I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei"

Átírás

1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet címét módosította a 18/2001. (III. 30.) számú rendelet/ (A 27/1995. (XII. 1.), a 4/1996. (III. 8.), a 17/1996. (VIII. 30.), a 21/1997. (X. 31.), a 27/1998. (X. 29.), a 29/1998. (XI. 27.), a 3/1999. (I. 29.), a 37/1999. (XII. 17.) 5/2000. (II. 18.), 18/2000. (IV. 28.), 40/2000. (XII. 1.) 44/2000. (XII. 22.), 18/2001. (III. 30.), 22/2001. (VI. 1.) 27/2001. (VIII. 31.), 33/2001. (XI. 30.), 7/2002. (II. 8.) 23/2002. (XI. 1.), 29/2002. (XII. 20.), 10/2004. (IV. 2.) 22/2004. (VI. 25.), 36/2004. (X. 29.), 24/2005. (IX. 30.), 10/2006. (III. 31.) 31/2006. (X. 12.), 32/2006. (X. 12.), 35/2006. (XII. 1.), 2/2007. (I. 26.) 30/2007. (VI. 29.), 36/2007. (VIII. 31.), 41/2007. (IX. 7.) számú rendeletekkel módosított EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG szeptember 26-i állapot A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam kiépülésével egyidejőleg az önkormányzati rendszer bevezetése mellett döntött, biztosítva a helyi önkormányzatok három kiemelkedıen fontos jogát: az autonómiához való jogot, a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, valamint az önkormányzati jogok bírósági védelmének a jogát. Az egyre erısödı önkormányzatok révén olyan önszervezıdı helyi hatalomgyakorlás valósul meg, amelyben a lakosság közvetlenül, illetve választott helyi képviselıi útján - a törvények keretei között - önállóan intézheti a helyi ügyek széles körét. A helyi önkormányzatok széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi közakaratot, megjelenítik a helyi érdekeket. Mindezeket alapulvéve és szem elıtt tartva Békés Város Önkormányzata önállóan, szabadon, demokratikus módon, széleskörő nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a közszolgáltatásokról, a helyi hatalom önkormányzati tipusú gyakorlásáról. A képviselı-testület a fenti elvekkel és célkitőzésekkel összhangban a következık szerint állapítja meg Szervezeti és Mőködési Szabályzatát (a továbbiakban SZMSZ): I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei Békés Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

2 2 1.. /1/ a) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Békés Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Az önkormányzat székhelye: 5630 Békés, Petıfi Sándor u. 2. A hivatal megnevezése: Békés Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) A Polgármesteri Hivatal címe: 5630 Békés, Petıfi Sándor u. 2. Az önkormányzat hivatalos honlapja Az önkormányzat hivatalos címe: b) Az önkormányzat mőködési területe: Békés Város közigazgatási területe. (Mód. a 36/2007. (VIII. 31.) számú rendelettel) /2/ Az önkormányzat jelképei: a címer, a zászló és a pecsét. A címer és zászló leírását és használatát külön önkormányzati rendelet tartalmazza. a.) b.) Az önkormányzat pecsétje: Kör alakú, "BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA" körfelirattal, középen a város címerének rajzolata Az önkormányzat pecsétjét kell használni: - a testület által adományozott okleveleken; - az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait tükrözı és rögzítı dokumentumokon. Az elıbbieken túlmenıen a pecsét csak akkor használható, ha a Magyar Köztársaság címerével ellátott pecsét (bélyegzı) használatát jogszabály nem teszi kötelezıvé. /3/ A polgármester és a jegyzı hivatalos kör alakú pecsétjén középen a Magyar Köztársaság címere van, a köríven pedig a következı felirat olvasható: a.) Békés Város Polgármestere b.) Békés Város Jegyzıje /4/ A település nemzetközi kapcsolatai: Az önkormányzat hivatalos kapcsolatot tart fenn Gyergyószentmiklós (Románia) és Magyarittabé (Szerbia) településekkel. II. Fejezet A helyi önkormányzás általános szabályai 2.. /1/ A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi

3 3 feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak. /2/ A helyi önkormányzat - a törvény keretei között - önállóan szabályozhatja, illetıleg egyedi ügyekben szabadon igazgathatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Döntését az alkotmánybíróság, illetve a bíróság és kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül. /3/ A képviselı-testület véleményt nyilvánít és kezdeményez a feladat- és hatáskörébe nem tartozó, de a helyi közösséget érintı ügyekben. E jogával különösen abban az esetben él, ha az ügy a településfejlesztéssel és üzemeltetéssel, a lakossági közszolgáltatások fejlesztésével áll szoros kapcsolatban. Ilyen ügyekben - a polgármester indítványára- a képviselı-testület csak a közvetlenül érintett lakossági réteg, érdekképviseleti szerv vagy társadalmi szervezet meghallgatása után nyilvánít véleményt, illetve tesz kezdeményezést. */4/ Önkormányzati döntést a helyi önkormányzat képviselı-testülete, annak felhatalmazására bizottsága, a helyi kisebbségi önkormányzat testülete, társulása, a polgármester, illetıleg a helyi népszavazás hozhat. (*: A /4/ bekezdés a 40/2000. (XII. 1.) számú rendelettel módosított szövegrész) 3.. Feladatok és hatáskörök /1/ A képviselı-testület - feladatainak eredményes megoldása érdekében - együttmőködik a megyei önkormányzattal. A koordináció keretében közvetlen cél a megyei tervek, koncepciók, elképzelések kidolgozásában való közvetlen részvétel, valamint azok egyeztetése a helyi elképzelésekkel. A folyamatos és rendszeres kapcsolattartás a polgármester, illetve a jegyzı feladata. /2/ Az önkormányzat együttmőködik a Békési Kistérségi Társulásban részt vevı települési önkormányzatokkal a gazdaságos és hatékony feladatellátás elısegítése érdekében. III. Fejezet Települési önkormányzat Az önkormányzat feladata, hatásköre, szervezete 4.. */1/ Az önkormányzat feladatait, ellátásának módját e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (*: Az (1) bekezdést módosította a 40/2000. (XII. 1.). számú rendelet) /2/ Hatályon kívül helyezte a 40/2000. (XII. 1.) számú rendelet. /3/ Az önként vállalt (többlet) feladatok tárgyában az éves költségvetésben, a gazdálkodást meghatározó pénzügyi tervben - a fedezet biztosításával egyidejőleg - kell állást foglalni. /4/ Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselıtestületet illetik meg. A képviselı-testület a településfejlesztéssel, a helyi közszolgáltatásokkal,

