ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY"

Átírás

1 ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika sportágban a sportági versenyrendszerben részt vevı sportszervezetek tevékenységét összehangoló, munkájukat elısegítı, az atlétikai sportágat irányító, önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkezı szervezet. (2) A Magyar Atlétikai Szövetség (országos sportági szakszövetség) alapszabályának rendelkezése alapján a Szakági Szövetség a Magyar Atlétikai Szövetség jogi személyiséggel felruházott területi szervezeti egysége. A Szakági Szövetség mőködését a sportról szóló évi I. törvény, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény, a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény, valamint a Magyar Atlétikai Szövetség szabályzatainak rendelkezései szabályozzák. A Szakági Szövetség neve: Ultrafutók Magyarországi Szövetsége A Szakági Szövetség rövidített neve: UMSZ A Szakági Szövetség székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. A Szakági Szövetség mőködési területe: országos A Szakági Szövetség: 1.) emblémája (logó): 2.) zászlaja: 3.) pecsétje: II. A SZAKÁGI SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI 4. (1) A Szakági Szövetség célja az atlétika sportág mőködésének elısegítése az ultrafutó szakágban, a fejlesztési célkitőzések meghatározása és ezek megvalósítása. (2) A Szakági Szövetség feladatai a) elısegíti az atlétika mőködését, együttmőködik a Magyar Atlétikai Szövetséggel az éves versenynaptár összeállításában, b) megrendezi a hatáskörébe tartozó hazai és nemzetközi versenyeket, c) képviseli az atlétika sportág érdekeit a közigazgatási szervek, egyéb szervezetek felé, d) intézi az atlétika azon vitás ügyeit, amelyek nem tartoznak a Magyar Atlétikai Szövetség vagy más szerv hatáskörébe,

3 e) vezeti az atlétikai nyilvántartásokat, f) ellátja a sportolók igazolásával és átigazolásával kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat, g) ellenırzi a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek és módszerek tilalmának betartását, h) gyakorolja a Fegyelmi szabályzatban meghatározott sportfegyelmi jogkört, i) ellátja a Magyar Atlétikai Szövetség által, valamint a saját alapszabályában meghatározott, illetıleg a közgyőlés által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. III. A SZAKÁGI SZÖVETSÉG TAGSÁGA 5. A Szakági Szövetség tagsági viszonyai (1) A Szakági Szövetség rendes tagja a Magyar Atlétikai Szövetséggel tagsági jogviszonyt létesített, Magyarország területén székhellyel rendelkezı sportszervezet (sportegyesület, sportvállalkozás), amely ultrafutó szakosztályt mőködtet. (2) A Magyar Atlétikai Szövetségbe felvételt nyert sportszervezetet a Szakági Szövetség az errıl szóló értesítés kézhezvétele után nyilvántartásba veszi. (3) A Szakági Szövetségnek természetes személyek is tagjai lehetnek pártoló tagként. 6. A tagsági jogviszony keletkezése és megszőnése (1) A sportszervezet, egyéb szervezet, valamint a magánszemély a tagfelvételi kérelmét a Magyar Atlétikai Szövetségnél nyújtja be. (2) A Szakági Szövetségi tagság a nyilvántartásba vétellel keletkezik és lemondással, kizárással, valamint törléssel szőnik meg. (3) A Szakági Szövetség tagjai tagdíjat fizetnek. (4) Törléssel szőnik meg a természetes személy pártoló tagsága a tag halálával, valamint a tagdíj elmaradása miatt is. A tagsági díj befizetési határideje a tárgyévre vonatkozólag január 31. Hat hónapot meghaladó tagdíjelmaradás esetén a pártoló tag tagságát törlik. (5) A Magyar Atlétikai Szövetségbıl való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerıs büntetésként lehet alkalmazni. A kizárás a tagot nem mentesíti a tagság idején keletkezett kötelezettségei alól, megszőnik azonban a tagságból eredı jogok iránti igénye. (6) A sportszervezet tagsága megszőnik, amennyiben az atlétikai szakosztályt megszünteti, vagy más sportszervezet részére átadja. 7. A Szakági Szövetség pártoló tagjai (1) Pártoló tag lehet az, aki adományaival, munkájával vagy tagsági díj fizetéssel a Magyar Atlétikai Szövetséget vagy a Szakági Szövetséget támogatja. (2) Pártoló tag természetes és jogi személy lehet.

4 IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 8. A tagok jogai és kötelezettségei (1) A Szakági Szövetség rendes tagjának jogai: a) részt vehet a Szakági Szövetség tevékenységében és rendezvényein, b) részt vehet a Szakági Szövetségi közgyőlés határozatainak meghozatalában, c) választható a Szakági Szövetség szerveibe, d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetıleg véleményt nyilváníthat a Szakági Szövetség, valamint szerveinek mőködésével kapcsolatban, e) ajánlásokat tehet a Szakági Szövetséget, a Szakági Szövetség szerveit és az atlétikát érintı kérdések megtárgyalására. (2) A Szakági Szövetség rendes tagjának kötelezettségei: a) a sportág fejlıdésének és eredményességének elısegítése, b) a Szakági Szövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szakági Szövetség szervei által hozott határozatoknak a megtartása, c) a Szakági Szövetségi célkitőzések megvalósítása, d) tagdíj befizetése, e) a Szakági Szövetség hatáskörébe tartozó vitás ügyek rendezésének megkísérlése a Szakági Szövetség keretein belül. 9. A pártoló tagok jogai és kötelezettségei (1) A pártoló tag jogai: a) tanácskozási joggal részt vehet a Szakági Szövetség közgyőlésén, b) javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a Szakági Szövetség, valamint szerveinek mőködésével kapcsolatban, c) javaslatokat tehet a Szakági Szövetséget, a Szakági Szövetség szerveit, valamint az atlétikát érintı kérdések megtárgyalására. (2) A pártoló tag kötelezettségei: a) a Szakági Szövetség Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a Szakági Szövetség határozatainak megtartása, b) a vállalt adomány, munka, tagdíj teljesítése. (1) A Szakági Szövetség szervei: a) Közgyőlés b) Elnökség c) Ellenırzı Testület V. A SZAKÁGI SZÖVETSÉG SZERVEZETE 10.

5 VI. A KÖZGYŐLÉS 11. A közgyőlés összehívása (1) A Szakági Szövetség legfelsıbb szerve a tagok képviseletébıl álló közgyőlés. (2) A közgyőlésen a tagok jogaikat a sportszervezetek képviseleti jogosultsággal rendelkezı képviselıinek útján gyakorolják. Képviseleti jogosultsága van: a) az egyesülési törvény szerint: a sportegyesület közgyőlése által megválasztott ügyintézı-képviseleti szerv (elnökség) tagjának, aki bírósági nyilvántartásban szerepel, illetve az ilyen személy(ek) által írásban meghatalmazott olyan magánszemélynek, aki az egyesület atlétikai szakosztályának (ennek híján az egyesületnek) a tagja. Az egyesületi képviseleti jog megosztható. A képviselı természetes személy képviseleti jogát csak személyesen gyakorolhatja, b) a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint a sportvállalkozás vezetı tisztségviselıjének. (3) A közgyőlés összehívásának joga az elnökséget illeti meg. (4) A közgyőlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyőlés idıpontját a Szakági Szövetség elnökségének legalább egy hónappal korábban meg kell állapítania, és annak helyérıl, pontos idejérıl, tervezett napirendjérıl és a beterjesztett javaslatokról a tagokat írásban értesíteni kell. A közgyőlésre az elnökség a részvételre jogosultakon kívül mást is meghívhat. 12. A közgyőlés határozatképessége (1) A közgyőlés határozatképes, ha a képviselıknek több mint a fele jelen van. (2) Ha a közgyőlés a meghirdetett idıpontban határozatképtelen, az eredeti idıponthoz képest 1 órával késıbb ugyanolyan napirenddel, ugyanarra a helyszínre összehívott közgyőlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképesnek minısül, ha errıl a meghívóban a tagokat tájékoztatták. 13. A közgyőlés napirendje (1) A közgyőlés napirendjét a Szakági Szövetség elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyőlés elé. (2) A Szakági Szövetség közgyőlésének kötelezı napirendje: a) az elnökség beszámolója: - az éves szakmai munkáról, a számviteli és közhasznúsági tevékenységrıl, - a következı év szakmai és pénzügyi tervérıl, b) az Ellenırzı Testület beszámolója, c) a küldöttek megválasztása a Magyar Atlétikai Szövetség legfıbb szervébe, d) a Szakági Szövetség, valamint a sportszervezetek által beterjesztett Alapszabályt módosító javaslatok e) egyéb javaslatok. (3) A (2) bekezdés d) pontjában említett javaslatokat a sportszervezetek a Szakági Szövetséghez nyújthatják be, legalább négy héttel a küldöttgyőlés elıtt. A Szakági Szövetség elnöksége a saját javaslatait, valamint a sportszervezetek által kezdeményezett valamennyi módosító javaslatot, a közgyőlés egyéb tárgyalásra kerülı

6 anyagaival együtt a közgyőlés elıtt két héttel köteles a sportszervezetekhez eljuttatni. A (2) bekezdés e) pontjában említett egyéb javaslatokat a tagok közvetlenül is tehetnek. Ezeket abban az esetben lehet napirendre tőzni, ha a közgyőlés idıpontja elıtt legalább két héttel benyújtották az elnökséghez. Az e határidı után, vagy a közgyőlésen beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha azt a többség (50%+1 fı) elfogadja. 14. A közgyőlés hatásköre A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, b) az elnökség éves szakmai és pénzügyi beszámolójának, illetve a tárgyév szakmai és pénzügyi tervének, valamint a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása, c) a tisztségviselık megválasztása illetve visszahívása, d) a küldöttek megválasztása, e) területi társadalmi szervezet létrehozása, más sportszövetségek területi szervezeti egységeivel, f) mindaz, amit az Alapszabály a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetıleg amelyeket a közgyőlés saját hatáskörébe von g) ha a Szakági Szövetség tevékenységérıl szóló beszámolót a jelenlevı képviselık többsége (50 % + 1 fı) nem fogadja el, az egyben az elnökség felmentését jelenti. 15. A közgyőlés határozathozatala (1) A közgyőlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. (2) A közgyőlés titkos szavazással hoz határozatot a Szakági Szövetség tisztségviselıinek, küldötteinek megválasztásakor, illetve más esetben ha ezt a szavazásra jogosultak legalább 1/3-a indítványozza. (3) A közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni, melyet a közgyőlésen megválasztott 2 szavazati jogú képviselı hitelesít. (4) A Szakági Szövetség közgyőlése nyilvános. 16. A tisztségviselık megválasztása (1) (1) A közgyőlés hatáskörébe tartozó tisztségviselık: a) elnök b) elnökség c) Ellenırzı Testület elnöke és tagjai (2) Az (1) bekezdés szerinti tisztségviselıket a közgyőlés 4 évre választja. A közgyőlés olyan tisztségviselıket is választhat, akik nem a tagszervezetek képviselıi. (3) A megválasztott tisztségviselık mandátuma a választási ciklusuk lejárta után még legfeljebb 60 napig lehet érvényes.

7 VII. RENDKÍVÜLI KÖZGYŐLÉS 17. (1) Rendkívüli közgyőlést kell összehívni: a) ha a Szakági Szövetség tagjainak 1/3-a azt kezdeményezi az ok és cél megjelölésével, b) ha a bíróság azt elrendeli. (2) A rendkívüli közgyőlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétıl számított legkevesebb egy hónapon belül össze kell hívni. (3) A rendkívüli közgyőlésre egyebekben a Szakági Szövetség rendes közgyőlésére vonatkozó szabályok az irányadóak. VIII. ELNÖKSÉG 18. Az elnökség mőködése, feladatai, hatásköre (1) Az elnökség mőködése a) A Szakági Szövetség tevékenységét két közgyőlés közötti idıszakban a Szakági Szövetség elnöksége irányítja. Az elnökség a Szakági Szövetség mőködését érintı valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak. b) Az elnökségi ülés állandó meghívottja a fıtitkár és az Ellenırzı Testület elnöke. c) Az elnökség maga állapítja meg a munkatervét és az ügyrendjét. d) Az elnökséget legalább évente hatszor (kéthavonta) össze kell hívni. Az ülés helyérıl, idıpontjáról és a megtárgyalandó napirendrıl az elıterjesztések megküldésével legalább egy héttel az ülés idıpontját megelızıen írásban értesíteni kell az elnökség tagjait, ill. a meghívottakat. e) Az elnökség a tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes. Határozatképtelenség esetén az elhalasztott elnökségi ülést 14 napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott elnökségi ülés az eredeti napirendben szereplı kérdések vonatkozásában a jelenlévık a jelenlévık számára tekintet nélkül határozatképes. f) Az elnökség határozatait általában nyílt szavazással és a jelenlévı tagok több mint felének igenlı szavazatával hozza meg. Bármely elnökségi tag indítványára az elnökség határozatát titkos szavazással hozza meg. g) Az elnökség ülései nyilvánosak. h) Az elnökség üléseirıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a napirendet, megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, illetıleg a hozott határozatokat. Az elnökség határozatairól a Magyar Atlétikai Szövetséget, az érintetteket, valamint a Szakági Szövetség tagságát írásban kell tájékoztatni. i) Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. (2) Az elnökség feladatai a) Meghatározza az ultrafutás fejlesztési céljait, erre koncepciókat dolgoz ki és gondoskodik ezek megvalósításáról. b) Gondoskodik a közgyőlés határozatainak végrehajtásáról.

8 c) Kidolgozza az éves szakmai munkájáról szóló beszámolóját, a pénzügyi beszámolót elkészíti a Szakági Szövetség közhasznúsági jelentését, a pénzügyi és szakmai tervet, és azt a közgyőlés elé terjeszti. d) Jogszabályok és belsı szabályzatok alapján gondoskodik az atléták nyilvántartásáról, e) Fellép a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek használatával szemben. f) Szponzorálási és reklám szerzıdéseket köt a sportág céljainak elérése érdekében. g) Az alapszabályban meghatározott módon szolgáltatásokat nyújt tagjainak, közremőködik a tagok közötti viták rendezésében, elısegíti a sportágban mőködı sportszakemberek képzését és továbbképzését. h) Sportszakmai bizottságokat hoz létre és szüntet meg. Szükség esetén a bizottságokból kivált személyek helyett újakat kooptál. i) Javaslatot tesz elismerésekre, kitüntetésekre. j) Lehetıségeinek kihasználásával szélesíti a sportág pénzügyi alapjait és gondoskodik a Szakági Szövetség tulajdonát képezı anyagi eszközök megırzésérıl. k) Megfelelı fedezet birtokában dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplı, valamint az elıirányzatot meghaladó kiadásokról. Az elıirányzat felhasználási jogkörében dönt a költségvetési elıirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról. (3) Az elnökség hatásköre a) A Szakági Szövetség közgyőlésének összehívása b) A közgyőlési határozatok végrehajtásának ellenırzése. c) A Szakági versenyrendszer, a versenynaptár versenyeinek kiírásának jóváhagyása. d) A Szakági válogatott keretek jóváhagyása. e) A hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása. 19. Az elnökség tagjai (1) Az elnökség létszáma: 5 fı, akiket a közgyőlés választ. (2) Az elnökségbe csak olyan nagykorú magyar, vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezı külföldi állampolgár választható, akit a bíróság nem tiltott el a közügyek gyakorlásától. (3) Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el, és költségtérítésre jogosultak. (4) Az elnökség tagjai: a) elnök b) 4 elnökségi tag (5) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel, b) észrevételek, javaslatok tétele a Szakági Szövetség mőködésével, az atlétikával kapcsolatban, c) felvilágosítás kérése az atlétikával összefüggı kérdésekben, a tisztségviselık döntéseivel kapcsolatban, d) javaslattétel elnökségi ülés összehívására, e) megbízás alapján a Szakági Szövetség képviselete, f) a Szakági Szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetıleg végrehajtása. (6) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. (7) Az elnökségi tagság megszőnik: a) a mandátum lejártával, b) lemondással, c) visszahívással, d) elhalálozással.

9 IX. ELNÖK 20. (1) A Szakági Szövetség legfıbb tisztségviselıje az elnök, aki az elnökség közremőködésével irányítja és vezeti a Szakági Szövetség tevékenységét. (2) Az elnök feladatai és hatásköre: a) az elnökség üléseinek elıkészítése, összehívása és vezetése, b) a Szakági Szövetség képviselete, c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyőlési és elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenırzése, d) tájékoztatja a hírközlı szerveket a Szakági Szövetség tevékenységérıl, e) felügyeli a fıtitkár tevékenységét, f) kapcsolattartás a Magyar Atlétikai Szövetséggel, a megyei önkormányzattal, a városi önkormányzatokkal, a sportigazgatósággal és a tagsággal, g) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása, h) személyi javaslatok tétele az elnökség által létrehozott bizottságok elnökeire, i) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyőlés, az elnökség, illetve a Szakági Szövetség egyéb szerveinek kizárólagos hatáskörébe, j) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály illetıleg a közgyőlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal, (3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén a fıtitkár, vagy az elnökség által kijelölt elnökségi tag helyettesíti. (4) Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve átruházhatja az elnökség tagjaira. X. ELLENİRZİ TESTÜLET 21. (1) A közgyőlés a Szakági Szövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének folyamatos ellenırzésére Ellenırzı Testületet (a továbbiakban: ET) választ 4 éves idıszakra. Az ET elnökbıl és 2 tagból áll. (2) Az ET elnöke és tagjai a Szakági Szövetségben más tisztséget nem viselhet. (3) Nem lehet a Szakági Szövetség ET elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a Szakági Szövetséggel e megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. b) A Szakági Szövetség cél szerint juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szakági Szövetség tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelı cél szerinti juttatást, c) Az a)-b) pontokban meghatározott személyeknek a PTK 685. b) pontja szerinti hozzátartozója. (4) Az ET tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. (5) Az ET éves ellenırzési terv alapján dolgozik amelyrıl a Szakági Szövetség elnökségét tájékoztatja.

10 (6) Az ET feladata: a) a Szakági Szövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, b) a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelezı elıírások betartásának ellenırzése, c) az éves számviteli beszámoló felülvizsgálata, d) a gazdálkodás célszerőségének, szabályszerőségének, az elıirányzott bevétele és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata e) a bizonylati fegyelem betartásának ellenırzése, f) a Szakági Szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenırzése, g) beszámoló készítése a Szakági Szövetség közgyőlése részére. 22. (1) Az ET tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szakági Szövetség gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Szakági Szövetség tisztségviselıitıl tájékoztatást kérni. (2) Az ellenırzések megkezdésérıl az ET elnöke tájékoztatni köteles a Szakági Szövetség elnökét. Az ellenırzés során az ET a pénzügyi-, gazdasági, illetıleg a belsı ellenırzésre vonatkozó szabályok szerint jár el. (3) Az ellenırzés tapasztalatairól az ET elnöke a vizsgálat befejezésétıl számított 15 napon belül tájékoztatja a Szakági Szövetség elnökét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot, vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet. (4) A vizsgálatot követıen elfogadott intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidı elteltétıl számított 30 napon belül az ET utóvizsgálat keretében ellenırzi. 23. (1) Az ET köteles az intézkedésre jogosult vezetı szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a Szakági Szövetség mőködése során olyan jogszabálysértés, vagy a Szakági Szövetség érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé, b) a Szakági Szövetség vezetı tisztségviselıinek felelısségét megalapozó tény merült fel. (2) A Szakági Szövetség intézkedésre jogosult vezetı szervét az ET indítványra annak megtételétıl számított 30 napon belül össze kell hívni. E határidı eredménytelen eltelte esetén a vezetı szerv összehívására az ET is jogosult. XI. A SZAKÁGI SZÖVETSÉG BIZOTTSÁGAI 24. A Szakági Szövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására állandó, vagy ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A bizottságok feladatait és hatáskörét a Szakági Szövetség szervezeti és mőködési szabályzata, mőködésük részletes szabályait az elnökség által jóváhagyott saját ügyrendjük állapítja meg. A bizottságok véleményezési, javaslattételi és szervezési joggal rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyre rendelték ıket.

11 XII. FEGYELMI ÜGYEK 25. (1) A Szakági Szövetség hatáskörébe tartozó fegyelmi eljárást az elnökség által felkért, - 3 tagból (1 elnök és 2 tag) álló sportfegyelmi bizottság folytatja le. (2) A sportfegyelmi bizottság határozata ellen a Magyar Atlétikai Szövetség sportfegyelmi bizottságához lehet fellebbezéssel élni, amit a Szakági Szövetség elnökségéhez kell benyújtani. XIII. A FİTITKÁR 26. (1) A fıtitkárt az elnökség nevezi ki és menti fel. A fıtitkár tevékenységétt az elnök felügyeli. (2) A fıtitkár feladatai és hatásköre: a) szervezi a közgyőlés és az elnökség határozatainak végrehajtását, b) elıkészíti az elnökség üléseit, ahol állandó meghívottként minden alkalommal részt vesz, c) aláírási és utalványozási jogkört gyakorol, d) megbízás alapján képviseli a Szakági Szövetséget, e) tájékoztatja a hírközlı szerveket a Szakági Szövetség tevékenységérıl, f) gondoskodik a Szakági Szövetségi nyilvántartások vezetésérıl, g) figyelemmel kíséri a Szakági Szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a Szakági Szövetségi határozatok módosítását, h) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat, illetıleg a közgyőlés vagy az elnökség hatáskörébe utal, (3) A fıtitkár tevékenységérıl a Szakági Szövetség elnökségének számol be. XIV. A SZAKÁGI SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 27. (1) A Szakági Szövetség éves költségvetés alapján dolgozik. (2) A Szakági Szövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. (3) A Szakági Szövetség gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordíjtja. (4) A Szakági Szövetség váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez hitelt nem vehet fel. (5) A Szakági Szövetségnek a cél szerinti tevékenységébıl származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartania. 28. (1) A Szakági Szövetség bevételei: a) az államháztartás alrendszereitıl, vagy más adományozótól mőködési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány,

12 b) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, c) a Szakági Szövetség eszközeinek befektetésébıl származó bevétel, d) a Magyar Atlétikai Szövetség által átengedett tagdíj, e) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel, f) a vállalkozási-, reklám-, szponzori tevékenységbıl származó bevétel. (2) A Szakági Szövetség kiadásai: a) a mőködése érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások), b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások), c) vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), melyeket bevételarányosan kell megosztani. (3) A Szakági Szövetség vagyona: a) készpénz (bankbetét, folyószámlán lévı összeg), b) készpénzre szóló követelés, c) értékpapír. (4) A Szakági Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A Szakági Szövetség kötelezettségeiért a Magyar Atlétikai Szövetség kezesként felel. A Szakági Szövetség tagjai a Szakági Szövetség tartozásaiért a befizetett tagdíjon túlmenıen saját vagyonukkal nem felelnek. XV. A SZAKÁGI SZÖVETSÉG MEGSZŐNÉSE 29. A Szakági Szövetség megszőnik: a) feloszlatásának a Magyar Atlétikai Szövetség küldöttgyőlése által történı kimondásával, b) a bíróság általi feloszlatással, c) megszőnésének a bíróság általi megállapításával. XVI. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 30. A Szakági Szövetség mőködésének törvényességét a Magyar Atlétikai Szövetség ellenırzi, törvényességi felügyeletét pedig az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint látja el. ZÁRADÉK A jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Szakági Szövetség közgyőlése január 8.-án elfogadta. Budapest, január 8.

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. Általános rendelkezések /1/ Az Egyesület neve: Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület /HTE/ /2/. Székhelye: 3527. Miskolc, Selyemrét

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27.

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kinizsi Technikai és Tömegsportklubok Köre (a továbbiakban sportegyesület) az egyesületi jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLY

Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLY Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLY 2015 A Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség közgyűlése által 2015. december 5. napján megtárgyalt és jóváhagyott változat. I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK amely abból a célból készült, hogy a tagok a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ( 1) A Magyar Lovassport Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. törvényben

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály III. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA / Egységes szerkezetben a 2016. február.-i módosításokkal / M T T 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A T neve: M (röviden MTT) (angolul: Hungarian

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

Karcagi Aikidó Egyesület Alapszabály Ez az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított, az 1959. évi IV. törvény, továbbá az Egyesülési jogokról szóló 1989. évi II: törvény alapján szabályozza

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Keleti Motoros Egyesület

Keleti Motoros Egyesület Keleti Motoros Egyesület Alapszabály a 2012. március 28-i módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítások vastagon szedve) Az Keleti Motoros Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2011 TARTALOM Általános rendelkezések...3 1. Általános rendelkezések...3 Testületek és szervek...3 2. Elnökség...3 3. Fegyelmi Felügyelő Testület...4

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben A DEMETER Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. /1/ bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya A Falubarát Győrújbarát Egyesület alapító tagjai, a 2006. június 26. napján megtartott alakuló gyűlés 1/2006. számú határozata alapján az egyesület alapszabályát

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016.

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MÚSZ közgyűlése által 2016. április 24.-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A módosítások vastagított szöveggel vannak jelölve.

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15. I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így

Részletesebben

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya 1 2013. november 20. Magyar MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya a mai napon megtartott közgyűlésen elfogadott

Részletesebben

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról EGYSÉGES SZEKEZETBE

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET SZERVEZETI SZABÁLYZAT (SZSZ) Dunaújváros, 2012. 05. 10. 2 I. A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE 1. A szövetkezet pontos neve: Intercisa Lakásszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK EK 1 1.1 Az Egyesület neve: Dr. Kecskeméti

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Közalapítványok 1. Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna, Hısök tere 1. 1.1.Alapító okirat (melléklet) 1.2. Kuratórium tagjai: Szabolcskáné Szentes Ilona kuratórium elnök Hága Lászlóné kuratórium tag Pálinkás

Részletesebben

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Preambulum. 1 Általános rendelkezések

Preambulum. 1 Általános rendelkezések 1 Preambulum 1 Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek nyilvántartásának

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE Mályi Község Önkormányzata (3434 Mályi, Széchenyi 4.) Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE 2015 Jóváhagyva az 2/2015. (IV.13.)

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2011 Nyeste Pál a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége elnöke I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége oldal 1 1. A Szövetség

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat - 1 - Szervezeti és Működési Szabályzat A Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület működésének és ügyrendjének szabályozására Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó

Részletesebben

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁL YA IV. módosítás 2012. máj us 30.?" '''), L It. -.,-, 'i Ekrr '10 ~ / gyl" C. 1'] 1 'axon It'Jtldáry ". ji"" '-', n. LJ YSZ?rp' ' f' et. -------

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata A Borsodszirák Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzetiségek

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY módosításokkal 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Ipartestületek Regionális Szövetsége A Szövetség rövidített neve: IRSZ Az Alapszabályban:

Részletesebben

Ápolás Extra Egyesület

Ápolás Extra Egyesület Ápolás Extra Egyesület Az Ápolás Extra Egyesület közgyűlése alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ápolás Extra Egyesület Az Egyesület székhelye: 6766

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

ALAPSZABÁLYÁT. I. Általános rendeletek. 1. cikkely

ALAPSZABÁLYÁT. I. Általános rendeletek. 1. cikkely Alapszabály Az Egyesületekről szóló Törvény alapján (NN 88/2001) a Magyar Egyesületek Szövetsége az éves közgyűlésén 2010. március 13.-án elfogadta a Magyar Egyesületek Szövetségének ALAPSZABÁLYÁT I. Általános

Részletesebben

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete Alapszabálya

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete Alapszabálya A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete Alapszabálya Általános rendelkezések 1. Elnevezés: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 2014. év március hó 28. nap MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLET

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6 Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak az ÉLTETŐ ÉRTÉKEINKÉRT EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal elfogadták

Részletesebben

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2006. május 1.

ALAPSZABÁLY 2006. május 1. ALAPSZABÁLY 2006. május 1. UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 1.) Általános adatok 1.1.) Elnevezés: UNIQA Önkéntes Kölcsönös Kiegészít Egészségpénztár továbbiakban: Egészségpénztár Az Egészségpénztár rövidített

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (2015. MÁRCIUS...-I KÖZGYŰLÉSÉN ELFOGADOTT, MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN FOGLALT SZÖVEGGEL) - 2 - - 3 - I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület Alapszabály A CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság!

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság! Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására Tisztelt Bizottság! A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója a mellékelt

Részletesebben

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben)

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben) Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány alapító okirata (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 74/A és 74/G. -a, valamint az 1997.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2015. április 18-tól 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: szakszövetség) a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG Versenyző-nyilvántartási és Átigazolási Szabályzat 1. A Szabályzat hatálya (1) A Szabályzat hatálya kiterjed az erőemelő sportágban sporttevékenységet folytató versenyszerű sportolóra

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától Tartalomjegyzék Preambulum 65 1. fejezet 76 A pénztár adatai, jogállása 76 1.1 a pénztár

Részletesebben

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekrıl Az Országgyőlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerő és

Részletesebben

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLY (elfogadta a 2001. 01.25-ei, módosította a 2001.09.27-ei, 12.13-ai, 2002.04.18-ai, 11.28-ai, 2003.12.11-ei,

Részletesebben

I. E L Ő Z M É N Y E K

I. E L Ő Z M É N Y E K 1 Működési Szabályzat Leválást Előkészítő Testület (LET) I. E L Ő Z M É N Y E K 1. A Balatonkeneséért Baráti Kör, Balatonkenesei Állatvédő Egyesület, Tátorján Nyugdíjas Klub, Balatonkenese és Környéke

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET 2011. február 3. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2011. (II. 3.) önkormányzati 3/2011. (II. 3.) önkormányzati A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzatot Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2013. (III.12.) számú határozatával, Nagysáp

Részletesebben

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására 17/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására Tisztelt Bizottság! Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Alapszabálya. Név. Célok

Alapszabálya. Név. Célok Alapszabálya Név 1. Név: Ifjúsági Unió Szekszárd 2. Székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 10. 3. Közösségünk Dél-Dunántúl és a Duna-Dráva Nemzeti Park területén mőködik. Célok 1. Küldetésünk: Az Ifjúsági

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben