatást nem kap ez önmagában véve is elegendő ok a változtatásra, - A Sportiskola likviditási helyzete egy gazdálkodási szemléletű üzemeltetés esetén jelentősen javulhat, - Önkormányzati cél és elvárás a fejlesztések önfinanszírozásának képessége, a működési és fejlesztési források saját gazdálkodás körében történő biztosítása, 2

3 - A sportiskola jelenlegi önkormányzati intézményként működését tekintve nem tud mindig rugalmas gazdálkodást folytatni, és a tevékenységéből adódó ÁFÁ-t sem tudja visszaigényelni. - A sportszolgáltatások minőségi javulása a gazdasági társaságoknál megszokott a költségvetési intézményhez képest rugalmasabb, szélesebb körű lehetőséget biztosító juttatási, motivációs és szerződéses rendszerek működtetésével hatékonyabb lehet, e mellett tevékenységi köre is nagy mértékben bővülhet, - A gazdasági társasági forma előnyeinek kihasználásával kell stabilizálni és új pályára állítani a Miskolc Városi Sportiskolát. A Sportiskola átalakítása során egy olyan megoldást szükséges kidolgozni, amelyben a 10 éves múltra visszatekintő: - minőségi utánpótlásképzés magas színvonala garantált legyen, - az önkormányzati tulajdon értéke védett legyen, - az intézményben dolgozók számára a továbbfoglalkoztatás biztosított legyen. Az ismert átalakítási minták megvizsgálása és a különböző megoldások értékelése nyomán alakult ki a miskolci sajátosságokhoz, vagyoni és működtetési viszonyokhoz legjobban idomuló, a következőkben bemutatott átalakulási folyamat és működtetési forma javaslat. Ennek keretében javaslatot teszünk a Sportiskola megszüntetésére, valamint folyamatos feladatellátás mellett egy új, Miskolc Megyei Jogú Város 100%-os tulajdonában álló társaság, a Miskolc Városi Sportiskola Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban MISI Nonprofit Kft.) létrehozására. Az átalakulási folyamat humánpolitikai előkészítése Az átalakítás viszonylag egyszerűen és részleteiben is áttekinthetően kivitelezhető, abban az értelemben, hogy az önkormányzat az átalakítás első mozzanataként megalapítja a nonprofit kft-t megteremtve ezzel a zavartalan eredeti céloknak maradéktalanul megfelelő tovább működés fogadószervezetét, majd második mozzanatként, mint költségvetési szervet megszünteti a Miskolc Városi Sportiskolát, amelynek vagyona visszaszáll az Önkormányzat részére. Ezen eljárás nem azonosítható a gazdasági társaságok Gt-ben szabályozott átalakulásával, ebből következik, hogy nincs általános jogutódlás a költségvetési intézmény és a helyébe lépő gazdasági társaság között. Tehát a Sportiskola, mint költségevetési intézmény jogutód nélkül szűnik meg, de a MISI Nonprofit Kft. átveszi a gazdasági társaság által megajánlott feltételeket elfogadó dolgozókat. A létrejövő MISI Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához szükséges humán erőforrást a Sportiskola volt közalkalmazottainak átvételével biztosítja, akiknek a közalkalmazotti jogviszonya a költségvetési intézmény megszűnésével automatikusan megszűnik. A létrejövő gazdasági társaság és alkalmazottai közötti jogviszonyt a Munka Törvénykönyve szabályozza. A évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) 25/A. (2) bekezdése alapján az átadó és az átvevő munkáltató legkésőbb az átadást megelőzően 30 nappal korábban tájékoztatja a közalkalmazottat az átadás időpontjáról, okáról, a közalkalmazottakat érintő jogi, gazdasági, szociális következményekről. A közalkalmazottnak 15 napon belül nyilatkoznia kell, hogy kíván-e élni a létrejövő MISI Nonprofit Kft-ben továbbfoglalkoztatásának lehetőségével. Akik úgy nyilatkoznak, hogy a Kft-ben dolgoznak tovább, azok a dolgozók továbbfoglalkoztatási ajánlatot kapnak, és velük a MISI Nonprofit Kft március 1. napjától munkaszerződést köt. 3

4 Abban az esetben, ha a közalkalmazott nem járul hozzá a MISI Nonprofit Kft-ben történő foglalkoztatásához, a közalkalmazottat végkielégítés illeti meg. A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseken alapuló kapcsolódó eljárást az előterjesztés elfogadását tartalmazó közgyűlési határozat hatályosulását követő napon megindítani szükséges, melynek keretein belül a Sportiskola közalkalmazottai a törvényi előírásoknak megfelelően írásbeli tájékoztatást kapnak az intézmény megszűnéséről, és a nonprofit kft megalakításáról, illetve a továbbfoglalkoztatásuk feltételeiről. Az átalakulási folyamat gazdasági előkészítése Jelenleg a Sportiskola feladatellátásához használt ingatlanok az Önkormányzat tulajdonában vannak, illetve bérleti szerződések megkötésével biztosítja a sportiskola a szükséges feltételeket. Az ingóság (gépek, berendezések, számítástechnikai eszközök, járművek stb.) érték pontos megállapítására (lásd. 6. számú melléklet) tételes vagyonbecslés készült. Az Önkormányzat vagyonában lévő Leszih Andor úti, helyrajzi számú egykori bölcsőde épületének 2/3 részét jelenleg is használja a Sportiskola. Feladatainak ellátásához ez a birkózó-judo teremnek kialakított helyiség apportként kerülne a gazdasági társaságba. Ennek a vagyonértéknek a megállapításához hivatalos értékbecslésre került sor, melyet a 5. sz. melléklet tartalmaz. A MISI Nonprofit Kft. racionális, gazdasági társaságszerű működésének előkészítése érdekében tervezett mérlege (7. sz. mellékelt) valamint üzleti terve (8. sz. melléklet) elkészült. A létrejövő gazdasági táraságnál kötelező könyvvizsgáló választásáról figyelemmel a számvitelről szóló évi C. törvény ára, valamint felügyelő bizottság létrehozásáról a Gt. 33. (2) bekezdés d) pontja szerint a tulajdonos gondoskodik határozatával. A kft. alapító okiratának tervezetét, a megbízási keretszerződést a 2. ill. 3. sz. melléklet tartalmazza. Az Áht. 90. (3) bekezdése szerint a költségvetési szerv megszüntetése esetén az alapító szerv vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a megszüntetett szerv jogutódja az alapító szerv. A működés szakmai feltételeinek biztosítása érdekében a létrejövő társaságnak gondoskodnia kell a feladatellátáshoz szükséges hatósági, szakhatósági engedélyek beszerzéséről. 4