4 4 az alapvetı intézményhálózat létrehozásával és mőködtetésével szorosan összefüggı hatásköreinek gyakorlását nem ruházhatja át. Ennek megfelelıen és ezen túlmenıen a képviselıtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az önkormányzati rendelet-alkotás - az önkormányzat szervezetének kialakítása és mőködésének meghatározása - a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés és megbízás - a helyi népszavazás kiírása - az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerı címek meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása - a gazdasági program, a költségvetés megállapítása és a végrehajtásról szóló beszámoló elfogadása - helyi adó megállapítása - megállapodás külföldi önkormányzattal való együttmőködésrıl; nemzetközi önkormányzati szervezetekhez való csatlakozásról - véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elı - a településrendezési terv jóváhagyása - hitel felvétele - kötvénykibocsátás, a kötvénykibocsátásból származó bevételek felhasználásáról való döntés, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása (Mód. a 30/2007. (VI. 29.) számú rendelettel) - önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás - gazdasági társaság alapítása; intézmény alapítása, felügyelete, intézményi létszámkeret megállapítása (Mód.: a 2/2007. (I. 26.) számú rendelettel) - közterület elnevezése, emlékmő és köztéri szobor állítás - eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál - a népi ülnökök megválasztása - állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezésérıl, megszüntetésérıl, ellátási, szolgáltatási körzeteirıl, ha az általa nyújtott szolgáltatás a települést is érinti - amit törvény a képviselı-testület át nem ruházható hatáskörébe utal - a települési képviselı, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés, - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 33/A.. (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott hozzájárulással kapcsolatos döntés, - a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés. (Az utolsó három francia bekezdés a 29/2002. (XII. 20.) számú rendelettel kiegészített szövegrész) - a vagyonkezelési szerzıdés megkötésérıl, tartalmának meghatározásáról hozandó döntés (Kieg.: a 35/2006. (XII. 1.) számú rendelettel)

5 5 /5/ A képviselı-testület egyes hatásköreit rendeleteiben meghatározottak szerint bizottságaira, polgármesterére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. /6/ Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. /7/ Hatályon kívül helyezve a 35/2006. (XII. 1.) számú rendelettel /8/ A képviselı-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából önkormányzati intézményt, gazdasági vállalkozást, más szervezetet (a továbbiakban együtt: intézményt) alapíthat, kinevezi a vezetıiket. */9/ A képviselı-testület egyes területfejlesztési feladatainak megvalósítása érdekében társulásokban vesz részt. (*: a 29/1998. (XI. 27.) számú rendelettel kiegészített szövegrész) IV. Fejezet A képviselı-testület mőködése A képviselı-testület összehívása A képviselı-testület alakuló ülése 5. (1) A képviselı-testület az alakuló ülését a választást követı 15 napon belül tartja meg. Az alakuló ülést a polgármester hívja össze. Az alakuló ülést a polgármester eskütételéig a legidısebb települési képviselı, mint korelnök vezeti. (2) Az alakuló ülés megnyitása után a választási bizottság elnöke ismerteti az önkormányzati képviselı-választás és polgármester-választás eredményét. (3) Az alakuló ülésen a megválasztott képviselık és a polgármester esküt tesznek a képviselı-testület elıtt. Az eskü szövege a következı: Én esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hő leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot megırzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Békés Város javát szolgálom. Az esküt tevı meggyızıdése szerint: Isten engem úgy segéljen! (4) A képviselı-testület a képviselık több mint felének eskütétele után megalakultnak tekintendı. (5) Az alakuló ülésrıl távol maradó képviselık a képviselı-testület következı ülésén, illetve az akadályoztatásuk megszőnését követı ülésen tesznek esküt. (6) A képviselı-testület a polgármester illetményérıl az alakuló ülésen, illetve a polgármester megválasztását követı elsı ülésen dönt. (Az 5. a 36/2007. (VIII. 31.) számú rendelettel kiegészített szövegrész)

6 6 5/A. /1/ A képviselı-testület tagjainak száma 17 fı. /Névsorukat az 1. sz. melléklet tartalmazza./ A testület szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal ülésezik. A képviselı-testület a közmeghallgatást nem tartalmazó üléseit a Városháza emeleti tanácskozó termében tartja. /2/ A képviselı-testület ülését a polgármester hívja össze. A képviselı-testület összehívását a megyei közigazgatási hivatal vezetıje, valamint népi kezdeményezés is indítványozhatja. /3/ A képviselı-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni: a.) a jegyzıt, b.) a kisebbségi önkormányzatok elnökeit, mint a kisebbség helyi szószólóit, c.) az aljegyzıt és a Polgármesteri Hivatal osztályvezetıit, d.) a Békési Civil Szervezetek Egyesületének képviselıjét, e.) a külön jogszabályban elıírt kötelezı esetekben a megfelelı szervezeteket (pl. kamarák, szakszervezetek, Városi Rendırkapitányság, ÁNTSZ), illetve a napirend tárgya szerint illetékes szerv vezetıjét. (Mód. a 30/2007. (VI. 29.) számú rendelettel) /4/ A képviselı-testület ülésére meg kell hívni: a.) a helyi képviselı-testületben mandátummal nem rendelkezı, országos szervezettségő parlamenti és parlamenten kívüli párt helyi vezetıjét - kérésére -, amennyiben Békés városban szervezete mőködik, b.) megyei napilapokat, c.) helyi rádió, tv, újságok szerkesztıit. /5/ a) Az ülés meghívóját az ülés elıtt legalább 5 nappal kell megküldeni. Halaszhatatlan önkormányzati döntést igénylı ügyekben a polgármester 5 napnál rövidebb idıben is összehívhatja az ülést. A meghívót a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján is ki kell függeszteni. b) ) A képviselı-testületi ülés elıterjesztései elektronikus és papír alapú formában készülnek el. A képviselı-testületi ülés anyagához elektronikus hozzáférést kell biztosítani és azokat papír formában is meg kell küldeni a képviselıknek és a jegyzınek. Az aljegyzınek és a Polgármesteri Hivatal osztályvezetıinek a nyílt ülés elıterjesztéseihez elektronikus hozzáférést kell biztosítani és azokat papír formában is meg kell küldeni, a zárt ülés osztályok által érintett elıterjesztéseit papír formában kell megküldeni. A (3) bekezdés b) és d) pontjában foglaltak részére a nyílt ülésen tárgyalandó elıterjesztésekhez elektronikus hozzáférést kell biztosítani. Az elıkészítıt a napirendi pont tárgyalására meg kell hívni, azon zárt ülés esetén szakértıként jelen lehet. A (3) bekezdés e) pontjában felsoroltak részére a témakörben érintett testületi anyaghoz elektronikus hozzáférést kell biztosítani. A (4) bekezdés b) és c) pontjában foglaltak részére a nyílt ülés elıterjesztéseihez elektronikus hozzáférést kell biztosítani.

7 7 c) Elektronikus hozzáférésnek minısül az elıterjesztéseknek Békés Város honlapján ( keresztül biztosított elérhetısége. Az elektronikus hozzáférés biztosítására a kézbesítésre vonatkozók határidık az irányadók. Elektronikusan csak a nyílt ülés anyagai tehetık hozzáférhetıvé. /Az /5/ bekezdést módosította a 30/2007. számú (VI. 29.) számú rendelet/ /A b) pontot módosította, ill. a c) ponttal kiegészítette a 41/2007. (IX. 7.) számú rendelet/ /6/ A polgármester rendkívüli testületi ülést köteles összehívni a képviselık legalább 1/4- ének, vagy a képviselı-testület bizottságának a napirendet is tartalmazó indítványára. Ilyen sürgıs, halasztást nem tőrı esetben az ülés elıtt 24 órával is kiküldhetı a meghívó. Erre bármilyen értesítési mód igénybe vehetı; el lehet tekinteni az írásbeliségtıl is, a sürgısség okát azonban mindenképpen közölni kell. Munkaprogram, munkaterv 6.. /1/ a) A polgármester gazdasági programot terjeszt a képviselı-testület elé, amelyet az alakuló ülését követı hat hónapon belül fogad el. b) A gazdasági program a képviselı-testület megbízatásának idıtartamára, vagy azt meghaladó idıszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitőzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetıségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve az önkormányzat által nyújtandó kötelezı és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elısegítését, a településfejlesztési politika, az adópolitika célkitőzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá a befektetés-támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitőzéseit. /2/ A képviselı-testület mőködésének alapja - a program végrehajtását is célzó - munkaterv. /3/ A munkaterv tervezetét - a polgármester irányításával - a jegyzı állítja össze, s a polgármester terjeszti jóváhagyás végett a képviselı-testület elé. Ezt megelızıen gondoskodik arról, hogy a képviselı-testület és a bizottságok munkaterv-tervezetei között összhang legyen. /4/ A munkaterv fıbb tartalmi elemei: - a képviselı-testületi ülések tervezett idıpontjai, napirendjei - az elıkészítésben résztvevık felsorolása - a napirend elıterjesztıjének (felelısének) a megjelölése - azoknak a témaköröknek a tételes megjelölése, amelyeket valamely bizottság nyújt be, illetıleg amelyhez bizottsági állásfoglalást kell beterjeszteni - az elıterjesztések elkészítésének határideje - a meghívandók felsorolása.

8 /5/ Hatályon kívül helyezve a 35/2006. (XII. 1.) számú rendelettel A képviselı-testület ülése. Az ülésvezetés szabályai /1/ A képviselı-testület ülése nyilvános. /2/ A képviselı-testület a.) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás adása, illetıleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylı személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor. (Az a.) pont utolsó mondatát módosította a 29/2002. (XII. 20.) számú rendelet) b.) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. /3/ a) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott ügyek tárgyalása esetén az érintett a képviselı-testületi ülést megelızıen írásban, illetve a képviselı-testület ülésén szóban is nyilatkozhat arról, beleegyezik-e az ügy nyilvános tárgyalásába. Amennyiben érintett nyilatkoztatására nem kerül sor, vagy nem nyilatkozik, a képviselı-testület az ügyet zárt ülésen tárgyalja. b) A képviselı-testület zárt ülésén hozott döntéseket legkésıbb a következı nyilvános ülésen ki kell hirdetni, figyelemmel a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezéseire. (Mód. a 36/2007. (VIII. 31.) számú rendelettel) /4/ A zárt ülésen a képviselı-testület tagjai, a kisebbségi szószóló és a jegyzı, továbbá meghívásuk esetén az érintettek és a szakértık vesznek részt. (Mód.: a 35/2006. (XII. 1.) és a 30/2007. (VI. 29.) számú rendelettel) /5/ A képviselı-testület ülését a polgármester - távollétében az alpolgármester - vezeti. A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejő betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti az ülést. 8.. /1/ A polgármester a testületi ülés vezetése során: a.) megállapítja az ülés határozatképességét, ismerteti az igazoltan, valamint az elızetes bejelentés nélkül távol maradt képviselık névsorát; b.) határozatképtelenség esetén a polgármester dönt az újbóli testületi ülés idıpontjáról.

9 Ebben az esetben nem kell alkalmazni az 5.. /5/ bekezdésében elıírtakat; 9 c.) elıterjeszti az ülés napirendjét; d.) írásban képviselıi kérdésre szóban is tájékoztatást ad az elızı képviselı-testületi ülés óta eltelt idıszakban történt fontosabb eseményekrıl, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, e) írásban képviselıi kérdésre szóban is tájékoztatást ad az elızı képviselı-testületi ülésen elfogadott határozatok végrehajtásának állásáról /2/ A képviselı-testület a napirendrıl külön határoz. /3/ Hatályon kívül helyezve a 17/1996. (VIII. 30.) számú rendelettel /4/ A meghívóban nem szereplı - sürgısségi indítványnak nem minısülı - téma napirendre tőzésérıl a képviselı-testület vita nélkül, egyszerő szótöbbséggel dönt. Az elıterjesztés 9.. /1/ Elıterjesztésnek minısül a munkatervbe felvett, a képviselı-testület vagy a képviselıtestület bizottsága által elızetesen javasolt, vagy a polgármesterhez a képviselı-testület ülését megelızıen legalább 10 nappal eljuttatott javaslat, rendelet- vagy határozat-tervezet, amely képviselı-testületi döntést igényel. (Mód. a 30/2007. (VI. 29.) számú rendelettel) /2/ A testületi ülésre az elıterjesztés írásban kerül benyújtásra. Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásban foglalt elıterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülésen történı kiosztását. /3/ Az elıterjesztés fıbb elemei: a) A fejrész tartalmazza bal oldalon az elıterjesztés tárgyát, az elıterjesztı személy és osztály, illetve szervezet megnevezését, a véleményezı bizottság megnevezését, jobb oldalon az elıterjesztés sorszámát, a döntéshozatal módját, minısített többség esetén hivatkozással az arról rendelkezı önkormányzati rendelet megfelelı szakaszára, valamint az elıterjesztés nyílt vagy zárt ülésen történı tárgyalásának módját. (Mód. a 30/2007. (VI. 29.) számú rendelettel) b) A második rész tartalmazza az egyértelmően megfogalmazott határozati javaslatot vagy rendelet-tervezetet, a végrehajtásért felelısök megnevezését és a határidık, részhatáridık megjelölését. A harmadik rész tartalmazza az elıterjesztı aláírását, valamint a jogi és a pénzügyi kontrollt végzı személyek aláírását. Pénzügyi tárgyú elıterjesztésben a költségvetésben nem tervezett kiadás forrását, annak pontos megjelölésével (forráscsere megnevezése, többletforrás neve, kiadási megtakarítás neve) meg kell nevezni.

10 (Kieg. a 36/2007. (VIII. 31.) számú rendelettel) 10 (4) A vagyoni elıterjesztések az elızıeken túl tartalmazzák a vagyontárgy besorolását; azt, hogy a besorolás alapján milyen eljárást kell alkalmazni, illetve azt, hogy az Európai Közösséget Létrehozó Szerzıdés 87. cikke szerinti eljárás alkalmazandó-e. (Kieg.: a 35/2006. (XII. 1.) számú rendelettel) A sürgısségi indítvány 10.. /1/ Sürgısségi indítvány - a sürgısség tényének rövid indoklásával - legkésıbb az ülést megelızı nap 11 óráig írásban nyújtható be a polgármesternél. Sürgısségi indítványt nyújthat be: a polgármester, az alpolgármester, a bizottságok elnökei, a képviselı, a jegyzı. /2/ A sürgısségi indítvány elfogadásáról a képviselı-testület egyszerő szótöbbséggel dönt. Az indítványt - elfogadása esetén - elsı napirendi pontként kell megtárgyalni. Az indítvány elutasításakor kell dönteni, hogy a témát tárgyalják-e, illetıleg hányadik napirendként tárgyalják. A vita. Szavazás 11.. /1/ A polgármester a napirendek sorrendjében minden elıterjesztés felett külön-külön nyit vitát. /2/ A napirend tárgyalása során, a vitát megelızıen az elıterjesztı legfeljebb 5 percben szóbeli kiegészítést tehet a napirendhez, amennyiben az új tényeket tartalmaz. /3/ A bizottsági vélemény ismertetése után az elıterjesztıhöz a képviselık, majd a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, illetve hozzászólhatnak. Az elhangzott kérdésre a vita lezárása elıtt kell választ adni. /4/ a) A vitában elıször az érintett bizottság véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti, amennyiben azt az elıterjesztés, vagy annak kiegészítése nem tartalmazza. b) A bizottsági vélemény ismertetése után a hozzászólásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor. Minden képviselı, szakértı, tanácskozási joggal meghívott legfeljebb öt percben szólhat hozzá az elıterjesztéshez. Az a képviselı, aki idıkeretét kimerítette, az elhangzottakra még kétszer 2 perc idıtartamban reagálhat. Személyes érintettség címén a képviselı 2 percben szólhat hozzá. A hozzászólásokra rendelkezésre álló idı leteltérıl a számítógép hangjelzéssel tájékoztat. Az idıkeretet a költségvetési tervezet, és a költségvetési beszámoló tárgyalása során nem kell alkalmazni. Az idı túllépése miatt az ülés vezetıje megvonhatja a szót. Az elhangzott kérdésre a vita lezárása elıtt kell választ adni. Az elıterjesztéshez kapcsolódóan a képviselı írásban is beterjesztheti álláspontját. A sokszorosításhoz a Polgármesteri Hivatal segítséget nyújt. (Kieg. a 36/2007. (VIII. 31.) számú rendelettel)

11 11 /5/ A képviselı-testület vita nélkül, nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel határoz arról, hogy megadja-e a szót a tanácskozási joggal nem rendelkezık, illetve a választópolgárok közül megjelentek számára. E hozzászólások idıtartama 5 percnél hosszabb nem lehet, idıtúllépés esetén a polgármester megvonhatja a szót a felszólalótól. /6/ A vita során a vita lezárására a hozzászólások idıtartamának korlátozására a képviselıtestület bármely tagja javaslatot tehet, amelyrıl a képviselı-testület vita nélkül, egyszerő szótöbbséggel határoz. /7/ a) A képviselık az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó módosító javaslataikat a napirendi pontot tárgyaló bizottság ülésén írásban vagy szóban terjeszthetik elı. A bizottság határoz arról, hogy a módosító indítványt javasolja-e elfogadásra a képviselı-testületnek. b) A vita során elhangzott módosító javaslatot a javaslattevı a vita lezárása után, a szavazás megkezdése elıtt szavazásra alkalmas módon köteles megfogalmazni és azt írásban kiosztani, vagy a képviselıkkel szó szerint ismertetni. Pontatlanul megfogalmazott módosító javaslat javaslattevı által történı újrafogalmazását az ülést vezetı indítványozhatja. (Mód. a 36/2007. (VIII. 31.) számú rendelettel) /8/ A polgármester vagy bármely képviselı indítványára a napirend tárgyalása során a polgármester egy alkalommal s legfeljebb 30 perc tárgyalási szünetet rendelhet el. /9/ A polgármester a vitát akkor zárja le, ha a napirendhez további felszólaló nem jelentkezik, vagy a testület - a polgármester javaslatára - a vita folytatását szükségtelennek tartja. /10/ A vita lezárása után a napirend elıterjesztıje válaszol a hozzászólásokra, legfeljebb 5 percben. /11/ A vita lezárása után, a határozathozatal elıtt a jegyzınek szót kell adni, ha a javaslatok törvényességét illetıen észrevételt kíván tenni. /12/ A szavazást követıen a napirendi ponthoz újabb hozzászólásnak helye nincs. /13/ A /2/, /4/ /5/, /8/ és /10/ bekezdésben meghatározott idıkeretek az éves költségvetés tárgyalása során nem kötelezıek. (A 11. a 2/2007. (I. 26.) számú rendelettel módosított szövegrész) 12.. /1/ A polgármester az elıterjesztésben szereplı és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Elıször a módosító és kiegészítı indítványokról dönt a testület - az elhangzás sorrendjében - majd az ezek figyelembevételével kialakított, eredeti határozati javaslatról. /2/ A javaslat elfogadásához a jelenlévı települési képviselık több mint a felének igen szavazata szükséges. /3/ A képviselı-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselı köteles bejelenteni a

12 12 személyes érintettséget. A kizárásról az érintett települési képviselı kezdeményezésére vagy bármely települési képviselı javaslatára a képviselı-testület dönt. A kizárt települési képviselıt a határozatképesség szempontjából jelenlévınek kell tekinteni. /4/ Minısített többség szükséges: a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) j.) Önkormányzati rendeletalkotáshoz az önkormányzat szervezetének kialakításához és mőködésének meghatározásához, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozáshoz külföldi önkormányzattal való együttmőködést rögzítı megállapodáshoz, nemzetközi szervezethez való csatlakozáshoz intézmény alapításához, átalakításához, megszüntetéséhez a képviselı kizárásához zárt ülés elrendeléséhez, az önkormányzat vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene a képviselı-testület megbízatásának lejárta elıtti feloszlatásához a polgármester elleni kereset benyújtásához minden olyan kérdésrıl való elızetes vélemény-nyilvánításhoz, állásfoglaláshoz, amelynél a végleges döntéshez minısített többség szükséges *k.) forgalomképtelen vagyontárgy forgalomképessé minısítéséhez, önkormányzati vagyon elidegenítéséhez, megterheléséhez és vállalkozásba való beviteléhez (*: mód. az 5/2000. (II. 18.), valamint a 40/2000. (XII. 1.) számú rendelettel) l.) m.) hitelfelvételrıl, kötvénykibocsátásról szóló döntéshez gazdasági társaság létrehozásához, átszervezéséhez, megszüntetéséhez *n.) önkormányzati vagyon tulajdonjogának és vagyonkezelıi jogának ingyenes átruházásához, illetve követelésrıl való lemondáshoz. (*: a n.) pont az 5/2000. (II. 18.) számú rendelettel kiegészített szövegrész) */5/ A képviselı-testület a döntéseit (határozat, rendelet) gépi összesítı igénybevételével, nyílt szavazással hozza.* (*-*-ig a 29/1998. (XI. 27.) számú rendelettel módosított szövegrész) /6/ a) A képviselı-testület titkos szavazást tarthat mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést köteles tartani, illetve zárt ülést rendelhet el. A titkos szavazásra bármely képviselı javaslatot tehet, a javaslat elfogadásáról a képviselı-testület egyszerő szótöbbséggel dönt. b) A képviselı-testület titkos szavazást köteles tartani abban az esetben, ha azt jogszabály elıírja. A titkos szavazást a polgármester rendeli el. c) A titkos szavazást az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, mint szavazatszámláló bizottság bonyolítja le. d) A Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság a titkos szavazás lebonyolítása során ismerteti a szavazás módját, összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, a szavazásról jegyzıkönyvet készít, és a szavazás eredményérıl jelentést tesz a képviselı-testületnek. (Mód. a 36/2007. (VIII. 31.) számú rendelettel) /7/ A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, urna igénybevételével történik. A titkos szavazásról külön jegyzıkönyv készül.

13 13 /8/ A titkos szavazás lebonyolítása az Ügyrendi Bizottság feladata. Annak részletes szabályai egyedileg kerülnek meghatározásra. /9/ Hatályon kívül helyezve a 17/1996. (VIII. 30.) számú rendelettel 13.. /1/ Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha: a.) azt törvény írja elı *b.) minden olyan ügyben, amelyben a határozatképes képviselı-testület egyszerő szótöbbséggel úgy dönt. Ügyrendi kérdésben névszerinti szavazást tartani nem lehet.* *-*-ig: a 17/1996. (VIII. 30.) számú rendelettel módosított szöveg. /2/ A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyzı felolvassa a képviselık nevét, s a jelenlévı képviselık pedig a nevük felolvasásakor "igen", "nem", vagy "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. /3/ Hatályon kívül helyezve a 35/2006. (XII. 1.) számú rendelettel 14.. *A szavazás eredményét a polgármester ismerteti.* Ha a szavazás eredménye felıl kétség merül fel, az elnök ismételt szavazást rendel el. (*-*-ig a 29/1998. (XI. 27.) számú rendelettel módosított szövegrész) 15.. /1/ A képviselı-testület határozatait külön-külön - a naptári év elejétıl kezdıdıen - folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következık szerint: Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének /20 ( hó nap) számú határozata */2/ A testületi határozatokról a Polgármesteri Hivatal számítógépes nyilvántartást vezet. (*: A /2/ bekezdést módosította a 40/2000. (XII. 1.) számú rendelet) /3/ A határozatokat a jegyzıkönyv elkészítését követıen el kell küldeni a végrehajtásért felelıs személyeknek és szerveknek. A képviselık a határozatokat választásuk szerint papíralapon vagy elektronikus formában kapják meg. /4/ Hatályon kívül helyezve a 35/2006. (XII. 1.) számú rendelettel

14 14 Interpelláció, kérdés 16. (1) A képviselık az önkormányzat szervei feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben a polgármesterhez (alpolgármesterhez), a jegyzıhöz, a bizottság elnökéhez interpellációt intézhetnek. (2) Az interpellációt a képviselı-testület ülésén kell megválaszolni, ha azt a címzett az ülés elıtt legalább három nappal megkapta. A megjelölt határidın belül, vagy a képviselıtestület ülésén benyújtott interpellációra az ülésen, vagy a képviselı-testületi ülést követı 15 napon belül írásban kell érdemi választ adni. A képviselı-testületi ülésen elhangzott interpellációt legkésıbb a képviselı-testület ülését követı napon írásban is be kell nyújtani. (3) Ha az interpellált írásban ad választ, válaszát minden képviselıhöz el kell juttatni. Az interpelláció elfogadásáról ebben az esetben a következı képviselı-testületi ülésen kell dönteni. (4) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló képviselı nyilatkozik. Amennyiben a képviselı a választ nem fogadja el, az elfogadásról a képviselı-testület vita nélkül, egyszerő szótöbbséggel dönt. (5) Ha az interpellációra adott választ a képviselı-testület nem fogadja el, a polgármester határidı kitőzésével az ügy tárgya szerint illetékes bizottságot bízza meg az interpelláció kivizsgálásával. A kivizsgálás során az interpelláló képviselı részvételét lehetıvé kell tenni. A kivizsgálás eredményérıl a bizottság elnöke a következı rendes képviselıtestületi ülésen írásban ad tájékoztatást. 16/A. (1) A képviselık a képviselı-testületi ülésen a napirendek lezárása után önkormányzati ügyekben felvilágosítást, tájékoztatást kérhetnek a polgármestertıl (alpolgármestertıl), a jegyzıtıl, illetve a bizottság elnökétıl. (2) A kérdéseket a képviselı-testületi ülésen szóban, vagy legkésıbb 15 napon belül írásban érdemben meg kell válaszolni. Az írásban adott választ minden képviselı részére el kell juttatni. (A 16. és 16/A -ok a 36/2007. (VIII. 31.) számú rendelettel módosított és kiegészített szövegrészek) A tanácskozás rendjének fenntartása 17.. /1/ A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik. Ennek során: a.) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától, vagy a tanácskozáshoz nem illı, sértı kifejezéseket használ. Ismételt figyelmeztetést követıen megvonhatja tıle a szót, b.) rendre utasíthatja azt, aki a képviselı-testülethez méltatlan magatartást tanúsít,

15 15 c,) tartós rendzavarás, állandó lárma, vagy vita folyamatos rendjét ellehetetlenítı esemény következtében a polgármester - ha ismételt figyelmeztetése sem jár eredménnyel - felfüggesztheti az ülést. /2/ A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalják el. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester rendreutasíthatja a rendzavarót, ismétlıdı rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására is kötelezheti. A jegyzıkönyv 18.. /1/ A testületi ülésrıl 3 példányban kell jegyzıkönyvet készíteni. Ebbıl: a.) b.) c.) d.) az eredeti példányt a jegyzı kezeli az egyik példányt meg kell küldeni 15 napon belül a Megyei Közigazgatási Hivatal vezetıjének egy példányt - mellékleteivel együtt - évente kötetbe kell kötni és el kell helyezni a Polgármesteri Hivatal titkárságán A nyilvános ülésrıl készült jegyzıkönyvet a városi honlapra föl kell tenni. /2/ A jegyzıkönyv tartalmazza: a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) j.) az ülés helyét a megjelent képviselık nevét (távolmaradt képviselık névsorát) az ülésen tanácskozási joggal résztvevık nevét és a meghívottak névsorát az ülés megnyitásának idıpontját az elfogadott napirendet napirendként az elıadó és a felszólalók nevét, a kérdéseket, a hozzászólások lényegét a határozathozatal módját a szavazás számszerő eredményét és a határozat szövegét, külön indítványra a kisebbségi véleményt a polgármester esetleges intézkedéseit (az ülésen történt fontosabb eseményeket) az elhangzott interpellációkat, valamint az azokkal kapcsolatos válaszokat és határozatokat. /3/ A jegyzıkönyv melléklete: - jelenléti ív - a tárgyalt írásos elıterjesztések /4/ A jegyzıkönyv elkészíttetésérıl a jegyzı gondoskodik, azt a polgármester és a jegyzı írja alá.

16 16 /5/ A képviselı-testület ülésérıl hangfelvétel készül, amelyet a gépi szavazatösszesítı eredményével együtt 90 napig kell megırizni. /6/ A választópolgárok - a zárt ülés kivételével - betekinthetnek a képviselı-testület elıterjesztésébe és ülésének a jegyzıkönyvébe. A zárt ülésrıl külön jegyzıkönyvet kell készíteni. V. Fejezet Az önkormányzati rendeletalkotás 19.. /1/ A képviselı-testület - az Ötv (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján - annak végrehajtására - önkormányzati rendeletet alkot. /2/ Hatályon kívül helyezve a 35/2006. (XII. 1.) számú rendelettel /3/ Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik: - a polgármester, az alpolgármester, a jegyzı, - az önkormányzati bizottságok elnökei - a települési képviselık. /4/ A tervezetet a polgármesteri hivatal tárgy szerint érintett munkatársai, valamint az illetékes önkormányzati bizottság készítik elı. A rendelet-tervezetet az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság véleményezi. /5/ A rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyzı szerkeszti meg. Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyzı írják alá. /6/ Az önkormányzati rendeleteket külön-külön - a naptári év elejétıl kezdıdıen - folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következık szerint: Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének /20 ( hó nap) számú rendelete /7/ Az önkormányzati rendelet kihirdetése és közzététele az önkormányzat hirdetı tábláján történı kifüggesztéssel valósul meg.

17 17 VI. Fejezet A települési képviselı 20.. /1/ A települési képviselı az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követı ülésen esküt tesz. /2/ Hatályon kívül helyezve a 29/1998. (XI. 27.) számú rendelettel /1/ A képviselı fıbb jogai: 21.. a.) részt vehet a képviselı-testület döntéseinek elıkészítésében, végrehajtásuk megszervezésében és ellenırzésében: b.) a polgármester egyes települési képviselıket - szakmai ismereteik, felkészültségük szerint - bevonhat a döntések elıkészítésébe, a különbözı szervekkel folytatott tárgyalásokba. A képviselı-testületnek egyes ügyekben javaslatot tehet arra, hogy a képviselettel a testület valamely képviselıt bízzon meg; c.) kezdeményezheti, hogy a képviselı-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a helyi kisebbségi önkormányzat testületének - a képviselı-testület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését (Ötv. 19..(2) bek.); d.) a képviselı-testület hivatalától igényelheti a képviselıi munkájához szükséges tájékoztatást, illetıleg ügyviteli közremőködést; e.) bármely bizottsági ülésen tanácskozási joggal részt vehet. f.) a képviselı-testület ülésén a polgármestertıl (alpolgármestertıl), a jegyzıtıl, a bizottság elnökétıl önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, hozzájuk interpellációt intézhet. (Az f.) pont a 36/2007. (VIII. 31.) számú rendelettel) /1/ A képviselı fıbb kötelességei: 22.. a.) tevékeny részvétel a képviselı-testület munkájában; b.) a képviselı az ülés megkezdéséig köteles jelezni, amennyiben nem tud részt venni a testületi vagy bizottsági ülésen; c.) olyan magatartás tanúsítása, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára;

18 18 d.) felkérés alapján részvétel a testületi ülések elıkészítésében, valamint a különbözı vizsgálatokban; e.) a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti (és magán) titok megırzése. Titoktartási kötelezettsége a megbízatásának lejárta után is fennáll; f.) kapcsolattartás választókerületének polgáraival, illetve a különbözı önszervezıdı lakossági közösségekkel; g.) a személyes érintettség bejelentése a határozati javaslatról való szavazás elıtt 23.. Romaügyi tanácsnok /1/ A képviselı-testület romaügyi tanácsnokot választ. /2/ A romaügyi tanácsnok feladatkörében eljárva: - koordinálja az önkormányzat és a munkaügyi központ munkahelyteremtı feladatait, - segítséget nyújt a Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájához, és más roma kisebbségi szervezetek mőködéséhez, - figyelemmel kíséri a cigány kisebbséget érintı pályázatok megjelenését, közremőködik azok elkészítésében, a nyertes pályázatok végrehajtásában, - tevékenységérıl évente beszámol a képviselı-testületnek. (A 23. a 2/2007. (I. 26.) számú rendelettel megállapított szövegrész) 24.. Hatályon kívül helyezve a 35/2006. (XII. 1.) számú rendelettel 25.. Hatályon kívül helyezve a 35/2006. (XII. 1.) számú rendelettel Az önkormányzati delegálás szabályai 25/A.. (1) Az önkormányzati delegálás során a jelölt személyek közül az illetékes szakmai bizottság elızetes véleményét kikérve Békés Város Képviselı-testülete választja ki az önkormányzati delegáltat. A képviselı-testület a delegálást átruházhatja bizottságára, polgármesterére, kivéve az önkormányzati törvény 10.. (1) bek. b.) pontjában meghatározott eseteket. (2) Az önkormányzati delegáltak beszámolóját a végzett tevékenységükrıl a tevékenység szerinti illetékes ágazati bizottságok munkatervükben meghatározott idıszakonként, de a választási ciklus idıtartama alatt legalább egyszer tárgyalják, kivéve, ha a beszámoltatás jogát Békés Város Képviselı-testülete fenntartotta magának.

19 19 (3) A delegált visszahívására az (1) bekezdésben meghatározottak az irányadók. (A 25/A.. a 33/2001. (XI. 30.) számú rendelettel kiegészített szövegrész) VII. Fejezet A képviselı-testület bizottságai 26.. A bizottsági feladatok és szervezet /1/ A képviselı-testület meghatározza bizottsági szerkezetét, megválasztja a bizottsági tagokat és elnököket. */2/ A képviselı-testület minısített szótöbbséggel visszahívhatja a bizottság elnökét, tagjait, ha azok a bizottság munkájában igazolatlanul hosszabb távon nem vesznek részt. (*: A (2) bekezdés a 44/2000. (XII. 22.) számú rendelettel kiegészített szövegrész) /3/ Az egyes bizottságok felsorolását, tagjainak névsorát és az általuk ellátandó feladatok részletes jegyzékét az SZMSZ 2. sz. melléklete rögzíti. A bizottsági mőködés fıbb szabályai 27.. /1/ A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselık közül kell választani. A polgármester, az alpolgármester, a települési kisebbségi önkormányzat elnöke, a képviselı-testület hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja. /2/ A bizottság határozatképességére és határozathozatalára a képviselı-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. /3/ A képviselı-testület a munkatervében meghatározza azokat az elıterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, illetve azokat, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselı-testülethez. /4/ A bizottság nem képviselı tagja megválasztását követıen esküt tesz a képviselı-testület elıtt. Az eskü letételéig a bizottság tagja nem gyakorolhatja jogait. /5/ A bizottság tagja a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul bejelenteni a bizottság elnökének és a polgármesternek. (Kieg.: a 35/2006. (XII. 1.) számú rendelettel) 28.. */1/ A bizottság szükség szerint tartja üléseit. A bizottság ülését össze kell hívni tagjai ¼- ének, a képviselı-testületnek, illetve a polgármesternek az indítványára.

20 20 (*: a 29/1998. (XI. 27.) számú rendelettel módosított szövegrész) /2/ A bizottsági üléseket a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. /3/ Ha a bizottság elnökének távolmaradása elıre tudott, a bizottság képviselı tagjai közül felkéri helyettesét; ha az elnök távolmaradása váratlan, a bizottság tagjai választanak eseti elnököt. /4/ Együttes bizottsági ülés esetén az elnökök megegyezésük szerint vezetik az ülést. Ha egyik bizottság elnöke nincs jelen, jogkörében a /3/ bekezdés szerint kijelölt elnök jár el, vagy az elnök nélkül maradt bizottsági tagok közmegegyezéssel felkérik a jelenlévı elnököt az ülés levezetésére /1/ A bizottsági ülésre a meghívót a bizottság ülését megelızıen legalább 6 nappal, sürgıs esetben legalább 3 nappal korábban meg kell küldeni: - a bizottság tagjainak, - minden települési képviselınek, - a jegyzınek, - a polgármesteri hivatalnak. - a Civil Szervezetek Egyesülete által az adott bizottságba megnevezett személynek, - a helyi kisebbségi önkormányzat azon tagjának, akit erre az adott kisebbségi önkormányzat kijelölt. (Kieg. a 36/2007. (VIII. 31.) számú rendelettel) /2/ Indokolt esetben az ülés szóban is összehívható. /3/ A meghívó tartalmazza: - az ülés helyét és kezdési idıpontját - a javasolt napirendi pontokat, lehetıleg mellékletként a napirendi pontok elıterjesztéseit, a bizottsági tagok esetén papír alapú formátumban - a napirendi pontok elıterjesztıit. (Kieg. a 36/2007. (VIII. 31.) számú rendelettel) /4/ Az ülésrıl a tanácskozás lényegét tartalmazó jegyzıkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: - az ülés helyét, idıpontját, - a tárgyalt napirendi pontokat, - az elfogadott javaslatokat, határozatokat, azok határidejét és személy szerinti felelısöket. /5/ A jegyzıkönyv egy példányát, valamint a jelenléti ívet a jegyzı a Polgármesteri Hivatal Titkárságán helyezi el.

21 /1/ A bizottság - az Ötv (1) bekezdésében foglalt feladatai alapján - a képviselıtestület ülésére készített elıterjesztéseket a bizottsági álláspont kialakítása érdekében tárgyalja. /2/ Az elıterjesztések elıkészítésében a polgármesteri hivatal - tárggyal, témával érintett - osztályvezetıje, csoportvezetıje, ügyintézıje köteles részt venni. (Mód. a 30/2007. (VI. 29.) számú rendelettel) /3/ Az elıterjesztések, javaslatok sokszorosításáról a polgármesteri hivatal gondoskodik. */4/ Minden bizottsági ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni a a települési kisebbségi önkormányzatok elnöke által megnevezett kisebbségi önkormányzati képviselıt, a Békési Civil Szervezetek Egyesületének képviselıjét, valamint a Városi Diákszövetség képviselıjét. A tanácskozási jog a zárt ülésre nem terjed ki. (*: A /4/ bekezdést módosította a 23/2002. (XI. 1.) számú rendelet) /5/ Az ÁNTSZ Városi Intézetét tanácskozási joggal meg kell hívni egészségügyi ellátással, egészségügyi intézmények mőködésével, a lakosság egészségi állapotával összefüggı napirendi pontok tárgyalására. /6/ Gazdasági elıterjesztésnek a hely önkormányzat képviselı-testületéhez való benyújtása elıtt meg kell kérni a helyi önkormányzat területén mőködı, érdekelt gazdasági érdekképviseleti szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét. /7/ A bizottságok jogosultak állandó vagy eseti szakértıt bevonni munkájukba. /8/ A bizottság minden tagja köteles a tudomására jutott állam, szolgálati és üzleti titkot megırizni. 30/A.. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás rendje /1/ A polgármester, a helyi önkormányzati képviselık és hozzátartozóik (a továbbiakban: vagyonnyilatkozatra kötelezettek) vagyonnyilatkozatainak nyilvántartását, ellenırzését, tárolását az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság végzi. A vagyonnyilatkozatokat zárt lemezszekrényben, a bizottság egyedi határozatában megjelölt helyen kell ırizni, elkülönítetten az egyéb iratoktól. /2/ A képviselık vagyonnyilatkozata az ellenırzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével nyilvános. Azok a bizottság elnökének vagy a bizottság általa megbízott tagjának jelenlétében megtekinthetık és azokról feljegyzés készíthetı a Polgármesteri Hivatal munkaidejében, a bizottság elnökével egyeztetett idıpontban. A képviselık hozzátartozójának vagyonnyilatkozata nem nyilvános, abba csak az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenırzés céljából.

22 22 /3/ A képviselıkkel kapcsolatos vagyonnyilatkozati eljárást a bizottság elnökénél bárki kezdeményezheti. Az eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmának ellenırzése. /4/ Az eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó tényállítás esetében van helye. Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a bizottság felhívja a kezdeményezıt a hiány pótlására. Ha a kezdeményezı 15 napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a bizottság eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállítást tartalmaz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló - új tényállítás nélküli - ismételt kezdeményezést a bizottság eljárás lefolytatása nélkül elutasítja. /5/ A bizottság a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást zárt ülésen folytatja le, az eljárás eredményérıl tájékoztatja a soron következı ülésén a képviselı-testületet. A tájékoztatás elfogadásáról vagy elutasításáról a képviselı-testület dönt. VIII. Fejezet A polgármester, az alpolgármester, a jegyzı 31.. A polgármester /1/ A polgármester megbízatását fıállásban látja el. /2/ A polgármester tagja a képviselı-testületnek, a képviselı-testület határozatképessége, döntéshozatala, mőködése szempontjából települési képviselınek tekintendı. Megválasztását követıen esküt tesz a képviselı-testület elıtt. /3/ A polgármesternek a képviselı-testület mőködésével összefüggı feladatai különösen: a.) b.) c.) d.) Segíti a képviselık munkáját; összehívja és vezeti a testület üléseit; képviseli az önkormányzatot; biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülését; e.) gondoskodik a testület mőködésének nyilvánosságáról, helyi fórumok szervezésérıl; támogatja a lakosság önszervezıdı közösségeit, kapcsolatot tart a helyi pártok és társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szervezetek vezetıivel, és a kisebbségi önkormányzatok testületeivel.

23 23 /4/ A polgármesternek a bizottságok mőködésével összefüggı fıbb feladatai: a.) indítványozhatja a bizottság összehívását; b.) felfüggeszti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselıtestület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésrıl a képviselı testület a következı ülésen határoz; c.) bizottsági döntéshozatal esetén dönt a bizottsági elnök kizárásról, ha az ügy a bizottság elnökét vagy hozzátartozóját személyesen érinti. /5/ A polgármesteri hivatallal összefüggı fıbb polgármesteri jogosítványok: a.) a jegyzı javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések elıkészítésében és végrehajtásában; b.) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja, dönt a képviselı-testület által részére átruházott hatáskörben; c.) a jegyzı javaslatára elıterjesztést nyújt be a képviselı-testületnek a hivatal belsı szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének a meghatározására; d.) szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét; e.) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyzı és az önkormányzati intézményvezetık tekintetében. /6/ A polgármester átruházott hatáskörben a közbeszerzési értékhatár alatt, közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, helyi önkormányzati beruházások körében 3 millió Ft (ÁFA nélküli) értékhatárig kivitelezési, mőszaki-tervezési és egyéb szolgáltatások igénybevételével meghirdetett versenytárgyalás eredményérıl dönt. (A /6/ bekezdés a 32/2006. (X. 26.) számú rendelettel kiegészített szövegrész) 31/A. /1/ A fıállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult. /2/ A polgármester hosszabb, összefüggı szabadságát köteles elıre bejelenteni a képviselıtestületnek, a rövidebb idıtartamú szabadságát helyettesével egyezteti. /3/ A jegyzı kezeli a polgármester személyi anyagát, továbbá ellátja a foglalkoztatási viszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat. (Kieg.: a 35/2006. (XII. 1.) számú rendelettel)

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) Szekszárd város polgárainak

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007 ( II. 1. ) ÖK. sz RENDELETE a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hajdúbagos Község Önkormányzat

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2006./X.15./rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. H e g y e s d község Önkormányzati Képviselőtestülete a Helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község önkormányzatának képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Cím: 8073 Csákberény, Hısök tere 41. Telefon: 06-22-564-007 Telefax: 06-22-564-008 E-mail: hivatal@csakbereny.hu Ügyfélfogadás rendje:

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról EGYSÉGES SZEKEZETBE

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének. 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete. az önkormányzat. Szervezeti és Mködési Szabályzatáról

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének. 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete. az önkormányzat. Szervezeti és Mködési Szabályzatáról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mködési Szabályzatáról - 2 0 0 7 - 2 B e v e z e t é s A Magyar Köztársaság Országgylése

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 15/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Határozatok száma: 77-90. Rendelet száma: 16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 1/2013. (I.14.), 3/2013.(II.18.),

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. április 28-i ülésén elfogadva

A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. április 28-i ülésén elfogadva Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság ÜGYREND A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. április 28-i ülésén elfogadva... Mátrainé Bartus Éva RFKB

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2014. (XII. 19.) 1 önkormányzati rendelettel módosított 10/2014.(XI. 21.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 9/ 2007.(XI. 16) sz. rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet ... BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet a 11/1994~iii.22.) sz. önkormányzati rendelettel, a 6/1994. (1.25.) sz. önkormányzati rendelettel, a 39/1993. (X.26.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/999./VII.0./ rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról PREAMBULUM A gazdag történelmi múltra visszatekintő város mindenkori

Részletesebben

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Bevezető rész Az önkormányzatiság alapelvei lehetővé teszik, hogy

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) Szekszárd város polgárainak

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1.

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1. Karakószörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV. 01.) sz. rendelete az Önkormányzat- és Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Rendelet száma: 3/2011(IV.01.) Rendelet kihirdetésének

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Drávaszabolcs Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Drávaszabolcs Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). Önkormányzat képviselő testületének 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete a képviselő testület szervezeti és működési szabályzatáról Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe TERVEZET PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porva Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. 1 A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Áporka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(X.30.) önkormányzati rendeletével, 4/2013.(IV.05.) számú ÖK rendeletével, 22/2011.(XII.16.) számú ÖK rendeletével, 12/2010.(XII.16.) számú rendeletével;

Részletesebben

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról t e r v e z e t Somoskőújfalu Község Önkormányzatának

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Heréd község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 32/2014. (XI.14.) számú rendelete a 6/2015. (II.20.), 12/2015. (IV.10.), 18/2015. (VI.12.),

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/0.(IV..) számú Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben Módosította Sződ Község Képviselő-testülete /0.(IV..)

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET 2011. február 3. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2011. (II. 3.) önkormányzati 3/2011. (II. 3.) önkormányzati A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P S Z A B Á L Y (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján készült az alábbiak szerint I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A hegyközségi

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (V. 3.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról Kincsesbánya Községi Önkormányzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bagod község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

6/2004. (III. 10.) sz.

6/2004. (III. 10.) sz. M I S K O L C M E G Y E I JOGÚ VÁROS Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K 6/2004. (III. 10.) sz. R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, a Szentesi

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA Amelyet a Szövetkezeti Hitelintézet 2014. november 20. napján hozott 8/2/2014.11.20. sz. Igazgatósági határozatával a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról

Részletesebben