MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya"

Átírás

1 MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG alapszabálya Az alapszabályt a megtartott közgyűlés fogadta el. 1.

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szövetség: a./ neve: b./ rövidítése: c./ székhelye: d./ jelvénye: e./ zászlaja: Magyar Természetbarát Szövetség (továbbiakban: Szövetség) MTSZ Budapest zölddel szegélyezett fehér körmező alsó egyharmadán zölddel rajzolt, egymással kezet fogó kéz, felettük stilizált hegyvidék; a körmező közepéből egy tőről fakadó 3 szál piros alpesi rózsa, melynek fehér a közepe; a rajzolat körül zöld betűkkel a szövetség neve; a köriratot nemzeti színű csík szegélyezi mindkét oldalán nemzeti színű zászló, mindkét oldalának közepén a szövetség jelvénye f./ alapításának éve: 1987 g./ pecsétje: szabályos körben a szövetség jelvénye 2. A Szövetség jogállása: kiemelten közhasznú szervezet. 3. Törvényességi felügyeletet gyakorló szerv: a székhely szerint illetékes ügyészség. 4. A Szövetség a jelen alapszabály, az Egyesülési Jogról szóló évi II. törvény, a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, valamint a Szövetség belső szabályzatai alapján folytatja működését. a/ Kiemelten közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, továbbá b/ a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza - az Elnökség döntéseiről az érintetteket postai úton tájékoztatja, valamint nyilvánosságra hozza az országos természetjáró sajtóban - a Szövetség a működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésre lehetőséget ad az Elnök által megjelölt helyen és időpontban - a Szövetség működésének, szolgáltatásának igénybevételi módját, beszámolóit nyilvánosságra hozza az országos természetjáró és egyéb sajtóközleményekben. c./ A szövetség az alábbi értékeket vállalja és vallja: humanista erkölcs, az ember és a természet iránti tisztelet; a helyi, a nemzeti és nemzetközi együttműködés, az összefogás és a közösségi élet igénye; a fenntartható fejlődés elve, az ember, a természet, a környezet és a technika harmonikus egységének megőrzése és fenntartása; a szűkebb és a tágabb szülőföld szeretete; az egészséges életvitel; az önképzés és ismeretszerzés igénye. d./ A fentiekből fakadóan elutasítja az életkor, nem, nemzetiség (etnikum), iskolai végzettség, foglalkozás, társadalmi állás, politikai, eszmei, vallási meggyőződés alapján való kirekesztést és kizárólagosságot; a nézeteltérések erőszakos megoldását; azt a szemléletet, amely a természetet kizárólag, mint erőforrást veszi tekintetbe. 2.

3 5. A szövetséget megalapítja az Észak-Magyaroszági Regionális Természetbarát Szövetség, Észak- Alföldi Regionális Természetbarát Szövetség, Dél-Alföldi Regionális Természetbarát Szövetség, Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség, Dél-Dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség, Pannon Természetbarát Szövetség, Budapesti Természetbarát Sportszövetség. 6. A Szövetség az 1957-ben létrehozott Magyar Természetbarát Szövetség jogutódja, és az 1873 óta alakult magyar természetjáró (turista) szervezetek hagyományainak folytatója és ápolója. II. A SZÖVETSÉG MŰKÖDÉSÉNEK ELVI ALAPJAI, A SZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGI KÖRE, CÉLJA ÉS FELADATAI 1. A Szövetség működésének elvi alapjai: a./ a Szövetség olyan társadalmi (civil) szervezet, amely a természetjárás, természetvédelem, környezetvédelem sport elvi alapján, önkéntesen szerveződik, és ennek szellemében működik, b./ magát a demokratikus civil társadalom alkotórészének tekinti, c./ vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytat, d./ gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja, e./ közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, f./ közhasznú szolgáltatásaiból tevékenysége jellegéből fakadóan is nemcsak tag, hanem bárki más is részesülhet. 2. A Szövetség célja: a./ segítse elő a természetjárás fejlesztését, b./ segítse elő a természetbarát mozgalom fejlődését, c./ lássa el a természetjárók társadalmi érdekképviseletét, d./ az egészséges életmódra nevelés, annak népszerűsítése, e./ a természet- és környezetvédő szemlélet kialakítása, különös tekintettel Magyarország természeti értékeire, f./ nemzetközi, országos és regionális pályázatokon való részvétel a tevékenységi körben megfogalmazottak végrehajtásának segítéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása érdekében. g./ a természetjárás iránti figyelem és igény felkeltése, a természetjárásba bekapcsolódottak számának növelése, a természetjárás rendszeres gyakorlásának ösztönzése, h./ természetjáró, természetbarát szervezetek létrejöttének kezdeményezése és szervezése, tevékenységük elősegítése és összehangolása, i./ alakítsa ki a tagszervezeteinek nyújtandó kedvezményeinek rendszerét, szorgalmazza a tagszervezetei részére nyújtandó kedvezményeket az állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezeteknél, j./ segítse elő a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését a természetben, a lakosság, elsősorban a fiatalok természetben végzett testedzését, sportolását, egészséges életvitelét, egészségmegőrzését, k./ szakmailag támogassa, illetve kezdeményezze túrák és táborok szervezését, l./ szervezze és rendezze a természetjáró programokat, illetve támogassa azok rendezését (nyílt túrák, teljesítménytúrák, tájékozódási túraversenyek, városismereti versenyek, táborozások, barlangász programok, sítúrák, kerékpártúrák, vízitúrák, hegymászó túrák), 3.

4 m./ működjön közre a természetjárás során bajbajutottak mentésében, n./ szervezze és biztosítsa a természetjárás szakmai fejlesztését, o./ lássa el a túravezető és természetjáró tájékozódási versenybíró képzést, valamint a természetjárás más szakágainak a szakképzéseit, p./ gondozza és fejlessze, illetve segítse a jelzett turistaút-hálózatot, a forrásokat, a kulcsosházakat, turistapihenőket, kilátóhelyeket és más természetjáró létesítményeket, r./ propagálja és népszerűsítse a természetjárás céljait, lehetőségeit, s./ támogassa a természet-, környezet- és állatvédelem érdekeit szolgáló szakmai törekvéseket, terjessze és segítse az ökológiai gondolkodást, és tevékenyen vegyen részt a természet- és környezetvédelmi munkában, t./ alakítson ki kapcsolatot hazai, illetve külföldi és nemzetközi természetbarát és természetvédelmi és sport szervezetekkel, u./ működjön közre a tevékenységi körét érintő fejlesztésekben, ehhez pályázatokon keresztül és más módon anyagi feltételeket biztosítson, ü./ vegyen részt a természetjárással kapcsolatos térképek, kiadványok írásában, szerkesztésében, terjesztésében, illetve ezek értékesítésében, v./ vegyen részt felszerelési tárgyak készítésében, értékesítésében. 3. A Szövetség tevékenysége az évi CLVI. törvény értelmében a következő közhasznú tevékenységnek felel meg: a./ a 8. ponthoz (természetvédelem, állatvédelem), illetve a 9. ponthoz (környezetvédelem) a jelen Alapszabály II./3./m. pontja szerinti feladat kapcsolódik, miszerint a Szövetség,,támogassa a természet- és környezetvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket, terjessze és segítse az ökológiai gondolkodást és vegyen részt a természet- és környezetvédelmi tevékenységben, b./ a Törvény 26.. c./ pont 14. szám alatti,,sport tevékenységhez kapcsolódva szövetségünk feladata a jelen Alapszabály II./4./f. és j. pontjában meghatározott tömegsport jellegű túrák, táborozások szervezése, nyílt túrák, teljesítménytúrák, tájékozódási versenyek szervezése, illetve az ezekhez tartozó versenybíró képzés. c./ a Törvény 26.. c./ pont 4. szám alatti oktató tevékenységhez kapcsolódva Szövetségünk foglalkozik a jelen Alapszabály II./3/p. pontjában meghatározott túravezető és természetjáró tájékozódási versenybíró képzéssel, környezetvédelem oktatói és környezetpedagógiai tevékenységgel, valamint részt vesz a természetjárás szakágainak szakképzési tevékenységében. d./ a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény szerinti közhasznú tevékenységet (mentés, katasztrófa-elhárítás) vállalva közreműködjön speciális mentőszolgálatok szervezésével is a természetjárás során bajbajutottak mentésében, mellyel az egészségügyről szóló évi CLIV. törvényben állami feladatként meghatározott tevékenységet vállal magára. e./ karbantartsa és fejlessze a szövetség belső kedvezményrendszerét, mely valamennyi szövetségi tagszervezetre kiterjed; szorgalmazza a természetjárást elősegítő egyéb kedvezmények fenntartását és kiterjesztését együttműködve az érintett állami, önkormányzati és társadalmi szervekkel, valamint gazdálkodó szervezetekkel. 4. A Szövetség a természetjáró tevékenységet hagyományosan, gyalogos, kerékpáros, vízitúrázó, hegymászó, barlangász és sítúrázó és a természethez kapcsolódó egyéb más módon fejti ki és új módokat, megoldásokat is keres. 5. A Szövetség közhasznú céljainak megvalósulása érdekében (azt nem veszélyeztetve) létesítményeket, vállalkozásokat, intézményeket hozhat létre és tarthat fenn, továbbá ilyen célból részt vehet más társadalmi szervezetek, illetve gazdasági társaságok létrehozásában, működésében. III. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA 4.

5 1. Szövetség tagja (tagszervezete) lehet a jelen alapszabályt elfogadó és a szövetségi célok megvalósításában tevékenyen résztvevő nemzetközi, magyarországi, természetjárással, illetve a természetben űzendő sporttal foglalkozó önálló jogi személyiségű szervezetek. valamennyi törvényesen bejegyzett társadalmi szervezet, oktatási és művelődési intézményekben működő természetbarát csoportok, egyéb intézményekben működő természetben űzhető szabadidősporttal foglalkozó csoportok. 2. A Szövetségbe való be- és kilépés önkéntes, a./ a belépési szándékot az elnökségnél kell bejelenteni, amely a felvételről dönt, b./ a belépés a szövetségi tagdíj befizetésével válik hatályossá, c./ a tagság megszűnik: - a szervezet megszűnésével, - éves tagdíj befizetésének elmulasztásával, ha kötelezettségének a felszólítás ellenére sem tesz adott határidőig eleget; - kizárással, melyről a szövetség elnöksége határozattal dönt (a kizárás oka lehet: a természetbarát értékrenddel nem összeegyeztethető, vagy az alapszabállyal ellentétes, illetve etikátlan, sportszerűtlen magatartás); - A kizárás ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. A fellebbezést az elnökségnél kell bejelenteni, amely köteles a soron következő közgyűlés elé terjeszteni. d./ a Szövetségnek befizetett tagdíjat, támogatást, adományt nem lehet visszakövetelni. 3. A Szövetség tagja egyidejűleg más társadalmi szervezetnek is tagja lehet. 4. A Szövetség pártoló tagja lehet: a./ minden természetes, nagykorú személy, aki megállapodás alapján vállalja a szövetség erkölcsi és anyagi támogatását, b./ minden olyan jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet, amely belépéskor együttműködési megállapodásban kötelezettséget vállal a szövetség erkölcsi és anyagi támogatására. c./ a pártoló tagság megszűnik: kilépéssel, a tag halálával, a megállapodás megszűnésével, vagy ha a tag a megállapodásban foglaltakat, felszólítást követően sem teljesíti. 5. A Szövetség tiszteletbeli elnök vagy tiszteletbeli tag címet adományozhat annak, aki a Szövetség elveinek és céljainak megvalósulásáért tartósan kimagasló eredménnyel dolgozott. Erről a közgyűlés hoz határozatot az elnökség kezdeményezése alapján. A tiszteletbeli cím visszavonását az elnökség kezdeményezi, és a közgyűlés fogadja el. 6. A tagok jogai és kötelezettségei: a./ a Szövetség tagszervezeteinek jogai: - a tagszervezet a Szövetség közgyűlésén küldötte(i) útján képviselteti magát, részt vesz a határozatok meghozatalában, azok végrehajtásában, az ajánlások kialakításában, a Szövetség tisztségviselőinek megválasztásában, a közhasznúsági jelentés elfogadásában, - a Szövetség tisztségeire, bizottságaiba tagszervezeteinek azon nagykorú tagjai választhatók, akik a közügyek gyakorlásától nincsenek eltiltva, - a tagszervezet, ill. küldötte véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet a Szövetséget, illetőleg a természetjárást érintő bármely kérdésben, - kedvezményre jogosító igazolvánnyal és egyéni érvényesítéssel rendelkező tagjai igénybe vehetik a szervezett természetjárók részére biztosított kedvezményeket, használhatják a Szövetség eszközeit, létesítményeit, b./ a Szövetség tagszervezeteinek kötelezettségei: - a szövetségi alapszabály és más belső szabályzatok betartása és tagjaikkal annak betartatása, 5.

6 - a szövetségi célok elérésének, a Szövetség tevékenységének elősegítése, erkölcsi és egyéb támogatása, - a közgyűlés által meghatározott éves tagdíj befizetése, minden év március 31-éig, - a Szövetség eszközeinek, létesítményeinek megóvása, c./ magánszemély pártoló tag jogai és kötelezettségei: - véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet a Szövetséget és a természetjárást érintő bármely kérdésben, - kötelessége a Szövetség erkölcsi támogatása, a Szövetség tevékenységének elősegítése, a megállapodás teljesítése; - a pártoló tag nem választó és nem választható, a közgyűlés határozatainak meghozatalában nem vehet részt, d./ jogi és nem jogi személyiségű pártoló tag jogai és kötelezettségei: - a belépéskor megkötött megállapodás szerint képviselője útján közreműködhet a Szövetség szerveinek őt érintő munkájában, ill. véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet a Szövetséget, a természetjárást érintő bármely kérdésben, de szavazati joga nincs. - kötelessége a Szövetség erkölcsi támogatása, a Szövetség tevékenységének a megkötött megállapodás szerinti segítése, a Szövetséggel kötött megállapodás teljesítése, e./ a tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei: személyre szóló igazolvány és az egyéni érvényesítés alapján megilletik a szervezett természetbarátok jogai és kedvezményei, véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet a Szövetséget, a természetjárást érintő bármely kérdésben, tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség közgyűlésén. Kötelessége erkölcsileg támogatnia a Szövetséget és elősegíteni annak tevékenységét. 6.

7 IV. 1. A Szövetség szervezete demokratikusan épül fel és működik: a./ közgyűlés, (nagyválasztmány) b./ elnökség, c./ ellenőrző bizottság. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 2. Testületeit és tisztségviselőit a tagszervezetek küldöttei választják. 3. Küldött csak a Szövetség valamely tagszervezete által delegált személy lehet. A közgyűlés bármely küldöttét az őt delegáló tagszervezet visszahívhatja. A visszahívásról az elnökséget írásban értesíteni kell. 4. A Közgyűlés: a./ a közgyűlés a Szövetség legfelsőbb szerve b./ a közgyűlést a tagszervezetek küldöttei alkotják, s a Szövetség elnöke, akadályoztatása esetén valamelyik társelnöke vezeti. A tisztújító közgyűlést a küldöttekből megválasztott elnök vezeti. c./ minden tagszervezet 3 fő küldöttet választhat a közgyűlésbe. Egy küldött egy mandátummal rendelkezhet. d./ a közgyűlést évente össze kell hívni, oly módon, hogy időpontját legalább 3 hónappal az esedékesség előtt közzé kell tenni a Természetbarát Híradóban, vagy annak hiányában, körlevélben, vagy országos terjesztésű folyóiratban. A küldöttek vagy a küldő szervezet részére a közgyűlés előtt 30 nappal postára adva, írásban kell a napirendi pontokat tartalmazó értesítést (meghívót) küldeni, melyhez csatolni kell az előkészítő anyagokat, e./ a közgyűlés összehívásáról az elnökség gondoskodik. A közgyűlés helyszíne eltérhet a szövetség székhelyétől. A közgyűlés nyilvános, azon megfigyelőként bárki részt vehet, f./ a szabályosan összehívott közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes mindaddig, amíg a küldöttek 50%-a +1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 14 napon belül újra össze kell hívni. Az újból összehívott közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes, az eredeti napirendi pontok változatlan fenntartásával. A közgyűlési meghívó tájékoztatást ad a megismételt közgyűlés időpontjáról is, változatlan napirendjéről, a határozatképességre vonatkozó szabályról. g./ a közgyűlés általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg döntéseit, határozatait, beleértve az ügyintéző és képviseleti szervek választását is. Szavazategyenlőség esetén a szavazást addig kell folytatni ameddig döntés nem születik. h./ a jelenlevők legalább 1/3-a indítványoztathatja titkos szavazás elrendelését, erről nyílt szavazással kell dönteni, i./ a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az alapszabály jóváhagyása és módosítása, - az Ellenőrző Bizottság megválasztása, beszámoltatása, - a Szövetség éves beszámolójának, munkatervének és költségvetésének elfogadása, - a Szövetség elnökének, társelnökeinek, az elnökség tagjainak, az Ellenőrző Bizottság elnökének, tagjainak, megválasztása, - az elnökség beszámoltatása; az elnökség, valamint bármely elnökségi tag visszahívása, - a szövetség részére ingatlan vagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, gazdasági vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint minden olyan határozat meghozatala, melyek alapján a szövetség számára jelentős vagyonterhek vagy kötelezettségek keletkeznek, - az elnökség határozatai ellen a közgyűlésre beterjesztett fellebbezések elbírálása, - a Szövetség feloszlásának vagy más szervezettel történő egyesülésének kimondása, - feloszlás vagy egyesülés esetére rendelkezés a Szövetség vagyonának hovafordításáról, 7.

8 - a közhasznúsági jelentés elfogadása, - elismerő címek alapítása, - a tagdíj mértékének és fizetési módjának, idejének meghatározása. j./ a Szövetség megalakulásának, feloszlásának, vagy más szervezettel történő egyesülésének kimondásához, illetve az alapszabály elfogadásához és módosításához valamint az éves beszámoló, éves munkaterv és költségvetés jóváhagyásához a jelenlévők kétharmados többsége szükséges, k./ a közgyűlésről (hangfelvétel alapján) napjától számított 10 napon belül - jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a dátumot, a jelenlevők névsorát (jelenléti ívet), a megvitatott pontok főbb tartalmát, az elfogadott határozatok szövegét és sorszámát, az elutasított határozatok szövegét, és a szavazás számszerű eredményét. A jegyzőkönyvet a szövetség székhelyén, határozatlan ideig kell megőrizni oly módon, hogy abba bármely tagszervezet megbízottja igény szerint betekinthessen. A jegyzőkönyvből minden tagszervezet a közgyűlés napjától számított 15 napon belül - kap egy példányt (elektronikus úton), hogy területén tudja biztosítani a betekintést és a nyilvánosságot. A jegyzőkönyv nyilvános. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint kettő a közgyűlés által választott jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. l./ a közgyűlés Tiszteletbeli Elnök és Tiszteletbeli Tag címet adományozhat, m./ a közgyűlés dönt minden olyan kérdésben, amelyet valamely küldött legalább 45 nappal a közgyűlés összehívása előtt az elnökségen keresztül a közgyűlés elé terjeszt; n./ a határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a szövetség cél szerinti juttatása keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a szövetség által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. o./ a közgyűlés határozatait, döntéseit írásban tájékoztatja az érintetteket, illetve a médián keresztül hozza nyilvánosságra. 5. Rendkívüli közgyűlés a./ Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt a tagszervezetek egyharmada, vagy a közgyűlésen szavazati joggal rendelkezők kétharmada, ill. az elnökség az ok és cél megjelölésével kezdeményezi, vagy a bíróság elrendeli, b./ a rendkívüli közgyűlés tagjai az utolsó soros közgyűlés küldöttei. Az összehívás rendjét, helyét, időpontját az elnökség határozza meg, c./ egyebekben a rendkívüli közgyűlésre a soros közgyűlés előírásai vonatkoznak. 8.

9 6. Az Elnökség: a./ a Szövetség működését 7 tagú elnökség irányítja (tagszervezetek képviselői), melynek tagjait a közgyűlés választja meg 5 év időtartamra; b./ az Elnökség feladata és hatásköre: - a szövetség főtitkárának megválasztása, - biztosítja a Szövetség működését a közgyűlések közti időszakban, - végrehajtja a közgyűlés határozatait, szervezi és ellenőrzi a szövetség tevékenységét, céljainak megvalósítását, összeállítja és a közgyűlés elé terjeszti a Szövetség éves munkatervét, eseménynaptárt, elkészíti az éves költségvetését és a közhasznúsági jelentést, úgy hogy abból kitűnjenek a Szövetség közhasznú tevékenységének főbb jellemzői, az arra felhasznált források, valamint a szolgáltatások jellege, az érintettek köre. Gondoskodik továbbá a közhasznúsági jelentés, közgyűlési jegyzőkönyv, elnökségi emlékeztető és más egyéb a szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzéséről a Szövetség székhelyén, oly módon, hogy abba bárki betekinthessen. Betekintés az elnökség tagjainak jelenlétében a szövetség ügyeleti napjain lehetséges. - előkészíti az előző évi gazdálkodásról szóló jelentést, a gazdálkodás előző évi adatait nyilvánosságra hozza, - beszámolót készít a két közgyűlés közötti időszak munkájáról, - gondoskodik a közgyűlés összehívásáról; a küldöttek részére a napirendi pontoknak megfelelő anyagokat 30 nappal a közgyűlés időpontja előtt eljuttatja, - előkészíti üléseit, - kapcsolatot tart a társadalmi, állami, önkormányzati és gazdasági szervezetekkel, valamint más intézményekkel, - bizottságokat hoz létre és megbízza azok vezetőit, beszámoltatja őket tevékenységükről, - dönt a pártoló tagok felvételéről, tagságuk megszüntetéséről, - kialakítja, illetve fenntartja a Szövetég nemzetközi kapcsolatait, - a Szövetség számára meghatározott egyetértési és véleményezési jogot gyakorolja, - dönt a közgyűlés által alapított elismerések adományozásáról, - javaslatot tesz tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli tag megválasztására. c./ Az Elnökség tagjai: - az elnökség létszáma: 7 fő. - az elnökség tagjai: elnök, társelnökök és az elnökség tagjai. - az elnökség tagjait az alapító szervezetek által delegált személyek alkotják, választás alapján, illetve ha a szövetség anyagi lehetősége megengedi fizetett elnököt alkalmazhat, - a főtitkár nem tagja az elnökségnek, - az elnökség tagja lehet, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, és nem áll büntető ítélet hatálya alatt. Nem lehet az elnökség tagja az, aki két éven belül olyan másik, már megszűnt közhasznú szervezetnél legalább 1 éven át, vezető tisztségviselő volt, mely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. - az elnökség tagjai feladataikat társadalmi munkában látják el, d./ Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: - az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel, - a közgyűlés határozatainak végrehajtása, - megbízás alapján a Szövetség képviselete, - jogosultak és kötelesek a Szövetséget érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket az elnökség elé terjeszteni, 9.

10 - Az elnökség tagjai, illetve az ennek jelölt személyek kötelesek valamennyi közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetben is betöltenek. e./ Az elnökség működése: - megválasztja a szövetség főtitkárát, - az elnökség maga állapítja meg ügyrendjét és munkatervét, - határozatairól nyilvántartást vezet, amelyből kitűnik az elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya személyre szólóan megállapítható, - hivatalos időben lehetővé teszi bárkinek a betekintést a közhasznúságot érintő tevékenységével kapcsolatos iratokba, - az elnökség szükség szerint, de legalább évente négyszer ülésezik, az elnökségi ülések nyilvánosak, megfigyelőként azon bárki részt vehet, - az elnökségi ülést az elnök hívja össze, továbbá az elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti az elnökségi tagok legalább1/3-a. Az ülés meghívójában közölni kell a napirendet, - az elnökség határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele megjelenik, - a határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 7 napon belül ismét össze kell hívni, - az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, - szavazategyenlőség esetén a szavazást addig kell folytatni ameddig döntés nem születik, - az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelesség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen előnyben részesül, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, - az elnökségi ülésekről emlékeztető készül, hangfelvétel alapján - amelyet a főtitkár készít és az elnök ír alá, valamint a két megválasztott személy hitelesít, - az elnökség tagjait az elnökségi ülés előtt 15 nappal értesíteni kell az ülés időpontjáról, helyéről és a napirendről, - az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehet az Ellenőrző Bizottság elnöke, valamint a napirendhez kapcsolódóan más meghívott is. f./ a Szövetség tiszteletbeli elnöke: - az elnökség felkérése alapján képviseli a szövetséget, - az elnökség felkérésére elnököl a testületi üléseken, - a szövetség működését illetően bármely testületi ülésen véleményt nyilváníthat. g./ a Szövetség elnöke: - aláírási jogot önállóan gyakorol, - utalványozási jogot önállóan gyakorol, - képviseli a Szövetséget az állami, önkormányzati szervek, társadalmi és más szervezetek előtt, - elnököl a közgyűlésen és az elnökségi üléseken, - megállapodásokat köt, - kapcsolatot tart a tagszervezetek vezetőivel és más tisztségviselőivel, - tevékenységéért a közgyűlésnek felelős, - munkáltatói jogot gyakorol, - felelős a szövetség működési feltételeinek biztosításáért. h./ a Szövetség társelnökei: Az elnök akadályoztatása esetén, ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek önállóan mint az elnök. i./ a Szövetség titkára: - az elnökség megbízása (kinevezése) alapján határozott időre látja el feladatát, - nem választott, funkció kinevezését az elnök javaslata alapján az elnökség fogadja el, 10.

11 - vezeti, illetve gondoskodik a különböző nyilvántartások vezetéséről, - ellátja az adminisztratív és ügyviteli teendőket, emlékeztetőt készítet, és a jegyzőkönyvet vezeti, nyilvántartja azokat, végzi az irattározást, illetve gondoskodik mindezek elvégzéséről, - előkészíti az elnökségi üléseket, közgyűlést, segíti a bizottságok munkáját, - gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a közgyűlés és az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható, j./ a vezető tisztségviselők (az elnökség tagjai) kötelesek megfelelően gondoskodni arról, hogy a szövetség által nyújtott szolgáltatásokról bárki időben értesülhessen, és a Szövetség kiemelten közhasznú tevékenységével kapcsolatos iratokba bárki betekinthessen, k./ a Szövetség a médián keresztül mindenki számára nyilvánossá teszi beszámolóit szolgáltatásait és a részvétel lehetőségét az érdeklődők számára biztosítja. 7. Az Ellenőrző Bizottság: a./ a közgyűlés a Szövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére 3 tagú Ellenőrző Bizottságot választ. Az Ellenőrző Bizottság elnöke, valamely tagszervezet képviselője lehet. b./ az Ellenőrző Bizottság tagjai, illetve az ennek jelölt személyek kötelesek valamennyi közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetben is betöltenek. Az Ellenőrző Bizottság tagjává nem választható, aki a Szövetség Elnökségének tagja, a Szövetség egyéb felügyeleti szervének tagja, a Szövetség alkalmazottja, a fentiekben kizárt személyek hozzátartozója, ill. aki büntető ítélet hatálya alatt áll, c./ az Ellenőrző Bizottságba nem választható az a személy, aki olyan szervezetnél tölt vagy töltött be vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem rendezte. d./ nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki az elnökség elnöke, társelnöke vagy tagja, a szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, a szövetség célszerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a szövetség által tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratainak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója, e./ az Ellenőrző Bizottság tagjai feladatukat társadalmi munkában látják el, f./ az Ellenőrző Bizottság tevékenységét a Bizottság elnöke irányítja, g./ az Ellenőrző Bizottság feladata: - a szövetségi gazdálkodás törvényességének ellenőrzése, a pénzügyi és gazdasági tevékenység rendszeres vizsgálata és szakmai segítése, a tárgykörben az elnökség tagjaitól és a Szövetség vezető tisztségviselőitől felvilágosítást kérhet, a szövetség könyveit és gazdasági iratait megvizsgálhatja. A Bizottság a hatályos jogszabályok alapján felülvizsgálja és hitelesíti a Szövetség mérlegét. Ha az ellenőrző tevékenysége során a Bizottság a jogszabályba, alapszabályba, illetve közgyűlési határozatba ütköző szabálytalanságot észlel, kezdeményezi az elnökség rendkívüli ülésének összehívását, és javaslatot tesz annak napirendjére, - a Bizottság a hatályos jogszabályok alapján felülvizsgálja a Szövetség éves beszámolóját, - az Ellenőrző Bizottság észrevételeiről, tapasztalatairól, javaslatairól rendszeresen tájékoztatja az elnökséget, - az Ellenőrző Bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek felelős, annak köteles beszámolni. h./ az Ellenőrző Bizottság testületként jár el, határozatképes, ha tagjainak több mint a fele (legalább két fő) jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Ügyrendjét maga állapítja meg, i./ az Ellenőrző Bizottság nem küldött tagjai a közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehetnek, j./ az Ellenőrző Bizottság, illetve annak tagja a Szövetség vezető tisztségviselőitől a g./ pontba foglalt tárgykörön kívüli kérdésekben is felvilágosítást kérhet. 11.

12 V. A FŐTITKÁR A szövetség főtitkára: a./ a közgyűlés és az elnökség határozataival és döntéseivel összhangban folyamatosan itnézi a szövetség ügyeit; b./ szervezi és összehangolja a közgyűlés és az elnökség határozatinak, ajánlásainak végrehajtását; c./ előkészíti az elnökség üléseit, döntéseit; d./ vezeti a szövetség központját; e./ a gazdasági vezetővel együtt felelős a gazdálkodási rend megtartásáért; f./ munkáltatói jogkört gyakorol a szövetség központjának beosztott munkatársai vonatkozásában; g./ képviseli a szövetséget az állami- és társadalmi szervek, illetve a bíróság előtt; h./ ellátja a szervezeti és működési szabályzat előírásai szerint ráháruló egyéb feladatokat; VI. A SZÖVETSÉG KÖZPONTJA A szövetség folyamatosan működésével, gazdálkodásával, a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a főtitkár irányításával a szövetség központja látja el. VII. A SZAKÁGI BIZOTTSÁGOK A szakági bizottságok vezetőit 4 évi időtartamra a közgyűlést megelőzően a közgyűlés évében, ha ez nem lehetséges, akkor a közgyűlést megelőző félévben országos szakági értekezleteken választják meg. Működésüket és felépítésüket a saját maguk által kialakított szabályok, szabályzatok, irányelvek határozzák meg. 12.

13 VIII. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA 1. A Szövetség az elnökség által jóváhagyott és a Közgyűlés által elfogadott éves költségvetés alapján gazdálkodik. A gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel. 2. A Szövetség bevételei: a./ tagdíj, a tagdíj mértékét minden évben a közgyűlés állapítja meg, b./ állami, önkormányzati, alapítványi és egyéb támogatások, c./rendezvények bevételei, d./ pályázatokon nyert pénzösszegek, e./ szolgáltatási tevékenység ellenértéke, f./ hagyományozás /örökség/, g./ az alaptevékenységet szolgáló gazdasági tevékenység, h./ reklámtevékenység, védjegyhasználat és szponzorálás, i./ szponzorálás, j./ a jogi tagok anyagi támogatása, k./ intézményi háttér működéséből származó bevételek, l./ kötvény, sorsjegy, téglajegy kibocsátásából származó bevételek, m./ konkrét, sürgető célok érdekében érvényes engedély alapján végzett gyűjtés, n./ állami támogatás, o./ egyéb bevételek (pl. átengedett pénzeszközök). 3. A Szövetség bevételével önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A Szövetség váltót, vagy más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki, valamint vállalkozási tevékenységéhez hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hiteltörlesztésre nem használhatja fel. 4. A Szövetség tagszervezetei a tagdíjfizetésen túl a Szövetség tartozásáért saját vagyonukkal nem felelnek. 5. A Szövetség vagyona lehet: a./ készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg), b./ követelés, c./ ingó és ingatlan vagyon, amely a közhasznú tevékenységet is szolgálja, d./ az állam vagy az MNB által kibocsátott értékpapír, e./ tőkerészesedés, de kizárólag olyan gazdasági társaságban, amelyben felelőssége vagyoni betétje erejéig korlátozott, mindez azzal a megkötéssel, hogy a befektetési és vagyongazdálkodási tevékenysége a szövetség likviditását, különösen közhasznú szolgáltatásainak nyújtását nem veszélyeztetheti. Azzal, hogy a c., d., e. pontokban meghatározott befektetési tevékenység nem veszélyeztetheti a szövetség likvidálását, a közhasznú szolgáltatások nyújtását; a befektetési tevékenység részletes szabályait a közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat tartalmazza. 6. A Szövetség a pénzügyi és számviteli teendőket önállóan végzi vagy mással végezteti. 7. A Szövetség feloszlása vagy más szervezettel történő egyesülése esetén a határozatot kimondó közgyűlés rendelkezik a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon hovafordításáról. Ilyen döntés hiányában a vagyont a továbbra is működő tagszervezetek között ezek egyéni tagjai létszámának arányában kell felosztani. Feloszlatás, vagy bíróság által megállapított megszűnés esetén a vagyon tekintetében az egyesülési törvény rendelkezései az irányadók. 13.

14 IX. A SZÖVETSÉG MŰKÖDÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGA 1. A vezető tisztségviselők kötelesek megfelelően elsősorban a tömegtájékoztatási eszközök igénybevételével és a szövetség központjában állandó információs szolgálat működtetésével gondoskodni arról, hogy a szövetség által nyújtott szolgáltatásokról bárki időben értesülhessen. Szintén a vezető tisztségviselők kötelesek gondoskodni arról, hogy a szövetség működése (így különösen szervezeti felépítése, a tevékenység fő irányai és eredményei), valamint a közgyűlés és az elnökség határozatai, a számvizsgáló bizottság és a szövetség más szerveinek beszámolói megfelelő módom elsősorban a szövetség honlapján valamint a szövetség központjában történő nyilvános közzététel révén bárki számára megismerhetőek legyenek. 2. A közhasznúsági jelentést úgy kell összeállítani, hogy abból a szövetség közhasznú tevékenységének lényegi jellemzői és az arra felhasznált források, valamint a szolgáltatás jellegét figyelembe véve az érintettek köre is megállapítható legyen. 3. A közhasznúsági jelentést és az éves beszámolót a szövetség központjában úgy kell megőrizni, hogy abba bárki betekinthessen. 4. A szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet. X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A Szövetségi tagjai kötelezik magukat arra, hogy a Szövetséggel kapcsolatos vitás ügyekkel mindaddig nem fordulnak bírósághoz, amíg a Szövetség elnöksége a vitás ügy megoldását nem kísérelte meg. Ezeket az ügyeket az elnökség 30 napon belül köteles megvizsgálni, és arról az érdekelt feleket határozatban értesíteni. Az elnökség határozata ellen 30 napon belül a bírósághoz lehet jogorvoslattal fordulni. Jelen alapszabályt a Szövetség.megtartott közgyűlése elfogadta. Hitelesítők: elnök 14.

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi.

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi. Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott,

Részletesebben

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2011 Nyeste Pál a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége elnöke I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége oldal 1 1. A Szövetség

Részletesebben

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR 08. 1. oldal, összesen: 10 A WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület ALAPSZABÁLY Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület 6750. Algyő, Bartók Béla u.7. Algyő, 2014. június 22. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Algyői Tisza Szabadidő,

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet.

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet. A ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő

Részletesebben

ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS (ÉSZT) ALAPSZABÁLYA

ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS (ÉSZT) ALAPSZABÁLYA ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS (ÉSZT) ALAPSZABÁLYA Elfogadta: az ÉSZT soron kívüli Kongresszusa 2008. december 9-én Egységes szerkezetben a 2012. május 15-i változással 1 PREAMBULUM Az ÉSZT 1989.

Részletesebben

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása ALAPSZABÁLY A Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve.

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. Budapest, 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület

Részletesebben

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. PartyPont Egyesület ALAPSZABÁLY A PartyPont Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61.

Részletesebben

Karcagi Aikidó Egyesület Alapszabály Ez az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított, az 1959. évi IV. törvény, továbbá az Egyesülési jogokról szóló 1989. évi II: törvény alapján szabályozza

Részletesebben

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY IT-Mentor Egyesület 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 2. Az Egyesület céljai, feladatai és tevékenységei 2 3. Az Egyesület tagjai 5 4. Tagsági jogok és kötelezettségek 7 5. Az Egyesület szervezete,

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően - 1 - ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően (a módosított részeket dőlt betűvel szerkesztve) Elfogadta a Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület Füzesgyarmaton,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. Az Egyesület Alapszabálya 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének

Részletesebben

MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület

MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2011. január 17. Készítette és ellenjegyezte: Dr. Keskeny Ildikó ügyvéd 1 MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület alapszabálya egységes

Részletesebben

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A az Alapszabállyal összhangban a Szövetség működését az alábbiak szerint határozza meg: I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ( 1) A Magyar Lovassport Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. törvényben

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete.

I. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete. A Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete Alapszabályának 1., 2., 3., 4. és 5., 6., 7., 8.és 9. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege. (A 9. számú módosítás szövegét vastag,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014.

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. Alapszabály A Szociálpolitikai és Szociológiai Közhasznú Egyesület alapítói (Berényi András Attila, Brezina Anett, Cseh Evelin, Farkas Éva, Farkas Krisztián, Nagy Gábor,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y Budapest, 2012. év október hó 2 I. A Szövetség elnevezése: LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben)

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) A L A P S Z A B Á L Y MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) Alapítva: 1989 1 I. ALAPÍTÁSI ADATOK 1. Az egyesület neve: MANTA Természetfotós és

Részletesebben

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 20092010. május 223.-éán, a Küldöttközgyűlés határozata alapján) 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE... 3 2. AZ

Részletesebben

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 Az Egyesület közgyűlése 2015. február 17.-én, az 1991. október 17-én kelt alapszabályát több pontban módosította, és a módosításokkal

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. 2./ Rövidített neve: Földrajzos Klub. 3./ Angol név: GeoClub Association

Részletesebben

Szövetségi Alapszabály a 2004. február 4-én tartott rendkívüli közgyulésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Szövetségi Alapszabály a 2004. február 4-én tartott rendkívüli közgyulésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Tulajdonos Munkavállalók és Társaságaik Országos Szövetsége H-1149. Budapest, Angol utca 42. Tel.: (1) 363-6698 Fax: (1) 383-2229 E-mail: mrposz@hu.inter.net Honlap: tmsz.ini.hu Szövetségi Alapszabály

Részletesebben

VORSZ Alapszabály tervezet

VORSZ Alapszabály tervezet 1. Általános rendelkezések (1) A Szövetség neve: Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége (2) A Szövetség rövidített neve: VORSZ (3) A Szövetség idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Kidney Patients

Részletesebben

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, rövidítve: FATOSZ 1.2. A Szövetség székhelye:

Részletesebben

I. Az egyesület neve, célja, feladata, működési alapelvei. 1. Az egyesület neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Rövidítése: OMME

I. Az egyesület neve, célja, feladata, működési alapelvei. 1. Az egyesület neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Rövidítése: OMME 1 Országos Magyar Méhészeti Egyesület ALAPSZABÁLYA A jelen Alapszabály az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, különösen annak a 3:63-3:87. -ai, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2015. április 18-tól 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: szakszövetség) a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016.

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MÚSZ közgyűlése által 2016. április 24.-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A módosítások vastagított szöveggel vannak jelölve.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y A módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján az alapítók az alábbi egyesület létrehozását határozták el 1996. február 26.-án. Ennek

Részletesebben

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. A SZÖVETSÉG NEVE, SZÉKELYE 1.1 A Szövetség neve: GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG, rövidítve: GATESZ. 1.2 A Szövetség székhelye: 3756 Perkupa, Kossuth L. u. 12.

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLY

Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLY Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLY 2015 A Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség közgyűlése által 2015. december 5. napján megtárgyalt és jóváhagyott változat. I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET

BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET sz. példány BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET MŰKÖDÉSI ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2013. 12. 06. (2011. 01. 19.) ph. Szekeres István elnök 2 I. fejezet 1. Az egyesület neve, székhelye, státusza 1) Az egyesület

Részletesebben

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gombai Polgárőr Egyesület 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 5/2012. (XI.30.) számú határozattól

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

A Vitán felül Nemesvitáért Közhasznú Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Az Alapítvány adatai:

A Vitán felül Nemesvitáért Közhasznú Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Az Alapítvány adatai: A Vitán felül Nemesvitáért Közhasznú Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata I. Az Alapítvány adatai: Az alapítvány neve: A Vitán felül Nemesvitáért Közhasznú Alapítvány Az alapítvány magyar nyelvű

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület 2. Székhelye: 1031 Budapest, Vizimolnár u. 10. VIII. em. 69. 3. Működési területe: Magyarország

Részletesebben

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2012. június 22. napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61.

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete ALAPSZABÁLY I.fejezet Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete 2.) Az egyesület székhelye: 2119 Pécel, Petőfi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai ALAPSZABÁLY Az alapszabály 1. számú mellékletében megjelölt alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Magán Gasztroenterológusok Társaságát.

Részletesebben

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Fővárosi Bíróságon 1991. január 8. napján 3217 számon nyilvántartásba vett Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület 2012. augusztus 15.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály Magyar Labdarúgó Szövetség Alapszabály 2013 TARTALOM I. Általános rendelkezések... 3 II. Az MLSZ célja... 5 III. Az MLSZ hivatali szervezete... 5 IV. Az MLSZ és megyei igazgatóságainak feladatai... 5 V.

Részletesebben

Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A

Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A BÁCS-KISKUN MEGYEI POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG Szám: 96/2010 Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban BKM PVSZ.)

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2016. február 19. 2 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A

Részletesebben

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az Egyesület neve, célja és jogállása Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete

Részletesebben

Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara

Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege változások vastagított dőlt betűvel 2011. november.4. napja Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2 ALAPSZABÁLY 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A szervezet teljes neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület Rövidített neve: GyMS megyei FTE Angol nyelven: Association of Rural Tourism in

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok

Részletesebben

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabály Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Aerial Cartographic and Remote Sensing Association A Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabálya The Statutes of the Aerial Cartographic

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály Magyar Fizikushallgatók Egyesülete 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület nevei: Alapszabály a) az Egyesület magyar neve: Magyar Fizikushallgatók Egyesülete, hivatalos rövidítése: Mafihe; b) az Egyesület

Részletesebben

VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért

VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A- 74/F. -ai alapján jogi személyként

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33-2/2009. (II. 16.) számú h a t á r o z a t a a Nyírsuli Kht alapító okiratának módosításáról szóló 319-4/2008. (XI. 24.) számú határozat módosításáról A Közgyűlés

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetbe foglalva az alapító okirat 2004. október 18-ai, valamint a 2008. szeptember 30-i, 2008. november 20-i és 2009. február 25. napján

Részletesebben

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület -2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület ülésén ismerteti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását, határozatát a Kőbányai

Részletesebben

I. A tagsági viszony, tagdíj, a regisztrált támogatói jogviszony, regisztrált támogatói díj

I. A tagsági viszony, tagdíj, a regisztrált támogatói jogviszony, regisztrált támogatói díj A Demokratikus Koalíció A Demokratikus Koalíció (a továbbiakban: DK) Elnöksége (a továbbiakban: Elnökség) a DK Alapszabálya (a továbbiakban: Alapszabály) 25. pontjának b) alpontjában adott felhatalmazás

Részletesebben

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a Tűzliliom Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ EGYESÜLET NEVE: MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: 3200 GYÖNGYÖS, ŐRÁLLÓ ÚT 66. AZ EGYESÜLET

Részletesebben

Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A 1 I. PREAMBULUM Magyarországon - részben a Közlekedési Múzeum, részben a MÁV tulajdonában/állagában, mintegy 150 megőrzött gőzmozdony

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. Általános rendelkezések /1/ Az Egyesület neve: Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület /HTE/ /2/. Székhelye: 3527. Miskolc, Selyemrét

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 81/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A SZEGEDI ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE. I. Általános rendelkezések. A Szervezet célja és közhasznú tevékenysége. Szervezeti felépítés

ALAPSZABÁLY A SZEGEDI ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE. I. Általános rendelkezések. A Szervezet célja és közhasznú tevékenysége. Szervezeti felépítés A SZEGEDI ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY A Szegedi Orvostanhallgatók Egyesülete közhasznú egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. (1) A Társaság a. neve: Magyar Nőorvos Társaság (rövidített neve: MNT), (a továbbiakban Társaság), b. angol neve: Hungarian Society

Részletesebben

- módosítással egységes szerkezetben

- módosítással egységes szerkezetben 1 Halas és Környéke Méhészeti Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A - módosítással egységes szerkezetben Alapítva: 2005. január 15. Módosítva: 2005. március 26. Módosítva: 2013. március 2. 2005. 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET

Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET Az Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete továbbiakban: Egyesület

Részletesebben

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA 7/2012. számú közgyűlési határozattal, 2012. december 18-án módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társulat elnevezése

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14 FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 1 / 14 Budapest, 2014. szeptember hó. napján 1. Bevezető A szövetség természetes és jogi személyek, illetve jogi

Részletesebben

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okirata (a módosított szövegrészek kiemelésre kerültek)

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okirata (a módosított szövegrészek kiemelésre kerültek) Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okirata (a módosított szövegrészek kiemelésre kerültek) A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Alapító) a jelen Alapító Okirattal a Ptk.-nak az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY. létrehozását határozta el a következő feltételekkel:

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY. létrehozását határozta el a következő feltételekkel: ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő létrehozását

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

A BORONKAY GYÖRGY BARÁTI KÖR MŰKÖDÉSI RENDJE ÁLTALÁNOS ELVEK

A BORONKAY GYÖRGY BARÁTI KÖR MŰKÖDÉSI RENDJE ÁLTALÁNOS ELVEK 1 (A közgyűlésig ideiglenes okmány!) A BORONKAY GYÖRGY BARÁTI KÖR MŰKÖDÉSI RENDJE I. ÁLTALÁNOS ELVEK A BORONKAY GYÖRGY BARÁTI KÖR továbbiakban: Boronkay Baráti Kör (BBK) - egy önkéntes alapon szerveződő,

Részletesebben

Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület. alapszabálya. 2009. december 9.

Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület. alapszabálya. 2009. december 9. Az Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület alapszabálya 2009. december 9. 2 A jelen Alapszabályt az alapító tagok a 2009. december 9. napján tartott alakuló közgyűlésen egyhangúlag fogadták

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA I. Alapító nyilatkozat A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA Mi, a Demokratikus Koalíció sokféle irányból jött alapítói modern demokráciát kívánunk, jogállammal, parlamentarizmussal, szociális piacgazdasággal

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alapszabály A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA melyet az MPRSZ Közgyűlése 2015. május hó 11.-én módosított (dőlt) és elfogadott, valamint egységes szerkezetbe foglalt I. fejezet: Név, alapadatok,

Részletesebben

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetben a 2014. szeptember 10-i hatályú módosításokkal, amelyek vastagon szedve, dlt betvel kerülnek

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet, az alapítók elfogadtak 2000. március 3-án, az egyesület székhelyén megtartott alakuló közgyűlésen és amely módosításra került a1 /2014.(V.10.) sz.

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 1996. november 22. napján elfogadott, 2000. november 23-án, 2004. november 19-én, 2008. május 22-én, 2009.május 21-én és 2012

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA Elfogadta: a Vasutasok Szakszervezete Kongresszusa 2015. május 15-én A Vasutasok Szakszervezete jogfolytonosságát az önálló vasutas szakszervezeti mozgalom kezdetétől

Részletesebben