5 A Miskolc Városi Sportiskola megszüntetése Az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 90. (1) bekezdés c) pontja, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. (2) bekezdése alapján az alapító a költségvetési szervet megszünteti, ha az ellátandó feladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthető. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a sporttal kapcsolatos feladatainak folyamatos ellátása mellett a Miskolc Városi Sportiskolát, mint költségvetési intézményt megszünteti arra hivatkozva, hogy a sportiskola utánpótlásképzéssel kapcsolatos feladatai más szervezeti keretek kötött hatékonyabban teljesíthetők. A Sportiskola, mint költségvetési szerv megszüntetésére február 28. napja javasolt. A megszüntetés ún. megszüntető okirattal történik (1. sz. melléklet). Az újonnan létrehozott gazdasági társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működne azzal a feltétellel, hogy üzletszerű gazdasági tevékenységet kiegészítő jelleggel végezhet. Mivel a kft. fő tevékenysége sport utánpótlás képzés közhasznú tevékenység, ezért közhasznú fokozatba sorolandó. Szem előtt tartva a jövőbeni MISI Nonprofit Kft. tevékenységével kapcsolatos elvárásokat, új szervezeti formaként a közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság létrehozása a legkedvezőbb megoldás. A létrejövő gazdasági társaság javasolt induló tulajdonosi struktúrája a 100%-os önkormányzati tulajdon, ennek értelmében egyszemélyes gazdasági társaság alapítása a feladat. A kft. pénzbeli és apport útján megvalósuló juttatásokat kap. A nonprofit kft. tőkejuttatása az alábbiak szerint történne meg: Miskolc Városi Sportiskola Közhasznú Nonprofit Kft. néven új gazdasági társaságot hoz létre Miskolc MJV Önkormányzata ,- Ft pénzben juttatott alaptőkével január 5-ei nappal. E mellett az Önkormányzat tulajdonában lévő helyrajzi számú ingatlan értékének 2/3 részét apport formájában a kft rendelkezésére bocsátja (4. ill. 5. sz. melléklet). A jelenleg is a Sportiskola kezelésében lévő ingatlan rész apportálását a MISI Nonprofit Kftbe gazdálkodási érvek indokolják. A társaság fejlesztése és működésfinanszírozási képessége csak a tevékenységéhez mérten arányos saját vagyon megléte esetén teljesíthető külső beavatkozási igény nélkül A létrejött kft. megkezdi a március 1-i feladatátvételhez szükséges tevékenység és működés előkészítését. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Miskolc Városi Sportiskola szervezeti átalakulását célzó előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, és a határozati javaslatban foglaltakat támogatni szíveskedjék. II. Az Önkormányzat stratégiájához való viszony: Az előterjesztésben foglaltak szervesen kapcsolódnak a helyi önkormányzatoknak a sportról szóló évi I. törvényben meghatározott feladataihoz, melynek értelmében a települési önkormányzat figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára: - meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, - a fenti célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, - fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 5

6 - megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit, - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket, - a megyei jogú városi önkormányzat illetékességi területén adottságainak megfelelően ellátja a megyei önkormányzat számára megállapított sportszervezési feladatokat. III. Előzmények: Az önkormányzat meghatározó szerepet vállal a sportiskolai keretek között folyó utánpótlásnevelésben. A városban működő sportiskolának jelentős hatása van Miskolc sportéletének egészére, értékeinek megteremtésében és megőrzésében. Az eredményes munkát mutatja a korosztályos válogatottak nagy száma, valamint az elért bajnoki helyezések száma. A Sportiskola célja Miskolc minőségi utánpótlás sportjának tudatos, tervezett fejlesztése, hogy a sportiskolában edződő gyerekek néhány év múlva eséllyel vehessék fel a versenyt a korosztályos országos és nemzetközi versenyeken, de jelentős szerepet kell betöltenie a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltésében, a testi és közösségi nevelésben is. A Sportiskola szakmailag és gazdaságilag is önálló sportoktatási és nevelési intézményként működik. 15 szakosztályában (asztalitenisz, atlétika, birkózás, cselgáncs, kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, jégkorong, röplabda, úszás, torna, ökölvívás, tájékozódási futás és sakk) napjainkban megközelítőleg 1200 gyermek sportol rendszeresen. A Sportiskola feladata városunk sportutánpótlásának nevelése, országosan a legtöbb szakosztállyal rendelkezik, taglétszámát tekintve az élen áll. A Miskolc Városi Sportiskola tevékenységét nehéz gazdasági körülmények között végzi. Számos pályázati lehetőségtől is elesik, mert ezeken a területeken kizárólag társaságok számára vannak és várhatók pályázati lehetőségek. IV. Várható szakmai hatások: Ez az új szervezeti megoldás, a feladat-, hatás- és felelősségi körök újragondolása, a belső szolgáltatások újradefiniálása, illetve a szolgáltatási körök bővítése sportszakmai szempontból minőségi növekedést jelentene. V. Várható gazdasági hatások: A gazdálkodás szabályozottsága, az érdekeltségi és motivációs rendszerek gazdasági társaságok szemléletében és eszközrendszere szerinti működtetésének következtében hosszútávon várható és elvárható a MISI Nonprofit Kft. önfenntartó, önfejlesztő és egyúttal egyensúlyos működése. A közhasznú társasági forma lehetővé és kizárólagossá teszi, hogy a megtermelődő források csak az alapító által elfogadott és meghatározott közhasznú cél megvalósítására kerülhessenek felhasználásra. A költségvetési szervek gazdálkodási feltételei, érdekeltségi rendszere a rövid távú, éven belüli gondolkodásra, a beruházási-fejlesztési feladatok fenntartóra történő áthárítására ösztönöznek. A közhasznú társasági formában is, saját terhelhető vagyon birtokában a sportiskola saját kockázatára vállalhat hosszú távú fejlesztéseket, akár a gazdálkodó szervezetek számára kiírt fejlesztési pályázatokon. A társasági működés megszünteti a hitelfelvétel tilalmát és megnyílik a pénz és tőkepiaci feltételek elvi lehetősége. A Munka Törvénykönyve előírásainak megfelelő foglalkoztatás növeli a munkáltató döntési szabadságát. Rugalmasabb létszámgazdálkodást tesz lehetővé, az alkalmazási formák 6

7 szélesebb tárházát nyújtja. Közvetlenebb kapcsolat teremthető a munkavégzés, a teljesítmény és annak javadalmazása között. Növelhető a dolgozói és a vezetői felelősség, egyértelműen definiálható a vezetői érdekeltség. A gazdasági társaságoknál szokásos könyvelési és kontrolling, a társaságok esetében kötelező beszámolási rendszer jobban megfelel a teljesítményfinanszírozás szempontjainak. Érdekeltség teremtődik a kiegészítő szolgáltatások nyújtására, továbbá az alapító által meghatározott feladatokon túlmenően további feladatok, tevékenységek végzésére is lehetőség nyílik. VI. Kapcsolódások: A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Tv. Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Tv., A Munkatörvénykönyvéről szóló évi XXII. Tv., Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Tv. Az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet VII. Fennmaradt vitás kérdések: Az előterjesztés készítése során vitás kérdések nem merültek fel. VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására: Javaslom a helyi sajtó tájékoztatását. Miskolc, november Orosz Lajos 7

8 Határozati javaslat: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a Miskolc Városi Sportiskola szervezeti átalakítására című előterjesztést, és az alábbi határozatokat hozza: 1.) A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény 90. (1) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Miskolc Városi Sportiskolát, mint költségvetési intézményt február 28. napjával megszünteti, ezzel egyidejűleg évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) 25/A. (2) bekezdése alapján a Sportiskolában dolgozó közalkalmazottak továbbfoglalkoztatásához szükséges eljárást lebonyolítja, valamint az sportiskola igazgatójának közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel megszűnik. Felelős: polgármester Közreműködik: Polgármesteri Kabinet Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály Határidő: február ) Miskolc MJV Közgyűlése helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló módosított évi IV. törvény rendelkezéseire január 5-ei határidővel megalapítja a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot. Felelős: polgármester Közreműködik: Polgármesteri Kabinet Határidő: január 5. 3.) A létrehozandó társaság működőképessége érdekében a Közgyűlés - megbízza az ügyvezető igazgatót az alapítástól számított 5 év időtartamra (9. sz. mellélet); - kijelöli a MISI Nonprofit Kft. 3 felügyelő bizottsági tagjait (11. sz. melléklet) az alapítástól számított 3 év időtartamra; - megválasztja a kft könyvvizsgálóját alapítástól 3 év időtartamra (10. sz. melléklet). Felelős: polgármester Közreműködik: Polgármesteri Kabinet Határidő: január 5. 4.) Miskolc MJV Közgyűlése elhatározza, hogy a MISI Nonprofit Kft. tőkeellátása érdekében az alábbi vagyonelemeket biztosítja: Ft készpénz - apportként a Leszih Andor úti, helyrajzi számú ingatlan 2/3 részét (5. sz. melléklet). Felelős: polgármester Közreműködik: Polgármesteri Kabinet Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály Határidő: január 5. 8

9 1. számú melléklet A Miskolc Városi Sportiskola MEGSZŰNTETŐ OKIRATA Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 88. (3) bekezdése, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm.rend a figyelembe vételével, és az Áht. 90. (1) bek. c) pontja alapján az alábbi megszüntető okiratot adja ki: 1. Megszűnő költségvetési szerv: neve: Miskolc Városi Sportiskola székhelye: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 99/A. felügyeleti szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata típusa: Sportiskola törzsszáma: statisztikai számjele: adóigazgatási száma: Alapító szerv: neve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városháztér 8. alapítás ideje: A megszüntető szerv: neve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városháztér A megszűnés időpontja: február A megszüntetés jogcíme: Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 90. (1) bek. c) pontja 6. A megszüntetett költségvetési szerv alapfeladatainak jövőbeni ellátása: A megszüntetett szerv alapfeladatainak a megszüntetés után, március 1-jei hatállyal teljes körűen a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló Miskolc Városi Sportiskola Közhasznú Nonprofit Kft. látja el. 9

10 7. A jogutódlás tényének meghatározása: A megszűnő önállóan gazdálkodó költségvetési szerv jogutód nélkül szűnik meg, és az Áht. 90. (3) bekezdése alapján, az alapító Miskolc Mj. Város Önkormányzat rendelkezése szerint a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében jogutódja az alapító szerv, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. 8. Rendelkezés a megszűnő költségvetési szerv vagyonáról: A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló összes vagyoni érték ide értve a követeléseket és a kötelezettségeket is a számviteli nyilvántartások alapján elkészített zárómérleg szerint a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát illeti meg. 9. Rendelkezés a foglalkoztatottakról: A költségvetési szerv valamennyi dolgozójának közalkalmazotti jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv (1) bek. d) pontja alapján február 28. napjával megszűnik. Miskolc, Káli Sándor Dr. Mihalecz Péter polgármester jegyző 10

11 2. számú melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság létrehozásáról A évi V. törvény alapján a létesítő okirat módosításával egységes szerkezetbe foglalva Jelen társaság alapítója az Alapító Okirat aláírásával a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.), valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (Khtv.) rendelkezéseinek megfelelően a mai napon közhasznú formában működő nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hozott létre, amely működését az alábbiak szerint szabályozza. I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE 1. A társaság cégneve: Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A társaság rövidített neve: Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 3. A társaság a közhasznú jelleget a cégnevében nem tünteti fel. II. A TÁRSASÁG SZÉKHELYE A társaság székhelye: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 99/A. sz. 2. A társaság székhelyéül szolgáló ingatlan erre kijelölt helyiségeit az Alapító, mint tulajdonos bocsátja a cég rendelkezésére. 3. A cég székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye is. 4. A társaság tagjai úgy rendelkeznek, hogy a társaság székhelyét táblával jelölik meg. III. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓ TAGJÁNAK NEVE ÉS SZÉKHELYE 1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. szám IV. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE 1. A társaság főtevékenysége: Egyéb sporttevékenység 2. A társaság által gyakorolni kívánt további tevékenységek: 11

12 55.10 Szállodai szolgáltatás 12

13 55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Kempingszolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Rendezvényi étkeztetés Egyéb vendéglátás Italszolgáltatás Könyvkiadás Napilapkiadás Egyéb kiadói tevékenység Egyéb szoftverkiadás Film-, video-, televízióműsor-gyártás Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai Film-, video- és televízióprogram terjesztése Filmvetítés Hangfelvétel készítése, kiadása M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Médiareklám Piac-, közvélemény-kutatás Fényképészet M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Immateriális javak kölcsönzése Egyéb foglalás Építményüzemeltetés Általános épülettakarítás Egyéb épület-, ipari takarítás Egyéb takarítás Zöldterület-kezelés Iskolai előkészítő oktatás Alapfokú oktatás Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Felső szintű, nem felsőfokú oktatás Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés M.n.s. egyéb oktatás Előadó-művészet Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység Alkotóművészet Művészeti létesítmények működtetése Sportlétesítmény működtetése Sportegyesületi tevékenység Testedzési szolgáltatás Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Fizikai közérzetet javító szolgáltatás M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 13

14 3. A társaság a Khtv. 26. c) pontjában felsorolt közhasznú tevékenységek közül az alábbi tevékenységeket folytatja: 3. tudományos tevékenység, kutatás 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 5. kulturális tevékenység 6. kulturális örökség megóvása, 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, 20. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások, 4. A társaság az üzletszerű gazdasági tevékenységeit a közhasznú tevékenységeknek alárendelve, kizárólag kiegészítő jelleggel, azt nem veszélyeztetve, a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytathatja. 5. Amennyiben a társaság befektetési tevékenységet fog végezni, úgy erre vonatkozóan Befektetési Szabályzatot készít. 6. A társaság bármilyen gazdasági tevékenységet csak a cégbejegyzési kérelem benyújtását követően, az adószám és KSH szám megállapításától folytathat. Azokat a tevékenységeket, amelyeket a társaság az Alapító Okiratában és a cégjegyzékben nem tüntet fel, de ténylegesen gyakorolni kívánja, 15 napon belül kell az adóhatósághoz bejelenteni. 7. A társaság engedélyhez kötött tevékenységet kizárólag engedély birtokában végez. A hatósági engedélyhez kötött tevékenységi kör a tevékenység gyakorlásához szükséges hatósági engedély hiányában is bejegyezhető a cégjegyzékbe. Az engedélyköteles tevékenységet azonban a bejegyzés alatt álló cég csak a cégbejegyzését követően, az engedély birtokában kezdheti meg, illetve a hatósági engedélyét legkésőbb a tevékenység megkezdésével egyidejűleg köteles a cég honlapján ( közzétenni. 8. A társaság Alapítója kijelenti, hogy a társaság a képesítéshez kötött tevékenységek körébe eső feladatok ellátásához szükséges, megfelelő szakképesítéssel rendelkező alkalmazottat, illetve tartós polgári jogi szerződés alapján megbízottat kíván foglalkoztatni. 9. A társaság nem zárja ki, hogy az Alapítón/tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból, azokat bárki korlátozás nélkül igénybe veheti. 10. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. V. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE 1. A társaság törzstőkéje.. Ft. azaz.. forint, melyből... Ft. készpénz és.. Ft. nem pénzbeli hozzájárulás. 14

15 2. Az Alapító a Gt (3) bekezdése értelmében a törzstőke teljes összegét köteles a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a társaság rendelkezésére bocsátani ( a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére átadni, míg a pénzbeli hozzájárulás teljes összegét a társaság javára nyitott bankszámlájára befizetni ). Az Alapító általi befizetés megtörténtét a számlavezető hitelintézet a bejegyzési kérelem benyújtásáig írásban köteles igazolni. 3. Az alapító törzsbetétje..- Ft, azaz.. forint, amely a törzstőke 100 %-át képviseli. A befizetett törzsbetét minden Ft-ja egy szavazatra jogosít. 4. Az Alapító egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra, így különösen pótbefizetésre nem köteles, illetve mellékszolgáltatás teljesítésére nem vállal kötelezettséget. VI. A TÖRZSTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA 1. A vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló tőkeemelés esetén az Alapító által kijelölt személyek is jogosultak a vagyoni hozzájárulás szolgáltatására azzal, hogy egyidejűleg közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkozniuk arról, hogy a társasági szerződés (korábban: alapító okirat) rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 2. Amennyiben a tőkeemelésre a számviteli törvény előírásainak betartása mellett - a törzstőkén felüli vagyon terhére kerül sor, úgy a megemelkedett értékű törzsbetét kizárólag az Alapítót illeti. 3. A törzstőke leszállítására az Alapító Okirat módosítására irányuló rendelkezések betartásával kerülhet sor, melynek során az alapítói határozatban meg kell állapítani, hogy a törzstőke leszállítására tőkekivonás vagy veszteség rendezése érdekében, illetve a saját tőke más elemeinek ideértve a lekötött tartalékot is növelése céljából kerül-e sor. Szükséges továbbá meghatározni a leszállított törzstőke nagyságát amely nem lehet kevesebb a Gt-ben meghatározott minimum összegnél -, illetve a tag törzsbetétjének nagyságát. VII. AZ ÜZLETRÉSZ 1. A társaság bejegyzését követően az Alapító jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. 2. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 3. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel. A törzsbetét legkisebb mértékére vonatkozó rendelkezéseket az üzletrészek felosztása esetében is alkalmazni kell 4. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. 15

16 VIII. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA 1. A társaság a vállalkozása során elért eredményét a tagok között nem osztja fel, illetve az Alapító részére nem fizeti ki, azt az Alapító Okirat IV. pontjában meghatározott tevékenységeire fordítja. Az üzletszerű tevékenységből realizált eredményt a közhasznú tevékenység gyakorlása érdekében köteles felhasználni. 2. A társaság a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a közhasznú jogállása megszerzésének időpontjától, vagyis a társaság közhasznú nyilvántartásba vételének időpontjától jogosult. 3. A társaság köteles az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, amelyet a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig a saját honlapján is nyilvánosságra hoz, illetve a cég székhelye szerint illetékes cégbíróságon letétbe helyezi. 4. A társaság az államháztartás alrendszereiből csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. 5. A társaság által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 6. A társaság a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az Alapítónak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapító okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 7. A társaságnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 8. A társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. IX. A TÁRSASÁG SZERVEZETE, AZ ÜGYVEZETÉS 1. Az egyszemélyes társaságánál a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben az Alapító dönt, és erről az ügyvezetőt írásban értesíteni köteles. 2. Az Alapító a Társaságot érintő döntéshozatalát megelőzően köteles a felügyelő bizottság írásos véleményét beszerezni, amelyek nyilvánosságát az 5. pontban foglaltak szerint kell biztosítani. 3. Az ügyvezető az Alapító határozatairól folyamatos nyilvántartást köteles vezetni (Határozatok Könyve), amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható. 4. Az Alapító határozatait a társaság annak meghozatalát követő 8 napon belül a honlapján köteles közzétenni. 16

17 5. A társaság ügyvezetését Kun Attila ( anyja neve: Czubor Pálma, lakcíme: 3526 Miskolc, Bulcsú u. 22. sz. alatti lakos) ügyvezető 5 év határozott időtartamra szólóan, munkajogviszony keretében látja el. Az ügyvezető megbízása január 5-től január 5-ig tart. 6. Az ügyvezető a megbízást a tisztségre szóló megbízását külön íven szerkesztett nyilatkozatával fogadja el. Az ügyvezető büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy személyében a gazdasági társaságokról szóló törvény 23. és 25. -aiban a vezető tisztségviselőkre vonatkozóan írt kizáró körülmények, illetve összeférhetetlenségi okok, illetve a közhasznú szervezetekről szóló törvény aiban szabályozott, az ügyvezetői tisztség betöltésének akadályát képező összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. 7. Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. 8. Az ügyvezető önállóan, egyszemélyben jogosult a társaság képviseletére. 9. A cégjegyzés akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja alá a teljes nevét, hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően. 10. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. 11. Az ügyvezető díjazását a Felügyelő Bizottság állapítja meg. IX. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 1. A Felügyelő Bizottság (FB) az Alapító számára ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. E körben a vezető tisztségviselőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 2. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni minden olyan jelentést és előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, és arról az Alapító részére írásos véleményt adni. Bármely, a társaságot érintő kérdésben az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 3. Az FB véleményezési jogát ülésen gyakorolja, melynek részletes szabályait (ülésezés gyakorisága, ülései összehívásának rendje, a napirend közlésének módja, nyilvánossága, határozatképessége és a határozathozatal módja) az FB Ügyrendje rögzíti. 4. Az FB köteles az Alapítót tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé. 5. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozatába ütközik, vagy sérti a Társaság és/vagy az Alapító érdekeit, ennek tényét írásban haladéktalanul köteles jelezni az Alapító felé. 17

18 6. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az FB köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó Cégbíróságot. 7. A Felügyelő Bizottság tagjait ( legalább 3 fő ) az Alapító jelöli ki határozott, legfeljebb 3 év időtartamra, amely megbízatás meghosszabbítható, illetve az FB bármely tagja a határozott idő lejárta előtt is visszahívható. 8. A Felügyelő Bizottság tagjai a tisztség elfogadása során kötelesek nyilatkozni arról is, hogy személyükkel szemben a Khtv. 8. (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. 9. A Felügyelő Bizottság működését, feladat- és hatáskörét figyelemmel a Gt., valamint a Khtv. rendelkezéseire - az Ügyrendje határozza meg. X. A társaság könyvvizsgálója. (.., Cg.., Könyvvizsgálói kamara nyilvántartási szám:..). A könyvvizsgálatért személyében is felelős.. ( an.:..,.. sz. alatti lakos, Könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: ) A könyvvizsgáló megbízatása 3 év időtartamra ( 200.-tól 20 ig ) érvényes. XI. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA, AZ ELŐTÁRSASÁG 1. Az Alapító tag a társaságot határozatlan időtartamra hozza létre. A társaság üzleti éve minden év január 1. napjával kezdődik, és december 31-én végződik. Az első üzleti év a működés megkezdésének napjával kezdődik, és december 31-én végződik. 2. A társaság az Alapító Okirat aláírásának és ellenjegyzésének napjától előtársaságaként működhet. Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a Kft. cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat. 3. Az ügyvezető a létrehozni kívánt társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára járhat el, az előtársaság jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a korlátolt felelősségű társaság elnevezéséhez fűzött bejegyzés alatt toldattal kell jelezni. 4. Az előtársaságra a korlátolt felelősségű társaságra irányuló szabályokat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy: a) az előtársaság tagjainak személyében - a törvény által kötelezőként előírt eseteket kivéve - változás nem következhet be; b) az alapító okirat módosítására - a cégbíróság hiánypótlásra történő felhívása teljesítésének kivételével - nem kerülhet sor; c) nem kezdeményezhető a tag kizárására irányuló per; 18

19 d) jogutód nélküli megszűnés vagy más gazdasági társasággá, illetve közhasznú társasággá való átalakulás nem határozható el. 5. Ha a korlátolt felelősségű társaság cégbejegyzési kérelmét elutasítják, a társaság további jogokat nem szerezhet, új kötelezettségeket nem vállalhat, és köteles működését megszűntetni. A vezető tisztségviselők kötelezettségvállalásaiból eredő tartozásokért a tagok a gazdasági társaság megszűnése esetén irányadó szabályok szerint kötelesek helytállni. Ez vonatkozik a tagok közötti elszámolásra is. 6. Ha az Alapító helytállása ellenére ki nem elégített követelések maradnak fenn harmadik személy irányában, a létrehozni kívánt Kft. ügyvezetője korlátlanul köteles helytállni. XII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 1. A társaság jogutód nélkül szűnik meg az alábbi esetekben: a) ha az Alapító (tagok) a társaság jogutód nélküli megszűnését elhatározzák, b) ha a Cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti; c) ha a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti; d) ha jogszabály így rendelkezik. 2. Jogutóddal szűnik meg a társaság: a) ha a társaság egyetemes jogutódlással más gazdasági társasági formát választ; b) ha más gazdasági társasággal egyesül vagy több gazdasági társasággá válik szét; c) közhasznú társasággá alakul át. 3. A társaság megszűnéséhez az alapító tag határozata szükséges. A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg, a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a társaság tagját illeti meg. XIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 3. Jelen alapító okirat módosításához az alapító tag határozata szükséges. 4. Az egyszemélyi tag és a társaság közötti szerződés érvényességéhez annak közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges. 5. A társaság működése során keletkező valamennyi iratba a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény keretein belül a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján, munkaidőben bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történő betekintés iránti kérelmet írásban kell a társasághoz benyújtani, amelynek tárgyában az ügyvezető 5 munkanapon belül intézkedni köteles. 6. A társaság alapítása kapcsán felmerülő költségeket az alapító tag előlegezi és a társaság viseli. 19

20 7. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló évi IV. évi törvény, illetve a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni..., Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Alapító Képv.: Káli Sándor polgármester Az okiratot készítettem és ellenjegyzem: (.., 200.): 20

21 3. számú melléklet MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat (...), mint Megbízó, másrészről a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. (Cg.., székhely:., adószám:, képviseli:.. ügyvezető), mint Megbízott között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: I. Általános rendelkezések 1./ A Megbízó alapelvi jelleggel kijelenti, hogy stratégiai célként tűzte ki a sportkultúra fejlesztését, a jogszabályok által előírt kapcsolódó önkormányzati kötelezettségeket egységes sportkoncepció formájában meghatározva, melyhez szükséges tevékenység magas szintű és hatékony ellátása érekében céljainak megfelelően köti ezen megállapodást 1.1./ A felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgya az abban meghatározott tevékenység folytatásának feltételeinek meghatározása, valamint a felek közötti folyamatos gazdasági kapcsolat keret jellegű szabályozása. II. A megbízás tárgya 2./ A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó az alábbi feladatok elvégzésével bízza meg a Megbízottat: - biztosítani Miskolc város élsportjának saját nevelésű utánpótlását, - a hosszú távú eredményességét, - a diáksport alapjainak kiszélesítése, - a lehető legtöbb fiatallal megismertetni és megszerettetni a rendszeres testmozgás által nyújtott előnyöket, - a Lékó Sakkiskola működtetése. 2.1./ A megbízott kijelenti, hogy rendelkezik azon személyi és tárgyi feltételekkel, valamint szakértelemmel, melyek a megbízás, illetve annak tárgyát képező tevékenység folyamatos és szerződésszerű teljesítését lehetővé teszik. 2.2./ A megbízó jogosult a 2./ pont szerinti feladatkörökön belül a megbízott pontos tevékenységének, egyedi feladatai, valamint azok teljesítési időpontjának meghatározására. A megbízott a megbízásból eredő feladatait a megbízó utasítása szerint és érdekeinek megfelelően az elvárható legnagyobb gondossággal köteles teljesíteni. 2.3./ A megbízott köteles tartózkodni attól, hogy olyan nyilatkozatot tegyen, vagy olyan magatartást tanúsítson, amely a megbízó jó hírnevét sérthetné. 2.4./ A felek megállapodnak abban, hogy a megbízás tárgyát képező feladatok körét évenként felülvizsgálják, az megvalósítandó célok és megbízó igényei szerint esetlegesen módosítják. 21

22 III. Teljesítés 3./ A felek megállapodnak abban, hogy a megbízott a szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységre vonatkozó kiegészítő, külön nem nevesített feladatokat is köteles ellátni a megbízó igénye szerint. 3.1./ A teljesítéshez esetlegesen szükséges dokumentumokat, adatokat, információkat a Megbízó saját költségén köteles biztosítani. A Megbízott haladéktalanul köteles a Megbízó számára jelezni, ha a teljesítést bármely ok, körülmény akadályozza, kizárja. IV. A Megbízási díj 4./ A megállapodásban foglalt tevékenységek elvégzéséért Megbízottat Megbízási díj illeti meg. A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízási díj mértéke az Önkormányzat mindenkori éves költségvetésében kerül megállapításra. 4.1./ A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a 4./ pont szerinti megbízási díjat meghaladóan költségeket, kiadásokat a Megbízóval szemben nem érvényesíthet. V. Megbízott egyéb kötelezettségei 5./ A megbízott a jelen szerződés teljesítéséből eredő tevékenysége során tudomására jutott üzemi/üzleti titkot, valamint a megbízóra, illetve tevékenységére vonatkozó információkat köteles megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, mely a megbízás teljesítésével összefüggésben jutott a tudomására és aminek közlése a megbízóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. Titoknak minősül minden adat, tény, információ, mely a megbízással összefügg, illetve a megbízó tevékenységével kapcsolatos. A Megbízott titoktartási kötelezettsége független a megbízási jogviszony fennállásától, és a megbízási jogviszony megszűnése után is fennmarad. A titoktartási kötelezettség kiterjed az Megbízott által készített és a birtokában levő egyéb iratra is, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, adatot tartalmaz. A titoktartási kötelezettség a Megbízott alkalmazottaira, a teljesítésben érdekkörében részt vevő valamennyi személyre megfelelően irányadó. VI. Kapcsolattartók A Megbízott részéről: A Megbízó részéről VII. Vegyes rendelkezések 7.1./ A felek kötelesek a szerződés teljesítése során egymással fokozottan együttműködni, a egymás érdekeire kölcsönösen figyelemmel lenni kötelesek. 7.2./ A felek bármelyike jogosult ezen szerződést indokolás nélkül, írásban.. felmondási idő mellett felmondással megszüntetni. 22

23 7.3./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél szerződésszegése esetén a másik fél a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 7.4./ A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely jogcímen történő megszűnése, megszüntetése esetén is köteles a teljesítés érdekében halaszthatatlanul szükséges intézkedéseket megtenni, kivéve ha a megbízó ettől eltérően nem rendelkezik. 7.5./ A felek kötelesek egymást a szerződéssel, annak teljesítésével összefüggő, valamennyi tényről, körülményről, illetőleg azok változásáról egymást haladéktalanul értesíteni. 7.6./ A szerződés bármely tartalmú módosítása kizárólag írásban érvényes. 7.7/ A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből, annak teljesítéséből eredő bármely jogvita tekintetében a Miskolci Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki, azzal, hogy amennyiben ezen bíróság az adott ügy tekintetében hatáskörrel nem rendelkezik, úgy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság válik kizárólagosan illetékessé. A felek ezen megállapodást elolvasva és értelmezve, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. Kelt: Megbízó Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Megbízott Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. Ellenjegyző: Ellenjegyző: 23

24 4. sz. melléklet NYILATKOZAT Alulírott..(an.:,.. sz. alatti lakos ), mint a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ( 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 99/A. sz. ) ügyvezetője kijelentem, hogy társaságunk alapítója a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat ( 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz. ), 200 -én a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátotta a társaság apportlistáján megjelölt vagyontárgyakat. Kelt: Miskolc, ügyvezető Előttünk, mint tanúk előtt : 1./ Név : 2./ Név : Cím : Cím : 24

25 Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 99/A. sz. ) Tagjegyzéke a i állapot szerint Tag neve: Törzsbetét összege Mellékszolg. Pótbefizetés Elővásárlásij. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata... Ft Gt. szerint 3525 Miskolc, Városház tér 8. szám A társaság törzstőkéje.. Ft. azaz.. forint, melyből... Ft. készpénz és.. Ft. nem pénzbeli hozzájárulás.... Ügyvezető Ellenjegyzem ( Miskolc, ): 25

26 A Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ( 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 99/A. sz. ) APPORTLISTÁJA a 200.-i állapot szerint I. Név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3525 Miskolc, Városház tér 8. szám Apport megjelölése: 1./ /Értéke: -.. Ft., azaz..forint. 2./ 2.1./ Értéke: -. Ft., azaz..forint. 3./ 3.1./ Értéke: -.. Ft., azaz forint..... A társaság apportja összesen:... Ft., azaz.forint. A társaság alapítója a fent megjelölt természetbeni betétjét a megjelölt értéken a szolgáltató tag törzsbetétjeként elfogadta. A tag az apportot a társasági szerződés aláírásával egyidejűleg bocsátja a társaság rendelkezésére. Miskolc, Ellenjegyzem (Miskolc, 200..): 26

27 Meghatalmazás Alulírott (an.:, ) mint a (.) ügyvezetője meghatalmazom..ügyvédet ( sz. ), hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság, mint Cégbíróság előtt teljes jogkörrel képviseljen, nevemben és helyettem jognyilatkozatot tegyen. Miskolc, 200. Meghatalmazó: ügyvezető Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. Meghatalmazott : 27

28 ALÁÍRÁS- MINTA A Társaság cégneve : Rövidített cégnév : A Társaság székhelye : Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft Miskolc, Szentpéteri kapu 99/A. sz. A cégjegyzés módja : Önálló A cégjegyzésre :..... ( an.:. ) ügyvezető. alatti lakos önállóan jogosult A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, illetve nyomtatott cégnév alá a képviseletre jogosult ügyvezető önállóan írja alá a nevét a jelen aláírásmintának megfelelően. Alulírott Dr. ügyvéd (.., Kamarai azonosító: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara., Telefon/fax: ) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát Miskolcon 200 -án ( sz.:.., 19..., an.:., ) - aki magát számú személyazonosító igazolványával igazolta - előttem saját kezűleg írta alá Kelt: Miskolc, 200 Dr... ügyvéd 28

29 NYILATKOZAT Alulírott. ( sz.:., 19..., an.:., ) a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ( 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 99/A. sz. ) képviseletében eljárva büntetőjogi felelősségem tudatában a évi V. törvény ( Ctv. ) 1. számú mellékletének II. ba) pontjában, valamint a évi IV. Tv (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a Miskolc Városi Sportiskola Kft. alapítója (Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata) a társaság alapításához szükséges.ft, azaz forint törzstőkét a társaság rendelkezésére bocsátotta. Kijelentem továbbá, hogy társaságunk alapítója a Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzata ( 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz. ) 200 -én a Miskolc Városi Sportiskola Kft. rendelkezésére bocsátotta a társaság apportlistáján megjelölt vagyontárgyakat, valamint a Társaságunk bankszámlájára Ft-ot, azaz.. forintot, törzstőke címén befizetett. Miskolc, 2008 ügyvezető Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. Ellenjegyzem: ( Miskolc, 200..) 29

30 5. számú melléklet INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE Az ingatlan címe: 3529 Miskolc I. ker. Leszih Andor utca 4.szám HRSZ: Típusa: Kivett bölcsőde Értékelés kelte: november 18. Készítették: Kovács Zoltán Dr. Mester Sándor ingatlanvagyon-értékelő igazságügyi ingatlanforgalmi és Regisztrációs sorszám : 32/2007 földmérési szakértő 3561 Felsőzsolca Almáskert 18/a szakértői ig.: Miskolc Aggteleki u. 7/B 30

31 Ingatlanforgalmi értékbecslés 1. Bevezetés Megbízás tárgya: 3529 Miskolc I. ker. Leszih Andor utca 4.szám hrsz-ú, eredetileg bölcsőde céljára épített épület Északi és Déli végén elhelyezkedő jelenleg (ideiglenes jelleggel) sportolási célra használt épületrészek. A Megbízó: Miskolc M.J.V. Polgármesteri Kabinet Az értékelés célja: Az ingatlan forgalmi értékének meghatározása. Felhasznált adatok: A megbízó által átadott térképmásolat, tulajdoni lap másolata, a Város Szabályozási Terve, az adott területre vonatkozó előírások, összehasonlító adatok, helyi ismeretek, tapasztalatok és november 18.-án megtartott helyszíni szemle. 2. Az ingatlan ismertetése: Az ingatlanra vonatkozó általános adatok: A földrészlet helyrajzi száma: HRSZ: Területe: 7317m² Művelési ág (megjelölés): kivett bölcsőde Tulajdonosok: 1/1 Miskolc M.J.V. Polgármesteri Hivatala Címe: 3530 Miskolc I. ker. Városház tér 8.szám Az ingatlan környezetének bemutatása: Az ingatlan Miskolc I. kerület Avas lakótelep III. ütemében található, az Avas hegy Keleti lejtőjén. Teraszos kialakítású sík felületű Keleti tájolású ingatlan A Leszih Andor utcával helyezkedik el párhuzamosan. 31

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33-2/2009. (II. 16.) számú h a t á r o z a t a a Nyírsuli Kht alapító okiratának módosításáról szóló 319-4/2008. (XI. 24.) számú határozat módosításáról A Közgyűlés

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2008. (XI.06.) A

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 7. szám 2009. április 16. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 35/2009. (III. 19.) Ö.h.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása 1. melléklet A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése X-283/23.507-3/2011. sz. határozatával az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319-2/2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319-2/2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319-2/2008. (XI.24.) számú h a t á r o z a t a a Város-Kép Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A 1. sz. melléklet a 12. napirendi ponthoz A L A P Í T Ó O K I R A T A A /2009. (IV.29.) NYDRFT határozatában rögzített módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 20098. - 1 - ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott

Részletesebben

Ennek megfelelően javasoljuk az Alapító Okirat módosítását a következő képpen.

Ennek megfelelően javasoljuk az Alapító Okirat módosítását a következő képpen. v*. h! 1 >! ' ' > Krukt Kőbányai l - ^i «< -testület ülése Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft BuüapcsL,.:..,,...,,,,,,«,,,,,,.,,,,,,, Tárgy: A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft Alapító

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 18.-án 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula,

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 81/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

J a v a s l a t az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője

J a v a s l a t az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője J a v a s l a t az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője Ó z d, 2011. október 20. A Képviselő-testület a 12/KH/2011. (I.20.) és a 13/KH/2011.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. november 15. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/46. szám Ára: 315 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat Szám: 26685/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Javaslat a VGÜ Kft. üzletrészének felosztására és értékesítésére, valamint nonprofit gazdasági társasággá alakítására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás 3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetbe foglalva az alapító okirat 2004. október 18-ai, valamint a 2008. szeptember 30-i, 2008. november 20-i és 2009. február 25. napján

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Alapító Okiratának módosítására Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok

Részletesebben

Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása

Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétől 16/2008 Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása Ásotthalom

Részletesebben

VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért

VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A- 74/F. -ai alapján jogi személyként

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: a Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. HTEnet Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.

ALAPÍTÓ OKIRATA. HTEnet Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. HTEnet Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve:

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata

A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Székhely: 7621 Pécs, Király u. 27. A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 24094/2015 Javaslat a Salgótarján, Klapka György út 4. szám alatt található 3876 hrsz.-ú ingatlan KLIK részére történő ingyenes használatba adására

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 91/2009

------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 91/2009 KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. május 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei ALAPÍTÓ OKIRAT Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító (a továbbiakban: alapító) abból a célból, hogy Pécs városában a színházi kultúra és az előadóművészet fejlesztését támogassa a Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 19977-2/2013. Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. alapító okiratának elfogadására Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés 108/2013. (V.30.) Öh.sz.

Részletesebben

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s s a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t ) A z 1 s z. m e l l é k l e t b e n f e

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA Melléklet a 322/2014. (X. 30.) számú önkormányzati határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA A Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az Önkormányzatot

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi.

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi. Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 294-2/2006. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház közhasznú

Részletesebben

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület -2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület ülésén ismerteti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását, határozatát a Kőbányai

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet.

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet. A ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

(3o4.. számú előterjesztés

(3o4.. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (3o4.. számú előterjesztés -- Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KŐKERT Kőbányai Kerületgondooksági és Településüzemeltetési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 88/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének

Részletesebben

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetbe foglalva az Alapszabály módosításával, mely készült a 2006. évi X. tv., valamint a 150/2012 VM. rendelet rendelkezései alapján,

Részletesebben

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR 08. 1. oldal, összesen: 10 A WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések:

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: 267/2009. Kth. A Vakáció Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása. 268/2009. Kth. Ingyenes óvodai és bölcsődei

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere L~~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Szervezeti és.működési

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. szervezeti és működési szabályzatának

Részletesebben

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 1/ Napirendi pont A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására alapítandó gazdasági társaság társasági szerződésének jóváhagyása. HATÁROZATI

Részletesebben

A BAJA MARKETING BAJAI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (XI. módosítással egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRATA

A BAJA MARKETING BAJAI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (XI. módosítással egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRATA A BAJA MARKETING BAJAI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (XI. módosítással egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRATA Szerkesztette: Dr Bernschütz Sándor ügyvéd 6500 Baja, Rövid

Részletesebben

106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat. HEVA Kft. alapító okirata

106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat. HEVA Kft. alapító okirata 106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat HEVA Kft. alapító okirata 1, A HEVA KFT. telephelyei közül megszüntetésre kerülnek az alábbi telephelyek: - 3360 Heves, József Attila út 18. - 3360 Heves, Alkotmány

Részletesebben

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé.

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé. 1 2 3 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A képviselő-testület 2014.12.16-án tartandó ülésének előkészítése 1. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2004. április 16.) S z e g e d 1 P R E A M B U L U M A gazdálkodó szervezetek

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. 1./ A taggyűlés a társasági szerződés 5./ és 7./ pontjában a Gt. szövegrészt Ptk. - ra módosítja.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. 1./ A taggyűlés a társasági szerződés 5./ és 7./ pontjában a Gt. szövegrészt Ptk. - ra módosítja. a 271/2014. (XI. 27.) határozat 1. melléklete TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 1./ A taggyűlés a társasági szerződés 5./ és 7./ pontjában a Gt. szövegrészt Ptk. - ra módosítja. 2./ A taggyűlés a társasági

Részletesebben

Vida Tamás polgármester

Vida Tamás polgármester Túrkeve Város Polgármestere Túrkeve, Petőfi tér 1. Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi bizottság Városfejlesztési, kulturális, oktatási és sport bizottság Előterjesztés a Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Sárvár város közigazgatási területén a határozati javaslathoz mellékelt táblázat szerinti, nem a nemzeti vagyonba tartozó viziközművek vannak.

Sárvár város közigazgatási területén a határozati javaslathoz mellékelt táblázat szerinti, nem a nemzeti vagyonba tartozó viziközművek vannak. 4/ Napirendi pont A nemzeti vagyonba nem tartozó gazdasági társaságok tulajdonában álló viziközmű vagyonnak önkormányzati tulajdonba kerüléséről szóló megállapodások előkészítése. Előterjesztés A nemzeti

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/102-19/2014. SÜRGŐS minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

Az SZMSZ célja: hogy a KFT gazdasági-jogi helyzetét az ügyviteli irányításának módját egységes, áttekinthető rendszerben foglalja össze.

Az SZMSZ célja: hogy a KFT gazdasági-jogi helyzetét az ügyviteli irányításának módját egységes, áttekinthető rendszerben foglalja össze. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1./ Az SZMSZ meghatározza a KFT jellemző adatait, a KFT jogállását és irányítási rendszerét, megszabja szervezeti felépítését, függelmi és együttműködési kapcsolatokat, előírja a szervezeti

Részletesebben

A VONESZO HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VONESZO HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VONESZO HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA - VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN - Alulírott Alapító, a korábbiakban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A F.

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T önkormányzatunk részvételére a Weiss Manfréd Dél-pesti Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG alapszabálya Az alapszabályt a 2007. megtartott közgyűlés fogadta el. 1. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szövetség: a./ neve: b./ rövidítése: c./ székhelye: d./ jelvénye:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete.

I. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete. A Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete Alapszabályának 1., 2., 3., 4. és 5., 6., 7., 8.és 9. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege. (A 9. számú módosítás szövegét vastag,

Részletesebben

2014. március 27-i rendes ülésére

2014. március 27-i rendes ülésére 23. számú napirend Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület

MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2011. január 17. Készítette és ellenjegyezte: Dr. Keskeny Ildikó ügyvéd 1 MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület alapszabálya egységes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Premontrei Női Kanonokrenddel

Részletesebben

A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 14.

A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 14. A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 14. mely kibocsátásra került az alapító által a gazdasági társaságokról

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y A módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján az alapítók az alábbi egyesület létrehozását határozták el 1996. február 26.-án. Ennek

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város részletes fesztiválismertetője

Pécs Megyei Jogú Város részletes fesztiválismertetője 1. számú melléklet Pécs Megyei Jogú Város részletes fesztiválismertetője 2012 Az alább felsorolt és röviden ismertetett fesztiválok kívánják alkotni annak a városi programportfóliónak az alapját, amely

Részletesebben

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete ALAPSZABÁLY I.fejezet Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete 2.) Az egyesület székhelye: 2119 Pécel, Petőfi

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány Alapító Okiratának

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

2.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító részvényes elfogadja a

2.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító részvényes elfogadja a 205/2007. (XII. 13.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egészségügyi szakellátás feladatának 2008. április 1-jétől történő ellátására Sümeg Város Önkormányzatával közösen megalapítja

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ELSŐ OLDALA

ALAPÍTÓ OKIRAT ELSŐ OLDALA ALAPÍTÓ OKIRAT ELSŐ OLDALA Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 74/A-F -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVL tv. (Khsz.) rendelkezései

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben)

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) A L A P S Z A B Á L Y MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) Alapítva: 1989 1 I. ALAPÍTÁSI ADATOK 1. Az egyesület neve: MANTA Természetfotós és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Ikt.szám.: 4428-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság!

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság! Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására Tisztelt Bizottság! A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója a mellékelt

Részletesebben

Alapítói ( tulajdonosi ) határozat

Alapítói ( tulajdonosi ) határozat Alapítói ( tulajdonosi ) határozat Melynél fogva alulírott Várfi András polgármester, mint a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának törvényes képviselője kijelentem, hogy a Gyulai Törvényszék Cégbírósága előtt

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 6/2013. (III.20.) sz. taggyűlési határozat melléklete Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. március

Részletesebben

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 337/2004. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a az INNOHÍD Debrecen-Nyíregyháza Innovációs Részvénytársaság Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Közgyűlés a helyi

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 Az Egyesület közgyűlése 2015. február 17.-én, az 1991. október 17-én kelt alapszabályát több pontban módosította, és a módosításokkal

Részletesebben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT HANGADÓK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT HANGADÓK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv) 74/A. -a alapján jelen alapító okirat készítésével jogi személyiséggel rendelkező alapítványt létesít (alapítványt rendel) az alábbiakban

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI XXIII. évfolyam 2. szám 2013. március 22. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD

Részletesebben

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő és Fogyasztó Szövetkezet 9400 Sopron, Baross út 20. ALAPSZABÁLY Az alapító tagok a 2010. április 10-i alakuló közgyűlésükön elhatározzák, hogy a szövetkezetekről

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y Budapest, 2012. év október hó 2 I. A Szövetség elnevezése: LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben