ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA"

Átírás

1 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény valamint a évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása alapján, a EZERJÓFŐ Algyıi Egészségvédı Kör Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) május 27-i közgyőlésén elfogadott Alapszabálya EZERJÓFŐ ALGYİI EGÉSZSÉGVÉDİ KÖR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK 1. Az Egyesület neve: EZERJÓFŐ Algyıi Egészségvédı Kör Közhasznú Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: EZERJÓFŐ KHE 3. Az Egyesület székhelye: 6750 Algyı, Kócsag utca Az Egyesület jogállása: közhasznú egyesület 5. Az Egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök jogosult. II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA 1. Az Egyesület céljai: a. Az Egyesület elsısorban tagjai és az Algyı közigazgatási területén élı emberek egészségvédelme, egészségfejlesztése érdekében fejti ki tevékenységét. b. Az egészségtudatos életmód, az egészséges táplálkozás alapelveit és technikáit széles körben ismerteti, népszerősíti tevékenysége során. c. Az egyesület tevékenysége során kapcsolatot tart Algyı település kulturális, oktatási és szociális intézményeivel és társadalmi szervezeteivel. 2. Az Egyesület tevékenysége: a. Az Egyesület az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások területén a felnıttoktatás keretein belül tanfolyamokat, képzéseket tart, saját rendezvényein és felkérésre elıadásokat, gyakorlati bemutatókat, étel és italbemutatók tart, iskolai szakkört vezet, játékos foglalkozásokat tart óvodások számára, gyermekeket táboroztat évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) b. Az Egyesület szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások területén térítés nélküli, személyes tanácsadást is magában foglaló elıadásokat, gyakorlati bemutatókat tart az idısek szociális intézményeiben és az alsó fokú oktatási intézmények egészség napjain, a fogyatékkal élık civil szervezeteinél és azok rendezvényein, rászorultsági alapon ingyenes vagy kedvezményes térítéső részvételi lehetıség biztosít az Egyesület tanfolyamain, képzésein, táborain, az általa termelt, győjtött és feldolgozott növények egy részét segélyezési céllal szétosztja évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) 8.

2 c. Az Egyesület kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme és a helyi közmővelıdési tevékenység támogatása területén győjti a népi gyógyászat napjainkban is helytálló módszerit, eszközeit, annak alkalmazott növényeit és szereit, ezek megismertetésére törekszik felnıttoktatási és ismeretterjesztı tevékenysége során évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) 7. d. Az Egyesület a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása területén felkutatja, dokumentálja az Algyı környékén fellelhetı főszerés gyógynövények élıhelyeit, védi azokat termıképességük megırzése érdekében, ingyenes, nyilvános gyógynövény túrákat szervez, bemutatókertet tart fenn az általános iskolában és az erre a célra Algyı által kijelölt területen a növények meg és felismerésére irányuló gyakorlati oktatás és a ritka vagy feszélyeztetett fajok megırzése céljából évi LIII. tv. a természet védelmérıl 64. (1) 3. Az Egyesület közhasznú jogállása: Az Egyesület elızı pontokban meghatározott tevékenységei olyan közérdekő és közhasznú szociális, egészségmegırzı, betegségmegelızı, egészséget helyreállító, ismeretterjesztı, tanácsadó közfeladatok és szolgáltatások ellátását jelentik, melyeket az elızı pontokban hivatkozott jogszabályok az önkormányzatokhoz delegálnak. Az Egyesület tevékenysége olyan szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítésére irányul, amelyek az állami, önkormányzati és társadalombiztosítási rendszerek esetleges hiányait pótolják, vagy azokat kiegészítik. Az Egyesületnek folyamatosan rendelkeznie kell az elızı pontokban meghatározott tevékenységeinek ellátásához megfelelı erıforrásokkal és társadalmi támogatottsággal. Az Egyesület szervezete és tevékenysége egyebekben is megfelel az egyesülési jogról,a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. tv, illetve a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek. Az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül elsısorban az Algyı közigazgatási területén élık részesülhessenek, az elnökség által esetenként meghatározott körben és módon, figyelembe véve az összeférhetetlenségi szabályokat. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítı jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fı tevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. Amennyiben az Egyesület befektetési tevékenységet végezne, Közgyőlése köteles befektetési szabályzatot készíteni és elfogadni. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá európai parlamenti, országgyőlési és megyei, valamint fıvárosi önkormányzati képviselıjelöltet nem állít, és nem támogat. 1. Az egyesületi tagság formái: a) rendes tag, b) tiszteletbeli tag, c) pártoló tag. III. AZ EGYESÜLET TAGJAI 2

3 2. Az Egyesület tagjává válhat olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel rendelkezı szervezet), aki/amely belépési nyilatkozatban nyilatkozik belépési szándékáról, elfogadja az Egyesület célját, vállalja a létesítı okirat alapján az egyesület az egyesület tagjait terhelı kötelezettségek teljesítését vállalja. Az Egyesület tagjává választását a jelölt a megfelelıen kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával kérelmezheti. A nyilatkozathoz amennyiben jogi személy kéri felvételét mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselıként az Egyesület tagságában. A belépési nyilatkozatot az Egyesület Elnökségéhez kell benyújtani. A belépési kérelem elfogadásáról az Elnökség a benyújtástól számított 8 napon belül egyszerő szótöbbséggel dönt. A kérelem elutasítása esetén fellebbezni az elnökségi döntés kézhezvételétıl számított 30 napon belül a Közgyőlés felé lehetséges. A Közgyőlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el. Az Egyesület tagjai jogaikat a személyes aktivitás útján gyakorolják. 3. Az Egyesület rendes tagjainak jogai: a) részt vehetnek az Egyesület Közgyőlésén; b) szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyőlésen; c) ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz, bármely társasági tisztségre választhatók; d) a közgyőlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehetnek; e) közgyőlésen felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat és észrevételeket tehet f) jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein; g) jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait h) a testületi szervek vezetıitıl, valamint a tisztségviselıktıl tájékoztatást kaphatnak. 4. Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei: a) kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetıleg a Közgyőlés és az Elnökség határozatait; b) kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tılük elvárható módon elısegíteni az Egyesület célkitőzéseinek megvalósítását; c) kötelesek a Közgyőlés által meghatározott mértékő tagdíjat késedelem nélkül befizetni; d) az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét 5. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az Elnökség felkérése alapján az a személy, aki az egészségvédelem területén az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitőzéseit támogatja, segíti. A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatók. A tiszteletbeli tag tisztségre nem választható, szavazati joga nincs, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval. Tiszteletbeli tag felvételérıl az Elnökség dönt. Az Egyesület keretében hosszabb idın át kiemelkedı tevékenységet kifejtett személyek tiszteletbeli tisztségre választhatók (tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli társelnök). 3

4 6. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a jogi személy, természetes személy és jogi személyiség nélküli szervezet, aki, illetıleg amely készségét fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására. A jogi személy pártoló tag jogait képviselıje útján gyakorolja. A pártoló tag képviselıje részt vehet az Egyesület testületi ülésein, nincs szavazata, tisztség viselésére nem választható, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval. A pártoló tag felvételérıl elsı fokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel élni a Közgyőlés felé lehetséges 30 napon belül. A Közgyőlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el. 7. A tagsági viszony megszőnik: a) a tag halálával b) a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni, a tagsági viszony a kilépésrıl szóló nyilatkozat egyesület általi átvételének napján szőnik meg; c) a jogi személy tag felszámolásával, d) az egyesület megszőnésével. e) a tag kizárásával, melyrıl elsı fokon az Elnökség dönt, másodfokon az Egyesület Közgyőlése jár el. A kizárás okai: a) a tag tevékenységével vagy magatartásával az Egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti; b) a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása miatt (a felszólítás után a kitőzött 90 napos határidı eltelte után, a tagsági viszonyt megszüntetı elnökségi határozattal); A kizárásról szóló elnökségi határozat ellen 15 napon belül lehet a közgyőléshez fellebbezni. 8. A tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül törölni kell, és az Elnökség törlést elrendelı határozatát az Elnökségnek közölnie kell a taggal. 1. Az Egyesület felépítése: a) Tagság b) Közgyőlés, c) Elnökség, Az Egyesület testületi szervei: d) Közgyőlés, e) Elnökség, Az Egyesület tisztségviselıi: a) Elnök,, b) Az Elnökség tagjai. III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELİI Az Egyesület, mint közhasznú szervezet éves bevétele az ötmillió forintot nem haladja meg, ezért a évi CLXXV. törvényben megjelölt felügyelı szerv létrehozása nem szükséges. Amennyiben az éves bevétel az ötmillió forintot meghaladja, a Közgyőlés gondoskodik az alapszabály megfelelı módosításáról és felügyelı szerv megválasztásáról. 4

5 2. A Közgyőlés A Közgyőlés az Egyesület legfıbb szerve, mely az egyesület tagjaiból áll. A Közgyőlésen a jogi személy tagok képviselıjük útján vesznek részt. A Közgyőlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyőlést az Egyesület évente egyszer tart. Rendkívüli Közgyőlést kell összehívni a tagok legalább egytizede által aláírt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját. A Közgyőlést össze kell hívni, ha azt a Bíróság elrendeli, ha az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, ha az Egyesület elıreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, ha az egyesület céljainak elérése veszélybe került. A Közgyőlést az Elnökség írásban hívja össze. Szabályszerőnek az összehívás akkor minısül, ha a tagok a Közgyőlésrıl legalább 30 nappal az Közgyőlés idıpontját megelızıen írásban értesülnek, abban a helyszín és az idıpont meg van jelölve és tartalmazza az Közgyőlés napirendjét. A Közgyőlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely a Közgyőlés meghívójában szerepel. Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelızıen az Egyesület tagjai a Közgyőlés napirendi pontjára javaslatot tehessenek. A Közgyőlés ülései nyilvánosak. A közgyőlés idıpontját 15 nappal azt megelızıen az Egyesület saját honlapján és a helyi önkormányzatnál igénybe vehetı tájékoztató eszközökön keresztül nyilvánosságra hozza. A Közgyőlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%+1 fı jelen van. Ha az egyébként szabályszerően összehívott Közgyőlés a megjelent tagoknak az elıírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésıbb egy hónapon belüli idıpontra ugyanazon tárgysorozattal új Közgyőlést kell kitőzni, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelen Közgyőlés az eddig megjelölt feltételek esetén is csak akkor válik határozatképessé, ha erre a tagok figyelmét a meghívóban elıre felhívják. Az Egyesület más egyesülettel való egyesülésérıl, szétválásáról és megszőnésérıl a Közgyőlés csak akkor határozhat, ha azon a tagok több mint a fele részt vesz. A Közgyőlésen olyan indítványok tárgyalhatók, amelyek a Közgyőlés elıtt legalább egy nappal az Egyesület elnökéhez beérkeztek. A Közgyőlésen résztvevık egyszerő szótöbbséggel további indítványok napirendre tőzését határozhatják el. A Közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell felvenni, amelyet az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a Közgyőlés levezetı elnöke, a jegyzıkönyvvezetı és a Közgyőlésen megválasztott 2 tag hitelesít. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell a közgyőlés helyét, idejét, a jelenlévık számát, a napirendet, a hozzászólásokat, az elfogadott határozatokat, a szavazás számszerő arányát, a döntések hatálybalépésének idıponját. A Közgyőlés határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévık egyszerő szótöbbségével hozza. Szavazategyenlıség esetén a szavazást meg kell ismételni. Amennyiben a második szavazás is szavazategyenlıséggel zárul, a kérdést elvetettnek kell tekinteni. A Közgyőlés az elnökség tagjainak megválasztásáról titkosan, írásbeli szavazással dönt. Titkos szavazást rendelhet el a Közgyőlés az elnök elıterjesztésére vagy a tagok 20%-ának kezdeményezésére. A közgyőlési határozatokat az Egyesület saját honlapján és a helyi önkormányzatnál igénybe vehetı tájékoztató eszközökön keresztül nyilvánosságra hozza, a Tájház tájékoztató táblájára 15 napra kifüggeszti. A Közgyőlés a levezetı elnököt, szavazatszámláló bizottságot, jegyzıkönyvvezetıt és a jegyzıkönyvet hitelesítı két tagot megválasztja 5

6 A Közgyőlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelı cél szerinti juttatás. Valamely közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet az Egyesület Közgyőlésének vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A Közgyőlés, Elnökség üléseirıl minden esetben jegyzıkönyv és nyilvántartás készül, amelybıl megállapítható döntéseinek tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzıkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefőzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megırizni. Folyamatos kezelését az Egyesület elnöke látja el. A Közgyőlés, Elnökség döntéseit, a döntés idıpontját követı két héten belül írásban igazolható módon közli az érintettekkel. Az Egyesület mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén az Egyesület képviselıjével elızetesen egyeztetett idıpontban bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet. Az Egyesület saját honlapján vagy a helyi önkormányzatnál igénybe vehetı tájékoztató eszközökön keresztül nyilvánosságra hozza az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetıségeket, mőködés módját, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a mőködésrıl készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetık. A Közgyőlés kizárólagos hatásköre: a) megválasztja az Egyesület vezetı testületeit: az Elnökséget, valamint tisztségviselıit: az elnököt és 2 elnökségi tagot; b) határoz az Elnökség által elıterjesztett fontos, az Egyesületet érintı ügyekben, és kialakítja az Egyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles képviselni; c) jóváhagyja vagy módosítja az alapszabályt, illetıleg az Egyesület egyéb szabályzatait; d) meghatározza a következı naptári évre esedékes tagdíjak mértékét; e) tagfelvétel másodfokon f) elbírálja az Elnökség kizárást kimondó határozata ellen benyújtott fellebbezést; g) tárgyalja a tagok által elıterjesztett indítványokat; h) az Elnökség javaslata alapján dönt a tiszteletbeli tagságra jelölt személyek megválasztása ügyében; i) elfogadja az ügyintézı szervek éves beszámolóját, ezen belül az ügyvezetésnek az egyesület vagyoni helyzetérıl szóló jelentését. Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Közgyőlés 6

7 kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Egyesület éves beszámolójának nyilvánosságra hozatalát a közhasznúsági jelentéssel együtt, tárgyévet követı év június 30. napjáig meg kell tenni; j) éves költségvetés megállapítása; k) egyesülés más társadalmi szervezettel, valamint a feloszlás kimondása; l) az olyan szerzıdés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezetı tisztségviselıjével vagy ezek hozzátartozójával köt; m) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezetı tisztségviselık és más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítésérıl való döntés; n) a végelszámoló kijelölése; 3. Az Elnökség Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a 3 tagú Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai az elnök és 2 Elnökség tagja. Az elnökségi ülésre annak tárgykörére figyelemmel esetenként további tagok hívhatók meg. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelı cél szerinti juttatás. Valamely közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet az Elnökség vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Az Elnökség szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévente 1-szer ülésezik. Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban. Szabályszerőnek az összehívás akkor minısül, ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés idıpontját megelızıen írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Össze kell hívnia az Elnökséget, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely az Elnökség hatáskörébe tartozik. Az elnökségi ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi tagok jelen vannak. Határozatait nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Határozatképtelenség esetén legkésıbb 8 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon a szavazásra jogosult elnökségi tagok jelen vannak. Az elnökségi határozatokat az Egyesület saját honlapján és a helyi önkormányzatnál igénybe vehetı tájékoztató eszközökön keresztül nyilvánosságra hozza, a Tájház tájékoztató táblájára 15 napra kifüggeszti. Az Elnökség döntéseirıl határozatot hoz, ülésein jegyzıkönyv készül, mely jegyzıkönyvet az elnökségi tagok aláírják. 7

8 Az Elnökség feladatai: a) az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a közgyőlés vagy az elnök hatáskörébe; b) ellátja az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat; c) az Egyesületet érintı ügyekben, fontos kérdésekben elıterjesztést fogalmaz meg a Közgyőlés számára; d) javaslatot tesz az egyesület tagdíjának mértékére a közgyőlésnek; e) tagfelvételi kérdésekben dönt; f) befogadja a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándéka esetén; g) elsı fokon dönt a tagsági jogviszony megszüntetésérıl (tagkizárás), mely ellen az érintett 15 napon belül a közgyőléshez fellebbezhet. h) javaslatot dolgoz ki a tiszteletbeli tagságra jelölt személy megválasztására. Az Elnökség a két Közgyőlés közötti idıszakban végzett tevékenységérıl a Közgyőlés elıtt beszámol, és intézkedéseit a Közgyőlés hagyja jóvá. 4. Az Egyesület tisztségviselıi Az Egyesület tisztségviselıi: az elnök és az Elnökség tagjai. A tisztségviselıket a Közgyőlés nyílt szavazással választja. Elnökségi taggá az választható, aki a törvényben elıírt feltételek teljesíti, és nem esik kizáró ok alá. Az Elnökség tagjainak megbízatása a megválasztás napjától 5 évre szól. A mandátum lejárta után e tisztségre újra megválaszthatók, tevékenységüket ingyenesen végzik. Az elnökségi tagság megszőnik: a) a tisztségrıl való lemondással; b) kilépéssel; c) visszahívással; d) a határozott idı lejártával; e) törvényben meghatározott ok bekövetkeztével A kilépést az elnökség ülésén kell bejelenteni és jegyzıkönyvben rögzíteni, vagy a kilépést írásban, igazolható módon kell közölni az elnökkel. Ha az Elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága - annak lejártát megelızıen - megszőnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévı idıtartamára szól. Az elnököt akadályozatása esetén az az elnökségi tag helyettesíti, akinek személyérıl erre vonatkozóan az elnökség korábban határozatban döntött. Ha az elnök megbízatása bármely okból megszőnik, az Elnökséget bármely elnökségi tag összehívhatja. Az elnöknek az intézkedéseit a Közgyőlés vagy az Elnökség döntésének megfelelıen kell megtennie, döntés hiányában pedig az egyesület érdekeivel összhangban. Az elnök feladatai: a) a Közgyőlés összehívása; b) az elnökségi ülések összehívása, levezetése; c) elıkészíti a vezetı szerv üléseit, biztosítja annak mőködését; d) gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezeli; 8

9 e) az Egyesület rendezvényeinek szervezése; f) a Közgyőlésrıl felvett jegyzıkönyv hitelesítése; g) az Egyesület mőködésének irányítása; h) kezeli az Egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol bármelyik elnökségi taggal együttesen; i) kezeli az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait; j) elkészíti az Egyesület törvényben meghatározott beszámolóját, és azt elfogadtatja a Közgyőléssel; k) vezeti az egyesület tagnyilvántartását; l) vezeti a határozatok tárát vagy ırzi a határozatokat tartalmazó jegyzıkönyvet; m) önállóan képviseli az Egyesületet; A határozathozatal rendje: Az Egyesület valamennyi szervének ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni mely jegyzıkönyvet elnökségi ülés esetén az Elnökség tagjai, taggyőlés esetén a levezetı elnök és az Egyesület két erre kijelölt tagja írja alá. A jegyzıkönyvnek - ha a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba - tartalmaznia kell az üléseken elfogadott határozatok pontos szövegét. Az Elnökség és a Közgyőlés döntéseit határozatba foglalja mely határozatokat a határozatok tárában kell nyilván tartani. 1. Az Egyesület vagyoni eszközei Az Egyesület bevételei: IV. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA a) a tagdíjak, b) az Egyesület rendezvényeinek bevételei, c) az Egyesület által szervezett táborok, tanfolyamok bevételei, d) az Egyesület által győjtött és bemutatókertben termesztett gyógynövények bevételei, e) pályázatokból, támogatásokból, adományokból származó bevétel, f) egyéb, az egyesület céljának megfelelı tevékenység és értékesített árúk bevételei. Az Egyesület rendes tagjai évenként tagdíjat fizetnek, melynek mértékét a Közgyőlés állapítja meg. 2. Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása Az Egyesület pénzeszközeinek célszerő felhasználására éves költségvetést készít. A következı évre szóló költségvetést és az elızı év gazdálkodásáról szóló beszámolót az elnök terjeszti a Közgyőlés elé jóváhagyás végett. A kifizetések két utalványozásra jogosult, az elnök és 1 elnökségi tag együttes aláírása alapján teljesíthetık. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület megszőnése esetén vagyonáról a Közgyőlés rendelkezik. Az egyesület vagyona a tagok között nem osztható fel. Az Egyesület megszőnik, amennyiben a Közgyőlés 2/3-os többséggel kimondja a feloszlást vagy más társadalmi szervezettel való egyesülést. Az Egyesület megszőnik akkor is, ha a Bíróság feloszlatja, vagy a megszőnését megállapítja. 9

10 V. AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE 1. Az Egyesület mőködése felett a törvényességi felügyeletet az egyesülési jogról szóló évi CLXXV. törvény 11. (1) bekezdése alapján az ügyészség gyakorolja. VI. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a közgyőlés bármely kérdésben határozatot hozhat. 2. Ez az Alapszabály a május 27-én, Algyı, Kastélykert utca 42. szám alatt megtartott közgyőlésen elfogadott egységes, teljes szöveget tartalmazó alapszabály, melyet az Egyesület elnöke, Berek Ágota, 6750 Algyı Kócsag utca 13; írt alá az alább keltezett helyen és idıben. Kelt: Algyı, május 27. elnök 10

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya Elfogadta a Mozdulat Szabadidıs SE alakuló közgyőlése (2008.10.30., módosítás: 2009.01.15., módosítás: 2009.06.30.) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. /1/ A

Részletesebben

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Fővárosi Bíróságon 1991. január 8. napján 3217 számon nyilvántartásba vett Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület 2012. augusztus 15.

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szöllısi József Rádióklub. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 40. Mőködési területe: a Magyar Köztársaság területe. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ALAPI POLGÁRİR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1, Az egyesület neve: Alapi Polgárır Egyesület Rövidített neve: Székhelye, levelezési címe: Mőködési területe: A P E Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara A l a p s z a b á l y 2012. május 24. 2012. május 24. 1 Preambulum A svájci-magyar kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében 1990.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

VORSZ Alapszabály tervezet

VORSZ Alapszabály tervezet 1. Általános rendelkezések (1) A Szövetség neve: Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége (2) A Szövetség rövidített neve: VORSZ (3) A Szövetség idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Kidney Patients

Részletesebben

I. FEJEZET. Preambulum

I. FEJEZET. Preambulum AZ LCA CENTER MAGYAR ÉLETCIKLUS-ELEMZİK SZAKMAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Preambulum Az életciklus-elemzés (LCA Life Cycle Assessment) a termékekkel kapcsolatos környezeti tényezık, és potenciális

Részletesebben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 205/2007. (VI. 29.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az átvevı HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság, valamint

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA Amelyet a Szövetkezeti Hitelintézet 2014. november 20. napján hozott 8/2/2014.11.20. sz. Igazgatósági határozatával a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület 2. Székhelye: 1031 Budapest, Vizimolnár u. 10. VIII. em. 69. 3. Működési területe: Magyarország

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET

BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET sz. példány BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET MŰKÖDÉSI ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2013. 12. 06. (2011. 01. 19.) ph. Szekeres István elnök 2 I. fejezet 1. Az egyesület neve, székhelye, státusza 1) Az egyesület

Részletesebben

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 73/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. Az Egyesület Alapszabálya 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. 2./ Rövidített neve: Földrajzos Klub. 3./ Angol név: GeoClub Association

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Mely kibocsátásra került az alulírott alapító Önkormányzat által a gazdasági

Részletesebben

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet, az alapítók elfogadtak 2000. március 3-án, az egyesület székhelyén megtartott alakuló közgyűlésen és amely módosításra került a1 /2014.(V.10.) sz.

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása ALAPSZABÁLY A Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. PartyPont Egyesület ALAPSZABÁLY A PartyPont Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61.

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014.

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. Alapszabály A Szociálpolitikai és Szociológiai Közhasznú Egyesület alapítói (Berényi András Attila, Brezina Anett, Cseh Evelin, Farkas Éva, Farkas Krisztián, Nagy Gábor,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6 Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak az ÉLTETŐ ÉRTÉKEINKÉRT EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal elfogadták

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete (a továbbiakban Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR 08. 1. oldal, összesen: 10 A WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2012. június 22. napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Kulturális és Szabadidős Egyesület alapító okirata a 2013. május 30-ai módosítás után egységes szerkezetbe foglalva

ALAPSZABÁLY. A Kulturális és Szabadidős Egyesület alapító okirata a 2013. május 30-ai módosítás után egységes szerkezetbe foglalva ALAPSZABÁLY A Kulturális és Szabadidős Egyesület alapító okirata a 2013. május 30-ai módosítás után egységes szerkezetbe foglalva Az egyesület közhasznúsági fokozata: "közhasznú". Bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. Általános rendelkezések /1/ Az Egyesület neve: Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület /HTE/ /2/. Székhelye: 3527. Miskolc, Selyemrét

Részletesebben

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a Tűzliliom Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladatainak segítése érdekében ESÉLY A SZEKSZÁRDI DÍJHÁTRALÉKOSOKNAK KÖZALAPÍTVÁNY néven alapítványt

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P S Z A B Á L Y (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján készült az alábbiak szerint I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A hegyközségi

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

I. AZ EGYESÜLET ADATAI Családokért Határon Innen és Túl Egyesület Székhely: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 30. Elnök:Deák Zsuzsanna Tünde e-mail:borokamesei@gmail.com ALAPSZABÁLY módosítás Családokért Határon Innen és Túl

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület ALAPSZABÁLY Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület 6750. Algyő, Bartók Béla u.7. Algyő, 2014. június 22. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Algyői Tisza Szabadidő,

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gombai Polgárőr Egyesület 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 5/2012. (XI.30.) számú határozattól

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabály Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Aerial Cartographic and Remote Sensing Association A Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabálya The Statutes of the Aerial Cartographic

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az Egyesület neve, célja és jogállása Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete

Részletesebben

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntı más szervek határozatait,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai ALAPSZABÁLY Az alapszabály 1. számú mellékletében megjelölt alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Magán Gasztroenterológusok Társaságát.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2 ALAPSZABÁLY 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A szervezet teljes neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület Rövidített neve: GyMS megyei FTE Angol nyelven: Association of Rural Tourism in

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY IT-Mentor Egyesület 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 2. Az Egyesület céljai, feladatai és tevékenységei 2 3. Az Egyesület tagjai 5 4. Tagsági jogok és kötelezettségek 7 5. Az Egyesület szervezete,

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben