SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)"

Átírás

1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

2 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szajki Tavak Horgászegyesület Közgyűlése az egyesülési jogról szóló évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvényben foglalt követelmények szerint elhatározták a Szajki Tavak Horgászegyesület alapszabályának módosítását. A Szajki Tavak Horgászegyesület Közgyűlése által én módosított alapszabályát a Szajki Tavak Aranykárász Horgász és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület Közgyűlése én és napján módosította és az alábbi egységes szerkezetű alapszabályt fogadta el, azzal, hogy a napján elfogadott módosítások vastag, dőlt betűvel szedettek. 1. AZ EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Szajki Tavak Aranykárász Horgász és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület 1.2. Az Egyesület rövidített neve: Szajki Aranykárász KHE 1.3. Az Egyesület székhelye: 9676 Hosszúpereszteg, Árpád u Működési területe: a Szajki tavak IV.-V. számú horgásztavak és környezetük 1.5. Az Egyesület közhasznúsági besorolása: - közhasznú - alábbiakban megjelölt cél szerinti tevékenysége alapján az évi CLVI. törvény 26. rendelkezései szerint, 1.6. Vízterülete: 12 Ha 1.7. Alapítás éve: AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA 2.1. Az egyesület jogi személy. Az Egyesület törvényes képviselője az Elnök, akit akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes helyettesít. Az Elnökhelyettes helyettese a Titkár. 3. AZ EGYESÜLET FŐ CÉLKITŰZÉSEI 3.1. Az Egyesület által végzendő közhasznú tevékenység az évi CLVI. tv. 26. c) bekezdése alapján: 2

3 14. sport, sporthorgászat és annak feltételeinek megteremtése 8. természetvédelem, állatvédelem 9. környezetvédelem 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 3.2. szabadidős és hobbitevékenység 4. AZ EGYESÜLET FELADATAI 4.1. Az Egyesület a következő feladatokat tűzte ki közvetlen céljául a) a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, kedvező horgászati lehetőségek biztosítása, a horgász erkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelés b) Korszerű halgazdálkodás, az élővilág védelme, a sporthorgászat feltételeinek megteremtése a Szajki IV. és V. horgásztó területén c) A természeti környezet megóvása különös tekintettel a Szajki Tavak IV. és V. horgásztó területére és annak tágabb környezetére d) A környezetszeretetre való nevelés, a környezetvédelem népszerűsítése e) Közösségépítő tevékenység elsősorban a horgászsportot kedvelők, a természetvédők, az aktív pihenésre vágyók részére f) Sporthorgászat versenyek szervezése g) az ifjúság nevelése a környezetvédelemre, és a szabadidő hasznos eltöltésére, például gyermekhorgászat, ismeretterjesztő előadások, családi rendezvények 4.2. Az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen Az Egyesület befektetési tevékenységét a közgyűlés által elfogadott Befektetési Szabályzat szabályozza Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat Az egyesületi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat valamint közhasznú önkéntes tevékenységet vállaló személyt is foglalkoztathat Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá parlamenti és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat Az Egyesület a 3 pontban meghatározott célkitűzések érdekében a) biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, ennek keretében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket b) biztosítja a halállomány védelmét, valamint a horgászatra vonatkozó jogszabályok, előírások betartását c) segíti a hatóságokat az orvhalászat leküzdésében, valamint a vizek tisztasága és a természet védelmében d) az Egyesület feladatainak eredményes ellátása érdekében igényli és kéri a helyi Önkormányzatok segítségét ill. támogatását. 3

4 5. EGYESÜLETI TAGSÁG 5.1. Az Egyesület teljes jogú tagja (a továbbiakban: tagja) lehet minden olyan belföldi vagy küldföldi természetes vagy jogi személy vagy nem jogi személyiségű gazdálkodó szervezet, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére Az Egyesület 105 fős tagsággal rendelkezik. Új tagot csak ezen a kereten belül lehet felvenni. Taglétszám módosításáról a Közgyűlés dönt Az Egyesület tagjává választását a jelölt a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával kérelmezheti. A kérelmet akkor is be kell nyújtani, ha az egyesületi tagságra öröklés, adásvétel vagy átadás jogcímén jogosult. A nyilatkozathoz amennyiben jogi személy kéri felvételét mellékelni kell a jogi személy nevében eljáró személy képviseleti jogosultságát A belépési nyilatkozatot az Egyesület Vezetőségének kell benyújtani. Az Egyesület tagjává választását a Vezetőség javaslata alapján a soronkövetkező Közgyűlés erősíti meg. A Közgyűlés megerősítéséig a Vezetőség által felvételre javasolt tag teljes jogú tagként vesz részt az Egyesület életében. A tagfelvétel illetve annak elutasítása tárgyában 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni, melyet az Elnöknek kell benyújtani és amelynek elbírálására a Közgyűlés jogosult Jogfenntartó tagság: írásbeli kérelemre ill. egyedi esetek mérlegelése után az Egyesület Vezetősége engedélyezhet jogfenntartói tagságot. Az jogfenntartói tagságot követő 5 évben maximum még egyszer lehet jogfenntartói tagságot kérni. A jogfenntartói tagság díja a mindenkori telepítési hozzájárulás és a mindenkori felnőtt napijegy árának együttes összege. Az írásbeli kérelmet tárgyév első Közgyűlésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani. A jogfenntartói tagság engedélyezése esetén a tagnak 1 társadalmi munkát kell teljesíteni és a jogfenntarói díjat az engedély kézhezvételét követő 30 napon kell befizetni. Jogfenntartói tagság illetve annak elutasítása tárgyában 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni, melyet az Elnöknek kell benyújtani és amelynek elbírálására a Közgyűlés jogosult. Jogfenntartó tagság önmagában horgászatra nem jogosít Ideiglenes tagság: Jogfenntartói státuszú tag helyén igény esetén az Egyesület az adott évben a mindenkori napijegy árának tízszeresének megfelelő összegű díj megfizetése mellett egyéves horgászati jogot biztosíthat külső személynek. Ideiglenes tagsággal rendelkező tagnak 2 társadalmi munkát kell teljesíteni Pártoló tagság: Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan belföldi vagy küldföldi természetes vagy jogi személy vagy nem jogi személyiségű gazdálkodó szervezet, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni. Tagdíja a mindenkori felnőtt napijegy ára. Álllami horgászvizsga vagy állami horgászjegy szükséges hozzá, szavazati joga nincs, nem választó és nem választható. Pártoló tagság önmagában horgászatra nem jogosít. 4

5 5.8. Családi tagság: Az Egyesület tagjai a közvetlen családtagok részére (szülő, gyermek, házastárs, testvér) válthatnak kedvezményes családi tagságot. Az egyesület egy tagja maximum 2 családtagja részére válthat családi tagságot. Éves díja az éves tagdíj és a telepítési hozzájárulás összegének fele. Horgászvizsga vagy állami horgászjegy szükséges hozzá, egybotos horgászata jogosít. A családi tagnak egy társadalmi munkát kell teljesíteni. Szavazati joga nincs, nem választó és nem választható Egyesületi díjak: az Egyesületben teljes jogú tagként való felvételhez a Közgyűlés meghatározott összegű egyszeri díjak fizetéstét írja elő. Ezen díjak a belépési díj és a gáthozzájárulás, amelyet minden új tag köteles befizetni. Kivételt képez ez alól az örökléssel szerzett tagság, mely esetben az Egyesület eltekint az egyszeri díjak befizetésétől. Az Egyesület tagjai évente tagdíjat és haltelepítési hozzájárulást kötelesek fizetni. A tagi befizetések határideje a tárgyév első Közgyűlését követő 30. nap A pártoló és családi tagok jogosultak az Egyesület által számukra biztosított szolgáltatásokat és kedvezményeket igénybe venni, a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni A KHE teljes jogú tagjairól, pártoló vendég és családi kedvezményes tagjairól nyilvántartó kartont vezet. A tagok az Egyesületnél nyilvántartott adataikban történt változás esetén az Egyesületet 8 napon belül értesíti. 6. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 6.1. A tagokat a jogszabályokban foglaltak alapján egyenlő jogok illetik meg, és egyforma kötelezettségek terhelik. Az Egyesület teljes jogú tagjait a Közgyűlésen az egyesületet érintő minden kérdésben személyes tanácskozási, indítványtételi és szavazati jog illeti meg és a jogszabályban megállapított feltételek fennállása esetén az Egyesület bármely tisztségére megválaszthatók A tagok jogai: a) részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén; b) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen; bármely egyesületi tisztségre választhatnak és megválaszthatók; c) jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein; d) igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket, e) testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak. f) horgászhatnak Egyesület kezelésében lévő tavakon az Egyesületi Horgászrendben szabályozott módon g) Az Egyesület szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja A tagok kötelezettségei: a) Az Alapszabályt, a Fegyelmi Szabályzatban és a Horgászrendben foglaltakat, a Közgyűlés és a Vezetőség határozatait megtartani. 5

6 b) Védeni az Egyesület tulajdonát. Őrködni a vizek tisztasága felett. c) Az Egyesület Közgyűlése által meghatározott tagi befizetéseket az Egyesület pénztárába az előírt határidőig megfizetni. d) A Egyesület Közgyűlésén részt venni. e) A horgászatra vonatkozó jogszabályokat, intézkedéseket betartani. f) A fogási naplót előírás szerint vezetni és a tárgyévet követő év január 10-ig az Egyesület Vezetőségének megküldeni. Ellenkező esetben a mulasztó a mindenkori napijegy árának kétszeresét tartozik fizetni. g) Az évente 6 alkalommal megszervezett társadalmi munkából 2 alkalommal teljesíteni. A teljesítés történhet a tag személyes vagy megbízottja általi részvételével vagy a Közgyűlés által meghatározott mértékű pénzbeli megváltással. (Jogfenntartói valamint családi tagsággal rendelkező tag, illetve 70 év feletti vagy rokkant tag évente 1 társadalmi munkát köteles teljesíteni) 7. AZ EGYESÜLETI TAGSÁG MEGSZŰNÉSE 7.1. Az egyesületi tagság megszűnet kilépéssel, törléssel, kizárással, tagságot megszüntető Vezetőségi határozattal A kilépést írásban kell közölni az Egyesület Elnökével. A tag tagsági jogát a Vezetőség előzetes hozzájárulásával átadhatja vagy eladhatja. Az érintett felek kötelesek ezen jog átadásáról, eladásáról az Egyesület Elnökét értesíteni Törléssel szűnik meg a tagság, ha a magánszemély tag meghalt, illetve a jogi személy tag megszűnt. E tények hitelt érdemlő megállapítása, valamint a törlés végrehajtása a Vezetőség feladata, amelyről beszámol a Közgyűlésnek. Elhalálozás esetén a horgászati jog törvényes egy örökösre átruházható, amennyiben a tag ellen fegyelmi büntetés nincs folyamatban. Örökös felvételéről a Vezetőség előzetes javaslata alapján a Közgyűlés dönt A kizárást fegyelmi eljárásnak kell megelőzni. Kizárás útján veszti el tagságát az a tag, akit az illetékes Fegyelmi Bizottság jogerős határozattal kizár az Egyesület tagjainak sorából, amely kizárást az Egyesület Vezetősége megerősíti és a Közgyűlés jóváhagyja. A kizárás előtt a tagot fel kell szólítani fizetési kötelezettségeinek teljesítésére, illetve a kizárásra okot adó körülmény, mulasztás megszüntetésére. A kizárt tag a továbbiakban semminemű követeléssel nem élhet az 6

7 Egyesülettel szemben 7.5. Az Egyesület Elnöke javasolhatja a Vezetőségnek a tag törlését a tagi nyilvántartásból, abban az esetben, ha a tag a tagdíjbefizetés egyéves elmulasztása miatt a felszólítást követő 30 napos fizetési határidő eltelte után sem teljesíti fizetési kötelezettségét az Egyesület felé. A tag törléséről a Vezetőség a kezdeményezéstől számított 15 napon belül dönt. A tagsági viszonyt a Vezetőség határozattal megszünteti. A törlési eljárás alatt biztosítani kell a törlési indítvánnyal érintett tag védekezéshez való jogát, szükség esetén a tag meghallgatásával. A törlésről szóló határozattal szemben, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni az Egyesület Közgyűléséhez A Közgyűlés kizáró határozatával szemben fellebezni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. rendelkezései szerint lehet. 8. AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK 8.1. Testületi összeférhetetlenség: A testületek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatások keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, valamint a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás Nem lehet az Egyesület elnöke vagy Vezetőség tagja az a személy, aki: a) az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenységre irányuló munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve hozzátartozója, b) az Egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül (kivéve: a pontban foglaltakat), illetve hozzátartozója, c) két évre visszamenőleg olyan közhasznú szervezetnek volt tisztségviselője, amely köztartozással szűnt meg Az egyesület szervei a) Közgyűlés b) Vezetőség c) Fegyelmi Bizottság 9. A KÖZGYŰLÉS 9.1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés Feladatai, hatásköre: 7

8 elfogadja, módosítja az Egyesület Alapszabályát, Fegyelmi Szabályzatát, Horgászrendjét, Befektetési Szabályzatát; kimondja az Egyesület egyesülését más társadalmi szervezettel illetve az egyesület feloszlását; Titkos szavazással 5 évre megválasztja az Egyesület vezető testületének, valamint a Fegyelmi Bizottság elnökét és tagjait, illetve ezeket visszahívja, lemondásukat elfogadja; Évi első közgyűlésén 1 évre megválasztja a Jelölő Bizottság tagjait megállapítja az egyesület költségvetését, a belépési és egyéb díjakat, elfogadja a zárszámadást és a vagyonmérleget; megsemmisíti a Vezetőség jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatait; beszámoltatja a Fegyelmi Bizottságot munkájáról; részben megállapítja az Egyesület által bérelt vízterület Horgászrendjét, határozatot hoz a horgászjegyek számára és árára valamint a haltelepítésre vonatkozólag a Vezetőség javaslata alapján dönt a taglétszám módosításáról, esetleges tagkizárásról a Vezetőség illetve a Fegyelmi Bizottság javaslata alapján a 7.4 ill. 7.5 pontokban foglaltak szerint; megtárgyalja és elfogadja az ügyintéző szervek éves beszámolóját, meghatározza munkájának további irányát. Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg, legkésőbb a tárgyévet követő év 150. napjáig a Közgyűlés egyhangú döntése alapján történik; 9.3. A közgyűlést rendes ülésre évente egy esetben össze kell hívni. Az évi rendes közgyűlés összehívására az Elnöke hivatott Rendkívüli ülést kell az Elnöknek 30 napon belül összehívni, ha: 8

9 a) az egyesület tagjainak legalább egyharmada az ülés céljának megjelölésével azt kéri b) a Fegyelmi Bizottság elnökének a KHE Elnökéhez címzett írásos kérelme alapján c) a Vezetőség többségi javaslata, szavazata alapján 9.5. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. Időpontjukat az Egyesület a honlapján közzéteszi A Közgyűlés határozatképes, ha azon, tagjainak kétharmad része jelen van. Határozatképtelenség esetén fél óra várakozási idő után újra összehívható ugyanazon helyen ill. napirendi pontokkal, mely esetben a megjelentek számától függetlenül határozatképes A határozatképtelen Közgyűlés az eddig megjelölt feltételek esetén is csak akkor válik határozatképessé, ha erre a tagok figyelmét a meghívóban előre felhívják A Közgyűlésen az Elnök, akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes elnököl A szavazás a testületi szerv döntésétől függően lehet nyílt vagy titkos. Titkos szavazást kell tartani tisztségviselő választás esetén. Tisztségviselő választásánál a jelölés a Jelölő Bizottság feladata a tagok javaslatai alapján. A titkos szavazás eredményét a Közgyűlésen a Jelölő Bizottság által felkért és a Közgyűlés által elfogadott Szavazatszámláló Bizottság összesíti és tárja a Közgyűs elé. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik. A tagfelvétel megerősítése nem minősül személyi kérdésnek A határozathozatal - az egyesület megszűnésének kimondása kivételével - egyszerű szótöbbséggel történik. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni Az Egyesület megszűnéséről a Közgyűlés 2/3-os többségi szavazattal dönthet A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás A Közgyűlés üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható a jelenlévők személye, döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya. A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok 9

10 nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. A határozatok nyilvántartását és folyamatos kezelését az Egyesület titkára látja el A Közgyűlés a döntéseiről az érintetteket írásban ajánlott küldemény formájában - értesíti, a döntés időpontját követő 14 napon belül és ugyanezen határidőn belül a szervezet székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán kifüggesztéssel nyilvánosságra hozza. Személyi döntés esetén az érintett nevét is fel kell tüntetni. A közlés és a nyilvánosságra hozatal a Titkár feladata Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet Az Egyesület sajtón, hirdetéseken és az egyesület honlapján keresztül nyilvánosságra hozza az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, működés módját, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 10. A VEZETŐSÉG A vezetőség az egyesület általános hatáskörű végrehajtó, ügyintéző és képviseleti szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról Az egyesület vezető tisztségviselői nem lehetnek egymással közvetlen hozzátartozói viszonyban A Vezetőség elnöke egyben az egyesület elnöke is A Vezetőség évenként legalább három alkalommal rendes ülést tart, illetve ezeken kívül rendkívüli üléseket is összehívhat. Dönt minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, az egyesület alapszabálya vagy egyéb rendelkezés nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe A Vezetőség üléseit az Elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a vezetőségi tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A Vezetőségi ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult Vezetőségi tagok közül legalább 4 fő jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt A Vezetőség ülései nyilvánosak. Az Elnök a Vezetőségi ülések időpontját az Egyesület honlapján közzéteszi A Fegyelmi Bizottság elnöke szavazati jog nélkül részt vesz a 10

11 vezetői megbeszéléseken A Vezetőség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye. A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az Egyesület titkára látja el A vezetőség a döntéseiről az érintetteket írásban ajánlott küldemény formájában - értesíti, a döntés időpontját követő 14 1 napon belül és ugyanezen határidőn belül a szervezet székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán kifüggesztéssel nyilvánosságra hozza. Személyi döntés esetén az érintett nevét is fel kell tüntetni. A közlés és a nyilvánosságra hozatal a Titkár feladata A Vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a Vezetőség vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt A Vezetőség feladatai: a) Ellátja az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat; b) dönt az Egyesület feladatainak megvalósítási tervéről c) az Egyesületet érintő ügyekben, fontos kérdésekben előterjesztést fogalmaz meg a Közgyűlés számára d) befogadja a tag írásbeli bejelentését annak belépési vagy kilépési szándéka esetén e) tagfelvételi kérdésekben javaslatot tesz a Közgyűlésnek f) tagsági viszonyt megszüntető Vezetőségi határozatot hoz jelen Alapszabály ill. 7.5 pontjában leírtak szerint g) elfogadja az ügyrendet 11

12 h) etikai szabályokat fogad el i) elkészíti a közhasznúsági jelentés tervezetét és annak jóváhagyása céljból a Közgyűlés elé terjeszti A Vezetőség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt beszámol, és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá. A Vezetőség döntéseiről két Közgyűlés között tájékoztatja az Egyesület tagjait A Közgyűlés általi visszahívás esetén túlmenően a Vezetőségi tagság megszűnik a Vezetőségi tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új Vezetőségi tagot választ. Az időközben választott új Vezetőségi tag megbízatása a már hivatalban lévő Vezetőségi tagok mandátumával egyező időpontig szól A vezetőség tagjai: a) elnök b) elnökhelyettes c) titkár d) gazdasági felelős e) horgászmester Az elnök feladatai: a) irányítja az Egyesület működését; b) képviseli az Egyesületet; c) összehívja és levezeti az egyesület évi rendes közgyűlését; d) jelen Alapszabály 9.4 pontjában foglaltak alapján 30 napon belül összehívja a KHE rendkívüli Közgyűlését; e) összehívja az egyesület Vezetőségi ülését; f) felel a törvényes és gazdaságos működésért; g) aláírási és utalványozási jogot gyakorol a titkárral és a gazdasági felelőssel együtt. h) Ft kiadásig egymaga dönthet, nagyobb kiadás esetén a Vezetőség hoz döntést; i) Közgyűlésen való jelenléte esetén a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyvet hitelesíti és felkér további 2 jegyzőkönyv hitelesítő tagot; j) gyakorolja az Egyesület munkavállalói felett a munkáltatói jogokat; k) feladata továbbá: megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez, harmadik személyekkel való szerződések megkötése, a Vezetőség döntése alapján l) a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell vennie, a Közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie; m) a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell; n) az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációkat ellenőrzi; o) biztosítja az Egyesület irataiba való betekintés lehetőségét és a nyilvánosságot. p) Együttműködést teremt más civil szervezetekkel, horgászegyesületekkel partnerkapcsolat céjából 12

13 q) felel az Önkormányzatokkal való kapcsolattartásért Az elnökhelyettes feladatai: a) az elnököt távollétében helyettesíti; b) képviseli az Egyesületet; c) kommunikációs feladatokat lát el; d) az elnök konzultánsaként működik; e) az elnök akadályoztatása esetén vezeti a Közgyűlést és/vagy a Vezetőség ülését. Amennyiben Közgyűlést az elnökhelyettes vezeti, úgy ő hitelesíti a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyvet és további 2 jegyzőkönyv hitelesítőt kér fel. f) az elnök távollétében levezeti a Vezetőségi üléseket; g) kezeli az informatikai rendszert, az egyesület honlapját elkészíti, folyamatosan karbantartja, hirdeti az Egyesületet h) felelős a pályázatok figyelésért, benyújtásáért, azok elkészítését koordinálja, ellenőrzi. i) felelős a rendezvények szervezéséért j) támogatókat, partnereket keres az Egyesület népszerűsítésére A titkár feladatai: a) tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról; b) a titkár előkészíti a vezető szerv üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról. c) A titkár köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bevezetni akként, hogy a Határozatok Könyve tartalmazza a Közgyűlés döntésének időpontját, hatályát, a határozatot, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. d) Közgyűlés és a Vezetőség valamennyi határozatát az érintettekkel írásban ajánlott küldemény formájában közli, a döntés időpontját követő 14 napon belül és ugyanezen határidőn belül nyilvánosságra hozza a szervezet székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán 30 napra történő kifüggesztéssel. Személyi döntés esetén az érintett nevét is fel kell tüntetni. e) végzi az egyesület levelezését és a levelezéssel kapcsolatos feladatokat, a Közgyűlési meghívók elkészítését, felel a a hivatalos szervekkel való kapcsolattartásért (FVM, Vas megyei Horgászszövetség, Bíróság, Ügyészség) f) aláírási és utalványozási jogot gyakorol az elnökkel és a gazdasági felelőssel együtt. g) Felel a fogási naplók, összegyűjtéséért, kiértékeléséért h) Felel ez egyesületi díjak és hozzájárulások beszedéséért, az új tagok átírásáért és a tagfelvételért és elszámol a gazdasági vezetővel i) az elnökkel együtt felel az önkormányzati kapcsolatokkért j) az egyesület iratait tárolja Gazdasági felelős feladatai: a) végzi a gazdasági tevékenység irányítását; b) intézi a KHE gazdasági ügyeit, kezeli a pénztárt és felelős a 13

14 pénzügyi jogszabályok és szabályzatok előírásainak betartásáért; c) biztosítja az egyesületi vagyon nyilvántartását és megóvását; d) utalványozási jogot gyakorol az elnökkel illetve a titkárral együttesen; e) ellátja az utalványozással és kifizetéssel kapcsolatos teendőket;szabálytalanság esetén a kifizetést megtagadja; f) átveszi a horgászmester, a halőr és a titkár által beszedett pénzeket, intézkedik a banki elhelyezésről; g) előkészíti a költségvetési javaslatot és az előző évi gazdálkodásról szóló beszámoló javaslatát; h) feladata továbbá: a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatása, a kiadások számláinak ellenőrzése, az Egyesület pénzállományának kezelése, a számlák kezelése és nyilvántartása; i) a pénztárkönyv vezetése, mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az Elnök értesítése, a számlák hitelességének ellenőrzése; Horgászmester feladatai: a) hatáskörében felel az egyesület működési területén lévő tavakért, folyamatosan figyeli azok vízmennyiségét és vízminőségét, felel a halgazdálkodásért, b) halpusztulás esetén haladéktalanul értesíti a vezetőséget és a tagságot az azonnali beavatkozás érekében; c) levezényli a haltelepítést; d) intézkedik az áteresztésekről, a gátak állapotáról e) szervezi a téli lék- és nádvágást; a működési területen a veszélyes fák kivágásáról intézkedik a környezet- és természetvédelmi jogszabályok betartásával f) felel a a társadalmi munkák megszervezéséért; társadalmi munka tárgyára és időpontjára javaslatot tesz a Vezetőségnek; g) folyamatosan ellenőrzi az egyesület, illetve az egyesületi tagok tulajdonában (kezelésében levő) műtárgyakat, azok balesetmentes használhatóságát, saját hatáskörben intézkedik a baleseti források megszüntetéséről, vagy megszüntettetéséről; h) a halőrrel állandó kapcsolatot tart fenn. A halőrrel közös ellenőrzések során, ellenőrzi a horgászati rend betartását; i) az éves telepítés és fogási naplók értékelését követően javaslatot tesz a Vezetőség részére a következő év telepítésére; 11. A FEGYELMI BIZOTTSÁG A Fegyelmi Bizottság elnökét és tagjait a Közgyűlés titkos szavazással az alapszabály és az érvényben lévő Szabályzat alapján választja. Létszáma 3 fő: elnök és kettő tag. A Fegyelmi Bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vesz a Vezetőség ülésein A Fegyelmi Bizottság a KHE Alapszabálya és Fegyelmi Szabályzata 14

15 alapján lefolytatja a fegyelmi eljárásokat Összhangban a Fegyelmi Szabályzatban leírtakkal, a halőr, a Vezetőség vagy az egyesület bármely tagja írásban javaslatot tehet fegyelmi büntetés kiszabására a horgászrendet, és a horgász erkölcsöt megsértő tagtárs ellen a Fegyelmi Bizottságnál. A beadvány tartalmazza a pontos helyszínt, időpontot az elkövetett szabálytalanságot és a tanúk adatait A Fegyelmi Bizottság az érintett horgásztárs meghallgatása után hatáskörében írásban dönt a fegyelmi büntetés mértékéről, melyről az Egyesület Vezetőséget tájékoztatja A fegyelmi büntetések fokozatait és az eljárás rendjét a Fegyelmi Szabályzat tartalmazza Kizárás esetén a Közgyűlés határozatáról az érintett tagot írásban kell értesíteni Amennyiben a tag a tárgyévi fogási naplót határidőre nem adja le, a Közgyűlés által meghatározott mértékű fegyelmi pénzbüntetést kell fizetnie a tagnak fegyelmi tárgyalás nélkül. 12. A JELÖLŐ BIZOTTSÁG A Jelölő Bizottság elnökét és tagjait a Közgyűlés titkos szavazással az Alapszabály és az érvényben lévő szabályzat alapján választja. Létszáma 3 fő: elnök és kettő tag A Jelölő Bizottság feladata a tisztújító választások előkészítése. A tagok véleménye és javaslatai alapján a tagság körében tájékozódás, vélemények, javaslatok összegyűjtése az egyes tisztségek betöltésénél szóba jöhető személyekről, az adatgyűjtés eredményeként személyre és a betöltendő tisztségre vonatkozó megindokolt javaslatok készítése, a javaslatokat a Jelölő Bizottság tagja terjeszti a közgyűlés elé, akik a jelölt listára felkerülnek, a közgyűlés tagjai az egyes tisztségekre további jelölteket is javasolhatnak, akik felvétele a jelölőlistára nyílt szavazással, egyszerű 15

16 szótöbbséggel történhet a jelölteket még a javaslat előterjesztése előtt a Jelölő Bizottság nyilatkoztatja arra vonatkozóan, hogy a tisztség viselését megválasztásuk esetén vállalják-e, a jelölések lezárása után a Jelölő Bizottság összeállítja a jelöltek listáját a Közgyűlés részére és felkéri a Közgyűlés által elfogadott Szavazatszámláló Bizottság tagjait az eredmények összesítésére 13. A HATÁROZATOK RENDJE A Közgyűlésről, a Vezetőség és a Fegyelmi Bizottság üléseiről részletes jegyzőkönyvet kell vezetni. A testületek jegyzőkönyveinek tartalmazniuk kell különösen: a) a megjelent szavazóképes tagok számát (a Vezetőség és a Fegyelmi Bizottság esetében név szerint), b) a határozatképességet, c) a véglegesített napirendet, d) a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is, e) a véglegesített határozat szó szerinti kihirdetésének rögzítését, f) a Közgyűlési döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát (a Vezetőség és a Fegyelmi Bizottság esetében név szerint) A jegyzőkönyveket hitelesítik:- a) a közgyűlési jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és két, a közgyűlésen jelenlévő hitelesítő tag, b) a Vezetőségi jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és az Elnök, c) a Fegyelmi Bizottsági jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és a bizottság elnöke A testületek határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza: a) a határozat véglegesített szövegét, b) a határozathozatal időpontját, c) annak érvényességi körét, hatályát, d) a testületi döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát (a Vezetőség és a Fegyelmi bizottság esetében név szerint). 14. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA A működéshez szükséges anyagi eszközök forrásai: 16

17 a) a közhasznú tevékenység folytatásából származó bevétel, b) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó bevétel, c) a vagyonjövedelem, az eszközök befektetésének bevétele, d) tagdíjak e) a vállalkozási jövedelem, f) adomány, támogatás, pályázati bevétel, g) egyéb bevételek A vagyont pénz- és egyéb eszközök, ingó és ingatlan vagyontárgyak képezik Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt közhasznú céljai szerinti tevékenységeire fordítja vissza. Minden vagyon és jövedelem az Egyesület alapcéljait szolgálja a nonprofit működés alapelvei szerint Az Egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik. A cél szerinti és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván Az Egyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a Közgyűlés elé terjeszti elfogadásra a közhasznúsági jelentést, amelynek részei: a) a számviteli beszámoló, b) a költségvetési támogatás felhasználása, c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás, d) a cél szerinti juttatások kimutatása, e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke, f) a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, összege, g) a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi összefoglaló A beszámolót és a közhasznúsági jelentést a Közgyűlés - a Vezetőség előterjesztése alapján - egyszerű szótöbbséggel fogadja el Az Egyesület pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettségvállalásaiért vagyona mértékéig felel. A tagok a tagdíjfizetésen túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek Az Egyesület által vezetett bankszámla feletti rendelkezéshez, 17

18 tranzakciók bonyolításához két fő együttes aláírása szükséges az alábbiak szerint: Elnök és Titkár, vagy Elnök és Gazdasági vezető Az Egyesület a működéséhez szükséges horgászvizet a tulajdonosok, Hosszúpereszteg és Mikosszéplak Önkormányzatával határozott időtartamra kötött bérleti szerződés útján biztosítja, mely szerződés meghosszabbításáról vagy a halászati jog pénzbeni megváltásáról az egyesület vezetőségének kell gondoskodni Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót a Gazdasági vezető terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás céljából A kifizetések az Elnök és a Titkár vagy az Elnök és a Gazdasági vezető együttes aláírása alapján teljesíthetők Az Egyesület az alapszabályban feltüntetett célok megvalósítása érdekében az alábbi intézkedéseket teszi : a) a horgászvizet rendszeresen megtisztítja, horgászhelyeket kialakítja, és tisztán tartja, b) a tagok illetve az érdekeltek számára rendszeresen tart a környezetvédelem fontosságáról, az épített környezet rombolásának pusztító hatásáról nyilvános előadásokat c) rendszeresen nyilvános találkozókat szervez a tagok és érdeklődők számára a közös programok, az egyesületi célok ismertetése érdekében, d) a célok megvalósítása érdekében haltelepítést végez és a halállomány növelését védi, illetve a fenntartását vállalja Az egyesület megszűnése esetén a fennmaradó tiszta vagyon a tulajdonostagság közt egyenlő arányban oszlik fel. Az Egyesület megszűnik, amennyiben a Közgyűlés 2/3-os többséggel kimondja a feloszlást. Az Egyesület megszűnik akkor is, ha a Bíróság feloszlatja, vagy a megszűnését megállapítja Az Egyesület, mint közhasznú szervezet éves bevétele az ötmillió forintot nem haladja meg, ezért az évi CLVI. törvényben megjelölt felügyelő szerv (ellenőrző bizottság) létrehozása nem szükséges. Amennyiben az éves bevétel az ötmillió forintot meghaladja, a Közgyűlés gondoskodik az alapszabály megfelelő módosításáról és 18

19 ellenőrző szerv megválasztásáról. 15. AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGA Az Egyesület alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente közlemény formájában a Vas Népe megyei napilap útján is nyilvánosságra hozza Az Egyesület az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a helyi sajtó (Hosszúperesztegi Hírmondó) útján nyilvánosságra hozza Az Egyesület a Közgyűlés, illetve a Vezetőségi ülés időpontja előtt legalább 5 nappal egyesület honlapján ( megjelenteti a közgyűlésről szóló tájékoztatását Az Egyesület cél szerinti juttatásait bárki által megismerhető módon pályázati formához kötheti, ebben az esetben azonban előzetesen Pályázati Szabályzatot kell alkotnia, amely rendelkezik a pályázat nyilvánosságra hozatali módjáról is Az Egyesület irataiba a tagok szabadon betekinthetnek, azokat az irattározás helyszínén tanulmányozhatják Az Egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, arról - a saját költségére - másolatot készíthet. Az ez iránti igényt az elnöknek kell jelezni szóban vagy írásban, aki 10 napon belül az igénylővel egyeztetett időpontban biztosítja a betekintést. Mivel a közhasznúsági jelentés része az Egyesület beszámolója, valamint működésének és szaktevékenységének legfontosabb adatai, ezek nyilvánosságára is ugyanez a szabály vonatkozik. 16. AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE Az Egyesület működése felett a törvényességi letet az egyesülési jogról szóló évi II. törvény 14. (1) bekezdése alapján az ügyészség gyakorolja. 17. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésekről szóló évi II. tv. az évi CLVI. Tv. rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok 19

20 az irányadók. Záradék: Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a Szajki Tavak Aranykárász Horgász és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület közgyűlése, november 13.-án elfogadta. Hosszúpereszteg, november 13. elnök MELLÉKLET: Befektetési Szabályzat 20

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

Keleti Motoros Egyesület

Keleti Motoros Egyesület Keleti Motoros Egyesület Alapszabály a 2012. március 28-i módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítások vastagon szedve) Az Keleti Motoros Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály III. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület Alapszabály A CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29.

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29. MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2014. szept. 29. 2007. január 31-i megalakulását követő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a hatályos jogszabályokkal harmonizált

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben A DEMETER Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. /1/ bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. Általános rendelkezések /1/ Az Egyesület neve: Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület /HTE/ /2/. Székhelye: 3527. Miskolc, Selyemrét

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Ápolás Extra Egyesület

Ápolás Extra Egyesület Ápolás Extra Egyesület Az Ápolás Extra Egyesület közgyűlése alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ápolás Extra Egyesület Az Egyesület székhelye: 6766

Részletesebben

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben)

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben) Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány alapító okirata (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 74/A és 74/G. -a, valamint az 1997.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ZENESZERZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyesület neve: Magyar Zeneszerzők Egyesülete. Az egyesület rövid neve: MZE 1 Székhelye: 1012 Budapest, Pálya 4-6..., I. emelet

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK EK 1 1.1 Az Egyesület neve: Dr. Kecskeméti

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK amely abból a célból készült, hogy a tagok a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai:

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2015. december 10-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat - 1 - Szervezeti és Működési Szabályzat A Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület működésének és ügyrendjének szabályozására Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó

Részletesebben

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (2015. MÁRCIUS...-I KÖZGYŰLÉSÉN ELFOGADOTT, MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN FOGLALT SZÖVEGGEL) - 2 - - 3 - I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA / Egységes szerkezetben a 2016. február.-i módosításokkal / M T T 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A T neve: M (röviden MTT) (angolul: Hungarian

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6 Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak az ÉLTETŐ ÉRTÉKEINKÉRT EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal elfogadták

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.1 Az Alapító neve: Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna Rózsa. 1.2 Az Alapító lakcíme: 1181 Budapest, Baross utca 102. fszt. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.1 Az Alapító neve: Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna Rózsa. 1.2 Az Alapító lakcíme: 1181 Budapest, Baross utca 102. fszt. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT (A dőlt betűvel kiemelt változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító(k) a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján az alábbi

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2015. (III. 04.) ör., 25/2015. (VII. 1.)

Részletesebben

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY módosításokkal 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Ipartestületek Regionális Szövetsége A Szövetség rövidített neve: IRSZ Az Alapszabályban:

Részletesebben

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Közalapítványok 1. Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna, Hısök tere 1. 1.1.Alapító okirat (melléklet) 1.2. Kuratórium tagjai: Szabolcskáné Szentes Ilona kuratórium elnök Hága Lászlóné kuratórium tag Pálinkás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. í Á Á É Á Í Í Í Á Í É á í í á é é í í í Í é í á é Í 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az egyesület megnevezése: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete. 2. Székhelye: Kaposvár, Béke u. 47. 3. Működési

Részletesebben

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 2014. év március hó 28. nap MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLET

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 29-i zárt ülésén hozott határozatok 118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2009. június

Részletesebben

Timaffy Endre Alapítvány

Timaffy Endre Alapítvány Timaffy Endre Alapítvány Dunasziget, Fő u.39 Telefon/fax: 06-96-672027 E-mail: sanyikiss@freemail.hu Adószám:18987210-1-08 számlaszám:58600221-11155393 Timaffy Endre Alapítvány Alapító Okirat Dr. Batthyány

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T [AZ ÚJ ÉS MEGVÁLTOZOTT RENDELKEZÉSEK DŐLTEN KERÜLTEK SZEDÉSRE.] [AZ EGYES PONTOK UTÁN AZ ADOTT PONT SZERKESZTÉSÉNÉL FIGYELEMBE VETT JOGSZABÁLYHELYEK IS FELTÜNTETÉSRE KERÜLTEK.] Egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

Preambulum. 1 Általános rendelkezések

Preambulum. 1 Általános rendelkezések 1 Preambulum 1 Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek nyilvántartásának

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya A Falubarát Győrújbarát Egyesület alapító tagjai, a 2006. június 26. napján megtartott alakuló gyűlés 1/2006. számú határozata alapján az egyesület alapszabályát

Részletesebben

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata A Borsodszirák Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzetiségek

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15. I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET SZERVEZETI SZABÁLYZAT (SZSZ) Dunaújváros, 2012. 05. 10. 2 I. A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE 1. A szövetkezet pontos neve: Intercisa Lakásszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

Alapszabálya. Név. Célok

Alapszabálya. Név. Célok Alapszabálya Név 1. Név: Ifjúsági Unió Szekszárd 2. Székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 10. 3. Közösségünk Dél-Dunántúl és a Duna-Dráva Nemzeti Park területén mőködik. Célok 1. Küldetésünk: Az Ifjúsági

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 9/ 2007.(XI. 16) sz. rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely készült a Kunszentmiklós Város Önkormányzata által alapított KÉSZ KUNSZENTMIKLÓSI

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet ... BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet a 11/1994~iii.22.) sz. önkormányzati rendelettel, a 6/1994. (1.25.) sz. önkormányzati rendelettel, a 39/1993. (X.26.) sz. önkormányzati

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Elfogadás: 2011. november 15. I. Fejezet Általános szabályok 1. Jelen Közalkalmazotti szabályzatot egyrészről a Nyíregyházi Főiskola (képviseli az intézmény

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya 1 2013. november 20. Magyar MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya a mai napon megtartott közgyűlésen elfogadott

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: Alsónána Község Önkormányzata (székhely: 7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) képviseli: Kiss Istvánné Csele Julianna másrészről Alsónyék Község

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben